kraks vejviser 1940 handelskalender

Hund — Inva

Emneliste

2416

Side 2656

Side 2003 2656 2GG1 2546 2546

2867 1818 2867 1849 2543 2543 2638 26G3 Side ITundeintornatet, se Dyrobeskyttelsesf. . . 2500 Hundeklinik, se Veterinær- og Landbo ­ højskole ............................................... 2663 Hundeklubber, se i Emnelisten-.Foreninger C, 3. Hundested, Firma-Register ......................... — , Forretninger m. m .............................. Hurup, Firma-Register ............................... — , Forrotninger m. m .............................. Husassistenternes Byggeforening og Alder ­ domshjem ................................................ Husassistenternes Fagskole ....................... Husdyrbrugsudvalg, se Statens Husdyrbr. Husdyrsygdomskontrollen, se Veterinær ­ direktoratet . .......................................... Husejere, se Ejere Husejerforeningen ved Øster-Farimagsg. . 2543 Husejernes Kreditk., se Kreditforen. . . 2559 Husflids8elskab, Dansk ...................... Husgerningsskole, Kronpr. Louises . Husholdningsforening, Statsbanernes Husholdningsforeningen Hjemmets Tarv. 2543 Husholdningsnævnet, sc Ernærings- og 11.2502 Husholdnings- og Skolekøkkenlærerinder, se Pædagogisk Forening for .............. 2616 ITusholdningsraad, Statens ...................... 2543 Husholdningsskoler se Afd. VII, Fag-Reg. 3407 — Foreningen af, Re Foren, af ................. — Tilsynsførende med, se Tilsynsf ........... Husjomfruernes Understøttelsesforen., se UnderstøttelBesforen .............................. Huslejerforening, Frdbgs og Kbhvns . . . Husleje Voldgiftsretten, se Voldgiftsretten vedr. Boliger .......................................... Husmandsbrandkassen for Danmark . . . Husmandsforeninger, De samv. danske. . . Busmandshypotekforen., se Hypotekforen. Ilusmandskreditforening, Østifternes, se Kreditforeninger .................................. 2558 Husmoderforening, Kbhvns ....................... 2543 Husmoderforeninger, De Danske .............. 2543 IIusmoder-HjælpenB Korps ...................... 2543 Husmændenes Ansvarsforsikring .............. 2543 Husmændenes Ulykkesforsikring ............. ’ . 2513 Husmodres Reconvalescens, Komitéen f. ubemidlede, se Komitéen ..................... 2553 Hus-Register for Kbhvn., Frdbg. og Hellerup .................................................. 5511 — for Villabyerne .................................... 6741T Hustømrerforeningens Stiftelser ............... 2543 Husum Grundejerforen., se Grundejerf. . 2533 Ilusumparken ............................................ . Husum Sogn ................................................ Hvalsø, Firma-Register ............................. — , Forretninger m. ni ............................ Hvide Baand, Det, „W. W. C. T. U. u . . Hvide Kors, se Aflioldsselskabet ........... Hvide Slavehandel, se Nationalkomité, Den danske, til Bekæmpelse af Handel med Kvinder og Børn .......................... Hvidovre, Beboere ....................................... — Handelsforening, se Handelsf .............. — Kirke ...................................................... — Kommune ............................................... Hvilehjem for blinde Kvinder, se Stau ’ s . Ilvilehjem for Lærerinder, se Lærerinder ­ nes Forsørgelsesforening .................... Hvilehjem, se ogsaa Oversigten Rekon ­ valescent- og Rekreationshjem Hvile- og Rekreationshjem for Kvinder . . 2544 Hiibertz ’ Minde, se Aand8svageanstalternc216G Hydrografiske Undersøgelser ................... 2544 Hygiejnikeres Fællesrepræsentation, se Fællesrepræsentation, Danske II ......... 2523 Hygiejnisk Boligtilsyn, se Sundhedskomm.2644 — Lægeselskab, Dansk ................................ 2544 Hygiejniske Institut, se Universitetets . . . 2659 Hygæa ........................................................ 2544 Hypotekbank, Kongeriget Danmark ’ s . . 2514 Hypotekforeninger ..................................... 2544 se endv. Kreditforeninger og Hypotek ­ foreninger] Afd. VII, Fag-Reg ............ Hærens Ammunitionsarsenal, sc Amniuni- tionsarsenal ........................................... — Brødfabrik ............................................. — Bygningstjeneste .................................... — Dyrlægekorps, se Dyrlægekorps ........... — Flyveskole, se Flyvertropperne ........... — Forsøgslaboratorium, se Hærens tekniske Korps .................................... — Gymnastikskole .................................... — Krudtværk, so u. Frederiksværk . . . — Laboratorium, se Hærens tekn. Korps — Lægekorps, se Lægekorps 2543 2543 2513 2514 2653 2G57 2543 2664 2543 2543 2544 2544 2544 2867 1849 2544 2467 2603 721 2535 2544 2542 2642 2590 350G 2544 2544

2535 24G7 I ndehrigsmin iste riet [fortsat] Sønderborg Slot ....................................... Udskrivningsvæsenet ............................. Vakcination ............................................. Independent Order of Odd Fellows . . . ^ndfodsret ..................................................... Indkomst, Skattepligtig, for de enk. Byer, se u. de paagældende Byer i Afd.IV 169711 Indkøbsforeninger, se i Emnelisten For ­ eninger: C, 11. Indre By ’ s TIandelsforen., se Handelsf.. . Indregistrering af Aktieselskaber, se Aktie- selskabs-Reg ........................................... — af Mønstre og Varemærker, se Patent- og Varemærker ...................................... — af Skibe, se Skibsregistrering ........... — af Ægtepagter, se Justitsmin ............... Indre Mission,se Kirkelige Foren. f.I.M. . . Indtegningsbevis, se Udskrivningsvæsen . Industridrivende, Foreninger af, se i Emne ­ listen Foreninger: A,8. Industribygningen, Beboere ....................... Industriel Retsbeskyttelse, Foren, for . . Industriel Udvikl., Selsk f., se Selsk. . . Industrielle Ejendommes Kreditforening, se Kreditforeninger ...................... .. Industrifagenes Kontor ............................ se tillige'Tilf ojelser efter denne Emnoliste Industrifagenc8 fælles Hjælpefond. ... 2546 se tillige Tilføjelser efter denneEmnelisto Industriforeningen i Kbhvn ....................... 2546 — ’ s Bibliotek . . I ..................................... 2546 — ’ s Katnpklub, se Skakforeningen .... 2629 — ’ s Skakklub, se Skakklub .......................... 2629 Industriforeninger i Provinsbyerne, seReal- Reg. f. de paag. Byer i Afd. IV. . . 1697 IT Industrihjem, se Frelsens Hær .............. Industrilotteri, se Lotterier ....................... Industri og Haandværks Fællesrepræsenta ­ tion, se Fællesrepræsentation .............. Industriraadet .............................................. Industriraadets Eksportbureau ................. Industri Syndikat, Dansk, se Dansk Indu ­ stri Syndikat .......................................... 2497 Ingeniører, Stads- og liavne- i Kobst. se u. de paagældende Byer i Afd. IV. . . . 1697 IT Ingeniørforbund, og -foreninger ............... Ingeniør Kasernen, se Kaserner .............. ingeniorlojtnantsel8kabet ......................... I geniorofficiantfureningen ........................ Ingeniør Sammenslutningen ...................... Ingeniørtropperne ............. _ ........................ Inspektorat for 01- og Spiritusbeskatn., se Toldvæsenet ........................................... 2654 Inspektør- og Arbejdslederforening, Dansk 2547 Institut for Historie og Samfundsøkonomi 2547 ------ human Arvobiologi og Eugenik, se Universitetets I nst ......................... 2659 ------ Psykisk Forskning, so Psykisk Fo'skning ........................................... 2616 ------ Talelidende, se Statens Inst. f. T. 2638 ------ teoretisk Fysik,se Universitetet.sInst.2G59 ------ aim. Patologi, se Universitetets Inst2659 Insulinlaboratorium, se Nordisk Insulinlab. 2604 Intellektuelt Samarbejde mellem Landene, se Kommission for ............................... 2553 Intendantur, Hs. Maj. Kongens ................. 2547 Intendanturen, se Søværnet . . .- .............. 2649 — se ogsaa Forplejningskorpset ................ 2517 1 Intendanturforeningen .................... 2547 Intern Medicin, so Selskab for ................. 2627 International Co-Operative Stevedore Or- I .. ganisation, se Icoso ................................ 2545 1 — Counsil for tho Exploration of the Sea, se Ilavundersøgelsesraad, Detint.. 1 — Klub ........................................................ ) — Law Association, se Comité Maritime i — Maritime Conference, The Baltic and, 1 se Baltic and Int ................................... 2 — Motorkoretojsfoisikring, Dansk For- 3 ening for, so Dansk Foren ................... 6 — Order of Good Templars .................... 9 Internationale Handelskammer, se Ilan- delskammer .......................................... . — Ilavundersøgelsesraad, so Ilavund.. . . — Højskole i Helsingør ............................ 4 — Komité, Danske Studerendes, se Stu- derendes ................................................. 0 — Landbrugsinstitut, Det ......................... Internationalt Forbund til Beskyttelse af Komponistrettigheder (Koda) ............... Interparlamentarisk Gruppe, Dansk. . . . Invalidebørnshjælpens Hjem i Horsholm Invalideforsikringsfonden, se Sygekasse ­ væsen ....................................... .. Invalideforsikringsretten .......................... 252 4 2588 2524 254 G 2547 2547 2550 2547 2547 2547 2547 2538 2547 2495 2479 2496 2547 2536 2538 1812 2643 2547 — Liga for Fred etc., se Kvindernes. . . 2565 Internationaler Mitweida Ingenieurvoroin 2547 619 2. ’ 46 2628 2559 254G

Hærens [fortsat] — Tøjhus, se Tøjhus, Ny

— Vaabenarsenal, se Vaabenarsenal . . . 2660 Højdevangskirken ....................................... 2545 Højer, Firma-Register ............................... — , Forretninger m. m .......................... Højesteret ........... ...................................... Højesteret, Islands .................................... Højres-Arbejder- og Vælgerforening, se Konservative Vælgerforening .............. Højskoleforening, Kbhvns ......................... Højskolens Fremme i Kbhvn, seForen. til Højskole-ogStudiekredsforeningen i Kbhvn. Højskoler se Afd. VII, Fag-Reg................ Højskoler, Foren, for Folkehøjsk. og Land ­ brugssk., se Folkehøjskoler ................... I Høkerforeningen ................ •». .................. 1 Hong, Firma-Register ................ ! — , Forretninger m. m .......................... Hørkramgrossister, se Foreningen af II.. 1 Horkræinmerforeningen .................... • . . 1 Horsholm, Firma-Register ........................... 1 — , Forretninger m. m .................... 2867 1850 2545 4180 2557 25 45 2516 2545 3409 2511 2545 2867 1850 2514 2545 2867 1851 Fbsen, P C Sønners Legat, se Legater. . Icoso, Intern. Co. Operative Stevedore Org. 2545 Identifikation, Centralbureauet lor, se Rigspolitichefen ..................................... 2621 Idræts-Forbund, -Foreninger, -Klubber, -Rand, -Unioner, -Anlæg og -Parker . . 2545 so endv. i Emnelisten: Foreninger C, 10 Idrætshuset .............................................. 2545 Idrætsmærket ........................................... 2545 Idrætspark, Aarhus ................................... 1719 Idrætspark, Frdbg., Kbhvns og Sundby . 2545 Idrætspark, K F. U. M. ’ b , se Kristelige Foreninger f u. M ............................... 2560 Idrætsparkens Svømmehal, so Svømmehal. 2615 Ikast, Firma-Register ................................ ’ • — , Forrotninger m. m ........................... ligodsekspedition ....................................... Bias Minde, se Diakonisse-Stiftelsen. . . . Immaculatakirken,seKatolskeKirker. . . . Immanuels Kirke ....................................... Import- og Forsendelsesforretn., Foren, af danske, se Foreningen af ........................ 2513 Importørforeningen af 11. Aug 1933 .... 2546 Indbyggerantal, Areal m. m. (Kbhvn.) . . 2516 — i Købstæderne se u. de paagældende Byer i Afd. IV, A ............................ 1697ff — Færøernes .............................................. 4146 — Grønlands ............................................... 41 GI — Islands (u. Statistik) .......................... 4180 — i Landkommunerne, se Afd. IV D. . . 217711 — i Europas Stater og Ilovedstæder, se Bagsiden al Titelbladet til Afd. IX . . 2577 2867 1852 268« 2498 2551 251G Indenrigsministeriet Afviklingskassen for salgbare Apoteks ­ privilegier ........................... • ................. Amalienborg ............................................. Amtmanden over Kbhvns Amt ........... Amtmænd uden for Kbhvn., se Provins-Registret, i Afd. IV 16971T Amtslæger, se Real-Registrene i Afd.IV 169711 Finseninstitutet og Radiumstationen . . 2509 Folkeregistret ............................................ 2511 Fredensborg Slot ...................................... 1778 Frederiksborg Slot .................................... 1820 Fodselsanstalten i Aarhus ...................... 1722 Graasten Slot ........................................... 1795 Hovedstadskommissionen ...................... 2542 Ilusholdningsraad, Statens ................... 2543 Indfodsret ............................................... 2546 Jordemodereksamenskommisaionen . . . 2549 Karantæne-Kommissionen i Kbhvn.. . . 2550 Kongelige Haver ..................................... 2557 Kronborg Slot ............................................ 1812 Ministeriebygningerne ............................ 2591 Nationalforeningen (Sanatorierne) .... 2602 Nationalhistorisk Museum (Hillerød) . . 182( 1754 2483 2490 2490 2494 2494 2506 4226 254G 2467 2468 2469 Augustenborg Slot .... Bernstorff Slot .............. Bygningsinspektorer, Kgl. Bygningsraad, Statens . . Charlottcnlund .............. Christiansborg Slot. . . . Farmakopékommissionen

Overpræsidiet i Kbhvn. . . . Seruminstitut, Statens. . . . Sindssygehospitaler, Statens Sorgenfri Slot ....................... Statens Civile Luftværn. . . Statsboligfonden .................... Statshospitalet i Sønderborg Statsinventarie-KommiBBionen Sundhedsstyrelsen ................

2545 2544 1791 2545

2547 2547 1851 2645 2547

— Musiktilsyn . . — Officersskole . . — tekniske Korps

Bemærk: 2. Bind begynder med Pagina 2401.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker