kraks vejviser 1940 handelskalender

VI — 2795

Firma-Register: A. København NORDISK GJENFORSI KRINGS SELSKAB, Akts. Bestyrelse : Generaldir. Michael Koefocd, Dir. Axel de Fine Skibsted, Dir. Chr. Dlag- nussen, Vekselerer IM Rée, Generalkonsul Jo ­ han Hansen og Dir. August Holm. Direk ­ tion : JV Thielo og Jac. Tannenberg. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 10 Mill. Kr. (Forsikrings-Registret). Adresse: Grønningen 23 (K) ffl ★ Cent. 1367 (9 — 4, Lørdag 9 — 1). Nordisk Glaskompagni Akts. (IIP Lillelund Akts.). Under dette Firma drives tillige Virk ­ somhed af IIP Lillelund Akts, [se dette]. Nordisk Glassliberi ved Ernst Nielsen. Indeh. Ernst Nielsen. Nordisk Glødelampe Industri, Akts. (Osram, Akts.). Under dette Firma drives tillige Virk ­ somhed af Osram, Akts, [se dette]. Nordisk Grammofon Industri, Akts. Bestyrelse : Fabr. BA Ravn (Direktør), Landsretssagf. ON Munksgaard og stud. jur. KOJ Larsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmod), i Foren, eller af Direktøren. Aktk. 15,000 Kr. Nordisk Gravør- & Stempelindustri ved Th. Jo ­ hansen. Indeh. Th. Johansen. Nordisk Gummi & Guttapercha Co. Akts., Hdl. og event. Fabr. Bestyrelse : Fru R Dyrlund, Ing. A Bauer, Aarhus, Oberst løj tn. VW Gudmc og Overretssagf. OM Bing. Direktipn : Dir. EG Kofoed. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af cn Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : EG Kofood og HII Kristonsen. Aktk. 250,000 Kr. Nordisk Gummi-Import ved Maglekilde-Peter- sen. Indeh. AB Maglekilde-Petersen. Nordisk Gummivarelager ved Robert Indeh. Robert Hansen. Nordisk Handels-l erlag ved UN Weiss, deh. HN Weiss. Prok. -. Fru I Weiss K Truelsen. (Frdbg.). Nordisk Handelshus HP Christenson. Indeh. IIP Christensen. Nordisk Handske & Strømpe Import ved B Pun- dik. Frm. er traadt i Likvidation. Likvidato ­ rer : Aage Jacoby og Leif Gamborg, der hver for sig tegner Frm. Nordisk Herrekonfektionsfabrik ved E Gersch- vald, Ilaandv. Indeh. Prok. : S Gerschvald. Nordisk Hustelefon ved V Petersen, Ilaandv. Indeh. VJ Peterson. Nordisk Hustelefon Selskab ved H Halberg. In ­ deh. IIAPV Halberg. (Frdbg.). Nordisk llør Co. ved Schlossmann, Kommandit- selsk., Ildl. Ansv. Delt. Fru II Schlossmann. Prok. : J Schlossmann. Nordisk Ibul. Vald. Jacobsen. Ing., Ilaandv. In ­ deh. Vhld. Jacobsen. Prok. ; Fru A Amtoft. Nordisk Indkøbs Central, 11 Scharffenberg : Indeh. SH Scharffenberg. Prok. : Edith Enegren, K Madsen og N Nielsen. Nordisk Industri Holding Akts., Hdl., Bygnings-, Ingeniør-, Fabriks- og Roderivirksomhed m.m. Bestyrelso : lng. Gunnar Larsen (Formand), Dir. Vilhelm Nielsen (Næstformd.),- Overrets ­ sagf. CJF Sven, Gross. Ernst Meyer, Borgm. Vilhelm Fischer, Landsretssagf. Carl Ejlers og Godsojer Holger E Stenbjørn, Rugaard pr. Vef- linge. Direktion .- Henry P Lading. Frm. teg ­ nes af Formanden i Foren, med et Bestyrel- sosniedl. eller af Næstformd. i Foren, med to Bestyrelsesmedl. eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med Formanden ' eller Næstformd. Prok. : Henry P Lading alene olier BRA lljolmer og JLR Aktk. 8,500,000 Kr. Nordisk Insulinlaboratorium. Aug. Krogh, Dr. med. IIC __ „ ______ _ ____ Kaj Linderstrøm-Lang. Frm. tegnes af to Be- styrolsesmedl. i Foren, eller af Dr. med. IIC Hagedorn alone. Kapital: 300,000 Kr. (Nordre. Birk). Nordisk Isoleringskompagni ved L Leidersdorff- Ilansen, KommanditseJsk., Industridrift. Ansv. Delt. LR Leidorsdorff-Hansen. Prok. : Fru G Leddersdorff-llansen. Nordisk Kaffe Kompagni, Akts. Bestyrelse : Gross. PCL Petersen (Formand), Højesteretssagf. Ja ­ kob E Gelting og Disponent 11 Strøier, Malmø. Direktion: PCL Petersen og HW Rasmussen. Frm. tegnes af Formanden alene eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : IIW Rasmussen alene eller DIE Frand ­ sen, JII Sørensen, JVN Jørgensen og PG Rei ­ mann, hver i Foren, med UV Jensen. Aktk. y 2 Mill. Kr. Nordisk Kaffelager ved Jørgen Jensen. Indeh. J Jensen. Nordisk Kartonnagefabrik ved IIJ Olsen & JR Thøgersen. lndeli. JR Thøgersen. Nordisk Kartojhek- & Kontormøbelfabrik ved Anton Olsen. Indeh. Anton JVC Olsen. Nordisk Komikaliehus (Northern Chemical Com ­ pany) ved Oskar Korner. Indeh. OT Korner. (Frdbg.). Nordisk kemisk Fabrik, Akts, under Likvida ­ tion. Likvidator : Gross. I Jacobsen, der teg ­ ner Frm. Nordisk Kemisk Laboratorium ved Alex. Amann, labr. Indeh. Alex. OR Amann. Rettelser foretages Fru ES Gersclivald. Rasmussen i Foren. Bestyrelse ; Prof. Hagedorn og Prof. Hansen. Hdl. In- og Frk.

Nord

Nordisk Kinematograffabrik, DI Iloltemann. In ­ deh. GM Holtemann. Prok. : Anna Marie Niel­ sen. Nordisk Kiselgur Fabrik, Akts. Bestyrelse : Gross. Jørgen Gabe (Formand), Dlurerm. Cornelius Sigerslev, Fabr. Aage J Hanson og Driftsleder B Højlind, Horsens. Frm. tegnes af tre Be ­ styrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden i Foren, med ot Bestyrelsesmedl. Prok. : Jørgen Gabo og Kaj Fischer hver for sig. • Aktk. 16,500 Kr. Nordisk Klædeskofabrik, Jobs. Andkjær. Indeh. CJ Andkjær. Nordisk Knapfabrik Akts. Bestyrelse : Købmd. RWFHO Arndt (Direktør), Gross. II Aa. N Steenstrup og Modehdl. JWO Larsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med Aktk. 15,000 Kr. Nordisk Kokos- & Korkvarefabrik Jensen. Indeh BB Jensen. Nordisk Konditorivareforretning S mensaadt. Tndeh. SC Blumensaadt. Nordisk Konfektion ved T Komissartschik _ __ Tikotzki, Ilaandv. Indeh. TS Komissartschik og AG Tikotzki. Nordisk Kontrolforretning, Akts. (Northern Super ­ intending Co.. Ltd.). Bestyrelse: Gross. OVT Krabbe (Direktør), Gross. JP Krabbe og Arki ­ tekt JV Thorsson. Frm. tegnes af Direktøren alene olier af den samlede Bestyrelse. Prok. : Herbert Rohden. Aktk. 50,000 Kr. Nordisk Korsetfabrik ved Knud Mygind. Indeh. K Mygind [or sonero død]. Nordisk Krølhaarsfabrik (Aktieselskabet Fa ­ brikken Grand Danois og Kød foderfabrikken). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Fabrikken Grand Danois og Kødfo- derfabrikken [so dette]. Nordisk Kulagentur Akts., Hdl. med Kul, Koks og Cinders saavel en gros som en detail. Be ­ styrelse : Forretningsf. FA Frederiksen (Direk ­ tør), Fru HME Frederiksen og Læge K Aa. FS Rasmussen. Frm. tegnes af to Bestyrelses- medl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 30,000 Kr. Nordisk Kul & Koks Kompagni, Axel Frederik ­ sen, Ildl. Indeh. Axel Frederiksen. Nordisk Kulsyrefabrik, Akts. Bestyrelse : Gross. ET Nielsen, Prof. Niels Janniksen Bjerrum, Dir. Einar Dessau, Dir. Frederik Sander og Dir. Herbert PA Jerichow, der to i Foren, teg ­ ner Frm. Direktør : J Gormsen, der har Prok. : Aktk. 400,000 Kr. Nordisk Kunstfigurfabrik Giovanni Fini, Ilaandv. Indeh. Giovanni Fini. 1 ’ rok. : Fru EBS Fini. Nordisk Kunsthandel ved V Hansen. Indeh. JV Hansen. Nordisk Kunst- & Reklameforlag. J Kymer, Hdl. Indeh. J1IJ Kymer. Nordisk Kunsttryk- & Prægeanstalt, Papirvare ­ fabrik, Akts. Bestyrelse: Gross. CRG Drechsler (Formand), der tegner Frm., Bogtrykker RH Vallentin og Repr. CH Skjoldborg Olsen. Aktk. 10,000 Kr. Nordisk Køleteknik ved Sv. Aa. Andersen, Fabr. Indeh. Sv. Aa. Andersen. (Frdbg.). Nordisk Laaseindustri, Akts. (Dansk Bakelit Industri, Akts.). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Dansk Bakelit Industri, Akts, [so dette]. Nordisk Linie-Agentur, HS v. Essen.. Nordisk Litoplate ved stridrift. Indeh. E Birk). Nordisk Livsforsikrings-Akts, af 1897. Besty ­ relsen bestaar af Direktionen : JV Møldrup, FN Hartmann og GE Riemann samt Repræsen ­ tantskabet : Valdemar Thiele, Fr. Vinding Kruse, Otto Didrik, Greve Schack, Schacken- borg. Chr. Andersen, Odense, JS Vanggaard, Vandstedlund, CJ Boserup, Fakse, Poul Serup og John Knox. Frm. tegnes al to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Repræsentantskabsmedl. Prok. : JG Petersson, C Jensen og S Aa. Rasmussen, to i Foren, eller hver i Foren, med en Direktør. Aktk. 1 Mill. Kr. Nordisk Luftangrebsværn, Aktieselskab. Be ­ styrelse.- Dir. LG Dallioff, lng. NJ Manniche, lng. J Hartmann og Ing. JNL Dalhoff, der to i loren, tegner Frm. Prok. : NJ Manniche. Aktk. 10,000 Kr. Nordisk Lufttrafik, Akts. Bestyrelse: Ing. Gun ­ nar Larson (Formand), Løjtnant Erhardt Gre ­ ve Krag-J uel-Vind-Frijs og Kontorchef mar lbsen, der to i Foren, tegner Frm. 45,000 Kr. Nordisk Luft- & Vandrensnings Akts, dette Firma drives tillige Virksomhed Kriiger Akts. [60 dette]. Nordisk Lysskilte-Kompagnd ved Riise-Birger & Veit, Hdl. Indeh. SU Riise-Birger og GJ Veit, der i Foren, tegner Frm. Nordisk Lædervarefabrik ved Andr. Andersen. In ­ deh. Andr. Andersen. (Frdbg.). Nordisk Malerlærreds-Fabrik ved W Ebhng. In ­ deh RW Ebling. (Nordre Birk). Nordisk Malervare- & Schellakmitfabnk, Holger Danskes kemiske Fabrikker ved Jacob Han ­ sen Indeh. J Hansen. Direktøren. ved Bjørch Chr. Blu- & A Harald von Essen. Indeh. E Bjerre-Peterscn, Indu- Bjerre-Petersen. (Nordre Hjal- Aktk. Under af I

Nordisk Manometerfabrik ved E Bay Jørgensen. Indeh. EA Bay Jørgensen, Roskilde. (Frdbg.). Nordisk Manufaktur-Lager ved DI Schwabach, Ildl. Indeh. MAiE Schwabach. Nordisk Maskinfabrik. Akts. Bestyrelse: Fabr. MI ’ M Meulengracht (Formand), der tegner Frm., Frk. LALDI Meulengracht, Konstruktør SMOM Meulengracht og Korrespondent KPEIM Meulengracht. Prok. ; Kl ’ EDI Meulengracht. Aktk. 20,000 Kr. Nordisk Mekanik ved J Chr. Jensen. Indeh. JC Jensen. Nordisk Metalkunst, Akts. Fabr. af og Ildl. med Metalvarer o. lign. Bestyrelse : Fabr. N Dam Ravn, Dr. jur. F Colin og Fru Vera Colin. Direktion : N Dam Ravn og F Colin. Frm. tegnes af den samlede Bestyrelse. Prok. : N Dam Ravn og F Colin i Foren. Aktk. 17,000 Kr. Nordisk Metalvare Industri ved JII Bierlich, Haandv. Indeh. JII Bierlich. (Frdbg.). Nordisk Diodeindustri, Akts., Hdl. og Fabr. Be ­ styrelse.: Kontorchef HR A Bentsen, Gross. J AA Rasmussen og Gross. AB Hall, der to i Foren, tegner Frm. Direktion : JAA Ras ­ mussen. Prok. ; JAA Rasmussen og 1IRR Bent- sen. Aktk. 15,000 Kr. Nordisk DIolcrindustri Akts. Bestyrelse : Ing. G Tvermoes (Direktør), Formand LJ Jørgensen. Sundby, DIors, og Bergassessor JG Dlullcr- Liebenau, Dortmund, Tyskland. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Bestyrelses ­ medl. eller af den samlede Bestyrelse Aktk. 300,000 Kr. Nordisk Møbelstof, Akts., Hdl. Bestyrelse : 3 toss . FJH Bnrmester, Sønderhov (Formand), der tegner Frm., Fru EIDI Hansen og Fru Chri ­ stine DI Lorenzen. Prok.: Christine DI Loren­ zen. Aktk. 5000 Kr. Nordisk Neonlys-Fabrik, Akts. Bestyrelse : Dir. JD Brockdorff og Fabr. PA Petersen. Frm. tegnes af tre Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 35,000 Kr. Nordisk Olio Oo. ved E Heuser, Kommanditselsk. Ansv. Delt. KE Heuser. Nordisk Optik & Mekanik ved J Wcntzel-Han- sen. Indeh. J Wentzel-Hansen. Nordisk Optisk Kompagni, Akts. Bestyrelse : Optikerne FA Thiele, SA Thiele og JFA Thiele. Direktion : Optiker SA Thiele. Frm. tegnes af en Direktør alene eller af to Bestyrelsesmedl. _ . _ PNP Dlartin og Dir. CP Gørslyk (kaldet Gør- lyk) (Direktører) samt Underdir. OR Kæstel, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 250.000 Kr. Nordisk Pelsvarefabrik, Alex. Petersen. Indeh. T A Petersen. Nordisk Pen & Pencil Industri Akts., Fabr af og Hdl. med Fyldepenne, Pencils og andre Kontorart. Bestyrelse : Gross. AT Øberg (Di ­ rektor), Fahr. VGH Dziambor, Altona, Gross. CRE Høimark og Prokurist S Holten. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Bestyrel- scsmedl. Aktk. 10,000 Kr. Nordisk Pensel Industri ved Savely Ginsberg. Indeh. Savely Ginsberg. Prok. : Éfim Dfagid. Nordisk Pctrolcmnscom pagni, Akts. . Bestyrelse : Forretningsf. RC-S Qvist (Forretningsfører), Gross. KB Ringsted og Gross. CJ Schow. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Forretningsf. i Foren, med. et Bestyrelses ­ medl. Aktk, 10,000 Kr. Nordisk Pigekonfektion ved CF Hermansen & Co., Industridrift. Indeh. OF Ilermansen. Prok. : Fru Else P Poulsen. Nordisk Plaster-Industri Akts., Fabr. af og Hdl. m. farmaceutiske Præparater og kemiske Pro ­ dukter og lign. Bestyrelse : Gross. APK Chri ­ stensen (Direktør), der tegner Frm., Gross. JII Levinsen og cand. pharm. J Christensen. Aktk. 10,000 Kr. Nordisk Plombefabrik ved Niels Jacobsen, Haandv. Indeh. Niels Jacobsen. Nordisk Polyphon, Akts. Hdl. en gros med mek. Musikinstrumenter, Radio m. m. Bestyrelse : C FA Jensen (Direktør), Generaldir. BC Bor ­ chardt, Berlin, og Overretssagf. P laulsen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : AV børensen og V Hamburger i Foren. Aktk. 100,000 Kr. Noidisk Pressefoto, Akts. Under dette Navn dri ­ ves tillige Virksomhed af Akts. Det Berlingske Bogtrykkeri [se dette]. Nordisk Prcssit-Cap, Akts., Fabr. og (eller) Salg af Pressit-Caps samt tillige Repræsentation. Bestyrelse: Tandlæge JN Wulff, Fru ODA Lodberg og Rentier HVO Fehr, der to i Feren, tegner Frm. Prok. : Fru ODA Lodberg Aktk. 5000 Kr. Nordisk Produkt ved Emil K.ielst & Co., Kom- manditselsk., Ildl. Ansv. Delt. Emil T Kjelst. Prok. : Eli Bowman. Nordisk Pyjamas- & Skjortefabrik, Akts. Be ­ styrelse : Dir. FLP noppe, Fabr. RDI Hansen (Northern Oriental Nordisk Pelskom- Binzer. Indeh. O O Ramgil. Indeh. Bestyrelse : Dir A i Foren. Aktk. 100.000 Kr. Nordisk Orientalsk Co., Akts. Company, Limited). Indeh. pagni, Akts, [se dette]. Nordisk Papirlager ved Otto Binzer. Nordisk Papirvarefabrik ved OSA Ramgil. Nordisk Pelskompagni, Akts.

kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker