VesterbrosPassage

F rederiksborggade skulle så løres over d enne åbne banegrav ad b rede broer. Jernbaneselskabet, der i 1885 indgik i Danske Stats- Baner, afviste pu re Coldings plan og ville end ikke diskutere den, fordi den ville være tre-fire g a n ­ ge dy rere at realisere end Rothes. Mange a n d re planer så dagens lys i den følgende tid. Mest m a r ­ kant var vel arkitekt F.Meldahls forslag om at op fø re en ny hoved ­ banegård på Slotsholmen, hvorfra der over Gammelholm, som nylig var rømme t af militæret, kunn e an ­ lægges en havnebane. Både Ros- kildebanen og den ny bane mod no rd skulle gå u d gennem S to rm­ gade og slutte sig til det eksiste­ r en d e baneanlæg, dog således, at Dyrehavsbanen løb fra ud e ved Enghavevej og skrånede ind over F rederiksberg og u d over N ø rr e ­ bro. Senere æn d red e han planen og ville gøre Prinsens Palæ til h o ­ vedbanegård! Det end te med, at statens r e p ræ ­ sentant i jernbaneselskabets direk ­ tion, oberstløjtnant Dreyer, ka­ stede sit blik på den gamle strå­ tækte gård Glacisholm ved den da ­ væ rende Farimagsvej, der ramte Vesterbrogade inde ved det nuvæ ­ rende Axeltorv. H an ville placere den ny banegå rd h e r og give Ros- kildebanen fælles spor med Dyre­ havsbanen, de r nu blev kaldt

I

Københavns første banegård, der lå på en del a f det område, der nu dækkes a f hovedbanegården.

Københavns stadsingeniør, Colding, nøjedes ikke med at p r o ­ testere, men fremsatte en betyde­ lig forbed ring af Rothes plan. Også han gik ud fra bibeholdelsen a f b an egården ved vejen ud til tømmerpladserne, men foreslog at grave je r n b a n e n ned i jo rd e n helt ud e fra Enighedsværn, en gård ved den nuvæ rende Kvægtorvsga­ de, og ud til Østerbro ved Sorte­ damsøen. Vesterbrogade og

den gamle banegård fra 1847, hvorfra d en skulle føres i gadeplan hen over Vesterb rogade tæt ved Frihedsstøtten og videre mod no rd langs indersiden a f søerne. Denne plan, der blev offentliggjort i 1859, vakte forbitrede protester. Man var netop kommet af med de snævre byporte og ønskede ikke igen at få trafikken stoppet på så vigtige gader som Vesterbrogade og Frederiksborggade.

68

Made with