kraks vejviser 1940 handelskalender

Soei — Spar

Beal-Register for København Formand: Sekretær Cand. polit. HansP G 0 1 r i k. Sekretær: Stud.polit. Lauge D a hlgaar d. „Societå Umberto 1 “ di mutua assicurazione fra gli italiani dimoranti in Danimarca. Adr. Anker HeegaardsG. 5 [3 Sogne i Kbhvn. - 1 Afd. IIA (Gade-Regi- stret) er udfor liver enkelt Gade angivet, til hvilket Sogn, den horer. Grænserne for Sog ­ nene er angivet i Artiklerne om de enkelte Sognekirker. En fuldstændig Fortegnelse over Kirker i Kbhvn. findes i Emnelisten foran i dette Bind. Sognefogeder. Nordre Birk. Herlev Distrikt: Gaardejer J L Lar ­ sen, Herlev^) Yrsa 35. Søborg Distrikt: Sognefoged Wenzel Jacobsen, Wergelands Allé 21, Søborg ® Søborg 213. Buddinge Distrikt: Gartner Carl Hansen, Anlægsv. 8 Søborg ® Søb. 384. Bagsværd Distrikt: L.P.Larsen, Bagsværdv. 291 Bagsværd j} Bagsværd 246. Gjentofte (Nordre Distr.) : Mekaniker Peter Andersen, Brogaards v.l8Gjentofte $ Gjent. 2445. Gjentofte (Søndre Distr.): Malerm. Vald. Wildn er, Baunegaardsv. 16 Gjen ­ tofte $ Gjent. 158. Vangede Distrikt: fh. I ’ ostpakmester Johs. Ettun Steffensen, Sinakkegaardsv. 84 Gjentofte. Hellerup Distrikt: Malerm. VStil- 1 i n g, Mantziusv. 3 Hell. D Hell. 1333. Ordrup og Skovs hoved: Købmand Vald. Hertzspring, Strandv. 242 Charlottl. $ Ord. 370. Lyngbyøstre Distrikt: Drejerm. A N ielse n,Frem 35A,Lyngby $Lyngby335. Lyngby vestre Distrikt: Købmand Holger Gj erløv, Rønne Allé 1 Lyngby $ Lyngby 130. Virum Distrikt: Tømrerm. Martin Jensen, Virumv. 94 Lyngby ® Frederiks- dal 24. Lundtofte Distrikt: SognefogedPPe- tersen, Danmarksv. 24, Ørholm, Lyngby® Hjortekær 15. Taarbæk Distrikt: Gas- & Vandm. Olaf Olsen, Taarbæk Strandv. Klpbg. ff) Bell. 115. SøllerodDronninggaardDistrikt: Mekaniker Erik Nielsen, Ellensv. 4 Holte $ Holte 118, Søllerød Distrikt: Malerm. Aa. Møller, Øverødv. 80 Holte j) Holte 203; Skodsborg Distrikt: Branddirektør Alfred Jensen, Frolundsv. 21 Nærum |l Nærum 11, Vedbæk Distrikt: Hdlsgartner Kaj Købke, Kohavev. 54 Trørød pr. Vedbæk j) Trørød 45. Amager Birk, Kastrup Distrikt: C J Olsen, C M Larsens Allé 9 Kastrup $ Kastrup 153. Taarnby Distrikt: Proprietær S ED gaard, Løjtegaard pr. Kastrup jl Kastrup 335. Store Magleby: E O Jansen, st. Mag ­ leby $ Dragør 482. Dragør: M O Jensen, Drogdensv. 15 Hvidovre: Nordre Distrikt: N P Peter ­ sen, Kettev. 30, Hvidovre Valby $ Hvidovre 29; Sondre Distrikt: S Schrader, Bering- gaard pr. Valby $ Hvidovre 20. Rød o vre:Nordre Distrikt: Hdlsgartner H J argen se n, Fortv. Islev Vanl. ffi Islebrol; Søndre Distrikt : fh. Smedem. H J H o 1 s t, Axelhøj 32 Rødovre Vanl. ® Rødovre 886. Sognefoged- og Lægdsmandsforeningen for Danmark, stiftet 1907. Formand: Sognefo ­ ged J M Jensen, R., Væth pr. Langaa f) Væth 16. Sogneraadsforening, Kbhvns Amts. Stiftet 1902. Formand: Typograf N P Niel ­ sen, MF., Volmer Kjærs Allé 19 Kastrup li Kastrup 98. Dragør fl Dragør 368. at Søndre Birk:

V — 2635

tor Schiøler; Sekretær: Forfatter ’ Orla Ramsøe. Formue Maj 1939: Kr. 88.000.- Solstraalen, Forening, Studiestr. 13 E g By 8506; Oprettet 15. Febr. 1918, omdannet til Forening 13. Maj 1921. Formaal: Sommer ­ ophold for fattige Børn, Syskoler, Beklæd ­ ningsuddeling og Bespisning for Gamle. Raad, Hjælp, Vejledning. Organ: „Sol ­ straalen 14 . Medlemsantal: ca. 9100. Fore ­ ningen ejer Solstraalehjemmet i Marstal. Bestyrelse: Forstander Emil Nielsen, Formand ; Translatrice Frøken F B u s c h ; Inspektør Otto Detlefsen; Kommune ­ lærer O N ie ls e n; Monter S A Schmidt. Soransk Samfund, stiftet 14. April 1862, staar aabent for enhver, der som tid ­ ligere Elev, som Lærer eller Em ­ bedsmand er eller har været knyttet til Sorø Akademi; det støtter soranske Interesser, udgiver Maanedsskriftet „Sora ­ ner-Bladet" og yder Understøttelse til trængende Soranere som Laan eller Gaver. Medlemsantal ca. 1000. Formand: fh. Dommer J E L Knox, K.DM. Kasserer : Direktør Alf red V R a s m u s e n. Sekretær: Stud. dent. Mogens Poulsen, Admiralg. 21 E g) By 4145. Kontor: Vesterport EJ g' ★ C. 8229. Sorgenfri Slot er opf. i Begyndelsen at 1700 Tallets Aarhundrede af Grev Carl Ahlefeldt. Efter flere Ejerskifter købtes det i 1789 at Arveprins Frederik (Chr. VII's Halvbroder) ; han anlagde Haven og Slotsparken. Der ­ efter kom det i Chr. VIII ’ s Eje. 1 1855 blev det Statsejendom. 1 1898 blev det o verladt til Prins Christian og er fra 1912 Kongens Som ­ merresidens. Soroptimist Klub, (Kbhvns Afd.), stiftet 12. Okt. 1936. Formand: P>-ofessorinde Fru Clara Ham mer i ch, Juul Steens Allé 8 Hell. gi He. 3166. Spannjerske Legater, Kontor V-Boulevard 40* É gi Cent. 14598, stiftede af afdøde Skomagerm. Jeremias Elias Spannjer,tilsig ­ ter iflg. Afdødes testamentariske Disposi ­ tioner at virke „ifor det offentlige gavnlig, velgørende Retning 44 , dog at Midlerne or­ dentligvis alene maa anvendes til Bedste for de lavere stillede Samfundski. i Kbhvn. og Frdbg. Fundatsen har kgl. Konfirmation af 10. Juli 1879. De samlede Midler androg 1. April 1939 ca. 2,841,400 Kr. Af Ind ­ tægterne henlægges hvert Aar 2000 Kr. til en Reserve- og Fornyelsesfond, medens c. 100,000 Kr. aarlig anvendes tilUJdeling idet ovenangivne Formaal. Umiddelbart har Af ­ døde selv disponeret over et Beløb af c. 22,800 Kr. aarlig til forskellige Stiftelser og Indretninger; over Størstedelen af det re ­ sterende Beløb af c. 77,000 Kr. har i Hen ­ hold til Afdødes Testamente en Komité, be- staaende af Kbhvns Overpræsident og For ­ manden for Kbhvns Borgerrepræsentanter i Forening med Legaternes Bestyrelse, 1938 paany taget Beslutning foreløbig for et Tidsrum af 5 Aar, og ny Beslutning vil blive taget i 1943. Bestyrelse: fh. Bureauchef O Fride- richsen, K.DM.; Vekselerer OH van Deurs, R. DM. Sekretær og Regnskabsfører: Overrets- sagf. I Trier. Den af Ministeriet udnævnte Revisor: Landsdommer Poul Hansen. Spareforeninger, De samvirkende, stiftet 20. Sept. 1921 er en Fællesrepræsentation af Foreninger og Sammenslutninger, der har Sparetanken til Formaal. Bestyrelse: For ­ stander Cl. Clausen, Skaarup, Formand; Dommer Cand. theol. & jur. L TArnskov, Haslev; Lærer K Madsen, Sand ­ ved; Lærer H A Hansen, Kjøbelev; Førstelærer Jens J P Hansen, Udby Hovedskole pr. Holbæk; Sagfører Cand. jur. N K Petersen, Kampmannscr. 4 [v] A' C. 2748 & 12747, Sekretær og Kasserer.

Sogneraadstorenmger, De samvirkende, om ­ fatter samtlige Landkommuner, der amtsvis er organiseret i lokale Afdelinger. Kont.: Stormg. 6 3 IKI g) Palæ 2947. Formand: Proprietær Kreditforeningsdi ­ rektør K Pedersen, ML. R. DM., Ørskov pr. Tvingstrup g) Ørskov 10. Sogneraadstorenmgernes Ulykkes- og An ­ svarsforsikring, gensidigt Selskab. Stiftet 15.Jan.1909. Skadeafdelingens Adr. : Gaard ­ ejer Chr. Ugilt, Overugilt pr. Lørslev 1 Linderum 5. Regnskabsafd.Adr. : Gaardejer Søren Jensen, Sjørslev gi Demstrup 40. Solbjærg Kirke, Howitzv. EJ, indviet 8. Juni 1908 (Arkitekt: Kristoffer Vanning). Patronat: Stiftsøvrigheden. Kirkeværge: Tømrerm. Chr. Oh la nd. Sognepræst: NJRald. Res. Kapellan: Johs. Eilchou Holm. Kordegn: LJ Jacobsen. Organist og Kantor: Frk. Dahlberg. Graver : A Oehlerich. Kordegnens Kontor : Frdbg. Bredeg.32 s E g) Gh. 9676. Aab. 9-1 (undt. Torsd.) Fred, tillige 5-7. Sognet begrænses af Biilowsv., den tidl. Vestbane, Banelinien forbi Frdbg. Station og langs med Peter AndersensV.,N-Fasanv., den tidl. Godsbanelinie, Solbjærg Kirke- gaards Nordgrænse, Fredbg. Have, Ande- bakkestien, Frdbg. Bredeg., Allég. og GI. Kongev. - I Gade-Registret foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Soldaterforening, 1. Regiments, stiftet 29. Nov. 1910. Kontor: Lakseg. 32 !K] g) Palæ 5400. Formand: Totalisatorforst. Einar Ro ­ sendal, R.DM. Soldaterforening, 2. Regiments, Teglstrupv. 15 ® g) Ryv. 3155, stiftet 14. Februar 1915. Formand: Lands retssag f. H Hart ner, R. Soldaterforening, 3. Regiment, stiftet 20. Marts 1918, Adr.: Zinnsg. 2 1 [ø] g) Øb. 1539y. Formand : Undernotar EC L D on s, R. Soldaterforening, 13. Bataillons, stiftet 26. Sept. 1934. Formand: Vinhdl. Elius An ­ dersen, Østerbrog. 46 [ø] gi C. 640; Kasse ­ rer: Hovedbogholder M P C Madsen, Odenseg. 11 Soldaterforeningers Fællesudvalg, Danske, stiftet 10. Sept. 1936. Sekretær: Ingeniør - assist. J Juelto ft, Jagtv.55 [N] g] Tg. 2932. Soldaterforeningers Samvirke, Kbhvnske, stif ­ tet 28. Oktober 1919. Formand: Repræsen ­ tant Th. K ervi 1, R., Reersog. 4 4 ® ® Ryv. 2631. Soldaterhjem, Grundtvigs Hus,Studiestr. 38* E. Adgang for enhver Værnepligtig.Opbe- varing af civilt Tøj. Læsestue og Skrive ­ stue. Leder: Forstander Ernst J B or up ® By 6095. Soldaterhjem, K. F. U. M. ’ s, Gothersg. 115 E g) Cent. 4239, stiftet 1889. Adgangen er gratis for enhver værnepligtig af Hær ogFlaade. Opbevaring af civilt Tøj 1 Kr. for hele Tjenestetiden (ubemidlede gratis). ForedragSøndag Kl. 14 4 / 2 og Kl. 19, Onsdag Kl. 19 V 2 - Fri Adgang til Bibliotek. Leder: A F v. d. ( A.a Kiihle, R. FM. Soldenfeldts, Brødrene, Stiftelse, aabnet 1894, (Arkitekt: H B Storck), Sortedainsdoss. 85 ogRvesg. 104®, se under Legater. Soldins, Salomon, og Hustru Hanne Soldins Stiftelse, Skinderg. 34 E, for mindst 50aar. Enker eller ugifte Kvinder af Middel- eller Borgerstand. Stift, opr. ved Testament af 1845, taget i Brug 1854. 39 Friboliger. Be ­ styres af Borgerrepræsentationen. Inspek ­ tør: Legatsekretær Carl F u nc h. Solist-Forbund, Dansk, Danske Solisters Landsorganisation, stiftet 30. Okt. 1918. Formand: kgl. Operasanger Chr. Frede ­ riksen, S-Fasanv. 97 4 Valby g) Va. 3579 v. Solistforeningen af 1921, stiftet 13.Maj.Adr. .Vesterbrog. 125 El g) V 802y. Formand og Kasserer: kgl. Kammersangerinde Ellen Beck, MI&A.; Næstformand: Pianist Vic ­

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker