Kraks Vejviser pdfa1905

MEDDELELSE FRA UDGI VEREN.

K, l fø benhavns Vejviser er i Aar undergaaet en saa betydelig Ud­ videlse, at man har fundet det nødvendigt at give den Undertitlen DANMARKS HANDELSSPEJL *). Udvidelsen er en naturlig Følge a f Udviklingen: Real-Registret har allerede længe givet Besked om alle de Institu­ tioner, der vedrører hele Danmark, men som tilfældig har Sæde i K j’øben- havn; en ringe Forøgelse har i Aar udfyldt det manglende, Hus-Registret og Person-Registret forbliver uberørte a f den ny Udvidelse. Med Firma-Registret, som jo allerede omfattede hele Danmark, sker den Forandring, at de udenfor Kføbenhavn anmeldte Firmaer i Aar ordnes byvis og opføres i en ny Afdeling: Provins-Registret, sammen med de øvrige Oplysninger, vi meddeler for hver enkelt By. Men den væsentligste Forandring og den, som navnlig berettiger til Titlen Danmarks Handelsspejl, er, at Fag-Registret er udvidet til at om­ fatte hele Danmark, idet man i dette Register har optaget alle kommercielle og industrielle Virksomheder, der maa antages at have nævneværdig Be­ tydning ud over Hjemsledets Grænser. Tanken om en Vejviser for Danmark har i mange Aar beskæftiget min Fader. Han har ofte fremhævet, at vort Land med sin ensartede Befolkning og sine ensartede Forhold i højere Grad end noget andet Land dannede et afsluttet Hele, indenfor hvilket Samkvemmet foregik og navnlig vilde komme til at foregaa som i en stor By. Det var Vejviserens Pligt at stille sin Tjeneste til Raadighed for yderligere at lette denne fremad­ skridende Organisationsproces. Jeg og mine Medarbejdere søger nu at føre en Del a f hans Tanker ud i Livet. Vi er os fuldt bevidst, at uden Publikums Overbærenhed og velvillige Medvirken vil dette Førsteforsøg ikke kunne trives. I saa Henseende har det været os en stor Opmuntring, at vi under Udarbejdelsen har mødt den største Hjælpsomhed fra alle Sider, og navnlig, at de to betydningsfulde Institutioner, som repræsenterer den danske Forretningsverden, har medgivet vort Foretagende varme Anbefalinger, hvilke jeg herved omstaaende tillader mig at fremlægge for Offentligheden. Ærbødigst OVE KBAK

*) Agent Holck, som 1110 stiftede Vej­ viseren , udgav i Aarene 1165 iil 1780 omtrent hvert Aar et Handelsspejl. (Se T.Kralr Vegviserens Vej.)

Made with FlippingBook Annual report