kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Hell. 489x. Formand: A Mikkelsen. Forretningsf.: Nils Mortensson. Grafisk Kunstnersamfund, Adresse: Go- tlicrsg. 143 E g Pa. 5967, stiftet 10. Maj 1909. Optager danske grafiske Kunstnere. Formand: Maleren Frans Henriques. Sekretær:Maleren S Clod Svensson, R. Grafiske Fags Leverandørforening, De, Fre- deriksbergg. 1 E g Cent. 9105. Formand: Fabrikant Poul Eickhoff,R. Grammofonhandler-Forbund, Dansk, stiftet 1930. Formand: Ingeniør Sven An ­ dresen, Jægersborg Allé 11, Charlottl. g Ordr. 2843. Grammofon-Importørernes Brancheforening, stiftet 14. Maj 1932. Formand: Direktør A Folmer Larsen, Akts. Skandinavisk Odeon, Puggaardsg. 7 |vl g C. 7653. Gramo, Grammofon-Industriens Musikbeskyt ­ telse, Kronprinsesseg. 26 E g C. 2277,2355 &3555. Stiftet som Afdeling af Koda l.Jan. 1936. Formand: DomorganistNORaasted, R; adm. Direktør: J Ravn-Jons en, R.DM. Granbohus, pr. Fredensborg gi Fredensborg 105, Frdbg. Kommunes Plejehjem for tuber ­ kuløse Patienter. Bestyrer: Morits And er s en. Gravsteders Vedligeholdelse, se Legat- og Tontineforening (Kirkefondets), Begravel ­ sesvæsenet samt Kirkegaarde. Gravørmester - Forening, Dansk, stiftet 1917. Adr. Kronprinsensg. 11 E g By 7830 & Pa. 7520y. Formand: II Han s on g C. 354. Greve, Gross. C R og Hustrus Stiftelse, Blaa- gaardspl. 3, 5 E, for ugifte Kvinder. Opret ­ tet ved Testamente af 1913, taget i Brug 1931. 29 Friboliger. Bestyrelsens Formand: Overretssagf. Hj. Corts en. Grosserer-Societetet, opr. ved Kommercefor- ordningen af 4. Aug. 1742. Det dannedes af de saakaldte „indskrevne" Groshandlere, hvorved forstodes Groshandlere, der ejede Skibe eller Skibsparter. Societetets Komité (oprettet ved Frd. af 23. Apr. 1817): H Laage-Petersen, K. DM., Formand; Wm. Møn sted. R., Th. Adler Svanholm, R. DM., Rudolph S chmidt, R. DM. og Paul Lassen, R. Næstfor- mænd; Bjarne Nielsen, R.; Poul Ja ­ cobsen, R.; Wm. Prieme, MF. R.; P N Westergaard; Erik Andersen, R.; A S Halland; Vil ji. Albertsen; Bue Bjørner; Vilh. P. Schrøder; L Elsass, R. DM.; Henry L W Jensen; Chr. Hjelm Bang. Sekretariatet (Borsen) E gi C. 2&^C. 5320 (9-5). Sekretærer: Overretssagf. M Raffen- berg, R. DM.; Cand. polit. Jens Vest- berg, R. Pressesekretær: Cand. polit. J T Ju h 1. Børskontoret (Børsen) E, aab. 9-5 g Cent. 2 & ★ Cent.5320. Børsinspektør og Kasserer: Laur. S Lar ­ sen. Grosserer-Societetets Fedevaresektion. For ­ mand: Gross. J Johannes son, R., Bern- storffsg. 21 El g C. 12572. Grossistforeningen af Trikotageimportører, stiftet 2. Febr. 1925. Adr. Mikkelbryggersg. 3Eg^C. 12506. Bestyrelse: Gross. P N Westerg-aard, Formand; Gross. Georg Fuchs; Gross. Georg Hansen; Gross. Poul Meisner; Direktør Alb. Rasmus ­ sen. Grossist-Foreningen for Isenkram-, Glas- & Porcelæns-Branchen, stiftet 1932, Rosen- gaarden 14 E g Cent. 11210, Postgiro Nr. 28214. Bestyrelse: K Marinus Christen ­ sen, Formand; Gross. Carl Merck, Næst ­ formand; Gross. Emil F Gruntli, Kas ­ serer; Gross. E Karnøe, Sekretær; Gross. N Holst; Gross. Joh. Jacobsen, Vejle. Grossist-Sammenslutningen af 1930, Guten- berchus,Vognmagerg.7Eg By.3306. Stiftet 7. Marts 1930. Formand: Gross. HenryLW

Gjen — Gros (10-15). Chef: Skoledirektør S C Sune s en. Se iøvrigt under Gjentofte kommunale Skolevæsen. Kommunale Revisorer: Rektor Aage Næsted, R. oer Konsul Axel Per min; daglig Revisor: Revisor Aa. Schobel. Arbejdsanvisningskontor for'Gjen ­ tofte m. fl. Kommuner, Hyldegaardsv. 11 Charlottl. g Or. 747 & Or. 2447. Bestyrer: H Nørbye. Kommunelæger: Gjentofte Distr.: Stefan Jørgensen, R., Vældegaardsv. 6 Gjentofte g Gjent. 41. Hellerup Distr.: Vilh. Sc hi ød te, Mar- grethev. 28 Hell, g Hell. 43. Ordrup Distr.: Poul Dornonville dela C ou r, Raadhusv. 5 Charlottl. g Ordr. 2069. Skovshoved Distr. : EBoas, Ordrupv.34, Vangede (s.d. A.). Skolekommissionen: Formand: Kon ­ torchef B Dinese n, R. Sundhedskommissionen, Kontor: Raadhuset, Charlottl. (Den tekniske For ­ valtning) daglig 13 — 15 fl ★ Ordr. 1780 Lo ­ kal 320 (Laboratoriet Lokal 375). Formand: Borgmesteren O verrets sagf. Aage E Jør ­ gensen, R. Sekretær: Afdelingsingeniør Georg Han ­ sen. Brandvæsen, se Brandvæsen. Byguingskommissionen, se Bygnings ­ væsen. Vandsynsmænd: Formand: Overrets- sagf. FGBrænning. Hegnsynsmænd og Taksationsmænd for Mark- og Vejfred: Tømrerm. E Gott- schalck-Hansen, Hyldegaards Tværv. 7 Charlottl., Formand; Murerm. A Graner, Brogaardsv. 30 Gjentofte; Forret ­ ningsf. Vald. Andersen, Vangedev. 23, Gjentofte. Sognefogeder, seu. Sognefogeder. Ska ttepr ocent: 6,69; Ligningspro- cent: 6,9 (1939-40). GjentoftekredsensVenstreforening, stiftet 30. Dec. 1902. Formand: Skibsmægler J Jel ­ strup Christophsen,R., Aurehøjv. lHell. g Hell. 205. Gjentofte-Lyngby Hospital, en Stiftelse for Kvinder, grundlagdes i 1712 for de Penge, der samledes i en Blok ved en Kilde, som i 1709 fremsprang paa Vangede Mark, og som den Gang havde Ry for sine Vidun ­ derkure, men den flyttedes til Kirsten Pils Kilde, da Befolkningen fik mere Tro til denne. Hospitalet ejer en Kapital at ca. 200,000 Kr. og har desuden Indtæg ­ ten af Stadepenge for Boderne paa Dyre ­ havsbakken. Hospitalet ejer 2 Alumneboli ­ ger, „Trøstens Bolig" i Gjentofte og „Var ­ tov" i Lyngby. At Hospitalet virker for 2 Kommuner, hidrører fra, at Lyngby fra 1682 til 1758 var Anneks til Gjentofte. Administrator: Provst J Schepelern, R., Gjentofte. Gjentofte Sogns Grundejerforening, Stiftet den 19. Juni 1909. Formand: Overretssagf. Poul Berendsen, Ribisv. 3 Gjentofte g Ge. 953. Gladsaxe Kirke. Sandsynligvis opfort i det 14. eller 15. Aarhundrede. Sognepræst: Richard Thomsen. Res. Kapellan: IP E Mathiesen. Hjælpepræst: MPSeedorff. Organist og Kantor: Frk. Ebba Tesch. Kordegn:HH Hedelykke. Graver og Ringer: Jobs. Henriksen. Sognet omfatter Gladsaxe,Mørkhøj, Sten- gaardskvarteret, Buddinge og Bagsværd. Gladsaxe Kommune. S ogner aa dets For man d: Forretnings ­ fører Fr. W ilium s en, Svend Fleurons Allé 28 Søborg g Søb. 476. Sogneraadets Adresse: Gladsaxe Sogneraad, Raadhuset pr. Søborg. Kommunekontor: Raadhuset, Kon- torv. 1, Buddinge pr. Søborg g ★ Søb. 2830. Kommuneadministrationen, Kon ­ Charlottl. g Ordr. 2768. Arbejdsanstalten Stolpegaard i

V — 2532 torchef: Cand.jur. Carl Sørensen; Fuld ­ mægtig: Cand. jur. Wilfred Hansen. Ingeniør kontoret, Kommuneingeniør: Cand. polyt. Henry Larsen. Kom m unebo gh old er:M And ersen. Ho vedkasserer: H J ørgensen. • Socialkontoret, Sekretær Lars We- stergaard. Forsørgelsesforstander: Chr. Pe ­ dersen. Folkeregistret se u. Folkeregistrene. Skattevæsenet, Ekspeditionssekretær: Holger Petersen. Bygn i n gs i n s p ek t or a t og Inge ­ niør k onto r, seu. Bygningsvæsen. Formand for Sundhedskommis ­ sionen: Læge E B a r d r a m, Søborg Ho ­ ved g. 69 Søborg g Søb. 820. Brandinspektor : Tømrerm. PJohansen, Runebergs Allé 22 Søborg gi Søb. 145. Indbyggerantal : 21,984 (30. Juni 1939). Skatteprocent: 6,696, Ligningsprocent : 7,4 (1939-40). Glasforsikrings Forening, Dansk, Torden ­ sk joldsg.10 E g ★ Cent. 5501, Postgiro-Konto Nr. 1922. Foreningen er stiftet i Kbhvn. 24. Nov. 1909 og har til Formaal at tjene som Binde ­ led mellem de i Danmark virkende Glas for ­ sikringsselskaber samt at varetage deres fæl ­ les Tarv. Bestyrelse : Højesteretssagf. Fr. Winther, R., For ­ mand ; Direktør H V B un de sen, Næstformand; Kontorchef Boye B oye se n ; Direktør H I Han s en; Direktør Vilh. E Hansen; Assurandør Erik Johannsen. Sekretær : Direktor MSteenholt. Glas- og Porcelænshandler-Forening, Kbhvns, Købmagerg.6 E g ★ C. 3031. Foren ­ ejer en Stift. Ribeg. 11, 13 |ø]. Formand: Hans W i s b o r g; Næstformand og Sekre ­ tær: H Schwartz; Kasserer: Niels Holst; Inspektør for Stiftelsen : Georg C P Han ­ sen; Regnskabsfører: Poul Øder. Glædelig Jul, (Adr. Fuldm. Carl Ottens, Jarmers PI. 2 E) et Selskab stiftet 1877, der søger at skaffe værdige trængende Familier paaNørrebroog i Frederiksborgg.- Kvarteret en glad Julehøjtid. Bidraget er mindst 1 Kr. aarlig. Formand: fh. Sogne- præstChr.Gottscnalck-Hansen,R.DM. Godthaabs Kirke, Nyelandsv. 51 E, indviet 19. Marts 1911 (Arkitekt: G Tvede). Overtilsyn: Stiftsøvrigheden. Kirkeværge : Ingeniør A J M o e. Sognepræst: Kai V JLundblad. Res. Kapellan : H O J o h a n s e n.. Organist og Kantor : Gudmund E 1 m q u i s t. Kordegn : A J e n s e n. Kordegnens Kontor : Nyelandsv. 50 4 E g Fal 78 (Søgnedage (undt. Torsd.) 9-1; Fred, tillige 5-7). Sognet begrænses afGodthaabsv., Lange- landsv., Nyelandsv., en Linie over til Jern ­ banelinien (ved Indkørslen til Solbjerg Me ­ jeri), Jernbanelinien til Grøndalsaaen,Grøn- dalsaaen til Godthaabsv. St. - I Gade-Re ­ gistret foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Goldschmidts, Gross. B og Hustrus Stiftelse, Ryesg. 31 E. Golf Klub, Kbhvns, stiftet 6.Dec.l898, Spring- forbi St. g Bell. 283. Formand: Oberst- løjtn. L B ja rkov, R., Sekretær: Fabrikant Carl Scheller, N-Fasanv. 228 E gC.3072. Golfklub, Kløvermarkens, Klovermarksv. E. g Am. 8808. Stiftet 1933. Formand: Di ­ rektør Knud S a d o 1 i n , R. Golf-Union, Dansk, stiftet 1931. Formand: Apoteker Niels Benzon, R., Finsensv.78E g ★ C. 1625; Sekretær: Fabrikant Carl Scheller, N-Fasanv. 228 E g C. 3072. Good-Templar Orden, Danmarks nationale, stiftet 14. Dec. 1889. I Danmark 50 Loger med ca. 1300 Medl. Intet livsvarigt Løfte. Kontor i Kbhvn.: Rebekkav. 43 Hell. g

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker