kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Husmandshypotekforeningen for Danmark,KontorN-Voldg. 16' Kl |)Cent. 9791 (10-2), opr.l6.Okt,1906.Direktion:Vilh. Nielsen, adm.; RJVandma n,Sakskøbing og J Bisgaard Sørensen, Tvis, landbrugs ­ kyndige. Hypotek-Foreningen forLaan mod sekundær Prioritet i faste Ejen ­ domme i Kbhvn. og Omegn („Køben ­ havns Hypotekforening 11 ), opr. 1895. Kon ­ tor: V-Boulevardl3[V] (10-2, Juni ogDecbr. 10-3) j) ★ Cent. 7209. Den 31. Marts 1939 udgjorde samtlige Udlaans Rest ­ gæld 149,771,039 Kr. 30 Øre med Hovedstol 177,502,800 Kr. næst efter forud prioriteret Gæld.7 7 6,583,046 Kr. mod Pant i Ejendom ­ me, takserede til 1,791,613,786 Kr. Reserve- og Amortisationsfond : 7,704,785 Kr. 84 Øre. Direktion: Landsretssagf. Bo Gj essing, adm. Direktør; Arkitekt Andr. Fussing, R. ; Overretssagf. Carl Nielsen; Kontrol ­ komitéens Formand: Overretssagf. Poul Torp, R.DM; Næstformand: Overretssagf. fh. Raadmand L Jessen. Kontorchef: F Giede Bøving, R.; Bog ­ holder: Th. R a s m u s s e n;Kasserer : RF r i i s. Ekspeditionskontoret, Fuldmægtig: R Bloch. Noteringskontoret, Fuldmægtig: H Ste- velt. Revisorer: fh. Kontorchef A F Brend ­ strup, R. DM. og Akts. Revisions- og Forvaltningsinstitutet. Hypothekforeningenfor Laan mod sekundær Prioritet i Landejen ­ domme i de danske Østifter (Østif ­ ter n es Land-Hyp o th ekf o ren.),Kontor Gyldenlovesg. 3 ® $ Cent. 5361 & 13953; stiftet 1906. Adm. Direktør: Exam. jur. Martin Helms, R. Østifternes Hypotekforening, stif ­ tet 27. Aug. 1901. Kontor Raadhuspl. 59 [V] (10-15, Lørd. 10-12, Juni og Dec. 10-15) f ★ C. 9712. Postkonto 405. 31. Marts 1939 udgjorde Reserverne 5,136.306 Kr. og Foreningens samlede Ud- laan : Hovedstol 89.330,900 Kr. Tilsynsraadets Formand: Ilojesterets- sagf. J VMoldrup, K.DM., Frdbg. Direktion: Martin Gul dbrandsen, R., adm.; Overretssagf. Jacob Holm; Arkitekt JP Mal mb er g. Ekspeditionschef: J Møller. Bogholder: Otto Frandsen. Jylland. Hypothekforening, Aalborg,se Real- Register f. Aalborg. Side 1701 i 1. Bind. Jydsk Hypothekforening, se Real- Register f. Aarhus, Side 1722 i 1. Bind. Ny jydsk Land-Hypotekforening, se Real-Register f. Aarhus, Side 1722 i 1. Bind. Hærens Brødfabrik, KastelletFrederikshavns Kaserne [øj Kl. 10-18 ★ Cent. 16019, Lo ­ kal 215,18-10 $ C. 16085. Bestyrer: Over- intendant TMBrofeldt,R. ® Palæ 5852; Fuldm. : J Madsen; $ C. 16085. Hærens Bygningstjeneste, Fredh. Kan. 30 E ® Cent. 16022. Direktør: Generalinsp. f.Ingeniørtropperne Generalmajor Paul R a m m , K. DM. Tjenestgørende:OberstMN Ki 1 d e m o e s, K. DM. ; Kapt. EPMS Wissu in,R.; Kapt. B V Lars en, R.; Kapt. F Heiberg- J iir- gensen, R.; Kapt. SHF JBjørke,R.; Kapt. POH Jessen; Kapt. G E O Fri ­ herre Ehrenskjbld; Korpsofficiant FB . Wikke. Regnskabsforer : Korpsofficiant E J Pe- ■ tersen. Hærens Gymnastikskole, Ryvangs Allé 3 0 ® Cent. 16048. Chef: Oberstlojtn. A. Schwarz-Nielsen, R. DM. Hærens Musiktilsyn, $ Cent. 16033. Kapel ­ mester G Høeberg, K. DM.; Oberst af Art. Kmjkr. HH Sonne, R. DM.

V — 2544

Must — Hære

Tømrersvende og deres Enker. Formand: Th. Jacobsen, (tr. Fred. i Adelg. 27 B s E J? Cent. 10272). Forretningsfører: Aug. Andersen. Husumparken. Anlæg ved Husum Skole ved Karlslundev. iBrh. Anlagt af Kbhvns-Kom ­ mune 1931. Omfatter et Areal af 2,47 ha. Land. Busum Sogn, ved kgl. Resolution af 1. Sept. 1928 udskilt fra Brønshøj Sogn. Grundste ­ nen til Kirken nedlagdes 27. Nov. 1927; Kirkesalen, der ligger paa Hj. af Husumv. og Korsager Allé, indviedes 30. Sept. 1928. Sognepræst: Oskar Munkner, Sten- lillev.l 1 Brh. f Bella 421 (9-10, undt.Tirsd., Fred, tillige 6-7). Kaldskapellan: Knud Rasmussen. Organist : Einar Engelbrecht. Kordegn : Knud Sally. Kordegnens Kontor : Husumv. 126 s Brh. J) Bella 645 (dagi. 9-1 (undt. Torsd.), Fred. till. 5-7). Sognet begrænses af Slotsherrensv., Hu- Æumv., Lindholmsv., Højstrupv., Hvalsøv., Frederikssundsv., Aakandev., Gaaseurtv., Pilesvinget, Brønshøj Kirkevejs Forlæn ­ gelse til Kommunegrænsen langs denne (o: det sidste Stk. langs Aaen) til Slots ­ herrensv. - I Gade-Registret i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Hvide Baand, Det, „W. W. C. T. U. “ . Den danske Afd. er stiftet 17. Okt. 1888. Formand: Fru Dagmar Kargaard, Aa- boulevard 43 3 E ® N 3477y. Hvidovre Kirke, Sognekirke for Hvidovre -Sogn i Sokkelund Herred. Kirkebygningen saavelsom alle Gaarde og Huse i Byen blev næsten fuldst. nedbrudt underKbhvnsBelej- ringl658-59 og først opbygget paany adskil ­ lige Aar senere. (Kirkens Indre restaureret 1921). Den ejes af Domkirken i Kbhvn. Kirkeværge: Overlærer C N Petersen. Sognepræst: Egede Schack. Res. Kapellan: S A Stii gvad. Kordegnens Kontor: • Kommuneskolen, Kettev. 58 Hvidovre pr. Valby. -Hvidovre Kommune. Kommunekontor: Hvid- ovreg. 24, Hvidovre V alby f ★ Hvidovre 300(10 - 11 og 13 - 15, undt. Lord.; Fred, .till. 17 - lSf/j). Postkonto Nr. 362. Kommunesekretær: Ole Olsen. 4 . Sogneraadsformand: Arnold Nielsen. 'BygningskommissionensFormand:Snedker 3 M Carlsen, Hvidovre Valby Hvid ­ ovre 243. Bygningsinspektoratet $ Hvidovre 498 (aabent dagi. 10-12, Fred. till. 17-18*/ 2 ); Bygningsinspektør: F W Viuf. Kommuneingeniør : H H Sellebjerg An ­ dersen, ® Hvidovre578 (10-12, Fred. till. 17-18i/ 2 ). Sundhedskommissionens Formand: Poli- tibetj. M Mortensen,Langhøjv. 25 Hvid ­ ovre Val by $ Hv. 342. Pantefoged: G Beck er , Hvidovre Valby $ ★ Hvidovre 300, (efter Kl. 16 JJ Hvidovre 299 A), Postkonto 362 (tr. paa Kommune- kont. Onsd. og Fred. 17-18 ‘ / 2 ; Torsd. og Lørd. 9-ll ‘ / 2 ). Hvidovre Kommunes Vandværk. Bestyrer: Sv. Aa. Sørensen $ Hvidovre 283. Sognefoged: Nordre Distrikt: N P Peter ­ sen, Kettev. 30, Hvidovre Valby $ Hvidovre 29; Søndre Distrikt: Sv. NV Schrader, GI. Køgev. Beringgaard, Hvidovre Valby $ Hvidovre 20. Indbyggertal : 10,614 (1. Juli 1939). Skatteprocent: 5,4, Ligningsprocent: 5,7 (1939-40). Hvilehjem for Lærerinder, opr. 1878, Virgi- niav. 12 E, se Lærerindernes Forsørgelsesf. 'hvile- og Rekreationshjem for Kvinder, Hum ­ lebæk. Bestyrelse : Kmh. HJHHKonow, R. *'°. rmand , Springforbi ® Bell. 146; ^ ers tl?jtn.C F o c k,Næstformand, Rosenv. PW le 4499x ’ > Overretssagf. Aage Kold Lu nd by e,Kasserer,NyKongensg.4E

Murermester Grundejernes Hypotek-Forening for Laanmod sekundær Prioritet i faste Ejendomme i Kbhvn. Kontor: Amagert. 24 E (10-3, Lord. 10-12, Juni og Dec. 10-3) J) Cent. 2386 & 12708. . Direktion: Edv. Petersen, adm. Direktør; Landsretssagf. Poul Hede; Ernst Jensen. R. D C. 11228; Fru Mimi Aagesen, Odinshøj pr. Aalsgaarde; Generalkonsulinde Gerda Hartmann, Svanemøllev. 17 [øj; Baro- ! nesse M Raben-Levetzau, Beldringe pr. Præstø ; Pastor O R o t h e, R.,Rosenv. Allé < 29 |ø] ; Fru EbbaThortsen, Østerbrog 98 1 [g] ; Fru Lilly U s s i n g, Kronprinsesseg. 6 E . Sekretær: Fru Else Secher, LIBrandes , Allé 4* El Ansøgning til Optagelse mod Betaling ud ­ leveres hos Sekretæren.Kontortid: Onsd.og ■ Fred. 11-12 og 5-6. Hydrografiske Undersøgelser. Leder: Prof. Dr. phil. MartinKnudsen, K.DM., Danm. tekn. Højsk. E j) Cent. 10748. Assistenter: Dr. phil.J P Jacobsen,-xR. og Cand. mag. Helge Thomsen. Adr. Charlottenlund Slot, Charlottl. f Hell. 6285. Hygiejnisk Lægeselskab, Dansk, stiftet 1917. Formand: Prof. Dr. med. LSFridericia, R. DM. Hygæa er en Sygeforening, hvis Øjemed er at yde fri Medicin til værdige trængende, der ikke efter deres Stilling er henviste til at søge det offentliges, navnlig Fattigvæsenets Hjælp. For at modtage Understøttelse maa Ansøgning indgives til Bestyrelsen, Kong. Nyt. 23 E (Skema faas hos C H Monster & Søn, Niels Juels G. 7 E). Ansøgningen skal give nøjagtig Oplysning om vedkommendes Stilling og skal være paategnet af 2 af Sel ­ skabets Medlemmer samt afden syges Læge, hvis denne ønsker at fortsætte Behandlingen af den syge. Som Medlem betragtes enhver, der erlægger et aarligt Kontingent af 4 Kr. eller een Gang for alle 100 Kr. Selskabet er stiftet 28. Jan. 1835 af Bataillonskirurg Schiibeler Og har i de senere Aar aarlig hjul ­ pet c. 600 Familier. Protektor: Hs. Maj. Kongen. Bestyrelse:Kmh. Étatsr.C M G R Krag, K. DM., Formand; Fru Kammerherreinde Wanda Arn tzen Stjernsvar d, Næstfor ­ mand og Forretningsfører; Prokurist Otto Meyer, Kasserer; Apoteker Dr. phil. E Høst-Madsen, R.; OverlægeChr.lBaa- strup. Hypotekbank, Kongeriget Danmarks, Niels J uels G.5 E jj) ★ Cent. 6038 Postkonto 20100 (9-16, Lørd. 9-14; Kasse og Notering 11-15, Lørd. 11-14), Telegramadr. „Statshypotek" opr. ved Lov af 6. April 1906 (ændret ved Lo ­ ve af 9. Marts 1917, 6. Maj 1921 og 6. Dec. 1924). Banken har til Formaal at optage Laan imod Udstedelse af Hypotekbankob ­ ligationer, som er sikrede ved Bankens Grundfond 30 Mill. Kr., der er ydet af Sta ­ ten, dens Reservefond og øvrige Aktiver. Direktion: Departementschef J JE S chaa- rup, K. DM.; kst. adm. Direktør og For ­ mand for Direktionen Overretssagf. Alfr. Christensen. Tilsynsraad: Departementschef Einar Cohn, R.DM. (valgt at Finansmin.),For ­ mand; fh. Folketingsmand Redaktør N Andreasen; Parcellist.N P Andreasen, MF.; Gaardejer fh. Folketingsmand Viggo Hansen, R. ; fh. Folketingsmand J C A Larsen, R., valgte af Rigsdagen. Kontorchefer: E Nygaard, R. DM.; I S el vej er; P Win th er; Fr. Rothe. Hovedbogholder: O Michaély,R. Kasserer: Frk. S S øltoft. Fuldmægtige : AAHjulmann;EC Sei- delin; Frk. K J Hauge; V B Kaars- berg; K- Vater, fg. Hypotekforeninger i Danmark. København.

Kontorchef :EAarsleff. Bogholder: F Jørgensen. Kasserer: O Gr au er.

/

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker