kraks vejviser 1940 handelskalender

Heal-Register for København Foreningen af Politimestre i Danmark, stif ­ tet 21. Sept. 1919. Formand: Politimester A Fritsche, R. DM., Roskilde. Foreningen af praktiserende Landinspektører i Kbhvns Amt, siiftet 1934. Formand: Axel Mel dal, V-Volds?. 115 El $ Palæ 5308. Foreningen af Premier jus Fabrikanter, Lyng ­ by v. 11[0]$ C.8612. Stats $ 555. Stiftet 17. Jan. 1934. Formand : Dir.Aage Rehné-Larse n. Foreningen af Privatklinikker. Stiftet 1918. Formand ; Overlæge Dr. med. Tage Iver ­ se n , A maiiev. 8 IV1 $ Cent. 4208. Foreningen af Privatsygeplejersker i Danmark, Fensmarksg. 3 [N] $N'o. 47<>7. Stiftet 1917. Formand : Frøken Kathrine Nielsen. Foreningen af Pølsefabrikanter og Fedeva- regrossister I Kbhvn., stiftet 16. Dec. 1909, Adr. : Bernstorffsg. 21 IV]. Formand: Gross. Jon J o h ann e ss on, R. Foreningen af Repræsentanter for uden ­ landske Firmaer, st'ftet 7. Aug. 1901. Formand: Gross. Chr. Hjelm Bang. Sekretariat: Østerg.40 3 Kl $ Cent. 4941. Foreningen af Rigsdags-Tjenestemænd, stif ­ tet 21. Jan. 1913, Adr. Rigsdagen. Kl.For- mand: Bureauchef A Lauesgaard, K. DM. Foreningen af Skov- og Landejendomsbesid ­ dere i Danmark, Bredg. 3 Kl. Stiftet 16. Juni 1843. Formand: Godsejer Hofjgrm. Gregers J u e 1, R.,Juelsbt. rø pr. Nyborg. Foreningen af Skraa- og Røgtobaksfabrikan ­ ter i Danmark. Formand: Fabrikant E Ha lb er g, R., Svendborg. Kontor: V- Voldg. 111 El $ Cent. 11610 & 14872. Foreningens Direktør : Aage L Rytter. Foreningen af Socialinspektører, stiftet 11. Juni 1926. Formand: Socialdirektør NMuller Larsen, R„ S-Ringg.2, Aarhus $ 2792. Foreningen af Sognefogder i bymæssigt be ­ byggede og dermed ligestillede Kommuner i Danmark, stiftet 3. Dec. 1924. Formand: P Overgaard Jensen, Aabyhøj f 23. Foreningen af Sognefogder og Lægdsmænd i Kbhvns Amt. Stiftet i 1907. Formand : C S Wenzel Jacobsen, Wergelands Allé 21 Søborg $ Søb.213. Foreningen af statsanerkendte Spædbørns ­ hjem, stiftet 11. Okt. 1938. Adresse: Lunde- skovsv. 9 Hell, f He. 2184. Foreningen af statsautoriserede Laboratorie- forstandere i Danmark, stiftet i Juni 1933, rekonstrueret Juni 1939. Formand: Labora- torieforst. R Krogh, Rugaardsv. 13 Odense. Foreningen af statsautoriserede Revisorer, Østerg. 3 OS f C. 10882 & 10889 Stiftet 12. Jan 1912. Hovedbestyrelse: JP Strobel, R. pp., Kbhvn., Formand; Erik Nielsen, Kbhvn., Næstformand ; Vilh. Jensen. Ny ­ gade 7, Kbhvn., Kasserer; IIC Steen Han ­ sen,Kbhvn.; F Kielberg, Kbhvn.; Alex ­ ander Tveede, Aalbo-g; Axel Ok kels, Aarhus; Aage Nielsen, Nykøbing F.; L Larsen, R., Odense. Formand f. Kredsbe ­ styrelserne, Østre Kreds: Erik Nielsen, Kbhvn., Vestro Kreds : Alexander Tveede, Aalborg. Foreningen af Sygehuslæger i Provinsen, stif ­ tet 1909. Formand: Overlæge Dr. med. M Siggaard Andersen, Ammentorpsv. 11 Hell. $ Hell 6406. Foreningen af Søofficerer i Reserven, stiftet 1917. Præsident: Hs. Kgl. Højhed Prins Knud. Formand: Kaptajnløjtn. i Res.ARV Andersen, Jernbane Allé 87 Vanl. ($ 0 3573,y); Kasserer: Overstyrmand Soløjtn. i Res.JLToft, Berethorasg.9 [s]|lAm. 8427v; Sekretan-: Styrmand Soløjtn.iRes. GHon- nens de Lichtenberg, St. Kjelds PI. 2 E) D Ryv. 5384y. Foreninnen af Sø- og Handelsrettens Medlem ­ mer. Stiftet 1924. Senioratet : Gross. Cor ­ nelius Petersen, K.DM., Frederiksbergg. 2 K 1 $ Cent.9653,Formand; Generalkonsul Holger Adolph, K.DM.; Direktør Valde ­ mar Hansen, R. DM.; Gross. Emil C Hertz, R.DM.; Kapt. E Kall, R.; Kapt. ’ A Boeck- Han sen R.

Fore

V — 2515

Foreningen Det Kgl. Teaters Venner, stiftet 11. Jan. 1920. Formand: Generalkonsul Jo ­ han Hansen, K. DM. FM.; Kasserer og Sekretær: Bogh olderB Mølle r-P e t e r s e n, R., Parkvænget 33, Charlottl. Foreningen Dyrehavens Malere, stiftet 30. Nov. 1915. Formand: Knud H Olsen, S-Boulevard 59 O $ V 5876v. Sekretariat :Zedler C a r s t e n s e n,Esthersv. 39 2 Hell. $ Hell. 1350. Foreningen 4. Regiment, stiftet 25. Nov. 1917. Formand: Repræsentant C W B estle,R., Mariendalsv. 32 D 2 E $ Gh. 3216y. Kontor: Aaboulev. 50 |N] $ C. 13476. Foreningen for berejste Haandværkere, stif ­ tet 1885, Lokale: Berejstes Hus, Emilieg. 7 E], il Cent. 4943, indviet 1928, har til For ­ maal at samle herboende berejste Haand ­ værkere og ved Forretningsføreren at give gratis Raad og Vejledning til unge Haand ­ værkere, som rejser til Udlandet. Forenin ­ gen har et Vejledningsfond, Understøttel ­ sesfond,Svende-og Haand værkerhjemsfond, 100 Mandsforening 1917 og 100 Mands ­ forening 1920. Møde : Torsdag Aften. Formand: Snedkerm. Henry Larsen, $ Cent. 4900. Forretningsfører: Læderhdl. Fritz W Gluud, Dannebrogsg. 6 El JP V 158. Foreningen for borgerlig Konfirmation, stif ­ tet 13. Febr. 1915. Formand: T Vognsen, Haraldsg. 2 4 El $ Tg. 464v; Kasserer: C L S k j o 1 d b o, Hornbækg.10 3 [N]$ Gh.3834v. Forening for Børnetandpleje, Dansk, stiftet 17. Jan. 1910. Sekretær: Tandlæge H Glahn, Strandhøjsv. 23 Charlottl. fti Ordr. 4273. Foreningen for den konservative Presse i Danmark. Stiftet 1886. Formand: Redaktør Overretssagf.Poul Winge,R.DM., Randers; Næstformand: Redaktør Poul Dreyer, Odense. Foreningen for Ekspreslevering af Blomster i Danmark „E. B. “ Formaal: Udveksling af Blomsterordrer mellem saavel danske som udenlandske Blomsterhandlere. Formand: Blomsterhdl. Chr. Christian ­ sen, st. Kongensg. 114 Kl $ C. 8758. Adresse: V-Boulevard 5 El $ C. 5130. Foreningen for Exportører af dansk Smør, stiftet 28. Jan. 1907; Formand: Direktør Andr. J acobsen, Toldbodg. 20 Kl $ C. 881; Næstformand og Kasserer: Direktør Carl Mungs feidt, Rysensteensg. 1 El ® ★ C. 5302. Foreningen for Feriehjemmet og Friluftssko- len „Kallehave-Strand", Kailehave-Strand pr. Kalvehave $ 82, stiftet 1914. Bestyrel ­ sens Formand : Skolelæge Dr. med. H P T Ørum, Sortedamsdoss. 23 IH $ N 3875. Foreningen for Fuglevennér, stiftet 20. Nov. 1922. Sekretær: Btnkrevisor Rich.Faber, Sundv. 2Hell. f Hell. 1708. Forening for Goetheanum-Kunst i Danmark, stiftet 1931. Adr.: Fru Signe N e o v i u s , Rathsacksv. 30 IE $ V 6829. Foreningen for Gynækologi og Obstetrik, stiftet 5. Okt. 1898 Formand: Prof. Dr. med. E Hauch, K. DM., Juliane [Maries V. 8 [£) $ C. 7799; Sekretær: Dr. med. Sv.F el ­ ding, Solsortv. 57[Fj $ Go. 6248. Foreningen for Kirkegaardskultur, stiftet 29. Sept. 1920. Adr. Lauritz SørensensV 2 00$ Gh. 2261. Ca. 500 Medlemmer. Formand: Biskop Dr. phil. Cl Scha rling, Ribe. Medlemmerne modtager vederlagsfrit Tids ­ skriftet „VoreKirkegaarde", der udkommer med 4 Hefter aarlig. Indmeldelse: Lauritz Sørensens V. 2 El. Foreningen forkoliektivBoligkultur,V-Søgade 78 5 El $ Palæ 1578. Stiftt 1 1936. Foreningen for kvindelige Landbrugere, stif ­ tet 31. Jan.1920. Formand: Landbrugsland. Forpagter Frøken HelgaSehested, Bjer ­ gesko vga ard pr. Gudme. Foreningen for Langelændere, stiftet 17. April 1925. Formand: Typograf Chr. V Madse n, Skoleg. 2 Valby $ Vb. 156u.

Foreningen af Tarmhandlere i Danmark, stif ­ tet 23 /., 1916. Kontor: Mitchellsg. 2 El $ C. 5595 & 12195. Formand: Direktør Frits Johansen,Ved Banen 5 Gjentofte $ (1 jent. 392. Foreningen af Tjenestemænd ved Udskriv ­ ningsvæsenet, stiftet 11. Febr. 1917. For ­ mand: Fuldm. i Udskrivningsv. Erik D jarnø, Aalborg $ 638. Foreningen af Venstreblade i Danmark, stiftet 23. Okt. 1887. Formand : Redaktør Sophus Sørensen, R DM., Silkeborg. Foreningen af Vurderinpsformænd, stiftet 1919. Formand : Branddirektør Søren Jen ­ sen Hyldegaard, R., „Lilleborg 11 ,Ring ­ sted $ 334. Foreningen afVærkstedsfunktionærer i Jern ­ industrien i Danmark, V-Boulevard 4 3 (vi $ By 3478, stiftet 26. Aug. 1899. 2000 Med ­ lemmer. Formand: StøbemesterAVBull Schmidt; Næstformand: Værkfører C Mie li el s en. Kbhvns Afd. Formand: Værkfører C Michelsen,Hjortholms AlléSO 1 INI Tg. 5623. Foreningen af yngre Læger, stiftet 3. Maj 1904. Kontor: Ny Vesterg. I 2 E D ★ Cent. 913. Foreningens Formaal er Varetagelse af de yngre Lægers faglige og økonomiske Interesser. Formand : Læge Axel S c h 1 e i s n e r. Juridisk Konsulent: Høj esteretssag f. Carl Heise, Ny Vesterg. 1 Kl. Foreningen af Øjenlæger udenfor Kbhvn., stiftet 1918, Adr.: Aarhus|ll782. Formand : Øjenlæge Dr. med. Hugo Thomsen. Foreningen af øre-, Næse- og Halslæger udenforKbhvn.,stiftet9.Febr.l919,Formand: Læge E A Hallas, Nørretorv, Vejlej) 110. Foreningen„Broen “ , stift. dl4.Dec.1917, Adr. Chr. d. 9. G. 10 3 Kl $ Pa. 7095. Formaal: At yde Hjælp og Støtte til Sindssyge eller tid ­ ligere Sindssyge og at bistaa Familier, hvis Forsørger er indlagt paa Sindssygehospital. Forretningsudvalg: fh. Departementschef GBu sck-Nielsen,R.DM„Formand;Kmh. fh. Kabinetssekretær A Krieger, SK. DM. FM.; Borgmester S Munk; Direktør Svend Bramsen, R., Kasserer; fh. Over ­ læge Frode Krarup, Næstformand ; Over ­ læge Dr. med. J Chr. Smith; Sekretær: Sagfører Cand.jur. Oluf Rosenkrantz. Broen ’ sKontor modtager personlige og telefoniske Henvendelse hver Onsdag Kl. 18V2-19 fra Raadsøgende og Ansøgere. Foreningen „Dannevirke", Kontor: Øster- brog.80 1 El $ 0 1440 (9-3), stiftet 25. Okt. 1906. Dannevirke ’ s Formaal er — efter Sam- raad og i Samarbejde med de paagældende militære foresatte — at bidragetil det ind ­ kaldte Mandskabs aandelige og legemlige Udvikling, at fremme dets Kendskab og Kærlighed til Land og Folk og at be ­ skæftige det paa en god og nyttig Maade i Fritiden. Formaalet søges naaet ved Sol ­ daterhjemsarbejde, Foredrag, Idræt, Under ­ visning, Sang, Husflid m. m. Formand: fh. Udenrigsminister Dr. phil. & theol. L Moltesen, K.; Næstfor ­ mand: Generalmajor AATuxen,K. DM.; Sekretær ; Kapt. VB ii 1 o w, R.DM. Kasse ­ rer. Frk. RKoefoed. Foreningen Dansk Fløde-Is, stiftet 28. Sept. 1927. Fo "mand: Mejeriejer P Sejer Peder ­ sen, Rønbjærg $ 4. Foreningen „De grønne Omraader", stiftet 28. Marts 1939. Formand: Proprietær Niels Porse,R. Eskemos gaard pr.Birkerod; Se ­ kretær: Sagfører Cand. jur. Erik Stage, Skoubog. 4 Kl ® C. 2258 & 4999, Postkonto 54599. Foreningen Den kgl. Ballet, stiftet 25. Oktbr. 1917. Formand : Svend Carlo Jensen, Aa- lykkev. 3 A El $ Gh. 2727. Foreningen „Den radikale Venstrepresse". Stif ­ tet 1905. Formand: Redaktør Jul. Bigum, Holbæk $ 248.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker