kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København -Gleerups, Silke- og Klædekræmmer. Peter, Familielegat. Port, å 210 Kr. aarl. [Magist.] - Go^skjærs,Kapt.,for Haandværkere,Ar ­ bejdere og andre ligestillede, samt til unge fremadstræbende, men ubemidlede Mænd til Støtte for deres videre Uddannelse i Haand- værks- eller industrielle Fag. Port, a 50 eller 100 Kr. en Gang, for alle. 45,000 Kr. [Frdbg. Kommunalbest.] -van Gogh - Udstil lingens Legat. Fundats af 7. Juli 1938. Kapital Kr. 22,000. Uddeles om Foraaret til Malere i Portioner a 800-1,200 Kr. som Rejse- og Studielegat, fortrinsvis til Holland, Belgien eller Fran ­ krig [Akademiraadet] -Goldschmid t ’ s,Gross.og Farv er,Stiftelse og Legater. A) Stiftelsen, Ryesg. 31, til værdige og trængende Haandværkssvende og andre Arbejdere ved Haand værksdrift, der er eller har været gifte, samt Enker efter saadanne Mænd. Der kræves 45 Aar og Bopæl i Kbhvn. Fortrinsret har Farver ­ svende og Farveriarbejdere og deres Enker. Stiftelsen indeholder 30 Lejligheder. Kapital 55,000 Kr., samt Ejendommen i Ryesg. B) Legat til Kbhvns Forskøn ­ nelse. Kapital 45,000 Kr. C) Legat til det kgl. Opfostringshus til Oprettelse af en Friplads i dette. Kapital 10,000 Kr. [Magist.] -Gotschalks, Fred., for trængende af Hdlsstanden; 22,000 Kr. [Grosserer-Soc.'s Komité.] - Gottschalc hs, Overretsprokurator, Chr. Ludvig og Hustrus, til Foreninger og Insti ­ tutioner, der virker i filantropisk Øjemed; Kapital 321,000 Kr. Renten udbetales f. T. til Foreningen af 1837 til forsømte Børns Frelse. [Magist.] -Gottschalck s, Sadelmager og Tapetserer, Lauritz Bernth, Legat for Haandværks- mestre og Svende i Kbhvn. og paa Frdbg., deres Enker og efterladte, ugifte Døtre. Le ­ gatstifterens Slægtninge af 1ste og 2den Sidelinie ogPersoner, der har været i Tjene ­ ste hos Opretteren, har Fortrinsret, og efter disse Sadelmagere og Tapetserere. Kapital c. 500,000 Kr. Portioner å 200 Kr. aarl. [Borgerrepr.] - Gr aae ’ s, Frøken Johanne Caroline, for ugifte Kvinder eller Enker af Borgerstanden i Kbhvn. Portioner paa 200 Kr. e aarl. Kap. c. 90,(»00 Kr. [Borgerrepræsent.] - Graahs, Helga M J E, for trængende og værdige, ugifte, mindst 50 Aar gi. Dotre at Borgere eller Embedsmænd i Kbhvn., for ­ trinsvis saadanne, som ernærer sig eller har ernæret sig ved Haandarbejde eller som Lærerinder. Port. a 200 Kr. aarl. 10,400 Kr. [Magist.] - Grams Rej selegat for uformu ende Murere, stiftet af afd.Raadmand Murerm.PP Grain. Uddeles i Portioner paa indtil500Kr. aarl. [Murer- og Stenhuggerlauget i Kbhvn.] - Grandjean ’ s, Gross., O A, for Grosserer- Enker og Døtre, som er over 50 Aar. 3 Port, å 200 Kr. aarl. [Grosserer-Societetets Komité.] - Graumann ’ s,Frideriche Anthonette,for over 50 Aar gamle ugifte Døtre af kbhvnske Borgere bosiddende i Staden. 8,000 Kr. Port, å 100 Kr. aarl. [Magist.] - Grosserer-Societetets Understøt ­ telsesfond, dannet ved frivillige Gaver af Grosserere i Kbhvn. Uddeler Huslejehjælp hver 15.Apr.ogl5.Okt.iPortioner paa 70-150 Kr. til trængende Grosserere, disses Enker ellerBørn samt fattigeH andelsmedhjælpere, som har tjent mindst 10 Aar hos herværende Grosserere og saadannes Enker eller Børn. I 1938 uddeltes 78,270 Kr. Bestyres af et Udvalg paa 3 Medlemmer af Grosserer- Societetets Komité. - Grøn, ME,ogHustrusLegat,ca.60,000Kr. a) Til Enker ellerDetre af Handlende 5 Port., å 80 Kr. aarl. b) Til Enker eller Døtre af Embedsmænd i Statens eller Kbhvns Kom ­ munes Tjeneste 5 Port, å 80 Kr. c) Til Enker eller Døtre af Kunstnere, navnlig Kunst-

V — 2574

- Felber g s,Hattemager, og Hustrus Legat til Præmie for Elever i Nørrebros Kommu ­ neskoler efter Bestyrelsens nærmere Be ­ stemmelse. 2,000 Kr. [Magist.] - Feldberederlaugets Legat. Kapital 700 Kr. [Magist.] - Fich, Malerm.ogHustrus Legat til Enker efter eller Døtre af Malermestre her i Sta ­ den. Lodder å 100 Kr. aarl. Kapital 33,000 Kr. [Magist.] -Fife ’ s, Hofkaretfabr., Henry, for Karet ­ magersvende eller Enker efter saadanne. 10,000 Kr. For at opnaa Legatet fordres, at de vedkommende skal være over 50 Aar gi. og hjemmehørende i Kbhvn., ^-Legat ­ portioner. [Borgerrepræsent.] - F o 1 tm a r s, Kunsthandler og Datters, for Syersker i smaa Kaar, bosiddende i Kbhvn. Port, å 200 Kr. aarl. 89,000 Kr. [Magist.] - Formanns, Legat til to enligstillede, trængendeKvinder i Kbhvn.,eller paaFrdbg. Kapital 10,000 Kr. [Magist.] - F o s s ’ , Ingeniør Alex., Industrifond, til Opmuntring og Fremme af dansk Industri. Legatbestyrelse: Direktor Aug. Holm, K.DM. Formand; Direktør Generalkonsul Wald. Jacobsen,R.DM.; DirektørHerm. Jørgensen,R. DM.; Adresse: Industriraa- dets Sekretariat, V-Boulevard 18 El. - Frederiksens, PeterVilhelra,200Kr. for en Elev ved et Seminarium i Kbhvn., særlig Blaagaards Seminarium. 5,400 Kr. [Magist.] - Friese ’ s, Enkefru Christiane Marie, 1) for ældre ugifte Dotre af fattige Haand ­ værkere, i Særdeleshed af fattige Skræd ­ dere her i Staden, Port, h 100 Kr. aarl. 2) for nogleunge Studerende i fattigeKaar, forat de derved kan fremhjælpes til at til ­ endebringe deres Embedsstudier. Port, å 200 Kr. 61,500 Kr. [Magist.] - Friestedt ’ s, Vilhelmine, for Piger, som har kendt bedre Kaar. Portioner paa 100 Kr. Kap. ca. 16,000 Kr. [Borgerrepræsent.] -Froms, Thøger, 100 Aars Jubilæums Le ­ gat af 1. Apr. 1878 for Pakhuskarle eller for fast ansatte Kontorbude eller for Arbejds- kuske over 50 Aar. 22,000 Kr. [Gross.-Soc. ’ s Komité.] -Gad, Emma-, Fonden, se selvst. Art.u. Emma-Gad F. -Gades, Købmand Emil, for værdige træn ­ gende fh. Grosserere eller saadannes Enker eller ugifte Døtre; 3,000Kr. Renten uddeles 2 Gange aarlig. [Grosserer-Societetets Un ­ derstøttelsesfond.] -Gaméls, A C, af 25. Aug. 1905. Renten uddelesi 2 Portioner til værdige, trængende Enker efter eller ugifte Døtre af Grosserere eller DetailhandlereiKoIonialvarebranchen i Kbhvn. 11,000 Kr. [Gross.-Soc. ’ s Komité.] -Gerbers, Skibslæge H G og Hustrus, Mindelegat; 5,600 Kr. Aarsrenten uddeles i Port, å 20 Kr. til Enker efter Marineunder- officerer. .(Dæksofficercr) [Foreningen Ør ­ nen, s. d. A.] - Gerickes, C W (KontorSkinderg-.21 S IS $ Cent. 4621\ Formue c. 1,700,000 Kr., giver i Portioner fra 200 — 600 Kr. a) Understøt ­ telse til Studenter, Seminarister og enhver, der læser til en Eksamen, der staar under det offentliges Kontrol, og hvortil der for at indstille sig kræves forudgaaende Studenter ­ eller Realeksamen; b) Rejseunderstøttelse og rentefri Laan til ungeHaandværkere. Ad ­ ministration: Overretssagf. LII a 11 a g e r. -Getreuerske Stiftelser, under ­ støtter bl. a. fattige, der opholder sig i Kbhvn. ; fortrinsvis Adgang til Understøt ­ telse har Mestre af Malerlauget i Kbhvn. og disses Enker. Formanden for Stifteisernes Kuratcl er Sognepræsten vod Helligaands Kirke.Sekretær: Kontorchef u.Magist.Cand. jur.HAColberg, N-Fasanv. 80 3 (E f Go. 4123 - Gjelstrups, Peter Waagensen, Portio ­ ner å 200 Kr. aarl. til Mænd, der har haft Borgerskab som Grosserere, Købmænd eller Detailhandlere, dog ikke Høkere, eller som saadanne, der sættes i Klasse med disse. 57,000 Kr. [Magist.]

Legater (F ortsættelse) -Falck ’ s, Guldsmedemester, Adolph, til over 50 Aar gamle Haandværksm., samt deres Enker og Døtre, til fattige, hjemmehørende og bosatte i Kbhvn., og til arbejdsudygtige Krøblinge. Port, a 100 Kr. aarl. Enkelte Lodder til Skolepenge for Børn fra det 6. til det 15. Aar af Forældre i Kbhvn. til Under ­ visning i private Skoler i Kbhvn. 380,000 Kr. [Magist.] -Falck ’ s, Ida og Vilhelmine, til 1) mindst 50 Aar gi. Døtre af Haandværkere, der har været Borgere i Kbhvn., 2) Hjælp til Klæder til de mest trængende og hæder ­ lige Born i de off. Friskoler i Kbhvn., 3) For ­ eningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark, 4) Samfundet og Hjemmet for vanføre, 5) forskellige Stiftelser. Portioner a 100 Kr. tiltrængende og hæderlige Mænd og Kvin ­ der i Kbhvn. Kap. c. 150,000 Kr. [Borger ­ repræsent.] - Falck ’ s, Guldsmedem. Lauritz, for Guld ­ smede her af Staden, Enker eller ugifte Døtre af saadanne og til andre Haand- værkeres ugifte Døtre hjemmehørende i Kbhvn., hvilke alle maa have op- naaet en Alder af 50 Aar, til Brændsels- Stil fattige og hæderlige Borgere i n., til Samfundet og Hjemmet for van ­ føre, og til Præmieselskabet for Plejemo ­ dre samt Portioner å 100 Kr. til trængende og hæderlige Mænd og Kvinder i Kbhvn. Kap. c. 95,000 Kr. [Borgerrepræsent.] -Falck ’ s, Silke- og Klædehandler, Ed ­ vard, til 1) Døtre af Haandværkere eller Detailhandlere her i Staden, 2) Gamle Haandværkere her i Staden, 3) „Foreningen af 1843 “ i Kbhvn., som understøtter Tjene ­ stepiger med Udstyr som tjenende, 4) Brændselshjælp til hæderlige og fattige Borgere her i Staden og saadannes Enker eller Døtre, 5) Hjælp tilKlæder til de mest trængende og flittige Børn i de off. Friskoler i Kbhvn., 6) Frk. Schneiders Børnehjem, 7) Kvindelige Tjenestetyender for lang og tro Tjeneste, 8) Silke- og Klædehandlere . eller Manufakturhandlere i Kbhvn. og En ­ ker efter saadanne, 9) Guldsmedemestre i Kbhvn. og saadannes Enker, 10) Krøblinge i Kbhvn., 11) Dronning Louises Bøme- hospital, 12) Præmieselskabet for Pleje ­ modre i Kbhvn., 13) Medlemmer af Væver ­ foreningen, 14) Børnehjemmet „Godthaab “ , 15) Magdalenehj emmet, 16) Samfundet og Hjemmet for vanføre, 17) Fraskilte og forladte Hustruer, 18) Børnehjem ­ met Ove Hohlenbergs Minde, 19) „Børne ­ hjemmet af 1870 “ , 20) Den gensidige Hjæl ­ peforening for kvindelige Haandarbejdere, 21) Bestyrelsen for Forsørgelsesvæsenet i Kbhvn. til Uddeling, 22) Trængende og hæ ­ derlige Mænd og Kvinder i Kbhvn. Flere af disse Understøttelser træder dog først i Virksomhed i de nævnte Øjemed, efterhaan- densom de af Legatstifteren indsatteRente- nydere afgaar ved Døden, c. 1,000,000 Kr. [Borgerrepræsent.] -Fasting ’ s, Fattigvæsensdirektør til en ugift Datter af en afdød Embeds- eller Be ­ stillingsmand i Magistratens Kontorer. Ka ­ pital 1200 Kr. Port, å 40 Kr. aarl. [Magist/ - F e i 1 b e r g ’ s, stiftet af N P L Feilberg for Enkemænd eller ugifte Mænd, der er 70 Aar gamle, født i Kbhvn. og har boet der de sidste 10 Aar. 6,000 Kr. 4 Port, a 50 Kr. aarl. [Magist.] -Feilberg, Carl og Albertine, for a) vær ­ dige og trængende Piger og Enker,, som er fyldt 40 Aar og er hjemmehørende i Frdbg. Kommune, 8 Port, a 200 Kr.; b) værdige og trængende Piger og Enker, der opfylder foranstaaende Betingelser, men hvis Kaar ikke stemmer med deres Opdragelse eller tidligere Livsvilkaar, 6 Port, a 600 Kr.; c) Brudeudstyrslegat 800 Kr., der uddeles i en eller flere Port. ; d) Studerende, hjemme ­ hørende i Frdbg. Kommune, fortrinsvis Polyteknikere, 2 Port, a 300 Kr.; e) forskel ­ lige Institutioner. 362,000 Kr. [Frdbg.Kom- munalbest.]

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker