kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København Nielsen FJ & Brønnum, Fabr. og Ildl. Indeh. FJS Nielsen og Aage Brønnum. Nielsen F & K, Ilaandv. Indeh. Fil Nielsen og KB Nielsen, der i Foren, tegner Frm. Niolsen Frands, Fabr. Indeh. NA Nielson. •Nielsen Fr. C Akts., Fabr. af og Hdl. med Fod ­ tøj. Bestyrelse: Værkfører EB Nielsen (Forret ­ ningsfører), Frk. AME Haako og Repr. HF Haake, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : EB Nielsen. Aktk. 18,000 Kr. Nielsen Fred & Co., Ilaandv. Indeh. Fred. J Niel ­ sen og V Jensen, der i Foren, tegner Frm. Nielsen Frede, Ildl. Indeh. Frede P Nielsen. Nielsen ’ s Fritz Bogtrykkeri. Indeh. FA Nielsen. Nielsen G & Co., Haandv. Indeh. Fru AEV Nielsen og OM Jørgensen. Nielsen & Galdi, Hdl. Indeh. Hildur Marie Niel ­ sen og Fru Inger Mario Galdi. (Frdbg.). Niolsen Geo. B, Hdl. og Haandv, Indeh. Georg B Nielsen. Nielsen Georg M, Hdl. Indeh. J Georg M Niel ­ sen. Nielsen Grundtvig, Hdl. Indeh. NG Nielsen. Nielsens Gudmund Eftf. ved Sven Mik-Meyer, Hdl. Indeh. Sven JM Mik-Meyer. Nielsen sen. Nielsen død]. Niolsen sen. Nielsen , ____ ____ = se: Ekspedient HA Nielsen (Formand), stud, med. HPWB Petersen og Prokurist IIAFH lliken. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden alene. Aktk. 10,000 Kr. Nielsen Hans & Søn, Haandv. Indeh. HCB Nielsen. (Frdbg.). Nielsen Harry. Hdl. Indeh. Harry XV Niolsen. Nielsen IIC, Hdl. Indeh. IIC Nielsen, Aalborg. Prok. : F Justesen, Aarhus. (Frdbg.). Nielsen II Chr. & Co., Haandv. Indeh. GW Hon- gaard og Sv. Aa. Andreasen, der to i Foren, tegner Frm. Nielsen & Heidemann, Haandv. Indeh. Fru GE Heidemann. Prok. : Fru KJ Sander. Nielsen Ilelge Lindharth Akts., Ildl. Bestyrelse : Prokurist Helge Lindharth Nielsen (kaldet Lindharth) (Formand), Amtsvejassist. Kai Lindharth Nielsen (kaldet Lindharth), Tønder, og Kassererske Tove EC Hansen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af For ­ manden eller af den adm. Direktør. Aktk. 20,000 Kr. Nielsen Henrik, ndl. Indeh. NII Nielsen. Nielsen ’ s Henrik Trælasthandel ved Henrik Nielsen. Indeh. Henrik Nielsen. (Søndre Birk). Nielsen Henry, Ildl. Indoh. BP Henry-Nielseu og P Henry-Nielsen. Prok. : HH Poser. Nielsen ’ s Henry Tli. nerrekonfektion Akts. Be ­ styrelse: Landsretssagf. Aa. JC Petersen (Formand), Bogholder AFJ Jensen og Gross. EAL Ebert. Forretningsføre.r: Henry Th. I Nielsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden. Prok.: Henry Th. I Nielsen i Foren, med et BestyrelsesmedL Aktk. 45,000 Kr. Nielsen Herman. Haandv. Indeh. Niels Herman Johanne« Nielsen og Orla Herman Nielsen. Nielsen HNV, Hdl. Indeh. nNV Nielsen. Nielsen Holger, Haandv. Indeh. II Nielsen. Prok. : CBW Ekstrom. Nielsen Holger & Co., Hdl. Indeh. n Nielsen. Nielsen Holger J, ndl. Indeh. AKG Søholm. Nielsen ’ s Holger Møbelsnedkeri & Stolefabrik. Indeh. HHC Nielsen. Prok.: GHT Nielsen. Nielsen HP & E Hansen. Haandv. Indeh. IIP Nielsen og E Hansen. (Frdbg.). * Nielsen ’ s IIP Elektro-kemiske Fabrik. Akts. Be ­ styrelse: Gross. HJK Djursholt, Overretssagf. PM Olsen og Fabr. IIP * ” ’ Gunnar, Ilaandv. Indeh. Gunnar E Niel ­ li, ndl. Indeh. H Nielsen [er sener® Hans Bie, Hdl. Indeh. Poul J Bio Bilie- Hans Laase og Beslag Akts. Bestyrel- Nielsen H & Søn,/ Haandv. _____ _ _ ______ Nielsen IC, Liste- & Ilundstokkefabrik, Akts. Bestyrelse: Fabr. JKK Nielsen (Direktør), For ­ retningsf. ANK Nielsen og Iløjesteretssagf. Poul Jacobsen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : JKK Nielsen. Aktk. 25,000 Kr. Nielsen J, Ildl. Indeh. A Hecht-Nielsen. Nielsen Jacob & Co. ’ s Eftf., Industridrift. Indeh. OJ Petersen og S Aa. Aasberg-Petersen, der i Foren, tegner Frm. Nielsen Jens, Ildl. Indeh. Jens Nielsen. Prok. : Eli Nielsen. Nielsen & Jensen ’ s G ravør værksted, Ilaandv. In ­ deh. EIIE Nielsen og HA Jensen. Nielsen & Jespersen, Industridrift og Haandv. Indeh. SR Jespersen. Nielsen ’ s JG Eftf. ved E Askgaard, ndl. Indeh. E Askgaard. Nielsen ’ s JO Eftf. ved Culmseo & Pedersen, Hdl. Indeh. CVF Culmsee og B Pedersen, der i Foren, tegner Frm. Nielsen Johan, Akts., Fabr. af og Hdl. med Kurvemagerarbejder o. lign. Bestyrelse.: Fr» CM Nielsen (Direktør), Gross. Chs. Laursen og Fru RMK Hansen. Frm. tegnea af Di* rektoren alene eller af den samlede Besty ­ relse. Prok.: Johan Nielsen. Aktk. 15,300 Kr. Nielsen. Direktion : Fabr, IIP Nielsen. Frm. 11 rok. : HJX hver for cg. Aktk. Indeh. OT Nielsen. Gross. HJK Djursholt og der to i Foren, tegner Djursholt og IIP Nielsen 120,000 Kr.

VI - 2792

Nielsen Anders, Hdl. Indeh. FT Nielsen. Nielsen Anders & Co., Spedition. Indeh. ON Steenbjerge. Nielsen Anton E & Co., Hdl. Indeh. AE Niel ­ sen. Nielsen ’ s Anton Efterfølgere, Hdl. Indeh. SS Bøgekilde og ELE Hillmann. Nielsen Arnor, Specialforretning — Nordisk Kar- totliek Industri Akts. Bestyrelse: Dir. APC Nielsen (Formand), Fru AE Nielsen og Ma- lerm. ER Fosdal. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 12.000 Kr. Nielsen Arthur, Hdl. Indeh. APV Nielsen. Nielsen Arthur & Co., Haandv. Indeh. Arthur E Nielsen og S Aa. Nielsen. Nielsen ’ s AT Eftf. JE Langermann, Haandv. Indeh. JE Langermann. Nielsen Axel, Hdl. Indeh. Axel' V, Nielsen. Prok. : AV Sørensen. Nielsen B, Ilaandv. Indeh. B Nielsen. Prok. : Dora Rasmussen. Nielsen Brødr. J & P, Hdl. Indeh. P Nielsen. Nielsen Brødr. Karl & Kr., Ilaandv. Indeh. Karl TP Nielsen og Kr. LP Nielsen, der i Foren, tegner Frm. Nielsen ’ s Brødr. Murerforretning, naandv. Indeh. HKE Nielsen og VA Nielsen. Nielsen Brødr. SÆB, Haandv. Tndeh. S Nielsen [er senere død] og E Nielsen. Nielsen CA & Petersen. Haandv. Indeh. AN Pe ­ tersen. Nielsen Carl C, Hdl. Indeh. Carl C Nielsen. (Frdbg.). Nielsen Carl & Co., Hdl. og Tndustridrift. Indeh. OA Jensen. Prok.: G Steinmetz-Petersen. Nielsen ’ s Carl E Eftf. ved Tndeh. P Sørensen. Niolsen Carl J, Akts., Hdl. major PM Knudsen. Fru borg, og Gross. T Olsen , ________ _ Foren, tegner Frm. Prok. : T Olsen og Chr. R Bonde. Aktk. 45,000 Kr. ForretningensArt :Raavarer forBørstenbindere. Adresse : Niels Juels G.9 & 11 (K) ff Cent 3711. Nielsen Carl, Sand-, Grus- & Singelsforretning; Akte. Bestyrelse : Forretningsf K Nielsen og Maskininsp. GCH Nielsen (Direktører) samt Højesteretssagf. Hans Henrik Bruun. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direktør eller af to Direktører i Foren, eller hver for sig i Foren, med en Prokurist. Prok.: A J Mor ­ tensen og SCF Lassen i Foren, eller hver for sig i Foren, med en Direktør. Aktk. 1% Mill. Kr. Nielsen ’ s Charles Enke. Haandv. Indeh. NOH Olsen. Prok. : Fru MS Olsen. Nielsen Charles V, Haandv, Indeh. CV Nielsen (Frdbg.). Nielsen Ch. F & Co. ’ s dgarforretnlng, Kom- manditselsk., Hdl. Ansv. Delt. Ch. F Nielsen Prok. : Fru CEAF Konig. Nielsen Chr.. Hdl. Indeh. BS Nielsen. Prok. : CF B Guldbech og HL Jacobsen. Nielsen ’ s Chr. Eftf. Marius Jacobsen. Haandv Indeh. JCM Jacobsen. Nielsen ’ s Chr. Enke & Søn. Haandv. Indeh. Fru BA Nielsen. Nielsen ’ s Chr. Maskinsætteri. Indeh. Chr. Niel ­ sen og HF Nielsen. Nielsen Chr & Søn, Hdl. Indeh. SEC Nielsen. Niolson & Christonson, Ilaandv. Indeh VJ Niel ­ sen og IIE Christensen. Nielsen Christoffer & Søn. Indeh. C Nielsen og EF Nielsen. (Nordre Birk). Nielsen C jun., Hdl. Indeh. Fru CAV Nielsen. Nielsen CL & Søn, Spedition. Indeh. 1IPAL Nielsen. Nielsen ’ s Conrad Eftf., Hdl. Indeh. Fru 8 Steiner og 08G Lutzhøft. Nl cl Se Cur t th CUrlh ‘ HdL Indeh ‘ ND Ni01Sen 08 J Nielsen s CV Enke & Søn, Malermester. Indeh. OJ Nielsen. Nielsen C Wilh., Hdl. Indeh. C Willi. Nielsen. (Frdbg.). Nielsen E & Co., et Kommanditselsk., der driver Hdl. Indeh. ET Nielsen. Nielsen Edvard, Ildl. Indoli. EPJ Gcrmunds- son. Prok. : IAC Bøgebjerre. Adresse : Farverg. 15 (K) ff C.9672. Niolson Einar, Ildl. Indeh. EPCT Nielsen. Nielsen & Elholt, Hdl. Indeh. NE Nielsen og C RV Elholt. Nielsen ’ s E mekaniske Stenlmggori, Akts. Be ­ styrelse : Fabr. PB Grage (Direktør), Stenhug ­ gerne. P Grage og Sagf. EE Becker. Frm. teg ­ nes af Direktøren eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : PV Grage. Aktk. 200,000 Kr. Nielsen Emil P i Likvidation. Likvidatorer : Over ­ retssagf. O Oksen og Sagf. T> Munk, der i Foren, tegner Frm. (Frdbg.). Nielsen Emil & Søn, Haandv. Indeh. H Emil C Nielsen og HCA Nielsen. (Nordre Birk). Niolsen E & T Smedegaard, Industrinæring. In ­ deh. E Niolsen og PTA Smedegaard. (h rdbg.). Nielsen Ewald & I, Haandv indeh. AI Ovesc Niolson og DJ Ovesen Nielsen, der hvertor sig togner Frm., samt Ewald A Ovesen sen. Nielsen Even, Hdl. Rode. Paul Sorensen, Hdl. Bestyrelse • General- TT.T Nielsen, Svend- ( Direktør), der to i Indeh. ET Nielsen og II

Neiiendam ’ a Johan A, Sukkerhus. Indeh. Fru AM Klintholm, OJ Klintholm og CC Klintholm. Nellomann Vilh., Akts., Antomobilforrotning 1 København. Bestyrelse : Gross. Vilh. J Nellc- mann, Dir. S Aa. II Nellomann og Dyrlæge OA Riisberg Winther. Direktion : Vilh. J Nel- lemann og S Aa. II Nellomann. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af on Di ­ rektør. Aktk. 720,000 Kr. Nellomann Vilh. og Otto Drewsen, Akts. Hdl. m. Cykler m. m. Bestyrolso : Gross. CP Larsen (Direktør), Gross. VJ Nollomann, Disponent P V Nellomann og Forretningsf. S Aa. II Nelle- mann, dor hver for sig tegner Frm. Prok. : SS Nonboo. Aktk. 320,000 Kr. Nelox ved P Nielsen-Jcxen, Hdl. Indeh. PJ Niel ­ sen-Jexen. Nelson Viggo, Kommanditsolsk., Hdl. Ansv. Delt. VC Nelson. Prok. : AH Jensen. La Neoponcarpino Generalagent nr for Skandi ­ navien ved Holger Pedersen, Hdl. Indeh. Hol ­ ger Chr. Pedersen. (Nordre Birk). Neptun Pen Depot Rob. Gyldentorp. Tndeh. RH P G videntorp. Prok. -. AH G.vldentonp. Nestlé Nordisk, Akts., Fabr. af og Ildl. og al an ­ den i Forb. dermed staaonde Virksomhed, dels direkte, dels ved Anbringelse af Kapital i an ­ dro Virksom li edor. Bestyrelse: Dir. GI Gosch (Formand), Højesteretssagf. A Kemp og Ad ­ ministrator MLJ Paternot, Blonay, Schweiz. Direktion : GI Gosch og ELAT Nyholm. Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direktør eller en Prokurist eller af to Direk ­ tører i Foron. ellor af en Direktør i Foren, med en Prokurist eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 1,250,000 Kr. Nesto i Likvidation, Akts. Likvidator ; Dir. T W Kunst Wisaing, der tegner Frm. Neter. Akts. Formaal : Køb, Salg og Administra ­ tion af faste Ejendomme. Bestyrelse : lløjeste- retssagf. Karsten Meyer, Dir. KE Christensen og Overretssagf-. AE Larsen. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : JM Valeur, P Hertzum, FH Messerschmidt og SV Norsk, to i Foren. Aktk. 50,000 Kr. Netterstrøm Axel, Ildl. Indeh. Fru AK Netter- strøm. Prok. : KE Nottørsfrøm. Neubert Aug., Fabr. og Ildl. Indeh. PNJ Neu- bort, der tegner Frm., og Fru MAE Neubert, sidstn. med Ivan Kondrnp som beskikket Lav ­ værge. Neuchatel Asphalte Company, The, Ltd., Eng ­ land, Udenlandsk Akts., Forretningsafd. af The Neuchatel Asphalte Company, Ltd., Lon ­ don. Forretningsafd. tegnes af Frm. Hans Guldmann [se dotte]. Neumann & Zimmermann (Væveri for halvuld ­ ne & Kunstsilkefoerstoffer), Akts., Hdl. og Fabr. Bestyrelse : Grose. II Aa. Sørensen, Fabr EP Zimmermann, Wupperthal-Barmen og Over ­ retssagf. J Winther, der to i Foren, tegner Frm. Direktør; H Brand, der har Prok. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 400,000 Kr. New Castle Leather Company, Inc., Akts. Be ­ styrelse: Dir. NK Andersen (Direktør), Over ­ retssagf. O Fode og Fru TMH Andersen, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 25,000 Kr. Newdan Egg Co., Aktieselskab. Indeh. Charles Præstrud Akts, [se dette]. New York Press vpd NG Andersen, Haandv. Indeh. NG Andersen. No.ve Johannes, Haandv. og Hdl. Indeh. K Neye. Prok.: Minna FR Jørgensen. MT Christensen og KB Kristoffersen. to i Foren. N. F., Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Nordisk Fjerfabrik, Akts, [se dette]. Nibo ved Johannes Gyrsøe. Hdl. Indeh. Johannes G.vrsøe. (Frdbg.). Nlca Photo. AV Andersen, Haandv. Indeh. AV Andersen. Nichro Forchromningsanstalt ved Hilmark & Winther. Indeh. B Hilmark og IIJ Winther. Nickelsen Nahne, Hdl. Indeh. N Nickelsen. Nice Skilte, E Nicolaisen, Industridrift. Indeh ERV Nicolaisen. Nicolaisen & Søn, Haandv. Indeh. CCV Nico ­ laisen og VA Nicolaisen. (Frdbg.). Nicolajsen NP, Ildl. Indeh. NP Nicolajsen. Nicolaysen P & Co., Akts., Ildl. en gros og Agentur. Bestyrelse: Gross. PM Nicolaysen (Formand), Afdelchef C Tl.jortJi og Forretningsf. IIP Jacobsen. Frm. tegnes af to Bestyrelses- medl. i Foren, eller af Formanden alene. Aktk. 50,000 Kr. x , r, j - Nido, Akts. Fabr. og Hdl. Bestyrelse: Cand. jur. MV Reimann, Forretningsf. HG Hallager og Frk ME Reimann, der to i Foren, tegner Fim. Aktk. 20.000 Kr. Niebuhr II & Søn. Ilaandv. Tndeh. AR Niebuhr. Nickiol P Th.. Ildl. og Fabr. Indeh. Fru ANS Niekiel. Prok. : VPV Niekiel. Nielsen Aage, Hdl. Indeh. Aage CC Nielsen. Nielsen ACL, Haandv. Indeh. ACL Nielsen og KHV Nielsen. (Frdbg.). Nielsen /Ufred & Co„ Haandv. Indeh. H Jensen EVR Jensen. N æ ^ en Altrod V, Hdl. Indeh. Alfred Victor Niel- Nielsen Alma. Hdl. Indeh. Fru Alma AM Larsen.

i Afd. VI optages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker