S_Borgmesterbogen_1870-1928

58

K Ø B E S TÆ V N E T

jo en særdeles van ske lig opgave for den s åk a ld te p l a d s k u n s t a t skabe en p i t t o i e s k o g dog p r a k t i s k r amm e om de sto re p lad s e r ; selv nogle stø rre læbygn inge r k a n h jæ lpe noge t ved a t dele d e t u d s t r a k t e øde. S t a t u e r og sp ringv and e passe r ikke, de er i ve jen for to rv e tr a f ik e n og ude af be rø ring med pa ssende omgivelser e fte r t o rv e t id e n . V an d in g sk umm e r er bed re , men nu fo rsv inde r he stene , og så er de tilovers. Nogle to rv e i E n g la n d v a r p ryd ed e med „Ma rk e t Crosses“ , et m o n um e n t a l t s tenko rs som r agede op over v rim len , m an end e denne til a t opføre sig vel og h and le ærligt. Ved a t stille disse kors p å en p la tf o rm med s te n t r i n he lt r u n d t k a n m a n god t tæ n k e sig en h a rm on isk v irkn ing , n å r t o r v e t ikke va r a lt for s to rt. Også h a v d e m an , p å den t id da h v e r t he rred h a vd e sit skæppemå l og sin alen, bygg e t en lille pav illon med m ø n ­ s te rm å l for a t afgøre mulige t ræ t t e r . Ofte v a r byens r åd h u s bygg e t med façade mod t o r v e t og møn s te rm å len e v a r da i de tte s forhal. Disse t in g er jo nu gåe t af mode, m en vi h a r et d an sk mo tiv , som v is tnok k a n bruges, nemlig d e t gamle b y t in g be- s ta a e nd e af en ring af stene omk ring et eller flere træ e r . De t k a n va rie res og p r o p o r ­ tione res efter p ladsen og gøre n y t t e i m a r k e d s tim e r n e og som c e n tr um for t o r v e ­ be tjen ingen . Ve je rbod og j u s t e r k amm e r h a r også forb indelse med k ø b e s tæ v n e t . I de t hele t a g e t vil alt, h v a d der k n y t t e r tidens liv og v irk somh ed til h isto riske t r a d i ­ tion e r være b å d e n y t t i g t og passende. I by e r med sydligere beliggenhed er t o r v e t ofte omg ive t af ko lonnade r, men d e tt e er k o s tb a r t n å r de ikke skal ødelægge r e sp e k ­ t e n for byen s kun s ts an s . Om torvehaller gælder de t, a t n å r de anb ringes på m a rk ed sp lad s e r , m å de k u n være læbygn inger, h vo r en del af hande len k a n foregå i då rlig t vejr. Men to i veha ller k a n også bygges i de tæ t t e r e bo ligkv a r te re r for s ta d e r for d e ta ilh and e l, hvis m a n k a n sikre en forbindelse med dagens m a rk ed sp ris e r ved opslag og ved s ta d e h o l d e r ­ nes forpligtelse til a t holde sig i en vis næ rhed til disse priser. K a n m a n ikke d e tte vil ha llen ikke be ta le sig fordi tilliden sv ig te r og k und e rn e gå r til høke rne s bode r. S tad eh and e len i disse ha ller m å selvfølgelig fo røv rig t være fri og s tad e rn e udlejes. De h a r den fordel frem fo r selve m a r k e d e t, a t v a r e r k a n bestilles pr. tele fon og u d ­ bringes, m en ideen med hallen er den a t k und e rn e ved personlig besøg skal h a v e fo r ­ delen af et stø rre udv a lg i rækk e r af s ta d e r med samme va re r. Medens t o r v e t er et cen trum for ma rkeds - og s am lingsd riften ; vil to rv eh a llen følge sp red n in g s bevæge l­ sen ud mod byens u d k a n te r . Køb enh avn s færdselslinjer, således som m a r k e d sd r if te n h a r d a n n e t dem, og som byens tid ligere be fæ s tn ings sys teme r h a r s ted fæ s te t dem, er nu b leve t v ild le ­ dende, fordi byens færdsels m i d t p u n k t er f ly tte t b o r t fra de t ved denne udv ik ling givne c en trum . De nuvæ r end e hoved færdselslin jer ud s tr å le r fra Kongens N y to r v , som a ldrig h a r væ r e t og aldrig k a n blive noge t egen tlig t fæ rdse lscen trum . D e tte fin­ des nu ud en fo r de gamle voldlinjer, uden fo r Vestervo ld omk ring R å dhu s , J e r n b a n e ­ gå rd og k vægm a rk ed e t, med tenden s til a t bevæge sig mod sydv e s t langs h a v n e n e fte rh ånd en som denne udv ides sydpå og u n d e r indflydelse af Rosk ildeve jen , som er byens h isto riske hovedå re . D e tte h a r b e ty d n i n g for va lg af ma rk ed sp lad s , id e t denne m å søges i de t te r r a in , mod hv ilke fæ r d s e lsm id tp u n k te t bevæge r sig. Byen h a r jo nu s n a r t en million indbygge re og de t m a rked skomp lek s , som n u m å skaffes, må kunn e tilfredstille b ehov e t af en b y af dobbe lt den nuvæ r end e størrelse. Ved overvejelser i denne r e tn ing m å de t ikke glemmes, a t de t gælder om a t fo rny og for b e s ta n d ig t sikre m a rk ed e ts forbindelse med v a n d v e j e n e -m e d sø fa rten .

Made with