kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København Berg Erik, Hdl. Indeh. EH Berg. Prok. : RM Holst. Berg A Friis, Fabr. Indeh. P Stokkcbye. Prok. : F Christiansen. Berg Hans Chr. & Flyge, Haandv. Indeh. T l*iyge. Forretningens Art: Stukkaturforr. Adresse: Ølundsg. 5 (N) g Cent. 3548. Berg Æ Larsen, Hdl. Indeh. EG Larsen. Berg & Nielsen, Hdl. Indch. E Berg og Nielsen. Berg Orla Ar. Co., Haandv. Indeh. Orla V.T og T.T.T Berg. der i Foren, tegner Frm. Berg WJ Ar Th. Marstrand ’ s Eftf.. Akts., af og Hdl. med Maskiner. Værktøj. Vægte o. lign. Bestyrelse: Tng. ITS Schonboe (Direk ­ tør). Oberst OB Schonboe og Bvretssekr. E Schonboe, der i Foren, tegner Frm. Prok. : ITS Schonboe. Aktk. 50.000 Kr. Bcrgenholz Reklamebureau. Akts. Restvrelse : Fru A A Bergenholz, Fru IVR Hvidtfeldt. Dir. GV Bergenholz og Gross. BE Haagensen, der to i Foren, tegner Frm. Direktion: GV Bergen ­ holz og Fru TVR Hvidtfeldt, der hver for sig har Prok. Aktk. 250.000 Kr. Bergti Axel. Assuranceforr. Indeh. AJ Bergh [er senere død]. Bergmann & Huttemeier. Akts,, Fabr. og Hdl., specielt Fabr. af og Hdl. m. Symaskiner og Cykler. Bestyrelse : Dir. All .Torkild (Direktør)'. Tng. JA Huttemeier, Dir. AL Sclijønning og Tng. MF. Rasmussen, der i Foren, tegner Frin ” Prok. : AIT Jorkild. Aktk. 50,000 Kr. Bergske Rlade, De. Tntercssentsk. ved TI Ar V Berg, Kommanditselsk. Ansv. Delt. V Berg. Prok. : RK Olsen: Bergstrom & Co., Haandv. Indeh. M Bergstrøm og IIRH Bergstrøm Hansen. Bcrgsøo Paul & Søn. Fabr. Tndch. Paul Bcrg- søe og Svend Bcrgsøo. (Frdbg.). 1 Bergthora, Akts.. Eiendomsselsk. Bestyrelse • Overretssagf. OM Ring. Banksekr. S Clausen . og Overretssagf. LC Bing. der to i Foren. . tegner Frm. Direktion : Akts. Chrsthvns Op­ lagspladser. Aktk. 50,000 Kr. Bergthorateatret. Akts. Bestyrelse : Kunsthdl. O I- Kiertzner (Direktør), Gross. PCM Kiertz.ncr i- og Overretssagf. NJ Vestergaard. Frm. tegnes I- af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 65,000 Kr. Bering Carl A- Co., Kommanditselsk., Haandv. >• Ansv. Delt. CF Bering (Frdbg.). van Berkcl ’ s Patent, Maskinfabrik, Akts. Besty ­ relse: AT Michaelson (Direktør), Dir. Jll Mcijers, Stockholm, og Fru S Michelsen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Besty ­ relsesmod!. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 250,000 Kr. Berlémc-Nix ’ s Smergelfabrik. Indch. GA Lund ­ berg. Prok.: CW Lundberg. Berlingske Bogtrykkeri. Det-, Akts. Bestyrelse : fh. Overformynder MP Friis (Formand), Læge FOOV Næser, Højesterotssagf. OB Henriques. Kreditforeningsdir. Aago Finson, Kontorchef Fr. Rothe, Dir. Peter Andersen og Redaktør Svond Aago Lund. Kommitteret. : lug. Vabl. Thal-Jantzen. Direktør: Bogtrykkor H.IA Ol ­ son. Frm. tegnes af tro Bestyrelsesmedl. i Foren, olier af to Prokurister i Foren, eller af den Kommitterede i Foren, med et Bestyrelses ­ medl. Prok. : ILIA Olsen og OE Potersen i Foren. Aktk. 150,000 Kr. Berlingske Forlag Akts. (Akts. Det Berlingske Bogtrykkeri). Under dette Navn drives tillige Virksomhed af Akts. Det Berlingske Bogtryk- Berg Fabr.

VI — 2716

_ - - Formanden i Foren, med et andet Bestyrelses- I medl. eller med Direktøren. Aktk. 20.000 Kr. Benzon Alfred, Aktieselskabet. Formaal : at dri ­ ve Hdl. og Fabriksvirksomhed samt deltage med Kapital i andre Foretagender, hvor dette kan være tjenligt til Fremme af Selsk ’ s For ­ maal. Bestyrelse ; Fabrikejer Bøje Benzon (For ­ mand), Dir. Vilh. Fischer og Overretssagf I CJF Sven. Direktion -. Bøje Benzon og Vilh ’ . I'ischer. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. 1 . I ? ren ’ »,Å er nf Fo ™anden eller af en Di ­ rektør. .Aktk. 3 Mill. Kr. | I v. Benzon og KÅR Sundberg* I Benzon Trading Company, Ildl. Tndch. Niols Benzon. Prok. : IL Malmbcrg. (Frdbg ) Berendsen Sophus, A/S. Hdl. Bestyrelse: Høje- steretssaprf. CB Jlenripues (Formand), fh. Di- I rektør A Hassing og Dir. Ludvig Elsass. I Forretningsfører (Direktør) : Dir. Ludvig El ­ sass. Frm. tegnes af Kontrolkomiteens For ­ mand eller af Ludvig Elsass. Prok. • AJL Kru ­ se, LS Nathanscn, 1IFF Brørup, AK Petersen, J Nielsen, A Elsass og E Brnun-Andorson, to I i Foren. Aktk. 600,000 Kr. i A-Akticr og B- I Aktier. Adresse : „Ørstedhus", V-Farimagsg. 41 (V) g ★ Cent. 8500. | Stats g 186. Telegramadr. „Berendsen". Rcrendt Adolf. Ildl. Tndeli. L Bcrcndt. Berendt SA, Ildl. Indch. SA Berendt. Berent E & Co., et Kommanditselsk., der driver Haandv. Ansv. Delt. : KEP Berent. (Frdbg.). Berg Anna, Ildl. Indeli. SF.C Berg. Berg ’ s Anthon Chokolade- Konfekt- og Marcipan ­ fabrik, Akts. Bestyrelse: Forretningsf. Martin Nielsen, Aarhus, Dir. KG Berg. Gross. CC Ny ­ holm og fh. Købmd. AEA Borg. Direktion: 1IC Andersen og KG Berg. Fnn. tegnes af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : HK Andersen og KG Berg. Aktk. ..05,000 Kr. Berg Brødr., Ildl. Indeli. KA Borg. Berg Chr. & Son, Haandv. Indeh. Frk. II Berg, Taastrup, og HO Berg. (Frdbg-)- ... Berg EE & Co. (Johan Ludvig Sivertsen), Akts Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. P Christiansens Papirvarefabrik [sc dette]. x ' Bendixen A & Chr. Reinert, Haandv. Indeh. A Bendixen og Chr. A Reinert. Bendixen Brødr., TIdl. Indeli. K Bendixen. Bendixen Brødr. TI & V, Haandv. Indeh. IIP Bendixen og TV Bendixen. Bendixen & Lindhard, Haandv. Indeli. OO Lind ­ hard og Fru SOK Bendixen. Frm. tegnes af førstn. alene eller af Fru SOK Bendixen i Foren, med den for hende beskikkede Lav ­ værge JCC Rønnebæk. Bendixen Thomas. Aktieselskab, Fabriksvirk ­ somhed. Bestyrelse : Prokurist BM Rosentoft, Sagf. O Lassen ot, ‘ der to i Foren, tegner Frm. Brok. -. Aa. BI Ro ­ sentoft.. Aktk. 75,000 Kr. Bendixscn ’ s Carl Cigarfabr. Indeh. FC Bendixsen og EP Bendixsen. Bendixsen & Co., Ildl. Indeh. AT Lindholm. Bendsen FJ & Søn, Haandv. Indeh. F Johan Bendsen. Benedictsen ’ s, Dr., Fodhvilere ved Hans Ziirsen, Ildl. Indeh. Hans Ziirsen. Bonha, Akts., Ildl. Bestyrelse : Tng. CPO Scheplcr (Formand), der tegner Frm., Red ­ aktør A Kappel og Ing. HE Otzen. Aktk. 10,000 Kr. Benner Bertha, Industridrift. Indeh. Fru Bertha I Jacobsen. Prok. : 11 Jacobsen. Bonnetsen BJ, Fabr. Indeh. BJ Bennetsen. Bennett ’ s Assurancebureau, Akts. Indeh. Ben ­ nett ’ s Rejsebureau, Akt6. [so dette]. Bennett ’ s Rejsebureau, Akts. Bestyrelse : NAV Gjersøo (Formand og Direktør), Dir. WGL Roeasco, Bergen, og Hovedbogholder JFV Ja ­ kobsen. Frm. tegnes af Direktøren eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 150,000 Kr. Bcnnyson & Co., 6ole Agency for Skandinavia ved L Schmidt. Hdl. Indeh. CP Schmidt. Benthien & Schramm, Haandv. Indeh. AN Benthicn og FP Schramm. Bontscn & Jensen, Haandv. Indch. K Bcntsen og JM Jensen. Bentzcn AP & Co., Kommanditselsk., Ildl. Ansv. Delt. AP Bentzen. Prok. : Fru ITSM Bentzen Rob. Æ Go., Hdl. Indch. Rob. zen og OA Dirach. Bentzon FC & Co., Akts., Speditions- ’ klarcringsforr. Bestyrelse: Ingeborg AE i 6en (Direktør), Speditør JV Pohlig og klaroror KEV Andersen. Frm. togncs af tøren aleno eller af to Bestyrelsesmedl. i Prok.: JV Pohlig. Aktk. 15,000 Kr. I. Bentzon & Fich. TIdl. Indeli. AB Fich. Benzen ’ s Poul Eftf. ved II Schultz, Hdl. IIJG Schultz. Benzin-Importen ved FAIT Petersen, Hdl. FATT Petersen. Prok. : Fru Astrid Auborg. Benzintank Kompagniet ved Ingeniør Jørgen Lassen & Co.. Kommanditselsk., Hdl. Ansv. Delt. Jørgen Lassen. Benzintanken Vinkelvc.i 16, Akts, Bestyrelse : -»r_i.__n.__ G »_ rr__i. (Formand), FJP Frm. tegnes af ►g Gross. Aa. M Rosentoft, Bentzen. Bent- II og Told- I Han- Told- Direk- FOren, Indeli Tndch. Mekaniker S Aa. Koch Koch og Fru PEM Koch .................

Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrel ­ sesmedl. eller af to Direktører i Foren. Prok.: H Holleris og NHA Schmidt. Aktk. 350.000 Kr. 1 Becher ’ s J Chr. Eftf.. Hdl. Indeh. Aa. AC Rar- tel. Prok. : Ellen JJ Østergaard. Bechshøft & Søn, Akts. Indeh. Akts. Dalton [se dette], , Beck Carl & Co.. Kommanditselsk.. Haandv Ansv. Delt. Carl C'V Beck. Prok. : VAV Beck. Beck Hans. TIdl. Indeh. Fru DM Reck. Beck & Jørgensen, Hdl. Indeh. OP Jørgensen, ELB Jørgensen og IICB Jørgensen. Prok. : MPJ Larsen . Bcck-Friis NE. Hdl. Indch. NE Beck-Friis. Prok. : KV Paltved. Becker Carl J, Hdl. og Assuranceagentur. Indeh. C.T Becker. Becker Otto. Hdl. Tndch OC Becker. Beckett Æ Meyer, Hdl. Tndeli. ES Meyer. Prok.: HP ITeilbnth og Harry von Essen. Beckman ’ s CT Eftf. K Aa. Rasmussen, Haandv. Indeli. K Aa. Rasmussen. Beckmann & Jørgensen, Hdl. Indeli. GE Beck ­ mann. Prok. : F Wachtel. Beckmafm Meyer A Co. Akts, i Likvidation. Likvidator : Kontorchef Helmuth Bruzelius, der tegner Frm. Behrend ’ s A Lin.ieranstalt, Haandv. Indeh. Aage Behrend. Prok. : Svend Aage Bchrend. Behrend William & Co., Tntercssentsk., Kom ­ manditselsk., Hdl. Ansv. Delt. E William Beh ­ rend. Prok. : K Aa. Hinrichsen. Behrendt Emil, Bog- & Papirhandel. Indeh. E Behrendt Behrens Holger Ingeniør, Haandv. Indch. Hol ­ ger B Behrens. Reinthin & Co., Haandv. Indeh. HH Bcintliin. Bcitzel jun. Carl, Haandv. Indeh. Fru OEC Bcitzel. fh. Bekkcr ’ s Johan Kødudsalg, Blaagaardsgadc 7. Tndeli. JJ Johansen. tidl. Bekkcr ’ s Johan Kødudsalg, Istedgado 57. Tndeli. CW Bekker Olsen. tidl. Bekker ’ s .Tohan Viktualieforretning, Blaa- gaardsgade 7. Indeh. S Aa. Bekker-Olsen. Beklmagasin Carl Jacobsen, Vesterbrogade 20. Akts.. Fabr. og Salg en gros og en detail af Konfektion. Bestyrelse : Gross. Carl Jacobsen (Formand), der tegner Frm., Fru ICE Ja ­ cobsen og Revisor Aa. J ~ 10.000 Kr. Beklædningshuset Bonns ved S Indeh. Fru S Samulevitz. Beklædnings-Udsalget Jumbo Thormann. Indeh. Frk. AMF Hansen og Fru 1 IAE Thormann. Belgisk Import Compagnii ved J Bech-Bruun & ] Sven Aage Bech-Bruun. Indeh. J Bech-Bruun og Sven Aago Bech-Bruun. Prok. : Chr. Elts- holt. Belgisk Skandinavisk Tmport Akts. Indeh. Geo. Fester, Akts, [so dette], Bell Produkt ved V Chr. Astrup. Tndeli. V Chr. Astrup. Bell Varnish Work, The, V Weihe, Fabr. Indeh. VCB Weihe. Bella Bio, Akts. Formaal : at opføre og drive en Eiendom med Biografteater. Bestyrelse : Ing. NV Henckel (Direktør), Fru AMC Hen ­ ckel og Dir. AV Henckel, Skonabiick, Sknrup, Sverige. Frm. tegnes af den samlede Besty ­ relse eller af Direktøren alene. Aktk. 60,000 Kr. Bella, Farvo & Tapethandel ved Albert Emil Jakobsen. Indeh. Albert Emil Jakobsen. Bellevue Kiosk, Indehaver W Erichsen. Indeh. WHC Erichsen. (Nordro Birk). Bellevue, Klampcnborg, Akts., Eiendomsselsk. Bestyrelse : Borgmester Aage E Jørgensen (Direktør). Trafiikassist. AP Frederiksen og Murcrm. C Hansen. Frm. tegnes af to Besty- rclsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 125,000 Kr. Bello. Akts. Indeh. Tho Bello Manufacturing Co., Ltd., Akts, [se dette]. Bcllo Manufacturing Co., The, Ltd., Akts., Ildl. og Fabr. Bestyrelse: Gross. E Plum (For ­ mand)), Ing. OF Jcnnow og Ing. V Lomholt. Direktion : OF Jennow. Frm. tegnes af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden alene. Aktk. 100,000 Kr. Beltness, Aktieselskabet, Industri og Hdl. m. m. Bestyrelse: Landsretssagførerne AM Schmidt, VE Brammer og P Christensen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 80.000 Kr. Belysnings-Centralen Adi ved II Nielsen, Ilaandv. Indeh. PII Nielsen. Samulevitz, Hdl. ved Hansen &

I

— — - - ..... — • keri [se dette]. "XnL o"S 1 e L C L erforr - Indeh - Aa. | Berlinske Brand-Forsikrings^nstalt Hovedkon ­ toret for Danmark, Forrctningsafd. af Be/h- nische Fener-Versicherungs-Anstalt. Berlin. Forretninigsafd. Formaal : Brandforsikring. Generalagent: Frm. Edw. Preisler (Indeh. Edw. AF Preisler), der tegner Forrctningsafd. (Forsikrings-Registret)] Berner AE. Indeh. AE Berner.

Berner Aug. & Co.. Ildl. Indeh. CO Pedersen. Berner Christian, Akts., Fabr., Ildl. og Agentur. Bestyrelse : Købmd. C Berner, Gøteborg (For ­ mand), Kasserer JEE Fritsch og Repræsent. KV Bildsøc. Direktør: OT Freuchen. Frm. teg ­ nes af en Direktør alene eller af to Bestyrel ­ sesmedl. i Foren. Prok.: C Berner. Aktk. 50,000 Kr. Bernstein I, Industridrift. Indeh. M Bernstein. Bcrnstorff Hovmarksgaard, Akts., Virksomh. ved I Udnytt. af et Grundstykke. Bestyrelse : Over ­ retssagf. II Repsdorph (Formand), Murcrm. C C Rasmussen, Kontorchef F Lorentzen, Red. S Aa. Arboe og Arkitekt T Jorgensen. Forret ­ ningsfører (Direktør) : Overretssagf. Knud J ar ­ ner. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Forretningsf. (Direktøren) alene. Aktk. 203,000 Kr. Bcrnth Brødr., Haandv. Indch. EM Borntli og OM Bcrnth. (Frdbg.). Berntsens A Eftf. ved Carl Nielsen, Haandv. Indeh. Niels Carl Nielsen. Berring JP & Son. Akts. Hdl.. Fabr. og Agen ­ tur. Bestyrelse : Dir JKJ Berring (Formand), l ? ru BL1[ Berring og Prokurist PJ Borring. Frm. tegnes af Formanden alene olier af den i samlede Bestyrelse. Prok. : PJ Berring. Aktk.

Beflia Reklame, Akts. Formaal : at drivo Rekla ­ me, Annonce- og Bladvirksomhed'. Bestyrelse : Reklametegner EEiM Boncke, Entrepr. GCH Nielsen og Fuldm. AM Andersen, der hver for sig tegner Frm. Åktk. 20,000 Kr. Bendix Aage H, Hdl. Indeh. All Bendix. Bendix ’ s AH Eftf., Hdl. Indeh. Fru AMJCW Bendix og KPG Bendix. Bendix Brødr., Hdl. Indeh. CM Hansen. Prok. : K Aa. Hansen og HJ Drcnsholt. Bendix EA & Co., Spedition. Indeh. EA Bendix. V ldcrsel l ?. lcne 6amt JH M Biigel og Wien EC Jensen i Foren. Bendix M Hdl. Indeh. KT Ottosen

y -rOTay«- . • ____ - 50 ’ 000 Kr - I Aid. vi optages kun de tu Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker