kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København fh. Akts. Bruun & Andresen ved OV Poulsen, Industridrift. Indeh. OV Poulsen. Pro«. : A Ør- green-Jacobsen. Bruun E & Co., Haandv. Indeh. EH Bruun og Paul Bruun, 1 ’ rok. : Fru RGB Bruun. Biwun EL & Co., Kommanditselsk., Ildl. Ansv. Delt. EL Bruun. (Frdbg.). Bruun Hans Akts., Hdl. Bestyrelse : Gross. Hans Bruun, Gross. Hit Elving og Overretssagf. Chr. PB Olsen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Bruun & Hansen, Haandv. Bruun ’ s HH Efterfølgers brik. Indeh, L Iversen. Bruun ’ s Holger Cykle- og deh. Valborg Bruun. i Bruun & Irving, Assuranceagentur. Indeh. E Irving. Bruun JJ . & F Bruun, Haandv. Indeh. JJ Bruun [er senere død] og F Bruun. Bruun Jobs. J & Co. ’ s Eftf., Ildl. Indeh. HF Rønnov-Jessen, Taastrnp. l ’ rok. : KD Nielsen og MR Jessen. Bruun Jørgen & i Bruun. Bruun LE Export, Akts., Fabr. og Ildl. en gros m.m. Bestyrelse: Dir. V Jacobsen (Formand), Dir. PMs nessau og Højesteretssagf. Oskar Ficli. Direktion : A Iversen og NC Mikkelsen. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl.' i Foren, l ’ rok. : A Iversen og NC Mikkelsen hvor for sig eller CA Andersen, Gil Jeri ­ chow, E Leerbeck, 11V Boyo og AC Sander Nielsen, to i Foren. Aktk. 2 Mill. Kr. Bruun LE, Akts. Under dette Firma drives til ­ lige Virksomhed af Akts. LE Bruun Export i [se dette], Bruun & Siebuhr, Haandv. Indeh. NA Bruun og FA Siebuhr. Bruun Sørensen, Fabr. Indeh. CII Sørensen, l ’ rok. : SR Kleis og EII Sørensen. j do Bruyn, Akts., Hdl. Bestyrelse : Dir. J Lam ­ mers, Berlin., Landsretssagf. LC Kant og Dir. 11A1C Wøhlk. Direktør (Forretningsfører) : Gll M Andersen. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren, l ’ rok..: V Schrader i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 150,000 Kr. Briicker Wm., Vekselererforr. Indeh. JW Brii- cker. Bryder Julius & Co., Hdl. Indeh. Julius M Bryder og EMV Kongelov, der i Foren, teg ­ ner Frm. Bryding Hakon i Likvidation, Akts. Likvidato ­ rer : Landsretssagf. Kai Bau og Sagf. Ml ’ 'rønnesen, der i Foren, tegner Frm. Bryggens Ostebod, Akts. Bestyrelse : Revisor NA Nielsen (Formand), der tegner Frm., Frk. EBKS Sørensen og Ekspedient Aktk. 5000 Kr. I. Bryggens Tandteknik ved Kaj Indeh. Kaj V Buck. Indeh. EV Bruun. Skrue- & Aløttnxia- Automobilfabrik, In- Co.. Hdl. Indeh. Fru DR Bryggeriet Stjernen, Akts. Bestyrelse : Forret- . lungsf. VC Christensen, Hovcdkass. CFKC Han ­ sen og Foræetninigsf. AI Hørdum. Direktør : A ET Svendsen. Frm. tegnes af Direktøren r Foren, med den samlede Bestyrelse. Prok. : A Efl' Svendsen og PP Nørgaard i Foren, eller hver for sig i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 200, (MX) Kr. Brunes Jean, Akts. Hdl. Bestyrelse: Gross. Jean V Brunes (Direktør). Konstruktør K Schwen- sen og lng. WA l ’ cters. Frm. tegnes af to Bo- styrplsesmedl. i Foren, eller af Direktøren. Aktk. 30,000 Kr. Brunner Aage S Brunmch « Briinnich singør. i Bryrup & Christensen, ndl. Indeh. nCJ Bryrup og 8C Christensen [Navncforandr. til Bryrup j. Bryø Frederik, Hdl. Indeh. FJ Bryo. l ’ rok. : Fru KEJ Høgh-Bryø. (Frdbg.). . I Brændsclscentralen ved Th. Hansen. Indeh. Th. Aage, Industridrift og Ildl. indeh. Brunner. Joh., Haandv. Indeh. nA Briinnich. John, Hdl. Indeh. J Briinnich, llol- 8 Aa. Buck, Indeh. Mølvad. Ilaandv. Akta. De Bryggeriet Rahbeke Allé, Akts, forenede Bryggerier [so delte].

Brav — Brød

VI — 2720

Bravour Industri- & Handelsselskab, Akts., Fabr. og Hdl. Bestyrelse: lng. PR Elnegaard (Direktør), Mejeriejer AP Jørgensen og Vek ­ selerer CA Vollmond. Frm. tegnes af to Besty ­ relsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, mod et Bestyrelsesmedl. 1 ’ rok. : PR Elnegaard aleno eller Dagmar M Johansen i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 35,000 Kr. Bredahl & Søn, Ilaandv. Indeh. KKM Bredahl, der tegner Frm., og E Bredahl. Bredfeldt OB, Hdl. Indeh. Fru EJE Brcdfeldt. Prok. : NlM Jensen og AL Bredfeldt. Brems AL, Hdl. Indeh. Georg Brems. (Nordre Birk). Brcnøo Lauritz, Akts. (Akts. WØ Larsens Ci ­ garfabrik). Under detto Firma drives tillige Virksomhed af Akts. WØ Larsens Cigarfabrik [se dette], Breum Ejner, Haandv. Indeh. Ejner NN Brcum. 1 ’ rok. : K11S Sørensen. Broum PK, Industridrift og Ilaandv. Indeh. Fru Ellon Breum. Prok. : T Preisler. Bridana, Akts., Hdl. med Gummivarer, Byg ­ ningsart. og dermed besl. Varer. Bestyrelse : Gonoralkonsul Harald do Coninck Smith, Lands- rotssagf. II Bcch-Bruun og Disponent VJBll I Theilgaard. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Prokurist. Forretningsfører -. AE Hen ­ riksen, der har 1 ’ rok. i Foren, med et Besty- rolsesmodl. Aktk. 15,000 Kr. Brille-Centralen ved H Ringlund, Ildl. Indeh. HKJ Ringlund. ____ eller AS Spenco og Fru IIAAI Atånsson i Foren. Brinkhof & Søn, Haandv. Indeh. AC Brinkhof og AA1J Brinkhof. Brio, Akts., Fabr. og Ildl. Bestyrelse : Fabr. NM Jensen og Fabr. JI ’ V I ’ otersen (Direktører) samt Værkfører Thorkil Potersen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 20,000 Kr. Bristol Vinhandel ved Chr. Gyldonsletto. Indeh. CEP Gyldonsletto. Britagcnt (The British Industries Agencies) ved AI Th. Alartens, Hdl. Indeh. AIT Martens. 1 ’ rok. ; Inger Alarie Thygesen, Fru J Krohn og C Olsen, to i Foren. Britannia ved NN Aloesgaard, Aloesgaard. (Nordre Birk). ___ __ styrelse: Overretssagf. NE Nielsen (Formand og Forretningsfører), Gross. All ’ Nielsen og Gross. JC Aløllcr, Esbjerg. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden alene øller pr. prok. af Forretningsf. alene eller af to Prokurister i Foren. Aktk. 10,000 Kr. Britex ved Wiener. Britgoods, med alle 1' reisler. Indeh. JPCI Brinch alene Hdl. Indeh. NN Ildl. og Import Virksomhed. Be- Percy Wiener, Hdl. Indeh. Percy Akts., Imp., Elesp., Fabr. og Hdl. Slags Gummivarer m. m. Bestyrel- P Helner (Direktør), Apoteker Niels Højesteretssagf. Alb. V Jørgensen, Brille, Preisler, Haandv. Indeh. B Brinch & Spehr, Ildl. og Fabr. Spehr og OB Sander. 1 ’ rok. •. J Britannic Oil Company Akts., og dermed i Forb. staaende se: Dir. Benzon, ________________ . ____ Gross. TT Nielsen og Dir. PW Howard, ' ’ North ­ wood, England, der to i Foren, tegner Frm. l ’ rok.: Ellen Kruse, P Helner og LVE Jacob ­ son, to i Foren. Aktk. 200,000 Kr. British & Colonial Agencies ved Guido Brandt, Hdl. Indeh. Guido Brandt, l ’ rok. : Erwin Brandt. British Dominions General Insurance Co., Ltd. The, Akts. Aktk. 600,000 £. Ilerv. Bestyrer : J Haase, der tegner Frm. British & Foreign Alarino Insurance Company Limited, The, udenlandsk Akts., General­ agenturet for Danmark. Forretningsafd. af The British & Foreign Alarine Insurance Company Limited, Liverpool. Forretningsafd. Bestyrelse : Gross. ES Ingemann, der tegner Forretningsafd. Prok.: P Christensen. (For ­ sikrings-Registret). British Alotors Akts., Ildl. og Fabr. samt Fi ­ nanciering af lldls- og Fabrikationsvirksom ­ heder. Bestyrelse : Dir. AAIA von Kauffmann (Formand), Dir. KV Bruun, Landsretssagf. II Bech-Bruun og Landsretssagf. VE Brammer. Direktion : AMA von Kauffmann og KV Bruun. Frm tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller'af Formanden alene eller af en Direktør. Aktk. 500,000 Kr. British Oak 1 Insurance Co., The, Ltd., London, Generalagenturet for Danmark. Generalagen- tiir for The British Oak Insurance Co., Ltd., London. Generalagenturets Formaal : direkte og indirekte Forsikringer i Sø- og Transport ­ forsikringer, Brand- og Driftstabsforsikringer, • Indbrudstyveriforsikringer og Hesteforsikringer. Generalagenturets Bestyrelse: Assurandør Fru Karen V Jespersen og Assurandør JHE Dams- gaard, der i Foren, tegner Generalagenturet. (Forsikrings-Registret) . British Siberian Company, Ltd.. The, Akts. Fremstill. og Forædling af samt Hdl. m. Land ­ brugsprodukter. Bestyrolse : Bogholder J En- né. Forretningsf. NAI Kristensen og Kontor- Vrm ?Å® tti T nK ’ der * Foren, tegner ’ < ” •&> Æ kaeh.

British Tobacco ved Chr. Gerbor, Fabr. og Hdl. Indeh. CLE Gerber. Britisk Brændselsforsyning ved V Johansen, Hdl. Indeh. VCK Johansen. Britisk Import Edith Antonsen, Hdl. Indeh. Fru Edith Al Antonsen. Britisk Kulkompagni ved II Andersen & S Han ­ sen, Hdl. Indeh. SO Hansen. P.ritisk-Skind-lmport ved Knøvl, Ildl. Indeh. Fru Ril Knøvl. 1 ’ rok. -. T Knøvl. Britiske Kabel Co., Det Akts., Ildl. og Fabr. Be ­ styrelse : Fuldm. S Claussen, Bankier VB Gold ­ schmidt og lug. AIAS Warburg, London. Frm. tegnes af en Direktør eller at et Bestyrelses ­ modi. Aktk. 5000 Kr. Brix Poul, Hdl. og Industridrift. Indeh. Poul Brix. 1 ’ rok. : II Kjeldsen. Bro AI, kern. tekn. Fabrik. Indeh. RAI Bro. l ’ rok.: S Bro. (Frdbg.). Brobcrg CA & Co., Ildl. Indeh. CA Brobcrg. 1 ’ rok. : K Bølck. Brocli Hedegaard. Frm. er traadt i Likvidation. | Likvidatorer: CJF Sven, CC lleileson ’ ug Axel Simonsen, der to i- Foren, tegner Frm. BROCIIORST ’ s JAC. BUREAU (INDEHAVER JUTTA JERNDORFF), Hdl. Indeh. Fru Jutta T Jerndorff. Brock & Alichelsen, Haandv. Indeh. PAI Brock og KS Alichelsen. Brockhuus VA1 Alaskinsncdkcri. Indeh. VAI Brockhuus. 1 ’ rok. : Eli Nielsen. Broddo & Vilhelmsen, Ildl. Indeh. AF Vilhelmsen. Broderi Rita vod Oda Grønlund, Hdl. Indeh. Fru Oda IIK Grønlund. Broderiboden ved Enkefru Signe Wennstrøm. In ­ deh. Enkefru llansigne F Birk). Broderimagasin Rococo ved V Jensen. Broderi-Alagasinet, A & Al Hansen og H1AI Hansen. Broderimagasinet Helene Boétius. Indeh. Hans Hartvig Boétius. • Broderistuen ved A Bencke, Hdl. Indeh. Alvilda JC Bencke. (Frdbg.). Brodersen FE & Co., Kommanditselsk., Ildl. Ansv. Delt. FE Brodersen. Brodthagen AI, Ilaandv. Indeh. N Jenron. Broe Otto, Akts., Hdl. Bestyrelse: Apoteker FV Lintrup, Hillerød, Gross. KLAI Lintrup og Gross. O Broe. Direktion : KLM Lintrup og O Broo. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ medl. i Foren, eller af to Direktører i Foren. Wennstrøm. (Nordre CV Jensen, Indeh. C Ilansen. Indeh. HJA ved Hans Hartvig _ _________ Apparatfabrik, Haandv. Indeh. Carl A Jur ­ gensen. (Nordro Birk). Brok <& Caspersen, Haandv. Indeh. KH Brok og Aa. C Casperson, der i Foren, tegner Frm. Brolægget-svendenes Akts. Bestyrelse.: Brolægger ­ ne VG Andersen og Aa. A Bjerrcgaard (For- retningsudv.), EE Grønnemose (Forretningsf.), KB Bjerregaard, KKE Jensen, S Aa. Hansen og Svend Rasmussen. Frm. tegnes af Forret- ningsudv. og Forretningsf. i Foren. Aktk 15,000 Kr. Brorsen, Andersen & Ernst, Ilaandv. Indeh. Jobs. Brorsen, HH Sorgenfrey Andersen og 11 Ernst. Brorsen ’ s .................. Fugl. Brown P Brown, sen, to Brugsforeningen for Lyngby og Omegn. Besty- ^ lse = j Sareiuscn (Formand), 1 Nørgaard, CL Pedersen, JC Christensen og JP Ludvigsen samt som Suppleanter: LV Petersen og JR Mortensen. Alcdl. hæfter solidarisk for Selsk. rorpligtelser. Frm. tegnes af hele Bestyrelsen i Foren, l ’ rok. : Formanden. (Nordre Birk). Brugskunst, 11A Blitger, Hdl. Indeh. nA Blit- ger. Bruhn & Baastrup, Bank-Aktieselskab. Under detto Navn drives tilligo Virksomhed af | Kbhvns Discontokasse, Bank-Aktieselskab [se I dette] Bruhn Chr., Hdl. Indeh. CAI Bruhn. Bruhn II, Hdl. og Fabr. Indeh. HO Bruhn. 1 ’ rok. : Edith Henriksen. Bruhn Hermann, Hdl. Indeh. Hermann Bruhn. Bruhn & Lehrmann, Akts., Hdl. Bestyrelse : Skibs ­ fører VJ Weichardt, Ing. A Poulsen og. Sagf. OHG Rosenkrantz. Direktion -. LV Bahnson og VJ Weichardt. Frm. tegnes af en Direk ­ tør eller af den samlede Bestyrelse. 1 ’ rok. : GR Ottosen. Aktk. 65,000 Kr. Bruhn AI & Co., Hdl. Indeh. Marie C Bruhn og Johanne AI Bruhn. Bruhns Chr., Haandv. Indeh. Fru VK Bruhns. Bruhn & Tesch, Hdl. Indeh. OV Bruhn og KV Tesch. (Nordre Birk). Brunchmann V, Ildl. Indeh. V Brunchmann. Prok. : A Lassen og EN Thomsen i Foren. Brunsø HV & Vald. Nielsen. Haandv. Indeh. N OV Nielsen og IIV Brunsø. Brunsø L & Søn, Haandv. Indeh. AIL1 Brunsø og G Aa. Brunsø. x Ildl. Indeh. A Alarcus-AIøl- Nielsen og Ragnhild V jo- Jurgensens Elektromotor- & Jobs. El'tf., Hdl. Indeh. Aage Dan jun. & Co., Hdl. Indeh. P de Nully l ’ rok.: GPW Steffensen og JM Mad- i Foren. Aktk. 13,000 Kr. Broge ’ s SV Eftf., ler. l ’ rok. -. NK hansen i Foren. Brohusværk, Carl

F Hansen. (Nordre Birk.). Brændsolsforretningen Sterling Indeh. TJ Hansen. Brændselskompagniet London, Bankbogholder E'l'P Larsen, sen og Gross. FLV Grade. AP Mikkelsen (Alichelsen).

ved TJ Ilansen. Akts. Bestyrelse : , Prokurist l ’ E 01- Forretningsfører : Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedl.

Forretningsf. Aktk. 60,000 Brøchner Otto vidator: l)ir. Brøchner Th. Prok. : MAA

i Foren, med Kr.

F under Likvidation, Akts. Lik- OF Brøchner, der tegner Frm. & O, Hdl. Indeh. P Visting. N ommels.

Brøchner V, Akts., Hdl. m. Isenkram og der ­ imod besl. Art. Bestyrelse: Dir. Jl ’ K Ram- sing- Jensen, Bogholder JHD Brøchner og Isenkr. VD Brøchner, der hver for sig teg ­ ner Frm. Aktk^ 10,000 Kr. Brødfabrikken Ceres, Akts. Under dette Firma .drives tillige Virksomhed af Akts. Kbhvns Brødfabriker [se dette]. Brødfabrikken Danmark, Akts. Under dette Fir ­ ma drives tillige Virksomhed af Akts. Kbhvns Brødfabriker [se dette].

uwwj . vi oplages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer«

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker