kraks vejviser 1940 handelskalender

Moll — Neii

Firma-Register: A. København Møller GW, Hdl., Dragør. Indeh. GW Møller. (Amager Birk). „ Mø'ler ’ s G Varehus Akts. Bestyrelse.: Skotøjshdl. GTD Møller, Fra SEM Droller og Landsrcts- sagf. LC Kant. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ møde i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmcdl. Prok. : GTD Møller. Aktk. 10.000 Kr. Moller TIA, Ildl. Indeh. IIA Møller. Prok.: PH Hansen. Møller & Handbcrg ’ s Stenhuggerier og Sten ­ brud, Akts. Bestyrelse : Stenhuggerm. FH Møller (Formand), Stenhuggerm. VAM Hand ­ berg (Næstformd.) og Fru FM Møller. Direk ­ tion: FH Møller og VAM Handberg. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. hver for sig eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 200,000 Kr. Møller IIC, Vekselerer- & Bankforr. Indeh. IIOIT Hansen. Prok. ; Emilie M Harder, II Nielsen og Aa. V Petersen, to i Foren. Moller & Ilellstern, Akts., Ildl. m. Jern, Staal og Værktøj samt Import og Eksport i Jcrnvare- branchen. Bestyrelse: Ing. S Scherffenberg Møller (Formand), Dir. RM Ilellstern og Fabr. E Scherffenberg Møller. Direktion : S Scherffen ­ berg Møller og RM Ilellstern. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden alene eller af en Direktør i Foren, med et Be ­ styrelsesmedl. Prok. : RM Hellstern og PAC Lapuchoff, hver for sig. Aktk. 100,000 Kr. Møller Herbert B. Hdl., Vekselerer- og Assnran- cevirksomhed. Indeh. Herbert OB Møller. Prok. : NP Hansen. Møller Herman & Co. Rundfart m. v.. Spedition. Indeh. Herman A Møller og MJ Madsen, der i Foren, tegner Frm. Møller nolten, ndl. Indeh. Ilolten CC Møller [er senere død], M Holten-Møller og E nolten- Møllor. Møller J Birger, Ildl. Indeh. .TKBL Møller og DIB Møller. Prok. : Kai Erik Hansen alene eller Johanne Jensen, Kai Erik Hansen og Mathias Carstensen, lo i Foren. Møller ’ s JE Enke & Co., Hdl. Indeh. EJ nvidt og EF Grunth, der i Foren, tegner Frm. Prok. : P Bang i Foren, med cn af Indeh. Møller ’ s Jens Boghandel, Musik- & Papirhandel Tndeh. JEV Møller. (Frdbg.). Møller Jobs. A Co.. Hdl. Indeh. PCA Jørgensen. tt -i_ . ■ Møller. Møller Jul. A- Søn. Haandv. Indeh. GCS Møller Kai, Hdl. Indeh. Kai G Møller. Møller Æ Landschultz, Hdl. og Haandv Fru EHAP Landschultz og HM Jensen AC Nielsen og SJ Landschultz. Møller Lars, Haandv. Indeh. LO Møller. Møller A Mammen, Hdl. Indeh. HPR Michelsen Møller Marinus & Co., Ildl. Indeh. BW Heri seth og IIV Engel. Møller Max, Akts., Hdl. m. m. Bestyrelse- Gross. MEH Møller (Direktør), Skibsproviantel ringshdl. JJ With og Maskininsp. GT Christo- pliersen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : K Birkedal i Foren, med enten JJ With eller med MEn Møller. Aktk. 60,000 Kr. Møller & Melgaard, Ildl. Indeh. VA Møller og NIJ Melgaard. Møller ML & Me.ver ’ s Eftf., Hdl. Indeh. PJW Bollerup-Lindenborg. Møller N Olaf. Papirhandel en gros, Boghandel. Indeh. N Olaf Møller. Prok. : NA Atke. Møller ’ s O Bogtrykkeri, Haandv. Indeh. Fru BN Møller. Prok. : G Møller. Møller Otto, Haandv. Indeh. IIES Møher. Møller Otto E & Co., Akts., Agenturvirksomhed og Hdl. en gros. Bestyrelse : OE Møller (Di ­ rektør), Gross. MC Mogensen og Repr. N Mouritzen, Juelsminde. Frm. tegnes af Direk ­ tøren alene eller af to Bestyrelsesmcdl. i Foren. Aktk. 20,000 Kr. Møller Otto N, Ildl. og Industridrift. BCN Møller, der tegner Frm., og Otto ler, Toronto, Canada. Møller PA. Hdl. Indeh. PA Møller. Møller P & Co., Industridrift. Indeh. PJ _____ Møller ’ s Peder Eftf., Hdl. Indeh. Kaj Skou og Peder Møller. Møller & Pedorsen, Haandv. Indeh. OC Møller og 11 Pedersen. Møller P Nannestad, Hdl. Indeh. P Nannestad Møller. Prok. : Fru AHM Nannestad Møller. Møller & Rasmussen, Hdl. Indeh. HO11 Møller og AC Ilasmuésen. Møller ’ s Rogert Bageri. Indeh. Rogert W Møl ­ ler, Helsingør, der tegner Frm., og J Grove- l ’ etersen. Møller & Rotne, Akts. (A/S Compania Comer- cial Danesa), Hdl., eventuelt i Forb. med Fa ­ briks- og Rederivirksomhed m.m. Bestyrelse: Dir. Tyge E Rothe og Dir. NAH Møller (Di­ rektører) samt Højesteretsdommer Viggo Tho- rup, der hver for sig tegner Frm. Prok..: I1F Hansson. Aktk. 200,000 Kr. Møller ’ s Rud. Værktøjs- & Metalvarefabrik. In ­ deh. Fru CM Møller. Prok.: MHE Møller. Møller & Seiersen, Hdl. Indeh. VH Meyer. Prok. : IIJV Trojel. Møller Sigurd, Hdl. Indeh. OSE Møller. Møller ’ s SL Bogtrykkeri. Indeh. MK Møller og HL Møller (Frdbg.). Møller Svend & Co., Hdl. Indeh. SA Møller og HPJL Nielsen. Indeh. Prok. : Indeh. N Møl- Møller.

VI — 2791

Schinnerup Andersen. Frm. tegnes af Direktø ­ ren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : AF Jensen. Aktk. 75,000 Kr. Natavia Kapt. ndl Tndeh. K Boétius. Nathan Leo, Ildl. Indeh. Leo P Nathan. Prok.-. Siegfred Nathan. Nathan Louis, Hdl. than, P Seligmann Nathan Marcus M. Prok.: F Jensen. Nathan William & Co., Voksolercr- og Bankforr. Indeh. : WF Nathan. Prok. : N Aa. Jessen. Nathanson Aage & Oo., Hdl. Indeh. Aage N Nathanson og OPB Thoms. Nathanson Einar, Hdl. Indeh. Einar P Nathan ­ son. Nathanson Kai ndl. Indeh. KS Nathanson. National Allgemeine Versicherungs-Aktien-Gcsell- schaft in Stettin (Udenlandsk Akts., Tyskland) Generalagentur for Danmark. Generalagen ­ tur for National Allgemeine Versichernngs-Ak- tien-GescJlschaft in Stettin, Generalagcntuneta Formaa.1 : Tegning af Genforsikringer i Trans ­ portforsikrings Branchen. Generalagenturet be ­ styres og tegnes af Frm. A Frederiksen & Co. [se dette]. (Forsikrings-Registret). National Barberblade ved F Borop Jørgensen, Hdl. Indeh. F Borop Jørgensen. « National-Elektro ved Harry Gjetting, Ilaandv. og Ildl. Indeh. Harry II Gjetting. Prok. : Astrid L Benzon. National Kasseapparater. Stig Møller, .Ildl. In ­ deh. Stig Møller. National Porcelain Manufactory Copenhagen Ltd., The (Den kgl. Porcelainsfabrik og Fa ­ jancefabriken Aluminia, Akts.). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Den kgl. Porcelainsfabrik og Fajancefabriken Aluminia, Akts, [se dette]. Nationaltidende Akts. Bestyrelse: Landstingsmd. Halfdan Ilendriksen (Formand), Dir. Valde­ mar Hansen og Godsejer Folmer Liittichau, Rohden pr. Davgaard. Direktion : Redaktør Aage Schoch. Frm. tegnes af to Bcstyrelses- medl. i Foren, eller af Formanden i Foren. m<}d en Direktør eller af to Direktører i Foren. Prok.: Frith jof Jensen i Foren, med Aage Schoch. Aktk. 560,000 Kr. National Tobacco Comp., The, under Likvida ­ tion, Akts. Likvidator: Overretssagf. IIT llol- weg Jacobsen, der tegner Frm. National-Trykkeriet ved JP Carl Jensen. Indeh. JP Carl Jonsen og AR Kr. Sørensen. Nationalo Porcelainsfabrik i Kbhvn., Den, Akts. Indeh. Den kongelige Porcelainsfabrik og Fajancofabrikken Aluminia, Akts, [se dette]. Nationale Porzellan-Manufaktur Kopenhagen, Die, A/G (Den kgl. Porcelainsfabrik og Fa ­ jancefabriken Aluminia, Akts.). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Den kgl Porcelainsfabrik og Fajancefabriken Aluminia, Akts, [se dette]. Naturhistoriske Samlinger, T,ippmann & Juul i Likvidation, Akts. Likvidator: Apoteker CR Juul, der tegner Frm. Nautisk Forlag, Akts. (Nautical Publishing Com ­ pany, Ltd.). Bestyrelse: FE Egge (Direktør), Grev SV Raben-Levetzau, Beldringe og Gross. FNV Brinckmann. Frm. tegnes af to Bestyrel ­ sesmedl. i Foren, eller af en Direktør alene. Prok. : FE Egge. Aktk. 60,000 Kr. Navnløse ved Chr. Hansen, Hdl.'Indeh. Chr. Hansen. Neckelmann Hother, Hdl. Indeh. Hother H Neckelmanh. Necometer. Kai Bølck, Hdl. Indeh. Kai Bølck. Nederlandsche Brand- en Zee Assurantie Maat- schappij van 1842 N.V. (Udenlandsk Akts, af Holland), Generalagenturet for Danmark. For- retningsafd. af N.V. Nederlandsche Brand- en Zee Assurantie Maatschappij van 1842, Am ­ sterdam. Generalagenturet bestyres og tegnes af Frm. Svend Bramsen & Co. [se dette]. (Forsikrings-Registret) . Neergaard Hans do, Hdl. Indeh. Hans PR de Neergaard r< H Th., Haandv. Indeh. KF Munchen- I Neerholt ’ s Bog-Antikvarjat. Neerskov Alfred E, Ildl. Indeh. ALANeorskov. Nehammer Julie, Hdl. Indeh JiiUo M Noham- mor. Prok.: Franciska VJ Lorentzen. Nohni ’ s Auktioner og Møbelmagasiner, Akti. Hdl samt Auktionsforretning. Bestyrelse >: \ lk- fnaliehdl K Blangstrup Johansen, Fabr. SV Johansen og Gross GJR Bomhoff. Direktion: GFJ Reich. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ medl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: Elilen Nygaard i Foren, med en Direktør eller med et Besty- rel.sesmedl. Aktk. 60,000 Kr. Nohms Kursus Akts. Bestyrelse ; Fru LOE Nehm (Direktør), Lærer AE Nehm, Vraa, og Manu- fakturhdl. NCE Mortensen, der to i Foren togner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Neiiendam Johan A, Hdl. Indeh. Fru AM Klint ­ holm, OJ Klintholm og CC Klintholm. under Likvidation, Akts. AV Jørgensen, der tegner Holger & Søn. Ildl. Indeh. Juls. Æ Petersen ’ s Eftf. ved Likvidator: Frm. B Formark. Cai Boétius. Indeh. Fru Ingeborg Na- og AJ Seligmann. Hdl. Indeh. O Nathan. Nathan Nathan _ _______

Moller ’ s Sønner. Haandv. Indeh. HA Tonnesen, R.HH Møller og CSJ Møller. Frm. tegnes af først n. i Foren med en af de to sidstn. Møller T, Ildl. Tndeh. Fru AAF Nielsen. Møller Tage, Akts., industriel Virksomhed. Be ­ styrelse : Grass. Tage Oscar Møller, Fru LV Møller og Fru CT Selden, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Møller Tb., Hdl. Indeh. NC Tb. Møller og TEE Møller Møller ’ s Theodor Olieraffinaderi, Akts., Fabr. af og Hdl. m. Olier og dermed besl. Art. samt Financiering af dermed besl. Virksomheder. Bestyrelse: Fnldm. F Lorentzen (Formand), Ing. E Windfeld-Hansen (Direktør) og Tng. H Nørgaard, der to i Foren, tegner Frm. Prok. ; E Windfeld-Hansen. Aktk. 300,000 Kr. Møller Thomas. Træ- & Finerhandel, Indeh. Thomas J Møller. (Frdbg.). Møller Thor, Haandv. Indeh. J Møller og AK With Nielsen, der i Foren, tegner Frm. Moller Tb., Træ- & Finerhandel, Haandv. Indeh. Th. J Møller. Møller Waage, Krydsfinér importen. Frm. er trandt i Likvidation. Likvidatorer : HT Kjær, P Gottlieb og Aa C Mellentin, der to i Foren. ♦ egner Frm. (Kbhvn og Nordre Birk). Møller Vigand. Haandv. Tndeh. VA Møller. Møller Viggo, naandv. ” Møller ’ s Viggo C Eftf., TTEA Palsbøll. Møller-TIolst ’ s OL Eftf., son. Moller-Lehmann Th.

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker