kraks vejviser 1940 handelskalender

Fæli — Good

2413

Emneliste

Side Geværfabrikken, se Vaabenarsenal . . i . 2660 Geværfabrikens Arbejderes Understøttel ­ sesforen.,seUnderstøttelsesforen. af 1867 2657 Gigtens Bekæmpolse, se Rigsforeningen til Bekæmp, af de rheum. Sygd .......... 2620 Gigtsanatorium, Andelsforens. (Skælskør). 1981 Gilleleje, Firma-Register ............................ 2854 — , Forretninger ni. m ................................ 1792 Gisselfeld adeiigeJomfrukloster,seu.Haslev 1809 Give, Firma-Register .................................. 2854 — , Forretninger ni. m ................................ 1793 Gjedser Jernbaneselskab, se Privatbaner 2614 Gjentofte Adresser (indordnet under Kbhvns) 8660 Gade-Register ( do. ) . . 33ff Hus-Register .................................... 6990 Alderdomshjemmet i Ordrup ......... 2467 Alderdomshjemmet Solhjem ............ 2467 Amtssygehus, se Amtssygehuse .... 2469 Badminton Klub, Gjentofte ............ 2479 Borgerhjem, se Borgørlijemmet ...... 2486 Brandvæsenet i Gjentofte .............. 2487 Centralledelsen for Gjentofte Kom ­ munes Haudelsforeninger .............. 2493 Folkeregister, se Folkeregistrene . . . 2511 Foreningen af Embeds- og Bestillings- inænd under Gjentofte Kommune. . . 2513 Gjentofte Kirke ............................ 2531 se til lige Tilføjelser efter denneEmUfclistc Gjentofte kommunale Skolevæsen . . . 2531 Gjentofte Kommune ....................... 25.31 Gjentofte Kommunebibliotek, se Kom ­ munebibliotek ................................... 2556 Gjentofte Kommunelærerforening, se Kommunelærerforen., Gjcnt .............. 2557 Gjentofte Konimunelærerforenings Ferie ­ kolonier, se Feriekolonier .............. 2507 Gjentofte Kommunes Skatteborger ­ foren., se Skatteborg ......................... 2629 Gjentofte Kommunes Skoletandklinik, se Gjentofte komm. Skolevæsen. . . 2531 Gjentoftekredsens Venstreforening. . . 2532 Gjentofle-Lyngby Hospital ................... 2532 Gjentofte Sogns Grundejerforening . . 2532 Gjentofte Statsskole, se Statsskoler. . 2642 Gjentofte Tennisklub, se Tennisklub . 2652 Gjentofte-Vangede Idrætsforening, se Idrætsforening, Gjentofte ................. 2545 Grundejerforeninger, Fællesraadet for Gjentofte Kommunes samarbejdende. 2533 Handelsforening, Gjentofte .................... 2535 Ilaveforen. for Gjentofte Kommune. . 2537 Konservativ Ungdom i Gjent ............... 2557 Konservative Vælgerforen, f. Gjent.. . 2557 Kort over, se Afdeling I. Politikreds, se Nordre Birk .................. 2605 Retskreds, se Nordre Birk .................. 2605 Skattoraad ........................................... 2629 Sognefoged ............................................ 2635 Understøttelsesfonden for Gjentofte Kommune ............................................. 2657 Øregaard .............................................. 2665 Gladsaxe Folkeregister, se Folkeregistrene 2511 — Kirke ...................................................... 2532 — Kommune ................................................ 2532 Glamsbjærg, Firma-Register . . * ................. 2854 — , Forretninger ni. m ................ 1793 Glarme8terlauget i Danm. se Arbejdsgiverf. 2472 Glas-Branchens Grossist-Foren , se Gros ­ sist-Foren. for Isenkram, Glas og P. 2532 Glasforsikrings-Forening, Dansk .............. 2532 Glas- og Porcelænshandler-Foren ............... 2532 Glemte Sager, se Fundne ................... . . . 2522 Glostrup, Firma-Register ................ 2854 — , Forretninger ni. m ................................ 1794 Glyptoteket, se Ny Carlsberg G ................. 2605 Glædelig Jul .................................... 2532 . Gode Hensigt, Den, se Selskabet .............. 2628 Godgørende Foreninger, se i Emnelisten Foreninger: B Godsbanegaard, se Statsbaner .................... 2640 Godsbefordring, se Bestemmelser og Tak ­ ster (Grønne Blade) ............................... 2687 Godsejere, se Større Gaarde i Afd. IV. .21450 Godskontorer, se Større Gaarde i Afd. IV.21450 Godthaab, se Børnehjemmet G ............. 2491 Godthaabs Kirke ....................................... 2532 Goetheanum-Kunst, Forening for, se For ­ ening for Goetheanuin .............................. 2515 Goldschmidt og Hustrus Stiftelse ............ 2532 Golfklub, Kløvermarkens .......................... 2532 Golf Klub, Kbhvns ..................................... 2532 'Golfklub, Rungsted, sc Rungsted Golfkl.. 2623 Gblf-Union, Dansk ................. 2532 Good-Templar Orden, Danmarks nationale 2532 Good Templars, se International 0 .......... 2547 og Nordisk uafhængig ............................. 2604

550 Geodætisk Institut ................................... 2529 Geofysisk Forening, Dansk ..................... 2529 Geografiske Selskab, Det kgl. danske. . . . 2529 — Laboratorium, se Universitetets .......... ?659 Geologick Forening, Dansk £529 Geologisk Museum, se Mineralogisk-geolo- gisk Museum .................................... 2594 Geologiske Undersøgelse, Danmarks. . . . 2529 Géorge-Foreningen. se Henry George-Foren.0538 Georgs Gildet, se St. Georgs G............... 1626 Georgs Ordenen, se St. 'Georgs 0 ............ 2626 Georgs Storgildet, so St. Georgs Storg. . . 2026 Georg Stages Minde, se Stage ............... £638 Gerickes Legater, se Legater ................... 2574 Gesandtskab, Det islandske i Kbhvn., se u. Gesandtskaber .................................. 2530 Gesandtskab, Det danske paa Island.. . . . ’ 4180) Gesandtskaber og Konsulater, Fremmede Magters, i Danmark ............................... 2529 se tillige Tilføjelser efter denneEmneliste ------- Danmarks i Udlandet,se Afd. IX . . . 4227 Gethsemane Kirke ..................................... 2531 Getreuerske Stiftelser, se Legater ............ 2574 Bemærk: 2. Bind begynder med Pagina 2401. Side Gammel Estrup, Jyllands Herregaards- museum. . -. ............................................. 2528 Gammel Hellerup Gymnasium, se Stats ­ skoler ...................................................... 2642 Gammelholm ............................................. 2528 Gammelholmer-Samfundet ....................... 2528 Gammel Kloster .......................................... 2528 Gardehusarforeningen ................................ 2528 Gardehusarforeningers Præsidium .............. 2528 Gardehusar Kasernen, se Kaserner ........... 2550 Gardehusarregimentet, se Rytteriet .... 2623 Garden, se Fodfolket .................................. 2510 Garderforeningen ........................................ 2528 Garderforeningers Fællesrepræsentation . . 2528 Garnisonsbibliotek, Det kgl ....................... 2528 Garnisons Kirke ........................................ 2528 — Kirkegaard, se Kirkegaarde ............... 2552 Garnisonssygehus, se Militærhosp ............. 2594 Garn- og Trikotagehdlforen., Danmarks . 2528 Gartnerforbund, se Fagforbund ................. 2503 Gartnerforeninger ...................................... 2528 Gartneri- og Erhvervshavebrug, Eihvervs- raadet for ............................................. 2528 Gartnernes Alderdomshjem, se Foren. G. 2516 Gartnernes gjens. Forsikrings-Selsk .......... 2528 Gartnernes Hus .......................................... 2528 Garveres Institutioner ............................... 2528 Gasbranche Forening, Dansk ................... . 2529 Gaskonipauni. Det Danske, se u. Odenso. 1907 Gasteknisk Forening .................................. 2529 Gas- og Vandmesterforéninger, se Arbejds ­ giverforening .............. 2472 Gasværker . . . ’ ........................................ 2529 (se ogsaa Belysningsvæsen) ................. 2482 Gasværker i Provinsbyerne, se under de paagældende Byer i Afd IV ............. 16970 Gasværkernes Foren., se Foreningen af komm. Gasv ........................................... 2514 Gasværksbestyrerforbund, Dansk ............. 2529 Gasværksvejens Kommuneskole-Forening. 2529 Gejstlige Enkekasser, se Enkekasser. . . 2502 Genealogi, se Samfundet for dansk .... 2624 Genealogisk Institut, Dansk ....................... 2529 Generalauditør .................... . .................... 2529 Generaldirektoratet forPost- og Telegraf ­ væsenet, se Post- og Telegrafvæsenet. 2613 — for Statsbanerne, se Statsbaner .... 2610 Generalinspektør for Artilleriet, Fodfol ­ ket, Hærens Flyvertropper, Ingeniør ­ tropperne og Rytteriet, se General ­ kommandoen ............................. .... 2529 Generaliniendant, se Forplejningskorpset. 2517 Generalkommandodyrlægen, se General ­ kommandoen ........................................... 2529 Generalkommandoen .......................... 2529 se tillige Tilføjelser efter denneEmneliste Generalkonsuler, se Gesandtskaber og Kon ­ sulater ..................................................... 2529 Generalkonsuler, Danske i Udlandet. . . 4228 Generallæge, se Lægekorps, Hærens. . . . 2589 — og Søværnet ........................................... 2649 Generalstaben, se Generalkommandoen. . 2529 Generaltøjmesterkvarteret, se Hærens tek ­ niske Korps ........................................... 2545 Genforsikringsselskabet Nerva, se Nerva. 2604 Gensidig Hjælp: se i Emnelisten For ­ eninger: B. Gensidige danske Ulykkcsforsikringssel- skabers Foren., se Foren, af gens. . . . 2514 Gensid'ge Forsikringsselskabers Fælles ­ repr., se Fællesrepr. f. danske gens. . . 2524 Gensidige Forsikringsselskabers Sammen ­ slutning, De mindre, se Mindre .... 2594 Gensidige Landbo-Sygeforening, Den. . . . 2529 Gentofte, se Gjentofte

Sido Fællesrepræsentationer ............................ 252.3 se endvidere: — for Andelsforetag., se Andelsudvalg. . . 2469 — Garderforeningers Fællesrepr ............... 2528 — Journalisters Fællesrep., Danske .... 2549 — Motororgan sationernes Fællesrep. . . . 2600 — Radio-Branchens Fællesrep ..................... 2617 — Sparekasser, Fællesrep. f. d. d ............. 2636 se tillige Tilføjelser efter denneEmneliste — Trælastgrossisternes Fællesrep ............ 2655 Fællesudvalg argaaende danske sociale og filantropiske Institutioners Samarbejde med Udlandet ........................................ 2524 — angaaende Gaders Benævnelse,so Gaders Benævnelse .......................................... 2527 — for berejste Haandværkere .................... 2524 — for Danmarks Jern-, Metal-, Ror- og Maskinbranche-Foreninger .................... 2524 — f. Danm. Kontrolforen., se Kontrolf.. 2558 — for Fjerkræavlen ................................ 2524 — for Hotelvært- og Restauratørforeninger i Storkøbenhavn ................................... 2524 — Kreditforeningernes staaende, se Kre ­ ditforeningernes ..................................... 2559 — Kreditorforeningernes, se Kreditorfore ­ ningernes Fællesudvalg ......................... 2559 — om Portotakster, se Erhvervenes Fæl- lesudv om Portotakster ....................... 2502 — om Skattesporgsmaal, se Erhvervenes Fællesudv. om >kattcspøvgsm .............. 2502 — Provinshandelsforeningers, se Provins ­ handelsstandsforenit ger ......................... 2615 — Soldaterforeningers Fællesudv .............. 2635 Fællesvirke, se Forsikringselsk. Fællesv. . 2518 Fængselshjælpen ........................................ 2524 Fængselsnævnet ........................................... 2524 Fængselsselskaber, se i Emnelisten For ­ eninger: B, 10. Fængselsvæsenet, Direktoratet for, se Justitsministeriet .................................. 2550 Fængselsvæsenets Arbejdsdrift, se Justits ­ ministeriet ............................................ 2550 Fængsler, Kbhvns ..................................... 2524 se endvidere Oversigten Justitsministe ­ riet i denne Emneliste. se ogsaa Artiklen Arresthuse ................ 2176 Færdselsmærke for svagt seende og hø ­ rende .................................................... 2525 Færdselspropagandaudvalg, se Justitsmini ­ steriets Udv. f. Færdselspropag .......... 2550 Færgevæsenet ............................................. 2525 ................................... Fæstemænd (Fæstevirksomhedens Ordning). 2525 Fæstningsartilleriforeninger .................... 2525 Fødehjemmet Bethesda, Modre- og Spæd ­ børnshjemmet, se u. Aarhus ............... 1719 — Frdbg., se Howitz Frantz Fødehjem . . 2543 Fødsel ............... 2525 Fødselsanstalten i Jylland (Aarhus). . . . 1722 Fødselsdagsgaven, se Foreningen F. . . . 2516 Fødsels- og Plejestift., se Rigshasp .......... 2620 Forelasningsforening, Svenska, se Svenska2645 Førerbevis til Køretøjer, se Kørekort. . . 2567 Foroyingafélag ............................................. 2525 Første Reg. Soldaterforen., se Soldaterf. . 2635 Gaarde, Større, se Større G. i Afd. IV 2145ff Gabelsberger-Stenograf-Selskab, se Steno-' grafisk Selskab, Det danske ............... 2642 Gabriel Jensens Ferieudflugter ................. 2525 Gadehandlernes kooperative Indkøbscentral 2525 Gadenavne, Forsvundne ............................. 2525 GadenavnesOprind.(foran hver G.,se Afd. II). 5511 Gader, i Kbhvn., Alfab. Fortegnelse over. 3311 Gader, Kbhvns, Frdbgs og Hellerup, med Hus-Register .................................. — Villabyernes , med Hus-Register . . . 6740 GaderB Benævnelse, Fællesudv. ang. . . . 2527 Gadeskitser, se Afd. II .................................. 550 Gad-Fonden, so Énima Gad-Fonden .... 2501 Gallcrikommissionen, se Statens Museum for Kunst ................................................ 2639 GamleBakkehus, se Aandssvageanst. . . ._ . 2465 Gamle Bygningers Bevaring, se Foren, til. 2516 Gamle Carlsberg, se Carlsbergfondet. . . • 2492 Gamles By ................................................. 2528 — Landophold ................... 2528 ------- se ogsaa Studenternes Landkoloni . 2643 — Vel ........................................................... 2528 — Værn, se Ensomme Gamles Værn . . . 2502 4151 4145 4146 4146 Færøerne Fag-Register . . Kort ................. Navne-Register Real-Register .

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker