kraks vejviser 1940 handelskalender

Dans — Elek Side

2409

Emneliste

Sido

Sido 2499

Dyrlægekorps, Hærens ......................... 2500 Dyrlæger, Kommunale, se Sundhedskommis.2644 Dyrlægeselskab, Kbhvns ............................ 2500 Dyssegaardskirken ....................................... 2500 Dæksofficersforeningen, se Foreningen Ørnen ...................................................... -. Døde i det forløbne Aar ......................... Dødsfald, Be Begravelsesvæsenet .............. Dør, den aabne, se Aabne Dør ................. Døve, Færdselsmærko for, se Færdselsm. Dovstumania, Idrætsklub ......................... Døvstumme, Institutioner for .................... Se ogsaa Arbejdsanvisningskont. f.Dovst.2471 Dovstummelærerforeningen ....................... 2500 Døvstumme-Raadet ..................................... 2500 2517 1616 2481 2465 2525 2500 2500 E. B., se Foreningen for Ekspresleve ­ ring af Blomster ....................... Ebbcrodgaard, se Aandssvageanst. Ebeltoft, Firma-Register ................. — , Forretninger m. m .................... Ebenezer(Adventisternes Kirke) . . Ecuador ’ s Konsulat, se Gesandtskaber ogK.2530 Eddikobryggeriernes Foren., se Forenin- , gen af Eddikebryggere i Danm. . Effata ...................... . Efteraarsudstilling, Kunstnernes. w . Efterskoleforeningen, se Foreningen for private Efterskoler ......................... .. Efterskoler, se Afd. VII, Fag-Register . . Efterslægtselskabet .................................. Efterslægtselskabets Gymnasium, se Skole ­ væsen, Kbhvns ...................................... Efterslægtssamfundet ............................... Egilsholm, Børnehjælpsdagens Frilufts- koloni ...................................................... Egmont H Petersens Fond, se Petersens. Ehlers-Hjemmet, se Welander-Hjemmene . Eibeschiitz ’ s Stiftelse ............................. Ejby, Firma-Register .................................. — Forretninger m. m ................................. Ejendoms Akts. „Hjein u , se Byggef. . . . Ejendomsmæglerforening, Dansk .............. Ejendomsmæglerforoning, Kbhvns ............. se tillige Tilføjelser efter denneEmneliste Ejendomsmæglerkommissionen ................. Ejendomsskyld, Institutioner vedr ............. — Kbhvns samlede, .................................. — de enkelte kbhvnske Ejendommes, se Afd. Il ................................. 2515 2466 2847 1763 2500 . 2513 . 2500 . 2500 2516 3220 2500 2631 2500 2501 2501 2501 55ff — KobBtædernes, se Afd. IV.. — Større Gaardes, se Afd. IV. Ejere af Ejendomme i Hovedstaden er an ­ førte i Parentes efter Hus- og Matri- kel-Nr. eller hvis Ejeren bor i Huset, betegnede ved en *, se Afd. II ... . 55ff — af størreGaardeiDanmarkseAfd.IV 2145ff 1697ff 2145fi Eksamenskommissioner Dispachoreksamenskommissionen .... 2499 Ejendomsmæglerkommissionen ............ 2501 Eksamenskommissionen for de stats- kontrolerede Handelsskoler, se Handels- skoleraadet ......................... ................... Kommissionen for Embedslægeéksamen Kommission til Afholdelse af aim. For ­ beredelseseksamen samt Mellemskole- og Realeksamen for Privatister ........... Kommissionen til Afholdelse af Studen ­ tereksamen for Privatister .................. Maskinisteksaminerne ............................. Mæglerkommissionen . .......................... Navigationseksamenskommissionen . . . Opgavekommissionen for Mellemskole- og Realeksamen m. fl ............................ RevisorkommisBionen .............. ................ Translatøreksamenskommissionen .... Eksekutorboer, Revision af, se Revis.. . 2536 2553 2553 2553 2592 2600 2604 2607 2618 2655 U^IW^UO! IWBO/VH M OD — • 26 I 8 Eksperimenterende danske Radiomontører 2501 Eksportbureau, Tndustriraadets, se Industri- raadets Eksportbur ................................. 2547 Eksportinstitut, Handelshøjskolens, se Han- delshnjsk ................................................. Eksport-Kreditudvalg, Statens. ....... Eksport-Vejviser, se sidst i dette Bind Eksportører af dansk Smør, se For ­ eningen for ............................................. Eksportører, Vejledn. for, se Tillæg til Be­ stemmelser ogTakster (grønne Blade). . Elektricitets Akts., Nordsjæll., se Nordsj.. Elcktricitetsbranchen, Foren, af Fabr. og Gross, i, se Foreningen af Fabr. etc. Elektricitetsraadet ........... .. ....................... Elektricitetsværker, Kbhvns, se Belys ­ ningsvæsen ........................................... 2536 2501 2515 2694 2605 2513 2501

Danske Shakespeare-Selsk., se Shakespeare- Sclskab ..................................................... — Skibsførerforening, Den aim., se Skibs ­ førerforening .......................................... — Skytte- og Gymnastikforen., se Skytte ­ foreninger ............................................. — Skytters Landsforen., se Skytters. . . . — Sparekassers Fællesrepræsentation, se Sparekasser, Fællesrepr. f. ................. — Spejderkorps, se Spejderkorps ........... — Spiritusfabr., se Foreningen af ........... — Spritfabrikker, De, se Spritfabrikker. — Sprog- og Litteraturselskab, se Sprog. . — Statsbaner, so Statsbaner .................... — Statsembedsmænds Samraad, se Statsembedsmænds Samr ....................... — Studenterhus i Paris, se Studenterhus . — Stndenter-Lejre, se Studenter-L ........... — Studenters Idrætsraad, so Idrætsraad . — Studenters Roklub, se Roklub ........... — Studerendes Folkeforbundsunion, se Akademisk Foren, f. Udenrigspolitik, — Studerendes Internationale Komité, so Studerendes ........... , ............................. 1 — Sukkerfabrikker, so Sukkerfabr .......... I — Svæveflyveunion, se Svæveflyveunion . — Søassui andører, se Foren, af .... z. ! — Toldetats Forening, se Toldetats. . . . ‘ — Transitfirmaers Foren, f. Handel m. udenl. Landbrugsprodukter ................. — Travselskab, se Travselskab ................. — Ungdomsforeninger, se Ungdoms. . . . — Urgross., se Forbundet af ................. — Urmagerskole, se Urmagerskole ........... — Vaabenbrødre, se Vaabenbrødre .... — Æg-Eksportører, se Foren, af .............. Dansklærerforeningen ............................... Dansk-norsk Skiforen., se Skiforen .......... Dante Alighieri, Foreningen .................... D. A. U., sø Athlet-Union ...................... Davidskirken .............................................. D. B. C., se Bicycle Klub, Dansk ........... D. 1). I)., se S ’ esvig Ligaen (D. D. D.). . Dear Home, Optagelseshjom .................... Degnemosen .............. .................................. Dekorativ Kunst, se Selskabet for ............ Delingsførerforeningen ............................... Dermatologisk Forening, Nordisk ........... Dermatologisk Selskab, Dansk .................. Dermatologiske Samling, so Universitetets2659 Desinfektion ................................................ Destruktionsanstalt, se Torvevæsen .... Detailfiskehandlere, se Landsorg, af ... Detail-Grossi8t-Sammenslutn. af 1933 . . . ' Detailhandlerforening, Kbhvns .................... 1 Detail- Mejerier, Kbhvns, Foren ................. ! Deutsche Gesellschaft .................................... ! Deutsche Handelskammer in Danemark. ! se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste Deutsche Kirche, se St. Petri ................. 2627 — ref. Kirche, se Reformert Kirke .... 2617 Deutscher Hilfsverein ................................ 2498 Deutscher Literatur, Freunde, se Freunde Deutscher Liters tur ............................ Deutsches Seemannsheim .......................... D F I) S., se Dampskibs-Selskab ................. Diabetikere, Foren, af, se Foreningen af D. Diagnosestationen, se Sundhedskommis ­ sionen i Kbhvn ......................................... Diakonisse-Stiftelsen ........... » ................... Dickens-Klubben ....................................... D. I. F., se Idræts-Forbund ....................... Direktoratet for Arbejdsanvisn. og Arbejds- loshedsforsikr., se Arbejdsdirektoratet — for Arbejds- og Fabriktilsynei, se Ar ­ bejde- og Fabriktiis ........... ....... — for Fængselsv., se Justitsministeriet . — for Kbhvns Hospitalsv., se Hosp .......... — for Kbhvns Lønnings- og Pensions ­ væsen, se Kommunalbest* reisen . . . . — for Kbhvns Skattev., se Skattevæsen . 2629 — for Matrikulsvæsenet, se Ministeriet for Landbrug og Fiskeri .............. .. — for Patent- og Vart-mærkev., sel ’ atent. — for Stadens faste Ejendomme, se Kom ­ munalbestyrelsen ................................... — for Stadens Hovedbogholderi og Revi ­ sion, se Kommunalbestyrelsen .... — for Statens Sindssygehospitaler, se In ­ denrigsministeriet ............................... — for Statsskovbruget, se Skovvæsenet . — for Sygekassev., se Sygekassev ............ — for Ulykkesforsikringen^ ...................... . Disconto Kasse, Fyens, se Fyens .............. Discontokasse, Kbhvns ................ .. Diskussionsklub, Juridisk, se Juridisk D. Dispachoreksamenskommissionen .............. Distriktsbladenes Sammenslutning ........... 2513 2653 2498 2655 2658 2512 2660 2660 2513 2498 2630 2498 2478 2498 2484 2634 2498 2498 2628 2498 2498 2498 2498 2654 2570 2498 2498 2498 2498 2498 2521 2498 2495 2513 2644 2498 2499 2545 2471 2475 2549 2540 2555 2595 2609 2555 2555 2546 2632 2645 2499 2522 2499 2549 2499 '2499 2629 2630 2633 2633 2G36 2636 2513 2637 2637 2639 2641 2643 2643 2546 2622 2167 2643 264 1 2645/

Division, Sjællandske ................ se tillige Tilføjelser efter denneEmneliste — , Jydske, se u. Viborg. . ....................... 2028 D.L.K., se Landbrugeres Kødforsyn, i Til ­ føjelser efter denne Emneliste. Dohns Minde, se Foren, af 23. April 1882 2512 Domhuset huset .................................................... 2499 Dominia, Akts., se u. Bygge- og Boligf. . 2489 DominikanskeGeneralkonsulatjSeGesand tsk. 2530 Domkirken ................................................... 2499 Se endv. Afd.IV under Aalborg, Aarhus, Haderslev, Maribo, Odense, Ribe, Ros­ kilde, Viborg Dommerforening, Den danske ...................... ! Dommerfuldm., Foren, af, se Foren, af. , ! Domsmænd .................................................. ! Domstole. Aalegaards-Overnævnet . ..................... 1 Akkordretten. ........................................... ‘ Byret, Kbhvns .......................................... ‘ Dommere i Provinsen, se Afd. IV under de paagældende Byer .... Dommer paa Færøerne ............ Højesteret ............................... .. Klageret, Den særlige ............... Landsret, Vestre, se u. Viborg. Landsret, Østre .......................... Retsplejen paa Grønland .... Rigsretten ................................... So- og Handelsretten ............... Underretter i de Kbhvn. omgv. Rets ­ kredse, se Frdbg. Birk ..................... 2518 — Nordre Birk ...................................... 2605 — Sondre Birk med Amager Birk. . . 2648 — i Provinsen, se u. de paagældende Byer i Afd. IV ............................... 1697ff Voldgiftsmænd ved Handel m. Husdyr. 2664 Voldgiftsretter ........................................ (Rigsadvokaturen, Statsadvokaturerne, Nævningekredse, se u. Anklagemyndig ­ heden og Nævningekredse. — Politi, se Rigspolitichefen, Politi, Kbhvns, Frdbg. Birk, Nordre Birk og Søndre Birk med Amager Birk; Politi i Provinsen, se u. de paagæl ­ dende Byer i Afd. IV). Domus medica .................................... Domænekontor, se Ministeriet for Land ­ brug og Fiskeri ........................................ Dosseringens Vuggestue og Daghjem . . . Dragere, sc Afd. VII, Fag-Register .... Dragonregiment, se Rytteriet (Randers). . Dragon Regiments Forenmg, 3 .................. Dragon Regiments Forening, 4.. ................. ' Dragør (historisk) ................. .. ................. ! — Adresser (indordnede u. Kbhvns) ... 1 — Borgerforening ........................................ I — borgerlige Skyttelag ............................ ! ; — Husregister ............................................. — Kommune ................................................ ! Drama-Ret .................................................... ! Dramatikeres Forbund, Danske ................. ! Drejerlaug, se Arbejdsgiverforening ........... ! DrejermestrenesCentralforeningjSe Arbejds ­ giverforening, Dansk ....................... 2472 Drenge-Forbund, Frivilligt, se Frivilligt . 2522 2499 2513 2499 2465 2467 2490 1697 ff . 4146 . 2545 . 2553 . 2028 . 2570 . 4162 . 2621 . 2648 2664 2499 2595 2499 3210 1935 2499 2499 2499 86611 2499 2499 697 2499 2499 2499 2472 Drengekor, Kbhvns ..................................... Driftsbureau, Det landok., se Landokon. Dronning Alexandria ’ s Hospital .............. Dronning Alexandrines Marine-Fond . . . Dronning Caroline AmalieB Asyl, sø Asyl ------ Plejeforening, Be Plejeforen ............... ------ Asylskoles Minde ............................... Dronningens Centralkomité af 1914, se Centralkomité, Dronn ............................ Dronninggaard ........................................... Dronning Louises Asylselskab, se Asylselsk. 2478 ------ Hospital, se Børnehospital .............. 2491 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste. ------ , Stiftelse, se Statsembedsmænds Sam ­ raad ................ . 2641 Dronninglund, Firma-Register ................. .. 2847 — , Forretninger m. m ................................ ' 1763 Droskeejerforeningen, se Automobildrosker ejerf. u. Arbejdsgiverforening, Dansk. . 2472 Drosker, se Autoinobildroskekøi sel ........... 2478 Druide Orden, Den forenede gamle .... i499 Duevennen ................................................... 2499 Dyrebeskyttelsens Hospital og 1 2499 2570 4146 2499 2477 2610 2499 2493 2499

K

Poliklinik, ................... 2m)0 Emnelisten : l» 15 2500 251

se Dyrenes Beskyttelse. . . Dyrebeskyttelsesforeninger, se i Foreninger C, 3. Dyrehaven ............................... Dyrehavens Malere, Foren., se Forén. . . . Dyrehospital, se Dyrenes Beskyttelse . Dyrenes Beskyttelse, Foreningen til . . Dyreværneforeningen Svalen ................. Dyrlægeforening, Den danske .................

2500 2499 2500 2500

2482

Bemærk: 2. Bind begynder med Pagina 2401.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker