kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København

V — 2584

Lega

og andre Kvinder i lignende Stillinger, som har Ophold her i Staden. 2) Et Le ­ gat for ugifte Dotre af afdøde Embeds- og JJestillingsmænd. Port, a 100 og 200 Kr. aarl. Familien har Fortrinsret. 3) Et Le ­ gat for aldrende Lærerinder, Husjomfruer, Syjomfruer og andre Kvinder i lign. Stil ­ linger. som har Ophold her i Staden. Port, å 100 Kr. aarl. Familien har Fortrinsret ca. 1,500,000 Kr. samt Ejendommen af Værdi 900,000 Kr. [Magist.] - SoldinsStiftelse, s. d. Art. - Spannj er ’ ske Legater, s. d. Art. - Sporons, Fru Juliane Birgitte Nicoline, for Dotre af Borgere og Embedsmænd i Khhvn., fortrinsvis for Døtre af Embeds ­ mænd eller fh. Embedsmænd under Kbhvns Politi. Lodder å 800 Kr. aarlig. Kapital 245,000 Kr. [Magist.] • S t amp es , Gehejmeraadinde , M E, -I fattige Børns Forsørgelse fra deres 7. til 15. Aar, hvorhos der aarligt henlægges for hvert Barn 8 Kr., som udbetales, naar Barnet ophorer at nyde Legatet. 129,000 Kr. Familien har Fortrinsret. [Magist.] - Steenvinkel-Svendsen, Malerme ­ ster M P. og Hustrus Legat. [Kbhvns Ma ­ lerlaug]. - v. S te i n m a n n s , Enkefru Angelica, til en Mand eller Kvinde som Hjælp i Sygdoms ­ tilfælde, fortrinsvis saadanne, der lider af Sukkersyge. Kap. 7,000Kr. [Magist.] -Stiftelsen for nødlidende Enker og fat ­ tige forældre- eller faderløse Børn i Kbhvn. n eller paa I fort. & 80 Kr. aarl. til i Kbhvn. boende til den Op- fattige Enker og Port, a 52 Kr. aarl. til -----

• Scharrs, Otto og Maria, til Plejefor ube ­ midlede Syge i Kbhvn. Kapital 13,400 Kr. Port, k 100-200 Kr. [Magist.] - Schonbergs, Justitsraad.for ugifte Døtre af afdøde Embedsmænd, 6,000 Kr. Port, a 110 Kr. aarl. Familien har Fortrinsret. [Magist.] - Schonnings, Konferensr., Justitiarius i Søretten, Peter og Hustru Christiane Char ­ lotte, f. Lunds, til Enker eller Døtre af Embedsmænd i Kbhvn. 30,000 Kr. Port, a 250 Kr. aarl. Familien har Fortrinsret. [Magist.] - Schøtts, Christian Peter, 18 Port, å 400 Kr. uddeles 17. Nov. til Enker''og Børn efter Mænd, der har været Grosserere i Kbhvn. ; Stifterens Slægt er fortrinsberet ­ tiget. [Grosserer-Societetets Komité.] - Seid el in s, Malerinde, Frøken Erika Ma ­ rie Ingeborg, Legat for trængende enligt stillede Kvinder, bosatte i Kbhvn. eller aa Frdbg., hvis Kaar ikke svarer t" ' . dragelse, de har faaet. Port, å 200 Kr. aarl. Kapital ca. 35,000 Kr. [Borgerrepræsent.] -Sejl-, Flag- og Kompasmager- laugets forenedeLegat er oprettet af den ved Laugets Ophævelse i Mesterladen til ­ stedeværende Kapital 1,300 Kr., til En ­ ker eller Døtre efter forhen værende Interes ­ senter i Lauget. [Magist.]

Legater (Forsættelse) - Schioldanns, Murerm., AN, og Hustrus, Sølvbryllupslegat for døvstumme efter Ind ­ stilling af „Døvstummeforeningen af 1866 “ . c. 10,000 Kr. [Magist.] - Schirmers, Sprøjtemester C L, 900Kr.; for en Brandmand efter Korpschefens Ind ­ stilling. [Magist.l - Schlegels, Geh.-Konfr.J og Hustrus,for afdøde civile (ogsaa kommunale el. gejstl.) Embedsmænds Døtre, der har fast Ophold her i Staden, over 40 Aar og enten ugifte el. Enker; 172,000 Kr. Port, a 200 Kr. aarl. Familien har Fortrinsret. [Magist.] - Schmidts, Frøken Barbara, c.7,000 Kr.; for ugifte Kvinderaf den dannedeKlasse i en Alder af over 50 Aar og bosiddende i Kbhvn. Gamle Lærerinder samt Døtre afRaadmænd eller Højesteretsadvokater har Fortrin. Port, paa 200 Kr. aarl. [Magist.j - Schmidts, Fru Vita, 10,000 Kr. Uddeles af Sognepræsten til Fattige i St. Andreas Sogn. [Magist.l - S c h m i d t s, Gross. Axel, 10,000 Kr. Ren ­ ten uddeles til Kontormedhjælpere og disses Enker. [Grosserer-Societetets Understøttel ­ sesfond.] - Schmidts, Ingrid Andrea, til Fordel for agtværdige Kvinder, der sidder i trange Kaar [Dansk Kvindesamfunds Fællessty ­ relse]. - S c h o u s, Caroline, for ugifte Kvinder af den tjenende Stand (ikke Enker), fortrinsvis Oldfruer, Husjomfruer og lignende. Kap. 20,000 Kr. Port, a 100 Kr. aarl. [Magist.] - Schous Enkes, Gross., Jochum,for En ­ ker af Købmands- eller anden civil Stand, Port, å 80 Kr. Kap. c. 35,000 Kr. [Borger ­ repræsent.] - Schous, Etatsr. Jacob Henric, og Hustrus Stiftelse, Gammeltorv 22 Kl, stor 912,573 Kr. 91 0. Hoveddelen af Understøttel ­ serne tilfalder alene Familien, men der tildeles ogsaa Understøttelser til Tjene ­ stetyende, der har tjent i Familien i mindst 8 Aar. Direktionen: Læge Karl Lundh; Fuldm. Cand. jur. P Dorph- Petersen, R.; Docent Hother Paludan; Kapt. Km jkr. Ax el E P o n t o p p i d an,R.DM. p.p. -Schous, Jeppe Christian, 78 Kr. aarl. til værdige Trængende i Kbhvn. Kapital 2,000 Kr. [Magist.] - Schriches, Sognedegn, uddeles af Sogne ­ præsten ved Helligaands Kirke til 10 f ;amle Mænd og Kvinder, især syge, senge- iggende eller Enker, der skal være af Helligaands Menighed. -Schrøder, Gross. Emanuel & Hustru Therese, f. Borgens Legat, stiftet af deres Datter Operasangerinde Emanuela Schrø ­ der. Renten uddeles hvert Aar til kbhvnske Grossereres Enker eller Detre, der maatte være værdige og trængende. 25,220 Kr. [Grosserer Societetets Komité]. - Schrøders, Malerm.,JohanN, ogHustrus Jubilæumslegat. [Kbhvns Malerlaug.] - Schrøders, Nina og Joh. N Mindelegat. [Kbhvns Malerlaug.] -Schumachers, William, Lodder paa 400 Kr. aarlig til værdige, mindst 30 Aar gi. ugifte Kvinder eller Enker af den højere Middelstand, hvis Kaar ikke svarer til deres Opdragelse, og som er hjemmehørende i Kbhvn. eller Frdbg., hvis aarlige Indtægt iøvrigt ikke overstiger 600 Kr. Familien har Fortrinsret. Kapital 400,000 Kr. [Magist.] - Schwartz ’ , Franz, til Udsmykning af of­ fentlige Bygninger i Kbhvn. Kapital ca. 500,000 Kr.Bestyrelsens Formand: fh. Raad- mand Overretssagfører L Jessen. - Schuttes,Kmh.Hofjgm.,AugustTheodor, 227,000 Kr. Til Understøttelse ogFremme af almennyttige og veldædige Formaal i Danmark. [Magist.] - Sch årrs, Maria Musikerlegat, til en ube ­ midlet Musiker,Mand dier Kvinde, til den ­ nes videre > Uddannelse. 1 Lod paa 500 Kr. Kapital 13,400 Kr. [Magist.] ; ,

a , Port, å 40 Kr. aarlig til Enker og å 52 staar Hjælp til et Sanatorieophold for unge Kr. aarlig til Børns Undei hold ogOpdra- XTon nnalznr rnrf.rinfiviQ lliridiciVp Rtn/lnninr I — .-1 _ 2 — ja ? i a _ a a . i . u « 1 e a « — AAA TT- -Sibberns, Overlærer, til 2 ældre ugifte Lærerinder i Kbhvn. c. 6,000 Kr. [Magist.] -Siercke ’ s, Maskinmester, V, til Enker efter Maskinmestre ; 2,000 Kr.; Port, å 45 Kr. 2 Gange aarl. [Maskinm.Foren], - Si mons en ’ s Oluf og Kai, Mindelegat til- Me esker, fortri s is juridiske Stude te I ge ’ l ’ se hidtil det fyldte 15. Aar 57^500 Kr. -------- x --------------------- [ Magist j

og Søkadetter samt unge Søofficerer, der-1 efter medicinske Studenter og endelig an ­ dre unge Mennesker, fmtrinsvis Studenter. Kapital ca. 65.000 Kr. S >ges 1.-15. Okt. Ad ­ ministrator: Højesteretssagf. Carl Heise, Ny Vesterg. 1 IB. -S in dings Familielegat, c. 7,000 Kr. Port, å 200 Kr. aarl. [Magist.] - Skolelegatpladser, De 32Mænds, til Besættelse af 17 Pladser i Efterslægtssel ­ skabets Realskole. VedSiden af den aim. — — — --------- .

-Stoltenbergs, Etatsr., og Hustrus Le ­ gater, 620,000 Kr. Port, å 400 Kr. aarl. 3 Afd.: 1) for Enker efter Embedsmænd eller Borgere i Kbhvn., 2) for Dotre af Borgere eller Embedsmænd i Kbhvn. og 3) for træn ­ gende og værdige Borgere i Kbhvn. Familien nar Fortrinsret. [Magist.] - Stormgaards, Gross, og Slagterm. E J, og Hustrus Legat, 1) for hjei tesyge Perso-

, uer , 2 Port, å 100 Kr. aarl., 4,500 Kr., 2) for Bestemmelse, at der vil blive taget Hensyn sukkersyge Personer, 2 Port, a 100 Kr. aarl., til vedkommendes Trang og Værdighed og 4,500 Kr. [Magist.j Børnenes Anlæg, vil det under ellers lige -Strandes, CW, Legatfond til kimene Omstændigheder komme i fortrinlig Be- og velgørende Formaal, stiftet ved Fundats tragtning, om Faderen, enten i sin borgerlige a f 12. Aug. 1916. Kapital ca. 1,200,000 Kr. Stilling eller som Embedsmand under Kom- Administration: fh.Kontorchef H Kuhn,R. munen eller paa anden Maade har gjort sig DM.; Hovedkasserer K Kiellerup, R.; fortjent af Staden. Disse Legatpladser hid- Landsretssagf. Sv. E Kuhn, Sekretær, rører fra, at de 32 Mænd den 29. Jan. 1773 Kontor: Gammeltorv 6 Kl. oprettede en Skole, der senere hævedes, og - Stremmes, Snedkermester, og E-ustrus 1 Stedet for samme dannedes i 1844 de Legat til Snedkere i Kbhvn. eller deres ^™- Fr r^ ladser * PorL a 100 Kr - Kap> ca> Efterladte. Portioner a 200 Kr. aarl.Kapital 45,000 Kr. [Borgerrepræsent.]. 26,300 Kr. [Magist.] -Skovs Campbell, Elev fra Skoleskibet . Studentersamfundets Aftenunder- „ København 1 , Mindelegat, for Enker eller visning -for Arbejdere, Legat til Institu- forældreløse Børn,oprettet af hans Forældre, 1 — ------ -_i- b 1 , ™ , fh. Maskinmester i M/S „Fionia “ , J Jørgen-1 r" - ■" * - — " . .................. mestrenes Foren.] tioner for Oplysningsvirksomhed til Bed- „ --i - 7,- ------ , a — | ste for ubemidledeVoksne.Kapitalca.il, 000 sen Skov og Hustru. 1000 Kr. [Maskin- Kr. [Borgerrepræsent.] TT1 ARTiTATl Afl ti flTAn 1 I rx i i øx a . * f j . T a . f cxa a

................... „ .................. pens. Medlemmer af Foreningen Ørnen - Stybes, Stationsforst., Legater,for Stats ­ banet; enesteinænd eller Enker efter saa- danne [Generaldir. for de danske Statsb.]. - Støckens, Generalinde von, forTjeneste- piger, som i 10 Aar bestandig har tjent en og samme Husbond eller Madmoder, til Ud ­ styr, naar hun skal gifte sig, eller til at købe lidt Bohave, naar hun ikke længer kan eller vil tjene, eller til Begravelsesomkost ­ ninger. Den aarl. Legatportion udgør 20 Kr. [Borgerrepræsent.]

- Skrikes, Julius, Stiftelse, se denne Art. - Smidts, Jomfru, og Søster, E Heibergs Legat til ugifte Kvinder, Enker og Børn af Brygger- og Købmandsstanden. Port, a 80Kr aarl. Familien har Fortrinsret c. 20,000 Kr. [Magist.] - Smiths, Frøkner Johanne og Henriette, Legat til ældre og tiængende, ugifte Syer ­ sk er i Kbhvn. eller Omegn. 5,000 Kr. Port, å, 80 Kr. og 100 Kr. aarl. [Magist ] -Smøreolieimportørers Fond, ‘ Industri. Bestyrelse: Legatbestyrelsen for Ing. Alex. Foss ’ Industrifond. --------------------------- ,

(s. j\_.) eller til disses Enker. -Soide n fel dts Legater og Stiftelser op- - Suhrs, Etatsr., J T, og Hustru C Falchs rettede af Brødrene Boghdl. Ferdinand Legat til de værdigste af de ansøgende Wilhelm Soldenfeldt og Etatsr. Joseph Carl ugifte Døtre af afdøde kgl. Embedsmænd, Soldenfeldt. 1) En Stiftelse, Sortedamsdoss. civile, gejstlige eller militære (derunder 85 og Ryesg. 104, for aldrende Lærerinder, indbefattet de af Øvrighederne o? Korn- Husjomfruer, Syjomfruer, Tjenestepiger, I inunerne ved kgl. Stadfæstelse beskikkede -Suensons, Kammerherre, Mindelegat; Danske, til Opmuntring ogFremme af dansk 5^00 Kr. Aarsrenten uddeles-i Porta 50 Kr.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker