kraks vejviser 1940 handelskalender

Gros — Gren

V — 2533 Eva 1233; Kontor: Overretssagf. Viggo Wulff,st. Kannikestr. 15 E fl Cent. 5960 & 14960. Grundejerforeningen Brønshøjgaards Have ­ by, se B rønshøj gaard. Grundejerforeningen for Hellerup og Magle- gaard Sogne, stiftet 19. Okt. 1918. Adr. Ca- rolinev. 29 Hell. fl Hell. 1007. Formand: Gross. Vald.E H a nsen. Grundejerforeningen for Lyngbyvej s-Kvar ­ teret ogEmdrup. Gartner JWaterstradt, Formand; Overretssagf. Chr. Marqvardt, Sekretær. Grundejerforeningen Fremad, stiftet 7. Jan. 1899, Obdams Allé 18 [S] flAm.971x. For ­ mand: Værkmester Aug. E Francke. Grundejerforeningen Maglebyleje Stiftetl918. Formand: Malerm. Joh. We s th, Amager Strandv. 468 Kastrup fl Kastrup 60. Grundejerforeningen Ny Kastrup. Stiftet 17. Aprill918. Formand: V Brandi, Crilles Tønnesens Allé 8 Kastrup fl Kastrup 821. Grundejerforeningen Strandvang (Hvidovre Strand, Valby), Baunev. 3, Hvidovre Valby fl Hvidovre 291. Formand: Musiklærer Alfr. Nortoft. Grundejerforeningen Sydstranden. Formand: Lærer A Thaarup-Andersen. Th. Phi- lipsens V.21 Kastrup fl Kastrup 179. Grundejerforeningen Søndre Hanssted, stif ­ tet 23. Dec. 1915. Formand: Kobbersmed John Simonsen, Nakskovv. 110 Valby fl Vb. 2404. Grundejerforeningen Søvang, stiftet25. Sept. 1918. Formand: fh. Ekspeditionssekr. J Chr.Nielsen,Mikkel Vibes G.2 S E f Am. 4569v, Sommer f) Magle 15. Grundejerforeninger, Fællesraadet for Gjen- tofte Kommunes samarbejdende.Stiftetl923. Formand : Overretssagf. A sbjørn S m i 11, Viggo Rothes V. 47 Charlottl. f) Hell. 966. Grundejerforeningers staaende Udvalg, De danske, N-Voldg. 2 E fl ★ C. 330. Stiftet 8. Nov. 1938. Formand: Tømrerm. Simon Jensen, R., Horsens. Grundejer- og Parcelforeninger i Taarnby Kommune, Sammenslutningen af, stiftet 15. Nov. 1927. Adr. Skolelodsv. 21, Kastrup. Bestyrelse: Smed M Lorentzen, For ­ mand fl Kastrup 1190; Bankassist. P E Mortensen, Kasserer f) Kastrup 110; Malerm. Joh. Westh, Sekretær f Ka ­ strup 60. Grundtvigs Hus, Studiestr. 36,38,40 E (Kon ­ tor 10-5) fl Cent. 11141, ejes af Kirkeligt Samfund at 1898 (s. d. A.). (Arkitekt: Rolf Schroeder). Grundtvigs Kirke, Paa Bjerget I nv I . Grund ­ stenen nedlagt 8. Sept. 1921. (Arkitekt: P V Jensen Klint). Taarnet indviedes 11. Dec.1927 til foreløbigt Brug som Sogne ­ kirke for det ved.kel. Resolution af 30. Nov. 1927 nyoprt ttede Bispebjærg Sogn. Taarnet, der er 48 l /2 m højt, hæver sig ca. 80 m over Havoverfladen. Kirken er aaben daglig fra Morgen- til Aftenringnjng. naar ikke kirkelige Hand ­ linger finder Sted. Adgang til Klokkerum ­ met mod en Entré af 50 Øre. Sognepræst: A Lund-Søren s en. Kaldskapellan; S J Le d. Organist: Johs. Viggo Pedersen. Kordegn: Th. Jørgensen. Kord< gnens Kontor: C I Brandts V. 4 2 ® f Tg. 2673 v (9-1, undt. Torsi; Fred, tillig« 6-7). Sognet omfatter Bispebjerg samt Dele af Emdrup og Utterslev. - I Gade-Registret foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn, hver enkelt Gade horer. Grænseforeningen, sønderjydske Foreningers Fællesraad. Stiftet 1920. Formaal: At støtte og udvikle Danskheden i Sønderjyl ­ land. særlig Svd for Grænsen. I ormand : Rektor H P Hansen, K. DM. Kontor: Pi der Skrams G.5 E fl Cent. 13063(11 - o). Kontorets Leder: Generalmajor AI B i rke, K.DM.

Real-Register for København Jensen; Viceformænd: Gross. Johannes Iversen; Gross. Viggo Jeppesen; Gross. J C Just, R.; Kasserer: Gross. Ingeniør Cand. polyt. Alfred S Halland f C. 13562; Sekretærer: Gross. Erik Krarup f C.4641; Gross. R Schultze f) C. 15195. Grovsmedeforeningen afl873,Kontor Ryesg. 70B El har en Syge- og Begravelseskasse, samt et Alderdomshjem. Formand: L V Ja ­ cobs e n, Ryesg. 702 El fl N 4309x. Grundejerforbund, Stor-Københavns,N-Voldg. 2 E f) ★ Cent. 330. Stiftet 22. Okt. 1934. Formand : Ingeniør JE Snog -Christen ­ sen, R. Grundejerforening, Brønshøj, stiftet 8. Sept. 1898. Kontor: Fiederikssundsv.140 1 Brh. fl Bella 2451. Formand: Snedkerm. Laur. Hansen,R. Grundejerforening, Christiansbavns (fl Am. 4543) stiftet 3 Jan. 1881. Formand: Inge ­ niør Ludvig A Nielsen, Kaalundsg. 5 ’ [V] f Eva 2141. Grundejerforening, Emdrup, stiftet 23. Nov. 1901. Formand: Kasserer Jens Hansen, Dunhammerv. 3 EJ f Søb. 759. Grundejerforening, Frederiksberg, Kontor: Amicisv.25°E fC. 2587 & Eva 2587 (10-16, Lørd.l0 ? 14), stiftet 8. Septbr. 1876.Kontin- gentl2Kr. (Særlige Lejekontrakter, Foged ­ kasse. faste Møder, Selskabelighed). For ­ mand: Snedkerm. HPPedersen; Kasserer: Tømrerm Thor Langhof f. Grundejerforening, Husum, stiftet 5. April 1905, Formand: Ejendomsmægler H Hen ­ ckel, Frederikssundsv.331 Brh. f Bella 576. Grundejerforening, Kastrup, stiftet 21. Juni 1907. Adr. Amager Strandv. 468 Kastrup f) Ka. 60. Bestyrelse: Malerm. Joh. West h, fung. Formand; Postassist. Regnar Petersen, Kasserer; fh. Stationsbest. HAP ram vig ’ Sekretær. Grundejerforening, Kransager Villabys (Hu ­ sum), stiftet 26. Okt. 1920. Formand: Over- assist. KV Stein, Væn^eleddet3 Brh. fl Bella 632; Kasserer: Kommunalarb. A Christensen, Bakkekammen 12 Brh. Grundejerforening, Københavns, N-Voldg. 2 Kl fl ★ Cent. 330, stiftet 23. Maj 1860. For ­ mand ; Ingeniør J E Sno g-Christensen, R.p.p. Grundejerforening, Nørrebros, Kontor Fæl- ledv. 5 HD (9-1) fl N 4229, stiftet 4. Marts 1880. Medlemskontingent: 12 Kr.aar- lig. Formand: Snedkerm. K S V Johan ­ sen; Kasserer: Murerm. V Christoffer ­ sen. Forretningsf. : Niels M Madsen. Grundejerforening, Ordrup -Charlottenlund, stiftet 1912. Sekretariat: Eivindsv. 32 Char ­ lott!. f Ordr. 2880. Formand : Direktor L B r a h e C li r i s t e n- sen. Grundejerforening, Sundbyernes, Amager- hrog. 67* [S] fl Am. 315i (10-14 samtTirsd. og Fred. 18-19). Stiftet 28. .Juni 1882. For ­ mand: Redaktør F J Christtreu. Grundejerforening, Søborg, stiftet 18. Okt. 1905. Adr. Wergelands Allé 30 Søborg® Søb. 270. Formand: Kommunelærer C C Binger. Grundejerforening, Valby, stiftet Maj 1902. Formand: Postinsp. Ejnar Andersen; Næstformand : Landsretssagf. Axel Laur ­ sen. Kontor: GI. .Ternbanev.l3Valby flVb.207. Grundejerforening, Vanløse. Stiftet 1895. Formand: Overretssagf. C C S Jensen f Damsø 803; Sekretær : Købmand Carl E Tholander f Damsø 101. Grundejerforening, Vesterbros, Kontor: Vé- sterbrog. 35* IV] fl V3722, stiftet 10. Marts 1879. Formand : Husejer Christian Olsen. Grundejerforening, Østerbros,Kontor: Øster- brog. 58 El f] Cent. 8410(10-3), stiftet 28. Maj 1884. Formand: FabrikantNielsBiørn; 1 ’ orretningsf. : A K Aagaard. ’ ’ ’ 'undejerforeningen af 1919. Formand: Fa ­ nkant Thorv. Jensen, Vodroffsv. 12E) $

Grænsegendarmeriet, Chef: Oberstløjtn. S B Paludan-Miiller, R.DM. (bor iG raasten );Næstkomm an derende: Kapt. AS Ørsted Petersen, R.(boriTøn- der); Distriktsofficerer: Kapt. A M allin g- Jacobsen (bor i Kollund) ; Kapt. S V MTMadsen(bori Sønderborg). Grænseomraadets danske Samfund, Tønder f) 200. Formand for Fællesorganisationens Bestyrelse : Direktør Martin Hammerich, R. DM. Grænseværn, Det unge. Kontorer: Folkung- hus , Graast n f) 235 og Vesterport 297 [V] fl Pa. 169. Stiftet 26. Sept. 1933. Formaal: Kulturelt Grænseforsvar. Formand: PMar- cussen, Graasten; Næstformand: Mejeri ­ bestyrer H H Lorentzen, Bredebro; Kas ­ serer: Bankprokurist H Miiller-Kristi- ansen, Sønderborg. Grøndais Kirke, Hj. af Hillerodg. og Hul- gaardsv. [ k J. Grundstenen nedlagt 24. Juni 1927 ; Indvielse fandt Sted 23. Dec. 1928. (Arkitekt: Julius Smith). Sognekirke for Grøndals Sogn, der udskiltes fra Brønshøj Sogn 1922. Ejer: Det kbhvnske Kirkefond. Kirkeværge : Arkitekt Vilh.Dam J e n s e n. Sognepræst : J Th. Thomsen. Hjælpepræster: J R Ranffskov; J B Leer Andersen. Organist og Kantor : Ove Klitgaard. Kordegn: Th. Jespersen. Graver: E Blond. Kordegnens Kontor: ’ Æblev. 17* [ø 'f Gh. 236x; aab. Søgnedage 9-1 (undt. Toisd.) Fred, tillige 5-7. Sqgnets Grænser: Grøndalsaaen, Borups Allé.Hvidkildev..Bellahøjv., Torpstien,Tor- benfeldtv., Brønshøjv., Godthaabsv. og Van ­ løse Sognegrænse. - I Gade Registret foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Grønland, Det nye, Forening, stiftet 17. Maj 1927. Kontor : Carl Johans G. 12 s El fl Øb. 2978x. Formand: Forfatteren Harry Søi- ber g. Grønlands Styrelse. I Henhold til kgl. Re ­ solution af 29. Maj 1933 og kgl. Resolution af 4. Nov. 1935 henhører under Statsmini ­ steriet samtlige Anliggender vedrørende Grønlands Styrelse. Kontor: Slotsholmsg. 10 E f ★ Cent. 6598. Direktør: Knud O Idend o w, R.DM. Kontorchef i Korrespondance- og Ekspe ­ ditionskontoret: Pn. Rosendahl, R. Kontorchef i Bogholder kontoret: Cand. polit.P PSveistrup. Kontorchef i Revisionskontoret:Cand.polit. Ch.RFriis. Kasserer : AWLeisner. Skibsinspektør : H F V H a n s e n, R. Under Styrelsen sorterer ogsaa: Den kgl. grønlandske Handel, idet Handelen paa Grønland er monopoliseret for den danske Stat. Handelens Plads er for Enden af Strandg. indenforWilders- og den forrige Krøyers Plads. $ ★ Cent. 2673. Handelschef: S Lyngbæk, R.DM. Kontorchef: P Hansen, R. Forvalter: Bent Andersen. Olie fabrikken paa den grønland ­ sk e P 1 ads. Driftsbestyrer : K F æ s t e r. Grønlandsk Husflid, Kong. Nyt. 30 C. 6108 & 11724. Formand: Fru Gertie Wan ­ del; Næstformand: Ingeniør Cand. polyt. J Galster. Grønlandske Selskab, Det, stiftet 1905. Sel ­ skabet bestaar af Mænd og Kvinder, som er eller har været knyttet til eller nærer Inter ­ esse for Grønland. Bestyrelse: Kapt.Inspek- tør for Østgrønland Ejnar Mikkelsen, R.DM. FM., Formand, Vilhelmshaabsv. 6 Charlottl.f Ordr.l414;Sognepræst HO s t e r- m a n n, Næstformand, Greve pr. Taastrup ; Lektor A Nissen, Sekretær og Redaktør af Aarsskriftet, Lundekrogen 7 Hell, f He. 4077; Museumsinsp. Dr. phil. Therkel Ma-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker