kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København del Vang og Prokurist ILT Rørly. Direktion : KJ Petersen og OE Nielson. Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedl. eller af en Direktør. Aktk. 40,000 Kr. Nordisk Emblemhandel ved Svend Aage Rosen ­ berg. Indeh. Svend Aage Rosenberg^ (Frdbg.). _____ .. med besl. Virksomhed. Bestyrelse : Gross. MKA Nielsen (Forretningsfører). Fru T1\1M Nielsen og Dir. JG Nyman, Gøteborg. ■ Frm. tegnes af Forretningsf. alene eller af to Bestyrelsesmedl. ■I Foren. Aktk. 5000 Kr. Nordisk Farvefabrik, N AVillandsen ’ s Eftf. ved Herman Andersen. Indeh. Kil Andersen. Nordisk Fiat Akts., industriel og kommerciel Virksomhed m. m. Bestyrelse : Højesteretssagf. Ejvind Møller, Dir. KV Tending og Dir. C Torazzi, Turin. Direktør : ................. Proku ­ rister : E Nitschko og GGE Ponzio. Frm. teg ­ nes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, mod en Prokurist ellor af to Prokurister i, Foren. Aktk. 99,990 Kr. Nordisk filantropisk Selskab, Drift af Sanatorier og Kuranstalter samt Fabr. og Ildl. Bestyrelse : WJE Read (Formand), London, JC Ottosen (Viceformand), C Hansen (Kasserer) og AW Olsen'(Sekretær), der samlede eller to i Foren, tegner Frm., L Muderspach, Oslo, A Andersen, CM Scott, Oslo, GA Lindsay, Stockholm, T To- biassen, C Pedersen, AR Varmer, W Sucks- dorff, Helsingfors, IIW Pedorsen, PG Nelsen, Aarhus, og TS Valen, Oslo. (Nordre Birk). Nordisk Films Kompagni, Akts. Bestyrelso : Ing. Axel CG Petersen, Generalmajor Louis Ernst, Overretssagf. S Aa. Funder, Vekselerer Carl Bander, Dir. Olof Anderson. Stockholm, og Dir. HRA de Jonge, London. Direktion : II Brøn- dum og OD Olsen. Frm. tegnes af to Direktø ­ rer i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af en Direktør eller et Bestyrelsesmedl. hver for sig i Foren, med en Prokurist eller af to Bestyrelsesmedl i Foren. Aktk. 2 Mill. Kr. Nordisk Finans- & Handelskompagni ved Th. Dan Olsen & Co., Ildl. Indeh. Th. Dan Olsen. (Frdbg.). Nordisk Firmamærkefabrik ved Edv. Hansen, Haandv. Indeh. Edv. R Hansen. Nordisk Fjerfabrik, Akts. Bestyrelse : Gross. JN Rosenthal, Svendborg (Formand), Konsul All Nielsen, Svendborg, Dir. HPT Adler Svanholm og IIO Lange (adm. Dir.). Frm. tegnes enten af den adm. Direktør eller af Formanden i Foren, med et andet Bestyrelsesmedl. Prok. : Johanno Lehmann, K Th. Nielsen og Alfr. Glunk, hver for sig, eller CV Nielsen i Foren, med Paula M Hansen eller Johanne EN Nielsen eller F Dybing i Foren, med CV Niel ­ sen eller Paula M Hansen eller Johanne EN Nielsen. Aktk. 5 Miilil. Kr. Nordisk Flag- og Fanefabrik ved Harry Jacobs ­ son. Indeh. IIAC Jacobsson. Nordisk Folke-Forie, A. m. b. A. (Dansk Folke- Ferie, A.m. b. A.). Under detto Firma drives tilligo Virksomhed af Dansk Folke-Ferie, A. m. b. A. [so dette]. Nordisk Forbindstof Import ved II Vogt, Hdl. Indeh. IIEL Vogt. Prok. : EHW Vogt. Nordisk Formfabrik. L Schramm, Ilaandv. In- deh. JL Chr. Schramm. Nordisk Forsikrings-Anstalt Akts. (Forsikrings ­ aktieselskabet Nonnannia). Under dette Fir ­ ma drives tillige Virksomhed af Forsikrings ­ aktieselskabet Normannia (se dette). Nordisk Forvaltnings Union Akts. Bestyrelso: Dir. LL Martin-Jensen, Gross. M Martin-Jen- sen og Bogtrykker CV Nordlunde, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Nordisk Foto Kompagni, Akts. Bestyrelse: Fru HE Frederiksen, Fru EOE Frederiksen og Fabr. GE Frederiksen, der i Foren, tegner Frm. Prok. ; V Frederiksen. Aktk. 60,000 Kr. Nordisk Frakke Kompagni Akts. (S Seidelin Akts.) Under dette Firma drives tillige Virk ­ somhed af S Seidelin Akts, [se dette]. Nordisk Frimærkebørs ved Joh. Goth. Hdl. In ­ deh. Helge Joh. A Goth. Nordisk l'røkontor, Akts. (The Northern Seed Company, Ltd.). Bestyrelse: Højesteretssagf. GJ Graao (Formand), JIIJ Edsterg (Direk ­ tør) og Overretssagf. IIPN Madsen. Frm. teg ­ nes af Direktøren alene eller af to Bestyrelses ­ medl. i Foren. Aktk. 250,000 Kr. Nordisk Fødevare Eksport Co. Akts. (The Nor ­ thern Provision Export Co. Ltd. Akts.). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. LE Bruun Eksport [se dette]. Nordisk Garveri, Akts. Indeh. Akts. Dansk læ ­ derforsyning [se dette]. Nerdisk Gasværks kompagni, Akts. Bestyrel ­ se: Ing. LT Lundbye (Formand og Direktør), Ing. U.FK Henriksen og Ing. GEA Kahler, Korsør. Frm. tegnes af Formanden eller af Direktøren. Aktk. 200,000 Kr. Etiketkunst ved N N Kristensen. Etuifabrik ved IIP Jensen. Indeh. IIP og HP Rasmussen. Express Aktieselskab, Spedition og der- CL Kjersgaard, Thomsen. Indeh. Kristensen, Hdl. Nordisk Erhvervs Forlag ved Hdl. Indeh. CL Kjersgaard. Nordisk Essens Fabrik, Johs. Jobs. CS Thomsen. (Frdbg.). Nordisk ' ■ — Indeh. Nordisk Jensen Nordisk . , ______ ,

VI — 2794

kurist : A Kleinert. Frm. tegnes af to Bestyrel ­ sesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller med en Prokurist. Aktk. 25,000 Kr. Nordisk Benzin Co., Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Det danske Pe ­ troleums-Aktieselskab [so dette]. Nordisk Betonkompagni i Likvidation, Akts. Lik ­ vidatorer : Dir. FAO Egelund og Frk. E Her ­ ning, der i Foren, tegner Frm. Nordisk Blacking Co., Akts., Fabr. af og Hdl. med kemiske Præparater m. m. Bestyrelse : Dir. Walther Christensen (Direktør), Fru Gud ­ run Parelius og Landsretssagf. SMK Rønsted. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med ot Bestyrel ­ sesmedl. Prok. : PE Pasmussen i Foren, med ot Bostyrolsesmcdl. Aktk. 100,000 Kr. Nordisk Blikvare Industri Akts.,'■'Fabr. og Hdl. Bestyrelse .- Fabr. Hans Malthe-Bruun, Ing. Axol Monberg og Ing. S Dyrup. Direktion : Erik J Krarup og Holgor Garde. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, olier af to Di ­ rektører i Foren, eller af on Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 250,000 Kr. Nordisk Bogtrykkeri ved Ludv. Jørgensen. Indeh. L Jørgensen. (Frdbg.). Nordisk Bordplade- & Stolerammefabrik, Akts. Bestyrelse : Tømrerm. O Djurhuus (Direktør), Gross. NG Larsen og Chauffør L Djurhuus. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 5000 Kr. Nordisk Brandforsikring, Akts. Bestyrelso : Dir. Chr. Magnussen, Dir. Oscar Hytten, Vek ­ selerer IM Rée, Dir. Valdemar Thiele, Dir. Fritz Hartmann, Konsul Axel Nielsen, Dir. JJ Tannenberg og Overretssagf. N Olesen. Kon ­ trolkomité : Chr. Magnussen, IM Rée. Valdemar Thiele og N Olesen. Direktør : Ing. Poul Serup. Frm. tegnes af to Medl. af Kontrolkomitéen i Foren, ellor af to Direktører i Foren, olier af en Direktør i Foren, med et Medl. af Kontrol ­ komitéen. Prok. : S Kampmann og O Jeller, hver i Foren, med et Medl. af Kontrolkomi ­ téen eller med on Direktør. Aktk. 6 Milt. Kr. ((Forsikrings-Registret) . Nordisk Brown-Boveri, Akts., Hdl. og Fabr., Imp. og Eksp. Bestyrelso : Ing. J Lehmann, Dir. OA Tuxen, Middelfart, Landsretssagf. Poul Christensen, Dir. RJ Vodoz, Schweiz, og Dir. E Speiser, Schweiz. Direktør : Ing. I1C Ander ­ sen. Prokurist : TN Mølgaard. Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedl. i Foren. ’ ’ ’ Nordisk Bryggeri-Kontrol Akts. (The Emling- ton Bros. Brewing Research-Laboratories Ltd.), Laboratorie-Virksomhed og dermed i Forb. staaende Fabr. og Hdl. Bestyrelse : Ing. WG Darling (kaldet Emlington) og Dir. JR Em- lingtlion Darling (kaldet Emlington) (Direk ­ tører) samt Landsretssagf. JI Borre, der i Foren, tegner Frm. Prok. : WG Darling (kaldet Emlington) og JR Emlingthon Darling (kaldet Emlington) hver for sig. Aktk. 200,000 Kr. Nordisk Copyright Bureau Akts. Bestyrelse: G A Lonnow (Direktør), Fru LE Carvil, Dir. E Westberg, Stockholm, Dir. M Birckenhoff, Oslo, og Dir. Johs. Ravn-Jonsen, der tro i Foren tegner Frm. Prok.: GA Lonnov. Aktk. 100 000 Kr. Nordisk Cykle Pneumatik Agentur ved Theodor Holm, Hdl. Indeh. Theodor JFA Holm. Nordisk Damekonfektion ved L Pszyszwa. Indeh. L Pszyszwa. Nordisk Dental Import ved IIJ Christoffersen, Ildl. Indeh. IIJEA Christoffersen. Nordisk Dieselauto, Akts.. Hdl. m. Automobiler m. Bur-Wain ’ s Auto-Motorer. Bestyrelse: Dir. SN Anderson, Fru E Andersen og Landsrets ­ sagf. N Chr. la Cour Andersen. Direktion • SN Anderson. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, ellor af en Direktør i Foren med et Bestyrolssemedl. Prok. : Otto E Andersen. Aktk. 50,000 Kr. Nordisk Drengokonfektions Fabrik, Kaj Nielsen, Ilaandv. Indeh. Kaj E Niolsen. Prok. : Fru MMB Nielsen. Nordisk Droge- & Kemikalieforretning, Akts. (Northern Drug and Chemical Company Ltd.). Bestyrelse : Højesteretssagf. 0 Ahnfeit-Rønne (Formand), cand. pharm. J Hørslev (Direktør) og exam, pharm. E Hørslev. Frm. tegnes af en Direktør eller af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : Aa. Gjetting. Aktk. 600.000 Kr. Nordisk Ekviperings Kompagni, Akts. Indeh. Fransk-Dansk Kommerce og Finans Kompagni Akts. (Compagnie de Commerce et de Finance Franco-Danoise) [se dette]. Nordisk Elektricitets-Selskab, JP Jakobsen & O Ekman. Indeh. O Ekman. Prok. : K Løffler. Nordisk Elektrisk Apparatfabrik ved Vald. hel ­ mer Trane. Indeh. VS Trane. Nordisk Elektrisk Materiel ved Niels Munthesen, Haandv. Indeh. Niels Munthesen. med Direktøren af Direktøren i af de tre førstn. eller af liver af to sidstn. Aktk. eller med en Prokurist eller Foren, med en Prokurist eller Bestyrelsesmedl. to i Foren., dem i Foren, med on af de 250,000 Kr.

Nolfi Aage K, Hdl. Indeh. APK Nolfi. Nolfi, Indreby i Likvidation, Akts. Likvidatorer : Højesteretssagf. Geo K Schiørring og Overrets ­ sagf. UT Mikkelsen, der hver for sig tegner Frm. Nolfi mekaniske Møbler, Aktieselskabet. Besty ­ relse: Dir. Aage K Nolfi (Direktør), Fru Kir ­ stine Nolfi og Fru Gerda Albertsen. Frm. teg ­ nes af Direktøren alene eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 5000 Kr. Nora Bio, Akts. Bestyrelse : Landsretssagf. SM Karmark Rønsted, Forretningsf. Alexander Fløtkjær, Sekretær Ib Kolbjørn og Forret ­ ningsf. NC Gram. Direktør.: Ib Kolbjørn. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 200,000 Kr. Nord Oluf & Oo., Ilaandv. Indeh. LC Jacobsen. Nord ’ s W & O Eftf., Ilaandv. Indeh. Fru EE Christiansen og Ebba B Møller, der i Foren, tegner Frm. Nord-Cine Aktieselskabet, Hdl. Bestyrelse : Re- ’ stauratør PA Lynge, Frederikssund, og Tegner PB Sørensen, Frederikssund, samt Fuldm. K Wold. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Be ­ styrelsesmedl. Aktk. 10,000 Kr. Nord og Syd Forsikrings-Aktieselskab. Kontrol ­ komité : Højesteretssagf. NII Bache, Oberst- løjtn. JT Goldberg og Dir. Aa. Qvenild. Di ­ rektion : E Hagerup. Prokurister : J Malm ­ strøm og JE Baggesen. Frm. tegnes af Kon ­ trolkomitéens Medl., Direktørerne og Prokuri ­ sterne, to i Foren. Aktk. 2 Mill. Kr. (Forsik ­ rings-Registret). Nordagava (Nordisk Telegrafisk Forsendelse af Gaver og Varer). Under detto Firma drives til ­ lige Virksomhed af Gave-Telegram Akts, [se dette]. Nordbjærg

Nordisk Elektromotor Service Akts. Bestyrelse > Gross. Stanley Burmeister,'Prokurist M Cad- ' til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker