Samling_af_Bestemmelser_1925

XX XV I I

1925. 10. Nov. 12. —

Side

om Nedsættelse af Gaspriserne................................. 1294 Skr. at Beløb som af en Persons Opholdskommune be­ tales for hans Ophold paa et Tuberkulosesanatorium i anden Kommune i Henhold til Lov Nr. 66 af 29. Marts 1924 § 3, sidste Stk., ikke er Genstand for Refusion.......... 1294 Skr. at Firmaet „Spejderdepotet ved N. N.« vil kunne registreres, uagtet Firmaet »Spejdermagasinet ved O« er anmeldt.................................................................................. 1295 Skr. at Beværtere kan sælge Cigarer til Gæster ogsaa fra Automat, og at Handlende og Fabrikanter maa optage Ordrer paa Cigarer i Byerne hos enhver, men paa Landet kun til dem, der er berettigede til Handel med disse Varer 1295 Regler for fast Lægetilsyn med Børn i anerkendte Op­ dragelseshjem ........................................................................ 1297 Skr. at Beværterbevillinger ikke af Bevillingsnævnene kan meddeles for en Del af Aaret eller med Ret til af stærke Drikke kun at udskænke bajersk 01..................... 1299 Besl. at Frberg Kommune kan nedlægge den til Frberg Vandvæsen hørende Station paa Finsensvej..................... 1299 Regulativ for erhvervsmæssig Virksomhed i Kbhvn med Udlejning af Lejligheder eller Forretningslokaler.............. 1300 Cirk. ang. Indberetning om Forandring i Folkeregistrene 1302 Besl. omAnbringelse af et Springvand paa Enghave Plads 1306 Skr. ang. Anmeldelse til Handelsregistret af et Firma, der overflyttes fra Udlandet hertil.......................................... 1306 Skr. at fortsat Sygehjælp vil kunne ydes, uanset at paag. ejer en til 1933 uopsigelig Panteobligation paa 5000 Kr... 1307 Overenskomst mellem Finansministeriet og Kbhvns Ma­ gistrat om Magelæg af Arealer........................................... 1307 Bekg. om Indtegning af Ægtepagter............................... 1315 Bekg. om hvilke Fag der er berettiget til ekstraordinær Arbejdsløshedsunderstøttelse............................................... 1318 Cirk. ang. Godkendelse af Ægtepagter.............................. 1321 Cirk. ang. Overøvrighedens Beføjelser i Henhold til Lov om Ægteskabets Retsvirkninger......................................... 1323 Skr. at Refusion fra Forsørgelseskommunen ikke kan ydes for forskudsvis udlagte Underholdsbidrag, naar Udpant­ nings* og Afsoningsretten er forældet............................. 1324 Lov om Foranstaltninger til Modvirkning af Arbejds­ løsheden ................................................................................. 1326 Bekg. ang. Indførsel af Planter og Plantedele................. 1334 Bekg. ang. midlertidig Forhøjelse af ekstraordinær Ar­ bejdsløshedsunderstøttelse.................................................... 1336 Skr. at Løn til Lønarbejdere i Juleugeni 1925 kan udbetales 23. Dec.................................................................................... 1337

13. —

18. —

19. — 19. —

19. —

21 .

25. — 26. — 27. — 27. — 27. — 28. — 28. — 28. — 28. — 28. —

1. Dec. 4. —

10 .

16.

Made with