kraks vejviser 1940 handelskalender

Børn — Danm

Emneliste

2406

Sida

Side Centralforen., Den jydske Handelsstands, se Provins- handelsstandsforen ........... 2615 — for Danmarks Cycle- og Auto-Indu ­ striforeninger . ■ ............ 5 ...................... 2493 — Urmagernes, se Urmager og Opt. . . . 2660 Centralforeningen af Benzinforhandlere. . 2493 — af Forsikringsforeninger ........... 2493 — af Hjemmesygcplejevirksomheder i Danm., se Hjemmesygeplejevirks .......... 2539 — af Hotelvært- og Rostauraterforen. . . 2493 — af Lærerev. Univ., Polyt. Læreanst., Landbohøjsk. og Farm. Læreanst. . . 2493 — af Malermestre i Danmark ................. 2493 — af Skræderm. fraLand ngBy i Damn. . . 2493 — af Sparekasser, se Sparekasser .............. 26?6 — af Tolvmandsforeninger ....................... 2493 — for Danmarks Isenkræmmer-^Glas- og Porcelænshandlerforen ........................... 2493 — for det sydi. Kattegat og Bælthavet . 2493 — for fagorganiseredeArb.under Krigsmin. 2493 — for Sjællands- og Lolland-Falsters Stifters Bagermesterforeninger ........... 2493 Centralkomitéen i Kbhvn ........................... 2493 — , .Dronningens, af 1914 .......................... 2493 Centralkontoret for hjemløse Mænd .... 2493 Centralkontoret for Indkøb af Foderkorn og Foderstoffer .................................... 2493 Centralledelsen for Gjentofte Kommunes llandelsforeninger ................................. 2493 Centralmissionen ........................................ 2493 Central missionens Modre- og Børnehjem, se Dear Home .......................................... 2498 Centralnævnet f. Statsskolerne ....... 2493 Centralorg. af danske Cementimportører . 2493 — af Købmandsforen. i Fyens Stift. . . . : " ' . --------- i Jylland ......................................... ! --------- øst for Storebælt .......................... 1 — af Metalarbejdere .................................. ‘ — for de sainv. Oplysningsforen ................. ‘ Centraipostbygningen, se l ’ ost-og Telegrv. ‘ Centralraad. Ilandelsforeningernes,se Ilan- delsforeniiigerncs Centralraad ........... 1 Centralraadet for den katolske Hospitals ­ virksomhed i Danmark ......................... 2494 Centralraadet for Statens Kontoristklasser 2494 Centralstation for Tuberkulosens Bekæmp., se Sundhedskommissionen i Kbhvn. . . 2644 Centralvarmebranchens Grossistforen., so Foreningen af Gross, i Centralv ............ 2514 Central-Ølhandlerforeningen af 1900 . . . 2494 2535 Charlottenlund Adresser (indordnet u. Kbhvns) . . . 865ff Firma-Register ( do. ) se Afd. VI 27O7ff Gade-Register ( do. ) ....................... 33 tf Grundejerforen., se Grundejerforen. Or- drup-Charlottl ..................................... 2533 Hus-Register .......................................... 67511 Kommunale Anliggender, se Gjentofte Kommuno .......................................... 2531 Ordrup Alderdomshjem, seAlderdomshj. 2467 Rets- og Politikredse, se Nordre Birk. 2605 Charlottenlund Slot og Slotshave. . . . 2494 Chaufførernes kristelige Forening ........... 2494 Chile ’ s Gesandtskab og Konsulat, se Ge ­ sandtskaber og Konsulater .................... 2530 Chokoladobranchens Importørforen., se Foren, af danske Importører ................ 2513 Chokolade- og Sukkervarefabr., Foren, af danske, se Arbejdsgiverforening .... 2472 Chokolade- og Sukkervare Gross, i Prov., Foren, af, se Foreningen af Chokol. . . 2513 Christiansborg ............................................. 2494 — Beboere ............................................ .. . 139 — Slotskirke ............................................... 2494 Christian Science,se First Chbrcli of Christ. 2509 Christiansdal Kloster .................................. 2494 Christiansfeld, Firma-Registoi- ................. 2847 — , Forretninger m. m .................................. 1763 Christianshavn (historisk) ......................... 2494 ChristianshavnsBespisningsforeningjSe Be ­ spisningsforening .................................. 2483 — Borger-Forening, se Borger-Forening . . 2486 — Dottreskole ..................................... 2494 — Grundejerforening, se Grundejerf. . . . 2533 — Gymnasium, se Skolevæsen, Kbhvns. 2631 — Vuggestue og Daghjem ......................... 2494 Christiansholms Fabriker ......................... 2491 Christiansholms Villakvarter, se Klampen- borg ........................................................... 732 Christians Kirke ................... 2494 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste Christian til Palmetræet ............................ 2495 Chrysantemum-Selskab, se Dansk .............. 2496 Bemærk: 2. Bind begynder med Pagina 2401. Charlottenborg Slot .... — Beboere . . . .............. Charlottenborgudstillingen. 2494 345 2494

Side

Cigar-, Cigaret-og Tobaksgross. og Impor ­ tører, se Foreningen af Importører etc.2514 Cigaretfabrikantforeningen af 1914 ........... 2495 Cigarindustrien i Danmark, Sammenslutn. af, se Sainmen81utn. af Arbejdsgivere 2625 • se tillige u. Arbejdsgiverforening. . . . 2472 Cigar- og Tobaksfabr. Foreninger ..... 2495 Cirkelordenen ................................. 2495 Cirklen, se Fægteklubben Cirklen ........... 2523 Citadellet, se Kastellet ............................... 2550 Citadelskirken . ........................................... 2495 Civile Luftværn, se Statens civile ............ 2638 Clara Raphaels Hus, se Bygge- og Bolig ­ foreninger ................................................ 2490 Classens Have ...................... < . . .............. 2495 Classenske Institutioner ........... : .............. 2495 — Legatskole, se Skolevæsen, Kbhvns. . . 2631 Club Fran<;ais ............................................. 2495 Codan, Forsikringsselskabet ....................... 2495 Collegium mediceum, se Borchs Kolleg.. • 2486 Colombia ’ s Gesandtskab og Generalkonsu ­ lat, se Gesandtskaber ............................. 2530 Colonialvarehaudlerforeningens Laane- og Hjælpekasse .............................................. 2495 Comité Maritime International og Inter ­ national Law Association .................... 2495 Compagnie Madsen, se Dansk Industri Syndikat ................................................ 2497 Costa Rica ’ s Generalkonsulat, se Gesandt ­ skaber og Konsulater ............................. 2530 Creditforen.,NyjydskeKobstad-,seu. Aarhus 1719 Creditkasser, se u. Kreditforeninger. . . . 2558 Creditreformforeningen ............................. 2495 Cycle- og Auto-Industriforening, Centralf. for, se Centralforening ........... 2493 Cyclc-og Auto-lndustriforen., Kbhvns. . . 2495 Cykle- og Automobillygternea Tændingstid 2495 Cykle-Union, Dansk ..................................... 2495 Cyklist Forbund, Dansk, se Dansk C. F. . 2496 se ogsaa Foreninger C, 10: Idræt og Sport Czekoslovakisk Selskab, Dansk-, se Dansk 2496 Daab ............................................................ 2495 1). A. F., se Athletik-Forbund, Dansk . . 2478 Dagarbejdsskolen, se Skolevæsen, Kbhvns263t Dagblades Fællesrepræsentation, Dansko . 2495 Daghjem for Smaabørn ................................ 2495 — Centralmissionons, se Centralm ............ 2493 — Christianshavn, se Christiansh ............. 2494 — Saxoly, se Saxoly .................................. 2627 — Utterslev, so Uttorslev .......................... 2660 — se ogsaa Vuggestuer ............................ 2664 Dagrofa ......................................................... 2495 Dalhoffs Sygehjem, se Diakonisse-Stiftelsen2498 Dainefrisørers Landsforening, Danske. . . 2495 Damefrisør- og Parykmager Laug, Kbhvns 2495 Dame-Fægte-Klub, Kbhvns . ..................... 2495 Dainekonfektionsfabrikanter, Foren, af danske, se Arbejdsgiverforening .... 2472 Damernes Roklub, se Roklub .................... 2622 Dampkedeltilsyn, se Arbejds-og Fabriktiis. 2476 Dampskibsrederiforen., so Dansk ............ 2496 Dampskibs-Selskab, Det forenede .............. 2495 Dampskibsselsk. Heimdal .......................... 2495 Dampvaskeriejerforen. f. Danm., se Ar ­ bejdsgiverforening, Dansk . . ............... 2472 Dainsø, Brevdueforon., se Brevduef .......... 2488 Dan, Athletklubben. se Athletklubben. . . 2478 Danebrog, so Flensborg Samfundet. . .* . . 2510 Danebroge, Livsforsikringsselsk ................. 2496 Danisco, se Dansk Handels- og Industri Compagni . . .' ...................................... 2496 Danish American League .......................... 2496 Danmark, Børnehjemmet, se Børnehj.. . . 2491 Danmark, Det gjens. Forsikringsselskab. . 2496 Danmark, Skoleskib, se Statens Skoleskib Danmark ................................................. 2639 Danmarks Adels-Aarbog, se Foreningen til Udgivelse af ............................................. 2517 — Afholds-Bibliotek, se Bibliotek .......... 2484 — Afholdsforening, se Afholdsforen. . . 2466 — amerikanske Selskab .......... .................. 2496 — Akvarium, so Akvarium ........................ 2467 — Apoteker-Forening, se Apoteker-Foren. 2470 — Automobilforhandler-Foren., se Auto . 2478 — Biavlerforening, se Biavlerforcn .......... 2483 — Biblioteksforening, se Biblioteksforen.. 2484 — Bilruter, Landsforen., se Landsforen.. . 2569 — Blinde, se Blinde ................................... 2484 — Brugsforeninger, se Brugsforeninger 2488 — Cykle- og Auto-Industriforeninger, se Centralforening for ............................... 2493 — Detailfiskehandlero, se Landsorganisa ­ tionen af D. D ....................................... 2570 — Detail-Grossist Sammenslutning af 1933, so Detail-Grossist Sammensi .................. 2498

Børnehjem [fortsat] Børnehjemmet Norges Minde, se Bor- nehj. Kildevang .................................. 2491 Børnehjem, Nærumgaard ....................... 2491 Børnehjemmet og Optagelseshjemmet. .2191 Børnehjemmet Ove llohlenbergs Minde. 2491 Børnehjem, Frøken J Schneiders ........... 2491 Børnehjemmet Snekkersten, se Børne ­ hjemmet Kildevang ............................ 2491 Børnehjemmet Spanager ......................... 2491 Børnehjemmet Viol v. 10, se Frelsens Hær 2521 Dear Home (Centralmissionen) ........... 2193 Diakonisse-Stiftelsen ............................... 2498 Foreningen af 1837 ................................ 2512 Kirkens Korshær (Børnely) .................... 2552 Opfostringshuset ..................................... 2607 Palleshave Børnehjem, se Aandssvage- anstalterne .......................................... 2466 Rebekka Søstrenes Spædbørnshjem (Hørsholm) .......................................... 1851 St. Lukas Stiftelsen ............................... 2626 Ørnehøj, se Aandssvageanstalternc. . . . 2466 se ogsaa Plejehjemsforeninger ............ 2608 Børnehjemsforening, Dansk ....................... 2491 Børnehjælp3dagens Friluftskoloni, se Egils ­ holm ......................................................... 2501 Børnehjælpsdagens Hovedkoinité .............. 2491 Børnehospital, Dronning Louises .............. 2491 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste Børnehosp. paaFuglebakken, se Hospitaler 2541 Børnehuset ................................................... 2492 Børnely, se Kirkens Korshær .................... 2552 Børnelægers Organisation, Danske ............ 2492 Børnenes Kontor ........................................ 2492 Børnenævnet ................................................ 2492 Børneplejeforeningen .................................. 2492 Børneplejestationerne ................................ 2492 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste Børnesagens Arbejdere, Pensionskassen for, se Pensionskassen for ............................. 2609 Børnesagens Fællesraad ............................. 2492 Børnesanatorier, se Selskabet B .............. 2628 Børnetandpleje, se Forening for B ........... 2515 Børnetilsynet, se Offentlig Forsorg .... 2606 Børneværn ................................................... 2492 se endv. Offentlig Forsorg ................... 2606 Børneværn, Landsforen. Forebyggende. . . 2492 Børneværnsforening, Dansk ......................... 2192 Børns Bespisning, se Modres og Børns B. 2601 Børns Redning, se Kristelig Foren, til. . . 2560 Børsen ......................................................... 2592 — Beboere ............................ 133 Børstilsynet, se Fondsbørs .......................... 2512 Børskont., se Grosserer-Societetet ............ 2532 Børsteindustri, Foren, af Fabrikanter i, se Arbejdsgiverforening ............................ 2472 Artikler, der savnes under C, maa søges under K. C. A. 28. Juni ................................................. 2492 Cand. mag. Organisation, Aim. dansk, sø Almindelig dansk cand. mag. Org.. . . 2468 Carlsbergfondet ......................................... 2492 se ogsaa Ny Carlsbergfondet ............ 2605 Carlsbergfondets biologisko Inst ............ 2493 Carlsberg Glyptotek, so Ny-Carlsberg . . . 2605 — Laboratorium ...................................... 2493 — Musæum .............................................. 2493 — , Ølhandlerforeningen .......................... 2493 Carlsen Langes Legatstiftelse .................. 2493 Carnegies Belønningsfond ........................ 2493 Caroline Amalies Asyl, so Asyl .............. 2477 ------- Plejeforening, se Plejeforen ............ 2610 Cataldos Venner, so San Cataldos Venner 2625 Catholicum, Academicum, so Acad. C. . . 2466 Cementfabrikker, Foren, af danske, se Arbejdsgiverforening ........................... 2472 Cementimportørers Centralorganisation, se Centralorg .............................................. 2493 Cementvareindustriens Arbejdsgiverforen., se Arbejdsgiverforening ..................... 2472 Censor for Privatteatreno ........................ 2493 — for Lysbilleder, se Filmcensur ............. 2507 Centra Dana Esperantista Ligo, se Espe- rantistforeningen for Danmark .......... 2502 Centralarbejdsanvisn., so Arbejdsanv. . . . 2471 Centralbiblioteker, se Oversigten Bibliote ­ ker i denne Emneliste Centralbureauet for Identifikation, se Rigs ­ politichefen ........................................... 2621 Centralforening, Sjælland og Lolland-Fal- sters Handelsstands, se Provinshandels ­ standsforeninger ....................................... 2615 — Den fyenske Handelsstands, se Pro ­ vinshandelsstandsforeninger .................... 2615

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker