Kraks vejviser 1924 Handelsregister

KRAKS

VEJVISER 1924 155. AARGANG • KRAK 62. AARGANG

2 . B I N D H A N D E L S K A L E N D E R FOR D A N M A R K Bestemmelser og Takster — Firma- og Aktieselskabs-Register Fag-Register — Island — Udlandet.

A Å A KRAK KRAKS FORLAG NYTORV 17, KJØBENHAVN

Trykt lios 0. C. Olson & Co.

Is

KØBENHAVNS KOMMUNES/ JOTEKER HOVED2I3LIOTEKET

W z J 5 6

m 4 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning i Brugen af de større Afdelinger er meddelt foran hver af disse (se de grønne Kartoner).

1. B in d : A d r e s s e b o g f o r D a n m a r k . KØBEfWAVNS

Side

E m n e lis te t i l 1ste Bind.

Alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviserens første Bind omhandlede Emner med Sidetal. T i l f ø j e l s e r , der er kommet til Vejviserens Kundskab efter de paagældende Afsnits Trykning.

(gule Blade)

Afdeling I: Kort og Planer for Kjøbenhavn................... 49 Oversigtskort og 5 Specialkort over Kjøbenhavn og Frederiksberg, lito­ graferede i 4 Farver. Sporvejskort. Planer over Hospitaler og Teatre. Afdeling II: Real-Register for Kjøbenhavn............. ...... si Alfabetisk ordnede Artikler om Stats-, kommunale og private Institutio­ ner; Foreninger og Selskaber; praktiske Oplysninger om Forhold af al­ men Interesse. Afdeling III: Gade-Register og Hus-Register for Kjøbenhavn. a) GADE-REGISTER............................................................................................... 249 Alfabetisk Fortegnelse over Gader, Veje og Pladser med Angivelsé af de Administrationskredse, hvori de er beliggende. b) HUS-REGISTER................................ ............................................................... . 265 Fortegnelse over Husene (ordnet efter Gader) med Angivelse af Gadenumre, Matrikelnumre, Ejendomsskyld, Ejer, et Udvalg af Beboerne m. m. 1) Kjøbenhavn, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne. Afdeling IV: Person-Register for Kjøbenhavn : .............. 56i Alfabetisk Adressefortegnelse over Beboere (Forretninger og Privat-Per- soner) i Kjøbenhavn, Frederiksberg og omliggende Villabyer. Paa Person-Registrets sidste Blade en Liste over DØDE i det sidst for­ løbne Aar.

Afdeling V: Provins-Register. A. FORRETNINGER ............................................................................................ (byvis ordnede, med Real Register og Forretnings-Register for hver By, samt for 16 af de største Købstæders Vedkommende et Kort over Byen). B. PRIVAT ADRESSER......................................................................................... C. STØRRE GAARDE.......................................................................................... D. KOMMUNEFORTEGNELSE........................................................................... Købstæder — Handelspladser og Flækker — Landkommuner. TILLÆG: Færøerne....................................................................................................... Side 1105 1332 1415 1441 1447 2 . B in d : H a n d e l s k a le n d e r fo r D a nm a rk . E m n e lis te til 2det Bind (gule Blade)....................... ...................... : ........................ 1 K o rt ove r D a nm a rk samt over Kjøbenhavns Havn og Frihavn, Dampskibs­ linier. (Engelsk Tekst)...................................................................................... 17 Bestemm e lser og T a k s te r vedrørende Post-, Jernbane-, Telegraf- og Told­ væsen (grønne Blade)............... ......................................................................... 33 Uddrag af de officielle Handels-Registre og Aktieselskabs-Registret. A. KJØBENHAVN................................................................................................... 99 B. KØBSTÆDERNE................................................................................................... 190 C. LANDET................................................................................................................ 244 Afdeling VII: Fag-Register for Danmark..... ..................... 251 Fagvis ordnede Fortegnelser over Adresser paa Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv i Danmark med Angivelse — i en betalt Tilføjelse —af den enkelte Virksomheds Specialitet. Foran i Fag-Registret O v e r sæ t t e l s e r fra Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk og Russisk af de vigtigste Fagoverskrifter. Afdeling VIII: Island (røde Blade).............................................................. 1473 Real-Register, Forretninger, Privat-Adresser, Fag-Register. Afdeling IX: Udlandet....................... ................................. 1521 Danmarks G e s a n d te r og K o n s u le r i Udlandet. Danske F o r e n in g e r i Udlandet. \ Avertissem en ter fra udenlandske Firmaer YEngland, Finland, Norge, Sverige, Andre Lande). \ Afdeling VI: Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark....................................................... 97

Ootagelse i Vejviseren sker efter Redaktionens Skøn. 44336 Fj/ece

Forkortelser og Tegn.

= ; administrerende. - Aktiekapital. - Aktieselskab.

adm. Aktk. Akts.

SK.

- Storkors af Dannebrog.

St. (i Gadenavn)

- Sankt. ; store. - under.

st.

- Bopæl.

B p., Brh.

U. V.

- Brønshøj Postdistrikt. Chavlottl. - Charlottenlund Postdistrikt. Chrstholm. - Christiansholm. Chrsthvn. - Christianshavn. Co. - Compagni. DM. - Dannebrogsmand. e. - efter. f. - for. fg. - fungerende. fh. - forhenværende. FM. - Fortj enstmedaljen. Forr. - Forretning. ' Frdbg. - Frederiksberg. Frm. - Indregistreret Firma. GI. - Gammel. Haandv. - Haandværk. Hdl. - Handel. Hell. - Hellerup Postdistrikt. Hh. - Havehuset. Indeh. - Indehaver. K. - Kommandør af Dannebrog.

- ved eller von.

V- (i Gadenavn)

- Vester eller Vestre. - Vanløse Postdistrikt. - Øster eller Østre.

Vanl.

0 - (i Gadenavn)

Etager:

Bb

- Bagbygning. - Beletage.

be

e

- Entresol eller Mezzanin.

- Havehus. - Kælder.

Hh K Mb

- Mellembygning.

- Stue.

S

- Sidebygning.

Sb

1

- 1. Sal. - 2. Sal.

2

*

- Ejer (Bopæl i Ejendommen).

1 Hiu-Reg. , J i i Hut-Reg.

- Matrikel-Nr., Vurdering til Ejendoms­ skyld. Ejer (ikke Bopæl i Ejendommen) Indehaver event. Medindehaver af det i Parentesen nævnte indregistrerede Firma. — Træffetid.

( )

Kbhvn.

- Kjøbenhavn.

i Person-Reg.

- kongelig.

kgl.

Klpbg. Kmh. Kmjkr. Krsthvn.

- Klampenborg Postdistrikt.

- Kammerherre. - Kammerjunker. - Kristianshavn. - konstitueret.

Telefon.

£

- Telefon Amager. - Telefon Bellevue. - Telefon Byen. - Telefon Central.

£ Am. £ Bell. f By $ Cent. £ Gh.

kst.

- lille.

1.

MA.

• Medlem af Akademiet for de skønne Kunster. - Medlem af Borgerrepræsentationen. ■ Medlem af det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog. - Medaljen for Druknendes Redning. - Medlem af Frdbg. Kommunalbestyrelse. - Medaljen Ingenio et Årti. - Medlem af Landstinget. - Medlem af Sø- og Handelsretten. - Medlem af Videnskabernes Selskab. - Medlem af Folketinget. - Medaljen for ædel Daad. - Medlem af Grosserer-SocietetetsKomité.

- Telefon Godthåb. $ Gjent. - Telefon Gjentofte. £ Hell. - Telefon Helrup. £ Mil. - Telefon Militær. £ N - Telefon Nora. £ Ordr. - Telefon Ordrup. £ St. - Telefon Strand. £ Sob. - Telefon Søborg. £ Tg. - Telefon Taga. £ v - Telefon Vester. £ Vb. - Telefon Valby. £ 0 - Telefon Øbro. E - Postdistrikt B. E - Postdistrikt C. E) - Postdistrikt F. E - Postdistrikt K. E - Postdistrikt L. El - Postdistrikt N. E - Postdistrikt S. S - Postdistrikt Str. ra - Postdistrikt V. (ø) - Postdistrikt "0.

MB.

MDS.

MF.

MfDR. MFK. MfæD. MGSK. MI&A.

ML.

MSH. MVS.

N-

Kjøbenhavn, Frederiksberg, Hellerup og Villabyerne (Postdistrikter: Bagsværd, Buddinge, Charlottenlund, Dragør, Gjentofte, Holte, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, st. Magleby, Nærum, Skodsborg, Søborg og Vedbæk) findes i Vejviseren under K j ø b e n h a v n i Modsætning til Provinsen. »

/

EMNELISTE til Vejviserens andet Bind. En alfabetisk Fortegnelse over de vigtigste i 2. Bind omhandlede Emner, deriblandt alle Fag-Registrets Over­ skrifter, med Angivelse af det Sidetal, hvorunder Emnet skal søges. X I Emnelisten er paa alfabetisk Plads indskudt følgende Oversigter over beslægtede Fag i Afd. VII Fag- Register for Danmark.

Assurance Belysning Brændsel Farver og Farvevarer Fisk og Fiskeriprodukter Gulvbeklædning Havebrugsprodukter

Slagteriprodukter Spinderier og Rebslagerier Sygeplejeartikler Tobakker og Cigarer Toiletartikler Trikotage Undervisning Væverier

Motorer Musik-Instrumenter Mølleriprodukter

Isolerings- og Tætningsma- teriale Kontorartikler og -inventar Landbrugsmask. og -redsk.

Olier Ovne

Legetoj Maalere Mejeriprodukter Metaller

i Produktforretninger

Skibsrederier Skolemateriel

An English translation of the most important trades, see page 251. Une traduction framjaise des professions les plus importantes, voir page 254. Eine deutsche Ubersetzung der wichtigsten Fach-Oberschriften, siehe Seite 257. Una traduccidn espanola de los profesiones mos importantes véase pagina 260. - Pyccnilt nepeBORi. rgaBH'bfluiHXT. pyCpHKT. npoMMcnonaro peecTpa hoxoshtch bi nanan-i BToporo To.\ta

i

Optagelse i Vejviseren sker efter Redaktionens Skøn.

it i

J

Trykningen af Vejviseren er foregaaet som følger Bind I.

20. December 20. December.

Emneliste (gule Blade) Tilføjelser Afd. I. Kort og Planer

fra 11. December til 12. December, fra 5. November til 29. November, fra 30. November til 15. December, fra 8. December til 19. December fra 6. Oktober til 3. November.

Afd. II. Real-Register for Kbhvn. Afd. III. Gade- og Hus-Register

Afd. IV. Person-Register Afd. V. Provins-Register

Bind II.

■i

8. Januar. 10. December. 7. December.

Emneliste (gule Blade) Kort over Danmark ni. v. Bestemmelser og Takster Afd. VI. Firma-Register Afd. VII. Fag-Register

fra 16. November til 1. December fra 19. December til 8. Januar, fra 27. November til 1. December, fra 7. Januar til 8. Januar.

Afd VIII. Island Afd. IX. Udlandet

Emneliste til Vejviserens åndet Bind.

X

Side

Sido Avismakulatur.................... 343 Avisudklip.......................... 343 Baadebyggerier.................... 343 (Artikler for Baadebygge­ rier) .................................. 344 Baad- og Færgefart............ 344 Baadmotorer........................ 344 Baand................................... 344 Badeanstalter....................... 344 (Artikler for Badeanstalter) 345 (Søbadeanstalter)............ 345 Badeapparater.................... 345 Badeartikler .................. 345 Badehoteller, se Bade- og Sommerhoteller............... 345 Badeinstallering.................. 345 Badekar................................ 345 Badeovne............................. 345 Bade- og Sommerhoteller . . 345 Bade- og Sommerpensionater 348 Badesteder............................ 348 Bagepulver .............. 348 Bagere .................................. 348 (Bageri-Artikler og-Inven- ta r ) ................................... 355 Bage- og Stegeovne............ 356 Ballerup, Firma-Register . . 199 Bal- og Selskabsmusik . . . 356 Bambusmøbler.................... 356 Bambusrør.......................... 357 Bananer, en gros................. 357 Bandager............................. 357 (Bandager en gros) . . . . 357 Banker.................................. 357 — paa Island.............. 1475, 1484 (Artikler for Banker). . . 374 Banker i Udlandet se Afd. IX Bankiers............................... 374 Barberer og Frisører . . . . 375 (Barber- og Frisor-Artik- l e r ) .................................. 377 Barbermaskiner................. 377 Bar&astrandasysla, Forret­ ninger.................................... 1478 Barnemøbler....................... 377 Barnevogne 1. Udsalg.......................... 377 2. Fabrikker & en gros. . 378 (Artikler til Barnevogns­ fabrikation). .................... 379 Barometre................. .. . . . 379 Bast (Raffia) en gros . . . . 379 Bastbaand . . 7 ............ 379 Bastmaatter.................. 379 Bedemænd.................... 379 Befragtningsagenter......... 380 Beg............................... 381 Begravelsesbesørgelse . . . . 381 Begravelsesselskaber, se Real- Registret i Bind I Belysning Acetylénbelysning............ 266 Automobilbelysning. . . . 300 Belysningsartikler............ 381 Benzin. ............................. 381 Carbid. . .......................... 458 Elektricitetsværker, se Bind I Afd. II og Afd. V ElektriskeBelysningsanlæg 523 Elektriske Belysningsart. 523 Elektrisk Lysinstallation 515 Gasglødenet....................... 604 Gas- og Vandmestre. . . . 604 Gasværker, se Bind I Afd. II og Afd. V Glødenet................. . . . . 615

Side

Side Aabenraa, Firma-Register. . 190 Aakirkeby, Firma-Register . 190 Aalborg, Firma-Register . . 190 Aalestrup, Firma-Register . 193 Aarbøger...................... 265 Aarhus, Firma-Register. . , 193 Aars, Firma-Register . . . . 198 Aarup, Firma-Register . . . 198 Acetylénbelysning...... 266 Acetyléndissous......... 266 Adresseboger i Udlandet, se Afd. IX Adressering......................... 266 Afskrivningsbureauer, se Ma- skinafskrivningsbureauer. 917 Afsvampningsmidler. . . . . 266 Agentur- og Kommissionsfor­ retninger ........................... 266 — paa Island................... 1482 Ajlespredere..................... 274 Akkumulatorer................. 274 Akkumulatorsyre........... 275 Akureyri, Forretninger . . . 1476 Akvarier.......................... 275 Akvavit............................. 276 Alabastvarer................... 276 A lbums............................ 275 Alkoholfri D rikke.......... 275 Allinge, Firma-Register. . . 198 Altinget, Island............... 1475 Aluminium...................... 275 Aluminiumsvarer............. 276 Amatør-Fotografiapparater . 276 Ammoniak...................... 276 Ammunition................... . 276 753 Anilinfarver....................... 276 Ankere og Kæder ............... 277 Anlægsgartnere.................... 277 Annoncebureauer................. 278 Anretninger i Hjemmet, se Selskabsanretninger i Hjemmet . . . . . ' .. 1107 Ansigtspleje . . .......... 279 Ansjoser...................... 279 Ansvarsforsikring 1. Indenlandske Selskaber 280 2. Udenlandske Selskaber 280 3. Repræsentanter............ 280 Antikvarboghandlere............ 280 Antikvitetshandlere............ 281 (Antikviteter en gros) . . 282 Antikvitetsrcstaurererc .. . 282 A poteker............................. 282 (Apotekervarer en gros) . 284 (Apotek-Artikler og -In­ ventar) ............................ 286 —, Island............................ 1475 Arbejdsanvisnings- og IIus- gerningskontorer............ 286 Arbejdstøj........................... 286 Arden, Firma-Register. . . . 198 Arkitekter................................ 287 (Artikler for Arkitekter) 291 Armaturforretninger........... 291 Arnessysla, Forretninger . . 1478 Artistagenturer, se Teater-, Koncert- og Varietébu­ reauer ............................ 1245 Asbest.................................. 291 Asfalt, 1. Asfalteringsvirk­ somheder ............................ 291 Asfalt, 2. Asfalt en gros. . 292 Asnæs, Firma-Register . .. 198 Assens, Firma-Register . .. 198 Analytisk-kemiske Labora­ torier, se Kemiske Labora­ torier ........................... .

Belysning (fortsat) Lampeglas....................... 847 Lamper............................. 847 Lampeskærme.................. 847 Lygter................................ 867 Lysekroner . 868 Lysestøbere.................... 869 Metaltraadslamper............ 948 Petroleum. . . . . . . . . . 1023 Skibslanterner.................. 1118 Stearinlys.......................... 1196 Sugegasværker og-gasanlæg 1207 Trappeautomater.............. 1264 Ben en gros.......................... 381 Benzin, 1. Benzin en gros, . 381 Benzin, 2. Benzindepoter . . 382 Benzin-Genvinding............... 382 Benzinmotorer . . . . . . . . 382 Benzin-Tankanlæg.............. 382 Benzol.................................. 382 Bcslagsmede....................... 382 Bestemmelser og Takster for Post-, Jernbane-, Tolegraf- og Toldvæsen.................... 33 Besætningsartikler, se Sy-og Besætningsartikler . . . . 1214 Betonblandemaskiner . . > . 383 Betonstøberier.......... 383 (Artikler for Betonstøbe­ rier) ................................... 383 Biavlsredskaber....... 383 Biblioteker, se Oversigten i Emnelisten til Bind I — paa Island.................... 1475 Bijouterivarer. .................... 383 Billarder og Billardartikler 383 Billedhuggere....................... 384 Billedindramning................ 384 Billedskærere....................... 384 Billetforretninger, se Teater­ billetter ............................. 1244 Billettrom ler................. 385 Bindegarn en gros......... 385 Biografteatre ....................... 386 (Artikler forBiografteatre) 386 Birkerød, Firma-RegiBter . . 199 Biscuit 1. Biscuitfabrikker........... 386 2. Import & on gros .. . 387 Bistadefabrikker............ 387 Bitter............................... 387 Bjergningsentrepriser . . . . 388 Bjerringbro, Firma-Register 199 Blikemballagefabrikker . . . 388 (Blikemballagemaskiner) . 389 Blikkenslagereog Skiferdæk­ kere .................................. 389 (Artikler for Blikkensla­ gere og Skiferdækkere). . 392 Blikplader............................ 392 B likvarer............................. 392 Blodbudding................. .. . 393 Blodfoder............................. 393 Blomster, 1. Blomsterhand­ lere ................................... 393 Blomster, 2. Blomstergart­ nere .................................. 396 Blomster, 3. Blomster, Im­ port og en gros.............. 396 (Artikler for Blomster­ handlere) .......................... 397 Blomster, kunstige.............. 397 Blomsterløg.......................... 397 Blonder en g r o s ................. 397 Bluser 1. Bluseudsalg................. 397 2. Bluser en g ro s........... 397 B ly................... 898 Blyanter.............. 398

Assurance. • Ansvarsforsikring........... 280 Assuranceforretninger. . . 292 Automatforsikring........... 300 Automobilforsikring . . . 309 Brandforsikring.............. 421 Cykleassurance................. 480 Driftstabsforsikring. . . . 505 Elcktromotorforsikring. . 529 Erhvervsudygtighedsfor­ sikring . ....................... 540 Filmsforsikring............... 549 Genforsikring................ . 607 Glasforsikring . . . . . i . 613 Ilagelskadeforsikring . . . 653 Hesteforsikring............... 667 Huslejeforsikring . . . . . 685 Hussvampforsikring. . . . 686 Hypotekforsikring............ 686 Indbrudsforsikring . . . . 698 Invaliditetsforsikring. . . 708 Kautionsforsikring . . . . 746 Kreaturforsikring........... 799 Krigsforsikring.............. 802 Livsforsikring................. 862 Maskinskadeforsikring . . 929 Pensionsforsikring . . . . 1022 Ran- og Røveriforsikring 1046 Rejseforsikring 1053 Rejsegodsforsikring. . . . 1053 Stormskadeforsikring. . . 1202 Sygeforsikring.................. 1215 Sø- ogTransportforsikring 1231 Tandplejeforsikring. . . . 1238 Ulykkesforsikring............ 1303 Vandklosetassurance . . . 1315 Vandskadeforsikring . . . 1316 Assurance, Island. . . . 1475,1483 Assuranceforretninger. . . . 292 Attraps................................. 297 Augustenborg,Firma-Register 199 Auktionsforretninger . . . . 297 Autogén-Svejscapparater . . 299 Autogénsvejsning............... 300 Automater........................... 300 Automatforsikring.............. 300 Automathylstre.................... 300 Automobilauktioner............ 300 Automobilbelysning............ 300 Automobildragter.............. 301 Automobildroskekørsel og Automobiludlejning . . . . 301 Automobiler,l.Automobilfabr. 302 Automobiler, 2. Automobil- forhandlere ....................... 302 (Artikler f. Automobilfabr.) 308 Automobilforsikring 1. Indenlandske Selskaber 309 2. Udenlandske Selskaber 310 3. Repræsentanter. . . . . 310 Automobilgarager....... 310 Automobilkarosserior . . . . 311 Automobilkøreskoler......... 312 Automobillakerere....... 312 Automobilolie, se Motorolie 961 Automobilreparation . . . . 312 Automobilringe............ 317 Automobiltilbehør...... 319 Automobiltransportforr.. . . 323 Avena-01.................... 323 Avisbureauer............... 323 Aviser, 1. Dagblade......... 323 Aviser, 2. Ugeblade, Tids­ skrifter m. m ........ 334 Aviser og Tidsskrifter paa

og Tidsskrifter)........... .. 342

4

EMNELISTE

Side Side Bly- og Kobbertækkere. . . 398 Brørup, Firma-E egister. . . 200 Clichéer............................... 478 Blyplomber, se Plomber og Buddingpulver.................... 437 (Art. for Clichéfabr.). . . 480 Plombetænger................. 1032 Budekspeditioner................. 437 Cognac.................................. 480 Blyrør................................... 398 Bugserselskaber................. 437 Cokes, se K o k s ................. 766 B læk..................................... 398 Buntm agere....................... 437 Compound Lard, se Fedt en Blæsere ............................... 398 (Buntmagere en gros) . . 439 g r o s ............................... 547 Bogbindere. .......................... 398 Buster, se Voksbuster. . . . 1347 Cotillonsartikler, se Kotil- (Bogbinderi-Artikler og Butiksinventar.................... 439 lonsartikler....................... 799 -Maskiner)....................... 402 Byggegrunde....................... 440 Crown Corks....................... 480 Bogense, Firma-Register . . 199 Byggryn ................................ 440 Cykleassurance.................... 480 Bogforlag............................ 402 Bygmestre (kun i Sønder- Cyklelak............................... 480 Boghandlere.......................... 403 jylland)............................. 440 Cyklelakering....................... 480 (Artikler for Boghandlere) 408 Bygningsartikler.................. 441 Cykler, 1. Cykleudsalg . . . 480 Bogholderianlæg................. 408 — paa Island....................... 1485 Cykler, 2. Cykler en gros. . 486 Bogholderiundervisning . . . 409 Bygningsroparationer Cyklerepa ra tio n ................. 488 Boghvedegryn....................... 409 1. Blikkenslagerarbejde. . 448 Cykleringe............................ 489 Bogtrykkerier....................... 409 2. Glarmesterarbejde . . . 448 Cykletilbehor....................... 489 Side

Side D yrlæ ger............................ 510 (Artikler for Dyrlæger) . 510 Dækketøj............................ 510 Dørgreb............................... 510 Dørholdere............................ 510 Dørlukkere.......................... 510 Dørplader............................ 510 Ebeltoft, Firma-Register . . 200 E bonit.................................. 511 Eddike, 1. Eddikefabrikker 511 Eddiko, 2. Import og en gros 512 (Artikler for Eddikofa- brikker)............................ 512 Egetræsmøbler.................... 512 Ejby, Firma-Register . . . . 200 Ejendomshandlere og Ejen­ domsmæglere .................... 512 Ejendomsselskaber.............. 511 Eksportslagterier, se Slagterier......................... 1153 Svineslagterier................. 1209 Ekspresbureauer, se Kiosker 751 Ekstrakter................... 515 Ekviperingshandlere,so Her­ reekvipering 1.................. 661 Elektricitetsmaalere og elek­ triske Maaleinstrumenter. 515 Elektricitetsværker i Køb­ Elektrisk Isolationsmateriale 515 Elektrisk Lysinstallation . . 515 (Artikler f. Installatører) 521 (Elektriske Afbrydere og Automater, Fabr. for) . . 523 Elektriske Artikler.............. 523 Elektriske Belysningsanlæg. 523 Eloktriske Belysningsartikler 523 Elektriske Kraftanlæg. . . . 525 Elektriske Lysskilte........... 526 Elektrisko Ringeapparater . 526 (Artikler til elektr. Ringe- ledninger)......................... 527, Elektriske Signal- og Ur­ anlæg ............................... 527 Elektriske Strygejern . . . -. 527 Elektriske Svejseapparater . 527 ElektromekaniskeVærksteder 527 Elektromotorer . . . . . . . . 527 (Artikler til Elektromo­ torer) .................................. 529 Elektromotorforsikring . . 529 Elektropletvarer . . . . . . . 529 Elektroteknisk Laboratorium 530 Elevatorer............................... 530 Emaillebogstaver.................... 531 Emaillegods............................. 531 Emailleret Pladejcrnsgods. . 531 Emailleskilto......................... 531 Emblemer og Medalller. . . 532 Emissionsvirksomheder . . . 532 Engageringsburenuer . . . . 532 Engageringskontorer (Se ogsaa Oversigten Ar­ bejdsanvisnings- og En- gagoringskontorer i Emne­ listen til første Bind) 1. Engageringskontorer, oprettet af Foreninger. 532 2. Private Engagerings­ kontorer ........... .• • • • 532 England,averterendeFirmaer 1527 Entreprenører....................... 532 Se ogsaa Losnings- &Last­ ningsentreprenører. . . . 864 (Artikler f. Entreprenører) 538 Erhvervsudygtighedsforsikring 540 Esbjerg, Firma-Register. . . 200 Essenser........................... 540 Etiketter........................... 540 Etiketteringsmaskiner. . . . 541 E tu ie r.............................. 541 Eyjafjarflarsysla, Forretnin­ ger................................. 1478 Faaborg, Firma-Register . . 201 Fa^adepuds...................... 541 Fag-Register, Island......... 1482 Fajance.............................. 541 Fajanoeovne............................. 541 Faner................................. 541 Fanø, Firma-Register . . . . 202 stæder og større Stations­ byer er opt. i Afd.Vil.Bind foran vedkommende Bys Forretninger. —Elektrici­ tetsværker i Kbhvn., se Afd. II.

448 448 448 448

1485 3. Malerarbejde.............. 4. Smedearbejde.............. 416 Bælter en gros.................... 417 Bæ repinde.......................... Bødkere................................ 417 (Bodkeriartikler).............. 418 Bøjler................................... 418 Bølgepap, se P a p .............. 418 Bølgeplader.......................... Børnehaver .......................... 418 Børnekonfektion 420 Børnemel............................ 420 1. Børneudstyrsforr. . . . 2. Borneudstyr en gros. . 420 Borneudstyr stenbindere....................... Børstenbindervarer,2.Borste- 199 vareudsalg....................... 199 Børstenbindervarcr,3.Børste- 421 varer en gros.................... 199 (Raavarer f. Børstenbin­ dere) ................................ 425 Carborundum....................... 426 Casei'n, se K asein.............. 426 Celluloid............................. 426 Celluloidvarcr ..................... 426 Cement.................................. (Anlægaf Cementfabrikker) Cementfliser........................ 426 Cementrør........................... 428 Cementvarer ........................ 430 fabrikation)....................... 430 Centralvarmeanlæg.............. 430 (Apparater og Artikler til Centralvarmeanlæg). . . . 432 Centrifuger, Fabr. og Import Champagne......................... 199 Chaufførskoler, sø Automo­ bilkøreskoler .................... 433 C heviot............................... Chlorcalcium....................... Chokolade, 1. Chokoladefa­ brikker .......................... Chokolade, 2. Agenturer & 433 (Artikler og Maskiner til 435 Christiansfeld, 690 gister.................................. 766 Cichorie, se Kaffesurrogater 738 804 Cider..................................... Firma-Re- 420 420 Borstetræfabrikker.............. Bøssemagere....................... 423 424 424 Cacao 1. Cacaopulver................. 382 2. Cacaobønner................. Caféer................................... 425 (Artikler for Caféer). . . 466 466

— paa Island....................... (Bogtrykkeri-Artikler og -Inventar).......................... Boligbureauer....................... Bolte og Møttrikker 1. F abrikker.................... 2. Importører.................... Bomuldsgarn....................... Bomuldsspinderier.............. (Anlæg af ogArt. for Bom- uidsspinderier).............. Bomuldsvæverier (Artikler for Bomuldsvæ- verier)............................... Boraksfabrik....................... Borde..................................... Borgarfjarflarsysla, Forret- Bouillonterninger................. Boxanlæg ............................ Brabrand, Firma-Register. . Bramminge, Firma-Rogister Brandallarmeringsapparater Brande, Firma-Register. . . Brandforsikring, lindenland- ske Selskaber.................... Brandforsikring, 2Udenland- ske Selskaber................. Brandforsikring^ Repræsen­ tanter................................ Brandsikre D ø re................. Brandsikre Tankanlæg, se Benzin-Tankanlæg........... Brandslukningsapparater og -materiel............................ Briketter. . , ....................... Brilleglasfabrikker.............. Briller og Pincenez........... (Briller en gros).............. B rin t..................................... 1. Broderibandlere . . . . 2. Broderi en gros . . . . Broncestøberier. . . . . . . . Brugsforeninger.................... Bryggerier............................ (Bryggerier med Depot i. Kjobenhavn) .................... (Bryggerimaskiner og -Ar- Brædstrup, Firma-Register. Brænde........... ..................... Brænderiartikler, se Spritfa- brikker, Art. fo r........... Brændevin............................ Brændsel B rik etter......................... Brænde............................. Brændselsolier. . . . * . . . Ildtændere....................... Koks og Cinders.............. Kul..................................... Broderi

Cylinderolier.......................

490 323 1478

448 Dagblade, se Aviser 1. . . . Dalasysla, Forretninger . . . Damefrisorinder, se Frise- 450 ring 1 ............................... 450 1. Damehatteudsalg . . . . 2. Damehatte en gros. . . Damekonfektion, soKonfek- tio n ................................... 450 Damehatte 450 450 452 2. Fabrikker og en gros . 491 Dameskræddere.................... 452 Dampkedelanlæg.................. 452 Dampmaskiner.................... Dampmøller og andre større 452 Ilandelsmøller................. Dampskibsekspeditioner og 455 Dampskibsselsk................ — paa Island...................... 1486 455 (Leverandører til Damp- 456 mæssigt anløbende Kbhvn. 456 Dampskorstene.................... Dampstøderier.................... Damptromler....................... Danmark, Kort over............ Danmarks Gesandter ogKon- 457 sulor i Udlandet.............. 1521 457 Danseundervisning............... 501 29 501 501 501 18 456 458 Dekoratører........................ 745 Dekstrin............................... 458 Dekuporer............................ 458 Delikatessehandlere 1. Udsalg........................... 2. Delikatessor en gros. . 460 Dentaldepoter....................... 461 Dentister, se Tandteknikero 1238 461 Desinfektion....................... 503 Desinfektionsovne.............. 503 463 Destruktionsanstalter . . . . 503 464 Detektivbureauer................. 504 Dieselmotorer....................... Diner transportable, se Sel- 504 465 skabsanrotninger.............. 1107 466 Dispachorer.......................... 504 466 Dragéfabrikker.................... 504 Dragere . . .......................... 504 312 Drejebænke......................... 504 466 Drejere . ............................. 504 (Artikler for Drejere). . . Driftstabsforsikring 502 503 503 503 503 503 458 460 465 575 490 490 776 491 491 492 492 492 497 455 skibsselsk.)....................... Dampskibsekspeditioner & 501

418 1. Bornckonfektionsforr.. 451 Damelinned

2. Børnekonfektion en gros 452 1. Udsalg.........................

ninger............. ................. 1478 Børstenbindervarer, 1. Bor-

421 (Artikler f.Borstenbinderc) 455 Dampskibs-Linier, regel-

458 Danske ogskandinaviske For- Bremseklodser.................... 425 Carhid............................ . . 458 eninger i Udlandet . . . . 1524 Brevordnere ......................... 425 Carbolineum.......................... 458 Dekatører............................ 502

Brolægningsentreprenører. . 430 (Artikler for Cementvare-

tikler for Bryggerier) . . 432 Champignons.......................

505 505 506

1191 434

1. Indenlandske Selskaber 2. Udenlandske Selskaber

425 en gros ............................. 468 3. Repræsentanter............ 506

Drivhusanlæg........................ 506 1. Drivrommefabrikkcr . 506

Brændselsforretninger. . . 434 Chokoladefabr.)...............

470 Drivremme

200 2. Drivremmeimportøror „ og -forhandlere . . . . 470 Droger. . ............................. gister ............................... 472 Druesirup............................ 472 Duehandlere, se Fuglehand- l e r e .................................. 1. Dukkeudsalg............... 477 2. Dukker en gros. . . . . 477 Dukkevogne.......................... 470 Dronninglund, Firma-Re- 476 Dukker

507 508 200 508

Petroleum......................... 1023 Cigaretter, Fabr. og Import. Trækul............................... 1275 (Artikler for Cigaretfa- Tørv.................................. 1299 brikker).............................

434 Cigarhandlere..................... 435 (Cigarfabr., Agenturer og 435 Import)............................ 436 (Artikler for Cigarhand- 436 lere)..................................

Brændselsforretninger. . . . Brændselsolier.................... Brødfabrikker .................... Brødskæremaskiner........... Brøndboring.......................

508 509

(Artikler for Brøndborere) 436 Cigarkasser.......................... 509 Brønderslev, Firma-Registor 199 Cigarrør ............................ .. 478 Duplikatorer....................... 509 Brøndkarme og Brønddæks- Cikorie, se Kaffesurrogater. 788 Duplikering.............. •. . . . 509 le r...................................... 436 Cinders, se Koks og Cinders Ciselerer . . . . . . . . . . . 766 Dykkerarbejder. ................. 509 Brøndku.ranstal.ter.............. 437 478 Dynamoer............................

EMNELISTE

5

Side 615 205 615 205 615 617 617 618 607 618 618 205 619 205 619 642 642 205 642 643 643 645 1478 441 458 460 647 647 .647 648 766 858 860 887 1017 1250 1288

- *

Side

Side

Godsekspeditioner.............. Graasten, Firma-Register. . Grafit..................................... Gramby, Firma-Register. . . Grammophoner og andre Ta­ lemaskiner ....................... (Artikler til Grammopho­ ner) .................................. G ran it.................................. Gravemaskiner.................... Gravgitre, se Gelændere. . . Gravmonumenter. ............... Gravører ............................... Gronaa, Firma-Register . . . Grimer.................................. Grindsted, Firma-Register . Grosserere......................... . G ru s..................................... Grøntsager, tø rred e........... Gudhjem, Firma-Register. . Guldlister............................ (Artikler for Guldlistefa­

Fysiske Apparater, se Instrumentmagere 2. . . . 707 Skolemateriel.................... 1125 Fægteinstitutter....................... 590 Fæsteforretuinger.................... 590 Fødselshjælpersker, so Jor­ demødre ............................ 730 Gadekoste............................... 590 Gadetavleudlejning................. 590 Galanterivarer 1. Galanterivareudsalg . . 590 2. Galanterivarer en gros 591 Galoscher 1. Galoscheudsalg........... 591 2. Galoscher en gros .. . 592 3. Galoschefabrikker .. . 592 Galvanisering................. 592 Galvaniske Elementer se Tør­ elementer .......................... 1299 Galvanoplastik.............. 593 Gamascher....................... 593 Garderobeskabe. . Gardindekorationer........... 593 Gardiner 1. Gardinudsalg.............. 593 2. Gardiner, Fabr. &engros 593 Gardinringe......................... 593 Gardinstænger....................... 594 Garn 1. Udsalg.......................... 594 2. Fabrikker og en gros . 594 Gartnere............................... 594 (Artikler for Gartnere). . 601 Garverier ............................. 602 (Garveri-Artikler og -Ma­ skiner)............................... ' 603 Gasapparater ogGasovne. . 603 Gasbadeovne......................... 604 Gasborde............................... 604 Gasglødenet.......................... 604 Gaskomfurer 604 Gasmaalere.......................... 604 Gasmotorer......................... 604 Gas- og Vandmestre........... 604 (Artikler f.Gas- ogVandm.) 606 Gasværker i Købstæder og større Stationsbyer er opt. i Afd. V i Real-Reg. for hver enkelt By. — Gas­ værker i Kbhvn. seAfd. IL Gasværksanlæg.................... 606 Gelatine ................................ 607 Gelændere............................ 607 Genforsikring 1. Indenlandske Selskaber 607 2. Udenlandske Selskaber r 607 3. Repræsentanter........... 608 Gesandter og Konsuler, Dan­ marks, i Udlandet........... 1521 Gilleleje, Firma-Register . . 204 Gipsere.................................. 608 (Gips en gros)................. 608 Gipspladevægge.................... 608 Gitre, so Gelændere........... 607 Give,, Firma-Register. . . . . 204 Gjørlev, Firma-Register. . . 204 Glamsbjerg, Firma-Register. 204 Giarmestre............................ 608 (Glarmesterartikler). . . . 611 Glas, 1. Glasudsalg. . . . . . 611 Glas, 2. Glas en gros . . . . 612 Glas, 3. Glasværker . . . . . 612 Glasblæsere . . . . •.............. 612 Glasbogstaver...................... 612 Glasbøjerier. . ................ . 613 Glasforsikring 1. Indenlandske Selskaber 613 2. Udenlandske Selskaber 613 3. Repræsentanter........... 613 Glasgravører......................... 613 Glaslofter . ..................... 613 Glasmaleri. 1 ................ 613 Glasmontrer. '....................... 614 Glasmosaik .1....................... 614 Glassandblæserier.............. 614 Glasskilte . . 614 Glasslibning. ? .................... 614 Glastage . . . . '.................... 614 Glasætsning. . ........... .. . 615 Glimmer........... * . ............... 615 Glober.............................. 615 Glostrup, Firma-Register . . 205 Glycerin . . . : ................ 615 Glykose.............................. 615 Glødelamper, se'Metaltraadsl. 948 Glødenet........................... 615 Gobelinsvæverier............. 615

Flytning, Blanket til Anmel- Flytteekspeditioner.............. 559 Flyvemaskiner og Flyvema-.— skinetilbeher.................... 562 Flyvning, se Lufttrafik . . . 867 Fløde en gros....................... 562 F lø jl..................................... 562 Foderstoffer.......................... 562 (Art. og Maskiner f. Foder- stoffabr.)....................... 567 Fodlæger, se Ligtorneopera­ tører ..................................... 855 Fodtøj, se Skotøj................. 1125 Foerstoffer............................... 567 Fonografer........... % , . . . . 567 Forbindstoffer........... • • • • 567 Foreninger, danske og skan­ dinaviske, i Udlandet. . . 1524 Foreninger og Selskaber paa Island................................ 1475 Forgyldere............................... 567 (Artikler for Forgyldere) 568 Forhyringsagenter, autorise­ rede .....................................568 Forklæder............................... 568 Forkobring............................ 568 Forlag, se Bogforlag......................... 402 K unstforlag.............. .. . 814 Musikforlag....................... 971 Formessing......................... 568 Fornikling............................. 568 (Artikler f.Forniklingsanst.) 569 Forretninger, Island............ 1476 Forsamlingslokaler. . . . . . . 569 Forsikring, se i Emnelisten Oversigten Assurance Forsølvning......................... 569 Fortinning...................... 569 Forvaltningsinstitutter. . . . 570 Fotografer............................ 570 Fotografiske Artikler, 1. Spe- cialhdl. med fotografiske Artikler............................. 571 Fotografiske Artikler, 2. An­ dre Handlende. . . . . . . 573 Fotografiske Artikler, 3. Fa­ brikker ............................ 574 Fotografiske Artikler, 4. Agen- i turer & en gros.......... 574 (Reparation af Fotografi­ apparater)..................... 574 Fotolitografi..................... 575 Fragtmænd....................... 575 Fredensborg, Firma-Register 202 Fredericia, Firma-Register . 202 Frederikshavn, Firma-Regi­ ster .................................. 203 Frederikssund, Firma-Regi­ ster ............................ . . 204 Frederiksværk, Firma Regi­ ster .................................. 204 Frihavn, Kjøbenhavns, Kort o v e r.................................. 20 Frimærkehandlere................. 575 Frisering, 1. Damefrisering 575 Frisering, 2. Herrefrisering 576 (Frisørartikler).................... 577 Frugt, 1. Frugt- & Grønt­ handlere............................... 577 Frugt, 2. Frugt en gros. . 580 (Artikler for Frugthand­ lere) .................................. 581 Frugtsaftfabrikker. . . . . . 581 Frugtvine 1. Frugtvinefabrikker. . . 581 2. Frugtvineoplag........... 581 F ro ....................................... 581 (Art. for Frøhandlere). . . 587 (Frørensningsmaskiner). . 587 Frøanalyse............................ 587 Frøtørringsmaskiner, se Korntørringsmaskiner og -anlæg............................... 797 Fuglebure............................ 587 Fuglefrø..............‘............... 587 Fuglehandlere....................... 587 Fugleud6topning................. 588 Furagehandlere.................... 588 (Furage en g r o s ) ........... 588 Fustager............................... 588 Fyldepenne.......................... 588 (Reparation afFyldepeiuie) 589 Fyrværkere.......................... 589 Fyrværkorisager . . . . . . . 590 (Fyrværkerisager en groB) 590

Farver og Farvevarer Anilinfarver.................... 276 Cyklelak......................... 480 Farver, 1. Farvehandlere 542 Farver, 2. Farvefabrikker 542 Farver, 3. Farver, Imp. & en g ro a ............................ 544 (Art. for Farvehandlere og -fabrikker)......................... 544 Farveriartikler.................... 546 Farvesprojter....................... 546 Fernis . . . . . .................... 548 Qulvfernia............................ 647 K itfabrikker.................... 756 Konrog.............................. 844 Lakfernis og Lakker . . . 846 Limkogerier og Lim en gros 856 Malerartikler....................... 896 Pakfarver......................... 1004 Schellak............................ 1104 Skibsbundfarve................. 1114 Terpentinolie.................... 1250 Tubefarver...................... 1287 Farverier.................................. 544 • ’ (Farveriartikler)................. 546 : Farvesprojter . . . . . . . . . 546 Faxe, Firma-Register . . . . 202 Faxe Ladeplads, Firma-Reg. 202 —■Fedevarer 1. Fedevareudsalg........... 546 2. Fedevarer en gros . .. 546 Fedt en g ro s................. 547 Feltsenge. . . T .............. 548 F e rn is............................ 548 Figurfabrikker, se Gipsere ............................. 608 Kalipastavarer . . . . . . . 741 File 1. Filehuggcre .................. 548 2. Filefabrikker.............. 548 3. File en gros................. 548 Films 1. Filmsfabrikker........... 548 2. Filmsforbul. og Films­ udlejere ....................... 549 (Art. f. Filmsfabrikker) . 549 Filmsforsikring . . .............. 549 F iltdøre............................... 549 Filt og Filtvaror................. 549 Finér og Træ ........... .. . . . 549 Finland, averterende Firmaer 1534 Firma-Register for Kbhvn.. 99 — f. Købstæderne 190 — for Landet. . . 244 Fisk og Fiskeriprodukter Ansjoser............................ 279 Fiskeauktionsmestre,auto­ riserede ......................... 550 Fiskeboller......................... 550 Fiskefars............................ 550 Fiskehandlere.................... 550 (Fisk en gros).................... 553 (Art. f. Fiskehandlere) . . 555 Gelatine............................... 607 Kaviar................ .............. 746 Klipfisk en gros ................. 758 Konserves............................ 782 L aks.................................... 846 ' Muslinger. . . / ................ 975 Sardiner............................ 1101 . Sild en gros................. 1112 Østers ............................... 1360 Fiskeriartikler og -redskabey 555 Fiskeriselskaber.................... 556 -- paa Island....................... 1-18G 556 *- ............................... / ‘.Fjederklemmer, se Tøjklem- ; m e r .................................. Fjer og Dun . ' L Udsalg.......................... ■V; 2. Fjer og Dun en gros. . -- . ■pJer Gi Modepynt.............. fjerkræ en gros ................. -.(Artikler for Fjerkræavl) *Jerr®nsning......................... f jerritslev, Firma-Register . > biag. .....................................

593 brikker) ............................ Guldsmede............................ (Artikler for Guldsmede) Guld- & Sølvvarer en gros Guldtrækkero ....................... Gullbringusysla, Forretnin­ ger ..................................... Gulvbeklædning Bygningsartikler.............. Cement............................. Cementfliser....................... Gulvbeklædning ............... (Artikler f. Gulvbeklædn.) Gulvfliser .......................... Gulvtæpper................... . Kokosvarer..................... Linoleum ......................... Linotol...............................' Magnesit................... Parketgulve....................... Terrazzo................... Tæpper............................... Gulvfernis. . ....................... Gulvfliser............................ Gulvklude.......................... Gulvtæppebankning............ Gulvtæpper 1. Gulvtæppeudsalg............ 2. Gulvtæppor en gros . . Gummi Arabicum. . . . . . . Gummi, gammelt..................... Gummi- og Guttaperkavarer 1. Gummi- og Guttaperka- vareudsalg.................... 2. Gummi- og Guttaperka­ varer en gros .............. 3. Gummivarefabrikker. . (Art. og Maskiner for Gummivarefabr.)............ Gummisaaler . . . . . . . . . Gummislanger. . . .............. se tillige Haveslanger. . . Gummitjære.......................... Gyldenlæder....................... Gymnasieskoler, statsaner­ kendte . . . . . . . . . . . Gymnastikapparater . . . . . Gymnastiske Institutter. Gyngeheste................. .. Gyngestole............................ Gær.............. ........................ Gødning, kunstig................. Gørtlere............................... 1 (Artikler for Gørtlere) . . Haandbøger, periodiske/ se Aarbøger . ....................... 265 Haandværkerforeninger, skandinaviske, 1 Udlandet 1525 Haar og Haararbejde . . . . '653 Haderslev, Firma-Register . 205 Hadsten, Firma-Register . . „206 Hadsund, Firma-Register . . 206 Hafnarfjørdur, Forretninger 1477 Hagelskadeforsikring. . . . . . 653 Hagl................................. 653 Halmpresser...................... . 653 Halmvarer............................ 653 (Artikler f. Halmvare- fabr.).................................. 654 Halsbind............................... 654 Hammel, Firma-Register . . 206 Hammerværker.................... 654 Hamp..................................... 654 Handelsbøger.......................... 654 Handelsgartnere, se Gartnere 594 645. 646 647 647 647 648 648 648 648 648 648; 649 649 650 650 650 660 650 650 650 650 650 650 650 650 651 652 653

1289 556 556 557 557 557 557 202 557 558 558 558 559 460 647 1348 559 559

(Artikler f. Flagfabrikker) 1'laskehylstre....................... Masker.................................. Flint . . . \ . _ Fliser, se Cementfliser...................... Gulvfliser.......................... ,/Fægfliser........................... fluefangere....................... Flygler ..................................

EMNELISTE

6

Side Kaminrammer..................... 743 Kamme og B ø rste r........... 743 Kammerjægere.................... 743 Kandestøbere....................... 743 K aolin.................................. 743 K apokfabrik....................... 743 K ap sler............................... 743 Karetmagere, se Vognfabri­ kanter og -forhandlere . . 1341 Karosserier, se Automobil­ karosserier ....................... 311 Kartebeslag.......................... 743 Kartoffelmel......................... 743 Kartofler en g r o s .............. 744 Kartonartikler.................... 744 Kartonnage .......................... 744 kartoteker............................ 744 (Kartoteker en gros) . . . 744 Kasein.................................. 745 (Anlæg af ogArt. f. Kasein­ fabrikker)......................... 745 Kasketter og Huer 1. Udsalg......................... 745 2. Kasketter og Huer en gros............................... 745 Kassekontrolapparater . . . 745 (Artikler til Kassekon­ trolapparater) ................. 746 Kassekontrolbøger.............. 746 Katechu................................ 746 Kautionsforsikring 1. Indenlandske Selskaber 746 2. Udenlandske Selskaber 746 Kautschukstempler.............. 746 K aviar.................................. 746 Kedelronsning....................... 747 Kcdelstensopløsningcr. . . . 747 Kem ikalier.......................... 747 Kemiske Apparater........... 749 Kemiske Fabrikker . . . . 749 (Maskiner og Artikler f. kern. Fabrikker).............. 753 Kemiske Laboratorier, ana­ lytisk- ............................... 753 (Artikler og Maskiner for kemiske Laboratorier). . . 754 Keramik............................... 754 K ikkerter............................ 754 K ik s ..................................... 754 Kina- og Japanvarer . . . . 754 K io sk er............................... 754 (Artikler for Kiosker) . . 755 Kirkeeffekter . . . . . . . . . 756 Kirkevin............................... 756 Kirurgiske Gummivaror . . 756 K itfabrikker....................... 756 Kjellerup, Firma-Register. . 214 Kjerteminde, Firma-Register 214 Kjoler 1. Kjoleudsalg....... 756 2. Kjoler en g ro s............ 756 Kjoletøjer 1. Kjoletøjsudsalg............ 757 2. Kjoletøjer en gros. . 757 Kjebenliavn, Firma-Register 99 Kjøbenhavns Havn og Fri­ havn, Kort over.... 20 Kjøbenhavns Toldbod, Plan o vo r.................................. 50 Kjoge, Firma-Register. . . . 214 Klamper, se Træskoklamper. 1285 Klasselotterikollektioner, se Lotterikollektioner . . . . 865 Klaverer, se Pianoer............... 1024 Klaviatur- og Mekanikfabrik 757 Klejnsmede, se Smede. . . . 1155 Klichéer, se Clichéer........... 478 K linikker............................. 757 (Artikler for Klinikker) . 758 Klinkere............................... 758 Klipfisk en g ro s ................. 758 K lister.................................. 759 Kloakrensning.................... 759 Klokkestøbere.................... 769 K lo setter................... 759 Klude en g r o s .................... 759 Klæde, 1. Klædehandlere . . 760 Klæde, 2. Klædefabrikanter. 760 Klæde, 3. Klædeimport og -Lagere................. . 762 (Artikler for Klædefabrik­ ker) ...................... 763 Klædeskofabrikker.............. 763 (Artikler for Klædeskofa­ brikker ............................. 763 Knalderter............................ 763 Knapper..........................? . 768

Sido

Side Huder og S k in d ................. 683 Huer, se Kasketter og Huer 745 Hulsømforretninger.............. 684 Hum le.................................. 684 Hunavatussysla,Forretninger 1479 H unde.................................. 684 Hundekiks............................ 684 Hundested, Firma-Register 213 Hurup, Firma-Register . . . 213 Husblas, se Gelatine........... 607 Husgerningskontorer, se Ar­ bejdsanvisnings- og IIus- gerningskontorer.............. 286 Husholdningsartikler, seKøk­ kenudstyr ......................... 842 Husholdningsskoler.............. 684 Huslejeforsikring................. 685 Huslejligheds-Anvisnings­ kontorer. . ....................... 685 Husmæglere, se Ejendoms­ handlere og Ejendoms­ mæglere ............................ 512 Hussvampdræbende Midler 686 Hussvampforsikring........... 686 Hustelefoner....................... 686 Hvidevarer 1. Hvidevareudsalg. . . . 686 2. Hvidevarer engros . . 686 Hvidkaal......................... 686 Hydrauliske Maskiner og P resser.................. 686 Hypotekforeninger,seKredit- foren. og Hypotekforen. . 801 Hypotekforsikring.............. 686 Hø og Halm . . . . . . . . . 686 Højer, Firma-Register. . . . 213 Højesteret, Islands. . . . . . 1476 Højesteretssagførere, se Sag­ førere ............................... 1077 Højskoler............................ 687 Høng, Firma-Register . . . . 213 Hønsefoder......................... 687 Høreapparater.................... 687 Hørkræmmere....................... 688 (Hørkram en gros og Ar­ tikler for Ilørkræmmore) 689 Hørsholm, Firma-Register . 213 Hostbaand, se Bindegarn en gros........... 385 Halmvarer.......................... 653 Ildfaste Materia lie r........... 690 Ildslukningsapparater, se Brandslukningsapparater og -materiel....................... 425 Sprøjter ogSprøjteslanger. 1192 Ildtændere............................ 690 Illustrationsbureauer . . . . 690 Ilt................................ 690 (Iltfabrikker).............. . . 691 Imprægnering................. 691 Incasso, 1. Bank-Incasso . . 691 Incasso, 2. Juridisk Incasso 694 Incasso, 3. Incassationsbu- reauer.................... 697 Indbrudsforsikring 1. Indenlandske Selskaber 698 2. Udenlandske Selskaber 698 3. Repræsentanter........... 698 Indhegning og Indhegnings­ materiale ......................... 699 Industrielle Ovne, se Ovne 1003 Ingeniører............................... 699 — paa Island....................... 1487 (Raadgivende Ingeniører). 704 (Artikler for Ingeniører) . 706 Insektpulver....................... 707 Installatører, se elektrisk Lysinstallation.................... 515 Instrumentmagere 1. Kirurgiske samt Banda­ gister............................ 707 2. Mekaniske, fysiske og . optiske......................... 707 3. Musikalske.................... 708 Instrumentslibere,seSliberier 1154 Invaliditetsforsikring . . . . 708 IsafjarSa’rsysla, Forretninger 1479 Isafjorflur, Forretninger. . . 1477 Isenkramvarer, 1. Isenkræm­ mere .................................. 709 Isenkramvarer, 2. Isenkram en gros og Artikler for Isenkræmmere................. 712 Isknusemaskiner................. 71^ Island,Real-Register,Forret­ ninger, PHivat • Adresser, Fag-Register og Kort. , . 1473

Side

Islandske Købmænd, se Køb­ mænd, islandske.............. 841 Ism askiner......................... 715 Isolering............................... 715 Isoleringsmateriale.............. 716 Isolerings- og Tætningsma- teriale Asbest............................... 291 Asfalt................................ 291 Bygningsartikler.............. 441 Ebonit............................... 511 Elektr. Isolationsmateriale 515 Filt og Filtvarer.............. 549 Gips................................... 608 Gipspladevæggo.............. 608 Gummi-ogGuttaperkavarer 648 Heste-, Ko- og Svinehaar 668 Ildfaste Materialier . . . . 690 Isolering............................ 715 Isoleringsmateriale........... 716 K itfabrikker.................... 756 Korkisolering................... 787 Molérsten . . .................... 957 Pap...................................... 1005 Risskaller......................... 1069 Stormvoks........................... 1202 Tagpap............................... 1232 Tang................................... 1239 Tjære.............................. . 1251 Tørvestrøelse og Tørvemol 1300 Isskabe.................................. 717 Isværker og Isoplag........... 717 Jagtrekvisitter, so Sports- og Jagtrekvisitter................. 1190 J e r n ..................................... 717 (Jernagenturer)................. 720 (Artikler forJernhandlere) 720 Jern, gammelt, en gros . . . 720 Jernbanemateriel............... 722 Jernbaneselskaber i Dan­ mark, se Bind I: Afd. II og V. Jernbaneskinner................. 723 Jernbanevæsen, Bestemmel­ ser og Takster................. 41 Jernbetonkonstruktioner . . 723 (Art. til Jernbetonkon­ struktioner).................. 725 Jernbjælker......................... 725 Jerndøre, se Brandsikre Døre 424 Jernfado og -tromler........... 725 Jernkonstruktioner................. 725 Jernkæder. . . . . . . . . . . 726 Jernrør.................................. 726 Jernsenge............................ 726 Jernstøberier....................... 726 (Artikler f. Jernstøberier) 730 Jernvinduer.......................... 730 Jernvitriol............................ 730 Jord- og Betonarbejder . . . 730 Jordemødre......................... 730 Juletræspynt en gros . . . . 731 Ju tev aro r............................ 731 Juvelerere, se Guldsmede . , 643 Jyderup, Firma-Register. . . 213 Jærn, se Jern....................... 717 Kabler og Ledningstraad . . 732 Kadaveranstalter,seDestruk- tionsanstalter................. 503 Kaffe, 1. Kaffeudsalg . . . . 732 Kaffe, 2. Kaffeimportører og Kaffebrænderier.............. 732 (Inventar til Kaffeudsalg og Kaffebrænderier). . . . 737 (Anlæg af og Maskiner for Kaffebrænderier)............ 738 Kaffeglasur.......................... 738 738 Kaffesurrogator.................... 738 Kagebagerier, se Konditorier 773 Kakao,se Cacaopulver. . . . 456 Kakkelovne og Komfurer. . 738 Kakkelovnsrfensning og Kakkelovnspudsning. . . . 740 Kakkelovnsrør.................... 740 Kalipastavarer.................... 741 Kalisalpeter.......................... 741 Kalk, brændt . . . . . . . . 741 Kalksandstensfabrikker . . . 741 Kalkværker og Kalkværks­ kontorer............................ 741 (Kalkværksanlæg)........... 742 K allig rafi............................... 742 Kallundborg.Firma-Registdr 213 Kam inovne............................ 742 Kaffeposer................

Handelskalendere, se A arbøger......................... 265 Vejvisere......................... 1323 Handelskompagnier med Fili­ aler i Udlandet......... 654 Handelsundervisning........... 655 Handsker 1. Handskeudsalg........... 655 2. Handsker en gros . . . 656 (Handskemageriartikler) . 656 Harmoniums, se Orgelhar- moniums...................... 999 Harpiks en grøs.............. 656 Hasle, Firma-Register. . . . 206 Haslev, Firma-Register .. . 207 Hatte 1. Hatteudsalg........... 1656 2. Hattefabrikker...... 658 3. Hatte, Agenturer og en gros......................... 658 (Ilattemageriartikler) . .. 658 Havariagenter................. 659 Havearkitekter.............. 659 Havebrugsprodukter Blomster...................... 393 Blomsterhandlere..... 393 Blomsterløg................ 397 Champignons.............. 466 Frugt- og Grønthandlere. 577 Frugt en g r o s ........... 580 F rø .............................. 581 Frøanalyse . ..................... 587 Gartnere...................... 594 Grøntsager, tørrede. . .. 642 Honning...................... 669 Humle......................... 684 Hvidkaal...................... 686 Kartofler en gros........ 744 Løg.............................. 886 Planteskoler................ 1029 Tørrerianlæg og -maskiner 1299 Æ rtor......................... 1357 Havebrugsskoler.......... 659 Have- og Markredskaber .. 659 Havemøbler .......................... 660 Haveslanger......................... 660 Havn, Kjøbenhavns, Kort o v er.................................. 20 Havregryn, Fabr. & Import. 660 Hegnsmateriale, se Indheg­ ning og Indhegningsmat. 699 Hejseapparater.................... 660 nektografer.......................... 660 Helsinge, Firmas-Register . . 207 Helsingør, Firma-Register. . 207 Hermetik, se Konserves. . . 782 Herning, Firma-Register . . 208 Herreekvipering, 1, Herre­ ekviperingshandlere . . . . 661 Herreekvipering, 2. Herre­ ekvipering en gros og Art. f. Herreekviperingslidl. . . 666 Herrefrisering,se Frisering2 576 Herrekonfektion en gros . . 666 Herrelingeri en gros............ 667 Herreunderbeklædning. . . . 667 Hestedækkener.............. .. . 667 Hesteforsikringsselskaber . . 667 Hestehandlere....................... 668 Hesteklipning....................... 668 Heste-, Ko- og Svinehaar. . 668 Hestesko................................ 668 Hesteskosøm.......................... 668 Hesteslagtere....................... 669 Hillerød, Firma-Register . . 208 Hjemmebagerier.................... 669 Hjulbøre.............................. 669 (Artikler til Hjulbørfabri­ kation)................................ 669 Hjørring, Firma-Register . . 209 Hobro, Firma-Register . . . 209 Holbæk, Firma-Register. . . 210 Holstebro, Firma-Register . 211 Holsted, Firma-Register. . . 211 Honning.............. 669 Honning, kunstig................. 669 Honningbrød og -kager . . . 670 Hornbæk, Firma-Register. . 211 Horsens, Firma-Register . . 211 Hospitaler paa Island. . . . 1475 Hospitals-Artikler og -In­ ventar ............................... 670 Hotel garnis.......................... 670 H oteller......................... .. . 671 — paa IslaDd........................ 1487 (Hotel-Artikler og -Inven­ tar)........................................ 682

Made with FlippingBook Learn more on our blog