kraks vejviser 1940 handelskalender

Hosp pr.Dag) og paa Enestue 400 Kr. for indenbys og 600 Kr. for udenbys (henholdsvis 12 Kr. og 18 Kr. pr. Dag). For Børn under 1 Aar Halvdelen af ovennævnte Beløb. SaafiemtKuromkostningerne skal afholdes af det offentlige, maa Kaution fremskaffes fra Socialkontoret for det Distrikt, hvori Pa ­ tienten har Bopæl. Patienter, der lider af veneriske Sygdomme i smittefarligt Stadium, har Adgang til ve ­ derlagsfri Behandling. Tvangsindlæggelse af sindssyge kan kun ske ved Politiets Medvirken. Besøg hos Patienterne er tilladt paa Enestuer paa Officiantgangene hver Dag 10-19, paa alle andre Stuer Hverdage 12-13, Helligdage 11-13, undt (paa psykiatrisk Afd., hvor Besøgstiden kun er 12-13 saavel paa Hverdage som paa Son- og Helligdage. Paa Hospitalet gives Hverdage gratis Konsultation for ubemidlede: i Hud- og Kønssygdomme samt Fnat Kl. 9-9t/ 2 for Mænd.KJLlO-lO ’ /jj for Kvinder og Børn $ By 6658; i kirurgiskeSygdomme for Mænd: Man ­ dag,Onsdag, Fredagog SøndagK1.9;Tirsdag, Torsdag og Lørdag Kl. 10; for Kvinder og Drenge indtil 3 Aar: Tirsd., Torsd., Lørd. og Sønd. Kl. 9, Mand., Onsd. og Fred. Kl. 10 $ By 6215 (Dr. med. Jørgen Jensen); i Hals-, Næse- og Øresygdomme: Hverdage Kl. 9-10, J) By 6639 (Dr.med. S H M y g i n d) ; i Øj ensygdomme: Hverdage K1.8 1 / 2 -9 1 / 2 f By 7012 (Prof. Dr. med. E H ol m) ; i medicinske Sygdomme: Hverda ­ ge Kl. 9-10 D By 2022 (Dr. med. P S c h u 1 1- zer); i gynækologiske Sygdomme: Mand., Onsd. og Fied. KL 15-16 (Dr. med. Sv.Fel- ding); i Nervesygdomme: Tirsd., Torsd. og Lord. Kl. 12*/ 2 (ledes af Neurologisk Afd.); i Sindslidelser og nervøse Tilstande: Onsd. (særlig for Børn) og Fred. Kl. ,, Broens" Poliklinik: Fred.Kl. 12 1 / o -i3 1 / 2 j) By 2022. Bade, se Badeanstalter. Plan af Hosp., se Afd. I, Kort og Planer. 1 1938-39 er behandlet 14,738 Patienter paa selve Hospitalet. Hospitalet har Plads til ca. 1015 Patienter. 1. Afdeling, for kirurgiske Patienter. Overlæge: Dr.med.Otto Mikkelsen;l. Re ­ ser velæge : Dr . med. E H u s fe 1 d t ; 2.Reser- velæge: Dr. med. F Therkelsen. 2. Afd., for medicinske Patienter. Over ­ læge: Prof. Dr. med H J B i n g. 1. Reservelæge: Dr. med. T Bjering. 2. Reservelæge : Dr. med. K Brochner- Mortensen. 3. Afd., for medicinske Patienter. Over ­ læge: Dr.med. Poul Iversen; 1. Reserve ­ læge: Dr. med. O Bang; 2. Reservelæge: Dr. med. N B K r a r u p. , 5. Afd., for kirurgiske Patienter. Overlæge: Dr. med. Torben Knudtzon; 1. Reserve ­ læge: Dr. med.Børge Heiberg; 2. Reserve ­ læge : ........................................ .. Psykiatrisk Afdeling. Overlæge: Dr. med. J Chr. Smith; 1. Reservelæger: G B re d m o s e og K F r cm mi ng. 2. Reser ­ velæge: Jenny Levin Nielsen. Neurologisk Afdeling. Overlæge: Dr. med. K H Krabbe; Reservelæge: Dr. med. C J M u n c h-P e t e r s e n. Afd.f.Øre-,Næse-ogHalss.ygdomme. Overlæge: Dr.med. S H Mygind; 1. Re ­ servelæge : J Fa 1 b e - H an s e n. Øjenafdeling. Overlæge: Prof. Dr. med. Ejler Holm; 1. Reservelæge: Dr. med. V A Jensen; 2. Reservelæge: Dr. med. E Dalsgaard. 7. Afd. (midlertidig), for medicinske Pati ­ enter. O verlæge:Dr.med.HansH eckscher; 2. Reservelæge: Dr. med. J ens B i n g. Prosektor : Dr. med. Svend Petri. Røntgenklinik og Lysbehandlings ­ anstalt. O verlæge: Georg B i e r i n g ; Afdelingslæge: T Meyer. Bade- og Massageklinik. Overlæge: Dr. med. Svend Clemmesen.

Real-Register for København D irektoratet for Kbhvns Hospi ­ tal svæsen. Direktør : Cand.polit.KM Ni e 1 sen,R.DM. Kontorer : Kommunehosp. KI $ Cent. 7858 & ★ Cent.13858. Kontorchef: Cand. jur. Otto Falster, R. Ekspeditionssekretær : Cand. jur. A W J a- cobsen. Fuldmægtig: Cand. polit. Peter Ander ­ sen. Under Direktoratet sorterer følgende Ho ­ spitaler og Rekonvalescenthjem : - Avnstrup Sanat orium pr. Jystrup Alidtj-jæll. $ KirkebjærgBO. Opførelsen paa- begyndtes i 1937 og Sanatoriet ventes taget i Brug i Løbet af Foraaret 1940. Sanatorium til Behandling af Patienter, der lider af Lun ­ getuberkulose. Sanatoriet har 310 Senge ­ pladser. Inspektor: Cand. jur. H Avnslev. - BaldersHospital, Baldersg. 24 IH $ -Cent. 9467 (Besøgstid: Hverd. 12-1, Sønd. 11-1). Hosp. er indrettet i den de Kellerske Anst. tidligere tilhørende Ejendom og blev taget i Brug 1. Jan. 1903. Hospitalet er midlertidig indtaget som Filial af Kommunehospitalets 6. Afd. og belægges med Patienter med psykiatriske Sygdomme. Forvalter : Chr. Skov. -BispebjærgHospit al,Bispebj ergv.lNVl li Tg. 1250 & Tg. 1251 (Besøgstid: Hver ­ dage 12-1, Søn- og Helligdage, 11-1), der ■blev indviet og taget i Brug 19. Sept. 1913, er opført paa Bispebjerg Bakke ved Tagensvej. (Arkitekt : Martin Ny- rop). Hospitalet, hvis samlede Grund ­ areal er omtrent 21 ha (38 Tdr. Land), har 873 Sengepladser fordelt paa 5 Afdelinger (2 kirurgiske, 2 medicinske ogl psykiatrisk). Plan af Hosp., se Afd. I, Kort og Planer. Indlæggelse finder Sted efter de for Kom- munehosp. gældendeRegler. Enestuepatien ­ ter modtages ikke. I 1938-39 behandledes 14,739 Patienter. Gratis Konsultation (ki ­ rurgiske Sygdomme) for Ubemidlede Hverdag 9-1 0 1 /^ Kirurgisk Afd. A.Overkirurg: Prof. Dr. uned. Jens Foged. Reservelæge: Dr. med.HKrieger Las sen. 2den Reservelæge: Dr.med.Alfred Zacho. Medicinsk Afd. B. Overlæge: Prof. Dr., ■med. Einar M e u 1 e n g r a c h t, R. DM. Reservelæge : Dr. med. WThune Ander ­ sen. 2den Reservelæge : M J e r s i 1 d. Medicinsk Afd. C. Overlæge: Prof. Dr. med. Knud Secher, R. Reservelæge : Dr. med. A.EldahI. 2denReservelæge: Sv. Heinild. KirurgiskAfd. D. Overkirurg: Prof. Dr. med. H Retlev-Abr ah amsen, R. Reservelæge : Dr.med. NFr.Gregersen. 2den Reservelæge : Dr.med. V Aalkjær •ogE Hart Hans en. Psykiatrisk Afd. E. Overlæge: Dr.med. Carl Clemmensen. Reservelæge: AFaurbye. 2. Reservelæger: Fru Hjørdis Djurhuus Nielsen. Prosektor: Dr. med. BJVimtrup. Chef f. den kirurgiskePoliklinik : Christian Rovsi ng. Bade- o gM as sag eklinik en: Overlæge: Knud Aage Rasmussen. Røntgenkliniken, Overlæge: Chr. I Baastrup. Reservelæge: Niels TI ansen. Inspektør: N F S Kristensen. Bogholder ogKasserer: Chr.M a 1 m s t r ø m . Forvalter: N J B H arto ft. Fuldmægtige: Ejner Jensen; O Hvid- Hansen . Præst : Herman K o c h , R. DM. , kst. - Blegdamshospitalet, Blegdamsv. ED ★ Cent. 7380, blev taget iBrug5.Noy.1879 (Arkitekt: Vilh.Friederichsen)til Patienter, som lider af aku te, smitsomme Sygdomme,

V — 2541 særligDifteritis, Croup, Skarlagensfeber, ty ­ foid Feber, Rosen og Mæslinger. Hospitalet har Plads til 499 Patienter. 1 1938-39 er der behandlet 6222 Patienter. Besøgstidll-12. Om Betaling oglndlæggelse gælder samme Regler som for Kommunehospitalet. Patienter, der lider af Difteritis, Croup, Skarlagensfeber, tyfoid Feber, Paratyfus, Paradysenteri, smitsom Hjerne- og Ryg ­ marvsbetændelse ogBørnelammelse, kan ind ­ lægges til gratis Behandling, naar den ind ­ læggende Læge paa Sygesedlen attesterer, at Begæringen om Indlæggelse fremkommer straks ved Sygdommens Udbrud eller i alt Fald ved dens Erkendelse (Lov af 10. Maj 1915). Overlæge: Dr. medjH CALassen. Reservelæger : Dr. med. K B Bojlén; Dr. med.Fr.Neukirch;Dr.med. E Roelsen. Inspektør : K V Olsen. Fuldmægtig: - -- -- -- - Præst: Fr. Frandsen, R. - BoserupSan atorium pr.Roskilde. Læ- gerne,£)235xi8 — 10), Inspektricen Jj) 1397 v (8 — 10), (Arkitekt : Henry Meyer), blev aabnet i Nov. 1901 og er i 1906 blevet godkendt af Staten som Folkesanatorium i Henh. til Lov af 14. April 1905. Det er bestemt til Behandling af Patienter, der lider af Lungetuberkulose. Den alminde ­ lige Betaling, for hvis Erlæggelse an ­ tagelig Sikkerhed maa stilles, er for Ti ­ den 4 Kr. daglig, dog saaledes, at Pati ­ enter, for hvilke der ydes Statsunder ­ støttelse efter Lov af 29.Martsl924,kun er ­ lægger Forskellen mellem foranførte Be ­ taling og Statsunderstøttelsen, saa at Betalingen pr. Dag nedsættes til 1 Kr. Indlæggelse sker ved Henvendelse til Tu ­ berkulosecentralstationen, Ingcrslevsg. 4 El (9-16). Forsaavidt Patienten begæres ind ­ lagt i Sanatoriet for Forsørgelsesvæsenets Regning, maa Henvendelse ske til Social ­ kontoret i det Distrikt, hvor Patienten har Bopæl. Patienter, der oppebærer Alders- el. Invaliderente, skal henvende sig til Folke ­ forsikringskontoret, Bernstorffsg. 17 EJ. Den daglige og lokale Administration ledes af Inspektøren ved St.Hans Hospital. Der er Plads til 160 Patienter; i 1938-39 behandledes 613. Besøgstid: Hver Dag ^^-ld og 15*/ 2 - 16V 2 . Sanatoriet ventes nedlagt i Løbet af Foraaret 1940 samtidig med Aabningen af Avnstrup Sanatorium. Overlæge: Dr. med. Axel Rischel. 1. Reservelæge: M Johnstad-Pedersen. 2. Reservelæge: PKrebsLange. - BørnehospitaletpaaFu giebakken, Drosselv.57 [Fj ^ ★ C. 12662.BesøgstidOnsd. og Sønd. 12-1. Hospitalet aabnedes d. 6. Jan. 1917 og har 157 Sengepladser for Børn indtil 7 Aars Alderen, nemlig 109 paa aim. med. Afd. og 48 paa statsanerk. Tuber- kuloseafdl. ; i 1938-39 behandledes 1533 Pa ­ tienter. Overlæge: Dr. med. Vald. Poulsen,R. 1. Reservelæge: Dr. med. Henrik Johs. Clausen. 2. Reservelæge : Dr. med. E Vermehren Forvalter: H C Zan ge nberg. - Kommunehospit alet, Ø-Farimagsg. 5 E3, ertaget i Brugl9. Sept. 1863. (Arkitekt: Hans Chr. Hansen). Hospitalet behandler alle Sygdomme med Undtagelse af Lungetuberkulose og epide ­ miske Sygdomme. I Tilfælde af pludseligt opstaaende, farlig Sygdom kan fra Kl. 8-22 C. 7838 og fra Kl. 22-8 f C. 959 benyttes til at faa Patienterindlagti Hospitalet; i alle andre Tilfælde sker'Indlæggelse kun efter for- udgaaende Aflevering til Indlæggelseskon ­ toret Kl. 8-16 afen af en Læge udstedt Sygeseddel ledsaget enten af Kaution Ira en anerkendt Sygekasse (Sygeforsikring) eller et kontant Depositum, der paa Fællesstue an ­ drager 50 Kr. for indenbys og 300 Kr. for udenbys (henholdsvis 1 Kr. 20 Øre og lOKr.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker