Latinerkvarteret_1949

N r. 27. H u set ejedes omkring A a rhund red sk ifte t af M aleren Oscar Matthiesen. For at pynte paa sin kedelige G aard sp lad s lod samme E jer opstille et P a r svære Søjler tæ t op til M u ren lige for Porten , og mellem Søjlerne en stor Kumme, der opfangede en V andstraale fra en Broncefisk, en Delfin, der var anbrag t paa M uren. A rrangem entet fik desuden en Overbygning af T remm e­ væ rk, som V edbend og V ildvin kunde klynge sig til. D e t bele kom til at virke som en italiensk Fontæne, et G lim t af det skønne, solrige Land m id t i et g raat københavnsk M ilieu. N u er Skøn­ heden dæ kket og sk ju lt af et T ræ sku r, hvis den i det hele taget eksisterer mere. N r. 39 har Fa^adefrise med H u lkeh ler belagt med to firkantede Felter med Rosetter m id t i. N r. 41. H e r var for et lille H und red e A a r siden Schweitzerkondittoren R . M in is Forret­ ning. N r. 45. H u set har en halv rund F ronton m ed et Relief i C e­ m entstuk . M an ser M erku r og N ep tun støtte et R okokosk jold med Bogstaverne G. B., der betyder Georg Bestie. Som symbolsk Staffage er her ogsaa et V in fad og en Kurv med V inflasker. H e r i V inhand lergaarden er der en usædvanlig dyb Kæ lder med Kampestensvægge. M an maa tro, at det er noget uhyre gammelt, at det maaske er en Rest af det allerældste Raadhus, i alle T il­ fæ lde er det overordentligt interessant. Nogen grund ig U nd e r­ søgelse er im idlertid aldrig blevet foretaget, saa foreløbigt er der ikke sto rt mere at sige om det romantiske Fortidsm inde dyb t nede i den københavnske Jo rd. I A a ret 1590 under Christian den F jer­ des Formynderregering kom Københavnerne til at opleve de mest straalende Dage med Turneringer og O p tog og andre festlige R id ­ derspil. Kong Jacob den Sjette af Skotland var nemlig Gæ st her i D anm arks H ovedstad. H an, der var en Søn af M arie S tuart og H en ry D a rn ley havde forlovet sig m ed Christian den Fjerdes Søster, Prinsesse Anna. D a de Nyforlovede skulde sejle hjem til Sko tland blev Skibene, en hel lille F laade paa 11 Krigsfartøjer,

1 4 3

Made with