Kraks vejviser 1928 Handelsregister

KRAKS

VEJVISER

w

1928 159. AARGANG • KRAK 66. AARGANG

2 . B I N D K R A K 8 H A N D E L S K A L E N D E R FO R D A NM A R K _ Eksport-Kalender. Bestemmelser og Takster • Firma-Register. Fag-Register • Island • Udlandet.

/

\

KRAK

*

UDG IVER : KRAKS LEGAT N Y T O R V 17, K J Ø B E N H A V N K. TELEFON CENTRAL 308 Trykt hos 0. C. Olsen & Co.

INDHOLDSFORTEGNELSE TIL 1. BIND. Vejledning i Brugen af de større Afdelinger er meddelt foran hver af disse

Side

E m n e lis te t i l 1ste Bind.

Alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviserens første Bind omhandlede Emner med Sidetal.

gule Blade I—XL

F o r k o r t e l s e r og Tegn, anvendt i Vejviseren.

Afdeling I: Kort og Planer for Kjøbenhavn .....-............. i 2Oversigtskort og 7Specialkort over Stor-Kjøbenhavn, litograferede i 4Farver. Sporvejskort. Planer over Hospitaler og Teatre. Special-Annoneer. Afdeling II: Real-Register for Kjøbenhavn...................... si Alfabetisk ordnede Artikler' opi Stats-, kommunale og private Institutio­ ner; Foreninger og Selskaber; praktiske Oplysninger om Forhold af al­ men Interesse. Afdeling III: Gade-Register og Hus-Register for Kjøbenhavn. a) GADE-REGISTER......... , .................................................................................... 255 Alfabetisk Fortegnelse over Gader, Veje og Pladser med Angivelse af de Administrationskredse m. m., hvori de er beliggende. b) HUS-REGISTER.................................................................. ............................... 271 Fortegnelse over Huse (ordnet efter Gader) med Angivelse af Gadenumre, Matrikelnumre, Ejendomsskyld, Grundværdi, Ejer, et Udvalg af Beboerne m.m. 1) Kjøbenhavn, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne. Afdeling IV: Person-Register for Kjøbenhavn ............... 609 Alfabetisk Adressefortegnelse-over Beboere (Forretninger, Privat-Personer og større Institutioner) i Kjøbenhavn, Frederiksberg og omliggende Villabyer. TILLÆG: en Liste over DØDE i det sidst forløbne Aar. Afdeling V: Provins-Register. A. FORRETNINGER ............................................................................................. 1201 (byvis ordnede, med Real-Register og Forretnings-Register for hver By, samt for 22 af de største Købstæders Vedkommende et Kort over Byen). B. PRIVAT-ADRESSER ......................................................................................... 1473 C. STØRRE GAARDE ........................ ...'............................................................ 1567 D. .KOMMUNEFORTEGNELSE........................................... ................“. ............. 1598

Købstæder — Handelspladser og Flækker — Landkommuner. TILLÆG: Færøerne. Kort, Real-Register, Forretninger, Privat-Adresser. . . Grønland. Kort, Styrelse, Distrikter, Embedsmænd...................

1606 1609

INDHOLDSFORTEGNELSE TIL 2. BIND. Vejledning i Brugen af de større Afdelinger er meddelt foran hver af disse.

Side

E m n e l i s t e til 2det B ind ................................................................ T i l f ø j e l s e r , der er kommet til Redaktionens Kendskab under Vejviserens Trykning............................................................

gule Blade I—XVI

Eksport-Kalender for Danmark......................................... i 1

Kraks Vejviser omfatter

Kort over Kbhvn., Frdbg. og Gjentofte; Sporvejskort; Teaterpla­ ner m. m............................................................................................. Kort over Havn og F rihavn................................................................... Stats - og kommunale Institutioner og Kontorer; Foreninger og Sel­ skaber; Legater og Stiftelser; Dagliglivets Retsforhold;Historie, Topografi og S tatistik; Seværdigheder m. m............................... Administrative Inddelinger af Byen (Kvarterer, Roder, Ligningsdi- strikter, Politikredse,Oppeborselsdistrikter, Forsørgelsesdistrik­ ter (Lægedistrikter), Skorstensfejerdistrikter, Postdistrikter, Kirkesogne m.m.)...................................... ............ ......................... Gader, Veje og Pladser (Oplysning om Gadenavnets Oprindelse, Gadeskitser, Matrikelnr., Ejendomsskyld, Jordværdi, Ejer, Be­ boere — Villabyerne)..................................................................... Privat-Adresser og Forretnings-Adresser............................................. Eksport-Firmaer og Oplysninger om Eksportforhold, Bank- og Pengevæsen, Havne og Skibsfart (Engelsk T ekst)................ Bestemmelser og Takster for Post- og Telegraf-, Jernbane- og Toldvæsen........................................................................................ Firmaer og Aktieselskaber (indregistreret Tegningsret, Kapital m.m.) FAG- og BRANCHE-FORTEGNELSER...................................... 3 t

1. Bind, Afdeling I 2. Bind Eksport-Kalender

1 Kjøbenliavn

1. Bind, Afdeling II

1. Bind, Afdeling II og III A

1. Bind, Afdeling III B 1. Bind, Afdeling IV 2. Bind Eksport-Kalender 2. Bind (grønne Blade) 2. Bind, Afdeling VI 2. Bind, Afdeling VII

Kort over D anmark................................................................................. 2. Bind, Afdeling VII 22 Kort over de større Købstæder......................................................... 1. Bind, Afdeling V Kort over Færoerne og Grønland........................................................... 1. Bind, Afdeling V Stats-og kommunale Irfstitutioner i Byerne; Havneforhold; Indbyg­ gertal; Beskatningsforhold; Foreninger m.m............................. 1. Bind, Afdeling V Forretningsadresser,ordnet byvis (medHenvisningertil Fag-Registret) 1. Bind, Afdeling V Privat-Adresser ................................................................................. 1. Bind, Afdeling V Større Gaarde (Arealets Størrelse og Inddeling, Ejendomsskyld, Ejer, Forpagter, Godskontor m. m .)......................................................... 1. Bind, Afdeling V Administrative Inddelinger; Kommunernes Adresse og Beliggenhed indenfor Amter, Retskredse, Politikredse, Herreder.................... 1. Bind, Afdeling V Færøerne (Kort, Institutioner, Forretninger, Privatadresser)............ 1. Bind, Afdeling V Grønland (Kort; Landet, Befolkningen og Styrelsen; Kolonidistrik­ terne)................................................................................................. 1. Bind, Afdeling V Eksport-Firmaer og Oplysninger om Eksportforhold, Bank- og Pengevæsen, Havne og Skibsfart (Engelsk T ek st)................ 2. Bind Eksport-Kalender Bestemmelser og Takster for Post- og Telegraf-, Jernbane- og Toldvæsen................................................................... ..................... 2. Bind (grønne Blade) Firmaer og Aktieselskaber (indregistreret Tegningsret, Kapital m.m.) 2. Bind, Afdeling VI FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER.................................... 2. Bind, Afdeling VII

Provinsen

Kort over Island ....................................................................................... 2. Bind, Afdeling V III Stats- og kommunale Institutioner; Fremmede Landes Konsuler; Statistik; Foreninger og Selskaber................................ ........... 2. Bind, Afdeling V III Forretninger, ordnet efter Byer og Sysler, med Henvisning til deres Plads i Fag-Registret..................................................................... 2. Bind, Afdeling V III Privat-Adresser.....................................................................................2. Bind, Afdeling V III FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER.................................... 2. Bind, Afdeling V III

Island

Kort over Belgien, Czekoslovakiet, Danzig, England, Frankrig, Fin­ land, Letland, Nederlandene, Norge, Sverige, Tyskland . . . . . De europæiske Staters Størrelse, Folketal, Statsform, Kolonier, Hovedstæder..................................................................................... Danmarks Gesandtskaber og Konsuler i Udlandet ............................ Fremmede Landes Gesandter og Konsuler i Danmark........................ Danske Foreninger i Udlandet............................................................... Større Virksomheder i Udlandet, der ejes eller ledes af D an sk e........ Dampskibsruter, der forbinder danske og udenlandske Havne............ FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER....................................

2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX 1. Bind, Afdeling II og V 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Eksport-Kalender 2. Bind, Afdeling IX

Udlandet

Tilføjelser, der er kommet til Redaktionens Kendskab efter Trykningen af det paagældende Afsnit findes foran i dette Bind, Side XIII paa de gule Blade.

EMNELISTE til Vejviserens andet Bind. r 7 En alfabetisk Fortegnelse over de vigtigste i 2. Bind omhandlede Emner, deriblandt alle Fag-Registrets Over skrifter, med Angivelse af det Sidetal, hvorunder Emnet skal søges. I Emnelisten er paa alfabetisk -Plads indskudt følgende Oversigter over beslægtede Fag i Afd. VII Fag Register for Danmark.

Assurance Belysning Brændsel Farver og Fai;vevarer Fisk og Fiskeriprodukter Gulvbeklædning Havebrugsprodukter

Isolerings- og Tætningsma­ teriale , Kontorartikler og -inventar Landbrugsmask. og -redsk.

Slagteriprodukter Spinderier og Rebslagerier Sygeplejeartikler Tobakker og Cigarer Toiletartikler Trikotage Undervisning Væverier

Motorer Musik-Instrumenter Mølleriprodukter Olier Ovne Produkt forretninger

Legetøj Maalere Mejeriprodukter Metaller

Skibsrederier Skolemateriel

An English translation of the most important trades, see page 417. Uné traduction fran^aise des professions les plus importantes, voir page1421. Eine deutsche Ubersetzung der wichtigsten Fach-Uberschriften, siehe Seite 424. Una traduccion espanola de los profesiones mos importantes véase pågina 428.'< Pyccniti nepeBojn> rnaBir&ftniHxT> pyGpaiVB npoMuwiOBaro peectpa Haxomrrcn bt . Hanan-fe Btoporo tom 3

i Optagelse i Vejviseren sker efter Redaktionens Skøn.

1

'

i

\

A

s

■I

Emneliste til Vejviserens andet Bind.

Side Automobilstationer.............. 481 Automobiltilbehør.............. 181 Automobiltrausportforr., se Automobilkørsel 2. Vare­ kørsel . .X'T . ................. 475 Automobiludlejning, seAuto- mobilkørsel, 1. Personkorsel 474 Automobilvask.................... 484 Avena-01................................... 184 Avisbureauer........................ 484 Aviser, 1. Dagbinde............ 484 Aviser, 2. Ugeblade, Tids­ skrifter ra. ra .. . . . . . . 41)3 Aviser og Tidsskrifter paa Island................................ 1548 Avisinakulatur .. f- ......... 503 Avisudklip . .......................... 503 Baadcbyggerier....................... 503 (Artikler for Baadebygge- rier).................................. 503 Baadmotorer.......................... 503 Baand...................................... 504 Babyudstyr, seBørncudstyr 606 Bacon en gros, se: Fedevarer 2.......................... 688 Svineslagterier................. 129!) Badeanstalter.......................... 504 (Søbadeanstalter)............... 505 Badeapparater ........................ 505' Badeartikler . ........................ 505 Badehoteller, se Bade- og Sommerhoteller.................. 505 Badeinstallering..................... 505 Badekar................................... 505 Badeovne.............................. 505 Bade- og Sommerhoteller . . 505 Bade- og Soinmerpensionater 508 Badesteder............................... 508 Bagepulver............................. 508 Bagere..................................... 509 (Bageri-Artikler, -Maskiner og -Invent.)............ 517 (Bagerimæglere)........... / 518 Bage- og Stegeovne........... 518 Ballerup, Firma-Register . . 352 Bal- og Selskabsmusik .. . 518 Bambus........................... 518 Bambusmøbler.............. 518 Bambusrør.................... 519 Bananer en gros........... 519 Bandager ............................. 519' (Bandager en gros) . . . . 519 Banker.................................. 519 — paa Island.............. 1538,1549 (Agitations-oglnkassations- institutiouer for Banker). 535 (Artikler for Banker). . . 535 Banker i Udlandet se Afd. IX l603ff Bankiers............................... 536 Bank-Incasso, se Incasso . . 829 Barberer og Frisører . . . . 536 (Barber- og Frisør-Artikl.) 538 Barbermaskiner og Barber­ blade................................... 5.38 Barbastrandasysla, Forret­ ninger.............................. . 1542 Barnemobler....................... 538 Barnevogne 1. Udsalg.......................... 538 2. Fabrikker & en gros. . 539 (Artikler til Barnevogns- fabrikation)................. .. . 539 Barometre.................... 539 Bast (Raffia) en gros . . . . 540 Bastbaand.................... 540 Bastmaattcr................. 540 Batik............................ 540 Bedemænd. . ....................... 540 Befragtningsagenter... 540 Beg............................... 541 Begravelsesbesørgelse . . . . 541 Begravelsesselskaberne Real- Registret, Side 95 i Bind I

Side

Side Belgien, Kort over .>........... 160$ — Firmaer med Handelsinter esser paa Danmark. . . 1603

Side 343 Assurance.

Aabenraa, Firma-Register. . Aalborg, Firma-Register . . Aalestrup, Firma-Register . Aarboger.............................. Aarhus, Firma-Register. . . Aars, Firma-Register . . . . Acetylénbelysning............... Acetyléndjssous................. Adresseboger' i Udlandet, se Adressering.......................... Adresseringsmaskiner . . . . Afskrivningsbureauer, seMa- Afsvampningsmidler........... Aftapningsmaskiner.............. Agentur- og Kommissionsfor- retninger ........................... Agentur- og Importforretnin- Agerkaalspulver.................... Ajlespredere. . . .\.............. Akkumulatorer..................... Akkumulators y r e ...............

447 458 465 471. 578 630 652 672 681 730 750 755 782 7!)4 823- 824 824 836 845 878 920 922

Aakirkeby, Firma-Register . 343 Ansvarsforsikring...........

344 Assuranceforretninger. . . 346 Automatforsikring........... 433 Automobilforsikring . . . 346 Brandforsikring.............. 352 Cykleassurance................. 434 Elektromotorforsikring. . 434 1 Erhvervsudygtighedsfor- sikring......................... i

Belysning Acetylénbelysning........... Automobilbelysning. . . . . Belysningsartikler............ Benzin............................... Carbid............................... Elektricitetsværker, seI5m- iielisten foran i Bind I

534 465 541 541 610

Aarup, Firma-Register . . . 352 Driftstabsforsikring. . . .

Afd. IX, D........................ 160311 Færdselsforsikring...........

Elektrisk Lysinstallation 662 ElektriskeBelysningsanlæg 668 Elektriske Belysningsart. 669 Gasglødenet....................... 747 Gas- og Vandmestre. . . . 747 Gasværker, se Emnelisten foran i Bind I Glødenet............................ 757 Lampeglas....................... 956 Lamper............................ Lampeskærme................. Lygter................................ Lysekroner ....................... 976 Lysestøbere.................... 977 Metaltraadslamper. . . . . 1050' Petroleum.......................... 1121 Skibslanterner................. 1208 Stearinlys. . . . . . . . . . . 1285 Ben en gros.......................... 541 Benmelsfabr., se Kød- og Benmel............................. 949- Benzin, 1. Benzin en gros. . 541 Benzin, 2. Benzindopoter . . 542 Benzin-Genvinding. . x. . . . 542 Benzin-Tankanlæg.............. 542 Benzol.............. .................. Boslagsmede....................... Bestemmelser og Takster for Post- ogTclegrafvæsensamt - Jernbane- og Toldvæsen. . 209- Besætningsartikler, so Sy-og Bcsætningsartikler . . . . 1303 Betonblandemaskiner . . . . 542 Betonjern............................... 542 Betonstøberier.................... 542 (Artikler l'or Betonstøbe- rier) .................................. 542- Biavlsrédskaber................. 543 Biblioteker, se Oversigten i Emnelisten foran i Bind I — paa Island . : .............. 1538 Bijouterivarcr....................... 543 Billarder og Billardartikler 543 Billedhuggere....................... 543 Billedindramning................. 544 Billedskærere....................... 544 Billetforrctninger, se Teater- billetter............................. 1330 Billettrom ler....................... Bindegarn en gros.............. 544 Biografteatre....................... 545 (Artikler forBiografteatro) • 545 Birkerod, Firma-Register . . 352 Biscuit 1. Biscuitfabrikker........... 545 2. Import & en gros . . . 546 (Artikler forBiscuitfabrikker) 546 Bistadefabrikker................. 547 Bjergningsentrepriser . . . . 517 Bjerringbro, Firma-Register Bladcentraler, soAvisbureauer 352 484 Blikemballagefabrikker . . . 517 BlikkenslagereogSkiferdæk- k e re .................................. 548 (Artikler for Blikkensla- gere og Skiferdækkere). . 552' Blikplader. . . . . . . . . . . 552’ B likvarer............................. Blodbudding......................... 552 Blodfoder............................. 552: 956 975 542 542

434 |

Glasforsikring................. ! Grundejerforsikring. . . .

skinafskrivningsbureauer. 1023 j Hagelskadeforsikring . . ,

435 1 Hesteforsikring............... ,808 435 1 Huslejeforsikring............ ■ Hussvamp-Forsikring . . . 135 | Hypotekforsikring............ Indbrudsforsikring . . . .

ger paa Island................. 1547 Invaliditetsforsikring. . .

441 ■ Kautionsforsikring . . . . Kreaturforsikring............ 442 1 Krigsforsikring.............. Livsforsikring................. 441 ( 443 ;

971 Akureyri, Forretninge'r . . . 1539 1 Maskinskadeforsikring . . 1034 Akvarier.............................. 443 Pensionsforsikring . . . . 1121 Akvavit. .............................. 443 Plantageforsikring........... 1127 443 Ran- og Røveriforsikring 1146 1151 Alkoholfri Restaurationer. . 443 Stormskadeforsikring. . . 1292 Allinge, Firma-Register. . . 352 ’ Sygeforsikring.................. 1304 Altinget, Island.................... 1538 1 Søforsikring . . . . . . . . Aluminium . ........................ landplejefoi'sikring . . . . 1325 Aluminiumsvarer................. 444 Ulykkesforsikring............ 1386 Amatør-Fotografiapparater . 144 Vandklosetassurance . . . 139!) Ammoniak.......................... 444 Vandskadeforsikring . . . 1399 Ammunition........................ 444 Assurance, Island. . . . 1438,.1548 Analytisk-kemiske Labora- Assuranceforretninger. . . . 458 A lbum s................................ Alkoholfri D rikke.............. 143 Rejseforsikring.............. 1151 443 Rejsegodsforsikring. . . .

953 „Atka 01ic“ se Spiseolie....................... 1281 444 Augustenborg,Firma-Register 352 444 Auktionsholdere................. 462 444 Autogén-Svejseapparater . . 463 Ahtogénsvejsning.............. 464 (Artikler f .Autogénsvejsning) 464 Autograf!................................ 464

torier, se Laboratorier, ana- lytisk-komiske................. Anilinfarver....................... Ankere og Kæder............... Anlægsgartnere..................i Annoncebureauer................. Anretninger i Hjemmet, se Selskabsanretninger i Ansigtspleje.......................... Ansjoser................................ Ansvarsforsikring

464 464 465 465 465

Hjemmet . ....................... 1200 Automatbænkearbejde . . . .

447 Automater........................... 447 Automatforsikring.............. Automobilbelysning............

1. Indenlandske Selskaber 44-7 Automobildragter.............. 2. Udenlandske Selskaber 447 Automobildroskekørsel og 3. Repræsentanter............ 447 Automobiludlejning, se Au- Antikvarboghandlere............ 447 tomobilkørsel, 1. Person- Antikvitetshandlere............ 148 kørsel............................... 474 Antikvitetsrestaurerere . . . 449 Automobiler A poteker............................. 14!) 1. Automobilfabr. . . . . . 465 (Apotekervarer en gros) . 451 2. Automobilforhandlere . 465 471 —, Island.................... 1538, 1548 (Artikler f. Automobilfabr.) 471 Arbejdsanvisnings- og Hus- Automobilfinanciering . . . . 471 gerningskontorer............ 451 Automobilforsikring Arbejdshandsker................. 452 1. Indenlandske Selskaber 471 A rbejdstøj.......................... 452 2. Udenlandske Selskaber 471 Arden, Firma-Register. . . . 352 3. Repræsentanter........... 471 Arkitekter............................ 452 Automobilgarager............... 471 (Artikler for Arkitekter) 456 Automobilkarosserifabr.. . . 472 Armaturforretninger. , . . . 456 (Artikler f. Automobilka- Arnessysla, Forretninger . . 1542 rosserifabr.)....................... 473 Artistagenturer, se Teater-, Automobilkøtere................. 473 Koncert- og Varietébu- Automobilkeréskoler............ 473 reauer ................. .. 1331 Automobilkørsel A sbest................................. . 456 1. Personkørsel.............. .. 474 Asfalt 2. Varekørsel. . .............. 475 1. Asfalteringsvirksomheder 457 Automobillakerere............... 476 2. Asfalt en g ro s.............. 458 (Artikler f. Automobil- Asnæs, Firma-Registér . . . 352 lakerere)!.......................... 476 „Asot“ Automobilolie, se Motorolie Automobilreparation . . . . 1063 se Trikotage 2 (Fabr.) . . 1353 476 (Apotek-Artikler og -in­ ventar) ............................ 451 3. Automobiler en gros & Automobileksport. . . .

480

352 Automobilringe....................

Assens, Firma-Register . . .

III

EMNELISTE

Side Dieselmotorer....................... 651 Diktérmsskiner ................. 651 Diner transportable, se Sel­ skabsanretninger.............. 1200 Dispachører.......................... 651 Dissousgas, se Acetyléndis- so u s.................................. 434 Dragéfabrikker.............. 651 D ragere............................... 651 Drejebænke.......................... 651 D re je re ............................... 651 (Artikler for, Drejere). . . 652 Driftstabsforsikring 1. Indenlandske Selskaber 652 2. Udenlandske Selskaber 653 3. Repræsentanter............ 653 Drivhusanlæg . . . .............. 653 Drivremme 1. Drivremmefabrikkcr . 653 2. Drivremmeimportører og -forhandlere . . . . 653 Droger......................... 654 Dronninglund, Firma-Re­ gistor .................... . . . . 353 Druesirup............................. 654 Duehandlere, se Fuglehand­ lere . . . . . . . . . . . . . . 728 Dukker 1. Dukkeudsalg............... 655 2. Dukker en gros............ 655 Dukkevogne.......................... 655 Duplikatorer....................... 655 Duplikering................................656 Dykkerarbejder. .................. 656 Dynamoer...................... 656 D yrlæ ger...................... 656 (Artikler for Dyrlæger) . 656 Dækkener, se: Hestedækkener.................. 808 Kodækkener...................... 893 Dækketøj........... .. 656 Dørgreb............................... 656 Dørlukkere................ 656 Dørplader............................. 657 Ebeltoft, Firma-Register . . 353 E bonit.................................. ' 657 Eddike, 1. Eddikefabrikker 657 Eddike, 2. Import og en gros 658 Eddikesyre............................ 658 Ejby, Firma-Register . . . . 354 Ejendomshandlere og Ejen­ domsmæglere ....................... 658 Ejendomsselskaber................. 661 Eksport-Bureauer................. 661 Eksport-Kalendere................. 661 Eksportslagterier, se Slagterier........... .. 1242 Svineslagterier................. 1270 Ekspresbureauer, se Kiosker 884 Ekstrakter....................; . . 661 Ekviperingshandlere, se Her­ reekvipering 1.................. 801 Elektricitetsmaalerc og elek­ triske Maaleinstrumenter. , 6(52 Elektricitetsværks-Anlæg . . (562 Elektrisk Isoleringsmateriale 662,' Elektrisk Lysinstallation . . 662’ (Artikler f. Installatører) 667 Elektriske Artikler.............. 668 Elektriske Belysningsanlæg. 668 Elektriske Belysningsartikler s 669 Elektriske Kraftanlæg. . . . 669 Elektriske Lysskilte........... 670 Elektriske Ringeapparater . (570 (Artikler til elektr. Ringe- ledninger).......................... (570 Elektriske Signal- og Ur­ anlæg. . ............................. 67() / Elektriske Strygejern . . . . 670 Elektriske Svejseapparater . 670 Elektriske Varme- og Koge- apparater . . . ................. 670 Elcktro-medicinske Apparater og Instrumenter. . . . . . 671 ElektromekaniskeVærksteder 671 Elektromotorer.................... 671 (Artikler til Elektromo­ torer) ............................... 672 . Elektricitetsværker i Køb­ stæder og større Stations­ byer er opt. i Afd.V il.Bind foran vedkommende Bys Forretninger. —Elektrici­ tetsværker i Kbhvn., se Afd. II. •

Side 621 353 870 621 621 625 626 626 627 ,628 628 870 894 628 628 629 629 630 894 688 920 630 (530 630 630 630 637 638 638 638 638 639 1606 1606 484 1542

Side

Side 552 556 556 556 ' 557

(Artikler og Maskiner til Chokoladefabr.) Christiansfeld, Firma-Re­ gister.................................. Cichorie, se Kaffesurrogater Cider..................................... Cigarer 1. Cigarhandlere............... 2. Cigarfabrikker, Agen­ turer og Import . . . . (Artikler for Cigarhand­ lere)................................... Cigaretter, Fabr. og Import. (Artikler for Cigaretfa­ brikker)................. ' . . . . Cigarkasser .......................... C igarrør.............. .. . . . . Cikorie, se Kaffesurrogater. Cinders, se Koks og Cinders Ciselorer ............................. Clichéer ................................ (Art. for Clichéfabr.). . . Code-Bøger............................ Cognac.................... 1. .'. . . Coaes, se K o k s ................. Compound Lard, se Fedt en g r o s ................................ Cotillonsartikler, se Kotil- lonsartikler....................... Crown Corks . ..................... Cykleassurance..................... Cyklelak............................... Cyklelakering....................... Cykler, 1. Cykleudsalg . . . Cykler, 2. Cykler en gros. . (Artikler f. Cyklefabrikker) Cyklereparation................. Cykleringe............................. Cykletilbehør . . 4 .............. Cylinderolier....................... Czekoslovakiet, Kort over. . —Firmaer med Ilandelsinter­ esser paa Danmark . . . . Dagblade, se Aviser 1. . . . Dalasysla, Forretninger . . . Damefrisørinder, se Frise­ ring 1 ............................... ' Damebatte 1. Damehatteudsalg . . . . 2. Damebatte en gros. . . Damekonfektion, se Konfek­ tion .................................. Damelinned 1. Udsalg......................... 2. Fabrikker og en gros . Dameskræddere.................... Dampkedelanlæg . . . . . . . . Dampmaalere...................... Dampmaskiner.................... Damp- og Motorskibsselska- ber sailit Rederier............ (Leverandører til Damp­ og Motorskibsselskaber). . Damphnøller og andre større Ilandelsmøller................. (Artikler & Maskiner f. Dampmøller).................... Dampskibsekspeditioner. . . Dampskibsekspeditioner & Dampskibs-Linier, regel­ mæssigt anløbende Kbhvn. Dampskibsselskaber paa Is­ land ................................. Dampskorstene . .................. Dampstøderier Damptromler . . .................. Danmarks Gesandter ogKon­ suler i Udlandeti.............. Danseundervisning. . . . . . Danske ogskandinaviske For- eninger i Udlanddi . . . . Danzig, Fristaden, Kort over — Firmaer med Handelsin­ teresser paa4Danmark . . Dekatorer A . . . Dekoratører...............\ . . . Dekstrin................. . Dekupører..................... Delikatessehandlere 1. Udsalg........................... 2. Delikatesser en gros. . Dentaldepoter....................... Dentister, se Tandteknikere Desinfektion....................... Desinfektionsovne.............. Desinfektionssprøjter . , . . Destruktionsanstalter . . . .

Brændsel B rik etter.......................... 582 Brænde .,.......................... 589 Brændselsforretninger. . . 590 Brændselsolier. . ............ 591 lid tæ ndere................. '! . 828 Koks og Cinders. . . . . . 894 Kul..................................... 924 Petroleum........................... 1121 Splitved.............................. 1281 Trækul................................. 1358 Tørv.................................... 1382 Brændselsforretninger. .. . 590, Brændselsolier.............. 591 Brødfabrikker . . ............... 591 Brøndboring................. 592 Brønderslev, Firma-Register 353 Brøndkarme og Brønddæks­ ler ..................................... 593 Brøndkuranstalter......... 593 Brørup, Firma-Register .. . 353 Buddingpulver.............. 593 Budekspeditioner........... 593 Bugserselskaber........... •. . 593 Buntmagere................. 593 (Buntmagere en gros) . . 595 Buster, se Voksbuster. .. . 1428 Butiksinventar ..................... 595 Byggegrunde................. 596 Byggryn.......................... 596 Bygmestre (kun i Sønder­ jylland) ............................. 596 Bygningsartikler........... 596 — paa Island................ 1550 Bygningsbeslag . . . ..... 603 Bygningsreparationer 1. Blikkenslagerarbejde... 603 2. Glarmesterarbejde . . . 603 3. Malerarbejde ............... 603 4. Murerarbejde.............. GO3 5. Tømrerarbejde. . . . . . 603 Bælter en gros.................... 603 Bærepin d o .......................... 603 Bodkere.......................... 603 (Bødkeriartikler).............. 605 B øjler................................... 605 Bølgepap, (se tillige Pap). . 605 Bølgeplader.......................... 605 Børnehaver........................... 605 Bornekonfektion 1. Børnokonfektionsforr. . 605 2. Bornekonfektion en gros 606 Ilørneudstyr , 1. Burneudstyrsforr. . . . 606 2. Ilørneudstyr en gros. . 607 Borstenbindervarer, 1. Bør­ stenbindere ........................ 607 Borstenbindervarer,2.Borste- *• vareudsalg........... .. 608 Borstenbindervarer,3.Børste- varer en gros.................... 608 ’ (Raavarer f. Børstenbin­ dere) . ............................. 608 Borstetræfabrikker.............. 609 Bøssemagere .................... 609 Cacao 1. Cacaopulver................. 609 2. Cacaobønner. . . . . . . 609 Caféer................................... 609 Caramcller, se Karameller . 874 Carbid................................... 610 Carbolineum. ....................... 610 Carborundum....................... 610 Casei’n, se Kasein . . . . . . 876 Ccllophan............................ 611 Celluloidvarer.................... 611 Cement. ............................... 611 (Anlægaf Cementfabrikker) 613 Cementfarver................. 613 Cementfliser \ . <»13 Cementrør............................. 613 Cementvarer....................., . 613 (Artikler for Cementvare- fabrikation)....................... 616 Centralvarmeanlæg........... .. 6‘16 (Apparater og Artikler til Centralvarmeanlæg). . . . 618 Centrifuger, Fabr. og Import 618 Champagne................ 618 Chaunørskoler, se Automo­ bilkøreskoler .................... 473 Checkbeskyttere................. 618 Chlorcalcium . . . . . . . . . '618 Chokolade, 1. Chokoladefa­ brikker ........................... 618 Chokolade, 2. Agenturer & en g r o s ................................ 619

Blomster, 1. Blomsterhand­ lere ................................... Blomster, 2. Blomstergart­ nere .................... .. Blomster, 3. Blomster, Im­ port og en gros .............. (Artikler for Blomster­ handlere) .......................... Blomster, kunstige.............. Blomsterløg.......................... Blonder en gros ................. Bluser .................................. B ly........................................ Blyanter 1. Forhandlere................. 2. Fabrikker.................... Bly- og Kobbertækkero . . . Blyplomber, se Plomber og Plombetænger................. B læk..................................... Blodstøbegods...................... Bogbindere. .......................... (Bogbinderi-Artikler og -Maskiner)....................... Bogense, Firma-Register . . Bogforlag............................ Bogforing, se: * Bogholderianlæg'.............. Revisorer......................... Boghandlere................. .. (Artikler for Boghandlere) Bogholderianlæg................. Bogholderiundervisning . . . Boghvedegryn. >.................... Bogtrykkerier...................... •— paa Island....................... (Bogtrykkeri-Artikler og -Inventar).......................... Boksanlæg, se Boxanlæg. . . Bolte og Mottrikker 1. F abrikker.................... 2. Import og en gros . . . Bomuldsgarn....................... Bomuldsspinderier . . . . . . (Anlæg af ogArt. for Bom­ uldsspinderier) ............... Bomuldsvæverier................. (Artikler for Bomuldsvæ­ verier) ............................... Bonemaskiner....................... Boraksfabrikker.................... Borde............................ . Borgarfjarfiarsysla, Forret­ ninger ................. .. . . . . Bouillonterninger................. Boxanlæg ............................ Brabrand, Firma-Register- . Bramminge, Firma-Register Brandalarmeringsapparater Brande, Firma-Register. . . Brandforsikring, 1Indenland­ ske Selskaber.................... Brandforsikring, 2U

557 557 557 557

557 557 557 1130

558 558 558 561 352 562

567 1159 563 567 567 568 568 568 1550 57(i 576 576 576 57 7 577 578 578 578 578 1542 575 578

7.16 639 639 901, 639 639 (539 (540 640 640 644 64(5 (540 644 647 207 1551 648 648 648 1587 648 1591 1609 1608

578 578 353 353 578 353 578 580 581 581 542 581 582 582 582 582 583 583 583 5«3 583 585 586 586 1283 586 :>87 588 588 353 589 1283 590

649 649 649 649

650 650 650 1325

650 650 650 650

t

IV

EMNEL ISTE Side

Side

Side

Pid<> Forsølvning .......................... 710 (Artikler f. Forsølvnings­ anstalter) ...................... . 710 Fortinning.................... 710 Forvaltningsinstitutter........... 710 Fotografer 1. Personfotografering. . . 710 2. Teknisk Fotografering. 712 Fotografiske Artikler, 1. iSpe- cialbdl. med fotografiske Artikler............................. 713 Fotografiske Artikler, 2. An­ dre Handlende................. 714 Fotografiske Artikler, 3. Fa­ brikker ............................ 715 Fotografiske Artikler,4. Agen­ turer & en gros.............. 715 Fotolitografir.—. . .................. 715 Fragtmænd . . . . . . . . . . 715 Frankrig, Kort over . . . . 1624 — Firmaer med Handelsin­ teresser paa Danmark . . 1623 Fredensborg, Firma-Register 356 Fredericia, Firma-Register . 356 Frederikshavn, Firma-Regi­ ster ........... .. . . . 357 Frederikssund, Firma-Regi­ ster .................................. 358 Frederiksværk, Firma Regi­ ster .................................. 358 Frihavn, Kjøbenhavns, Kort o v e r.................................. 203 Frimærkehandlere.............. 715 Frisering, 1. Damefrisering 716 Frisering, 2. Herrefrisering 718 (Frisørartikler)................. 718 Frugt, 1. Frugt- & Grønt­ handlere............................ 718 Frugt, 2. Frugt en gros. . 721 Frugt, 3. Frugtagenturer . . 722 (Artikler for Frugthand­ lere) .................................. 722 Frugtsaftfabrikker........ 722 Frugtvine 1. Frugtvin-Fabrikker. .. 722 2.. Frugtvin-Oplag...... 723 Frysning......................... 723 F rø .................................. 723 (Art. for Frøhandlere)^ .. 728 Frøanalyse....................... 728 Frørensningsanlæg og -maski­ ner ..................................... 728 Frøtørringsmaskiner, se Korntørringsmaskiner og -anlæg............................... 917 Fuglebure............................. 728 Fuglefrø............................... 728 Fuglehandlere....................... 728 Fugleudstopning................. 728 Furago 1. Furagehandlere........... 728 2. Furage en gros........... 729 Fnstager............................... 729 Fyldepenne 1. Fabrikker.................... 729 2. Importører og-Forhand­ lero af Fyldepenne. . . 729 3. Reparation afFyldepenne 729 Fyrværkere.......................... 7211 Fyrværkerisager................. 730 ('Fyrværkerisager engros) 730 Fysiske Apparater, se: Instrumentmagere 2.. . . 841 Skolemateriel.............. 1214 Fægteinstitntter.............. 730 Fæhaar, se Heste-, Ko- og Svinehaar................... 808 Færdselsforsikring........ 730 Færøerne, Fag-Registerfor. 1439 Fæsteforretninger........... 730 Fødselshjælpersker, se Jor­ demødre . .......................... 863 1. Galanterivareudsalg . . 731 2. Galanterivarer engros 731 Galoscher 1. Galoscheudsalg............ 732 2. Galoscher engros . . . 732 Galvanisering.......................... 732 Galvaniske Elementer, se Tør­ elementer ....................... 1382 Galvanoplastik.................... 733 Gamascher................. • • • • 733 Garager, se Automobilgaragcr 471 Garderobeskabe.................... 733 Gardindekorationer........... 733 Gadekoste................. 730 Gadetavleudlejning... 731 Galanterivarer

2. Filmsforhdl. og Films- udlejere ....................... 690 (Art. f. Filmsfabrikker) . 690 F iltd ø re............................... 691 Filt og Filtvarer................. 691 Filtfabrikker....................... 691 Finansinstitutter................. 691 Finér og Træ ....................... 691 Finland, Kort o v e r............ 1620 — Firmaer med Handelsin­ teresser paa Danmark . . 1619 Firma-Register for Kbhvn.. 243 — f. Købstæderne 343 — for Landet. . . 401 Fisk og Fiskeriprodukter Ansjoser............................... 447 Ferskvandsfisk.................... 690 Fiskeauktionsmestre,auto­ riserede ........... . . . . 691 Fiskeboller.................. 691 Fiskefars ............................. 691 Fiskehandlere............... 692 (Fisk en gros)............ 695 • (Art. f. Fiskehandlere). . 697 Fiskeyngel og Fiskerogn. , 698 Gelatine........................ 750 Kaviar.................................. 879 Klipfisk en gros.......... 888 Konserves..................... 906 L ak s............................. 955 Muslinger..................... 1079- Sardiner........................ 1195 Sild en gros.................. 1204 Ø sters.......................... 1436 Fiskeriartikler og-redskaber 697 Fiskeriselskaber paa Island 1552 Fiskoyngel og Fiskerogn . . 698 Fjederklemmer................ 698 Fjer og Dun 1. Udsalg...................... 698 2. Fjer og Dun en gros. . 698 Fjer til Modepynt.......... 699 Fjerkræavlsartikler.......... 699 Fjerkræ en g ro s............. 699 Fjerrensning............................ 699 Fjerritslev, Firma-Register. 356 Flag................................... 699 Flaskeliylstre.................. 700 Flasker.............................. 700 F lin t................................ 701 Fliser, se: Cementfliser.......................... 613 Gulvfliser............................. 788 Vægfliser........................... 1427 Fluefangere................. .. . 701 Flygler..................................... 701 Flytteekspeditioner................. 701 Flyvemaskiner og Flyvema­ skinetilbehør .................... 703 Flyveundervisning............... ' 703 Flyvning, se Lufttrafik . . . 975 Fløde en gros....................... 703 Flødekarameller, so Kara­ meller ............................... 874 F lø jl..................................... 703 Foderblandingsanlæg............ 704 Foder-Kridtmel.................... 703 Foderolie." . .......................... 704 Foderstoffer.......................... 704 (Art. og Maskiner f. Foder- stoffabr.)....................... 707 Fodklinikker....................... 707 Fodpleje, se: Fodklinikker.................... 707 Ligtorneoperatører........... 964 Fodtøj, se Skotøj................. 1214 Foerstoffer............................. 708 Fonografer....................*. . . 708 Forbindstoffer....................... 708 Foreninger, danske og skan­ dinaviske, i Udlandet. . . 1591 Foreninger og Selskaber paa Island................................ 1538 Forgyldere............................... 708 Forhyringsagenter, autorise­ rede .................................. 708 Forklæder . . -.......................... 708 Forlag, se: Bogforlag............................ 562 ^Kunstforlag r. ; ................. 931 Musikforlag....................... 1075 Formessing............................ 709 Fornikling............................... 709 (Artikler f.Forniklingsanst.) 709 Forretninger, Island............ 1539 Forsamlingslokaler.................. 709 Forsikring, se i Emnelisten Oversigten Assurance 686

Elektromotorforsikring . . 672 Elektropletvarer.............. .. 672 (Artikler f. Elektropletvare- fabr.)................................. 613 Elektroteknisk Laboratorium 673 Elementer, se: Tørelementer 1382 Elevatorer............................ 673 Emaillebogstaver.................... 673 Emailleret Pladejernsgods. . 673 Emailleskilte.......................... 674 Emballagefabrikker............... 674 Emblemer og Medailler. . . 674 Emissionsvirksomheder . . . 674 Emulsionspapir og Emulsi- onspladefabr., so Fotogra­ fisko Artikler.................... 713 Engageringsburoauer . . . . 674 Engageringskontorer listen til første Bind) 1. Engageringskontorer, oprettet af Foreninger. 674 2. Private Engagerings­ kontorer ....................... 675 England, Kort over . . . . . 1613 — Firmaer med Ilandelsin- teresser paa Danmark . . 1612 Entreprenører....................... 675 Se ogsaa Losnings- &Last­ ningsentreprenører. . . . 972 (Artikler f. Entreprenører) 679 Erhvervsudygtighedsforsikring 681 Esbjerg, ‘Firma-Register. . . 354 Essenser............................... 681 Etiketter............................... 681 E tu ie r............................ • • 682 Eyjafjarfiarsysla, Forretnin­ ger..................................... 1^42 Faaborg, Firma-Register . . 355 Faeadefarver.,.......................... 682 Fa§adepuds............................. 682 Fac^iderensning....................... 682 Fag-Register, Island............... 1547 Fajance. ................................... 682 Fajanceovne...................... . 682 Faner..................................... 682 Fanø, Firma-Register . . . . 356 Farver øg Farvevarer Anilinfarver.................... 444 C yklelak.......................... 630 Facadefarver .................... 682 Farver, 1. Farvehandlere 682 Farver, 2. Farvefabrikker 684 Farver, 3. Farver, Imp. & en g ro s ...................... 685 (Art. for Farvehandlere og -fabrikker)........... 686 Farveriartikler og-Maskiner 687 (Se ogsaa Oversigten Ar­ bejdsanvisnings- og En­ gageringskontorer i Emne­ F ern is......................... 689 Gulvfernis................... 788 K itfabrikker............. 885 Kønrøg......................... 952 Lakfernis og Lakker .. . 954 Limkogerier og Lim engros 965 Malerartikler . .................. 1004 Pakfarver................... 1103 Schellak...................... 1197 Skibsbundfarve........... 1205 Terpentinolie.............. 1336 Tubefarver . . / ..........1368 Farverier............................ (Farveriartikler og -Ma­ skiner)........................... 687 Farvesprøjtning............... 687. (Artikler for Farvesprøjt­ ning) ..................................... 687 Faxe, Firma-Register . . . . 356 Faxe Ladeplads, Firma-Reg. 356 Fedevarer 1. Fedevareudsalg........ 687 2. Fedevarer en gros . . . 688 Fedt en gros .......................... 688 Fedtposer se Papirposer . . 1112 Feltsenge........... .. .................. 689 F e rn is ...................... . . ; . 689 Ferskvandsfisk.................... 690 Figurfabrikker, se Gipsere . .......................... 750 Kalipastavarer................. 872 File 1. Filehuggere................. 690 2. Filefabrikker............... 690 3. File en gros................. 690 Films 1. Filmsfabrikker.......... 690

Gardiner 1. Gardinudsalg........ 733 2. Gardiner, Fabr. &engros 734 Gardinringe................... 734 Gardinstænger................ 734 Garn 1. Udsalg .......................... 734 2. Fabrikker og en gros. 734 Gartnere...................... . . . 735 (Artikler for Gartnere). . 744 G arverier............................ 745 (Garveri-Artikler og -Ma­ skiner)............................... 746 Gasapparater og Gasovne. . 746 Gasbadeovne.......................... 747 Gasborde............................... 747 Gasglødenet.......................... 747 Gaskomfurer....................... 747 Gasmaalere.......................... 747 Gas- og Vandmestre............ 747 (Artikler f.Gas-ogVandm.) 749 Gasværker i Købstæder og større Stationsbyer er opt. i Afd. V i Real-Reg. for » hver enkelt By. — Gas­ værker i Kbhvn. seAfd. II. Gasværksanlæg.................... 750 Gelatine ................................ 750 Gelændere............................ 750 Genforsikring 1. Indenlandske Selskaber 750 2. Udenlandske Selskaber 750 3. Repræsentanter........... 750 Gesandter og Konsuler, Dan­ marks, i Udlandet........... 1587 Gilleleje, Firma-Register . . 358 Gips en g r o s ....................... 751 Gipsere. ................................ 750 Gipspladovægge.................... 751 Gitre, se Gelændere........... 750 Give, Firma-Register............ 358 Gjørlev, Firma-Register. . . 358 Glamsbjerg, Firma-Register. 358 Giarmestre............................ 751 (Glarmesterartikler). . . . 754 Glas, 1. Glasudsalg........... .. 754 Glas, 2. Glas en gros . . . . 754 Glas, 3. Glasværker............ 755 Glasblæsere................. '. . . 755 Glasbogstaver...................... 755 GIasbøje r i e r ....................... 755 Glasforsikring 1. Indenlandsko Selskaber 755 2. Udenlandske Selskaber 756 3. Repræsentanter....... 756 Glasgravører.......................... 756 G l a s l o f t e r . . . . ............. 756 Glasmaleri............................ 756 Glasmontrer...................... 756 Glasmosaik.......................... 756 Glassandblæserier.......... 756 Glasskilte............................ 757 Glasslibning...................... 757 Glastage............................... 757 Glasværker, se Glas 3. . . . 755 Glasætsning.......................... 757 Glimmer........................... 757 Glober.................................. 757 Glostrup, Firma-Register . . 359 Glycerin............................... 757 Glykosb.................................. 757 Glødelamper, seMetaltraadsl. 1050 Glødenet...................... 757 Gobelinsvæverier.............. 757 Godsekspeditioner.............. 757 Graasten, Firma-Register . . 359 Grafit..................................... 757 Gramby, Firma-Register. . . 359 Grammofoner....................... 758 (Artikler til Grammofoner) 758 G ran it................................. 758 Gravemaskiner.................... 759 Gravgitre, se Gelændere. . . 750 Gravmonumenter................. 759 Gravører.............. . .............. 760 Grenaa, Firma-Register . . . 359 Grimer................................... 760 Grindsted, Firma-Register . *859 Grosserere............................. 760 Grundejerforsikring.............. 782 G ru s..................................... 783 Grontbandleie, se Frugt. . . 718 Gudhjem, Firma-Register . . 360 Guldlister............................. 783 Guldsmede................ 783 (Artikler for Guldsmede) 786 Guld- & Sølvyarer en gros 786 Guldtrækkere . . '................. 787

V

EM N EL ISTE

Side 823

Side

Side

, Side Isoleringsmateriale.............. 852 Isolerings- og Tætningsma­ teriale Asbest........... .................. 456 Asfalt. . ........................... 457 Bygningsartikler.............. 596 Ebonit............................... 657 Elektr. Isoleringsmateriale 662 Filt og Filtvarer.............. 691 Filtfabrikker.................... 691 Gips en gros.................... 751 Gipspladevægge.............. 751 Gummi-ogGuttaperkavarer 789 Heste-, Ko- og Svinehaar 808 Ildfaste Materialiér . . . . 827 Isolering............................ 851 Isoleringsmateriale........... 852 Jernkit............................... 859 K itfabrikker.................... 885 Korkisolering.................... 910 Molérsten.......................... 1059 Pap..................................... 1105 Risskaller.......................... 1165 , Stormvoks......................... 1292 Tagpap............................... 1320 Tang.................................... »1325 Tjære.................................. 1338 Tørvestrøelse og Tørvemel 1383 Isskabe.................................. 853 Isværker og Isoplag. . . . . 854 Jagtrekvisitter, se Sports- og Jagtrekvisitter ..................... 1281 Japan-Varer, se Kina- og Ja­ pan-Varer............................ 884 J e r n ........................................ 854' (Jernagenturer).................... 855 Jern, gammelt, en gros . . . 856 Jernbanemateriel.................... 857 i Jernbaneselskaber i Dan­ mark, se Bind I: Afd. II og V. Jernbaneskinner................. 857 Jernbanevæsen, Bestemmel­ ser og Takster................. 221 Jernbetonkonstruktioner . . 857 (Art. til Jernbetonkon­ struktioner) ..................... 859 Jernbjælker.............. . . . . 859 Jerndøre, se BrandsikreDøre 581 Jernfade og -tromler........... 859 Jernk it.................................. 859 Jernkonstruktioner.............. 859 Jernkæder............................. 860 Jernrør................................. 860 Jernsenge................... 860 Jernstøberier....................... 860 (Artikler f. Jernstøberier) 862 Jernvinduer.......................... 862 Jernvitriol............................. 863 Jord- og Betonarbejder . . . 863 Jordemødre.......................... 863 Juletræspynt en gros . . . . 863 .Jutegarn............................... 864 Ju tev arer............................. 864 Juvelerere, se Guldsmede . . 783 Jyderup, Firma-Register. . . 368 Jærn, se Jern....................... 854 Kabler og Ledningstraad . . 864 Kadaveranstalter,seDestruk- ti onsanstalter................. 650 Kaféer, se Caféer................. 609 Kaffe 1. Kaffeudsalg................. 864 2. Kaffe en gros, Import & Agentur............................ 866 3. Kaffebrænderier (Løn­ brænderier) . . . •........... 869 (Inventar til Ka££eudsalg og Kaffebrænderier). . . . 869 (Anlæg af og Maskiner for Kaffebrænderier)............ 869 Kaffeglasur......................... 869 Kaffemøller................. 870 Kaffeposer............................. 870 Kaffesurrogater.................... 870 Kagebagerier, se Konditorier 898 Kakao, se Cacao.................... 609 Kakkelovne og Komfurer. . 870 Kakkelovnsrensning og Kakkelovnspudsning. . . . 872 Kakkelovnsrør 872 Kalipastavarer.................... 872 Kalisalpeter. ........................ 872 Kalk, brændt....................... 872 Kalksandstensfabrikker . . . » 872

2 Anden Lejligheds-An­ visning .......................... Husmandsskoler se Land­ brugsskoler ....................... 959 Husmæglere, se Ejendoms­ handlere og Ejendoms­ mæglere ............................ 658 Hussvampdræbpnde Midler 824 Hussvampforsikring........... 824 Hustelefoner....................... 824 Hvidevarer 1. Hvidevareudsalg. . . . 824 2. Hvidevarer en gros . . 824 Hvidkaal.................... 824 Hydrauliske Maskiner og P resser.................. 824 Hypotekforeninger,seKredit- foren. og Hypotekforen. . 921 Hypotekforsikring.............. 824 Hø og H a lm ....................... 824 Højer, Firma-Register. . . . 368 Højesteret, Islands............... 1539 Højesteretssagførere, se Sag­ førere ............................... 1173 H ø jsk o ler............................... 824 Hong, Firma-Register. . . . 368 Hønsefoder.......................... 825 Høreapparater.................... 825 Hørkramvarer 1. Hørkræmmere.............. 826 2. Hørkram en gros og Ar­ tikler for Hørkræmmere 827 Hørsholm, Firma-Register . ■368 Høstbaand, se Bindegarn en gros........... 544 Halmvarer.......................... 794 Ildfaste Matcrialier............ 827 Ildslukningsapparater, se: Brandslukningsapparater . 581 Brandsprøjter og Brand­ slukningsmateriel . . . . . 582 Sprøjter og »Sprøjteslanger. 1283 Ildtændere............................. 828 Illumination, se: ■ Fyrværkere....................... 729 Fyrværkerisager.............. 730 Illustrationsbureauer . . . . 828 Ilt........................................... 828 (Iltfabrikker).............. 828 Importører, so Fag-Registret under vedkommende Fag Imprægnering....................... 828 Incasso, 1. Bank-Incasso . . 829 Incasso, 2. Juridisk Incasso 832 Incasso, 3. Incassationsbu- reau er............................... 835 Indbrudsforsikring f. Indenlandske Selskaber 836 2. Udenlandske Selskaber 836 3. Repræsentanter........... 836 Indhegning og Indhegnings- materiale ............................. 837 Industrielle Ovne, se Ovne 1102 Ingeniører............................... 837 — paa Island....................... 1553 (Raadgivende Ingeniører). 842 (Artikler for Ingeniører). 843 Insektpulver....................... 844 Installatører, se Elektrisk Lysinstallation.................... 662 Instrumentmagere 1. Kirurgiske samt Banda­ gister. . . .;................. 844 2. Mekaniske, »fysiske og optiske . . .;................. 844 3. Musikalske, i................. 845 InstrumentsliberejseSliberier 1243 Invaliditetsforsikring . . . . 845 Isafjarfiarsysla, Forretninger 1542 Isafjorfiur, Forretninger. . . 1540 Iscrfeme...................... 845 (Anlæg af Iscreme-Fabrik­ k e r.......................\ ............ 845 (Artikler for Iscreme-Fa­ brikker) .............. \ . . . . 845 Isenkramvarer, 1. Isenkræm­ mere .......................\ . . . ' 845 Isenkramvarer, 2. Isenkram en gros og Artikler for Isenkræmmere................. 849. Isknusemaskiner.................. 851 Island, Real-Register,Forret­ ninger, Pivat-Adresser, Fag-Register og Kort. . . 1537ff Islandske Købmænd, se Køb­ mænd, islandske ............... 949 Ism askiner.......................... 851 Isolering............................... 851

Havebrugsprodukter (fortsat) Frugt- 6g Grønthandlere. 718 Frugt en g r o s .................... 721 F rø ....................................... 723 Frøanalyse..................... 728 Gartnere............................... 735 Honning............................ 810 Humle.................................. 822 Hvidkaal............................... 824 Kartofler en gros................. 874 Løg.................................... 993 Planteskoler....................... 1127 Æ rte r................... . . . . . . 1434 Havebrugsskoler.................... 800 Have- og Markredskaber . . 800 Havemøbler.......................... 800 Haveslanger.......................... 800 Havn, Kjøbenhavns, Kort o v er.................................. 202 Havregryn, Fabr. & Import. 801 Hegnsmateriale, se Indheg­ ning og Indhegningsmat. 837 Hejseapparater.................... Sol IJektografer......................... 801 Helsinge,^Firma-Register . . 361 Helsingør, Firma-Register. . 361 Hermetik, se Konserves. . . 906 Herning, Firma-Register . . 362 Herreekvipering, 1. Herre­ ekviperingshandlere . . . . 801 Herreekvipering, 2. Herre­ ekvipering en gros og Art. f. Ilerreekviperingshdl.y. . 806 Herrefrisering,se Frisering2 718 Herrekonfektion 1. Udsalg......................... 806. 2. Herrekonfektion engros 806 Herrelingeri 1. Udsalg......................... 807 2. Herrelingeri en gros. . 807 Herreunderbeklædning. . . . 808 Hestedækkener....................... 808 IleBteforsikringsselskaber . . 808 Hestehandlere....................... 808 Hesteklipning.......................... 808 Heste-, Ko- og Svinehaar. . 808 Hestesko............................... 809 Hesteskosøm.......................... 809 Hesteslagtere.......................... 809 Hillerød, Firma-Register . . 363 Hjemmebagerier. . . . . . . . . 809 Hjulbøre............................... 809 (Artikler til Hjulbørfabri­ kation)............................ 810 Iljulfabrikker................... 810 Hjørring, Firma-Register . . 363 llobro, Firma-Register . . . 364 Holbæk, Firma-Register. . . 365 Holstebro, Firma Register . 365 Holsted, Firma-Register. . . 366 Honning........................... 810 Honning, kunstig............. 810 Honningbrød og -kager . . . 810 Hornbæk, Firma-Register. . 366 Horsens, Firma-Register . . 366 Hospitaler paa Island. . . . 1539 Hospitals-Artikler og -In­ ventar ............................... 810 Hotel garnis...................... 811 H oteller........................... 811 — paa Island.................... 1553 (Hotel-Artikler og -Inven­ tar)................................. 821 Hotelmæglere................... 821 Huder og S k in d ............. 821 Huer, se Kasketter og Huer 877 Ilulsømforretninger.......... 822 H um le.............................. 822 Hnnavatnssysla,Forretninger 1542 H unde.............................. 822 Hundekiks........................ 822 Hundested, Firma-Register 368 Hurup, Firma-Register . . . 368 Husblas, se Gelatine............. 750 Husgerningskontorer, se Ar­ bejdsanvisnings- og Hus­ gerningskontorer. . . . . . 451 Husholdningsartikler 1. Udsalg. .......................... 822 2. Husholdningsart. en gros 822 Husholdningsskoler.............. 822 Huslejeforsikring................. 823 Huslejligheds-Anvisning 1.AutoriseredeUdlejnings- mæglere og Udlejnings­ kontorer ........... .. . . . 823

Gullbringusysla, Forretnin­ ger ..................................... 1542 Gulvbehandlingsmateriel. . . 787 Gulvbeklædning Bygningsartikler.............. 596 Cement............................ 611 Cementfliser. ................. 613 Gulvbeklædning . . . . . . 787 (Artikler t. Gulvbeklædn.) 788 , Gulvfliser......................... 788 Gulvtæpper....................... 789 Kokosvarer..................... 893 Linoleum......................... 967 Linotol............................... 968 Magnesit............................ 994 Parketgulve....................... 1115 Terrazzo............................ 1337 Tæpper............................. 1369 Gulvfernis............................. 788 Gulvfliser............................. 788 Gulvklude.................. 788 Gulvtæppebankning............. 789 Gulvtæpper 1. Gulvtæppeudsalg . . . . 789 2. Gulvtæpper en gros . . 789 Gummifrakker,seRegnfrakker 1148 Gummi, gammelt....... 789 Gummi- og Guttaperkavarer 1. Gummi- og Guttaperka- vareudsalg.................... 789 2. Gummi- og Guttaperka­ varer en g ros................. 790 3. Gummivarefabrikker. . 791 (Art. og Maskiner for Gummivarefabr.)............... 791 Gummi-Pakkebaand........... 791 Gummisaaler og Gummihæle 791 Gyldenlæder............................. 791 Gymnasieskoler, statsaner­ kendte .............................. 791 Gymnastikapparater........... 791 Gymnastikdragter................. 791 Gymnastiske Institutter. . . 791 Gær........................................ 792 Gødning, kunstig................. 792 Gørtlere . . . . . . . . . . . . 794 (Artikler for Gørtlere) . . 794 Haandbøger, periodiske, se Aarbøger.......................... 433 Haandværkerforeninger, skandinaviske) i Udlandet 1592 llaar og Haararbejde . . . . 794 Haar, animalske, se Heste-, Ko- og bvinekaar............ 808 Haderslev, Firma-Register . 360 Hadsten, Firma-Register . . 361 Hadsund, Firma Register . . 361 Hafnarfjørflur, Forretninger 1540 Hagelskadeforsikring.............. 794 Hagl.......................................... 794 Halm, se Ha og Halm. . . . 824 Ilalmpresser............................ 794 Halmvarer............................... 794 Halsbind..................................... 795 Hammel, Firma-Register . . 361 Uammerværker . . . . . . . . 795 Hamp. . . . : ................. .. . 795 Uandelsbøger............................ 795 Handelsgartnere, se Gartnere 735 Handels-og rndustrisclskaber med Filialer i Udlandet . 795 Handelskalendere, se Aarbøger............................. 433 Vejvisere.................... '. . 1407 Handelsundervisning............ 79€L ITandsker 1. Handskeudsalg . . . . . 796 2. Handsker en gros . . . 796 (Handskemageriartikler) . 797 Harmoniums, se Orgel-Har­ moniums........................ Harpiks en gros. . . . . . . . 797 Hasle, Firma-Register. . . . 361 Haslev, Firma-Register . . . 361 Hatte 1. Hatteudsalg.................... 797 2. Hattefabrikker............ 798 3. Hatte en gros................. 798 4. Hatte-Agenturer . . . . 799 (Hattemageriartikler) . . . 799 Havariagenter.......................... 799 Havearkitekter.............. .. . 799 Havebrugsprodukter Blomster............................ 552 Blomsterhandlere.............. 552 Blomsterløg.......................... 557

1098

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online