kraks vejviser 1940 handelskalender

Kris — Kuns Bestyrelse: Hojesteretssagf. H H Bruun, R., Formand; Direktør Helge .Jacobsen, K.DM.. Næstformand; Arkitekt, Einar Madvig, Sekretær; Overretssagf. Jakob Jakobsen, Kasserer; Billedhugger Johs. B j e r g, R. ; Mal er Aage Ro o s e; Maler William Scharff. Inspektør: VJastrau, R.DM. Kunsthaandværk, Forening for, Adr. Palæg. 2 e E $Palæ 1364, Postkonto Nr.21580, stif ­ tet 4. Febr. 1907. Bestyrelse: Hof- og Ordensjuvelér Poul U M i c h e 1 s e n, R.D M.Formand ;Dii ektørChr. Christensen, R.; Direktør Chr. Grau- balle, R.; Ingeniør Cand. polvt. Holger Hen driksen; Arkitekt Tyge Hvass, R.; Snedkerm. Jacob Kjær; Snedkerm. Jacob Pete rs en, R.; Direktør Poul S im o ns en, R. DM. Kunsthaandværkerskolen (Det tekniske Sel ­ skab), Bredg. 66 Kl. Dagskoler i Tekstil; Keramik; Grafik (Reklame);og forLærl : nge og Svende i Snedker-, samt Guld- og Sølv ­ smedefagene. Attenundervisning forKunst- haandværkets Lærlinge. Overlærer: Arki ­ tekt Aage Rafn, R. $ C. 14636 (11-12). Kunsthaandværkets Fællesraad. Kontor Palæg. 2° E $ Pa. 1364. Kunstindustrimuseets Venner, Selskab, stiftet 1910. Adresse: Kunstindustrimuseet,Bredg. 68 E Foimand: Højesteretssagf. C L Da ­ vid, R. DM. Kunstindustrimuseum, Det danske. Bredg. 68 E $ Cent. 5936. (Biblioteket $ Palæ 3725). Museet er stiftet den 30. April 1890 at Industriforeningen i Kbhvn. og Ny Carls- bergs Museumslegat. Bygningen (den Gang V-Boulevard 20-24) indviedes 20. Juli 1894. I 1924 flyttedes Museet til det nuværende Sted, det gamle Frederiks Ho ­ spitals Midterbygninger, opført 1756 og restaureret 1920-26 af Prof.IvarBentsen og Arkitekt Kaare Klint. Dets Formaal er at fremme dansk Kunstindustri, delsved at ud ­ vikle den faglige Dygtighed, dels ved at ud ­ brede forøget Kendskab til og nære Interes ­ sen for Kunstindustrien. Samlingen er aaben: Hver Dag 13-16, Tirsd. og Fredag tillige 19-21. Gratis Ad ­ gang. Bog- og Billedsamlingen er aaben alle Hverdage 13-18, Tirsd. og Fred, tillige 19-21. Formand for BestyrelsenfDirektør Arkitekt K Arne Petersen,K.DM.;Næstformand: Brygger HelgeJ a c o b s e n,K. DM.; Delege ­ rede: for Erhvervsm.: Departementschef H J es p e r s e n, R.DM.; forUndervisnings- m. Jh.DirektørDr.phil. MMackepran gJL. DM.; for Kbhvns Kommune : Fru Karen Braae. Direktør: Vilh. SI om an n, R. DM. Underinspektør: Frk. S Salomonsen. Bibliotekar: Fru Gerda He er up. Kunstkammeret, der oprindelig fandtes paa Kbhvns Slot, og i 1680 flyttedes over i den Bygning, som nu optagesafRigsarkivet, var en meget rig og broget Samling, tilvejebragt af Kongehuset, (Malerier, Oldsager ? etno ­ grafiske Genstande ogallehaando Kuriosite ­ ter). Fra Slutningen af 1700 Tallet udskiltes efterhaanden de forskellige Bestanddele,der indlemmedes i de særlige, nu bestaaende Museer. Kunstkredsen, stiftet 9. Maj 1933. Formand: Højesteretssagf. Johs. Stein, R., Raadhus ­ str. 1 E $ Cent. 7342; Næstformand og Se ­ kretær: Direktør Alfred V Rasmusen, Vesterport El ffl ★ C. 8229; Kasserer: Un ­ derdirektør i Landmandsb. Carl Pfaff, Holm. Kan. 12 E. Kunstmuseumsforening, Dansk, stiftet 1913, har tU Formaal at skaffe Midler til Indkøb af hovedsagelig ældre fremmed Kunst til Statens Museum for Kunst. Formand: Ge ­ neralkonsul Johan Hansen, K. DM.FM. Direktøren for Statens Museum for Kunst, modt. Indmeldelser. II 11

V — 2561 R. DM.; Vinhdl. A P o u 1 s e n ; Oberst K D Friis, R. DM. Kræftkomité, Dan Danske. Stiftet23.Okt.1928. Præsident: Prof. Dr. phil. & techn. Niels Bohr, K. DM. FM. Vicepræsidenter: Prof. Dr.med. Poul Møl ­ ler; Læge H Tolderlund, R.DM. Kontor : Raadhuspl. 16 El $ Cent. 8045. KlTs Landsorganisation, Nyropsg. 11 3 El $ ■A C. 15711 (9-17, Lord.9-13). Formand: Leo Dane; Forretningsfører: K Gedde (privat Hillerød 1216). Kulhandlerforeninger for Kbhvn. og Omegn, De samvirkende, omfatter 9 Afdelinger. Sekretariat:N-Farimagsg.l7 s Ej Palæ6298. Formand for Hovedbestyrelsen: Handlende LC C Nielsen, Frederiksv. 25 E) $ Gh. 1261u; Sekretær: RedaktørPRRuneklint, R., N-Farimagsg. 7 S Kl. Kulimportørers Association, Danske, Frede- riksbergg. 1 A RI $ Cent. 923 & 10981, oprettet 1900, Hovedsæde Kbhvn., faglige Interesser. Formand: Direktør Th. Adler Svan- holm, R DM. Sekretær.Højesteretssagf Kjeld Rørdam. Kul-Komiteen, nedsati Henhold til den dansk- engelskeHandels-Overenskomst af 24.April 1933. Direktør J AKørbing, K.DM., For ­ mand ; Belysningsdirektør Johs. Børresen, R. DM.; Direktør Th. Juncker R. DM., Aarhus;Direktor SU Ski k k il d, R.,Aar ­ hus ;DirektørKommitteretGerh. Stilling, K DM ; Direktør Th. Adler S v a n h o 1 in, R. DM.; Borgmester Ehlert Niels en, Mid ­ delfart. Kulkontor, Kommunernes, Gyldcnløvesg. 11 El $ C. 14788, Stats $ 45, Telegramadr. „Kommunekul", stiftet d. 11. Juli 1916. Kontortid 10-17. Formaal: Køb og Befragtning af Kul til Landets Kommuner. Kontoret er oprettet af: Den Danske Købstadforenings (se den ­ ne) ogKbhvnsKommunalbestyrelsesUdvalg til Fremskaffelse af Kul til de danske Kom ­ muner. Formand for Bestyrelsen: Borgmester Ehlert Nielsen, Middelfart. Kontorets Leder: Forretningsfører Erik I Sørensen. Kulturelle Fond, Den, oprettet i Henh. til Lov Nr. 40 af 14. Febr. 1935. Formand : Departe ­ mentschef i Undervisnm.F Graae,K.DM. Kultursamfund, Dansk, stiftet 28. April 1910. Adr. : Undervisningsministeriet Kl $ Cent. 8290. Formand: Landstingsmand H Jefsen Christensen,K. DM. Kulturselskabet, Akts., Peder Skrams G. 5 1 Kl $ Cent. 13063. Stiftet 1923. Kunstakademiet, se Akademi. Kunstdrejerforeningen i Kbhvn., stiftet 1. April 1841. Formand: Kunstdrejermester C L Clausen, GI Jernbanev. I 1 Valby $ Vb. 3452. Kunstflidsforening og Institut for Haandar- bejdsterapi, Dansk, Amagert. 4 3 E ffi By 7180, stiftet 6. Novbr. 1900. Hel og halv Friplads kan søges. Til Foren, er knyttet en Skole for Knipling og Broderi. Formand : Fru Agnete W arming. Kunstforeningen, Fredh.Kan. 4 E $ By2964, er stiftetll.Novbr. 1825 i det Øj emed at vfrke tilKunstensTarv, ved Udstillinger af Kunst ­ værker, Foredrag over Emner vedr. Kunst, Anskaffelse af Kunstværker til Fordeling blandt Medl., og Understøttelser til Kunst ­ foretagender samt til Udgivelse afSkrifter vedr. Kunst. Enhver, der ønsker at optages i Foreningen, kan indmeldes af et Medl. Kontingentet for et indenbys Medl. er aarlig 10Kr.,foretudenbys 6 Kr. Enhver, som har erlagt Kontingent for det sidst forløbne Regnskabsaar, deltager i Lodtrækningen. Indenbys og udenbys Medl. har lige Ret ­ tigheder. Udstillingerne finder iReglen Sted mellem l.Okt. og 30. April og staaraabne for Medlemmerne samt de til deres Husstand hørende Damer dgl. fra 11-4.

Ileal-Register for København Cent. 8174 (9-3). Postkonto 22878. For ­ maal: Paa kristeligt Grundlag ’ at udfore et Rednings- ogOpdragelst sarbejde for Børn og Unge. Bestyrelse: th. Slotspræst CRald, R., Formand; Sognepræst Axel Bang, Aa'borg; Amtmand H Egedorf, R.. Thisted gymna ­ stikinspektør Frk. Else Thomsen, FM.; Forpagter H Wern, Roskilde. Kontorchef: (kristlige Hospits), Istedg. 6, 8 El |) Eva 1217 & Eva 2817, Bestyrer A Pedersen. Bestyrelsens Kontor: Raadhusstr. I 2 E fl) Cent. 2726 (10-4). Kristelig Lytterforening, Landsforening med Lokala ‘ delinger, stiftet 24. Sept. 1926. For ­ mand: Førstelærer Ludv. Rasmussen, Sjolte pr. Tappernøje $ 76y; Kasserer: Ingeniør RBruun, Munkebjergv.4, Odense $4114, Postkon ’ o 4461. Kristelig Lærer- ogLærerindeforening,Lands ­ foreningen, stiftet 5. Dec. 1937. Formand f. Land-foren, og for Kbhvns-Afd. (stif et 3. Dec. 1902): Skoleinsp. M .len s en, Thor- valdsensv. 23 4 El $ V 1997x; Sekretær: Kommunelærer J Tange. Kristelig Manufakturhandler-Forening. For ­ mand: Købmand Konsul Holger A x e 1 s e n, Skagen $ 27. Kristelig-socialt Forbund, stiftetl7.Febr.1913 Formand: Sognepræst Halvdan He lw eg, Helligaandshuset Kl $ Palæ 5555. Kristeligt dan k Fællesforbund. Hovedkon ­ tor: Jylland-g. 76, Esbjerg $ 2019. For ­ retningsf : Mogens Petersen. -Afd. f. Kbhvn. og Omegn, stiftet 1899. Formand: Herman Ladegaard. Kontor: Prinsesse Maries Allé 7 El JJ) Eva 3299. Kristeligt Ædruefghedsforbund, stiftet 2 Maj 1938. Formand: Sognepræ.-t I C Poulsen Frederiksstadsg. 1' El $ Ve. 3281. Kristianshavn, ?e Christianshavn. Kristians Kirke, se Christians K. Kristi Kirke, Worsaaesv.5 El, indviet 26. Okt. 1890. (Forsamlingshus for Kiikesamfundet „Kristi Menighed 14 ). Kristkirken, EnghavePl.El,Grundstenen ned ­ lagt 29. Marts 1898; Kirken indviet 6. Maj 1900 (Arkitekt : V Koch). Patronat: Kbhvns Biskop og Overpræsi ­ denten. Kirkeværge: Snedkerm. C V Møller; Kirkens Kasserer: Incassator F Sand ­ berg. Sognepræst: L Jørgensen; træffes 10- 11 (undt. Tirsd.), Fred. till. 6-7. Res. Kapellan: P Moller M u n c k. Organist og Kantor: Erland T hu ner. Kordegn: Harry Christensen. Kordegnens Kontor: Enghavepi. 20 1 El fEva 1937. Søgnedage (undt. Torsd.) 9-1; red. tillige 5-7. Sognet begrænses af Kingosg., Enghavev., Haderslevg., Ny Carlsbergv. samt Valby Sogn og Frdbg. Kommunegrænser. I Gade-Registret foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Kronborg Slot, se Real-Reg. for Helsingør. Kronprins Frederiks Fond, stiftet 1865. For- maal: 1) At yde Understøttelse til Familier, hvis Forsørgere mister Livet eller Arbejds- førligheden under Forsøg paa at redde skib ­ brudne eller i Havsnød værende Medmenne ­ sker; 2) at række en hjælpende Haand til efterladte af Sømænd og Fiskere, der om ­ kommer under Udøvelsen af deres Kald, samt til Sømænd og Fiskere, der herved maatte lemlæstes. Formand: Amtmand Dr. j ur. A ndreas K a r b e r g, K.D M„ Ringkøbing. Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Louises Stiftelse, Sortedamsdoss. 59 A-K [g], opr. af danske Frimurere, indviet 30. Marts 1900; Stiftelsen har f. T. 98 Friboliger. Pro ­ tektor og øverste Styrer: Hs. Maj.K on gen. Bestyrelse : Formand : Arkitekt Emil Jør ­ gensen. R. DM.; Direktør Borgmester Vilh. Fischer MFK. R.; Murerm. BG Schioldann, R.; Overretssagf. V F a 1 be- Hansen, R.; Kontorchef Ivar Ny holm, II 11 Forstander Theodor Mad sen. kristelige Gæstehjem, Kbhvns

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker