kraks vejviser 1933 handelsvejviser

KRAK S

VEJVISER 1933 164. AARGANG • 'KRAK 71. AARGANG

jr

2. BIND KRAK 5 HANDELSKALENDER FOR DANMARK Emneliste • Real-Register • Firma-Register. Fag-Register • Island • Udlandet • Eksport-Kalender.

/

aåå KRAK

.EGAT I AVN K. 308

UDGIVER: KRAK S 1 NYTORV 17 KJØBEN1 TELEFON CENTRAL

c?

Trykt hos 0. C. Olsen & Co.

/i

KØBENHAVNS f KOMMUNEBIBLIOTEKER HOVEDBIBLIOTEKET LÆSESALEN

(5ol.2,

n o

12, ’

INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning i Brugen af de større Afdelinger er meddelt foran liver af disse.

1. Sind.

Side Forkoi'telser og Tegn, anvendt i Vejviseren..................................................................................................... efter Forordet Afdeling I: Kort og Planer for Kjøbenhavn............................................................................................. 1 Oversigtskort, Sporvejskort og 7 Specialkort over Stor-Kjøbenliavn, litograferede i 4 Farver. 5 Kort­ skitser. Planer over Hospitaler og Teatre. Afdeling II: Gade-Register og Hus-Register for Kjøbenhavn. a) GADE-REGISTER............................................................................................................................................ 65 Gader, Veje og Pladser med Angivelse af de Administrationskredse m. in., hvori de er beliggende. b) HUS-REGISTER................................................................ ............................................................................... 85 Fortegnelse over Huse (ordnet efter Gader) med Angivelse af Gadenumre, Matrikelnumre, Ejendoms­ skyld, Grundværdi, Ejer, Beboere m. m. (Navn, Stilling og Telefon). •'•L, 1) Kjøbenhavn, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne. Afdeling III: Person-Register for Kjøbenhavn......................................................................................... 785 Navne-Register over Beboere (Forretninger, Privat-Personer og større Institutioner) i Kjøbenhavn, Frederiksberg og omliggende Villabyer. — TILLÆG: En Liste over DØDE i det sidst forløbne Aar. Afdeling IV: Provins-Register. A. FORRETNINGER.............................................................................................................................................. 1521 (byvis ordnede, med Real-Register og Forretnings-Register for hver By, samt for 23 af de største Købstæders Vedkommende et Kort over Byen). B. PRIVAT-ADRESSER......................................................................................................................................... 1828 C. STØRRE GAARDE............................................................................................................................................ 1926 D. KOMMUNEFORTEGNELSE............................................................................................................................ 1958 TILL/EG: Færøerne. Kort, Real-Register, Navne-Register. Grønland. Kort, Styrelse, Distrikter, Embedsmænd. 2. Bind. Emneliste til begge Bind Alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviseren omhandlede Emher med Sidetal........................................ Tilføjelser, der er kommet til Redaktionens Kendskab under Vejviserens Trykning.......................................... gule Bladel Afdeling V: Real-Register for Kjøbenhavn ............................................................................................. 2001 Stats-, kommunale og private Institutioner; Foreninger og Selskaber; praktiske Oplysninger om For­ hold af almen Interesse. Bestemmelser og Takster vedrørende Post- & Telegraf-, Jernbane- og Toldvæsen. Vejledning for Eksportører (grønne Blade). Afdeling VI: Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark................................................................ • 2225 Uddrag af de officielle Handels-Registre og Aktieselskabs-Registret. A. KJØBENHAVN. B. KØBSTÆDERNE. ‘C. LANDET. Afdeling VII: Fag-Register for Danmark................................................................................................. 2465 Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv i Danmark branchevis ordnet. I Slutningen af Afdelingen et Fag-Register for Færøerne. Foran i Fag-Registret paa blaa Blade Fag-og Varefortegnelse over alle Fag-Registrets Overskrifter med Sidetal og Oversættelser fra Engelsk, Fransk, Tysk og Spansk af de vigtigste Fagoverskrifter. Afdeling VIII: Island (røde Blade)............................................................................................................................ 3601 Kort, Real-Register, Forretninger, Privat-Adresser, Fag-Register, Eksport-Register. Afdeling IX: Udlandet................................................................................................................................. 3633 De europæiske Staters Størrelse, Folketal, Hovedstæder, Byer kendt under mere end eet Navn m. m. Danmarks Gesandter og Konsuler i Udlandet. Danske Foreninger i Udlandet. Større Virksomheder i Udlandet, der ejes eller ledes af Danske. Udenlandske Firmaer med Handelsinteresser paa Danmark (Fag- og Branchefortegnelser, med Kortskitser over de vigtigste af disse Lande). Kraks Export Directory of Denmark.................................................................. sidst i Bogen, særlig pagineret Eksport-Kalender over alle danske eksporterende Firmaer in. m. Engelsk Tekst med Oversættelser til Fransk, Tysk, Spansk og Dansk. A. EXPORTERS (1. List of Finns. 2. List of Products. 3. Advertisements.) B. BANKING, SHIPPING etc.

Udgiverne paalagcr sig intet Ansvar for Fejl og Mangler, der trods al anvendt Omhu, maatle findes i Vejviseren. Optagelse i Vejviseren sker efter liedaktionens Skøn.

, (Us Wl

i

•t

Kraks Vejviser omfatter

Kort over Kbhvn., Frdbg. og Gjentofte; Færdsels- og Sporvejskort; Kortskitser; Teaterplaner m. m.................................................... 1 Kort over Havn og Frihavn......................................................... . 2 Stats- og kommunale Institutioner og Kontorer; Foreninger og Sel­ skaber; Legater ogStiftelser;Dagliglivets Retsforhold;Historie, Topografi og Statistik; Seværdigheder m. m............................... 2 Inddelinger af Byen (Kvarterer, Roder, Ligningsdistrikter, Politikredse, Oppeberselsdistrikter, Forsørgelsesdistrikter (Lægedistrikter, Skorstensfejerdistrikter, Postdistrikter, (1 Kirkesogne m.m.)........................................................................ | 2 Gader, Veje og Pladser (Oplysning om Gadenavnets Oprindelse, Gadeskitser, Matrikelnr., Ejendomsskyld, Jordværdi, Ejer, Be­ boere-Villabyerne)............................................'.......................... 1 Privat-Adresser og Forretnings-Adresser .. ........................................ 1 Eksport-Firmaer med Oplysninger om danske Erhvervsforhold,Bank - og Pengevæsen, Havne og Skibsfart m. m. (Engelsk Tekst)... 2 Bestemmelser og Takster for Post- og Telegraf-, Jernbane- og Toldvæsen................................................................................... 2 Firmaer og Aktieselskaber (indregistreret Tegningsret, Kapital m.m.) FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER........................................ Kort over Danmark..........................................................................* . 23 Kort over de større Købstæder....................................................... 1 Kort over Færøerne og Grønland................. ...................................... 1 Stats-og kommunale Institutioner i Byerne; Havneforhold; Indbyg­ gertal; Beskatningsforhold; Foreninger m.m............................... 1 Forretningsadresser,ordnet byvis (med Henvisninger til Fag-Registret) 1 Privat-Adresser.................................................................................... 1 Større Gaarde (Arealets Størrelse og Inddeling, Ejendomsskyld, Ejer, Forpagter, Godskontor m. m.)...................................................... 1 Administrative Inddelinger; Kommunernes Adresse og Beliggenhed indenfor Amter, Retskredse, Politikredse, Herreder.................... 1 Færøerne (Kort, Institutioner, Forretninger, Privatadresser)............... 1 Grønland (Kort, Landet, Befolkningen og Styrelsen, Kolonidistrik­ terne) ...............................................7.......................................... 1 Eksport-Firmaer med Oplysninger om danske Erhvervsforhold,Bank- og Pengevæsen, Havne og Skibsfart m.m. (Engelsk Tekst). 2 Bestemmelser og Takster for Post- og Telegraf-, Jernbade- og Toldvæsen................................................................................ ". 2 Firmaer og Aktieselskaber (indregistreret Tegningsret, Kapital m.m.) 2 FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER........................................ 2 Kort over Island................................................................................... 2 Stats- og kommunale Institutioner; Fremmede Landes Konsuler; Statistik; Foreninger og Selskaber............................................. 2 Forretninger, ordnet efter Byer og Sysler, med Henvisning tii deres Plads i Fag-Registret.................................................................... 2 Privat-Adresser........................................................................ ....'" 2 Eksport-Produkter og Eksportører .... 2 FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER................ ’ ‘ ’ ’ ’' ‘ ‘ 2 Kort over Belgien, Czekoslovakiet, Danzig, Storbritannien og Irland, Frankrig, Finland, Letland, Nederlandene, Norge, Sverige, De europæiske Staters Størrelse, Folketal, Statsform, Kolonier, Hovedstæder.................................. i............................................. 2 Navneliste over Byer kendt under mere end et Navn.......................... 2 Danmarks Gesandtskaber og Konsuler i'Udlandet............................. 2 Fremmede Landes Gesandter og Konsule^ i Danmark.......................| Danske Foreninger i Udlandet.................. ;................................t.... 2 Større Virksomheder i Udlandet, der ej es eller ledes af Danske........ 2 Dampskibsruter, der forbinder danske og udenlandske Havne......... 2 FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER......................................... 2

. Bind, Afdeling I :. Bind, Eksport-Kalender

!. Bind, Afdeling V

Kjøbenhavn

. Bind, Afdeling II og . Bind, Afdeling V.* "

.Bind, AfdelingII . Bind, Afdeling III . Bind, Eksport-Kalender . Bind (grønne Blade) !. Bind, Afdeling VI I. Bind, Afdeling VII i. Bind, Eksport-Kalender .Bind, AfdelingIV .Bind, AfdelingIV .Bind, AfdelingIV .Bind, AfdelingIV . Bind, Afdeling IV . Bind, Afdeling IV . Bind, Afdeling IV .Bind, AfdelingIV . Bind, Afdeling IV . Bind, Eksport-Kalender . Bind (grønne Blade) . Bind, Afdeling VI . Bind, Afdeling VII

Provinsen

. Bind, Afdeling VIII . Bind, Afdeling VIII . Bind, Afdeling VIII .Bind, Afdeling VIII . Bind, Afdeling VII . Bind, Afdeling VIII

Island

. Bind, Afdeling IX . Bind, Afdeling IX . Bind, Afdeling IX . Bind, Afdeling IX .Bind, AfdelingIV og . Bind, Afdeling V . Bind, Afdeling IX . Bind, Afdeling IX . Bind, Eksport-Kalender . Bind, Afdeling IX

Udlandet

Emnelisten findes paa gule Blade foran i 2. Bind. ww Pjeoe z

Instructive information on the contents and use of KRAK’s VEJVISER Krak’s address directory and Com- mercial directory for Denmark and Iceland, incorporating . KRAK’s Export Directory of Denmark. When contemplating the esta­ blishment of business connexions in Denmark business men abroad invariably look up addresses in the particular branches in which tbey are interested, and with a view to facilitating tbese prelimi- nary steps tlie desired addresses have been conveniently compiled in the „Fag-Regi s te r“ Section VII of this volume(Vol. II;. This commercial directory co­ vers the whole of Denmark and comprises the names of all firms of importance. The latter are shown under the respective bran­ ches of trade, arranged for Co- penhagen first (A. Kjobenhavn) provincial towns (B. Købstæderne) and rural districts (C. Landet). The same seel ion contains a spe­ cial commercial directory for the Faroe Islands (Færøerne) and a special section containing also a commercial directory for Iceland (Island), the latter printed on rose coloured paper. We recommend reference to the translations of the more impor- tant trade headings in the Eng- lish, French, German and Spanish languages which will be found on the blue pages preceding the com­ mercial directory. Suppose, for in- stance, you want the names of the Danishpigslaugliteries, you look up this word in the Englisli (French, German or Spanish) list of words, and find there tliat the Danish equivalent of the word "slaugh- teries“ is: "Svineslagterier**. By means of this Danish term you are at once able to find this trade in the Commercial Directory. A number of olher Scandinavian and foreign firms interested in trade intercourse with Denmark have been included in the special section: "Udlandet** (Foreign coun- tries). In this volume will also be found a list of the Danish Con- sulates and Embassies abroad. A list of registered firms and joint stock companies in Denmark with particulars as to principals, managing directors, board raem- bers, share Capital etc. is provided in a special section of the Directory. The "Real-Register” (subject in­ dex) contains information concer- ning the vatious institutions of the Danish State, the Municipality of Copenhagen and the admini­ stration, institutions, societies etc. of Copenhagen and the surrounding municipalities. A complete Export Directory in five languages: Krak’s Export Directory of Den­ mark will be found at the end of Volume II. This Export Directory contains the names of all Danish exporting firms. Volume I of Krak’s Directory is primarily a Copenhagen direc­ tory containing Street and house section, and a private resident and commercial section, together with sectional maps of the city etc. Moreover it contains a provincial towns directory (Provins-Register) comprising (in A. Forretninger) business concerns in 169 towns. Further a list of about 18.000 pri­ vate residents outside Copenhagen (B. Privat-Adresser), a landed pro­ perty section (C. Større Gaarde), with mueh information pertaining thereto.

Quelques renseignements sur le contenu et l’emploi du KRAK’S VEJVISER Krak: Livre d’Adresses et Annuaire du Commerce du Danemark et de I’Islande, renfermant aussi KRAK: Annaaire de I’Exportation da Danemark. Les étrangers cherchent presque toujours des adresses dans des bran­ ches spéciales, celles-ci se trouvent dans ce volume (volume II) dans la section Professions VII "Fag- Register". La section comprend le Danemark entier, et toutes les firmes de quelque importance ont été admises dans cliaque bran­ che, d’abord les maisons de Copen­ hague (A. Kjobenhavn), puis les maisons des.villes de province (B. Købstæderne) et enfin les maisons des districts ruraux (C. Landet). Sur les derniéres feuilles du „Fag- Register** vous trouverez les pro­ fessions des IlesFéroe - Fær­ øerne - et sur les feuilles roses toute une section avec les profes­ sions de I’Islande. - Island. Nous vous recommandons de vous servir des traductions des plus im- portantes professions qui se trou­ vent sur les feuilles bleues précé- dant le „Fag-Register**; elles com- prennent les langues: Anglais, franQais, allemand et espagnol. Si par exemple vous désirez savoir le nom des diflerents abattoirs de pores danois, vous allez chercher ce mot dans le dictionnaire fran- Qais et trouvez lå que la désigna- tion „abattoirs de pores** se traduit en danois par le mot „Svineslagte- rier**. Aprés cela vous pourrez aussitot å l’aide du mot danois ainsi tracé trouver le métier dans les proféssions Un grand nombre d’autres mai­ sons scandinaves et étrangéres d’intérét pour les relations com- merciales avec le- Danemark se trouvent ,insérées dans la section spéciale Etranger - Udlandet. Ce volume contient en outre une liste des légations et consuls da­ nois å l’étranger. Les firmes et sociétés anonymes enregistrées en Danemark ont été insérées avec l’indication de pro- priétaires, directeurs, membres du conseil d’administration, Capital social etc. dans le „Firma- og Ak­ tieselskabs-Register 1 *. Dans le „Real-Register“ sont groupés des renseignements sur les organes différentes de l’Etat Danois, Municipalité, Institutions, Associa­ tions etc. de la Ville de Copen- hague et des communes environ- nantes. La derniére partie du deuxiéme volume consiste d’un Annuaire com­ plet de I’Exportation du Danemark en 5 langues: Krak: Annuaire de I’Exportation du Danemark dans lequel ont été admises toutes les maisons d’expor- tation danoises. Le premier volume du „Krak’s Vejviser** constitue tout d’abord un livre d’adresses de Copenhague avec registres des rues et des im- meubles, et des listes alphabéti- ques d’établissements de commerce et de particuliers. Il contient en- core un registre de villes „Provins- Register** comprenant (sous A. „Forretninger**) les établissements de commerce de 169 villes. Puis vient une table d’environ 18.000 particuliers domiciliés hors de Coienhague (sous B. „Privat Adresser), et un registre de pro- priétés rurales (sous C. „Større Gaarde**) avec beaueoup de ren­ seignements sur celles-ci.

Einige aufklårénde Bemerkungen fiber den Inhalt und Gebrauch von KRAK’S VEJVISER Kraks Adressbuch und Handels­ kalender ffir Danemark und Island, in welchem zugleich KRAK’s Export-Kalender fur ■ Danemark aufgenommen ist. Ausliinder suchen fast immer Adressen innerhalb bestimmter Branchen; diese sind in diesem Band (Band II) Abt. VII des Fach- Verzeichnisses zu finden. Dieses Verzeichnis umfasst ganz Dane­ mark, und samtliche Firmen von bloss einigermassen Bedeutung sind unter jeder Branche aufgenommen; zuerst die Kopenhagener Firmen (A. Kjobenhavn), dann I’rovinz- firmen in den Stiidten (B. Køb­ stæderne), zuletzt Firmen auf dem Land (C. Landet). Am Schluss des Fach-Verzeiclinisses befindet sich ein Fach-Verzeichnis ffir die Faroer und auf den rosa Bliit- tern eine ganze Abteilung auch mit einem Fach-Verzeichnis ffir I Bland. Wir empfehlen Ihnen die Uber- seizungen der wichtigsten Fach- Uberschriften, die sich auf den blauen Bliittern vor dem Fach- Verzeichnis befinden; sieumfassen die Sprachen Englisch. Franzosisch, Deutsch und Spanisch. WUnschen Sie beispielsweise einige Namen der verschiedenen diinischen Schwei- neschlåchtereien, so schlagen Sie dieses Wort in dem englischen, franzosischen, deutsclien oder spa- nischen Worterverzeichnis nach und finden dort, das IVort durch „Svine­ slagterier** ins Diinische fihersetzt. Sie konnen danach sofort mit Hilfe des gefundenen diinischen Wortes das Facil im Fach-Verzeichnis finden. Eine Reihe andrer skandinavi- scher und ausliindischer Firmen, die sich fur den Handelsverkehr mit Danemark interessieren, sind in der besonderen Abteilunge Aus- land** (Udlandet) aufgenommen worden. In diesem Band befindet sich ausserdem ein Verzeichnis fiber diinische Konsuln und Gesandt- schaften im Ausland, Eingetragene Firmen und Aktien- gesellschaften in Diinemark sind mit Angabe der Inhaber, Direk­ toren, Aufsichtsratsmitglieder, des Aktienkapitals oder dgl. im Fir­ men- und Aktiengesellschafts-Ver- zeiclinis aufgenommen worden. Im Real-Register befinden sich Aufkliirungen fiber die verschie­ denen Organe des diinischen Staa- tes, die Verwaltung der Stadt Ko- penhagen und herumliegender Ge- meinden und deren Institutionen, Vereine u. dgl. Am Ende des 2. Bandes ist ein vollstiindiger Export-Kalender in 5 Sprachen aufgenommen worden, Krak’s Export Directory of Den­ mark, in welchem sich siimtliche diinische Ausfuhr-Firmen befinden. Namen-Verzeichnissen fiber Ge- schiifte und Privatpersonen, eine Karte fiber die Stadt u. a. Dann bringt es ein Stådte-Verzeichnis (Provins-Register) umfassend (in A. Forretninger) die Geschiifte von 169 Stiidten. Ferner ein Verzeich­ nis fiber ungefahr 18.000 Privat­ personen ausserhalb Kopenhagen (B. Privat-Adresser), sowie einLand- gfiter Verzeichnis (C. Større Gaar­ de) mit vielen Aufkliirungen fiber dieselben. Der 1. Band von Krak’s Vej­ viser ist vor allen Dingen ein Adressbuch ffir Kopenhagen mit Strassen-, Hausnummer- und

Aigunas noticias ensenando acerca del contenido y el uso del KRAK’S VEJVISER Guiay AlmanaqueComercial„Krak** de Dinamarca e Islandia, conteni- endo ademås El Dlrectorio ile Exportacion de Dinamarca „KRAK“ Los extranjeros buscan casi si- empre direcciones adentro de cier- tos ramos, estas se eneuentran en este tomo (Tomo II) en la seccion VII, Fag-Register. Este regi­ stro abraza a toda la Dinamarca, y todas las casas comerciales hasta de importancia regular son inclui- das bajo cada ramo, primero las casas de Copenhague (A. Kjøben- havn), despues las casas provin- ciales de las ciudades (B. Købstæ­ derne), y por fin las casas rurales (C. Landet). Al fin del registro de ar­ tes se eneuentra un Rigistro de Artes de las Islas Fa roe (Fær­ øerne) y en las hojas color de rosa una seccion entera, tambien inclu- yendo Registro de Artes, de I s- 1 an dia (Island). Recomendamos a Vd. hacer uso de las traducciones de los encabe- zamientos industriales mas impor- tantes que se eneuentran sobre las hojas azules en frente del Registro de Artes; se componen de los idio­ mas Ingles, Frances, Alemån y Ca- stellano. Si por ejemplo se preci- sarå unas direcciones de varios mataderos de cerdos en Dinamarca, habrå que referirse a este nombre en el glosario Castellano, y a este corresponde en Dinamarques la palabra „Svineslagterier**. Con ayuda de esta palabra Dinamar- quesa se en contrarå la industria. en et Registro de Artes. Un numero de otras casas escan- dinavas e extranjeras, que son de interés pa a el intercambio comer- cial con Dinamarca, ha sido in- cluido en la seccion especial: El Extranjero (Udlandet). En este tomo tambien se eneu­ entra una lista de los Consulados y las Legaciones de Dinamarca en el extranjero. Casas comerciales y sociedades anonimås registradas en Dinamarca son ineluidas, con indicacion de proprietario, directores, junta direc- tiva, Capital suscrito etc., en el „Fii ma og Aktieselskabs-Register**. En el „Real-Register“se ha reunido informes sobre la administracién del estado de Dinamarca ademås sobre la administracién las insti- tuciones, las uniones etc. de la ciudad de Copenhague y las muni- cipalidades vecinas. Al fin del segundo torno ’se halla un Directorio de Exportacion completa en 5 idiomas: El Directorio de Exportacion „Krak** de Dinamarca, el que incluye a todas las casas de ex­ portacion Dinamarquesas. El primer tomo dela Guia „Krak** es en primer lugar una gui'a de direcciones en Copenhague con re­ gistro de calles y casas, y registro de nombres de comercios y de par- ticulares, ademås mapa de la ciu­ dad etc. Despues contiene un re­ gistro de municipalidades, (Provins- Register) incluyendo (en A: For­ retninger) los comercios de 169 municipalidades. Ademås se halla una lista de cerca de 18,000 par- ticulares afuera de Copenhague (B: Privat-Adresser), un registro de propiedades rurales (C: Større Gaarde) con muehos informes a su respecto.

■t

Emnelisten er en alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviseren omhandlede Emner med Angivelse af den Overskrift og det Sidetal, hvorunder Oplysningen skal søges. Til Artiklen om „Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse" (der findes i Afdeling V) er der saaledes henvist fra Emne-Ordene: „Augustenborg Sanatorium", „Faksinge Sanatorium", „Faxe Ladeplads Sanatorium", „Folkesanatorier", „Haslev Sanatorium", „Hjerting Sana­ torium", „Hospitaler og Sanatorier", „Julemærkesanatoriet", „Kalø Vig Sanatorium", ,,Kampmann-Boysenske Sana­ torium", „Kystsanatorier", „Nakkebølle Sanatorium", „Nationalforeningen", „Nyborg Sanatorium", „Nysted Sana­ torium", „Ry Sanatorium", „Silkeborg Sanatorium", „Skjørping Sanatorium", „Sønderjydske Fonds Sanatorium ved Augustenborg" og „Tuberkulosens", samt fra Oversigterne Foreninger B 19: Syge og C 26: Sundhedsvæsen, Sygepleje. I Emnelisten er paa alfabetisk Plads indskudt nedenanførte OVERSIGTER, hvorunder sammenhørende Emner er grupperede, dog er Oversigten over Foreninger anbragt i Slutningen af Emnelisten. Hoffets Institutioner Domstole Finansministeriet Indenrigsministeriet

4. Bespisning 5. Blinde 6. Boligforeninger 7. Børn 8. Døvstumme og Tunghøre 9. Ferieophold 10. Fængselsselskaber 11. Gamle 12. Hjemløse 13. Juleforeninger 14. Konfirmationshjælp 15. Kvinder, Enligstillede 16. Laaneforeninger

Polikliniker Politi Redningshjem for Alkoholister Rekonvalescent- og Rekreationshjem Retshjælp Skoler for Børn Skoler for særlig Uddannelse Slotte, Palæer o. 1. Sparekasser Statstil syn Stiftelser og Legater Sø- og Transportforsikringsselskaber Telefonselskaber A. Faglige 1. Arbejdere 2. Embeds- og Bestillingsmænd, Kom­ munale 3. Embeds- og Bestillingsmænd i Statens Tjeneste 4. Fiskere 5. Forfattere 6. Gartnere 7. Grundejere 8. Haandværkere og Industridrivende 9. Handlende 10. Ingeniører, Teknikere 11. Journalister, Bladforetagender 12. Kunstnere, Arkitekter 13. Kvindelige Erhverv 14. Landbrugere m. m. 15. Læger, Dyrlæger, Tandlæger 16. Lærere 17. Medhjælpere og Funktionærer i pri­ vate Virksomheder 18. Musikere, Komponister, Musik- og Sanglærere m. v. 19. Pengeinstituter, Forsikringsselskaber, Revisorer o. 1. 20. Restauratører og Beværtere 21. Sagførere o. 1. 22. Skuespillere, Teaterdirektører etc. Underretter Vuggestuer Foreninger

Justitsministeriet Kirkeministeriet Krigsministeriet Landbrugsministeriet M arinem inist eriet

Ministeriet for Handel og Industri Ministeriet for offentlige Arbejder Ministeriet for Søfart og Fiskeri

Socialministeriet Statsministeriet U denrigsministeriet U ndervisningsministeriet

17. Pensionskasser og-foreninger 18. Studie- og Undervisningshjælp 19. Syge 20. Tyender 21. Understøttelsesforeninger, Andre, der er begrænsede til særlige Erhverv eller Befolkningskredse C. Forskellige 1. Afholdssagen 2. Børneopdragelse og Undervisning 3. Dyrebeskyttelse og Dyreopdræt 4. Elevsamfund o. 1. 5. Erhvervslivets Fremme 6. Faglig Uddannelse 7. Forsvarssagen 8. Fredsbevægelsen 9. Hemmelige Selskaber 10. Idræt og Sport 11. Indkøbsforeninger 12. Kirkelige og -religiøse Foreninger, Missionsvirksomhed 13. Klubber o. 1. 14. Kreditor-Foreninger 15. Kunst og Kunstindustri 16. Kvindesagen 17. Landbrugs-, Havebrugs- og Skov­ brugsforeninger 18. Landsmandsforeninger 19. Musik-, Sang- og Skuespilkunst 20. Oplysningsarbejde blandt Voksne 21. Patriotiske Foreninger 22. Politik, Sociale Spørgsmaal o. 1. 23. Radio 24. Samvirke med andre Lande 25. Soldaterforeninger 26. Sundhedsvæsen, Sygepleje o. 1. 27. Sædelighed 28. Turistforeninger 29. Videnskab, Sprog og Litteratur

Kommunale Myndigheder og Institu tioner Administrative o. a. Inddelinger af Hovedstaden

1. Kbhvns Kommune 2. Frdbg. Kommune 3. Kbhvns Amt 4. Kbhvns Nabokommuner

Abnormanstalter Alderdomshjem Arbejdsanvisnings- og Engageringskon­ torer Asyler for Børn Banker Biblioteker, Arkiver Brandforsikringsselskaber Børnehjem Eksamenskommissioner Frivillige Korps Hospitaler og Sanatorier Kirker Kirkesamfund u. f. Folkekirken Klostre Kollegier Kommissioner Laboratorier Livsforsikringsselskaber Missionshuse o. 1. Museer og Udstillinger Noteringsudvalg Observatorier

23. Stenografer 24. Studerende 25. Søfarende 26. Vognmænd

; B. Velgørenhed, Gensidig Hjælp 1. Almindelige Hjælpeforeninger 2. Arbejdsløse 3. Begravelse og Ligbrænding

Opdragelseshjem Optagelseshjem Parker og Anlæg

\

FAG- OG VAREFORTEGNELSE en alfabetisk Fortegnelse over samtlige Fag-Registrets Overskrifter findes paa blaa Blade foran Afdeling VII. TILFØJELSER OG RETTELSER der er kommet til Vejviserens Kundskab, efter at Trykningen er begyndt, findes efter denne Emneliste. 1 I':,. KOl'/iniLi r-VrJAVNS i;^_iOTcKER

1

Emneliste

Side Amagerbanken.......................................... 2004 Amager Birk, se Søndre Birk.......................2167 — Sognefogeder i, se Sognefogeder . . . 2154 Amagermuseet............................................ 2004 Amagermuseets Venner.............................. 2004 Amagers historiske Samling, se Amager­ museet ..................................................... 2004 Amager Travbane, se Foreningen t. d. alm. Hesteavls Fremme............................... 2047 Amalienborg........................................... 2004 Amalienborg. Beboere............................. 113 Amatør-Bokse-Union, se Bokse............. 2020 Amatør Klub, Kbhvns fotografiske .... 2004 Amatør-Sejlklub, se Sejlklub, Kbhvns . . .2147 Ambulance.............................................. 2004 American Scandinavian Foundation, The, se Danmarks amerikanske Selskab . . . 2029 Amerikanske Gesandtskab, se Gesandt­ skaber ..................................................... 2060 — Konsulat, se Konsuler............................ 2084 Amerikanske Selskab, Danmarks, se Dan­ marks . .................................................. 2029 Amies de la jeune fille, Les......................... 2004 Amtmand over Færøerne............................. 1986 — over Kbhvns Amt.................................. 2004 Amtmænd i de øvrige Amter, se Real-Re- gister for de paag. Byer i Afd. IV. . 1521(1 Amts, Kbhvns, Institutioner, se i Emne­ listen Kommunale Myndigheder etc. Amts- og Retsbetjentfuldmægtige i Dan­ mark, se Foreningen af........................... 2044 Amtslæge i Kbhvns Amt............................. 2004 Amtslæge paa Færøerne............................. 1986 Amtslægeri de øvrige Amter, seReal-Regi- ster for de paag. Byer i Afd. IV . . . 15212 Amtsraadet f. gi. Kbhvns Amt.................... 2004 Amtsraadsforeningen f. Danmark............... 2004 Amtssygehuse, Kbhvns............................... 2004 Amtssygehuse i Provinsbyerne, se Real- Registerfordepaag.ByeriAfd.lv. . . 1521ff Amtstue, Kbhvns ......................................... 2004 Amtsvandinspektoratet f. gi. Kbhvns Amt 2004 Amtsvejinspektoratet for Kbhvns Amt . . 2004 Amtsvejinspektører i Provinsen, se Real- Registerfordepaag.ByeriAfd.IV. . . 1521ff Amtsvejinspektørforeningen....................... 2005 Analytisk-kemiske Lab., V Stein’s, seStein’s 2164 Anboringsmestre, se Vandforsyningen . . 2179 Anckerske Legat, se Legater....................... 2096 Andels-Anstalten Tryg................................ 2005 Andels-Boligforeninger, se Bygge- og Bo­ ligforeninger.......................................... 2023 Andelsforbund, Nordisk, se Nordisk. . . . 2126 Andelsforeningernes Sanatorieforening, se Sanatorieforening.................................... 2145 Andels Livsforsselsk. „Koldinghus“, Dansk se Livsforsikringss.................................... 2111 Andelsmejeriforeninger, se Mejeridrift. . . 2115 Andels- og Folkebank, Dansk............... ... . 2005 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste Andels-Pensionsforeningen......................... 2005 Andelsskolen, se Brugsforeninger............... 2220 Andelsslagterier, De samvirkende............... 2005 Andelsudvalget............................................ 2005 Andersens Friboliger................................... 2005 Andersens, Laurits, Fond............................. 2005 Andreas Kirke, se St. Andreas K..................2145 —(i Ordrup), se u. Katolske Kirker. . . . 2079 Andreasordenen, se St. Andreasordenen. . 2145 Anker Heegaardske Foredrag...................... 2005 Anklagemyndigheden................................. 2005 Anlæg, se i Emnelisten: Parker og Anlæg Anlægsgartner- og Havearkitektf. Dansk . 2005 Anna Kirke.................................................... 2005 —se ogsaa u. Katolske Kirker. ...... 2078 Annoncebureauer, se Foren, af Danske A.2045 Annoncenævnet............................................. 2005 Ansgarius-Foreningen............... ................... 2005 Ansgars Kirke, se Katolske Kirker .... 2078 Antiksamlingen, se Nationalmuseet .... 2125 Antikvarboghandlerforeningen.................... 2005 Antimilitaristiske Præster, se Foreningen af antimilitaristiske P............................. 2044 Antropologiske Komité............................... 2005 Antroposofisk Selskab, Dansk.................... 2005 Antroposofi, Studieskolen for..................... 2005

. Side •Aabenraa, Firma-Register......................... 2342 —, Forretninger m. m.................................. 1521 Aabno Dør.................................................. 2001 Aakirkeby, Firma-Register.......................... 2342 —, Forretninger m. m...................................1523 Aalborg, Firma-Register............................. 2342 —, Kort, Forretninger m. m......................... 1524 Aalegaards-Ovemævnet.............................. 2001 Aalestrnp, Firma-Register . . . .... ................ 2346 —, Forretninger m. m.................................. 1540 Aandssvageanstalterne............................... 2001 Aandssvageanst. samv. Funktionærforen.. 2002 Aandssvagesagens Venner. . . 2002 Aarestrups Stift, (se endv. Legater). . . . 2002 Aarhus, Firma-Register............................... 2346 —, Kort, Forretninger m. m......................... 1540 —, Sporvejskort, se Tilføjelser efter denne Emneliste. Aars, Firma-Register................................... 2352 —, Forretninger m. m...................................1570 Aarsliste-Udvalg (se Nævningekredse) . . 2127 Aarup,Firma-Register.................................. 2352 —, Forretninger m. m...................................1570 Abel Cathrines Stiftelse.............................. 2002 Abnormanstalter Aandssvageanstalterne (Kbhvn., Østift.). 2001 Aandssvageanst. ved Ribe........................ 1749 Aandssvageanst. ved Vodskov................. 1711 Blinde, Forsørgelsesanstalt for................. 2019 Blindeinstitut, Det kgl., i Kbhvn...............2019 Blindeinstitut, Det kgl., paa Refsnæs. . 2019 Døvstumme Institut, se Dovstummeanst.2033 Døvstumme Institut og Skole i Fredericial598 Døvstummeskolen i Nyborg.....................1695 Kellerske Aandssvageanst., se Aandssv. 2002 Løgumgaard, se u. Løgumkloster .... 1684 Samfundet og Hjemmet for Vanføre. . . . 2144 Statens Institut for Talelidende.................2157 Absalon, se Brevdueklubben A................... 2022 Absalons Brønd, se Christiansborg .... 2028 Absalonskirken............................................ 2002 Adelige Jomfrukloster, Gisselfeld................ 1624 -------Odense................................................1715 -------Roskilde............................................. 1755 -------Vallø, se Vallø................................... 2178 -------Vemmetofte, seVemmetofte .... 2180 Adels Aarbog, se Foren, til Udg.af... .2048 Adels Forbund, Dansk................................. 2002 Adgangsbevis f. udenl. Handelsrejsende. 2002 Adgangstider i Samlinger ete., se Samlinger. 2144 Adjutantstab, Hs.Maj. K., se Hofstaterne 2069 Adlon-Klub.................................................. 2002 Admiral Winterfeldts S. se Trøstens Bolig. 2173 Admiralitetskontor, se Marinemin................2114 Adoption.................................................... 2002 Adoptionsbureau, se Mødrehjælpen............. 2122 Adressebog og Handelskalender for Dan­ mark, se Kraks Vejviser............................ 2085 Adresseforandringer, Anmeldelse til Vej­ viseren....................................................... 1996 Adressekontoret, se Kraks Vejviser. . . . 2085 Adresser — Forretningers i hele Landet, fagvis ord­ nede, se Fag-Registret, Afd. VII. . . 2481ff — Forretningers og private Personers, Ho­ vedstaden og Omegn, ordnede efter Gader ..................................................... 85ff — Forretningers og privatePersoners, i Hovedstaden og Omegn, ordnede alfabe­ tisk efter Navn og Stilling...................... 785ff — Forretningers i Provinsen, se.................1521ff — Privat-Personers i Provinsen, se . . . 1837ff — Større Gaardes, se................................. 1936ff Adventisternes Kirke, se Ebenezer. . . 2033 — Konferens, se Syvende Dags Adv.. . . 2166 Aeronautiske S°lskab, se Kongelige D A. 2084 Afholdsfolkenes Lytterforening, se Lytterf. 2112 Afholds-Forbund, -Foreninger, -Organi­ sationer, -Samfund m. m......................... 2002 se endv. Foreninger C, 1 — Bibliotek, Danmarks, se Bibliotek. . . 2018 Afholds-Ordener, De forenede, se Forenede A 2043 Afstande, Provinsbyernes fra Khbvn. (i Timers Jernbanekørsel), seAfd. IV Real- Register for de paagældende Byer. . . 1521ff

Side

Afstandsberegning paa Veje,' udgaaende. fra Kbhvn., se Kilometersten................... 2079 Afstøbningssamling, Den kgl..................... 2002 Aftenskoleforening, Dansk......................... 2002 Afviklingskassen for salgbare Apotekspri- viligier . .................................................. 2002 Agenter i oversøiske Træsorter, se Fore­ ningen af.................................................... 2044 Akademi, Det kgl. (Kunstakademiet) . . . 2002 Akademi, Sorø, se u. Sorø............................1790 Akademikere, Kvindelige, se Kvindl. . . . 2091 Akademisk Arkitektforen., se Arkitekt­ forening ................................................. 2011 — Boldklub, se Boldklub........................... 2020 — Fægteklub............................................. 2003 — Idrætsforening, se Idrævsforen.............. 2073 — Orkester................................................. 2003 — Roklub, se Roklub, Danske Studenters 2142 — Skytteforening, se Skytteforen............... 2153 — Skyttekorps, se Skyttekorps................... 2153 Akkordretten................................................. 2003 Akkvisitører, Foreningen af ^Forsikrings-, se Foreningen af Fors................................ 2045 Aktieselskaber, Indregistrerede, se Afd. VI, Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.............................................. 2227ff Aktieselskabs-Registeret ............................ 2003 Aktionærforening, Dansk........................... 2003 Aktionærforeningen af 1929....................... 2003 Aktuarforening, Den danske....................... 2003 Akureyri, Forretninger m. m....................... 3605 Akvarie-Selskab, Dansk............................. 2003 Akvarievenner, se Stuekulturs Akvarievenner i Tilføjelser efter denne Emneliste Albaniens Konsulat, se Konsulater.... 2084 Albans Kirke, se St. Albans K......................2145 Albertina....................................................... 2003 Alderdomsbolig, Søværnets, se Foren. Søv. Alderdomsbolig. ...................................... 2047 Alderdomsforsørgelseskassen, se Bikuben. 2018 Alderdoms-Friboliger, Foren, for................. 2003 Alderdomshjem (se endvidere Oversigten Stiftelser og Legater) Alderdomshjem, Frdbg............................ 2003 Alderdomshjemmet i Ordrup.................. 2003 Alderdomshjemmet Solhjem.................. 2003 Bombebøssen........................................... 2020 Centralmissionen..................................... 2027 Diakonissestiftelsen................................ 2031 Døvstumme, Alderdomshjemmet for . . 2033 Ensomme Gamles Værn.......................... 2034 Foreningen Gartnernes Alderdomshjem. 2047 Frdbg. Borgerforening............................. 2050 Frænkels Alderdomshjem....................... 2054 Gamles By (Kbhvns. A.)......................... 2058 Gustafsforsamlingens Alderdomshem . . 2063 Postbudes Alderdomshjem....................... 2133 Alderdomskassen for Sygeplejersker . . . 2003 Alderdomsunderstøttelse af Sygeplejersker, se Foreningen til...................................... 2047 Aldersrente, se Forsørgelsesvæsen............. 2049 Aldersro Sogn, se Taksigelseskirken. ... 2168 Alderstrøst................................................... 2003 AlexanderNewski Kirke ............................. 2003 Alimentationsbidrag, se Underholdsb. . . . 2175 Alkoholfrie Restauranter, Kvindernes . . 2003 Alkoholisthjem, se i Emnelisten Oversig­ ten Redningshjem. Allehelgens Kirke...................................... 2003 Alliance Frangaise....................................... 2003 Allieredes danske Vaabenfæller, De ... . 2003 Allinge, Firma-Register.............................. 2352 —, Forretninger m. m...................................1571 Almindelig dansk Gartnerforening, se Gart­ nerforening ............................................. 2059 — dansk Hjælpe-Foren............................... 2003 — Hospital.................... ,............................. 2004 Almindelige danske Lægéforen., se Lægef. 2112 — danske Massageforen., se Massagef. . . 2115 — Hesteavls Fremme, se Foren................... 2047 Almindeligt Dansk Ingeniorforb., se In^. 2075 Almindeligt Dansk Vare- og Industri- lotteri, se Lotterier.....................................2112 Altinget, Island..................................... /. . 3603 Amagerbanen, se Privatbaner.......................2134

EMNELISTE

III

, Side Apolloteatret, se Teatre.............................. 2169 Apostelkirken.............................................. 2005 Apostolisk Vikariat,se Katolske.................... 2078 Apotekerforeninger...............•...................... 2005 — se ogsaa Kreditforen., Apotekernes. . . 2086 Apotekerraadet, se Sundhedsstyrelsen. . . . 2163 Apoteksprivileger, salgbare, se Afviklings­ kassen for.................................................. 2202 Appeludvalg, se Toldraadet..................• . . . 2172 Arabisk Mission, se Mission i Arabien. . . 2118 Arbejde adler........................................... 2005 Arbejderbeskyttelse, Udstillingen for . . .2006 Arbejderbevægelsens Arkiv........................ 2006 Arbejderboliger, Foreninger for.................. 2006 — se ogsaa Alderdoms-Friboliger .... 2003 og Foren, af 1865................................... 2044 Arbejderforbund,Kvindeligt,se KvindeligtÅ.2091 Arbejderforeninger, se Foreninger A, 1 i Emnelisten Arbejderforeningen af 1867, se Hermes u. Sygekassevæsen........................................ 2165 Arbejderforsikrings-Raadet..................... .. . 2006 se tillige Tilføjelser efter denne Emne­ liste Arbejderhjem, Frdbg., se Frdbg. Arb. . . 2050 Arbejderhjemmet Fredenshus, se Fredensh.2050 Arbejderhøjskoler, se Arbejdernes Oplys­ ningsudvalg ............................................. 2006 Arbejder-ldræts-Forbund............................. 2006 Arbejderkoncorter, se Studentersamf............2162 Arbejder Loge, Dansk, se D. A. L. .... 2029 Arbejdernes Andels-Boligforen., se Bygge- og Boligforening.................................... 2023 Boldspil Union, se Boldspil-Union, Arb.2020 — Brændselsvirksomheder, Fællesr. f. se Fællesraadet for Arb............................... 2054 “ Byggeforening.......................................... 2006 — Fællesorganisation................................. 2006 — Idræts-Forbund, so* Arbejder-Idræts-F. 2006 — Idrætsklub, se Idrætsklub....................... 2074 — kooperative Byggeforening, se Bygge-og Boligforeninger...................................... 2023 — Landsbank, Spare- og Laanebank . . .2006 — Læseselskab........................................... 2006 — Oplysningsforbund................................ 2006 — Radioforbund, se Radioforbund, Arb. .2137 — Radioklub, se Radioklub, Arb............... 2137 — Samariterforening.................................. 2006 — Tennis Klub............................................ 2006 Arbejdersangkor, De samvirkende................ 2006 Arbejdsanstalten Sundholm....................... . 2006 Arbejdsanvisnings- og Engageringskonto­ rer Arbejde adler........................................... 2005 Arbejdsanvisningf.Kbhvn.&Frdbg. .. .2006 Arbejdsanvisningskont. for Døvstumme .2007 Arbejdsdirektoratet................................... 2007 Arbejdsløshedskasser...............................2010 Boghandler-Medhjælperforening,Den dan­ ske .. ................................................. 2020 Centralmissionen..................................... 2027 Engageringsbureauet for dekorativ Kunst2034 Engageringskont. f. Handel og Industri. 2034 Forhyringsagenter.................................... 2048 Formandsforening, Dansk........................ 2048 Fængselshjælpen...................................... 2055 Fængselsselskabernes Kontor.................. 2055 Fæstemænd.............................................. 2056 Gjentofte Kommune................................ 2061 Handelsforeningen af 5. Juni 1864 . . . 2064 Handels- og Kontoristforen., Kvindernes. 2065 Handels- og Kontormedhjælperforen. . 2065 Hjemløse Mænd i Kbhvn......................... 2067 Hjemløses Arbejdsanvisningskontor. . . 2067 Ingeniørforenings Oplysningsbureau . . 2075 Journalistforeningen, Provins-................. 2077 Juristforbundet......................................... 2077 Landsforeningen af Vanføre etc................ 2095 Lærerforening, Danmarks.........................2113 Musiker-Børs............................................ 2122 Musikeres Lands-Forbund, Danske. . . . 2122 Studenterforeningen................................ 2162 Sygeplejeraad, Dansk............................... 2166 Vinkyperforeningen..................................2181 Arbejdsdirektoratet...................................... 2007 Arbejdsgiverforening, Dansk, med derunder hørende Sammenslutn. og Foreninger. . 2007 {Foreninger og Laug, som ikke hen­ hører herunder, er anført alfabetisk i _ Beal-Regiatret efter deres Navn) i.k .j ITnB ^ 6 Grossisters, se Kjobenh. . . 2080 •y^Jhsgivernes Ulykkesforsikring................. 2009 ojdsherberger i Danmark, Centralfore- .................................................2010 a N em > se Centralmissionen........................... 2027 WN.«®, Kbhvns........................................... 2010 Ar Dej shjem for døvstumme Piger, seDøv- Btumi ne...................................* ................ 2033

Side

Side Arbejdsledere i Danmark, se Foren, af . . . 2044 Arbejdsløshedens Bekæmpelse, se Selskabet til Bekæmpelselse afArbejdsløsheden . 2148 Arbej'dsløshedsfonden................................. 2010 Arbejdsløshedsforsikringen, se Arbejdsdi­ rektoratet ................................................. 2007 Arbejdsløshedskasser,Anerkendte................2010 Arbejdsløshedsraadet, se Tilføjelser efter denne Emneliste Arbejdsmands Forbund, Dansk, se Fagfor­ bund ...................................................... 2035 Arbejdsnævnet, se Arbejdsdirektoratet . . 2007 Arbejds- og Fabriktilsynet............................2010 Arbejdsraadet............................................... 2011 Arbejdsstuer for Børn...................................2011 — se ogsaa St. Lukas Stiftelse.....................2146 Arbejdsudvalg, Socialministeriets................2011 Arden, Firma-Register................................. 2352 —, Forretninger m. m.................................. 1572 Areal, Kbhvns, se Indbyggerantal............... 2074 —, de europæiske Staters, se Bagsiden af Titelbladet til Afd. IX. . . . ........ 3634 Argentinske Gesandtskab, se Gesandtskaber2060 Argentinske Konsulat, se Konsuler .... 2084 Arkitektforening, Akademisk.......................2011 Arkitekt-Forening, Dansk.............................2011 Arkivarforeningen........................................ 2011 Arkiver, se i Emnel. O versigten Biblioteker Arktiske Station............................................2011 Armeniervenner, De danske......................... 2011 Arnamagnæanske Haandskriftsamling. . . 2011 Arnessysla, Forretninger m. m.................... 3608 Arresthuset paa Nytorv, se Fængsler . . . 2055 Arresødal, se Classenske Fideikomm........... 2028 Arsenal, se Vaabenarsenal............................2178 Artilleriet...................................................... 2011 — se ogsaa under Aarhus............................ 1541 — — — Holbæk............................ 1643 — — — Ringsted...........................1753 Artilleriets Kaserner, se Kaserner. . . . 2078 Artilleriofficersforeningen............................2012 Asnæs, FirmaiRegister................................ 2352 —, Forretninger m. m................................... 1572 Assens, Firma-Register................................ 2352 —, Forretninger m. m................................... 1573 Assistenshuset...............................................2012 — Indleveringskontorer, se u. Laanefor- retninger i Fagregistret, Afd. VII. . . 3024 Assistens Kirkegaard, se Kirkegaarde . . . 2079 ------ Takster m. m., se Begravelsesv.. . . 2016 Assistentforen., Kommunal, se Komm. . . 2081 Association franco-scandinave..................... 2012 Assumptionssøstrenes Kapel, se Katolske 2079 Assurance-Comp. Baltica, seBaltica. . . . 2013 Assuranceforeningen Skuld..........................2012 Assuranceselskaber Henvisning til deforskollige Arter Assu­ ranceselskaber, se Fag- og Vareforteg­ nelsen (blaa Blade). Assurandørernes Pressebureau..................... 2012 Assurandeurer, Private, se Private .... 2135 Assurandør-Societetet...................................2012 Assurandørernes Hus.................................... 2012 Astronomisk Observatorium.........................2012 Astronomisk Selskab......................... .. . . . 2012 Astræa, Folkeobservatoriét........................... 2012 Asylbestyrerind. Hjælpeforen., se Hjælpef.. 2068 kbhvnske................................................2012 Blinde, Forsørgelsesanstalt for..................2019 Blindeinstitut, Det kgl., paa Refsnæs. . 2019 Daghjem for Smaabørn............................ 2029 Dronning Caroline Amalies A., se Asyl 2012 DronningLouisesA., se Asylselskab. . . . 2012 Fortsættelsesasylet af 1890...................... 2050 Frederik d. 6. A., se Asyl selskab det kbhvnske............................ I................ 2012 Frederiksberg A., se Asylsélskab . . . 2012 Friskolebørnsasyler .............. . 2053 General Classens A., se Asyl.................... 2012 Kbhvnske Asylselskab, se Asylselsk.. . 2012 KongChr. d. 9. og Dronning Lonises Asyl, se Asyl................................. \................ 2012 Kristianshavns A., se Asylselskab, det kbhvnske...............................'.!.... 2012 Kronprinsesse Louises A., se Asyl . . . 2012 Kvindehjemmet......................................... 2091 Menighedsplejernes A................ \. . . . 2116 Nørrebros Asyl, se Asylselskab, Wet Opdragelsen, se Asylselskabet 0......... 2012 Prinsesse Maries A., se Asyl.....................2012 Prinsesse Thyras A., se Daghjem. . . . 2029 . Sundbyernes A., se Asyl...........................2012 Teba, se Diakonissestiftelsen ...... 2031 Utterslev Daghjem.................................... 2178 Vesterbros A., se Asylselskab................ .. 2013 Asyler for Børn. (se ogsaa Daghjem) Asylet af 28. Maj, se Asylselsk., det

Asylskoles Minde, se Dronning Caroline Amalies Asylskoles Minde........................ 2032 Athletik, Athletklubber m. m. . ....................2012 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste (se ogsaa Kristelige F. U. M.)................ 2087 Attende November, se Kunstnerforeningen af2088 Auditør, Statsbanernes, se Statsb................. 2159 Audutørkorpset.............................................2012 Augustenborg, Firma-Register.................... 2352 —, Forretninger m. m...................................1574 — Sanatorium, se Nationalforen. til Tu­ berkulosens Bekæmpelse..........................2124 Auktionsdirektør, (nu Fogedkontor II) se Byret, Kbhvns........................................ 2024 Aurehøj Gymnasium, se Statsskoler . . . 2161 Aurora, hemmeligt Samfund . . ...... .............2013 Austria, se Foreningen Austria ................... 2046 Auto-Industriforening, se Cykle- og Auto-I. 2028 Automobildrosker.........................................2013 Automobilforsikring, se Forenede Danske.. 2044 — se tillige Dansk Forening for internat/ Motorkøretøjsfors.................................. 2030 Automobilforsikrings-Forbund, Dansk". '. '. 2013 Automobil Klub, Kgl. dansk....................... -20l'3 Automobil-Korps, se Frivilligt ................... 2053 Automobilkørsel, Foren, af Lærere i," se Foreningon af Lærere i............................ 2046 Automobil- & Cyclebranchens Akkord- og “ Konkurs-Afdeling.................................. .. 2013 Automobil- og Cykle-Gross. Foreningen. . 2013 Automobillygternes Tændingstid, se Cyklo- og Automobillygternes.............................. 2028 Avispostkontoret, se Post- og Telegraf­ væsenet......................................................2133 Avissamling, Statens, i Aarhus...... ’ 1544 Avlstyre i Fyens Stift, Forsikringsfo/enin- gen for ...................................................... ..... Baadebyggere, Foren, af, se Arbejdsgiver- forening . ........................ ,........................ 2 007 Bach-Forenm^en..........................,............... 2013 Baconkontrollen.................................* . [ 2013 Badeanstalt og Svømmehal, Idrætsparkens, se Svømmehal........................................... 2164 Badeanstalter,Kommunale..................... . ." 2013 — se ogsaa i .Fag-Registret, Afd. Vil .’ .’ 2550 Badminton Forbund, Dansk. . ..... ................ 2013 Badminton Klub, Kbhvns....................... . 2013 Bageritilsyn, sq Arbejds-og Fabrikstil’synét. 2010 Bagerlaug, se Arbejdsgiverforening .... 2007 Bagermesterforening, Siæll. og Loll.-Fal­ sters Stifters, se Sjællands......................... 2148 Bagerstandens Fællesorg. se Fællesorg.. . 2054 Bagersvendestiftelsen..................................2013 Bagsværd, Beboere.................... ’ * ' " ’ ggg — Grundejerforening..................2013 — Haandværkerforening........................ * ’ 201 Bakkehus, GI., se Aandssvageanst..............' 2001 Bakkehuset, Dansk Litteraturforen.. . , 2013 Bakkehuset, Stiftelsen........................’ . ’ ’ 2013 Balders Hospital, se Hospitaler." .' ' ’ ’ ’ ’ 2069 Ballerup, Firma-Register................... ’ . ’ ’ 2353 —, Forretninger m. m........................... ’ ’ ' Ballettens Personale, seTeater, Det kgl.. . " 2169 Ballettens private Pensionsfond . . Ballonklubben..................................... ’ ’ . 2013 Baltic and International Maritime Confe- “ rence 2013 Baltica, Assurance-Comp..................... . . ." 2013 Bandy Union, Dansk.........................." . 2014 Banegaarde, Kbhvns., se Statsbaner . . . 2158 se ogsaa Privatbaner................................2134 Banegaardsvæmet, se Danske Kvinders Velfærd................................................... 2031 Baneryttemes Klub......................... ... W 2014 Banerytternes Understøttelsesforening. . . 2014 Bangs Virksomhed..........................: ... . 2014 Banker, se ogsaa Fag-Registret, Afd. VII. 2568 Amagerbanken........................................... 2004 Andels- og Folkebank, Dansk................... 2005 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste Arbejdernes Landsbank........................... 2006 Banken f. Lyngby og Omegn....................2014 Banker paa Færøerne................................. jggg Banker paa Island............................ ’ ’ . 3603 Fiskeribank, Kgr. Danmarks*'................. 2041 Folkebanken for Kbhvn. og Frdbg.. . . 2042 Fyens Disconto Kasse....................... * " ’ 2054 Haandværkerbanken..................................2063 Handelsbank, Frdbg............2064 Handelsbank, Kbhvns . ... ................... ’ 2064 Hellerup & Omegns Bank................ ‘ 2066 Hypotekbank, Kgr. Danmarks................... 2072 Købmandsbanken i Kbhvn................" ’ " 2092 Laanebank, Den ny . ..................... \ [ .2093 Landmandsbanken....................2094 •Nationalbank, Den dansk vestindiske. . . 2124

Made with FlippingBook Annual report