kraks vejviser 1940 handelskalender

V — 2636 Kasserere: Orla Barfoed; JLGott- lieb;JMohn;S Kl ug. Bogholder: NDahlerup. Ekspeditionssekretærer: H K Griis; J Spangenberg. Afdelingsbestyrere: A V Bernth, F Visby, V Bruhn, Aage Packness, R., M Tryde, NB Hiort, Th. Hansen, V H en rikse n, E Hilsted, Chr. Næs s - Schmidt, E R Andersen,Louis Niel ­ sen, Aa. Schoning, Knud Hansen og TBonde. Fuldmægtige: HLaub, IIEDændler, St. Lorenzen, CTanne. G.Fester, T Schinkel,K Funder, Wm. Petersen, H Juhl, E Sørensen, E Carpentier, P Lacoppidan Jensen, Carl Rasmus ­ sen, Anton Hoffmann, Sv. Aa. Jørgen ­ sen, S Eberle in, PdeRenouard, Chr. Christophersen, J Dreyer og Verner Nielsen. Revisorer: fh. Bankdirektør Chr. Fabri- cius; statsaut. Rovisor Direktør S A Sø ­ rensen. Sparekasser, Centralforeningen afjyd- s k e, stiftet 3. Juni 1882,384 Medl. Formand: Sparekassedirektør S Mehl- s c n, R. DM., Randers g) 1173. Sparekasser, Centralforeningen for Østifternes, stiftet 19. Maj 1885. Formand: Sparekassedirektør A R Paul ­ sen, R., Nakskov gj 44 & 204. Næstformand og Forretningsfører: Gods ­ ejer P Dahl, Holbæk Slot Ladegaard, Holbæk g) Holbæk 174. Sparekasser,De forenede,iFyens Stift, stiftet 17. Febr. 1887. Formand: Sparekas ­ sedir. C Torp-Pedersen, R., Nyborg |18. Sparekasser i Danmark, Landsforen, af større, oprettet 8. Juli 1905. Formand: Spare ­ kassedir. Winkel S m i t h, K. DM. Sparekasser, Fællesrepræsentationen for dedanske, oprettet 27. April 1905, be- staar afl2Medlemmer valgte af forannævnte fire Organisationer.Formand : Sparekassedi ­ rektør S Mehlsen,R. DIM., Randers. Sekretariat: Kongensv. 8, Kbhvn. IF] . Sparekassetilsynet fører Tilsyn med samt ­ lige Sparekasser, j fr. Lov Nr. 159 af 18. Maj 1937 med Ændringer ved Lov Nr. 164 af 13. April 1938 og med visse Spare-og Udlaans- virksomheder, jfr. Lov Nr. 156 af 2. Maj 1934. Adresse : Lakseg. 19 Kl g) Cent. 5646, Sparekasseinsp. personl. ® By 7056. Spare ­ kasseinspektør : Greve Ernst Moltke, R.DM Sparemærke Kasse, Dansk, Akts., V-Boule- vard4 2 EJ g) By2395(10-2,Lørdag 10-1), stif ­ tet 1. Dec. 1881. Formaalet er at fremme Sparsommelighed hos Børn. Indtil April 1939 er solgt Sparemærker for ca. 28,4 Mill. Kr. Bestyrelsens Formand : fh. Sparekasseinsp. Dr. polit.HLBisgaard,R.DM. p. p. Direktører : FC J ensenius; JN Gyring, R. DM. Spare-Uret, Dansk Spare-Selskab, stiftet 14. Nov. 1912. Kontor: N-Voldg. 3 Kl g} ★ C.9380. Telegramadr. „Spareuhret “ ,Post ­ girokonto Nr. 881. Formaal: At fremme Sparsommelighed og lette Opsparing af smaa Beløb ved Hjælp af Spareuret. Bestyrelse: Højesteretssagf. HII Bruun, R.,Formand; Overretssagf. F Dragsted, Næstformand;DirektørFL Crone, R.; Di ­ rektør CEGullacksen; DirektørP-EV Lonborg,R. DM. ; Direktør Knud Niel ­ sen; Overlæge Dr. med Vald. Poulsen,R. Formand for Repræsentantskabet : fh. Mi ­ nister J Jensen-Sønder up,K.DM. ; Direktion: CE Gul lack sen. Speditør Forbund, Nordisk (Associations des Expéditeurs des Pays du Nord), Danasv. 30E) f ★ C. 7400. Stiftet 14. Maj 1920.For- mand: Generalkonsul C B Ingwer sen, R. Speditørforening, Dansk, stiftet 30. Dec. 1909. Kontor: Danasv. 30 EJ g) ★ C. 7400. Bestyrelse:Generalkonsul CB lngwersen,

Real-Register for København R., Formand; Johs. Andersen; Hugo Goldschmidt; H P Hansen, Odense; LRogen; Oscar Wieth. Speiytorforening, Kbhvns, se Speditørfor ­ ening, Dansk. Spejderkorps, Det Danske, stiftet 1910, tællerca. 9000 Medlemmer, Ulveunger(8- 12 Aar), Spejdere (12 Aar og opefter). Ho ­ vedkontor: Fiolstr. 19 2 [K] gi Palæ 4526. Formand for Korpsraadet: Undervisnings- insp. Dr. phil. A Højberg Christensen, R. DM.; Formand for Bestyrelsen: Tng. Cand. polyt. Ove Holm, R. Spejderne, KFUM-, seu. KFUM. Spiritistisk Broderskab i Kbhvn., stiftet 12. Juli 1894, Templet „Bethsaida u Filippav. 3 El $ N 7298, omtr. 500 Medl. Spiritistisk Mission i Danmark, stiftet 1. Juni 1911. Danielskirken, Dosseringen 6 SI, indviedes i Maj 1932. Hovedkontor: Dosse ­ ringen 6 1 ®) g) N 8086. Sportsfiskerforbund, Danmarks, stiftet 13. Nov. 1938. Formand: Øjenlæge Dr. med. Chr. Lottrup Andersen, Bemstorffsv. 91AHell. $ He. 4103. Sportsfiskerforening, Dansk, stiftet 17. April 1926. Formand: Dr. med. Chr. Lot- trup Andersen, Bemstorffsv. 91 A Hell. g> Hell. 4103. Sportsflyveklubben, Studiestr. 35 53 Stiftet 10. Juni 1938. Formand: Trafikassist. A T H Ohrt. Sports-Motor-Klubben, stiftetl925.Formand: Motorforhdl. W Svane, Funkiav. 36 [s] ® Am. 6717. Sportsrideklubben, Sekretariat: Hylde- gaards Tværv. 31 Charlottl. g) Ordr. 5849, stiftet Marts 1900. Formand: Generalkonsul Jørgen E Ohlsen,R. Sporveje, Kbhvns, overtaget af KbhvnsKom ­ mune 1. Aug. 1911; Driften af de frederiks- bergske Sporveje overtaget fra 1 / 7 1919. Kontor: Kommunens Administrationsbyg ­ ning, Gothersg. 53 Kl g ★ Cent. 4076. Direktør: E AV G J ue 1-H an s en, R.DM. -Direktørens Kontor: Kontorchef: E J Nielsen. Ekspeditionssekretærer: GFaurschou M a- thiesen; HHøgholt. Fuldmægtig: O A Byrial Petersen. Bogholderkontor: Kontorchef : J Moldt. Ekspeditionssekretær: CED Waetzold. Bogholder: A C J Petersen. Fuldmægtig: C V Sørensen. ■ Kassererkontor: Kasserer: KT Andrésen. Ekspeditionssekretær: N Hansen. Fuldmægtig : A R J e n t z s c h. - Trafikafdelingen: Trafikinspektører: H A Krag; O ETiem- roth; L O Christensen; Ekspeditions ­ sekretær: KA Juel Ranten; Fuldmægtige: H A B Kongsbøll; Ulrich E Olsen; Trafikkontrollør: J K Nielsen, DM. -1. In geniørafdelin g: (Bygninger Vognkonstruktioner og Automobiler.) Afdelingsingeniør : P A F 1 i n d t. Ingeniører: P G Stuhlmann ; J V Bals ­ lev; H L un d s tc e n; CLMortensen; K Neersø; P K M Søren sen. Fuldmægtig: Ax. Hally. •2. Ingeniørafdeling: (Spor og Led ­ ninger). Afdelingsingeniør: GRCh ristopher s en. Distriktsbaneinspektører: J K V AChri ­ st e n s e n ; H Grabow Petersen; Lednings- insp.:O W J Valentiner. Ingeniører: HEMadsen;J A R Ver ­ land ; H .1 acobsen; P Madsen; E Fa- bri cius-Bj erre; A VKofoed; ENiel- son; H Th o rs t ei n ss o n ; J PK Ros ­ man ; H Petersen. Fuldmægtig: S T Hagenbol. - Vognafd elingen: Værkstedsbestyrer: OFSMøller, R. Ingeniører: E J ø r g e ns e n ; K V Chr i- stensen; K A Dornonville de la Cour.

Spar — Spor Sparekasse, Den sjællandske Bondestands, stiftet 26. Novbr. 1856, Hovedkontor V- Voldg. 107 El (Ekspeditionstid 9-15, Lørdag 9-13, Fredag tillige Postgirokonto Nr. 1441 4) ★ 6666 & jl Provins 6. 77 Kontorsteder paa Sjælland. Garantikapital: 3.783.900 Kr. Reserver : 7.455.260 Kr. 21 0. Sparernes Tilgodehavende 31. Marts 1939: 140.639.445 Kr. 75 Øre. Tilsynsraad: Gaardejer Amtsraadsmcd- lem Hans Nielsen, Kongslevgaard, Da- gelokke, Formand; Gaardejer Sognefoged Gustav Lund, Bringstrup, Næstformand; Gaardejer Hans Hansen, Bavnehojgaard, Sengeløse, Sekretær; Gaardejer Sognefoged Herman Christensen, Mørkov; Gaardejer Henrik Jensen, Sageby; Gaardejer Alfred Mads en,Aagaard pr.Slagelse; fh.Gaardejer Kristian Povl s en, Jenslev; Sogneraads- formand J Smørum, Maaløv; Gaardejer Amtsraadsmedleni Rs. Jensen, Strøby; Gaardejer Peter Sørensen, Ravnegaard pr. Ruds Vedby. Direktion: II Krog-Meye r og V Lar ­ sen. Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn. Stiftet 1. Maj 1820. Hovedkontor: Niels Hemmingsens G. 24 Kl ^ ★ Cent. 1542 med Omstilling til Hovedkontorets samtlige Afdelinger der ­ under Forvaltningsafdelingen. A dm. Direktør Win kel Smith C. 4214. Vicedirektør Erik Giaae $ C. 9219. Kontortid: 9-15, Lørdag 9-13. Fredag tillige i7i/ 2 -i9i/ 2 . Udenfor Kontortiden kaldesÆkspeditionen f Cent. 51513, Kassen |>Cent.51 533, Boghol ­ deri $ Cent. 51553, Forvaltningsafd. gCent. 51573, Portner f Cent. 51593. Revisionskontor: Niels Hemmingsens G. 8 Kl f Cent. 8613 & 9613. Postkonto Nr. 472; Forvaltningsafdelingen Postkonto Nr. 41. Afdelingskontorer: Amagerbrog. 690 f Am. 259. Enghave PI. 2 £] ffi Cent. 6591. Falkoner Allé 86 E) $} Cent. 5222. GI. Kongev. 104 El $ Cent. 2812. Gjentofteg. 51 Gjentofte $ Gjent. 3085 Godthaabsv. 256 A E f} C. 2609. Jernbane Allé 68 Vanløse $ Damsø 125. Jægersborg Allé 22 Charlottl. $Ordr. 117. Nørrebrog. 8 Hl ® Cent. 4309. Nørrebrog. 190 INI j) Tg. 64. Strandv.88 Hell. »Hell. 898. Valby Langg. 21 A Valb. J) Vb. 505. Overg.o.V.40(Postkontoret)Bg)Am.8233. SøborgHovedg.79(Postkontoret)fSøb.578. Kontortid 9 — 15, Lord. 9 — 13, Fredag til ­ lige 17-18/i Sparekasseafdelingen. Den 31. Marts 1939 var Sparernes Tilgodehavende: 271.536.780 Kr. 90 Øre. Forvaltningsafdelingen.Den 31 ,Martsl939 udgjorde den forvaltede Kapital: 92.223.008 Kr.' 76 Øre. Sparekassens samlede Reserver var den 31. Marts 1939: 31.994.996 Kr. 780re. Tilsynsraad: fh. Generaldirektør M Koe- foed, SK. DM. FM., Formand; Gross. H La age-Petersen, K. DM.; Murerm. Oldermand Esper Eisine, R. DM.; fli. Mi ­ nister C N Hauge, MF.; Retspræsident L N Hvidt, K. DM.; Prof. Dr. polit. Carl Iversen; Direktør AHoumoller,R. Direktion: Adm. Direktør Winkel Smith, K. DM. Vicedirektør Erik Graae. Kontorchefer : J Amsinck,R.; Sv. Bry- ning; Henning H ansen; Aa. Sevel. Hovedbogholder :E Peter sen, R. Hovedkasserer: K Ki eller u p,R. Vesterbrog. 55 El $ Cent. 7245. Østerbrog. 44 [Q] g} Cent. 1221. Østerbrog. 120 (2) gi Cent. 2562. Kontortid som Hovedkontoret. Endvidere:

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker