Kraks vejviser 1910 del 1

KRAKS

VEJVISER

DANMARKS HANDELSSPEJL

1910 141. AARGANG • KRAK 48. AARGANG

KRAK

U dgivet af OVE KRAK LINNÉSGADE 22, efter april NYGADE 7.

O. c. OLSEN & CO., KJØBENHAVN.

u

OVERSIGT O V E R V E J V I S E R E N S I N D H O L D

Indholdsfortegnelse. (gule Blade)

Alfabetisk Fortegnelse over samtlige i Vejviseren omhandlede Emner med Henvis­ ning til, under hvilken Afdeling og Sidetal man.maa søge Oplysning desangaaende.

Afdeling I : Kort og Planer for Kjøbenhavn. Kort over samtlige Posldistrikter i Kjøbenhavn, Frederiksberg og Omegn; Sporvejs­ kort, Valgkredskort. Planer over Teatre og slørre offentlige Bygninger.

Afdeling II: Real-Register for Danmark.

Systematisk Gruppering af Real-Registrets Indhold. Alfabetisk Adressefortegnelse med talrige Oplysninger af historisk, statistisk og praktisk vejledende Art. Den dan sk e Stats højere udøvende, d ømm e n d e og politiske Organer. Kbhvns og omliggende Kommuners Styrelse og Institutioner. Private For­ eninger og Institutioner med videnskabeligt, kulturelt, religiøst, patriotisk, fagligt, sportsligt, velgørende eller andet Formaal. Administrative o. a. Inddelinger af Hoved­ staden. Oplysninger om Bygninger, Monumenter og Staddele af særlig Interesse. Vejled­ ning i forskellige praktiske Forhold (som Firmaanmeldelse, Mønt, Maal og Vægt, Postforsendelse, Vielse m. m.) Afdeling III: Gade- og Hus-Register for Kjøbenhavn. a) Gade-Register. Alfabetisk Fortegnelse over Gader, Veje og Pladser i Kjøben­ havn, Frederiksberg og omliggende Villabyer med Angivelse af Postadresse, Kvarter (el. Kommune), Oppebørselsdistrikt, Kirke, Valgkreds, Politikreds og Forsørgelsesdistrikt. b) Hus-Register. Alfabetisk Fortegnelse over Gader, Veje og Pladser med Gade­ skitser, Oplysning om Gadenavnenes Oprindelse, de enkelte Huses Nummer, Matrikel­ nummer, Ejer og et Udvalg af Beboerne. 1) Kjøbenhavn, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne: Charlottenlund, Dragør, Gjentofte, Holte, Kastrup,Klampenborg, Lyngby, Nærum, Skodsborg, Søborg Villakvarter, Taarnby Villaby og Vedbæk. Afdeling I V : Person-Register for Kjøbenhavn. Alfabetisk Fortegnelse (med Angivelse af den fuldstændige Adresse: Navn, Stil­ ling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl — Gade, Husnummer, Etage — Post­ distrikt og Telefonnummer) over Privat-Personer og Forretninger i Kbhvn., Frdbg. og omliggende Villabyer under ét.

Afdeling V : Provins-Register. a) Sjælland, b) Lolland-Falster. c) Fyen. d) Jylland. Hver af disse Underafdelinger atter inddelt i :

1) Forretninger. Alfabetisk Fortegnelse over Købstæder og købstadmæssige Be­ byggelser (større Stationsbyer o. 1.) med Oplysninger om Byens Indbyggerantal, Ejen­ domsskyld-Vurdering, skattepligtige Formue og Indtægt, Afsland (i Timers Jærnbane- kørsel) fra Kbhvn., Havnedybde, Borgmester, Konsuler, Havne- og Stadsingeniør, samt for hver By et Forretnings- og et Firma-Register. Firma-Register for Landdistrikterne. 2) Privat-Personer. Alfabetisk Fortegnelse over Mænd og Kvinder af alle Sam­ fundsklasser, hvis Adresser antages at have særlig Interesse for en større Kreds. ,5) Større Gaarde. Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde til Ejendomsskyld 100,000 Kroner og derover eller af anden Grund frembydende særlig Interesse, med Oplysninger om Gaardens Størrelse, Ejendomsforhold, Driftsform m. m. Afdeling V I: Kundgørelser. Illustreret Vejleder for Købere. Fagvis ordnet Annonce-Register, indeholdende Priskuranter, Kataloger, Afbildninger af Bygninger og Fabrikata samt andre Oplysnin­ ger vedrørende større Firmaer. Afdeling VI I : Fag-Register for Danmark. El under særligt Hensyn til Registrets praktiske Brugbarhed foretaget Udvalg af Adresser paa Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri og andre nærings­ drivende Erhverv i Danmark (særlig detailleret tor Hovedstadens Vedkommende) — ordnede efter Fag, og med Angivelse (i en betalt Tilføjelse) af den enkelte Virksomheds Specialitet.

Afdeling VIII: Firma-Register for Kjøbenhavn. Uddrag af de oflicielle Bekendtgørelser om Anmeldelse til Handelsregistrene. (Firmaer med Hjemsted i Provinsbyerne og paa Landet, se Afdeling V.)

Tilføjelser og Rettelser, der er komne til Vejviserens Kundskab, efter at Trykningen er begyndt.

Mod Indsendelse af Kortet foran Titelbladet vil der gratis blive tilstillet Købere af Vejviseren : Januar-Tillæg. Oplysninger og Berigtigelser til Vejviseren 1910. Sommer-Tillæg. De i det forløbne Halvaar, især ved April Flyttedag, foregaaende Forandringer.

Forkortelser og Tegn.

adm. Aktk. Akts. Bp. Brh.

administrerende. Aktiekapital. Aktieselskab. Bopæl. Bi onshøj Postdistrikt, Charlottenlund Postdistrikt.

st. u.

- store. - under. - ved eller von.

V- (i Gadenavn'; Vant. 0 - (i Gadenavn)

- Vester eller Vestre. - Vanløse Postdistrikt. - Øster eller Østre.

Charlott]. Chrhavn. Chrholm. Co. DM. e. f. fh. FM. Forr. Frdbg. Frm. h. GI. IIaandv. Hdl. Hell. Hh. Indeh. K. Kbhvil. kgl. Klpbg. Kmh. Kmjkr. kst. 1.

Christianshavn Christiansholm. Compagni. Dannebrogsmand. efter. for. forhenværende. Fortjenstmedalj en. Forretning. Frederiksberg. Indregistreret Firma, har. Gammel. Haandværk. Handel. Hellerup Postdistrikt.

Etaner:

1

j Bb. I ! be

- Bagbygningen. - Beletagen. - Entresol eller Mezzaninen. - Havehuset. - Kæld eren, - Mellembygningen. - Stuen. - Sidebygningen.

Hh. K Mb.

Sb. I

- 1. Sal. - 2. Sal. - Ejer (Bopæl i Ejendommen). . Matrikel-Nr. eller Ejer (ikke Bopæl Ejendommen). - Indehaver event. Medindehaver af det i Parentesen nævnte, indregistrerede Firma. — Træffetid. - Telefon.

*

i Ilus-Rej,'. ( ) i Ilus-Iieg. ( ) ‘ i Person-lteg.

Havehuset. Indehaver. Kommandør af Dannebrog. Kjøbenhavn. kongelig. Klampenborg Postdistrikt.

D Am. « Bell. I Brh. I By f) Cent. ®Chrh. S Gh. ®Gjent. | Hell. J) N D Ordr. f st. ® Sob. I! Tg. I V D Vanl. É Vb. S ø

- Telefon Amager. - Telefon Bellevuc. - Telefon Brønshøj. - Telefon Byen. - Telefon Central. - Telefon Christholm. - Telefon Godthåb. - Telefon Gjentofte. - Telefon Helrup. - Telefon Nora. - Telefon Ordrup. - Telefon Strand. - Telefon Søborg. - Telefon Taga. - Telefon Vester. - Telefon Vanløse. - Telefon Valby. - Telefon Øbro. - Postdistrikt B. - Postdistrikt C. - Postdistrikt F. - Postdistrikt K. - Postdistrikt L. - Postdistrikt N. - Postdistrikt S. - Postdistrikt Str. - Postdistrikt V. - Postdistrikt 0.

Kammerherre. Kammerjunker. konstitueret. lille. Medlem af Akademiet for de skønne Kunster. Medlem af Borgerrepræsentationen. Medlem af Danske Selskab. Medlem af Folketinget. Medaljen for Druknendes Redning. Medaljen for ædel Daad. Medlem af Grosserer-Societetets Komité

MA. MB. MDS. MF.

MfDR. MfæD. MGSK. Mi&A. ML.

Medaljen Ingenio et Årti. Medlem af Landstinget.

MSII. MVS. N- ii Gadenavn; Prok. ps. li. RE. S- (i Gadenavn; SK. St. (i G adenavn;

Medlem af So- og Handelsretten. Medlem af Videnskabernes Selskab.

Nørre eller Nordre. Prokura. pensioneret. Ridder af Dannebrog. Ridder af Elefanten. Sønder eller Søndre. Storkors af Dannebrog. Sankt

Kjøbenhavn, Frederiksberg, Hellerup og Villabyerne (Charlottenlund, Dragør, Gjentofte, Holte, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, Nærum, Skodsborg, Søborg Villakvarter, Taarnby Villaby, Vedbæk) findes i Vejviseren under K jø b e n h a v n i Modsætning til Provinsen.

INDHOLDSFORTEGNELSE TIL KRAKS VEJVISER .

I Indholdsfortegnelsen findes i alfabetisk Følge samtlige Overskrifter over Vejviserens Emner og desuden Henvisninger fra saadanne Overskrifter, under hvilke man kunde tænke, at en Læser vilde søge disse Emner. Til Artiklen om „Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse" (der lindes i lteal-Registret) er der saaledes henvist fra Ordene: „Brystsyge­ sanatorier", „Faksinge Sanatorium1, „Folkesanatorier", „Haslev Sanatorium", „Nationalfor­ eningen", „By Sanatorium", „Sanatorier", „Silkeborg Sanatorium", „Skørping Sanatorium" og „Tuberkulosens". Romertallet foran Sidetallet angiver den Afdeling, hvori man skal søge den paa­ gældende Oplysning. Vejviseren er inddelt i følgende Afdelinger: I Kort og Planer for Kjøbenhavn ......................................... Side 1 II Real-Register for Danmark ......................................... —65 III Gade- og Hus-Register for Kjøbenhavn .............................. — 197 IV Person-Register for Kjøbenhavn............................................. — 449 V Provins-Register.......................................................................... — 849 VI Kundgørelser ....... ...................................................................... — 1043 VII Fag-Register for Danmark....................................................... — 1073 VIII Firma-Register for Kjøbenhavn............................................. — 1537 Hertil kommer Tilføjelser og Rettelser, der er komne til Redaktionens Kundskab, eller at Trykningen er paabegyndt (Side 1579). Til Vejledning i de specielle Afdelinger indeholder Vejviseren desuden: . 1) Indholdsfortegnelse til Kundgørelserne i Afdelingerne I og VI (Side 1043). 2) En systematisk Gruppering af Artiklerne i Real-Registret (Side 66). 3) Alfabetiske Lister over engelske, franske og tyske Fagbetegnelser med Over­ sættelse, til de tilsvarende danske (Side 1501).

Indholdsfortegnelse.

Afil. Side V 819 V 947 V 952 II 73 I I 73 I I 73 V 952 11 1 13 II 172 II 177 11 180 V 963 V 913 I I 73 IL 72 II 73 VII 1075 i! 111 11 156 II 167 il 193 II 191 II 101. II 74 il 1 16

Afd.„ Side IH 325 III 337 71 75 11 86 1! (90 VIL 079 II 75 V 849 11 1.09 11 116 71 147 1! 93 11 75 lll 337 II 75 11 122 11 75 11 159 • 11 75 711 217 V11 (079 II 75 1! 75 II 171 11 75 Vil 1079 Vil 1079 IL 75 II 75 IL 194 II 75 li 149 Vil 1328 IL 76 II 170 II 76 VI1 1079 VII 1079 II 123 Vil 1080 Vil 1080 VIL 1080 II 155 VII 1080

ACd.Side,

t

Alders-Trøst Beboere (Molleg. 28,30) Alexander-Newsky Kirke Alimentationsbidrag, se Underholds!). IkobollVi Drikke . . . .■.................. lmge, l'orretmnger m. m. in. dansk Gurtnerforen., se Gart- nerroren............................................ dansk Iljælpefoven., se Hjælpe! . danske Lege foren., se Lægeform. .Enkekasse, se Enkekasse............ Almue-Læreres og -Lærerinders Stift. Amagerbanen, se .hernbanevæsenet . Amagerbanken....................................... Amager Birk, se Politi........................ Amalienborg.......................................... Beboere............................................. Amatør-Klub, Kblivns fotografiske . Ama tor-Musikforening........................ Amatør-Sejlklub, se Sejlklub Kblivns. Amies de la jeune HIle.....................

Arbejdsgiver- og Mesterforeninger (Foren, og Lav, som ikke tindes her, er anførte alfabet, i Rcal- Registretefter deres Navn). . .. Arbejdsgivere inden! Jærninduslrien, se .1jernindustrien..................... .11. Arbejdshjem, Kblivns..................... II - fordøvstummePiger.seDovstumme II. Arbejdshjælp, .Menighedsplcjernes .. 11 Arbejdskraft for Landbruget, se Foren, for Tilvejebringelse . . . . II og I,andsudvalget..................................11 Arbe jdsledere i da nsk Industri, se For­ eningen af A............................... 11 Arbejdsløse, Læsestue for............. 11 Arbejdslosbcdsinspekto ratef.......... 11 Arbejdsløshedskasser...................... 11 Arbejds- og Fabriktilsynet......................IL Arbcjdsraadet.......................................... Il se o g saa....................................... , Arbejdsstuer for Born.............................. II Arbejdstøj....................................... VIL Arehitcktforcning, Akademisk . . . . II se ogsaa .......................................... (endv. Foren, af 3. Dec. 189*2). . II Areal, Danmark.s, se Statistik . . . . Il Arkitekter (Artikler lbf Arkitekter) — Foreninger o. L, se Oversigt Nr. 37 tlRoal-Rogisteret er v. bet ydeligere Bygninger auf. Arkitektens Navn) Arkitektforeningen.............................. II Arkivvæsen, se Kommunalbestyrelse, Rigsarkivet, Universitetets Arkiv, Landsarkiver................................. 11 Arktiske S tation.................................. Il Arnamagnæanske Haaindskriftsamling II Arsenalet, se Tøjhuset........................ Artilleriet.............................................. II Artilleriets Kaserner, se Kaserner. A’rtilleriunderofllcerer, se Understøt- telsesanstalten for U............................. 1! 191 Asbest...................................................... VII 1081 Asfalt eringsvi rksoinhede r ......................VII. 1081 122 78 92 .78 100 13a 10(1 78 78 7»S 79 79 i379 79 1081 79 !579 11 99 71 (79 VII 1081 11 08 Asnæs, Forretninger........................... V 850 Assens, Forretninger lu. m................ V 913 Assistentshuset.................................... II 80 Assistents Kirkegaard, seKirkegaarde 11 123 Association frauco-scandinave............ li 80 Assurance, Henvisning til de i Real­ registeret ofnhandlede Institutio­ ner tindes i Oversigt Nr. 07 . . . il. Henvisning til de forskellige Arter Assuranceselskaber tindes . . . . VII 1080 Assurancebestyrerc.............................. VII 1081 Assurandører, Private, se. Private . . Il 103 Astronomisk Observatorium............... II Asylbestyrerind. Hjælpef., se Hjælpe! II Asyler, Asylselskaber........................... ,11 se ogsaa Fortsættclscsasyler . . . TI Atlanterluivsøer, se Foreningen de danske etc...............................................11 100 Atletik, Atletklubber m. m................. 11 80 ise ogsaa Krist. F. U. M.)............ Il 130 Attraps.......................................................Vil 1080 Auktionsforretninger, . ......................... VIL 1086 Auktion,skontor, se Landsoverrot. . . U 135 Autograf!.................................................... VII 1080 Autolin..................... i ...........................VII 1086 Automater.............................................Vil 1080 Automathylstre.................................... VII 1086 Automobiid vagter.................................... VII 1080 Automobildrosker, ise o'gsan Drosker) VII 1087 Automobiler..............................................VII 1087 (Artikler for Automobilfabrikker) Vil 1088 Automobil-Klub.................................... Il 8(1 Automobil- og Cyklegross. Foren.. . . I I 80 Automobilrepavation...............................VII 1088 Automobilringe....................................... VII 1088 Automobilskoler........................................Vil 1088 Automobiltilbehor.....................................Vil 1088 Aviatikcrklub, se Aeronautisk S. . . 11 74 Aviser, I. Dagblade..................... VII 1088 — - 2. Ugeblade, Tidsskrifter. . . VII 1093 1177 79 79 79 TI 1 90 79 il 123 80 110 80 103 70

-Aakirkeby, Forretuinger m. m.

Aarestrups »Stift, (se endv. Legater).

— Ildlshojsk. se Handelshøjsk. . . — Sindssygeanstalt, se Sindssyge. — Sporvejsselskab se Sporveje . . — Statsbibliotek, se Statsbibl. . Aars, Forretn. ni. in....................... Abel Cathrines Stiftelse . . . Abnorme, se Oversigt. Nr. 81 Adelige Inmfruklost-re, so Uisselicld — — Roskilde.................................... — — ValJ o .......................................... — -... Veminetofte.............................. Adels A.arbog, so Foren, til Udg. af. Adjutantstnb, Ils. Maj. K., se Hofstat. Administrationen for Kolonierne i Admiralitets Departom., se Marinemin. Adresser — Forretningers i hele Landet;, lag­ vis ordnede .................................... - - .Forretningers og private Personers, i Hovedstaden og Omegn, ordnede —■Forretningers og private Forsoners, i Hovedstaden og Omegn, ordnede Forretningers i Provinsen . . . . 1*rivat-1 'ersoners i Provinsen . . . — Storre Oaard e s .............................. Adventisternes Kirke, se Ebenezer Aeronautiske, S e lsk a b ........................ Afholds-Foreningor, -Hjem, -Ordener, -Organisationer, -Samfund in. m. . — Bibliotek, se Bibliotek.................. Afrivuingsblankcttev til Optagelse i Vejviseren tindes sidst i Bogen Agentur- og Kommissionsforretning. Akademi for de skenu o Kunster . . Akademisk Architektforen., se Archi- S(‘ O ff.S fU l............................ Boldklub, so Boldklub. — Itoklub, se Roklub . . . A.kkorilafdeling, se Foreningen Manufaktur-G ross..................... af Aktuarer, se Foreningen af danske A. Akvarie- og Terraric-Forening, se Nordisk Akv arir etc. ..................... Akvavit............... Albans Kirke, se St. Albans K. Alderdomsbolig for Søværnets Un- derkl., se Foreningen af 1873 . , Alderdomsforsorg., se Fovsorgelsesv. — Hjem, Postbudes, se Postbudes . — H jem ................................................ — Hjemmet for Dovstumnie, se Døv­ stumme.............................................. Aldersbaab, se llokerforen................. Akkordretten.............................. Akkumulatorer.................................... Vil. 1078 II li VIL l l l 1V V V V i r n i r u n

112 148

Aintmænd og Stiftamtmænd

Amtsvejinspektør, se Vejvæsenet

Andreas Kirke, se »St. Andreas K.

Aunoncebureaue Ansgars Kirke,

Kalolske K.

92 74

Antiksamlingen, sc Nationalmuseet

74 x l

11 76 71 192 11 77 11 96 11 76 11 76 .1579 VIL 1081 VII 1081 li : 76 u 128

Antropologisk Museum, se Universi­ tetets normal-anatom. 'Museum. , Anvisningskont., se Arbejdsauv.. . . Anvisningsvæsenet, K.ont.,seFinansm A. P. F ................................................. se ogsaa (Apotek-Artikler og -inventar). se ogsaa Kreditforen. . . . Apotekerraadet, se Sundhedsstyrelsen. II Arabi.sk Mission, se Mission......................17 Arbejderbank..............................................H Arbejderbeskyttelse........................... 71 Arbejderboliger...........................................II — se ogsaa Alderdoms-Fribol.. . . li Arbejdere, Institutioner og Forenin­ ger, se Oversigt Nr. 6 0 ...............* 11 Arbejderforeningen- af 1800......................H Arbejderforsikrings-Raadet......................Il Arbejderhjem, se Frdbg. Arb........ 11 Ari)ejderh oj sko1e n .....................................11 Arbejderkoncerter, se SUulentersam! II Arbejder-Loge................................... 11 Arbejdernes Byggeforening . . — Fællesorganisation............ ■— Læseselskab........................ —- 8amar iter forening............... — V æ rn ............, ..................... Arbejdsanstalten „Sundholm11...................LI Arbejdsanvisnings- og Husgernings- kontoror........................................VII Arbejdsanvisnings-Kontor, Kblivns kommunale.............................. II — -—, se ogsaa Arbejdsløshedskasser 11 Arbejdsgiver- og Mesterforen. Dansk II 11 II II II II .

li 71 VM 1 1075 n 71 LI 74

79 1579

n 85 n 107 ii 176 71 100 11 90 11 74

182 151

76 7t; 70

V il 1078 VTI. 1078 I I 100 11 156 V il 1078 V II 1078 71 169 LI 74 V il 1079

71 70 70 76 103 70 181

70 70 70 77 77 77 77

11 99 11 102 II 71 11 16( II 71

1081

11 91 11 11

77

• i l

7-i 7- 7:

1I

1

4

INDHOLDSFORTEGNELSE

Afd. Side Betonstøberier..................................... VII 1113 Betzaida,seSpiritistiskBrodersamfund II 177 Bevægelige Postkonl., se Post- og Befordringsvæsenet........................ II 163 Beværteres Foreninger................................II 84 Biavlerforcninger................................. Il 84 Bibelselskab.......................................... II 84 Bibliotek, Det kgl................................. II 84 —, Danmarks Afliolds-, . ................. II 84 —. Marinens........................................... II 84 —, se ogsaa Folkebiblioteker, Garni­ sons B.,lloj ressoe. Bogsaml..Stats­ biblioteket iAarhus,Un iversi tetsb., Stiftsbiblioteker, Geograf. Selsk., Forsikringsb.,Lejebiblioteker Bibliotekarforeningen........................ Bicykle Klub . . . ' ..................................... II Bikuben................................................... Il 84 Billarder og Billardartikler............... VII. 1113 Billedhuggere, Adressefort egnelso . . Vil 1114 Billedhuggere, Frie, se FrieUdstiiling II 10G Billedhuggerforeningen........................ II 84 Billedhuggerkunst vedrørende, se Oversigt Nr. 37.............................. II 08 Billedhugger-Samfund........................ II 81 Billedindramning.....................................VII 1114 Billedskærere....................................... VII 1114 .Billedskærerlav, se Arbejdsgiverf.. . II 77 Billejærn............................................... YII. 1115 Bindegarn, Fabr. og Im p o r t............ AMI .1115 Biologisk Station, Selskab,............... II 84 - se ogsaa Universitetets Laborat.. II 192 Birker og Birkedommere, se Politi i Omegnen af Kbhvn........................ II 159 Birkerod................................................ V 850 Biscuits, Fabr. og Import......................VII 1115 B iskopper............................................. II 84 BispebjergKirkegaardjSc Kirkcgaanlc 11 123 Bistrup................................................... II 84 Biller...................................................... Vil. 1115 Bjergningsen trepriser...........................VII 1115 Blaa Baand, se Afboldsselskabel. . . II 74 Blaagaard................................................ II 84 Blaagaards Kirke................................. II 84 Blaa Kors, se Afboldsforen. og Af- holdsselsk.......................................... II 74 B la a ta a rn ............................................. Il 84 Blanksværte.............................................. VII 1115 Blegdamshospitalet.............................. II 84 ■ Beboere.......................................... III 225- Blegdamskvarterets .Juleforening. . . Il 85 Blikeinballage...........................................VII 1115 Blikkenslagere og Skiferdækkere . . AMI 1115 (Artikler for Blikkenslagere). . . VII 1117 Blikkenslagerlav, se Arbejdsgiverf. . II. 77 Blikplader............................................. VII. 1117 Blikvarer................................................ VII. 1117 Blinde. Foren, og Instit. vedrørende II 85 Blomster, Kunstige..................................VII. 1118 Blomsterhandlere................................. Vil.1117 (Artikler for Blomsterhandlere). VII 1118 Blomstcrhandlorforening..................... II 85 Blystøberier.......................................... VII 1118 B læ k ...................................................... VII 1.118 Bbesebælge............................................. VII 1119 Bogbindere.................................................Vil. 1119 (Bogbinder-Artikler og-Alaskiner.i YII 1120 Bogbinderlav, se Arbejdsgiverf. . . . Il 77 Bogbindernes Stiftelse........................ II 85 Bogense, Forretninger in. m.............. V 914 Bogforlag................................................ VII 1121 Boghaandværk, Forening f o r ............ II 85 Boghandlen- og Papirhandlere. . . . AM1 1121 (Artikler for Boglidl. ogPapirhdl.) AMI 1123 Boghandleres og Medhjælperes In­ stitutioner ....................................... II 85 (se ogsaa Sortimcntsbogh.............. II 177 og Provinsboghdlf.)........................ II 163 Boghvedegryn. ................................. AMI 1123 Bogsamlinger, se Statens Komité til Undersøgelse af. . ......................... II 179 Bogsamling, Hejres soe., se ilojres . II 118 Bogtrykkerforen., se Arbejdsgiverf. . Il 77 Bogtrykkerier (Bogtrykker-Artikler og -Inventar) . .-........................... AMl 1123 Boldklubber........................................... II 85 (se ogsaa Krist. F. U. M .) ............ IT 130 Boldspil-Unioner................................. II 85 Boldts Stiftelse.................................... II 85 Bolte- og Møttrikfahrikker...................Vil 11.27 Bombebøssen....................................... Il 85 Bomuldsspinderier..................................AMI 1127 Bomuldsvævericr..................................... AMI 1127 Bondestandens Sparekasse, se Sparek. II 177 Borax fabrikker........................................AMI 1128 Borehs Kollegium................................. 11 85 —, Beboere.................................... III 297 Borde...................................................... All 1128 II 84 84

Afd. Side

Afd. Side Avismakulatur.................................... YJI. 1090 Avisudklip . ................................. VIL 1099

BorgerligBegravelse, se Begr. og Ligbr. — Hjælpeforening, selljælpef............ — Skydeselskab, se Skydeselskab. . Vclgørenhedsselskab............................II (se ogsaa Bestandig borgerlig). . II 83 Borgerforen., Nørrebros, se Nørrebro II 156 Borgerrepræsentanter, se Kommunal­ bestyrelse ....................................... II 126 Borgervennen....................................... II 85 Borgmestre, Kblivns., se Kommunal­ bestyrelse.......................................... II 125 —Købstædcrnes.................................. V Bornholm, Forret«, m. m., se Sjællitnd V' Bornholm Foren., se. Foreningen B.. II Ioo Bornholms landøkonomiske Fore­ ning, se Landboforeninger............ II 131 — -lærnhaneselsk., se .lerubanevæse- nef...................................................... II 122 — Telefonselsk., se Telefonselsk. . . II. 187 Bort med Tobakken, Foren......................II 86 Boscrup Brystsygesanatorium............ II 86 Boserups Minde.................................... II 86 Botanisk Forening, Ilave, Rejsefond, Laboratorium................................. II 86 Bouillontærninger.............................. AMI 1128 Boxanlæg................................................ AMI 1128 Bramminge, Forretn. m. m................. V 963 Brnndølhmueringsapparater...................AMI I 128 Brandfolkenes Stiftelse............................II 86 Brandforsikring (Kblivns., Købstæ- 86 Adresser paa private Selskaber . AMI 1128 (se ogsaa Danmark........................ Il 91 llusmandshrandkassen.................. II 117 og Nordisk Brandforsikr.)............ II 156 Brandforsikringsforeninger............... 11 86 Brandmaleri.......................................... AMI 1129 Brandslukningsapparater.........................AMI 1129 Brandvæsen, Kblivns og Frdbgs. . . Il 86 Brede, se Lyngby................................. III 433 Brejning Aandssvageanstalt, se Aands- svage................................................ II 73 Brevduer................................................ II 87 Brevordnere.............................................. VM.L 1129 Brevporto, se Post- og Befordrings­ væsenet ............................................. II 160 , Kblivns (om 5 eller 10 Øre). . . iII. 197 Brevskriverkontor, se Landsoverret. 11 135 Briketter....................................................VII 1129 Briller og Pineenez.............................. AMI 1129 Brockske Handelsskoler, se 11ånde Is- ma-nds Uddannelse........................ II 113 Broderihandlere.................................... AMI 1129 (Broderi en gros)........................... AMI 1130 Broderlige Arbejdsklasses Hjælpe- foren., se IIjælpeforening . . . . . II 116 Brodersamfundet................................. II 87 Brolægningsentrcprenorcr.................. AMI 1.130 — Foren, for, se Arbejdsgiver!’. . . . II 77 Broncestobere . ..................................... AMI 1130 Brorsons K irke.................................... II 87 Brugsforeninger.................................... II 87 Bryggerier................................................. AMI 1130 (Bryggeri-An beg og -Artikler) . . AMI 1132 Bryggeri-, Brygmester-Foreninger . . II 87 Brystsygosanatorier, se Boserup, Bor- nesanatorium, Luftkursted, Sana- foricforen., Sanatorier, Tuberkulo­ sens Bekæmp., Arejlefjord Brænde................................................... AMI. 1132 Brænderiafgiftskontor, se Toldvæsen II 189 Brændevin................................................. AMI 1132 Brændevinsbrænderlavet..................... 11 87 Bræstrups Stiftelse.............................. II 87 Brødbagningsetabl., Det militære . . II 87 Brødfabrikker........................................... AMI. .1133 Brødremenighed.................................... IL 87 Brødskæremaskiner..................................AMI 1133 Brøduddelings-Stiftelse........................ II 87 Brøndboring.............................................. VIL 1133 Brønderslev, Forretninger m. m.. . . V 964 Brøndkuranstalter..................................AMI 1131 Brønshøj K irk e.................................... II 87 — Kirkegaard, se Kirkegaarde . . . IL 122 Buddes Minde, se Børnehjemsforening II 8o Buddingpulver........................................ VII 1134 Bud-Ekspedition..................................... AMI 1.134 Budolphi Kloster.................................. I l 87 Buelamper................................................. AMI 1134 Buntmagere..............................................VIL 1134 (Buntmagerartikler)......................... AMI 1134 Buntmagerlavet.................................... IL 87 Burmeister & Ara i n ........................... IL 87 Butiksinventar........................................... AMI 1134 Bybude-Ekspeditioner........................ AMI 1134 Byerhvervsorganisationer.................. II 87 Byfoged, Kblivns, se Landsoverret II 135 II 85 dernes alm., Landbygningernes ulm., Nye danske og Østifternes) II

82

II llii II 175 '

1 B aadeb y g g erier................................. VII 1099 1 Baadfarten paa Søerne......................... Il SO 1 Ilandmotorer..........................................VII 1099 1 Badeanstalter i Kldivn., Kommunale. II SO 1 — Private................................................ VII 1100 1 — Sobadeanslalter................................. Vil 1100 i Bndeappa rater.......................................... Vil 1100 i Bafleartikler..............................................Vil 1100 , Badeinstnllering................................ VII 1102 Badekar............................................... Vil 1102 Bade- og' Soinnn-rhoteller.............. Vil 1100 (Bade- & Sommerpensionater) VI1 1102 Badeovne........................................... Vil 1102 Bage- og Stegeovne......................... Vil 1105 Bagepulver..........................................Vil 1102 Bagere.............................................. Vil 1102 (Bageriartiklcr og -Inventar). . .. Vil 1101 Bageriav, se Arbejdsgiverf............ II 77 i BagerstandensFællesorganisation, se j Fællesorg.......................................... II 107 Bagersvendestil'telse...................... II SO Bakkehusel, se Aandssvagcanst. . . . II 73 Bakteriologisk Laboratorium, se Uni- 1 versi te te ts ........................................... II 192 1 Balders Hospital.........................................11 SO I Ballerup........................................... V 850 i Ballettens Personale, se Teatre . ,. II 186 i Balmusik........................................... Vil 1105 i Bambusmøbler............................... Vil 1105 i Bambusror...........................................VII 1105 ! Bananer engros.................................VII. 1105 ■ Bandager........................................... VI! 1105 Banegaarde, Kblivns., se Jærnbane- ! væsen................................................ II 121 1 Banerytternes Klub.............................. II si 1 Bangs Virksomhed......................... II si 1 Banken for Lyngby og Omegn.......... II si i Bankkomitéen. . • ............................... II si Banker............................................... Vil 1.106 (Artikler l'or Banker)............... VII 1110 — se ogsaa Oversigt Nr. 69.......... II 70 Bankiers..............................................VII 1110 Baptistinenigh. Kapeller................ Il 81 Barberen- og Frisører.....................VII 1110 i Barber- og Frisorartikler)... VII 1112 Barber- og Frisørforening.......... II 81 Barber- og Frisørmedbj. Foren. . . . 1579 Barncmøbler........................................ VII 1112 Barnevogne.......................................... VII 1112 (Artikler lil Bnrncvognsfabrikation) VII 1112 Baronier, se Større Gaarde.......... V Bedemænd........................................ VII 1112 Ise ogsaa Begravolsosvæscncti .. II 83 Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg, Kblivns.......................................... II 81 Bef'alingsmænd i Hdlsflaaden, se Foreningen til Fremme.......... 1.1 101 Befragtningsagcnter.........................Vil 1112 Begravelse......................................... II 81 Begravelse og Ligbrænding, Foren. 1. borgerlig...................................... II 81 Bngravelseskasser & -Helskaber. . .. II 81 Begravelsesvæsen, Kblivns. og Frdbgs. II 82 — se endv. Oversigt Nr. 7 .......... II 66 Bel Canto, Hem-korot.................... II 83 Belysningsartikler.......................... VII 1113 Belysningsvaisen, Kblivns.............. II 83 — se endv. Gasværker................. II 109 Belønnings- og Forsørgelsesforening 11 83 Ben en gros..................................». . . VII 1113 Ben Kur, se Krist. F. 1'. M............ II 130 Benzin................................................ Vil 1113 Benzinmotorer.................................. VI1 I 113 Berejste llaandværkere, se Foren, for II 100 Berners Stiftels**............................. II 83 Bcrnstorlf S l o t ................................ II 83 ' Besigtigolseskommiss., se Materielin- tendanturen................................ II 149 Beslagskolen, se Ride og B............ II 166 Beslagsmede...................................... VII 1113 Bespisningsanstalter....................... II 83 — se ogsaa Friskolebørns Bespisning II 107 — og Modres og Børns Bespisning. II 153 -- saml endvidere Oversigt Nr. 80. II 72 Bestandig borgerlig Forening . . . . II 83 Bethania, se Foreningen til Værn for II 101 og under Metodistkirker........... II 150 Bethesda............................................. II 81 se ogsaa Diakonissestift........ II 91 og under Fødehjem.................... II 108 Bethlehem, se Børnehjemmet B.. .. II 88 Bethlehems K i r k e .......................... II 84 Betonblandømnskiiu-r....................... VII 1113

5

INDHOLDSFORTEGNELSK

Afd Side 11 Vil 1134 Vil 1 1 do 11 G7 II (i!) VII 1 1 .'Ib II 87 VII 1137 II 87 II 1 So 11 121 V 11 1 137 VII 1137 VII 1138 II 77 II 88 VII# n a s VII 1 138 II 7!) II 71 II 38 11 8 .S II II Pif) II 88 II 88 11 81 II 89 VII 1138 VII 1139 VII 1139 II 89 11 |()0 11 89 II 89 II 89 1.1 89 II 178 11 130 11 89 III 232 II 111 VII 1139 VII 1139 VII 1110 VII 1110 II 8 !) VII 1110 VIL 1140 VII 11 10 Vil 1 L 10 VII 1110 II 89 II lo (i II 89 11 18G VI.1. 114 L 1141 VII 1141 VII 1141 VII 1142 VII 114 2 VII 11 13 11 ■ 8 !) II 89 II 84 II IG3 11 1G8 II 177 IT 1G3 II 89 II 113 VII 1143 v i l 1113 II 90 111 305 II IV VIII III 197 III 124

Afd Side

Afd. Side 11 100

Charlottcnluml

Dannevirke, se Foreningen l)........... Danseskoler........................................... VII 11GO 28 ■— amerikansk Samfund..................... 90 - Andels Ægeksp.,se Andels,'Egeksp. 90 — Arbejderbank, se Arbejderbank II — Arbejderloge, se Arbejderloge. . . 11 91 II 7G 11 100 7G II 7G JL 74

Byggeforeninger, se Arbejdernes, Guldsmcdelavcts, Postbudenes . . Byggegrundø.......................................... Byggryn ................................................ Bygninger og Grunde vedrorende, se Oversigt Nr. 11.............................. historiske, se Oversigt Nr. 12 & -IS .Bygningsartikler................................. Bygningsinspektorer, Kgl.................... Bvgningsrcparaf ioner........................... Bygningsvæsen.................................... - Søværnets, se Søvamnet............... Byindleveringsstationer, se.) ær nban c- væsen................................................ Bærepinde............................................. Bødkere ................................................ (Bodkerartikler)............• Bødkerlav, se Arbejdsgiverforeninger Bogildgaard........................................... Bøjler................................................... Bølgeblikplader.................................... Bom Arbejdsstuer tor, se Arbejds- stuer fo r.......................................... Institutioner og Foreninger ved­ rørende, se Oversigt Nr. 7!) . . . BorneliaveJ'orening, se Folkcborne- liavel'orening.................................... Børnehjem....................................... ... • se ogsaa Diakonissestift., Forenin­ gen af 1882 og Bangs Virksomhed , Overinsp. for, se Værgcraad. . . Bornehjælpskontor f. Danm............... Bornchosp., Dronn. Louiscs............... •— Bangs, se Bangs Virksomhed. . .f Børnehuset............................................. Bornekon le k tio n ................................. i Børnekon l’ekt ion en gros') . . . . liørnemel................................................ Børnenes Kontor........................ ... — Værn, se Foreningen I!............... Børne- og Tjenestepigehjem............ Børneplejeforening.............................. Borneplejcstationerne........................ Børnesanatorier.................................... Boms Ernæring, se Spæde Bonis . . Hedning, se Kristelig Forening til Børsen................................................... — Beboere............................................. Børskont., se Grosserer-Societetet . . Børstenbindere.................................... (Borstrnbindorartiklerj............... (Haavarer tor Børstenbindere i . . Bøssemagere............ C » Artikler, der savnes under C, maa soges under K. 0. A. 28. Juni....................................... Oaeaopulvør, l'abr. og Imporl (' ii leer ('arb id........................... ('arbolineum.................. Oarbormidum............ Carlsbergfondene . . . . . Carlsberg Olypt., se Ny-Oaris’berg . ’ Laboratorium................................. Casino, se Teatre........................* * * Gelluloid................................................ ('elluloidva r e r ....................................... Gement................................................... Geinentlliser.......................................... Ceinentror .............................................. Gementvarer.......................................... (Artiklerf. Genientvarefabrikation Censor for de kblivnske Privat teatre Centralbanken....................................... Centralf. af Beværtere, se Bcvamlero, af fyenske lldlsfnreninger, se ITo- vinshdlsforen................................... — af Roklubber, se Bosport............ - af Sparekasser, se Sparek........... for Sjællands Stifts lldlsf.. se Proviiishdlsforen............................. Centralkomiteen.................................... Centralorg. af Udis. og Kontormed- hjadperforen., se Mandels etc. . . Centrifuger, l’abr. og Import . . . • Champagne.......................................... Charlottenbovg S l o t ........................... ■■ B e b o ere .......................................... - Udstilling, se Akademi og Hfter- aarsud still......................................... Charlottenlund 1 Adresser (indordnet u. Kbhvns.i Firma-Register ( do. i ............ Gade-Register i do. i ............ lllls-Rcgister....................................

— Kommunale Anliggender, se (1jon- — K o r t ................................................. —S l o t ................................................... Christiansdals Kloster........................ ChristiansholmsVillakvarter.se Klam-

11 t 1 1

Chokolade.............................................. Vil 1113 — Arbejde, Foren., se Foreningen D

penborg................................. ... . . . III 432 - Arbejdsgiver- og Mesterforening, Christian til Palmetræet.................. TI 90 se Arbejdsgiverforeninger............ II 77 Cider........................................•.............. Vil 1144 Atletik-Forb., se Atletik-Forbund II 80 Cigaretter. Fabr. og Import............... VII 1144 --- Atlet-Union, se Atlet-Union. . . . II SO Cigarforme.............................................. VII :l 145 — Automobil-Klub, se Automobil- II 80 Cigarhandlere....................................... Vil 1145 Bieycle Klub, se Bicycle-.Klub . . ii: 84 iCigarfabrik., Agenturer og I.mp.j V 11 1148 - .Billedhugger-Samfund, se Billed- (Artikler for Cigarhandlere) . . . . VII 1148 hugger Samfund.............................. 84 VII 1148 — Boldspil-Union, se Boldspil-Union n 85

ir

8 G

Cigar og Tobaksfabr. Forening . . . . — og Tobakshdl. Forening............... Cigarspidser, Indsamling a f ............... Cirkelordeiien....................................... Citadels Kirken.................................... Civillisten, (se ogsaa Intendanturen) Classenske Institutioner..................... ■ • Boligers Beboere...........................

11 ; 90 Botanisk For., se Botanisk Foren. 90 Brygmesterforen., se Brygmesterf. 90 Børnehjomsforen.,sc Børnehjemsf. 90 — Cyklc-Ring, se Cykle-Ring............ 90 —■Cykle-Union, se Cykle-Union. . . VII 1149 — Cyklist-Forbund, se Cyklist-Forh. 90 — Eksportforening, se Eksportforen. 90 — Farmacevtforen., se Farmacevtf.. ii 90 Farverforening, se Fa rverforen ing II 95 in 2G9 Ferskvands-Kultur, se Ferskvands II 9(> ri ri ii IL 87 11 88 ii 90 90 11 ri II 93 II 95 ii

97

Clichéer................................................. V11 1149 — Fiskeriforening, se Fiskeriforen. . (Art. f. Clirhéfabr.)........................ Ml 1149 — Folkeforsikringsanst. se Folket. . li 99 VII 1149 — - Folkemindesamling,se Folkeminde- Cokcs og ('inders, Fa hr. og Imp. . . VII 1.149 saml.................................................... II 99 Cotillonartikler.................................... VIL 1149 Folkemuseum, se Folkemuseum. . 11 99 Cvkloassurance.................................... VTI 114!) Forening for Arbejderbeskyttelse, Cvklelittings.......................................... VII 1 150 se Arbejderbeskyttelse.................. 11 7G Cykleliandlerforen inger,..................... II 90 Forening for Rosport, sø Rosport IL 1G 8 se tillige Automobil etc................ II 80 Foren, til Kønssygdommenes Bc- Cykleindustriforening, Khhvns. ■• • II 90 kæmpelse, so Konssygd................. IL 134 Cykleklubber (se ogsaa Bicykle og Forfattcrforen., se Forfatterforen. 11 102 Baneryttere).................................... II 90 — Fotografisk Foren., se Fotogralisk II 103 Cvklelak................................................ V 11 1 150 Fredsforen., se Fredsforening. . . ii : 106 Cvklelakering....................................... Vil 1150 — Frøbelforening, se Frøbelforen.. . ii 107 ( N k le r ................................................... VII 1150 — Frøkontrol, se Frøkontrol............ ii 107 Cyklerepa rat ion.................................... Vil 1154 Fægte-Forbiind,so Fægte-Forbund IL 107 Cykleringe.................. ........................... VII 1154 —Gartnerforcning, se Gartnerforen. II 109 Ovkletilbelior....................................... VIL 1154 — Geologisiv Forening, se Geologisk 11 110 Cylinderolic . .................. v n 1154 Gymnastik-Forbund,se Gymnastik II 112 Cæciliaforeningen ..................... ii 90 — Historie, Udgivelse af Kilder, se Selskabet for Udgivelse af . . . . II 172 —Hockeyunion, se Hockeyunion. , . 11 hg ii 90 —- Ilusdidsselskab, se Husdidsselsk. II 1 IC D. A. F., se Atletik Forb., Dansk. . n 80 —■Idræts-Forbund, se Idræts-Forb. IT 118 Dagblade, se Aviser........................... Vil 1088 — Industri- og Haandværk, Fælles- Dagmarteatret, se, Teatre ................... ii 187 repræsentationen for, se Fælles- 1). A. L. se Arbejder-Loge, Dansk. . ii 7G repræsentation................................. IT 107 Dame-Fægteklub................................. u: 90 — Ingeniørforening,se Ingeniørforen. II 119 Vil 1 154 - Jagtforcning, se Jagtlbrening. . . 11 119 Damelinned - • Kautionsforsikrings Akts., se v n 11*>4 II 123 2 . Fabrikker og en irros.................. VII 1155 — Kennelklub, se Kennelklub. . . . 11 . 123 Damernes K lub.................................... n 91 — Kirke-Mission i Arabien,scMission II 151 — Roklub, se Roklub........................ ii 167 — Komponistsf., se Komponistsamf. II 127 Dameskræddere.................................... Vil 1155 — Koncert-For., se Koncertforening 11 127 Dameskræddcrinder........................... vn: 1155 — Kriminalistforening, se Krimina- (Sv- og Besætningsart ilder) . . . . v n 115(i listforen............................................. IL 130 I)ampfai-tøjer,se Statens Tilsyn med 1). ii 179 — Kulturhistorisk Porlraitsamling, VII 115G se Kulturhistorisk........................ II 131 Dam])inaskiiier..................................... VII 115G — Kunstnidsfor., se Kunstllidsforen. II 131 VIL 115G — Kvinde-Gymnastikforcn., se Gym- Dampskibs-Ekspeditioner og Selsk.. VI 1 1 158 nastikf............................................... ir 1 12 Dampskibs-Selskab, Det forenede. . . II 91 — Kvindesamfund, se Kvindcsamf. ii 133 Dampskorstene.................................... VII 1 1 G 0 - Landbrugsmuseum,seLandbrugsm. IL 135 Dampstødcrier....................................... VII . 11 G 0 — Mejeristforcning, se Mejeridrift . i i 149 Damptromler....................................... VII 11GO — Metapsykisk Selsk.,seMetapsykisk ii 150 Dan, se Atletklub................................. 11 80 — Motor-Union, se Motor-Union . . ii 152 —, Livsforsikringsakts........................ II 91 — Musik, Samfundet til Udgivelse Daifislr Regional Bureau, se Interna- af, se Samfundet til Udg............. ii Kit) tionale Katalog.............................. II 1 1 !) —- Musikhandler-Forening, se Mu- Danmark, Folkefoi-sikringssel.sk.. . . LI 91 sikhdlforening................................. ii 1 ;V> Daiimarks-Samfuiidet........................... II 91 — Møllerforening, se Møllerforening i i 153 Danmarks Afholds-Bibb.se Bibliotek II 84 — Orchidéselskab. se Orchidéselskab i i 157 — Afholdsfor., se Afholdsforening II 74 — Organist- og Kantorforening, se — Agrart« rening, se Agrarforening 11 . 74 Organistf........................................... ii 157 — Apotekerf., se Apotekerforen. . . 7G — ornitliologi.sk Foren., se Ornitli.. 1579 - Biavlerforening, se Biavlerforcn. 84 — Papirhandlerforening, se Papirhdl. ii 158 - Fiskeliandlerf., so Fiskebdlforen. II 97 — Pointer og Setter-Klub, se Pointer ii 159 ■Fjorkræavl, se Fjerkræavl............ 11 97 — .Politiforening, se Politiforening. . ii 160 Folkebogsaml., se Foren.Danm.ete. II 100 — Postforening, se Postforening . . ii 160 — Folkeminder, se Folkemindei- . . 99 — Pædiatrisk Selskab, se Pædiatr.. . u 164 - Gcol. Undersøgelse, se Geologisk II 110 — Revisorf. se Revisorforening . . . ii 165 - llandelsspejl, se Kraks Vejviser 128 — Sanglærerforen., se Sanglærerf.. . ii 169 — Hypotelcbank, se Hypotekbank . . 117 — Sejlskibsrederiforen., se Sejlskibs- Kirkehist., se Selskabet for . . . . 172 rederiforen........................................ ir 171 Lairerforen , se Lærerforening. . 147 — Selskab for international Søret. ■Realskolef., se Realskoleforen.. . II. 164 se International Søret.................. IL 119 — Tiendebank, se Tiondebank . . . . 11 189 — Skakumou, se Skakunion............... 11 173 Danncbrogsma'ndencs-Forening . . . 11 91 — Skibsfart, Fællesrepr. for, se'Fæl- _ Pensionsfond................................. II 91 11 107 Dannebrogsridderes efterladte . . . . II 91 — Skoleforening, se Skolef................ 11 173

<>

INDHOLDSFORTEGNELSE

Afd. Side

Aid. Side I

-nu. i?u.u; Dansk Skolemuseum, se Skolemusoum. Il 174 — Skovforening, se Skovforening. . II 175 — Skuespillerforbund, se Skuespil­ lerforb............................................... Il 175 — Skulpturforening, se Skulptur!'. II 175 — Sløjdforening, se Sløjdforening. . 11 17(! — Slojdluirerskole, se Sløjdlærersk.. II 176 — Sparemærke-Kasse, se Spare- mærlcekasse.................................... II 177 - - Spiritist Alliance, si; Spiritist­ alliance ....................................................II H I — StenografiskForen.,se Stenografisk .11 181 — Stym a n ilsforening,se Styrmandsf. II 181 II 185 — Sygeplejeraad, se Sygeplejeraad . Il 184 -- Tandlægoforening, se Tandlægef. II 186 Tandteknikerforening, se Tand­ teknikerforening ..................................II 186 —- Tariffor., se Tarifforening . . . . 11 180 — Tonekunstner-Foren., se Tone­ kunstner-Forening .............................. II 18!) ■ Trælidlfor., se Træhdlforening . . II 190 —■Udtørrings- og Inddæmnings- Svømme- ogLivrednings-Forbund, se Svømme- og Livredn................ Selsk., se Udtørrings- og Ind- dæmnings-Selskab........................... Ulykkesforsikrings-Forening, se Ulykkesfor,sikringsforen................ Ungdomsforli., se Ungdomsforb. 1579 -- Yare-oglndustrilotterijScLotterier .11 146 II 190 II 190 Vegetarianerforen., se Vegetari­ anerf.................................................. Vestindien, se Vestindien............ vestindiskeNat.ionalbank, seNatio- nalbank............................................. -■• Vind-Elektrieitots-Selsk., se Vind- Elektr................................................ II 195 — Yachtklub, Kgl., se Yachtklub. . II 196 — Zionistforening, se Zionistforening II 196 Danske aeronautiske Selskab, se Aeron. Selskab....................................II 74 --- arktiske Slation, se. Arktiske. . . .11 79 — A.tlanterhavsoer, se Foreningen de danske AtlantertV..................................II 100 — Bagerstands Fællesorganisation, se Fællesorganisation.................. Il 1.07 — Boghandlerforening, se Boghdlf. II 85 ... Boghandleres Hjælpekasse, se Boghdl’s............................................ II 85 Brevdueforeninger, se Brevduef. .11 87 — Dramatikeres Forb., se Drama­ tikeres ............................................. Jl 92 — Dyrlægeforening se Dyrlægef. . . II 92 ..- EsperanfistersCentralf.,seE.sperant. II 93 — Fiskeriinspektion, se Fiskeriinsp. .11 97 • Forening til Evangeliets Forkyn­ delse, se Forening t i l .................. II 99 — Foreninger i Udlandet, se Skandi­ naviske Foreninger........................ II 173 Forsvarsbrodre, se Forsvarsbr.. . II 102 II 193 .11 1.94 Il 154 Uandelsrejscndcs gensidige Enke« pensioiiskasse,seirandelsrejsendes Jl 113 — Handelsstands Fællesrepræsenta­ tion, se Fællesrepræsentation. . . II 107 Haveselskab, detkgl.,se Ilavesclsk. II 114 Hedeselskab, se Hedeselskab. . . II. 114 Henry Georgc-Foren., se Henry George F . ....................................... Historiske Foren., se Historiske F. II — Israclsmission, se. Israelsmiss. . . II — Jordemoderforening, Den alm., se Jordemoderf..................................... II 120 Kirkeejere, Foren, af, se Kirkeejere TI 123 - Koloiiiallotteri, se Jætteri........... II 146 — Kongers kronol. Samling, se Ro­ senborg...................................................II 167 •— Korn- og Foderstof-Importørers Fællesorganisation, se Fællesorg. Jl 107 — Krigsinvaliders Selskab, se Krigs­ invaliders.......................................... II 129 Kulimportørers Association, se, Kulimportørers Assoc.. ................U 131 II 115 115 119 Kunstindustrimuseum, se Kunst- industriniuseum.............................. Valgretsfor­ bund, se Valgret........................• — KvindersFor,svarsfor.,seForsvarsf. 11 — KvindersNatioualraadjScNationalr. Il —- Købstadforeninger, se Købstadf.. II Il 131 Kvindeforeningers H 193 102 155 133 (labelsberger Ktenogra Iforening, se Stenogralforening..................... Uabelsbcrger stenograf-,Selskab, se Stenograf-Selskab..................... •Geografiske Selskab, det kgl., se Geografisk Selskab........................ Handelsrejsende, Foreningen af, se Handelsrejsende........................ II 181 Jl 181 II 110 II- 113

Dyrlægeforeningen.............................. Dyrlægekorps, Hærens........................ 92 i Dyrlæger.................................................... VII 1163 | (Artikler for Dyrlæger).................. VJI. 1163 Dækketøj................................................. VU 1163 D ø rg re b .............................. Vil 1163 Dørlukkere................................................. ‘VII 1163 Dørplader . . ........................................ VII 1163 Dovstumania, Idrætsklub.................. II 92 Døvstumme, Institutioner f . , ............ 11 92 — se ogsaa Asyl Prinsesse Maries . IL 80 og Eifata ............- ....................... il 92 Dovstummel ærerforening.................. H 92 H II 92 Ebberødgaard, se Aandssvageanst. Ebenezer............................................. . Ebeltoft, Forretninger 111 . m............... V 964 Eddike, .Fabr. og .lmp.......................... VJI. 1164 Efl'ata : .......................................................... II. 92 Efteraarsudstilling, Kunstnernes. . . Jf 92 Efterslægtselskabel, Efterslægtsamf. i l 92 Egetracsmoblcr....................................... VIL 1164 Eibeschiitz’s Stiftelse........................... IL 92 .Ejendomshandlere................................. VII 1164 Ejendomsselskaber.............................. \'l I ||64 Ejendomsskyld, Institutioner vedr.. . Il 92 - - samtlige Landcjendommcs, se S ta tistik .......................................... 11 179 — Kolisf ædernes................................. V — SIorre (laardes.................. . . . V Ejere af Ejendomme i Hovedstaden er anførte i Parentes efter llus- og Matrikcls-Nr. eller livis Ejeren bor i Iluset, betegnede ved en * 111 af storre Gaardc i Danmark . . . V Eksportforening, D an sk..................... 11 93 Ekspropriationskommissionen............ II 93 Elektricitetskommissionen.................. 11 93 Elektri ei<> Elektrisk Gasfjernlænding...................VJI 1167 — Lysinstallation.............................. VIL 1167 (Artikler for Inslallaloroij . . . . VIL J 168 Elektromotorer........................................VII 1168 Kloktropletvarer.................................... VII. 1169 Elektrotekniske Laboratorier............Vil. 1169 Elektroteknisk Forening..................... LI 93 Elers Kollegium.................................... 11 93 -------Beboere.......................................... II I 296 Elevatorer................................................. VU 1169 Elevskoler, ILerens og Søva-rnets . . ]| 93 Elevskolens M inde.............................. II 93 E lias-K irk en ........................................ 1 .L 93 Elim, se Diakonissestiftelsen............ Jl 91 Elisabeths Hosp., se St. Elisabeths . II 170 Elleham, se Motorcykleklub......................II 152 Emaillebogstaver.....................................VU 1169 Kmaillegods................................. VIL 1169 Emailleret Pladojærnsgods...................VII 1169 Kmailleskilte.............................................. VU 11(19 Embedsmænd i Pengeinstituter, se Foreningen a f ................................. II loo Embeds- og Bestillingsmænds Laane- forening, se Laaneforen................. II 134 samt Sjællandske Stats!)............. M 134 Emdrup, Beboere...................................... til 244 , K o r t ................................................ I 21 Ennnaus-Kirken.................................... II 93 Engageringskoulorer...............................Vil 1169 Engelske Kirke, se St. Albans K.. . II 169 English Debating Club........................ TI 93 Enkekasse — den almindelige.............................. 11 93 — lungernes, se Lægernes............... 11 i47 — ophævede, se Understottelsesanst. II 191 — Postbudenes, se Postbudes . . . . Il 160 Sjællands Stifts gejstlige............ 1.1 93 Enker, ubemidl., se Hjælp til . . . . 11 116 Enkrateia, se Redningshjem............... IL 165 E n r um ................................................... II 93 Entomologisk F o ren in g..................... 11 93 Entreprenører....................................... VIL 1170 (Artikler for Entreprenører).'. . VJI 1171 Epidemihosp,scIIærens o.FlaadensEp. Il 117 Epileptikerhjeinmet........................... II 93 — se desuden Diakonissestil't. . . . 11 91 og Kolonien Philadclphia.. . . . . U 124 Erato, se .Musikforeningen E............. Il 152. II Jl. 73 92

Danske Landhusholdningsselskab, det kgl., se Landhusholdningsselsk. . —- Livsforsikringsselskabers Foren, se Livsforsikr............................ — lungers Afholdsforen., seAfholdsf. ... Missionsselskab, se Missionsselsk. — Pigeskole, se Pigeskole............ — .Plejehjemsforeningers Fællesor­ ganisation, se Plejehjemsforen.. . —- ProvinsbankersForen., se Provins- bankers ...................................... — Sagførerforening, se Sagførerf.. . Samfund, Universitets-.!ubilæets, se Universitets.............................. II 192 Samling, se Nationalmuseet.................II 155 ... Selskab for Faidrelandets Historie og Sprog, det kgl., se Selskab for II 171 — Skibsførerforening, Den alm., se Skibsførerforening................................. II 173 — Skibsrederes gens. Forsikring, -se Skibsrederes.................................... II 173 —■-■Skytteforen., se Skytteforen.. .. 11 176 -— Sukkerfabrikker, se Sukkerfahr.. II. .181 — Toldetats Forening, se Toldetats II 189 -— Travselskab, se Travselsk.............. II 189 ■-■ Turistforening, se Turistforening . II 190 — Vaabenbrodre, se Vaabenbr. . . . II. 192 Dansklærerforening.............................. Il 91 I). A. U., se Atlet-Union,............... II 80 I). B. C., se Bioykle Klub,............... II 84 I). C. JL, se Cyklo-Ring, Dansk . . . . 11 90 Decisoratet for Civillistens Regn- skaber, se Civillisten..............................11 90 Del'ension paa Kbhvns. Plied. se Fly­ dende Del'..................................................II 97 D eb aterer............................................ VII 1160 Dekoral ionsmalere............................. VJI 1160 Dekorativ Kunst, se Selskabet for . .. 11. 172 Dekoralorer........................................... VI.I. 1160 Dekuporer................................................. VII 1160 Delikatessehandlere........................... VIP 1160 (Artikler for Dolikatessehdl.> . . . VII 1160 Dentaldepoter....................................... VII 1160 Desinfektion.......................................... Il 91 Destruktionsanstalt.............................. II 91 Detailhandler-Bank........................ ... . II 91 — Societet............................................. 11 91 —, se ogsaa............................................ 1579 Detektivbureauer................................. VII 1160 Deutscher Ilulfsverein,..................... II 91 — Reichsangelioriger Verein. se 'lysk Foren................................................. II 190 — Seeinannsheim................................. II 91 D. F. D. p S., se Dampskibsselskab, Det foren.................................................. II 91 Diakonisse-Stiftelsen........................... LI 91 — Beboere.............................................. III 349 I). I. F., se Idræts-Forb...................... II 118 Dispaoliorer..............................................VII 1161 Distriktsforstandere, se Forsørgelses-- væsen................................................ II 102 Dohns Minde, se Børnehjem............... II 88 Domkirker, se Oversigt Nr. 42. . . . II 69 Domstole, se Oversigt Nr. 19....................II 67 Domæne-Ekspeditionskontor,se Land- brugsmin........................................... II 135 Dragere.................................................... VII 1161 Dragonregimenter, se Ryltcriet. . . . II 168 D rag ø r....................................... II 91 — Adresser (indordnede u. Kbhvns.) TV — Husregister..................................... III 428 Dramatikeres Forbund........................ II 92 Drejere........................................... . . ArI I 1161 , (Artikler for Drejere)..................... Vil 1162 Drejerlav, se Arbejdsgiver!................. II 77 D rejl.................. ! ................................. VJI. 1162 Drivremme............................................. Vil. 1162 I). Jl. K., se Røde Kors, D e t . ............ 11 168 Droger.................................................... VJI 1162 Dronning Caroline Amalies Asyl, se Asylselskab.................................... II 80 -------Plejeforen, se Plejeforen............ Il 159 -— —Asylskoles .Minde............................. II. 92 Dronninggaard.................................... II 92 Dronning Louises Asyl, se Asyl. . . II 80 -------Hosp. se Børnehosp......................... II 88 Drosker................................................... il 92 — se ogsaa............: ........................... VII 11G2 1J. R. U., se Radikale Ungdomsklub . . 11 164 Duevennen'........................................... II 92 Dukker................................................... VII 1162 Duplikatorer.......................................... Vil 1163 Dynamoer............................................. Vil 1163 DyrebeskyttelsensPoliklinik............... II 92 Dyrehaven............................................. IL 92 — Beboere, se Klampenborg............ IH 432 — Kort.................................... I 30 Dyrenes Beskyttelse, seForeningen til II loi II 135 II 146 II 74 Il 151 Il 158 11 159 .11 168

Made with FlippingBook Online newsletter