kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København - Aarhuus,Malerm.Th. ogHustrusMinde ­ legat, [Kbhvns Malerlaug]. - Acheais, Apoteker M C, for ugifte Døtre eller Enker efter Embedsmænd, Handlende eller andre Borgere af Kbhvn. Port, å 200 Kr. 83,000 Kr. [Magist.] - Adlers, Gross. D B, for Døtre og Enker efter Grosserere eller andre en gros Hand ­ lende samt Mæglere. 11 Port, å 100 Kr. [ Grosserer-Societetets Komité.] - Adlers, Martin David, for unge Mænd el. Kvinder af Handelsstanden for at muliggøre dem et Ophold i Udlandet enten til Uddann. el. af Helbredshensyn. 20,000 Kr. [Gross.- Soc. ’ s Komité.] -Adolph, Frantz Th. Etatsr. Legat til Minde om, for Enker efter eller Døtre af af ­ døde Gross.; udbetales 4.Febr. 5,500 Kr. [Gross.-Soc. ’ s Understottfond.] - A 1 b e c k s,Hofbager NC,for ugifte Kvinder over 45 Aar, som er bosatte i Kbhvn. Ka ­ pital 14,400 Kr. Port, å 100 Kr. aarl. Fami ­ lien har Fortrinsret. [Magist.] - Al b ertin a, se d. Art. - A mund in s, Anna, for ældre, værdige og trængende Husjomfruer eller Syersker, der har Bopæl i Frdbg. Kommune. Port, å 200 Kr. 56,000 Kr. [Frdbg. Kommunal best.]. -Amundins, Frederikke, for trængende Patienter og fh. Sygeplejersker ved Hospi ­ taler, tilhørende Frdbg. Kommune. Halv ­ delen til fri Kur og Pleje. Halvdelen Port, å 200 Kr. 50,500 Kr. [Frdbg. Kommunal ­ hest.]. - Ancker ske, Legat til Rejsestipendier for Kunstnere. Stiftet ved testementariske Be ­ stemmelse af 14. Okt. 1857 af ProprietærAn ­ cker og Hustru. Formue 197,800 Kr. [Un ­ dervisningsministeriet.] -Andersens, A J, og Hustru Fran^oise Catharine, f. Nielsen. Mindelegat for vær ­ dige trængende, enligt stillede Mænd og Kvinder af Haandværkerstanden i Kbhvn. Port, å 70 Kr. Kapital : 14,000 Kr. [Borger- repræsent.j -Andersens, Komponist Fritz, 235 Kr. aarl. for en gammel, trængende Musiker; 5000 Kr. [Magist.] - Andersens, Frøken Helene, til værdige og ub< midiede, ugifte (enligtstillede, ikke Enker) Husjomfruer, der er fyldt Q0 Aar, fortrinsvis Personer, der bor i Kbhvn. eller Frdbg. Port, å 100-200 Kr. aarl. 17,000 Kr. [Magist.] -Andersens, HI og Hustrus Stiftelse,opr. 1928, Klingseyv. 26, Vanl., yder Fribolig (2 Værelser med Køkken) til værdige, træn ­ gende kbhvnske Bygningshaandværkere eller deres Enker. [Magist.] -Andersens, Laurits, Fond, se denne Ar ­ tikel i Real-Registret u. A. -Andersens, Louise Cathrine, for træn ­ gende Mænd og Kvinder i Frdbg.Kommune. Port. h. 80 Kr. 14,000 Kr. [Frdbg. Kommu ­ nalbest.]. -Andersens, Entreprenør Niels, for Ar* bejdere, som er komne til Skade ved større Ingeniørarbejder, Landbrug, Skovbrug o. 1. her i Landet forsaavidt de ikke falder ind under en lovordnet Forsikring, event, disses Enker el. Børn. Kapital c. 200,000 Kr. Un ­ derstøttelse ydes kun een Gang for alle af Størrelse mellem 100 og 1000 Kr. [Min. for off. Arb.] -Andersens, Gartner Niels ; af Rentebe ­ løbet kan f. T. 300 Kr. aarl. af Direktøren for Den kgl. Veterinær-og Landbohøjskole, Bii- lowsv. 13 (3, gives samlet eller delt til Gart ­ nere: a) til Ophold ved Læreanstalter, til Rejse i Ind- og Udlandet eller lign., b) til Anskaffelse af Planter og Driftsmateriel m. v. Legatet tilstaas kun for et Aar, men kan fornyes, dog kun i 3 Aar, og er betinget af mindst 4 Aar3 Virksomhed ved Have ­ bruget. -Andersens, Oline Emilie. Magistraten uddeler 1 Lod, paa 80 Kr., til en Kvinde over 50 Aar, der uforskyldt er bragt i Kaar, der

Land — Lega HovedbestyrelsensFormand:Prof.Dr.med. E M e u le n g r a c h t, 11. DM ; Direktionens Formand: Generalkonsul Ernst C ar Is en, K.DM.FM. Kontor: Raadhuspl. 16 3 [3 $ Cent. 8045. Landsforeningen til Sindssygdommenes Be ­ kæmpelse, stiftet 22 Nov. 1938. Ærespræsident : Statsminister Th. St a ri ­ ning, MF. FM ; Præsident: Prof. Over ­ læge Dr. med. Hj. Helweg; Sekretær: Overlæge Dr. med. Paul J 11 e i t e r , Østrrg. 27 Kl fl C. 6207. Landsjagtforeningen af 1323. Hovedkontor: Medlemsblad: Jagt og Fiskeri. Landsjagtforeningen giver Oplvsningom Jagt, Opdræt,Vildtpleje,Hunde.Flugtskyd- ning og juridisk Assistance. Medlemsantal ca. 22,000. Landsorganisationen af Danmarks Detail ­ fiskehandlere, stiftet i Aug. Maaned 1917. Formand: Fiskehdl. AAndersen, Bent- zonsv. 21 EJ I! Gh. 9639. Landsorganisationen af Danmarks Frugt-, Grønt- og Blomsterhandlere. Stiftet 1. Auo. 1929. Formand: Blomsterhdl. L Laursen. Ahlmansv.2 Odense 4605. Underafd.Landsorg. ’ s Fjernlevenngsforen. Blomster ring en. Formand: L Laursen, Ahlmannsv. 2 Odense D 4605. Landsorganisationen af Skomagermestre og Skotøjshandlere i Danmark, stiftet 12. Aug. 1919. Adr.: Vesterport Nr. 2813 ® ★ C 3312, Lokal 28. Formand: Skotøjshdl. HCHansen. Landsret, Vestre, se Real-Reg. for Viborg i Afd. IV, Side 2028. Landsret, Østre, har Lokale i Retsbygnin ­ gen, Bredg. 59 Kl $ ★ Cent. 200, Omstil ­ ling til samtlige Afdelinger. Præsident: O Haack, K.DM. Landsdommere: Poul Hansen; JVT Hoff,R.DM.; VGiese,R.DM.; ERosen- dahl, R.DM.; P C C E P Skadhauge, R. DM.; H D Ludvigs en, R. DM.; H Jacobæus, R. DM.; T T C Spang-Hanssen, R. DM.; F Lucas; J A Scharling; M L V M Car ­ stens; E Brun, R.; A D Bentzon, R.; P BA M E Nordlien, R. ; H Preisler Knudsen, R.; N VBoeg, K. DM.; Victor Hansen; Kaj Mundt, R.; K Hoppe, R.; E C o 1 o v, 11.; HH E H olm ,R.; Jørgen Jens en, R.-; Frøken Elisa Ussing. Østre Landsrets Kontor: Retsbyg ­ ningens øverste Etage (9-1). Justitssekretær :CPFNielsen,R. Præsidentens Sekretær Cent. 200, Lokal Nr. 11. Landssammenslutningen af Foreninger for borgerlig Konfirmation. Stiftet 1935. For ­ mand: T Vognsen, Haraldsg. 2 4 [N] $ Tg. 464 v. Landsskatteretten (Lov Nr. 108 af 31. Marts 1938). Kontor: Christiansborg, Sondre Ride- banefloj 10 El $ C. 9392. Formand: C F V S Nyholm , II. DM. Medlemmer: BorgmesterE Retoft,MF., Frederikssund; MaskinarbcjderPMo rten ­ sen, MF., Haderslev; Dyrlæge JP Jen ­ sen, MF., Terslev pr. Haslev; Gaardejer Knud Kristensen, MF., Biviumgaard pr. Humlebæk; Fængselspræst Kr. Am by, MF.; Landstingsmand H Hauch, K. DM., Solund pr. Viborg; Ingeniør P Kors- gaard, MF. K. DM., Nyborg; Vin- hdl. Chr. Gyldenslette,Il.; Landsrets ­ sagf. Fr. Dalgaard, MF.; Højesterets ­ dommer Ths. Frølund, R.DM.; Højeste ­ retsdommer Jesper Simonsen; Gaardejer Anders Nørgaard, Faarup; Postbudior- mand O M A n d e r s e n, Aalborg. Kontorchefer: C H el kett, R.DM.; H F Larsen. V-Boulevard 45 s S. fl By 6322. Formand: Redaktør C C Andersen $ By 3707 & By 6322 (tr. Hverdage 9-16, Lord. 9 14, herudover efter Aftale).

V — 2570 Landsudvalget for landøkonomisk Ungdoms ­ arbejde, nedsat af Landbrugsministeriet 1926. Formand: Forstander N Bredkjær, R.; Tune Landboskole pr. Taastrup $ Greve 3. Sekretær: Konsulent S C Svendsen- Tune, Ø-Paradisv. 13 Holte $ Holte 177. Landvæsenskommissærer i Kbhvns Amts- raadsdistrikt er: Proprietær Georg Leh- w aid. II.,Lyngby; Gaardejer M Christen ­ sen, Øverød; Gaardejer A C Andersen, R., Brøndbyvester; Iledaktionssekr. J M Josephsen, FM., Hell.; Gaardejer DB Dirchsen,Store Magleby; Murer Rasmus Olsen, Klovtofte; Gaardejer L V Ol ­ sen, Silergaard, Brøndbyvester; Gaard- ejer Tønnes Pedersen, Ballerup; Arki ­ tekt Volmar Jensen.; Brøndmester Vilh. Rasmussen, Torslunde. Landøkonomiske Driftsbureau, Det, oprettet 1918 paa Foranledning af det kgl. danske Landhusholdningsselskab. Kontor : GI. Kongev. 127 4 13 f V. 7194. Leder: Prof. OH Larsen, II. DM. Langelinieanlæget mellem Citadellet og Hav ­ nen er i sin nuværende Skikkelse anlagt samtidig med Frihavnen af Etatsr. V Dahle- rup og Haveinspektør H A Flindt. Sammen med Grønningen og Langeliniepromenaden optager det 19 ha Land. Anlæget blev d. 1. April 1918 forøget med en Del af det under Kastellet hørende Areal „Smedelinien"; den blev overtaget af Kbhvns Kommune, istand ­ sat og aabnet for Publikum som offentligt Parkanlæg. Om Monumenterne i Anlæget, se Monumenter. Larsen ’ s L P Missionsarbejde. Prof. Dr. theol. LP Larsen, S-Fasanv.27 2 [F] $Gh. 854u; Provst J Nordentoft, R.DM., Forretningsudvalgets Formand; Fru C Lawætz, Sortedamsdoss. 23 4 [® $ No. 2173y, Kasserer. Lassens, Jfr. Christiane, Stiftelse, Lande ­ mærket 14 IB, for ugifte, sædelige Kvinder, der enten er svagelige eller over 30 Aar, dog at de, der har ernæret sig ved Syning, foretrækkes. Den, der opnaar en Friplads, erlægger ved Tiltrædelsen 40 Kr. Bestyres af Magistraten. Forstander: Sagfører A V Nielsen. Legater. StørsteDelen af de følgendeLegater bestyres af Kbhvns Magistrat og Borgerre ­ præsentanterne,Frdbg.Kommunalbestyrelse samt af Grosserer-Societetet. Andre Legater optages kun, naar de vedrører en større Kreds. — De under Kbhvns Kommunal ­ bestyrelse henlagte Legater og Stiftelser udgjorde ultimo 1937 ca. 40 Mill. Kr. - A am o dts, Axel Emil og Hustrus Legat for ældre Mænd, der har ført selvstændig Forretning som Borgere i Kbhvn., Enker efter saadanne Mænd og over 50 Aar gamle og i Kbhvn. bosatte ugifte Døtre af saadanne Mænd eller af Embeds- ogBestillingsmænd, Enker efter eller ugifte Døtre af Papirhand ­ lere og Litografer i Kbhvn. har Fortrin. Legatet tildeles ogsaa Enker efter Haand- værkssvende eller Arbejdere, der er komne ulykkeligt af Dage under deres Arbejde for kbhvnske Arbejdsherrer. Lodder paa 200 Kr. aarlig. Kapital 470,000 Kr. [Magist.J - Aarbyes, Hovedkasserer Valdemar og Hustrus,for trængende og ulykkeligt stillede Personer i Kbhvn. Port, paa 200 Kr. aarlig. 36,000 Kr. [Magist.] -Aarestrup, Niels, og Hustru Petrine Aa- restrups Legat og Stiftelse (Kontor Skinder - g. 21 s E JD C.46 21). Formue ca. 500,000 Kr. for ­ uden Ejendommen Baggesensg.35,som giver Fribolig til Enker efter eller ugifte Døtre af Mænd af Handels-, Sømands* eller Embeds ­ standen. Der uddeles aarl.6Port.å200Kr.til Stud. v. Univ., medens Resten af Renterne i Port, paa 100 Kr. for Livstid tilfalder Per ­ soner af Hdlsstanden og nuv. ell. tidl. Tje ­ nestepiger. Bestyrelse: Overretssagf. L Hallager;Præsident f. Sø- og Handelsret ­ ten L N Hvidt, K. DM.; Kontorchef i Ju- stitsmin. OBilfeldt, R. DM.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker