kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København

Fore

V — 2514

Foreningen af Kontorfunktionærer ved Kbhvns Telefon Akts., stiftet 3. April 1918. Medlems ­ tal ca. 425. Formand: Over assist. P E A rn st r øm ; Sekretær : Assist. Frøken K. Bagerskov. Foreningen af Korn- og Foderstofhandlere paa Kbhvns Børs, stiftet 23. Marts 1899. Adr. : Børsen E $ Cent. 5320. Formand : Gross. HE Jes s en. Foreningen af Korn- og Foderstof-Importører i Jylland og Fyn, stiitet 4. Febr 1902. For ­ mand: DirektørH Israelsen.Borgerg.23B, Horsens $ 1516. Foreningen af Korn-og Foderstof-Importører i Sjælland og Lolland-Falsters Stifter. Stif ­ tet 1904. Formand: Vicekon-ul Direktør C D Mus aeus, Kalundborg $ 33. Foreningen af Kortevaregrossister i Kbhvn., stiftet 1907. Adr.Ny Toldbodg. 5E| Cent. 15238. Formand: Gross. Holger Høy mark. Foreningen af kronisk Syge, Studiestr. 27. 29 ‘ E $ Pa. 8044. Stiftet 29. Jan. 1939. For ­ mand: Handelsmand Orla J ør gen sen. Foreningen af Krydsfiner-Importører, stiftet 29. Juni 1933. Sekretær: Hojesteretssagf. N J Gorrissen, Kronprinsesseg. 8 E $ Cent. 6706. Foreningen af københavnske Dagblade; (KbhvnsRedaktørforeniøg og KbhvnsBlad- udgiverforening). Formaal: Samarbejde mel ­ lem kbhvnske Dagblade i tælles Interesser. Foimand for Kbhvns Redaktørforening: Redaktør Sv. Aa. Lunil.R., Pilestræde 34® $.0.6571; Formand forKbhvns Bladudgiver ­ forening: Direktor Orla Rode, Raadhuspl. 37 E $ C. 8511. Foreningen af købstadkommunale Elektri ­ citetsværker, stiftet i Juni 1925, Gylden- leve.-g. Il 2 E $ C. 14788, Stats $ 45; Te- legramadr. ,,Stadcenta “ . Formand: Borgme ­ ster M Mortensen, Esbjerg; Sekretær: Forretningsf. Erik I Sø r e ns en. Foreningen af lokale Margarinefabrikker i Danmark, stiftet 1922. Formand: Fabrixant H C Jensen, Glamsbjærg $ 128. Foreningen af Læger ved katolske Hospitaler i Danmark, stiftet 13. Jan." 1935. Formand: Overlæge Dr. med. H Hansborg, Gritien- feldtsg. 42,44 KJ $ Cent. 4162. Foreningen af Løjtnanter og Kornetter i Kbhvn., stilet 21. Septbr. 1932. Kasserer: Assistent F M atthison-Hansen, Prins C' nstantins V. 7 3 [F] $ Gh. 317x. Foreningen af Mestre ved Telefonselskaberne i Danmark, stiftet 15. Alarts 1936. Formand: Maskinn ester E S ch m itt, Nørreg. 23 4 ® $ By 1288x. Foreningen af Motorcykle-Kørelærere, stiftet 1927. Kasserer: R Backstrø m, Aurikelv. 14* Valby $ Vi .1417. Foreningen af Ny-lmportører, Importraadet (Hoved-Organisation af Importører i Han ­ del og Industri),sti1tet6.Apnl 1935.1mport- raadetsFormand: Gross. Knud Nielsen, Hattensens Allé 24 E $ C.5491& C.14061. Foreningen af Officerer udenfor aktiv Tjene ­ ste. Stiftet 1891. Kontor: Ahlmanns Allé 4 Hell. Protektor: Hs. Maj . K o n g e n. Fællesstyrelse: Generalløjtnant E With, SK. DM.. Formand; Oberstløjtn. E Dalbcrg. R. DM., Næstformand; Kaptajn V NEV Busch, R.DM.,Forretningsfører. Formand forKbhvnsKreds: Oberstløjtn. EDalberg.R. DM. Foreningen af Over- og Inspektionsbetjente i Kthvns Politi, stiftet 20. Juli 1916, Adr.: Ægirsg. 50 2 Kl $ Tg. 35'25. Formand: V S tau ns holm, R. Foreningen af Pensionister ved De danske Statsbaner, stiftet 1917. Formand: fh. Sta ­ tionsforst. Carl Wolf R., Henrik Steffens V.3 s E$V9:0v. Foreningen af Politiassistenter og Overbe ­ tjente, stiftet 24. Aug. 1930. Formand: Over- betj 11 S Larsen, DM., Baunegaardsv. 12 Gjcntofte | Ge. 95. Foreningen af Politifuldmægtige i Danmark stiftet 17. Sept. 1920. Formand: Politifuldm. Cand. jur. EBrix,Roskilde $ 47.

Foreningen af faglærte Buntmagermestre i Danmark. Stiftet 1918. Kasserer: Sven A r t vig, ØFarimagsg. 93 [ø] $ Øb. 5415. Foren ’ ngen af faglærte Købmænd i Danmark, stiftet 12. Maj 1932. Formand: K Wil- h jelm. Ryesg. 100 [ø] $ Øb. 3319. Foreningen af farmacevtiske Handlende og Industridrivende (tidl. Foreningen af farma ­ cevtiske Materialister i Danmark), stiftet 25. Juni 1880, Pilestr. 35 OS $ Cent. 9696. Bestyrelse: Aage Holm, Kbhvn..Formand; H Levinsen, Kbhvn.; Jan K nub, Kbhvn.; Edw. Jacobsen, Kbhvn.; A Poulsen, Assens. Foreningen af Filmudlejere i Danmark, stif ­ tet 1933. Formand: Hojesteretssagf. Leif Gamborg, R.. Bredg. 30 OS $ -K C. 3536. Foreningen at Forretningsdrivende ved Kbhvns Flæskehalle. Stiftet 22. Jan. 1931. Formand: Gross. HilmarSel igmann,R., Flæsketor- vet 25 E $ Cent. 9626. Foreningen af Forretningsførere for uden ­ landske Forsikringsselskaber, stiftet 11. Maj 1932. Formand: Gross. H Arbo-Bahr, Raadhuspl. 4 M J) Cent. 646. Foreningen af Forsikrings-Akkvisitører i Kbhvn., stiftet 12. April 1927. Formand: Aage Lunn, Amagert. 9®|C. 6368. Foreningen af Forsikringsinspektører i Dan ­ mark, stiftet 4. Aug.1900. Formand: Over ­ inspektor J Bur toft, Poul Mollers V. 27, Odense $ 6284, Foreningen af Forsikringsselskaber til Over ­ tagelse af lovpligtige Ansvarsforsikringer for Hunde, stiitet 24. Aug.1937. Foieningen er Fællesorgan forsamtlige de af Handels ­ ministeren anerkendteForsikringsselskaber, der tegner lovpligtige Ansvarsforsikringer for Hunde i Henhold til Lov Nr. 164 af 18. Maj 1937 om Hunde, og er stiftet i Henhold til Justitsministeriets Bekendtgørelse af 1. Sept. 1937. Bestyrelse: Landsdommer A Drachmann Bentz on, R., Formand; Direktør H V Bundesen; Direktør Ch.J Heiede, R. DM.; Direktør E Lyders; Direktør Ad. Nielsen, R.; Direktør Overretssagf. Chr. 0 1 r i k. Sekretær: Direktør M Steenholt . Adresse: Tordenskjoldsg. 10® $-A ’ C.5501. Foreningen af fremmede Magters Konsuler i Danmark, Corps Consulaire, stiftet 15. Decbr. 1909. Sekretariat: Overg. o. V. 40 E $ Cent. 7082. Præsident: Generalkonsul HolgerAdolph, K.DM. Foreningen af Frihavns-Funktionærer, stiftet 13. Febr. 1913. Formand : HPSk'am Jen- sen, Vennemindev. 19 |ø] $ By. 1922x. Foreningen af Frugt-Grossister i Kbhvn., stif ­ tet 23. Jan. 1919. Formand: IC Thorsen, Vendersg. 13 E |) C 1433. Foreningen af Frøgrossister og Frøimpor ­ tører i Danmark (Frøgrossist foreningen), stiftet 7. Marts 1930, Strandg. 25 2 E f Cent.6226. Formand: Gross. Kai Stall- k n e c h t. Foreningen af Fødsels- og Kvindelæger i Kbhvn. .stiftet 22.Jan.1916. Formand: Læge Hj. Trier. Gothersg. 109 2 E$ By 6595. Foreningen af gensidige danske Brandforsik ­ ringsselskaber, oprettet i Maj 1910, Kontor Stormg. 10 ® $ By 3309. Formand: Direk ­ tør Jens Christensen, R.DM. ; Sekretær: Kontorchef M K N orgaard. Foreningen af gensidige danske Ulykkesforsik ­ ringsselskaber, Polititorvetl4 E $ C.10869. Oprettet 21. Juni 1935. Formand: Direktør Ad. Nielsen, R. Foreningen af Grosserere i Jern- og Metal ­ branchen i Kbhvn., stiftet 17. Marts 1902. A dr. Børsen E $ Cent. 9172. Bestyrelse: Direktør Elon Rasmussen, R., Formand; Direktør L Elsass, R.DM. Næstformand; Gross. M H a un str u p. Kas ­ serer; Gross. Johan G Roh de, R.; Gross. F C T h ii r m e r. Foreningen af Grosserere i Rør- &, Sanitets ­ branchen i Danmark, stiitet 10. Feb. 1916 Adr.: Børsen E $ Cent. 9172 & 9173 ’ Formand: Gross. O V Johansen.

Foreningen af Grossister i Centralvarme ­ branchen, Børsen, Indg. A, Slotholmsg. E $ C. 9173. Stiftet 1922. Formand: Direktør O L O Isen. R. Foreningen af Grossister i Ostebranchen, stiftet i Kbhvn. 25. Jan. 1912. Gross. H C r Esmarch, Kbhvn., Formand; Sagfører Arnold An der s en, R.,Sekretær og Kasse ­ rer. Adr. GI. Strand 42 s E J) Cent. 5442. Foreningen af Grossister i Pibebranchen i Danmark. Stiftet 6. Dec. 1931. Formand: Gross. A J Johnson Larsen, Frdbg. Bredeg. 28 1 E $ Gh. 4028. Foreningen af Herreekviperingshandlere i Danmark, stiftet 1911. Formand: Ilerre- ekviperingshdl. J P S t e ff e n s e n , Sonderg. 2, Nak skov $ 356. Foreningen af Husejere i Taarnby Villaby, stiftet 6. Jan. 1901. Formand: Havnebetjent C MStoklund, P_>rus Allé 17 Kastrup. Foreningen af Husholdningsskoler, stiftet 1906. Formand: Forstanderinde Frk. Mar- grete Pedersen, Hadsten Husholdnings ­ skole $ Hadsten 145. Foreningen af Hørkram Grossister i Kbhvn. stiftet 1918. A dr.Teglgaardstr. 5E $ ★ Cent. 8070. Formand: Gross. P Lykkeberg, MfDR. Foreningen af Importører af Landbrugsma ­ skiner, stiftet 20. Juni 1919. Formand: Gross. Cand. jur. Jørgen Kiær, Prags Boulevard 41 [s] f * C. 628. Foreningen af Importører af Skrivemaskiner I Danmark. Kontor Raadhuspl. 75 1 Efl'å ’ Cent. 6U33, stiftet 4. Sept. 1917. Bestyrelse: Gross. S V Hansen, Formand; Gross. Chr. A Hansen, Næstformand; Gross. HPødenphant, Kasserer; Gross. Heinrich Roe pst or ff, Sekretær. Foreningen af Importører og Grossister i Konserves Branchen, stiftet 1932. Formand : Gross. Børge S i everts , st.Kongensg. 110C EjpirC. 2024; Sekretær: Gross. Viggo Hansen, Fanøg. I 2 H) $ C. 6936. Foreningen af Importører og Grossister i Tobaksbranchen, stiftet September 1917, Børsen E ® C. 5320. Formand: Gross. N C N i e 1 s e n ; Næstformand : Gross. S C 1 o o s ; Kasserer: Fabrikant A Dan ni n. Foreningen af Jern- og Staalimportører i Provinsen, stiftet 12. Okt. 1937. Formand: Direktør Knud Stroyberg, Postbox G, Aalborg. Foreningen af jydske Skovejere, stiftet Maj 1920. Formand: Godsejer C C Branth, Sødringhoim pr. Dalbyover $ Udbyhoj 6. Foreningen af jydske Trælasthandlere, stiitet 21. Juli 1885.Formand : KonsulN Bar no w, R., Aarhus j) 8. Foreningen af jydske Tørvefabrikanter, stiitet 1900. Formand: Fabrikant Fr. Henriksen,Moselund pr. Engesvang St. $ Engesvang 15. Foreningen af Kaaleksportører, Torden ­ skjoldsg. 21 E $ Cent. 1026. Stiftet 1916. Formand : Gross. W Rasmussen. Foreningen af Kolonial-Grossister i Kbhvn., stiftet 23. Marts 1901. Styrelse: Gross. Vil ­ helm Albertsen, Formand; Direktør Aage Ehrhardt; Gross. Th. Jensen; Gross. Jørga Petersen; Gross. P A Schram, R. Foreningen af kommunale Gasværker, Gyl- denløvesg. Il 2 E | C. 14788, Stats ft 45. Stiitet 15. Juni 1938.Formand: Borgmester M Jørgensen. Aalborg; Sekretær: For ­ retningsfører Erik I Sørensen. Foreningen af kommunalt ansatte Skolelæ ­ ger i Kbhvn. Foimand: Li kt< r Dr. med. H P T JØru m, Sortedamsdoss. 23 IS $ N 3875. Foreningen af kgl. Vejere og Maalere i Dan ­ marks Købstæder udenfor København, stif ­ tet 1919 Formand: W Brøchner-Mor ­ ten sen; R. DM., Fredericia. Foreningen af Konservesfabrikanter i Dan ­ mark. Stiftet 9. S

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker