Kraks vejviser 1953 handelsvejviser

KØBENHAVNS kommunebiblioteker hovedbiblioteket LÆ SESALEN

2 LTA | Hij - IN D H O L D S F O R T E G N E L S E

Z

■ I

Vejledning i Brugen af de større Afdelinger er meddelt foran hver af disse.

1. Bind. F o r k o r t e l s e r og Tegn, anvendt i Vejviseren

Side

32’

Afdeling I: Kort over København og Omegn. Oversigtskort, Sporvejskort, 20 Specialkort (heraf 7 litograferede) over København og Omegn. Planer over Det kgl. Teater i København (Gamle Scene og Nye Scene). Afdeling II: Gade-Register og Hus-Register for København. • a) GADE-REGISI'ER.......................................................................................................... 33 Gader, Veje og Pladser med Angivelse af de Administrationskredse m. m., hvori de er beliggende. b) HUS-REGISTER............................................................................................................................................................. 57 Fortegnelse over Huse (ordnet efter Gader) med Angivelse af Husnumre, Matrikelnumre, Ejendoms- •- skyld, Grundværdi, Ejer, Beboere m. m. (Navn, Stilling og Telefon). Ved hver enkelt Gade findes Hen­ visning til Kort Nr. og Kvadrat i Afdeling I, Kort over København og Omegn. Endvidere findes der . > ca. 300 Gadeskitser. 1) København, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne. Afdeling III: Person-Register for København............................................................................................ 1073 Navne-Register over Beboere (Forretninger, Privat-Personer og større Institutioner) i København, , Frederiksberg og omliggende Villabyer. Afdeling IV: Provins-Register. — A. FORRETNINGER....................................................................................................................................................... (byvis ordnede, med Real-Register og Forretnings-Register for hver By, for 37 af de største Købstæders Vedkommende et Kort over Rven). B. PRIVAT ADRESSER . " .......................................................................... G. KOMMUNEFORTEGNELSE...................................................................................................................................... 2237 2354 2. Bind. E m n e lis te til begge Rind. Alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviseren omhandlede Emner med Sidetal......................1 \ gule Blade 2401 T ilf ø je ls e r , der er kommet til Redaktionens Kendskab under Vejviserens Trykning.................| Afdeling V : Real-Register for København................................................................................................. 2465 Stats-, kommunale og private Institutioner; Foreninger og Selskaber; praktiske Oplysninger om For­ hold af almen Interessc.'j Afdeling VI: Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.............................................................. 2577 Uddrag af de officielle Handels-Registre, Forsikrings-Registret og Aktieselskabs-Registret. A. København (Side 2577). B. Købstæderne og købsladlignende Bebyggelser (Side 2753). C. Landet . (Side 2855). Afdeling-VII: Fag-Register for Danmark .................................................................................................. 2929 Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv i hele Landet, branchevis ordnet. Foran i Fag-Registret Oversættelser fra Engelsk, Fransk, Tysk og Spansk af de vigtigste Fagover­ skrifter. Kort over Danmark (Side 2944). - . . ■ TILLÆG: Færøerne. Kort, Real-Register, Fag-Register. Grønland. Kort, Styrelse, Kolonidistrikter, Embcdsniænd. Afdeling VIII: Udlandet.................................................................................................................................. 4385 Danmarks Ambassader, Gesandtskaber og Konsulater i Udlandet. Firmaer i Udlandet med Handels­ interesser paa Danmark. ,i

Udgiverne paatager sig intet Ansvar for Fejl og Mangler, der trods al anvendt Omhu, maatte findes i Vejviseren.

Optagelse i Vejviseren sker efter Redaktionens Skøn.

Forkortelser og Tegn, se Side 32. Emneliste findes paa gule Blade foran i 2. Bind.

O. C. Olsen & Oo., Kobenhavn

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online