kraks vejviser 1926 handelsvejviser ny version

KRAKS

VEJVISER 1926 157. AARGANG • KRAK 64. AARGANG

2 . B I N D H A N D E L S K A L E N D E R FOR D A N M A R K Havne- og Eksport-Afsnit. Bestemmelser og Takster • Firma-Register. Fag-Register • Island • Udlandet.

KRAK ~KRAKS LEGA NYTORV 17, KJØBENHAVN

Trykt hos 0. C. Olsen & Co

KØBENHAVNS KOMMUNEBIBLIOTEKER

.

BRØNSHØJ

*

INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning i Brugen af de større Afdelinger er meddelt foran hver af disse (se de grønne Kartoner).

1. B in d : A d r e s s e b o g fo r D a nm a rk .

Side

E m n e lis te t i l 1ste Bind.

Alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviserens første Bind omhandlede Emner med Sidetal.

(gule Blade)

F o r k o r t e l s e r og Tegn, anvendt i Vejviseren.

Afdeling I: Kort og Planer for Kjøbenhavn................... Oversigtskort og 6 Specialkort over Kjøbenhavn, Frederiksberg og Gjen tofle litograferede i 4 harver. Sporvejskorl. Planer over Hospitaler og Tealre. Special-Annoncer. Afdeling II: Real-Begister for Kjøbenhavn...................... Alfabetisk ordnede Artikler om Stats-, kommunale og private Institutio­ ner; Foreninger og Selskaber; praktiske Oplysninger om Forhold af al­ men Interesse. a) GADE-REGISTER......... .................................................................................. Alfabetisk Fortegnelse over Gader, Veje og Pladser med Angivelse af de Administralionskredse m. in., hvori de er beliggende. b) HUS-REGISTER............................................................................ Fortegnelse over Husene (ordnet efter Gader) med Angivelse af Gadenumre, Matrikelnumre,'Ejendomsskyld, Jordværdi, Ejer, et Udvalg af Beboerne m. nl., 1) Kjøbenhavn, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne. Afdeling III: Gade-Register og Hus-Register for Kjøbenhavn.

Afdeling IV: Person-Register for Kjøbenhavn

Alfabetisk Adressefortegnelse over Beboere (Forretninger, Privat-Personer og sløne Institutioner) i Kjøbenhavn, Frederiksberg og omliggende Villabyer. riLLÆG: en Liste over DØDE i det sidst forløbne Aar.

z

. ■ - -

,

. D n, <' y w \

Afdeling V: Provins-Register. * A. FORRETNINGER ............................................................................................. (byvis oiduede, med Real-Register og Forretnings-Register for hver By, samt foi 22 af de største Købstæders Vedkommende et Kort over Byen). B. PRIVAT-ADRESSER ........................................................................................... C. STØRRE GAARDE ................................................................................. ’ ’ ’ I). KOMMUNEFORTEGNELSE ............................................................................ Købstæder Handelspladser og I4 lækker — Landkommuner. I ILLÆG. Fæi øerne. Kort, Real-Register, Forretninger, Privat-Adresser. . . Giønland. Kort, Landet, Befolkningen, Styrelsen, Kolonidistrik­ terne ............................................................................... Side 1137 1394 1485 1517 1525 1529 2» B in d : H a n d e l s k a l e n d e r fo r D a nm a r k . kort Beskrivelse af større danske Havne, Special-Annoncer, Dampskibs­ linier (Engelsk Tekst)................................................................................. B e s tem m e ls e r og l a k s t e r vedrørende Post-, Jernbane-, Telegraf- og Told­ væsen (grønne Blade).................................................................................. 33 65 Afdeling VI: Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark................................................. Uddiag af de officielle Handels-Registre og Aktieselskabs-Registret. A. KJØBENHAVN B. KØBSTÆDERNE G. LANDET Afdeling VII: Fag-Regisler for Danmark......................... E m n e l i s t e til 2det B ind ................................................................ I il føj el ser, der er kommet til Redaktionens Kendskab under Vejviserens Trykning......................................................... (Suie Blade) F o r k o r t e l s e r og Tegn, anvendt i Vejviseren........................... Havne- og E k s p o r t-A f s n it med Kort over Kjøbenhavns Havn og Frihavn,

I ag- og Biancheforlegnelser. Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv i Danmark med Angivelse — i en betalt Tilføjelse — af den en­ kelte Virksomheds Specialitet. I Slutningen af Afdelingen et Fag-Register for Færøerne. Foran i Fag-Registret O v e r sæ t t e l s e r fra Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk og Russisk af de vigtigste Fagoverskrifter samt et Kort over Danmark.

Afdeling VIII: Island (rølic Blade).............................. Kort, Real-Register, Forretninger, Prival-Adrfesser, Fag-Register.

1473

Afdeling IX: Udlandet

1521

De europæiske Staters Størrelse, Folketal m. m. Danmarks G e s a n d te r og K o n s u le r i Udladdet. Danske F o r e n i n g e r i Udlandet. V

Større V irk s om h e d e r i Udlandet, de r ejes 'e ll e r ledes a f Danske. Udenlandske Firmaer med Handelsinteresser paa Danmark (Fag- og Brancheforlegnelser, med Kort over Czeko-Slovakiet, Danzig, England, Finland, Letland, .Norge, Sverige, Tyskland). Se tillige næste Side. P ja s a

Kraks Vejviser omfatter:

Kort over Kbhvn., Frdbg. og Gjentofte; Sporvejskort; Teaterpla­ ner m. m............................................................................................. Kort over Havn og F rihavn................• •• • ........... ......... ............... .. • • Stats- og kommunale Institutioner og Kontorer ; Forenipger og bel- skaber; Legater og Stiftelser; Dagliglivets Retsforhold; Historie, Topografi og S tatistik; Seværdigheder m. m ... . . . . . • •. • ---- Administrative Inddelinger af Byen (Kvarterer, Roder, Lignings- distrikter, Politikredse, Oppebørselsdistrikter, Forsergelses- boere — Villabyerne)..................................................................... Privat-Adresser og Forretnings-Adresser . . . . . . . . ---- ------ - •• •: y Havne- og Eksportafsnit (medDampskibsrute-Fortegnelse og Special- Besttmmenise?og Takster for' Post-,' Jernbane-,'Telegraf- og Told- Firmaer og Åktieseiskaber (indregistreret Tegningsret, Kapitai m.m.) FAG- og BRANCHE-FORTEGNELSER...................................... Kort over D anmark................................................................................. 22 Kort over de storre Købstæder......................................................... Kort over Færøerne og Grønland..................... ........ . • • •; • • • • • • ’ ' • Stats- og kommunale Institutioner i Byerne; Havneforhold, Indbyg­ gertal; Beskatningsforhold; Foreninger m. m ... . . . . . . . . .. .. .. Forretningsadresser,ordnet byvis (medHenvisninger til Fag-Registret) Storre Gaarde (Arealets Størrelse og Inddeling, Ejendomsskyld, Ejer, Forpagter, Godskontor m. ni................... .................. . • • • • •• • • • • Administrative Inddelinger; Kommunernes Adresse og Beliggenhed indenfor Amter, Retskredse, Politikredse, Herreder .................... Færøerne (Kort, Institutioner, Forretninger, Privatadresser) . . . . . . . Grønland (Kort; Landet, Befolkningen og Styrelsen; Kolomdistnk- Havne-og Éksportafsn'it (méd Dampskibsrute-Fortegnelse ogSpecial- Bestmnmdser og Takster for Post-, Jernbane-, Teiegraf-og Toldvæsen Firmaer og Aktieselskaber (indregistreret Tegningsret,Kapital m.m.) FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER....................................

1. Bind, A fdeling 1 2. Bind (efter gule Blade)

1. Bind, Afdeling II

■ i

i

1. Bind, Afdeling II og III A

distrikter, Værgeraadskredse, Postdistrikter, Kirkesogne m. m.) KlClhPnnAVll Gader Veie og Pladser (Oplysning om Gadenavnets Oprindelse, AJOUGlllldV11 Oad^ 3 ts0er, Matrikelnr!, ^BjendomsskjU, Jordværdi, Ejer, Bo-

1. Bind, Afdeling H IB 1. Bind, Afdeling IV 2. Bind (efter gule Blade) 2. Bind (grønne Blade) 2. Bind, Afdeling VI 2. Bind, Afdeling VII

2. Bind, Afdeling V il 1. Bind, Afdeling V 1. Bind, Afdeling V 1. Bind, Afdeling V 1. Bind, Afdeling V 1. Bind, Afdeling V 1. Bind, Afdeling V 1. Bind, Afdeling V 1. Bind, Afdeling V 1. Bind, Afdeling V 2. Bind, (efter gule Blade) 2. Bind, (grønne Blade) 2. Bind, Afdeling VI 2. Bind, Afdeling VII

Provinsen

2. Bind, Afdeling V III 2. Bind, Afdeling V III 2. Bind, Afdeling V III 2. Bind, Afdeling V III 2. Bind, Afdeling V III

State?og kommunale Institutioner; Statistik; Foreninger og Sel- Forretninger^ ordnet efter Byer og Sysler, med Henvisning til deres Plads i F ag-R egistret...................................................................... Privat-Adresser............................. • • • • • • • ........................................ FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER....................................

Island

Kort over Czeko-Slovakiet, Danzig, England, Finland, Letland,Norge, Sverige,Tyskland........................................■■■■••----- De europæiske Staters Størrelse, Folketal, Statstorm, Kolonier, Hovedstæder.................................................................................. Danmarks Gesandtskaber og Konsuler i Udlandet .......................... Fremmede Landes Gesandter og Konsuler i Danmark...................... Danske Foreninger i Udlandet.................. . . . . . . . . . . . . • • • • ■ Større Virksomheder i Udlandet, der ejes eller ledes af Danske Dampskibsruter, der forbinder danske og udenlandske H avne.. FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER..........................

2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX 1. Bind, Afdeling II og V 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind (i Havneafsnittet) 2. Bind, Afdeling IX

Udlandet

/

Tilføjelser, der er kommet til Redaktionens Kendskatj/ efter Trykningen af det paagældende Afsnit findes Side 13 paa de gule Blade i dette Bind.

I

I

EMNELISTE til Vejviserens andet Bind. X En alfabetisk Fortegnelse over de vigtigste i 2. Bind omhandlede Emner, deriblandt alle Fag-Registrets Over­ skrifter, med Angivelse af det Sidetal, hvorunder Emnet skal søges. I Emnelisten er paa alfabetisk Plads indskudt følgende Oversigter over beslægtede Fag i Afd. VII Fag- Register for Danmark. '

r

Slagteriprodukter

/

Motorer Musik-Instrumenter Mølleriprodukter Olier I’ Ovne Produktforretninger

Isolerings-' og Tætningsma­ teriale Kontorartikler o

Assurance Belysning Brændsel Farver og Farvevarer Fisk og Fiskeriprodukter •Gulvbeklædning Havebrugsprodukter

Spinderier og Rebslagerier Sygeplejeartikler Tobakker og Cigarer Toiletartikler Trikotage ■/ Undervisning Væverier

Legetøj Maalere Mejeriprodukter Metaller .

Skibsrederier Skolemateriel

- ' Contents of Kraks Vejviser, a brief explanation in English of the main classifications

k

'

'

of this directory is to be found on page 56. An English translation of the most important trades, see page 257. Une traduction frangaise des professions les plus importantes, voir page 261. Eine deutsche tibcrsetzung der wichtigsten Fach-Uberschriften, siehe Seite 264. Una traduccidn espanola de los profesiones mos importantes véase pågina 268. PyccKiii nepeBOjn, rffaBH-bfimHXT, pyOpHKi. npoMUwioBaro peec-rpa uaxoHUTcn bi , Hanajrfc BToporo tomo '

■ ( k ’

,

/

Optagelse i Vejviseren 'sker efter Redaktionens Skøn.

Il 1

I I 1-2

4

*

>

9'

/

Emneliste til Vejviserens andet Bind. )

Side Aabenraa, Firma-Register. . 195 Aakirkeby, Firma-Register . 195 Aalborg, Firma-Register . . 196 Aalestrup, Firma-Register . 198 Aarbøger.............................. 273 Aarhus, Firma-Register. . . 198 Aars, Firma-Register . . . . 203 Aarup, Firma-Register . . . 203 Acetylénbelysning............'. 274 Acetyléndissous.................. 274 Adressebøger i Udlandet, se Afd. IX Adressering.......................... 274 Afskrivningsbureauer, seMa- skinafskrivningsbureauer. 894 Afsvampningsmidler........... 274 Aftapningsmaskiner....... 274 Agentur- og Kommissionsfor­ retninger ........................... 274 — paa Island................. 1483 Ajlespredere................... 281 Akkumulatorer............... 282 Akkumulatorsyre......... 283 Akureyri, Forretninger . .. 1475 Akvarier........................ 283 Akvavit........................... 283 A labastvarer.................. 283 A lbum s.......................... 283 Alkoholfri D rikke......... 283 Allinge, Firma-Register. .. 203 Altinget, Island.,............ 1474 Aluminium..................... 283 Aluminiumsvarer............ 283 Amatør-Fotografiapparater . 283 Ammoniak..................... 284 Ammunition................. 284 Analytisk-kemiske Labora­ torier, se Kemiske Labora­ torier ............................... 745 A nilinfarver....................... 284 Ankere og Kæder............... 284 Anlægsgartnere.................... 284 A n n o n c e b u r e a u e r 285 Anretninger i Hjemmet, se Selskabsanretninger i H jemmet............................ 1081 Ansigtspleje.......................... 287 (Artikler til Ansigtspleje). 287 Ansjoser................................ 287 Ansvarsforsikring 1. Indenlandske Selskaber 287 2. Udenlandske Selskaber 288 3. Repræsentanter............ 288 Antikvarboghandlere............ 288 Antikvitetshandlere............ 289 (Antikviteter en gros) . . 290 Antikvitetsrestaurerere . . . 290 A poteker................................ 290 (Apotekervarer en gros) . 292 (Apotek-Artikler og -In­ ventar) ................................ 292 Arbejdsanvisnings- og Hus­ gerningskontorer ............ 292 A rbejdstøj........................... 293 Arden, Firma-Register. . . . 203 Arkitekter............................. 293 (Artikler for Arkitekter) 297 Armaturforretninger............ 297 Arnessysla, Forretninger . . 1478 Artistagenturer, se Teater-, Koncert- og Varietébu­ reauer ............................. 1219 A sbest..................................... 297 Asfalt 1. Asfalteringsvirksomheder 297 2. Asfalt en g ro s................. 298 (Maskiner og Artikler for Asfalteringsvirksomheder 299

Side Automobillakerere. . . . . . 317 Artikler f. Automobillakerere 317 Automobilolie, se Motorolie 317 Automobilreparation . . . . 317 Automobilringe.................... 321 Automobilstationer.............. 323 Automobiltilbehør............... 323 Automobiltransportforr.,'so Automobilkørsel 2. Vare­ kørsel ................................ 316 Automobiludlejning........... 326 Avena-01............................. 326 Avisbureauer........................ 326 Aviser, 1. Dagblade............ 327 Aviser, 2. Ugeblade, Tids­ skrifter m. m................... 336 Aviser og Tidsskrifter paa Island................................ 1485 (Leverandører til Aviser og Tidsskrifter)................. 345 Avismakulatur.................... 345 A visudklip............................. 345 Baadebyggerier.................... 345 (Artikler for Baadebygge­ rier) ................................... 346 Baad- og Færgefart . . . . . 346 Baadmotorer................. 346 Baand............................. 346 Badeanstalter................. 346 (Artikler for Badeanstalter) 347 (Søbadeanstalter)...... 347 Badeapparater.............. 347 Badeartikler.................. 347 Badehoteller, se Bade- og Sommerhotcller......... 348 Badeinstallering............ 347 Badekar.......................... 348 Badeovne....................... 348 Bade- og Sommerhoteller .. 348 Bade-og Sommerpensionater 351 Badesteder...................... 352 Bagepulver.................... 352 Bagere . . . .......................... 352 (Bageri-Artikler og-Inven- ta r ) ................................... 360 Bage- og Stegeovne............ 361 Ballerup, Firma Register . . 204 Bal- og Selskabsmusik . . . 361 Balticum, Kort over........... 39 Bambus.................................. 361 Bambusmøbler..................... 361 Bambusrør....................... . 361 Bananer en gros.................. 361 Bandager............................. 331 (Bandager en gros) . . . . 362 Banker................................... 362 — paa Island.............. 1474,1485 « (Artikler for Banker) . . . 377 Banker i Udlandet se Afd. IX Bankiers...............* ............ 377 Barberer og Frisører . . . . 378 (Barber- og Frisør-Artik­ ler) ................................... 380 Barbermaskiner og Barber­ blade............ . . . . . . . . 380 Bar&astrandasysla, Forret­ ninger.................................1478 Barnemøbler....................... 380 Barnevogne 1. Udsalg................ 380 2. Fabrikker &en gros. . 380 (Artikler til Barnevogns­ fabrikation)............ 381 Barometre. . ....................... 381 Bast (Raffia) engros . . . . 381 Bastbaand.......................... . 381

Side Bastmaatter.......................... 381 Batik..................................... 381 Bedcmænd............................. 382 Befragtningsagenter............ 382 Beg........................................ 382 Begravelsesbesørgelse . . . . 383 Begravelsesselskaber, se Real- Registret i Bind I Belysning Acetylénbelysning............ 274 Automobilbelysning. . . . '305 Belysningsartikler............ 383 Benzin................. ' . . . . . 383 Carbid................................ 457 Elektricitetsværker, se Bind I Afd. II og Afd. V Elektrisk Lysinstallation 512 ElektriskeBelysnjngsanlæg 513 Elektriske Belysningsart. 513 Gasglødenet....................... 597 Gas- og Vandmestre. . . . 597 Gasværker, se Bind I Afd. II og Afd. V Glødenet......................... . 608 Lampeglas....................... 822" Lamper............................. 823 Lampeskærme.................. 823 Lygter................................ 844 Lysekroner....................... 844 Lysestøbere.................... 843 Metaltraadslamper............ 924 Petroleum.......................... 99$ Skibslanterner.................. 1091 Stearinlys.......................... 1171 Sugegasværker og-gasanlæg 1183 Trappeautomater............... 1238 Ben en gros..........................* 383 Benmelsfabr., se Kød- og Benmel......................... 817 Benzin, 1. Benzin engros. . 383 Benzin, 2. Benzindepoter . . 384 Benzin-Genvinding........... 384 Benzin-Tankanlæg........... 384 Benzol ................................... 384 Beslagsmede.................... 384 Bestemmelser og Takster for Post-, Jernbane-, Telegraf- og Toldvæsen.................... 63 Besætningsartikler, se Sy-og Besætningsartikler . . . . 1189 Betonblandemaskiner . . . . 384 Betonstøberier....................... 383 (Artikler for Betonstøbe­ rier) ...................................... 383 Biavlsredskaber.................... 385 Biblioteker, so Oversigten i Emnelisten til Bind I — paa Island.................... 1474 Bijouterivarer....................... 385 Billarder og Billardartikler 383 Billedhuggere.............. . . . 385 Billedindramning. . . . . . . 386- Billedskærere................. 38G Billetforretninger, se Teater­ billetter ............................. 1213 Billettrom ler................. 387 Bindegarn en gros........ 387 Biografteatre................. 387 (Artikler forBiografteatre) 387 Birkerød, Firma-Register . . 204 Biscuit 1. Biscuitfabrikker........... 387 2. Import & en gros .. . 388 Bistadefabrikker........... 383 Bitter................................. . 388 Bjergningsentrepriser . . . . 383 Bjerringbro, Firma-Register 204 Blikemballagefabrikker . . . 383

Asnæs, Firma-Register . . . 203 „Asotu . se Trikotage 2 (Fabr.) . . 1243 Assens, Firma-Register . . . 203 Assurance. Ansvarsforsikring............ 287 Assuranceforretninger. . . 299 Automatforsikring............ 305 Automobilforsikring . . . 312 Brandforsikring.............. 421 Cyklea8surance................. 478 Driftstabsforsikring. . . . 502 Elektromotorforsikring. . 522 Erhvervsudygtighedsfor­ sikring .......................... 530 Genforsikring.................... 600 Glasforsikring................. 606 Hagelskadeforsikring . . . 647 Hesteforsikring............... 661 Huslejeforsikring............ 680 Hussvampforsikring. . . . 680 Hypotekforsikring............ 681 Indbrudsforsikring . . . . 693 Invaliditetsforsikring. . . 703 Kautionsforsikring . . . . 739 Kreaturforsikring............ 787 K rigsforsikring.............. 789 Livsforsikring.................. 838 Maskinskadeforsikring . . 907 Pensionsforsikring . . . . 997 Plantageforsikring............1004 Ran- og Røveriforgikring 1022 Rejseforsikring............... 1027 Rejsegodsforsikring. . . . 1028 Stormskadeforsikring. . . 1178 Sygeforsikring.................. 1190 Sø- og Transportforsikring 1206 Tandplejeforsikring. . . . 1213 Ulykkesforsikring............ 1279 Vandklosetassurance . . . 1291 Vandskadeforsikring . . . 1292 Assurance, Island. . . . 1474,1485 Assuranceforretninger. . . . 299 „Atka Olie“ se Spiseolie....................... 1165 A ttraps................................. 303 Augustenborg,Firma-Register 204 Auktionsholdere . . . . . . . 303 Autogén-Svejseapparater . . 304 Artikler f. Autogensvejsning 305 Autografi................................ 305 Automater........................... 305 Automatforsikring.............. 305 Automobilbclysning............ 305 Automobildragtor............... 305 Automobildroskekørsel og Automobiludlejning, se Au­ tomobilkørsel, 1. Person­ kørsel ............................... 315 Automobiler 1.Automobilfabr.' . . . . . 306 2. Automobilforhandlere . 306 3. Automobiler en gros & Automobileksport. . . . 312 (Artikler f. Automobilfabr.) 312 Automobilforsikring 1. Indenlandske Selskaber 312 2. Udenlandske Selskaber 313 3. Repræsentanter.............. 313 Automobilgarager....... 313 Automobilkarosserifabr.. . . 314 (Artikler f. Automobilka­ rosserifabr.)................... . 315 Automobilkøreskoler............ 315 Automobilkørsel 1. Personkørsel................. 315 2. Varekørsel. .•.............. 316

>

EMNELISTE

Side

Sid 116

Sid« 46 46;

Blikkenslagere ogSkiferdæk­ kere .................................. (Artikler for Blikkensla­ gere og Skiferdækkere). . Blikplader............................. Blikvarer ............................. Blodfoder............................ Blomster, 1. Blomsterhand­ lere .............. .................. Blomster, 2. Blomstergart­ nere ................................... Blomster, 3. Blomster, Im­ port og en gros .............. (Artikler for Blomster­ handlere) .......................... Blomster, kunstige.............. Blomsterlog.......................... Blonder en gros ................. Bluser 1. Bluseudsalg................. 2. Bluser en g ro s........... B ly........................................ Blyanter 1. Forhandlere................. 2. Fabrikker.................... Bly- og Kobbertækkere . . . Blyplomber, se Plomber og Plombetænger................. Blyro r................................... B læk..................................... Blodstøbegods...................... Bogbindere............................ (Bogbinderi-Artikler og -Maskiner)....................... Bogense, Firma-Register . . Bogforlag............................. Boghandlere.......................... (Artikler for Boghandlere) Bogholderianlæg................. Bogholderiundervisning . . . Boghvedegryn ....................... Bogtrykkerier....................... — paa Island....................... (Bogtrykkeri-Artikler og -Inventar).......................... Bolte og Mottrikker 1. F abrikker.................... 2. Importører.................... Bomuldsgarn....................... Bomuldsspinderier.............. (Anlæg af ogArt. for Bom­ uldsspinderier) ............... Bomuldsvæverier................. (Artikler for Bomuldsvæ­ verier) ......................... Boraksfabrikker.................... Borde..................................... Borgarfjarfiarsysla, Forret­ ninger ................................ Bouillonterninger................. Boxanlæg . .......................... Brabrand, Firma-Rogister. . Bramminge, Firma-Register Brandalarmeringsapparater Brande, Firma-Register. . . Brandforsikring, 1Indenland­ ske Selskaber.................... Brandforsikring, 2Udenland- ske Selskaber.................. Brandforsikring,3Repræsen­ tanter................................ Brandsikre D øre................. Brandsikre Tankanlæg, se Benzin-Tankanlæg............ Brandslukningsapparater . . Brandsprøjter og Brand­ slukn ingsmatoriel ............ Bremseklodser..................... Brevordnere.............. . . . . Briketter...................... Brilleglasfabrikker.............. Briller og Pincencz............ (Briller en gros).............. B rin t..................................... Broderi 1. Broderihandlere . . . . 2. Broderi en gros . . . . Brolægningsentreprenører. . Broncestoberier.............. .. . Brugsforeninger.................... Bryggerier............................. (Bryggerier med Depot i Kjobenhavn) .................... (Bryggerimaskiner og -Ar­ tikler for Bryggerier) . . Brædstrup, Firma-Register. Brænde. ................................

Brænderiartikler, se Spritfa­ brikker, Art. fo r............ Brændevin............................. Brændsel B rik etter.......................... Brænde ............................. Brændselsforretninger. . . Brændselsolier.................. Il itændere . ................ Koks og Cinders.............. Kul..................................... Petroleum................ Trækul..................... . . . Tørv.................................. Brændselsforretninger. . , . Brændselsolier....................‘ Brødfabrikker . . . . . . . . Brødskæremaskiner . . . . . Brøndboring....................... (Artikler for Brøndborere) Brønderslev, Firma-Register Brøndkarme og Brønddæks­ ler ...................................... Brøndkuranstalter............... Brørup, Firma-Register. . . Buddingpulver................. . . Budekspeditioner................. Bugserselskaber................. Buntm agere........................ (Buntmagere en gros) . . Buster, se Voksbuster. . . . Butiksinventar . . . i . . . . Byggegrunde....................... Byggryn ................................ Bygmestre (kun i Sønder­ jylland) ............................. Bygningsartikler.................. — paa Island. ..................... Bygningsbeslag.................... Bygningsreparationer 1. Blikkenslagerarbejde. . 2. Glarmesterarbejde . . . 3. Malerarbejde.............. 4. Murerarbejde ............... 5. Tømrerarbejde............ Bælter en gros.................... Bærepinde................. .. Bødkere. .............................. (Bødkeriartikler)............... Bøjler . -................................ Bølgepap, (se tillige Pap). . Bølgeplader.......................... Børnehaver . ....................... Børnekonfektion 1. Børnekonfektionsforr.. 2. Børnekonfektion en gros Børneudstyr 1. Børneudstyrsforr. . . . 2. Børneudstyr en gros. . Borstenbindervarer, 1. Bør­ stenbindere ........................ Borstenbindervarer,2.Børste- vareudsalg....................... Borstenbindervarer,3,Børste- varer en gros.................... (Raavarer f. Børstenbin­ dere) ................................ (Artikler f.Børstenbindere) Børstetræfabrikker.............. Bøssemagere....................... Cacao 1. Cacaopulver................. 2. Cacaobønner................. Caféer................................‘ Carbid ............................. ■. Carbolineum.......................... Carborundum....................... Case'in, 89 K asein............... Celluloidvarer..................... Cement. ............................ . (Anlægaf Cementfabrikker) Cementfarver....................... Cementfliser . . . . . . . . . Cementrør....................... .. . Cementvarer........................ (Artikler for Cementvare- fabrikation).............. .. Centralvarmeanlæg.............. (Apparater og Artikler til Centralvarmeanlæg). . . . Centrifuger, Fabr. og Import Champagne.......................... Chaufførskoler, se Automo­ bilkøreskoler .............. .. . Cheviot.............. ...............

Chlorcalcium....................... Chokolade, 1. Chokoladefa­ brikker ............. . . . . Chokolade, 2. Agenturer & en g r o s ................. . . . (Artikler og Maskiner til Chokoladefabr.) . . . . . . Christiansfeld, ^Firma-Re­ gister......................... ; . . Cichorie, se Kaffesurrogater Cider.................................. . Cigarer 1. Cigarhandlere. . . . . . 2. Cigarfabrikker, Agen­ turer og Import . . . . (Artikler for Cigarhand­ lere)................................... Cigaretter, Fabr. og Import. (Artikler for Cigaretfa­ brikker).................... .. Cigarkasser.......................... Cigarrør................. . . . . Cikorie, se Kaffesurrogater. Cinders, se Koks og Cinders C iselerer.............. .. Clichéer............................... (Art. for Clichéfabr.). . . Cognac................................... Cokes, se K o k s .................. Compound Lard, se Fedt en g r o s ................. .............. Cotillonsartikler, se Kotil- lonsartikler....................... 787 Crown Corks................. 477 Cykleassurance.............. ' . . 478 Cyklelak............................... 478 Cyklelakering. . .................. 478 Cykler, 1. Cykleudsalg . . . 478 Cykler, 2. Cykler engros. . 484 (Artikler f. Cyklefabrikker) 486 Cyklereparation................. 486 Cykleringe............................. 486 Cykletilbehør ....................... 486 Cylinderolier....................... 487 Czeko-Slovakiet, Kort over. 1538 —FirmaeVmed Handelsinter­ esser paa Danmark . . . . 1537 Dagblade, se Aviser 1. . . . 327 Dalasysla, Forretninger . . . 1478 Damefrisørinder, se Frise­ ring 1 ................................ 566 Damehatte 1. Damehatteudsalg . . . . 2. Damehatte en gros. . . Damekonfektion, se Konfek­ tion ................................... Damelinned 46< 461 201 73 461 461 47i 47; 474 47£ 47£ 47£ 731 758 47£ 47£ 477 477 751 538

■Destruktionsanstalter . . . . 499 Dieselmotorer. . . . . 500 Diner transportable, se Sel- . . skabsanretninger. ............ 1081 Dispachører. . . . . . . . . . 500 Dragéfabrikker.................... 500 D ragere............................... 500 Drejebænke........... .............. 501 D re je re ...................... 501 (Artikler for Drejere). , . 501 Driftstabsforsikring 1. Indenlandske Selskaber 502 2. Udenlandske Selskaber 502 3. Repræsentanter. . . . . 502 Drivhusanlæg............................ 502 1. Drivremmefabrikker . 502 2. Drivremmeimportører og -forhandlere . . . . 503 Droger.................................. 504 Dronninglund, Firma-Re­ gister . . '.......................... 205 Druesirup......................... . 504 Duehandlere, se Fuglehand­ lere .................................. 579 Dukker 1. Dukkeudsalg ............... 504 2. Dukker en gfos............. 505 Dukkevogne.................... 505 Duplikatorer....................... 505 Duplikering.......................... 506 Dykkerarbejder..........................506 Dynamoer............................. 506 D yrlæ ger............................. 506 (Artikler forDyrlæger) . 506 Dækketøj............................. 506 Dørgreb ............................... 506 Dørholdere............ ................ 506 Dørlukkere............. 507 Dørplader............................. 507

388 393 393 393 394 394 398 398 398 398 399 399 399 399 399 399

43 42 43 43 43 68 75 79 99

125' 127, 43: 43 43! 431 43i 431 20, ’ 43< 43< 204 43( • 43( 43' 437 431 131t 431 43£ 43S 44C 44C 1487

399 399 1007 399 400 400 400 403 204 403 404 409 409 410 410 410 1486 417 418 418 419 419 419 419 421 421 421 1478 421 421 204 204 421 204 421 423 424 424 384 425 425 425 425 425 426 426 426 426 426 428 429 429 429 430

447 447 447 447 447 447 448 448 448 449 450 450 450 450 450 451 452 452 452 454 454

Ebeltoft, Firma-Register . . E bon it.................................. Eddike, 1. Eddikefabrikker Eddike, 2. Import og en gros (Artikler for Eddikefa­ brikker) ........... .. Eddikesyre. . .•.................... Egetræsmobler.................... Ejby, Firma-Register . . . . Ejendomshandlere og Ejen­ domsmæglere .................... Ejendomsselskaber . . . . . . Eksportslagterier, se Slagterier.......................... Svineslagterier................. Ekspresbureauer, se Kiosker Ekstrakter............................ Ekviperingshandlere,se Her­ reekvipering 1................... Elektricitetsmaalere og elek­ triske Maaleinstrumenter. Elektricitetsværker i Køb­ stæder og større Stations­ byer er opt. i Afd.V il.Bind foran vedkommende Bys Forretninger. —Elektrici­ tetsværker i Kbhvn., se Afd. II. Elektrisk Isolationsmateriale Elektrisk Lysinstallation . . (Artikler f. Installatører) Elektriske Artikler.............. Elektriske Belysningsanlæg. Elektriske Belysningsartikler Elektriske Kraftanlæg......... Elektriske Lysskilte . . . . . Elektriske Ringeapparater . (Artikler til elektr. Ringe- ledninger).......................... Elektriske Signal- og Ur­ anlæg ......................... Elektriske Strygejern . . . . Elektriske Svejseapparater . ElektromekaniskeVærksteder Elektromotorer (Artikler til Elektromo­ torer) ............................... Elektromotorforsikring . . Elektropletvarer................. (Artikler f. Elektropletvare- fabr.).............. ................... Elektroteknisk Laboratorium Elevatorer ............................. Emaillebogstaver................. Emaillegods.......................... Emailleret Pladejernsgods. .

205 507 507 508 508.

508 508 205 509 511 747 511 655 511 1126 1185 511 512 516 517 518 518 519 519 520 520 520 520 520 520 520 521 522 522 522 522 522 522 523 523

487 487 767 487 488 488 488 489 489

1. Udsalg......................... 2. Fabrikker og en gros . Dameskræddere.................... Dampkedelanlæg. . . . . . . . Dampkøkkenanlæg. . . . . . Dampmaskiner . . . . . . . . Dampmøller og andre større Handelsmøller . . . . . . . (Artikler & Maskiner f. Pampmøller).................... Dampskibsekspeditioner og Dampskibsselsk................. — paa Island. . . . . . . . . (Leverandører til Damp­ skibsselsk.) .................... . Dampskibsekspeditioner & Dampskibs-Linier, regel­ mæssigt anløbende Kbhvn. Dampskorstene..................... Dampstøderier..................... Damptromler................. . Danmarks Gesandter ogKon­ suler’ i Udlandet.............. Danseundervisning. . . . . . Danske pgskandinaviske For­ eninger i Udlandet . . ; . Danzig, Fristaden, Kort over Firmaer med Handelsin­ teresser paa Danmark . . Dekatører............................. Dekoratører. . . .................. Dekstrin . \ ................. . Dekupører .......................... Delikatessehandlere 1.’Udsalg.X................. 2. Delikatesser en gros. . Dentaldepoter................. .. . Dentister, se Tandteknikere Desinfektion . .................... Desinfektionsovne . . . . . . Desinfektionssprøjte........... '

489 493 '493 1487 497 53 497 497 497 1523 497 1527 1541 1540 498 498 498 499 499 499 499 1213

455 455 455 455

455 456 456 457 457 457 737 457 457 459 459 460 460 460

462 463 464 464 465 315 465

431 431 204 432

499 499 ■499

i

EMNELISTE

4

Side

Side

Side 209

Frederikssund, Firma-Regi­ ster ..........................*. . . Frederiksværk, Firma-Regi- st©i* 209 „Fresko“ se Skotøj 3 (Fabr.) 1105 Frihavn, Kjøbenhavns, Kort o v e r.................................. 36 Frimærkehandlere................. 565 Frisering, 1. Damefrisering 566 Frisering, 2. Herrefrisering 568 (Frisørartikler).................... 568 Frugt, 1. Frugt- & Grønt­ handlere ............................... 568 Frugt, 2. Frugt en gros. . 571 (Artikler for Frugthand­ lere) .................................. 571 Frugtsaftfabrikker............... 572 Frugtvine 1. Frugtvinefabrikker. . . 572 2. Frugtvineoplag............ 572 F rø ........................................ 573 (Art. for Frøhandlere). . . 578 (Frørensningsmaskiner). . 578 Frøanalyse............................. 578 Frøtørringsmaskiner, se Korntørringsmaskiner og -anlæg............................... 784 Fuglebure.......................: . 578 Fuglefrø............................... 578 Fuglehandlero...................... 578 Fugléudstopning................. 579 Furagehandlere.................... 579 (Furage en g r o s ) ........... 579 Fustager........................ . . 579 Fyldepenne 1. Fabrikker.................... 579 2. Importører og Forhand­ lere af Fyldepenne. . . 579 3. Reparation afFyldepenne 580 Fyrværkere.......................... 580 Fyrværkerisager................. 581 (Fyrværkerisager en gros) 581 Fysiske Apparater, se Instrumentmagere 2. . . . 702 Skolemateriel.................... 1097 Fægteinstitutter.................... 581 Færøerne, Fag-Register for. 1335 Fæsteforretninger. . . . . . . 581 Fødselshjælpersker, so Jor­ demødre............................. 723 Gadekoste . .......................... 582 Gadetavleudlejning.............. 582 Galanterivarer 1. Galanterivareudsalg . . 582 2. Galanterivarer en gros 582 Galoscher 1. Galoscheudsalg........... 583 2. Galoscher en gros . .. 583 Galvanisering................. 584 Galvaniske Elementer . . . . 584 Galvanoplastik . .................. 584 Gamascher....................... 584 Garderobeskabe.............. 584 Gardindekorationer........... 584 Gardiner 1. Gardinudsalg........ 584 2. Gardiner, Fabr. &engros 585 Gardinstænger................. 585 Garn 1. Udsalg.................... 585 2. Fabrikker og en gros. 585 Gartnere........................... ... 586 (Artikler for Gartnere). . 594 G arverier....................... 595 (Garveri-Artikler og -Ma­ skiner).......................... 596 Gasapparater og Gasovno. . 597 Gasbadeovne....................... . 597 Gasborde.......................... 597 Gasglødenet............. 597 Gaskomfurer........... 597 Gasmaalere.................... 597 Gasmotorer . ....................... 597 Gas- og Vandmestre...... 597 (Artikler f.Gas-ogVandm.) 600 Gasværker i Købstæder og større Stationsbyer er opt. i Afd. V i Real-Reg. for hver enkelt By. — Gas­ værker i Kbhvn. seAfd. II. Gasvæ rksahlæg................ 600 Gelatine.............. , . 600 Gelændere............................ 600 Genforsikring 1. Indenlandske Selskaber 600 2. Udenlandske Selskaber 601 3. Repræsentanter............ 601

Gesandter og Konsuler, Dan­ marks, i. Udlandet. 1523 Gilleleje, Firma-Register .. 209 Gipsere........................ 601 (Gips en gros)....... 601 Gipspladevægge.......... 601 Gitre, se Gelændere............ 600 Give, Firma-Register. 209 Gjørlev, Firma-Register. .. 209 Glamsbjerg, Firma-Register. 210 Glarmestre............................ 601 (Glarmesterartikler). . . . 604 Glas, 1. Glasudsalg.............. 604 Glas, 2. Glas en gros . . . . 604 Glas, 3. Glasværker............ 606 Glasblæsere.......................... 606 Glasbogstaver....................... 606 G lasbøjerier....................... 606 Glasforsikring 1. Indenlandske Selskaber 606 2. Udenlandske Selskaber 606 3. Repræsentanter........... 606 Glasgravører.......................... 607 G laslofter............................... 607 Glasmaleri............................... 607 Glasmontrer............................. 607 Glasmosaik............................. 607 Glassandblæserier.............. 607 Glasskilte............................... 607 Glasslibning............................. 607 Glastage.................................. 608 Glasætsning............................. 608 Glimmer.................................. 608 G lober..................................... 608 Glostrup, Firma-Register . . 210, Glycerin.................................. 608 Glykose..................................... 608 Glødelamper, seMetaltraadsl. 924 Glødenet............................ 608 Gobelinsvæverier.................... 608 Godsekspeditioner . ................ 608 Graasten, Firma-Register . . 210 Grafit.............. ' ..................... 609 Gramby, Firma-Register. . . 210 Grammofoner....................... 609 (Artikler til Grammofoner) 611 Grammofonplader en gros. . 611 G ran it..................................... 611 Gravemaskiner...................... 611 Gravgitre.............................. 612 Gravmonumenter................. 612 Gravører............................. 613 Grenaa, Firma-Register . . . 210 Grimer..................................... 613 Grindsted, Firma-Register . 210 Grosserere............................... 613 G ru s......................... 636 Grøntsager, tø rred e............... 636 Gudhjem, Firma-Register. , 211 Guldlister............................... 636 Guldsmede............................... 637 (Artikler for Guldsmede) 639 Guld- & Sølvvarer en gros 639 Guldtrækkere.......................... 640 Gullbringusysla, Forretnin­ ger ..................................... 1478 Gulvbeklædning Bygningsartikler................. 440 Cement............................... 457 Cementfliser......................... 460 Gulvbeklædning................. 641 (Artikler f. Gulvbeklædn.) 641 Gulvfliser......................... 641 Gulvtæpper.......................... 642 Kokosvarer ........................ 757 Linoleum ...................... 834 Linotol............................... 836 Magnesit............................ 863 Parketgulve........... .. . . . ' 991 Terrazzo............................ 1225 Tæpper............................... 1262 Gulvfernis............................. 641 Gulvfliser................................ 641 Gulvklude............................... 641 Gulvtæppebankning........... 642 Gulvtæpper 1. Gulvtæppeudsalg . . . . 642 2. Gulvtæpper en gros . . 642 Gummi Arabicum.............. . 642 Gummi, gammelt. . . . . . . 64? Gummi- og Guttaperkavarer 1. Gummi- og Guttaperka- vareudsalg.................... 643 $. Gummi- og Guttaperka­ varer en g ro s.............. 643 3. Gummivarefabrikker. . 644 (Art. og Maskiner for Gummivarefabr.) . . ' . . . 644

Fisk og Fiskeriprodukter Ansjoser............................. 287 Fiskeauktionsmestre,auto­ riserede .......................... 540 Fiskeboller......................... 541 F iskefars............................ 541 Fiskehandlere. . ................. 541 (Fisk en gros).................... 544 (Art. f. Fiskehandlere). . 546 Gelatine............................... 600 Kaviar............................... 739 Klipfisk en gros................. 750 Konserves. . ....................... 771 L ak s..................................... 822 Muslinger............................. 951 Sardiner............................. 1075 Sild en gros....................... 1084 Ø sters............................... 1332 Fiskeriartikler og-redskaber 546 Fiskeriselskaber................. 547 — paa Island....................... 1488 F ittin g s .................................. 547 Fjederklemmer, se Tøjklem­ mer . . . '.......................... 1263 Fjer og Dun 1. Udsalg............................. 547 2. Fjer og Dun en gros. . z548 Fjer til Modepynt................. 548 Fjerkræ en g ro s.................... 548 (Artikler for Fjerkræavl) 548 Fjerrensning............„............... 548 Fjerritslev, Firma-Register. 207 Flag. ..................................... / 549 Flaskehylstre ....................... ' 549 Flasker.................................. 550 F lin t..................................... 550 Fliser, se Cementfliser....................... 460 Gulvfiiser.......................... 641 Vægfliser........................... 1321 Fluefangere....................... 550 Flygler.................................. 550 Flytteekspeditioner.............. 551* Flyvemaskiner og Flyvema­ skinetilbehør ............*. . . 552 Flyvning, se Lufttrafik . . . 843 Fløde en gros....................... 553 F lø jl......................... 553 Foderblandingsanlæg................. 553 Foderstoffer.......................... 553 (Art. og Maskiner f. Foder- stoffabr.)....................... 558 Fodlæger, se Ligtorneopera­ tører . . . . i .................... 831 Fodtøj, se Skotøj................. 1097 Foerstoffer............................. 558 Fonografer....................i . . 558 Forbindstoffer. .................... 558 Foreninger, danske og skan­ dinaviske, i Udlandet. . . 1527 Foreninger og Selskaber paa Island................................ 1474 .Forgyldere.................................. 558 Forhyringsagenter, autorise- Forklæder............................ 559 Forlag, se Bogforlag . . . ................. 403 Kunstforlag 799 Musikforlag. . . . . . . . . 947 Formessing.......................... 559 Fornikling............................ 559 (Artikler f.Forniklingsanst.) 560 Forretninger, Island............ 1475 Forsamlingslokaler................. 560 Forsikring, se i Emnelisten Oversigten Assurance Forsølvning................. .. 560 (Artikler f. Forsølvnings­ anstalter) .............. . . . . 560 Fortinning............................ 560 Forvaltningsinstitutter. . . . 560 Fotografer............................ 561 Fotografiske Artikler, 1. Spe- cialhdl. med fotografiske A rtikler............................ 562 Fotografiske Artikler, 2. An­ dre Handlende................. 563 Fotografiske Artikler, 3. Fa­ brikker ............................ 564 Fotografiske Artikler, 4. Agen­ turer & en gros..... 564 Fotolitografi.......... 565 Fragtmænd............................ 565 Fredensborg, Firma-Register 207 Fredericia, Firma-Register,. 208 Frederikshavn, Firma-Regi­ ster . ................................ 208

Emailleskilte . . '................. 523 Emballagefabrikker.............. 523 Emblemer og Medailler . . . 523 Emissionsvirksomheder . . . 524 Engageringsbureauer . . . . 524 Engageringskontorer listen til forste Bind) 1. Engageringskontorer, oprettet af Foreninger. 524 2. Private Engagerings­ kontorer .......................' 524 England, Kort over . . . . . 1544 _ Firmaer med Handelsin­ teresser paa Danmark . . 1543 Entreprenører....................... 524 Se ogsaa Losnings- &Last­ ningsentreprenører. . . . 840 (Artikler f. Entreprenører) 529 Erhvervsudygtighedsforsikring 530 Esbjerg, Firma-Register. .. 205 Essenser............................. 530 Etiketter. . .......................... 531 Etuier . . . .......................... 531\ „Extral . Sæbeu, se Sæbefa­ brikker ............................ 1200 Eyjafjargarsysla, Forretnin­ ger..................................... 14:78 207 Fa^adepuds............................ 531 Fag-Register, Island............... 1483 Fajance..................................... 531 Fajanceovne.......................... 532 Faner................... 532 Fanø, Firma-Register . . . . 207 Farver og Farvevarer Anilinfarver.................... ,284 Cyklelak . .......................... 478 Farver, 1. Farvehandlere 532 Farver, 2. Farvefabrikker 533 Farver, 3. Farver, Imp. & en g r o s ..................................534 (Art. for Farvehandlere og -fabrikker) . . .............. 535 Farveriartikler.................... 536 Farvesprøjter. . . . . . . . 536 FerniB.................................. 539 Gulvfernis......................... 641 K itfabrikker....................... 748 Kønrøg.................................. 819 Lakfernis og Lakker . . . 822 Limkogerier og Lim en gros 832 Malerartikler....................... 872 Pakfarver............................ 979 Schellak............................ 1078 Skibsbundfarve................. 1086 Terpentinolie.................... 1225 Tubefarver....................! 1261 Farverier............................ 535 (Farveriartikler). . . . . . 536 Farvesprøjter......................... 536 Farvesprøjtning....................... 536 Faxe, Firma-Register . . . . 207 Faxe Ladeplads, Firma-Reg. 207 Fedevarer ' 1. Fedevareudsalg..................537 2. Fedevarer en gros . . . 537 Fedt en g ro s ................. 538 Fedtposer se Papirposer . . 989 bejdsanvisnings- og En­ gageringskontorer i Emne­ Faaborg, Firma-Register .. Feltsenge......................... 538 F e rn is ............................ 539 Figurfabrikker, se Gipsere...................... Kalipastavarer............ 733 File 1. Filehuggere................. 539 2. Filefabrikker.............. 539 3. File en gros................ 539 Films 1. Filmsfabrikker............ 539 2. Filmsforhdl. og Films­ udlejere ................. . . 540 (Art. f. Filmsfabrjkker) . 540 F iltd ø re.............. f ............. 540 Filt og Filtvarer................. 540 Filtfabrikker . . . ............... 540 Finansinstitutter................. 540 Finér og Træ ....................... 540 Finland, Kort o v e r............ 1563 — Firmaer med Handelsin­ teresser paa Danmark . ... 1552 Firma-Register for Kbhvn.' 99 — f. Købstæderne 195 — for Landet. . . 249 601

EMNELISTE

5

\

Sid« Gummisaaler........................ 644 Gyldenlæder.......................... 644 Gymnasieskoler, statsaner­ kendte .................... 644 Gymnastikapparater........... 644 Gymnastiske Institutter. . . 644 Gyngeheste............................ 644 Gyngestole............................ 644 Gær............................ 645 Gødning, kunstig................. 645 Gørtlere............................... 647 (Artikler for Gortlere) . . 647 Haandbøger, periodiske, se Aarbøger.......................... 273 Haandværkerforeninger, skandinaviske, i Udlandet 1528 Haar og Haararbejde . . . . 647 Haar, animalske, se Heste-, Ko- og Svineliaar . i. . . . 647 Haderslev, Firma-Register . 211 Hadsten, Firma-Register . . 211 Hadsund, Firma-Register . . 211 Hafnarfjørflur, Forretninger 1476 Hagelskadeforsikring........... 647 H agl...................................... 648 Halmpresser.......................... 648 Halmvarer............................ 648 (Artikler f. Halmvare- fabr.).................................. 648 Halsbind................. .............. 648 Hammel, Firma-Register . . 212 Hammerværker.................... 648 Hamp..................................... 649 Handelsbøger.......................... 649 Handelsgartnere, se Gartnere 586 Handelskalendere, se Aarbøger . . . .................. 273 Vejvisere.......................... 1300 Handelskompagnier med Fili­ aler i Udlandet...................649 Uandelsundervisning. . . . . 649 Handsker 1. Handskeudsalg........... 650 2. Handsker en gros . . . 650 (Handskemageriartikler) . 650 Harmoniums, se Orgelhar­ moniums............................ 974 Harpiks cn gros. . . . . . . . 650 Hasle, Firma-Register.,-. . . 212 Haslev, Firma-Registor . . . '212 Hatte 1. natteudsalg . . . . . . . 650 2. Hattefabrikker............ 651 3. Hatte, Agenturer og en gros............................... 652 (Hattemageriartikler) . . . 652 Havariagenter....................... 652 Havearkitekter.................... 653 Haveboliger.......................... 653 Havebrngsprodnkter Blomster............................ 394 Blomsterhandlere............ 394 Blomsterløg....................... 399 Frugt- og Grønthandlere. 568 Frugt en g r o s ................ 571 F rø ..................................... 573 Frøanalyse....................... 578 Gartnere............................. 586 Grøntsager, tørrede . . . . 636 Honning............................ 663 Humle............................... 679 Hvidkaal............................ 681 Kartofler en gros.............. 736 Løg. . ... . '....................... 862 Planteskoler....................... 1004 Tørrerianlæg og -maskiner 1275 Æ rter................................ 1329 Havebrugsskoler................. 653 Have- og Markredskaber . . 653 Havemøbler.......................... 654 Haveslanger........................ 654 Havn, Kjøbenhavns, Kort o v er.................................. '36 Havregryn, Fabr. & Import. 654 Hegnsmateriale, se Indheg­ ning og Indhegningsmat. 694 H ejseapparater.................. 655 Hektografer . . .................... 655 Helsinge, Firma-Register. . 212 Helsingør, Firma-Register. . 212 Hermetik, se Konserves. . . 771 Herning, Firma-Register . . 213 Herreekvipering, 1. Herre­ ekviperingshandlere . . . . 655

Side Ildfaste Materialier........... 685 Ildslukningsapparater, se Brandslukningsapparater . 425 Brandsprøjter og Brand­ slukningsmateriel .............. 425 Sprøjter ogSprøjteslanger. 1168 Ildtændere............................... 685 Illustrationsbureauer . . . . 685 Ilt,............................................. 685 (Iltfabrikker)....................... 685 Imprægnering.......................... 685 Incasso, 1. Bank-Incasso . . 686 Incasso, 2. Juridisk Incasso 690 Incasso, 3. Incassationsbu- reauer.................................. 693 Indbrudsforsikring 1. Indenlandske Selskaber 693 2. Udenlandske Selskaber 694 3. Repræsentanter.............. 694 Indhegning og Indhegnings­ materiale ............................. 694 Industrielle Ovne, se Ovne 978 Ingeniører............................ 695 — paa Island....................... 1490 (Raadgivende Ingeniører). 700 (Artikler for Ingeniører). 701 Insektpulver.......................... 701 Installatører, se elektrisk Lysinstallation.................... 512 Instrumentmagere 1. Kirurgiske samt Banda­ gister. . . . ................. 702 2. Mekaniske, fysiske og optiske......................... 702 3. Musikalske........... .. 703 Instrumentslibere,seSliberi er 1127 Invaliditetsforsikring . . . . 703 Isafjarflarsysla, Forretninger 1478 Isafjorgur, Forretninger. . . 1476 Isenkramvarer, 1. Isenkræm? mere................. . ............. 703 Isenkramvarer, 2. Isenkram en, gros og Artikler for Isenkræmmere................. 706 Isknusemaskiner.................. 710 Island, Real-Register,Forret­ ninger, P-ivat - Adresser, Fag-Register og Kort. . . 1473 Islandske Købmænd, se Køb­ mænd, islandske................. 816 Ism askiner........... ................ 710 Isolering. . . . . . . . . . . . 710 Isoleringsmateriale. . . . . . 711 Isolerings- og Tætningsma- teriale Asbest............................... 297 Asfalt................................. 297 Bygningsartikler. . . . . . . 440 Ebonit............................... 507 Elektr. Isolationsmateriale 511 Filt og Filtvarer.............. 540 Filtfabrikker.................... 540 Gips....................... 601 Gipspladevægge.............. 601 Gummi-ogGuttaperkavarer 648 Heste-, Ko- og Svineliaar 662 Ildfaste Materialier . . . . 685 Isolering............................ 710 Isoleringsmateriale........... 711 K itfabrikker.................... 748 Korkisolering.......... ,. . . 776 Molérsten . . ....................... 932 Pap................................. . 981 Risskaller...................... . 1043 Stormvoks.......................... 117& Tagpap............................... 1208 Tang .................................. 1213 Tjære.................................. 1226 Tørvestrøelse og Torvemel 1276 Isskabe.'.................................. 712 Isværker og Isoplag........... 712 Ja&trekvisitter, se Sports- og Jagtrekvisitter....... 1166 Jern . . . .\................ 713 (Jernagenturer)....... 715 (Artikler ft rjernhandlere) 715 Jern, gammelt, en gros .. . 715 Jernbanemateriel . .................. 717 Jernbaneselskaber i Dan­ mark, se Bind I: Afd. II og V. Jernbaneskinner . t . . . . . 718 Jernbanevæsen, Bestemmel­ ser og'Takster.............. .. 73

Side

Side Jernbetonkonstruktioner . . 718 (Art. til Jernbetonkon­ struktioner) . .................. 719 Jernbjælker......................... 719 Jerndøre, se Brandsikre Døre 424 Jernfade og -tromler............. 720 Jernkonstruktioner.......... 720 Jernkæder......................... 720 Jernrør................ 720 Jernsenge......................... 720 Jernstøberier................... 721 (Artikler f. Jernstøberier) 723 Jernvinduer...................... 723 Jernvitriol......................... 723 Jord? og Betonarbejder . . . 723 Jordemødre...................... 723 Juletræspynt en gros . . . . 724 Ju tev arer................ . . . . . . 724 Juvelerere, se Guldsmede . . 637 Jyderup, Firma-Register. . . 218 Jærn, se Jern................... 713 Kabler og Ledningstraad . . 724 1 Kadaveranstalter,seDestruk- tionsanstalter................. ■ 499 Kaffe 1. Kaffeudsalg................. 725 2. Kaffe en gros, Import & Agentur............................ 727 3. Kaffebrænderier (Løn­ brænderier) . . . •........... 730 , (Inventar til Kaffeudsalg ' og Kaffebrænderier). . . . 730 (Anlæg af og Maskiner for Kaffebrænderier)............ Kaffeglasur.......................... Kaffemøller......................... 730 Kaffeposer. ................. 731 Kaffesurrogater.................... 731 Kagebagerjer, se Konditorier 764 Kakao, se Cacaopulver. . . . 455 Kakkelovne og Komfurer. . 731 Kakkelovnsrensning og Kakkelovnspudsning. . . . 733 . Kakkelovnsrør.............. 733 Kalipastavarer.............. 733 Kalisalpeter.................... 733 Kalk, brændt................. 733 Kalksandstensfabrikker . .. 733' Kalkværker og Kalkværks­ kontorer...................... 734 (Kalkværksanlæg)........... 734 K alligrafi............. ............. 734 Kallundborg, Firma-Register 219 Kamfer. ................................ 735 Kaminovne ............................. ^735 Kamme og B ø rs te r............x 735 Kammerjægere.................... 735 ' Kandestqbere....................... 735 K aolin.................................. 735 Kapokfabrikker.................... 735 K a p sle r...................... 735 Karetmagere, se Vognfabri­ kanter og -forhandlere . . 1314 Karosserier, se Automobil- karosserifabr...................... 314 Kartebeslag.................... 735 Kartoffelmel. ; ................... 735 Kartofler en g r o s ............... 736 Kartonartikler . . . . . .|. . 736 Kartonnage............736 Kartoteker............................. 737 (Kartoteker en gros) . . . 737 Kasein ' ............................... 737 • Kasketter og Huer 1. Udsalg.......................... 737 2. Kasketter og Huer en gros............................... 738 Kassekontrolapparater . . . 738 Kassekontrolbøger............... 738 Kateqhu.................... 739 Kautionsforsikring/ 1. Indenlandske Selskaber ' 739 2. Udenlandske Selskaber 739 Kautschukstempler..... 739 Kaviar . ................................ 739 Kedelrensning............. 740 Kedelstensopløsninger. . . . 740 Kem ikalier.............. ,. . . . 740 Kemiske Apparater. . . . . 742 Kemiske Fabrikker . . . . 742 (Maskiner og Artikler f. kem. Fabrikker)..... 745 Kemiske Laboratorier, ana­ lytisk- ......................... . . 745 (Artikler og Maskiner for kemiske Laboratorier). . . 746

Herreekvipering, 2. Herre­ ekvipering en gros og Art. f. Herreekviperingshdl. . . 660 Herrefrisering,se Frisering2 566 Herrekonfektion en gros . . 660 Herrelingeri en gros............ 661 Herreunderbeklædning. . . . 661 Hestedækkener.................... 661 Hesteforsikringsselskaber . . 661 Hestehandlere....................... 662 Hesteklipning....................... 662 Heste-, Ko- og Svineliaar. . 662 Hestesko................................ 662 Hesteskosøm................... 663 Hesteslagtere....................... 663 Hillerød, Firma-Register . . 214 Hjemmebagerier.................... 663 Hjulbøre................................ 663 (Artikler til Hjulbørfabri­ kation)................................ 663 Hjørring, Firma-Register . . 214 Hobro, Firma-Register . . . 215 Holbæk, Firma-Register. . . 215 Holstebro, Firma-Register . 216 Holsted, Firma-Register. . . 216 Honning............................... 663 Honning, kunstig................. 664 Honningbrød og -kager . . . 664 Hornbæk, Firma-Register. . 217 Horsens, Firma-Register . . 217 Hospitaler paa Island. . . . 1475 Hospitals-Artikler og -In­ ventar ............................... 664 Hotel garnis.......................... 665 H oteller............................... 665 — paa IslaDd...................... 1490 (Hotel-Artikler og -Inven­ tar)..................................... 677 Hotelmæglere....................... 677 Huder og S k in d ................. 677 Huer, se Kasketter og Huer 737 Ilulsømforretninger.............. 679 Humle . . . . ....................... 679 Hånavatnssysla,Forretninger 1478 H unde.................................. 679 Hundekiks............................ 679 Hundested, Firma-Register 218 Hurup, Firma-Register . . . 218 Husblas, se Gelatine........... 600 Husgerningskontorer, se Ar­ bejdsanvisnings- og Hus­ gerningskontorer .............. 292 Husholdningsartikler 1. Udsalg............................ 679 2. Husholdningsartikler en gros................................ 679 Husholdningsskoler.............. 679 Huslej eforsikring................. 680 Huslejligheds-Anvisning 1. AutoriseredeUdlejnings- mæglere og Udlejnings­ kontorer ....................... 680 2. Anden Lejligheds-An­ visning .......................... 680 Husmandsskoler se Land­ brugsskoler ....................... 827 Husmæglere, so Ejendoms­ handlere og Ejendoms­ mæglere ............................ 509 Hussvampdræbende Midler 680 Hussvampforsikring........... 680 Hustelefoner....................... 681 Hvidevarer 1. Hvidevareudsalg . . . . 681 2. Hvidevarer en gros . . 681 Hvidkaal............................... 681 Hydrauliske Maskiner og Presser............................ . 681 Hypotekforeninger,seKredit- foren. og Hypotekforen. . 789 Hypotekforsikring............... 681 Hø og H a lm ....................... 681 Højer, Firma-Register. . . . 218 Højesteret, Islands............... 1475 Højesteretssagførere, se Sag­ førere ............................... 1051 Højskoler............................... 681 Hong, Firma-Register. . . . 218 Hønsefoder............................. 682 Høreapparater....................... 682 Hørkramvarer 1. Hørkræmmere................. 683 2. Hørkram en gros og Ar­ tikler for Hørkræmmere 684 Hørsholm, Firma-Register . 218 Høstbaand, se Bindegarn en gros.... 387 Halmvarer.................. 648

730 V 730 ’

Made with FlippingBook flipbook maker