Kraks vejviser 1986 Gaderegister A-K

Gaderegister og Husregister for København og omegn

Område se kortskitsen side 1. HUSREGISTER 10.550 gader m.v. postdistrikt, postnr., korthenvisninger heraf 8.040 gader m.v. tillige med oplysninger om ejen­ domme, beboere og visse gadenav­ nes oprindelse EJENDOMME bygningsfredning; i København og Frederiksberg matrikelnr., ejendoms­ værdi, grundværdi (kontantværdi), ejere. 593.805 virksomheder, institutioner, private husstande navn, branche eller stilling, telefon Kort over København og omegn fin­ des foran. Indledning til Gaderegistret findes på siderne 2-6.

GADENAVNE MÆRKET MED STJERNE ligger uden for Husregistrets område (kortskitsen side 1), men inden for det område, der dækkes af kortene over København og omegn foran i bogen. Om disse gader gives oplysning om postdistrikt, postnr. og henvisninger til kortene, men ikke de øvrige Husregi­ steroplysninger. KORTHENVISNINGERNES første tal er nummereret på kortet i kortafdelingen foran. Den følgende tal- og bogstavbetegnelse angiver det kvadrat på kortet, hvor gaden findes. 300 KORTSKITSER over vigtigere gader omfatter tillige alle tilstødende gader og nogle af dis­ ses sidegader, hjørneejendommene er forsynet med husnummer. HUSNUMMER Som hovedregel bringes alle ulige numre først, derefter lige numre. MATRIKELNUMMER Kvarterets navn kan findes i Gaders­ gistret. EJENDOMSVÆRDIEN \ (E) og grundværdien (G) (kontant- \ værdier) er de pr. 1. april 1985 an- \ satte beløb (i 1000 kr.) \ EJERNES navne er anført i parentes. Såfremt en ejendom er helt eller delvis udlagt som ejerlejligheder, er dette anført i parentes.

VEJLEDNING I BRUGEN AF HUSREGISTRET RÆKKEFØLGEN

er alfabetisk. Er stednavnet sammen­ sat af flere ord, bestemmes rækkeføl­ gen af første ord, f.eks. Store Kon­ gensgade under S. Indgår én per­ sons fornavn og efternavn i stednav­ net, bestemmer fornavnet således rækkefølgen, f.eks. Peder Skrams Gade under P. Indgår forbogstaver og efternavn i stednavnet, bestemmer efternavnet rækkefølgen, f.eks. H C Andersens Boulevard under A.

▲ A ▲ KRAK

Made with FlippingBook Online newsletter