kraks vejviser 1940 handelskalender

Spor — Stad J 2. Distrikt: Sundbyøster, Sundby vester, Sundby Overdrev, Eksercerpladsen, Ama ­ gerbro-, Christianshavns-, Frimands-, Klæ ­ debo-, Købmager-, Rosenborg-, Snarens-, Strand- og Østei Kvarter. Bygningsinspektør : Arkitekt Cosmus Bræstru p. Vicebygningsinspektør: Arkitekt Niels Turin. 3. Distrikt: Udenbys Klædebo Kvarter, Frihavnen, St. Annæ Vester-, St. Annæ Øster-, Nørrevold- og Østervold Kvarter. Bygningsinspektør: Arkitekt Jens Jør ­ gensen. Vicebygningsinspektør: ArkitektRMi ka. 4. Distrikt: Husum, Vanløse, Brønshøj, Utters^v og Emdrup. Bygningsinspektør: Arkitekt Ka.ySchrø ­ der. Vicebygningsinspektør: Arkitekt Arne Brendekilde. Ang. de forskellige Kvarterers Omraade, se Artiklen Kvarterer. Stadsgartner i Kbhvn. (u. Stadsingeniørens Direktorat): J S N B ergmann; Kantor: Longangstr. 28 Kl J) ★ C. 16600, Lokal 27 1-4). Tegnestue: Lokal 28. Stadsingeniørens Direktorat i Kbhvn. (Under Direktoratet er henlagt det tidligere Direk ­ torat for Vej- og Kloakanlægene i Kbhvn. samt en Del af de Sager,der tidligere sor ­ terede under Stadsingeniørens Kontor i Kbhvn.) Kontor Raadhuset 13 f) ★ C. 3800 (10-3). Afdelingsingeniørerne træffes i Reg ­ len 10-12 og Stadsgartneren (Kontor: Lon ­ gangstr. 28 Kl) i Reglen 1-4. Kommunens Udgift til Vej- og Kloakanl. i 1938-39 var 21.441,224 Kr. Stadsingeniør: O Forchhammer. Byplanafdeling: Afdelingsingeniør: M O Henningsen; Ingeniører: J K Lavlund Rasmussen; C Christensen; J Chr. Hasselager; C A 0 Blixenkrone-Møl- ler; H Halberg; V S Vasegaard; PE Vedel; V C Malling; Arkitekter: H H F Christiansen; Frode Brauer-Christi- ansen;Flemming Teisen; Fuldmægtige: A L B Klixbiill; Thor Sick-Petersen,R.; NPJJKrag. Byggesagsafdeling: Afdelingsingeniør : N K J Lauridsen; Ingeniører: K Erich- sen;HC Borregaard; CPEWiede- mann; H Lichtenb er g; G E Ri isbro; AFGeismar; Boie Sterm; PR Jør ­ gensen; A Frejberg Jensen; A P Pe ­ tersen; Fuldmægtig: FF Carstens. Vejafdelingerne: Chef : BChr.Hu tte meier, R. Chefens Kontor: Ingeniører:' E Blyt- mann; EJohansen; Fuldmægtig: LP Lensholm. Vejafdeling I(Projektering, Approbationer m.m.): Afdelingsingeniør: E Emanuel; Ingeniører: KVM Koefoed;TP Tønne- sen; HH S Grove; H J Lawaetz; K V Jensen; J C E Blitger; J Anker; Frk. E M Ilultberg; Fuldmægtige: C V T S velmoe; E L M Jacobsen. Vejafdeling II (Anlæg, Vedligeholdelse m.m.): Afdelingsingeniør : CHT Mani- cus-Hansen; Ingeniører: J Johansen; C GFrandsen; H C Raabyemagle; A VKrogh; A M Jensen; S O A Chri ­ stensen; M Hvalsøe Olsen; I O Løp- penthin; Vejinspektører : AJK Peter ­ sen; II A Borrild; R.; A P Nielsen; P G Sorensen; W Koch; J H Gersel \Jensen ; VagnNielsen;HAFaldborg; AE Christensen; C J Højsteen. Kloakafdeling: Afdelingsingeniør: A E Lund; Ingeniører: C A C Hansen; A V J Andersen; AChristens;KP Rehof; C F Jantzen; A P J Elgaard; G V Nyholm Poulsen; AHHjelt; AC VP Skadhauge; K O Schackinger; Sv. Tranum Jensen; O Husted; P H Erik ­ sen: I M Nordfjeld; Maskinmestre: Paul Nielsen; JPH Lystlund; CO Hansen; G V Jensen; Fuldmægtig : J Ringgaard Jensen.

V — 2637

Real-Register for København Ekspeditionssekretær :HSoborgN i e 1 s e n. Overværkmestre: M Lund; F V Braun. Værkmestre:S Andreasen;S K Lau- ritzen. Fuldmægtig: S C Larsen. -Uniform s-og Materialforvaltni ti ­ gen, Enghavev. 102 - 104 (3f ★ Cent.6101. Depotbestyrer : H K M e i 1 e. Materialforvalter : AOCKnudsen. Sporveje, Nordsjællands, se Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Akts. Sporvejsfunktionærernes Forenings Legataf ­ deling og Understøttelsesforening, stiftet 1. Juni 1937; Formand: P Chri stensen, Frejasg. 12> El Tg- 3908. Sporvogns-Ruter og -Takster, se Teksten i Afd. I, Kort og Planer. Spritfabrikker, De Danske, Aktieselskab, stiftet 1881 finder C F Tietgens Forsæde. Hovedkontor: Havneg.29 Klj) ★ Cent. 580. Telegramadr. : „Sprit “ . Fabrikker: Strandboulevarden 88 Kbhvn.tø] f) Cent. 6380. Snareg. 12,14 Kbhvn. Kl f) Cent. 4000. Aalborg $ 4200, (grundl. 1845) Aktiekapital: Kr. 7,000,000. Bestyrelse: Høj esteref ssagf. Kristian Stegiich-Petersen, Formand; Konsul Christian Cloos, K. DM., Frederikshavn; Borgmester Holger Fink, R. DM.,Aaben ­ raa; Købmand Axel B Lange, ML. K. DM., Frederikssund; Prof. Dr. phil. Ha ­ kon Lund, Aarhus; Godsejer Hofjgm. Chr. Liittichau, R., Tjele; Gross. Wm.Mal ­ ling, R.DM.; Overretssagf. Niels Olesen, R. DM. Direktør: Chr. H Olesen, K.DM. p.p. Underdirektør: H O Damgaard-Niel- sen. R. Afdelingsdirektører: Peter Kjærø, R. p. p , Aalborg; Carl Andersen, Odense. Prokura: Svend A Holbæk, Otto W Nielsen, to i Forening eller hver for sig sammen med Fr. Christensen eller JI Nielsen. Sprog- og Litteraturselskab, Det danske, stiftet 29. April 1911. Bestyrelse: Overbibliotekar Dr. phil. Carl S Petersen, K. DM , Formand; Højeste ­ retssagf. Jakob E Ge 1 1 in g ; Ordbogsredak ­ tør Cand. mag.Jørgen G lah d er ; Prof. Poul Johs. Jørgensen, K. DM.; Prof. Peter Skautrup. Administrator : Dr. phil. Lis Jacobsen. Selskabets Kontor (Fuldm.Otto Jensen), V-Boulevard 44 1 E f Cent. 13506. Stabilia, Akts., Selskab for værdifaste Ka ­ pitalanlæg, stiftet 9. Okt. 1935. Selskabets Formaal er at byde dets Aktio ­ nærer væ - di faste Kapitalanlæg og et dertil svarende Udbytte. Bestyrelse: Højesteretssagfører Jakob E Gel ting, Formand; Folketingsmand NP Nielsen, Kastrup; Landstingsmand Re ­ daktør H Stein, R.DM. ; Landstingsmand J P Stensballe, K. DM.; Prof. E Thaulow, R. DM.; DirektorVald.Thiele, R. Adm.Direktør:FC Boldsøn,R. Kontor: Raadhuspl. 4 [3 & C. 15889. Stadsarkitektens Direktorat i Kbhvn. Kont. Raadhuset 13 $ ★ C. 3800 og Farverg. 27 (Vartov) Kl A ★ C. 16600. Kontortid 10-15. Raadhuset: Stadsarkitekt: Poul H o 1 s ø e , R. DM. Arkitektafdeling A. Afdelingsarkitekt: H Rasm ussen,R.;Arkitekter: KHG emzoe, EAW Marston, R., F P W i i n h o 1 1, CNBenzon, CJ Gottlieb og SBe^k; Fuldmægtige: M C Hansen og Th. L Skov. Hobro A' 9(5 (grundl. 1780). Odense $ 22 (grundl. 1784). Randers D 28s0 (grundl. 1878). Roskilde $ 31 (grundl. for 1830). Slagelse fl 1515 (grundl. 1791).

ArkitektafdelingB.(seogsaanedenfor: F ar- verg. 27 (Vartov). Afdelingsarkitekt: MW Lun din g; Arkitekter: F V E Enge 11, C E G Bi e, F C Lund. J H W rang; L J J Pedersen, K E M H olmgaard, M Tø ­ gem, E V Kindt-Larsen, HC Han ­ sen, VS Jørgensen og IILKryger. Farverg. 27 (Vartov): ArkitektafdelingB (se ogsaa ovenfor: R a a d- huset). Arkitekter : T E R u e, K B J e n s e n, I Lunding, F S Jastrau og A H Goil. Arkitektafdeling C. Afdelingsarkitekt: Carl Hansen; Arkitekter: CG Fog, E Ishøy, Ch. E Fenger, J Dujardin, K M Mønsted,N P J la Cour, H C Steen, W Jerndorff ogW BClausen, Fuld ­ mægtige: B NC Hansen ogCCA Jensen. Ingeniørkontoret, Overingeniør: Carl Bruun; Afdelingsingeniorer : PJ Børge, R.; J C Buus; V A JDalgaard; Inge ­ niører: H C S erritslev; A S Over ­ bye; J B Funder; S E Biering- Sorensen; J Verner Jensen; C Glud; CHAastrup; J Sannæs; VBang; N J Nielsen; W S M R Simonsen; S F Rungby; A R Krog; SJohansen; A Andreasen; S D J ochimsen; KH Lindbøg-Hansen; KVWæver;PGS Behrend; Fuldmægtige: AVE Hart- m a nn; Th. P Petersen; C E S M øl ­ ler; O Petersen; R P Poulsen; PCJ Bylo w- Anders en;J SKNissen;AB Rydahl. Bogholder- og Ekspeditionskontor. Kontor ­ chef: E B J Bjørke; Fuldmægtige: C B Hansen, KR Guldager og A V Ras ­ mussen. Stadsarkiv, Kbhvns., Raadhuset 13 & ★ C. 3800, nævnes førsteGan^ midt i 16. Aarh.,men er iVirkeligheden adskilligt ældre. Det om ­ fatter Staden Københavns Arkivalier fra de ældste Tider til vore Dage. Ved den store Bybrand 1728 gik det meste tabt. Stadens gamle Privilegier, det ældste fra 1275, og adskilligeProtokollerfraca.l680blevdogred- dede. Fra 1728 er Arkivet fuldstændigt og forøges stadig ved Afleveringer fra kommu ­ nale Myndigheder og Institutioner. De fle ­ ste Sager indtil 1857 er tilgængelige for enhver, men fra og med 1858 kun med ved ­ kommende Administrations Tilladelse. Un ­ der Stadsarkivarens Redaktion udgiver Arkivet 3 å 4 Gange aarlig „Historiske •Meddelelser om Staden København og dens Borgere*. Læsesalen er aaben Søgnedage 10 — 16. Stadsarkivar: Cand.mag. Flemming Dahl . Stadsbibliotekaren i Kbhvn. (Kontor: Ni ­ kolaj PI. Kl X 1 By 6083). Stadsbibliotekar- J Aar s bo, R. (12-2); se iøvrigt Kommune ­ biblioteker, Kbhvns. Stadsbygmesterens Direktorat i Kbhvn. (se ogsaa Bygningskommissionen i Kbhvn. og Bygningsvæsenets Kontor u. Kommunal­ bestyrelsen, Magist. 4. Afd.). Kontor: Raad ­ huset ® C. 3800 (10-15). Stadsbyg ­ mesteren personlig i Reglen 13-14. Stadsbygmester: Sv. Moller, R. Afdelingsarkitekter, Ekspeditionssekr. og I Arkitekter: Se Tilføjelser og Rettelser (gule | Blade) foran i dette Bind. Ingeniørafdeling. Kontor: Tromme ­ salen 7 13 $ ★ C. 5482&*C. 12482 (10-15). Afdelingsingeniør: A Taumose; Ingeniø ­ rer: Ernst Jensen; Otto Jensen; Gustav Jacobsen; Ove Jakobsen. Bygningsdistrikter, Bygningsin ­ spektører og Vicebygningsinspek- tører. Kontor: Trommesalen 7 13 ^ ★ Cent. 5482 & ★ Cent. 12482 (10-3). 1. Distrikt: Vigerslev, Valby, Kongens Enghave, Udenbys Vester-, Vestervold-, Nørre-og Vester Kvarter. B a gningsinspektor: Arkitekt P A Rosen ­ kilde Gram. Vicebygningsinspektør : Arkitekt Asger Jeppesen.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker