Kraks Vejviser pdfa1890

1890.

3

13 $ . $ m t t 8 ø m ,

Største Lager« %>.

R illigste Priser.

© ^ N ø r r e g a d e 3 5 / H ^

Q a ^ H 'p - ^P o cj/K ' - Anbefaler Barnevogne, Legevogne, Dukevogne og Sygevogne. ------ «------

Grundlagt id3J. G ^ 3

Grundlagt 1835. & ■ &

Sygevogne udlejes.

Eget Fabrikata.

UTørregade 35 .

N ø r r e g a d e 3 5 .

^eibeklæda/ .

^ e i b e k l æ d j u v ® af Forretningen. er udført

>

af Forretningen,

Blikkenslager og aut. Gasmester, |] Peder Hvidtfeldtstræde \\ (forlienMortensensForetning), anbefaler sig med Alt til Faget lienhørende. Specialitet: Bygningsfaget.

Freclerikskirken

Russisk Kirke. ■

I Beklædning af alle Arter Tagformationer udføres (overalt I Ind- OQ Udlandet) med j Akkuratesse i Kobber, Bly, Zink, fortinnet, gal vaniseret og sort Jern, samt Skiferdækning til Dagens billigste Priser. Solide Tagvinduer af galv. Jern og Zink (af H. Mortensens Kon- StruktfOn) anbefales til Skifer, Spaan, Tegl* og Tjærepaptage og Laves paa Lager i alle (Størrelser. I Solide Badeovne, Badekar og Klosetter af eget Fabrikat anbefales. Badeværelser monteres. Skifersaalbænke leveres efter givne Maal. | Overslag leveres og gode Anbefalinger kan paa Forlangende fremlægges.

1890

Kjøbenhavns

L, P. Sørensen, Vesterbroes Torv é9 .

Kjøbenhavn 1888.

Mine patenterede Bomuldsiemme fngéremme samt Læderremmei alle Dimen­ sioner, Sprøjteslanger og Blæsebælge anbefales.

og Centri-

Alt eget Fabrikat.

Sølvmedaille. Malmø 1881.

Broncemedaille. Malmø 1881.

Schrøder & Jørgensens Eftflg. Grundlagt 1 8 0 0 . Værnedamsvej Nr. 7 & 9. ■Kjøbenhavn V.

_

Fabrik og Udsalg.

Mention Honorable Paris 1889.

Mention Honorablepatent Excelslor Kaffemøller.

I Patent Æltemaskine for Rugbrødsdejg. Dejg Delemaskiner. Amerlk. Kjødhakkemaskiner. Rivemaskiner for Mandler, Raps m. v Snmppnmper, Ballonkippere. Petr. Gasfakler sælges og udlejes. ----------------------------

Paris 1889.

_ Kugle Kaffebrændere. — Fars-Æltemaskiner. — Pølsesloppere. Vuggeknive i 7 Størrelser. Patent Bagerovns-Belysningsapparater

Udstyrsforretning

for Urtekræmmere, Bagerier, Slagtere, Yiktualiehandlere elc. C. A. Rosted, Gothersgade Nr. 11 & 103, anbefaler sit velforsynede Lager af solidt forarbejdede polstrede M øbler og Rejseartikler. Særlig henledes Op­ mærksomheden paa mine patenterede F inérkufferter, £ 0 pCt . lettere end Treer kufferter. Faas i S Størrelser til Fabrikspriser. S to r t a.f IR e jse re lcv is ite r - Kuffierter udlejes. Illustreret Priskatalog tilsendes franco.

A

Sym ask ine fab rik & Udsa lg , 2 0 -2 2 , Tordenskjoldsgade 2 0 -2 2 . Kjøbenhavn, K .

Vort Udsalg er stedse forsynet med Symaskiner a f betydelig forbedret Konstruktion, som ved flere Aars stadig Brug have vist sig at være de bedst existerende herpaa Pladsen. Maskiner til Sejl- og Sadelmagere, Sækfabrikanter etc, etc* haves stadig paa Lager og kunne sees i Arbejde . N B . Masikjtierne leveres franko til nærmeste Jernbane- eller Dampskibsstation.

1890.

5

Jern-Pengeskabe.

"§?. S ø r e n s e n , Teglgaardsstræde 5 :v»fau*r.—?»«!«*»:St.Pederstræde 1 Hædersdiplom Kjøbenbavn 1888. 1ste Klasses (lirkefrie ildfaste J" e r n p e n g e s k a b a JERNDØRE . Skabe til Indmuring og Hvælvinger ere leverede til Autoriteter og Private. Jernskabene forfærdiges kun af bedste Materiale og med stærke Vinkeljernsforbindelser, særlig fremhæves mine tætsluttende Døre og sindrige Laasemekanisme. Fr is l ist e g r a ti s o g f r a n k o . Penge- & Dokumentkaser,

dirkefrie, med 2 Nøgler, i forskjellige Størrelser. C L E . E X E D E 0. Ny Vestergade 0. Forretning for Smedearbejde samt Gas- og Vandindlæg. Jern-Pengeskabe, Bygningsarbejder, Lynafledere, elektriske Ringeapparater, Badeapparater, Klosetter m. m. Nyeste Konstruktioner paa Belysningsvæsenets Omraade. — Flurscheim’s Blusregulatorer samt besparende Gaslamper - , Gaskogeapparater, prøvede og stemplede af Kjøbenhavns Gasværker. Gas-Komfurer — dafiske og fremmede Konstruktioner. Overslag, Vejledning og Anvisninger til Benyttelse gratis. Igoxxt IJfottlsm, Bøssemager, G e o r g 1 O l r r i s t e r L s e r i e E f t e r f ø l g e r - Lager afVaaben ogAmmunition. Store Kongensgade Nr. 33. Kjøbenhavn. K.

Otto Suenson ^

C=.

en g r o s & e n d e ta il.

2, Holbergsgade 2.

Lager a f saavel originale som her a ftappede

M ø d e B o r d e a u x V in e , B a /r le tta , A lg ie r , H v id e B o r d e a u x V in e , R h in s k e V in e , B o u r g o g n e T in e , S h e r r y V in e , A m o n tilla d o , O p o rto V in e , M a d e ir a T in e , M a r s a la , D e s s e r t V in e , C h am pa gn e T in e , L ik ø r e r og S p ir itu o sa . ! A f C h am p a gn e T in e a n b e fa le s V eu v e C liequ o t JP on sard in , ■ i B o m m e r y & G r en o , B o u z y og A y a la & Co. C a rte N o lr e . H o v ed o p la g a f F in a s te B a ta v ia A r r a k s B tm s ch N r . 1

f r a F r e d r . In g e lm a n & C o G ø t e b o r g . Priscouranter udleveres paa Forlangende ,

Import a f Havana Cigarer.

U r b a n J ø r g e n s e n & S e n n e r s E f t e r f l g . , Kronometer- og Uhr-Etablissement, KJOBENBAVN 1836: LONDON 1851:

PAKIS 1854:

'

Dem største Medaille.

Prismedaille.

MedaiMe a f iste Klafese.

V/a VSi Pendul-Uhre, Sø-Kronometre, Lomme-Kronometre, GHolcL - o g - S © l ^ -L o i 3 x m © T j .l x r © for Herrer og Damer. g f ø ø a w f e ‘g a f l f e f u ^ r e i alle Genrer. E N E S T E D E P O T Oanmark, Sverrig og Norge a f de patenterede Roskopfske Nysølvs-Ankergangs-Lommeuhre FULDSTÆNDIG GARANTI. BILLIGE f r ø

a f o t t e

u d f ø t - e * .

t

H. N. Suenson.

en g r o s & en d e ta il .

2 , Hyskenstræde 2.

Lager a f alle Slags Sygepleje-Rekvisiter, saasom: B in d , B om u ld , J u te , G a ze, S yg eva t, B o n g ie r , B r o k b a a n d , C a th etre, C h a rp ie, D ou ch e s , P o r b in d k a s s e r , G u m m is la n g e , G u tta p erch a p a p ir, H o v e r e r , In d a a n d in g sa p p a r a te r , U d sk y ln in g sa p p a ra te r , I s p o s e r , L ig to r n e r in g e , L u ftp u d e r , M a c in to sh , M o r p h in - s p r ø jte r , P a tte - R e k v is ite r , P en s le r , B e s p ir a to r e r , S en g eu n d erla g , S en g e­ v a rm e r e , S p ecu la , S p r o jte r , S tik bæ k k en er, e la s tisk e S tr øm p e r , S u sp en ­ s o r ie r , S u tu r e r , S yg evo g n e, T h e rm om e tr e , U r in g la s, U rin a ler, V a n dm a d ra tse r m . m . m .

A li a f fortrin lig Kvalitet og til moderate Priser. , Vandmadratser og Sygevogne udlejes- B a j e r s k L Luftpuder

IB itte r &o ID o t> "b

B r y g g e r i e t R a b e s h a v e , K. C. H A N S E N . Christianshavn — Langebrogade 6 ,

1890.

C. A. V O S S, 8 t T t a n d e fø y & t t i n & t '. AMALIEGADE 29 tø 8 4 ™s Toldboden).

Etablissement for Oecoration med levende Planter & Blomster i Salons, Værelser, Lokaler og Kirker etc. Største tidvalg indenfor Kjøbenhavn af alle Slags Palmer, Bregner, Bladvæxter og blomstrende Planter, samt stedsegrønne og Laurbærtræer etc. i alle Størrelser. Lager af ægte Hollandske Blomsterløg i „PrimaK Varer. S SPECIALITET: Elegante Sammenstillinger af levende Blomster, særlig i Cotlllons-, al- og Confirmationsbouquets, Kurve, Jardiniéres, Talfelopsatser m. m, samt Brudekrandse* ' Palmegrene, Sørgekrandse og Guirlander anbefales. og Kjedelsmedie. Vesterbrogade 151. V, Specialiteter: Dampmaskiner, Kjedler og Redskaber i alle Dimensioner, saavel til Hvidtøls- som Bajerskøls-Bryggerier. Fuldstændige Bryggerianlæg. Maskiner og Redskaber til Melerier og Anlæg til samme. Desuden: Alle Maskiner, Redskaber og Skjæreinstrumenter til Brug for d’Herrer Slagtere, Pelsefabri­ kanter og Viktualiehandlere, saasom Vuggeknive, Pølsestoppere, Saltlagegprøjter, Spæk- skjære- og Parsrøremaskiner. Alt af bedste Kvalitet og tif de billigste Priser. Overslag og Priskuranter gratis og fremeo. Kjøbenhavn 1888.

C a r l Pianoforte-

J ø r g e n s e n s

Fabrik,

H C y sk ie rx streø cL© 1 © . '< Opretstadende Pianoer d f udmærket solid Kon ­ struktion og bedste Sort

I K I j ø b ^ n k i a ' v x i . I K L .

M ekanik, behagelig elastisk Spillemaade , stor og smuk Tone ,.

S . JB Ø R G E S

$&,-■- '~'K'

' . •

jp Detailudsalg:

Oontoir og Lager: Pilestræde 19, 21, 23, 25, Iste Sal.

15, Stuen.

Hjørnet af Pilestræde.

y-j.

Bopæl: Osterbrogade 24.

1890.

9

Kloak, Brolægning, Vejarbejde, Asfaltlægning, Cement- og Tjære-Beton u d fø re s

i i A - i s r s <5z K ontor, Lager og Væ rksteder samt S ten -H ev ievæ rk : 37 Griffenfeldtsgade, Kjøbenhavn. N. Stenbrud: Allinge, Bornholm. ^Skjærvefabrik: 17 Tømmerpladsgade, Kbhvn. V. og Nymølle pr. Hedehusene. N. P. ROSTRUPS L I GK I STE - MAGAS I N , Nr. 34 & 36. Nr. 34 & 36.

Ved Helligaandskirken. Walkendorfsgade (StoreHelliggeiststræde). {|>run6t‘ag t 1 8 4 4 .

' 2 ) 1 %?t og tt6jpf*ncoren6e indrettet 1 8 8 5 . Telefon Nr . 778.

Ligkister

Ligklædninger,

til Børn fra 8 Kr., til Voxne fra 12 Kr.

saavel syede som udhuggede.

Indvendige Træ- og Zinkkister.

Lig besørges klædte.

Lig transporteres i lukkede Vogne, som ere ved Magasinet. Pakkasser udlejes m. m.

J. T I MM , I K Z j o l o o n l b - S L V x i . . ’V . Fabrik af Gasmaalere, Trykmaalere etc. Udsalg en gros & detail af de nyeste og mest besparende franske

Kjøbenhavn 1888.

.Malmø 1881 .

. Gaskogeaparater, Komfirer og hurtigvirkende Badeovne etc. 44. Vesterbrogade 44.

Træ- og Fineerlager. A. Feddersen. St. Kongensgade 40. Kjøbenhavn K.

Inden- og udenlandske Træsorter i Blokke, Planker, Tykkelser, Fineer, lma tørre Ege- brædder, samt Claviatur- Besonnanstræ og Stemmestokke findes stadig paa Lager. Repræsentant for Trævare-Fabriken: „B A S T IA N ™ . Opskaaret Træ til Stole, Vogne, Avlsredskaber m. m, leveres af udsøgte Materialier efter opgivne Modeller. Leverandør af pommersk Ege- og Fyrretømmer, Hjuleger og Bødkerstaver samt Skibstræ m. m. ST. CLARA MØLLE ved Roskilde, & J- "Westberg- V . S T E I N ’8 -Amalvtiskr-kremiske Laboratorium og -

^

ISZontrol-_A_nstalt, N ø r r e v o l d - g a c l e N r . I S . Kontoret er aabent 9—1. Forstanderen træffes i Regelen 1 - 3 .

11 P r is b e lø n n e t m e d 1 G u ld -, 8 S ø lvm ed a ille r og H æ d e r sd ip lom i L o n d o n . 1890. Kgl. Hof Zint & Metalstøber Lau r i t z Rasmussen , Nørrevoldgade 78. Kjøbenhavn K. Støbning af Statuer, Buster etc. i Sølv, Bronce og Zink. Endvidere anbefales Kirkefigurer og Basreliefs til Altertavler, Kirkekroner, Alter­ stager, Kandelabre, Springvandsfigurer i mange forskjellige Modeller. Kopier af Thorvaldsens mest bekjendte Figurer i galvanisk overfældede : Exemplarer, samt Afstøbninger efter sammes originale Figurer, Metal­ planter, Forsiringer efter ældre og nyere Modeller, Inskriptioner til Firmabrug i alle Størrelser indsættes i Mur eller paa Skilte. Bogstav­ modeller for Jernstøbere. Samlede Inskriptioner arrangeres saavel i Bronce, som Komposition* Tegninger af Kroner og Lamper til Gas, Lys og elektrisk Belysning ; Gjørtler og Metalstøber. Fabrik, Kontor & Lager: G-othersgade 41. Kjøbenhavn K. FABRIK AF DØRGREB. Alle Slags Vand- & Damphaner. Gasfittings. lt til Seletøjsbeslag henhørende saavel i Nysølv som i Messing og forsølvet. Kaneklokkep med 3 å 5 Klokker. Enkelte Dele til Gaslamper. Alle Slags Modeller modtages til Støbning af de forskjellige Metaller. Alle Slags Lamper og Kroner oppndses som nye. Alt til billigste Priser. Reparationer udrøres. e e a ) Kjøbenhavn 1888. foreligger i stort Udvalg. : gørgettfen,

3 .

P i;

Danmarks ældste og største Legetøjsforretning. Udsalg af alle Sorter Udstyrsgjenstande til Kjøkken- og Husholdningsbrug. Fabrik foi\ Legetøj, Trævarer, Vridemaskiner, Havemøbler og Mejeriredskaber samt Maskefabrik. (Tidligere Kærs Fabrik, vandkunsten.)

Forgylderetablissement og Rammefabrik ^eftex£>xo$abe 58 (over for den kgl. Skydebane),

Maskinfabrikation af sorte og forgyldte Lister.

Fabrik og Lager. Det største og smukkeste Udvalg af G u ld - og o x y ­ d e r ed e R a m m e r samt K a r to n s til Malerier, Fotografier og Haandtegninger

Stort Prøvelager af a lle m u lig e S o r té r Rammer. ■§?aC6. Malerier modtages til Rensning, Restaurering samt Fernisering . CDet flUittømmllu flubfftffiitg V e s t © r b r o g a d © N r . & 8 (o v e r f o r d en k g l. S k yd eb a n e), % Brilfle af SåauJiimoipns åun(tnere ere repcæfentmJe med Hen oed 800 H-Per- og åiffedRuggeraffojder. Daglig aaben fra 9 - é .

E M U

M O T T U H i

-A/CLg\. -M T o t t la n s Z B fte rfø lg o a ? ,

Sfåeictøadc

o y

tytocfodo Ø L r , 1 1 6 . s&fab&nhcwn. Ø L

1 6

Oplag og Udsalg at Fyr og Gran i Tømmer, Bræder og Planker samt Lægter m. m., saavel ru som e. høvlede, i alle Dimensioner. ' Ifvidbøg og Rødbøg, Ahorn, Ask, Alm, Eg, Land, Pil etc. ' i Tykkelser, Planker og Blokke. " Mahogni, Nøddetræ og Whitewood i Blokke, Planker, Tykkelser og Fineer samt andre udenlandske Træsorter i Finerer. Blehiet Arbejde saasom: Indfatninger, Gerikter og Paneler i alle Mønstre efter Bestillinger.

for

Kjøbenhavn og Frederiksberg

for

1890 .

U d g i v e t ø g f o r l a g t a f T. Krack, Kapitajn og Stadskonduktør.

Kjøbenhavn. Trykt hos J. H. S c h u 1 1 z. Trykningen begyndt 5te December, sluttet 21de December 1889.

Indhold.

A. Real-Register, som i lexikalsk Form giver Oplysning om de i Kjobenhavn og Omegn værende Indretninger, der have almindelig Interesse, saasomoffentlige Kontorer, Legater, Stiftelser etc. B . Hus-Register, eller en efterGaderne og Gadenumerne ordnet Fortegnelse overHusene med deri boende Personer, i hvilke tillige er angivet: 1. Ved hver Gade det Postdistrikt, Kvarter, Kode, Sogn, Valgkreds, Politikreds, Fattig- og Oppebørselsdistrikt, hvortil den hører. 2. Ved hver Ejendom dens Matrikulnumer. 3. Ejerne af Husene, idet nemlig en * er anbragt ved Navnet, naar Ejeren bov i Huset, men hvis dete ikke er Tilfældet, er hans Navn anført i Parenthes. C. Person-Register, i Henseende til hvilket bemærkes: 1. Efternavnenere ordnede strængt alfabetisk, og Personerne af samme Navn ere indbyrdes ordnede efter deresTitels eller Stillings Bogstavorden. 2. I de Tilfælde, hvori 2 eller flere Efternavne,der lyde omtrent ens, men bog­ staveres forskjelligt, ere adskilte af andre Navne, er enten ved Slutningen af begge Navne eller ved Slutningen af det Navn, hvis Skrivemaade er den almin­ deligste, anført i Klammer de andre Skrivemaader. 3. Etagen er betegnet ved et lille Tal eller Bogstav ved Foden af Gadenumeret, nemlig: for Kjælderen K, Stueetagen s, Entresol c, 1ste Sal ,, 2den ,, 3die s, 4de 4, 5te 5; og til Betegnelse af Side-, Mellem- og Bagbygning er anvendt: for Sidebygning Sb, Mellembygning M]), Bagbygning Bb. I). Fag-Register, som for alle vigtigere Haandværks- og Handelsfag samt endel andre saasom Sagførere, Læger, Arkitekter m. m. giver en Fortegnelse over Udøverne. E. Firma-Register, udarbejdet efter de] officielle Bekjendtgjorelser om Anmeldelser til Handelsregistrene. F. Avertissementer.

Begjæringer om Avertissementers Optagelse kunne tilstilles Udgiveren.

Avertissements-Eegister.

Andersen , JF. J*., Fabrik af Jempengeskabc, ■ st. Kannikestræde 8 .............................................. V, Side 679 A.ndersen, Ole, Maskinsnedkeri, Vodroffsvej 59 — 562 Sofilius, Vexelmægler og Bankier, Høj- • broplads 12............................................................... — 630 Blloeli, lleyman & A o ., Fabrik af Sund- liedssalt, Valdemarsgadc 1 4 ............................... — 1 I^/oreli, A lilkelm , Udsalg af Prof., Dr. Jaegers Normal-Beklædning, Østergade 11..................... — 16 l!| r a u n , B r e d r . , Skraa- og Snustobaksfabrik, ! Prinsessegade 5 0 .................................................. K l r y g g e r i e t R a b e s l i a v e (K. C. Hansen), ) Langebrogade 6 ...................................................... f i t u n t z e n ’ i , A ., E f t f ., Papirhandel og Papir- | posefabrik, Skindergade 9 . . ....................... E s ø r g e s e n , S. & K o . , Straahattcfabrik, Sillce- \ gade 15, Pilestræde 19, 21 og 23 ................... I p r e y e r , Hf. C ., Maskin- og Knivfabrik, Vestor- I ) ) r i v r e m n i e f a b r i k , K b h v n s , L. P. Søren- i sen, Vesterbrogade 4 9 .............. .......................... f jl iig lis li, T it s . I I . , Ingeniør, GI. Kongevej 25 E jlvers & K o ., Tagpap- og Asfalt-Fabrik, Kon- ! tor: Nybrogade 12, Fabrik: Lampevej............. f e d d e r s e n , A ., Træ- og Finerlager, st. Kon­ gensgade 4 0 .................................................... .. C jia s h o m p a g n i, d e t d a n s k e , Udsalg af Gaskogeapparater, II. C. Ørsteds V. 46........... * o t t s c l i a u , J o l i s . , Straaliattefabrik, Silke­ gade 6 og 10 .......................................................... fj*røn, O. C. fr A., Direktører for Livsforsik- i kringsselskabet New York, Højbroplads 1 3 ... Hannibal, Lauritz, Blikkenslager- og aut. Gasmester, Pederhvidtfeldtstræde 1 1 ................. Hansen, Alli*., Patent-Skjortefabrik, Hoved- j vagtsgade 4 ............................................................ liansen, Carl & Ko., Maskinsnedkeri og Listefabrik, Nørrcbrogadc 4 4 ............................. llaunstrup, J, C., Sengeudstyrsforretning og] « Fjerhandel, Holbergsgade 4, Fabrik: Øster- l brogade 124 ............................................................ j Mfolanegaards Glasværks Oplag, Ny­ havn 12 .................................................................. flvalsøe, Godske, Generalagent for The Commercial Union Assurance Company, Nørre­ voldgade 1 6 ............................................................ Uacobsen, lu , Bødkermester og Trævarefabrik ' kant, Wilders Plads.............................................. — 03 — 7 — 92 — 8 — 8 — 4 — 630 — 2 10 — 561 — - 559 - 304 — 3 - 2 — 303 Bindets Bagside. — 92 — 91

Internationalt Bureau, Ingeniør Hofman- Bang, Raadhusstræde 5 ..................................... Side 1 Jiirgensen, Urban & Sønner’« Eilif., Kronometer- og Uhretablissement, Gothers- gade 8 ........................ — 6 Jurgensen«, C. P , Etablissement for elek­ triske Anlæg, Møllegade 28 ............................... — 303 Jørgensen, Carl, Pianofortefabrikant, Hy- skenstræde 1 6 ........................................... — 8 Jørgensen, Knud, Gjørtler og Metalstøbcr, Gothersgade 41 ...................................................... — 11 Kastrup Glas* terk, Oplag og Udsalg, Nørrc- voldgade 12 — 690 Kleis, Vald., Forgylderetablissement, Ramme­ fabrik og skandinavisk Kunstudstilling, Vester­ brogade 5 8 ....................................... ..................... — 12 Knudsen, S. C. W ., Børnevognsfabrik, Nørre­ gade 3 5 .................................................................... — 3 Honerding, C. & Hf ielsen, Symaskinefabrik og Udsalg, Tordenskjoldsgade 20—22 ............ — 4 Kongens Rryglius, Maltextrakt, Bryghus­ gade 1 ..........................,........................................... — 94 Hfottlau, El., Tømmer- og Finerhandel, Adel­ gade 16.................................................................... — 12 Nielsen, E., Billedhugger, Nørrebrogade 44. . — 680 [ Bindets Nielsen, HL, Auktionsholder, Boldhusgade 1. .{indvendige i Bagside. O t t o ’ s, C a r l , E f t f , Litografisk Etablissement, Vimmelskaftet 41.................................................... — 92 P h i l i p s e n & K o . , Litografisk Etablissement, Linnésgade 2 2 ........................................................ — 94 Poulsen, P., Bøssemager, st. Kongensgade 3 3 — 5 Pren«, N. ML, Skibssmedie og Maskinetablisse- ment, Nyhavn 57.......... — 92 Rahr, Cbr. C., Lager af Jernbj elker, Bern- storffsgade 63 ..................................................... — 562 Rasmussen, Lauritz, kgl. Hof-Zink- og Metalstøber, Nørrevoldgade 7 8 ......................... — 11 Rasmussen, L., Skomagermester, Knabro- stræde 4 ................................................................... — 303 Riedel’ s, C. E. Eftf., Gas- og Vandindlæg, Ny Vestergade 9 ............................... — & Larsen, Hans & Jørgen, Entreprenører, Stenhuggeri og Granitsliberi, Griffcnfeldts- gade 3 7 .......... JTIonies &Andersen, Opvarmnings- og Ven tilationsingeniører, Raadhusst. 4 ............ .......... — 9 } Bindets Forside.

Bindets indvendige Forside.

1890.

16

Suenion, HL IV., Sygepleje-Rekvisit-Forrøtning, Hyskenstræde 2 ...................................................... Sid« 7 / Suenson, Otto & Ko., Vin- og Cigarforret- | ning, Holbergsgade 2 ................ .......... ........... — 6 f j Sørensen, P ., Fabrik af Jernpengeskabe, St, Peder Stræde 18 .. ............................. . . . . 5 'i Thocngrcen, Theodor, Legetøjsforretning, Vimmelskaftet 4 6 ................................................. Tinim, J., Etablissement for Gas- og Vandind­ læg, Vesterbrogade 44......................................... 11

R o h m e l i , P ., Tændstikfabrik, Frederikssundsrej 3 og 5 ...................................................................... Side 91 Kosted, C. A., Tapetserer ogDekoratør, Gothers- gade 11 og 1 0 3 ......................................................... — 4 Hostrup, IV. I*., Ligkistemagasin, Walkendorfs- gade 34 og 3 6 .............................................. K ø i i n c ’ s , P e t e r h . E ftl*., (F. P. Schmidt) Møbellager og VærkstedKjøbmagergade 26.. Sehlcisner, CL, Dampfarveri og Trykkeri, Pilestræde 8 ................................................. .. . Schrøder, •! olm lines, Vin- og Spirituosa- handel, Yestervoldgade 33...................................... Schrøder & Jergensen’s Eftf., Maskin- fabrikant, Værnedamsvej 7 og 9 ................... .. — Stein, V., Analytisk-kemisk Laboratorium og Kontrolanstalt, Nørrevoldgade 1 2 ................... — 10 Stellins, A., Farve- og Droguerihandel, GI. Torv 6 ......................................................................... — 93 — 303 — 560 —559 4

—9

10 i 10 ! li

Wcstberg, J., Papirfabrik, Roskilde............ .. Vesterbros Badeanstalt, Vesterbrogade 36 Voss, C1. A., Kunst- og Handelsgartneri, Amalie- gade 29 ......................................... \ .....................

678 f

8 f Bindets1

Xinn, Adolf, Grosserer, Forretning med Kul,f j Brænde m. m., Blaagaardsgade 4 . ............| Bagsider

(

Prof., Dr. Jaegers- •i O r i N o r m a l j j Faare- og Kameluld ^ Sove- Og Reisetæpper.

Prof., Dr. Jaegers O r i g i n a l N o r m a l Uldgarn.

Normal-Beklædnings-Forretningen 11, Østergade 11.

ZHjXDLe-XJcLssLlg* f o r IK Z jo lo e x

Illu strerede K a ta lo g e r m ed A n b e fa lin g e r o g P rislis ter g ra tis o g fran co . Anbefalet af Læge-Autoriteter og prisbelønnet paa alle større Udstillinger.

R e a l - R e g - i s t e r

bel Cathrines Stiftelse er stiftet af Abel Cathrine Mesing, Enke efter Hans Hansen Osten, Proviantskriver paa Kjø­ benhavns Slot, og Inspektør over Dron­ ningens Gods paa Lolland og Falster, ved Testament af 27. Decbr. 1675. Udvidet 1726, 1742 og 1886. 32 fattige og syge­ lige Fruentimmer have hver 1 Værelse og Kjøkken samt 2 Kr. ugentlig og 24 til­ lige Tilheg af særskilte Legatmidler. Den 31. Decbr. 1888 ejede Stiftelsen i Kapital 98000 Kr., samt sin Ejendom i Abel Cathrines Gade, der dog er behæftet med togen Giadd. Stiftelsen hører under Magi- fa,tens 1ste Afdeling. Jra-st: A E E D ah 1b e rg. |Inspektør: Kancellir. M Koeh. bnorm-Anstalter, Johan Kellers. Be­ styrelse: Direktør, Cand. jur. Emil K e l- f er og Læge Ohr. K e lle r (tr. Nørrebrog. ;,8, i-2). ; Døvstummeinstitutet, grundet paa Tale- nietliodcn, Baldersg. 20, optager uegentlig iløvstumme Børn fra 8 Aars Alderen, j t Anstalten for mindre godt begavede, pegentlig døvstumme og andssvage døv- Humme Børn, Meinungsg. 6 . Undervisningsanstalten for aandssvage jørn, Baggcsensg. 4 (Forsøgs-Afdeling i iangertsg. 9), optager til Opdragelse og (Undervisning aandssvage Børn, som anta­ ges modtagelige for Udvikling. Overlæ­ ber: A P r y tz (tr. IIV 2 -I 2 V 2 ). i Asylet for uhelbredelige voksne Aånds­ svage, Karens Minde ved Kblivn. via Eng- ravev., optager uhelbredelige aandssvage >g epileptiske Mænd og Kvinder. Børnehjemmet for aandssvage Børn, jNørrebrog. 122 . ' Børnehjemmet for aandssvage, epilepti­ ske Børn, Villa Popina, Vestre Kirke- gaardsv. Anstalten for arbejdsføre, mandlige voksne Aandssvage, Lillemosegaard v. Lyngby og Arbejdshjemmet for voxne, 1 ,andssyage Piger, Lille Godthaab, optager oxne Aandssvage til Uddannelse i Haand- ærk og Landbrug. Helbredelseskursus for Stammen og ,ndre Talefejl, Dosseringen 24 (O Møller tr. 1-6). vbnormskolens Venner, cn Forening, som V,irker for Døvstumme-, Blinde- og Aand- vage^ggen. 1 Bestyrelse: Kammerh... F II W ol tha­ ien, SK. DM., Formand; Ovcrretssagf. S Jiilow ; Læge Ohr. K e lle r ; Direktør E K eller; Forstander J Mol d en h aw er, il.; Overlærer Alex. P ry t z, adm.; Forstan­ der E V R o lste d . iliolds-Agitations-Forening, Nørrebros. Sekretariat. Nørrevoldg. 12. Offentlige Mø­ ler afholdes Blaagaardsg. 31 C. Foreningen Jr en Afd. af Danmarks Afholdsforening.

Formand; Aflioldsagcnt Chr. IIN i el s e n. Sekretær: Kasserer Lorentz H a ns e 11 . Afholdsforening, Kbhvns, liar til For- maal at afskaffe al Brug af berusende Drikke som Drik. For at blive Medlem maa man afgive Løfte om ikke at nyde eller byde berusende Drikke — somDrik— samt efter Evne at virke for Foreningens Formaal. Offentlige Møder afholdes i Reglen hver Mand.KJ .8 Østerg.38, l.S.o.G. Foreningen er enAfdeling afDanmarksAfholdsforening, dorer udbredtover hele Landet og tæller c. 45 000 Medl. Foreningen udgiver „Dansk Afholdsblad" og har Sygekasse, Spare-, Al­ derdoms- og Forsørgelseskasse. Indmeldel­ ser ske hos Formanden, Pilest. 9, St. og paa Bladets Kontor Studiest. 25, aal). 2-4. Formand: Ilandskefabr. C F P e t e r s e n . Afholds-Kontoret, Nørreg. 40, giver Oplys­ ninger vedrørende Afholdssagen. Der kan erholdes Afholdsliteratur og Rekvisiter til Afholdsforeninger. Afholdssamfundet, Agitationsforening mod Alkohol en, har til Formaal at udbrede Kund­ skab om Alkoholens skadelige Virkninger og at modarbejde Brugen af Alkohol som Ny­ delsesmiddel. Af sine Medlemmer forlanger det Afhold fra Nydelsen af berusende Drik­ ke. I den kbhvnsko Kreds indmelder man sig hos Cand. jur. E S ta a l og Cand. phil. H T r i e r. Akademi, detKgl., for de skjonne Kun­ ster, paa Cliarlottenborg. Stiftet 31. Marts 1754. Biblioteket er aabent 1. Oktbr. til 31. Maj Mandag og Torsdag 12-2 og4-6 og desuden Tirsd. ogOnsd.4-6, dog ikke forUdlaan; i Sommermaanedcrne 1 Gang om Ugen. Afstøbningssamlingen er aaben Tirsdag, Onsdag, Fredag 11-2. Akademiets Kontor er aabent om Vinteren 11-2 og 6 - 8 , om Sommeren 11-2. Breve til Skoleraadct og Kunstskolen f. Kvinder af­ gives til Forvalteren. Direktør: Etatsr.. Prof. F Meldalxl, K. I)M. Vicedirektør: Etatsr., llistoriemalcr C B lo cli, R. DM. Sekretær og Bibliotekar: Ph.W e i 1b a c h. Formand for Akademiets Skolemad og for den med Akademiet forbundne Kunst­ skole f. Kvinder: Etatsr., Prof. F Mel dahi, K. DM. Kasserer: Prof. J J E xner, R. I)M. Forvalter: Lieut. I) B ruhn Albans Kirke, St., engelsk Kirke i Grøn­ ningen. Grundstenen nedlagt d. 19. Scptbr. 1885, Kirken indviet 17. Septbr. 1887; Ar­ kitekt: A W B lo m fie ld . Præst: Rev. C A M o o r e , M A .,B CL. Organist: Sophus W iig. Albertina, Legat, stiftet af Brygger Carl J a c o b s en, R., stort 100OOOKr.,hvis Renter skulle anvendes til Anskaffelse af Billed­

huggerværker til Pryd for off. Pladser og Haver i Kblivn. Bestyrelse: Stifteren, et af Kommunalbestyrelsen valgt Medlem (Etatsr., Borgmester HNHansen, K. DM.) og et af Kunstakademiet valgt Medlem (Etatsr., Prot. F E Mel dah i, K. 1)M.). Alderdoms-Friboliger, Foreningen for, opfører Boliger, passende for Arbejderklas­ sen, og udlejer dem for en Leje, der efter- haanden synker, saa at Lejeren senest efter 20 Aars Forløb bor frit. Dør Lejeren, be­ holder Enken Boligen, bortflytter han efter mindst 5 Aars Forløb, udbetales der ham cn aarlig Livrente. Indtægtsoverslcudet og Gaver anvendes til nye Boliger. For­ eningen har opført dels i Kbhvn., dels i Pro­ vinserne 17 Huse med 180 Lejligheder, og den ejede den 1ste Jan. 1889: 209239 Kr. Bestyrelse: Justitiarius N F S ch legel, K. DM.,Formand; Højesteretssagf. VF As- mu s s e n, R., Kasserer; Etatsr. H A C lau ­ sen, K. DM.; Direktør C old; Murm. JW F r o h n e ; Direktør H c r t z s p r u n g , R. DM.; Etatsr. L P H olm b la d , K. DM.; Major C F Hol Stein, R.; Brygger C J a c o b s e n ,R .; Konf. Jetsm ark , K.DM.; Obcrstlieut. C o llin -L u n d k , R .; Kmh., Geh.-Konf. EEm il R osen ørn , SK. DM.; Udenrigsminister, Lehnsbaron R osen ­ ør n-Le lin,.i SK. DM.; Prof. W Schar- ling, II. DM. Aldershaab, en Stiftelse for Høkere, Peder Skrams G. 16. 80 Lejligheder. Åldershvile, en Stift, for trængende Restau­ ratører og Værtshusholdere samt disses En­ ker, Ilyesg. 58. 50 Friboliger. Alders-Trøst, en Stiftelse for gamleHaand- værkere og deres Enker, Nørrebrog. 17, grundlagt og bestyret af Haandværkerfor- eningen i Kbhvn. Inspektør: Lieut. C F J ø h n c k e. Alexander-Newsky Kirke i Bredg. for den 1 græsk-katholske Menighed, opført af den russiske Regering, indviet 6 . Septbr. 1883.. Den russiske Arkitekt, Gehejmer. Grimm har givet Tegning til Bygningen; dens Indre er dekoreret afMaler H Fischer ;for- skjelligc Malerier hidrøre fra de russiske Kunstnere Bronnikow, Kramskoj og Bogo- Ijubow. Kirken er tilgængeligMand., Tirsd., Onsd.11-3, undtagen i daarligt Vejr. Præst: Gesandtskabsprovst N W o I o b u- jew , K. Kantorer: JS c h tsch elku n offogL An­ ilin s ky. Alliance Frangaise, fransk Selskab, hvis Formaal er at udbrede det franske Sprog, c. 17000 Medl. Centralbestyrelsen er i Pa­ ris, 27 R. Saint Guillaume. Den danske . Afdelings Adresse: st. Kongensg. 108. Mi- nimumskonting. 4 Kr. 50 0. aarl. Indmel­ delse sker ved et Medlem. Den franske Ge- sandtersom saadan Afdelingens Ærespræ- sident.

• 1890.

18

Almindelig Hospital,

sørgeisen i simpel Livrente fra det 60de | Aarudgjør denforenMandmindstVio, foren j Kvinde Vi 2 af det indbetalte Beløb, med Renter og Præmie. Dør et Medlem, tilbage­ betaleshansIndskud medRenter, eller over­ føres paa hans Ægtefælle. Den, der har op- | sparet 200 Kr., kan fordre demudbetalte med Renter og Rentesrenter; den, der i 15 Aav I har betalt mindst 50 0. ugentlig eller L 1 opsparet 500 Kr., kan ophøre uden attak j sin Medlemsret eller Andel i Præmierne, og den, der har været Medlem i 2 Aar, kai I erholde Driftslaan. Ethvert Medlem kai i fordre 4U af det Indestaaende som Laan. — B ørn efor s ør gelse. Her optages Bør j under 16 Aar med det Forbehold, at Kapi I tal, Renter og Præmier skal udbetales t: en bestemt Tid eller ved en bestemt Beg! venlieds Indtræden,- f. Ex. Konfirmation Brudeudstyr o. desl. Ved Barnets Død til bagebetales det Indskudte med Renter o; Rentesrenter. Bankraad: Gross. H F rits ch c, R., For­ mand; Skolebestyrer, Prof. S G M øller Næstformand; Gross. Harry L ev in , Sekre tær; Direktør i Livsforsikringsanstalten h ! Bing, R.; Prof. J IID eu n tzer, R.; Arkit C G ran zow ; Gross. A Ilin d en bu rg . Adm. Direktør: A Har pøth. Arbejderforeningen af 1860, Nørrevoldg 92 (ForeningensEjendom), søger atTremmc den arbejdende Klasses Oplysning og Dan­ nelse, i hvilket Øjemed den holder Konver­ sationsværelser, Læseværelse, et Biblio* udgiver et Ugeblad, sørger for, at Fored og Oplæsninger blive afholdte og foiv stalter Undervisning i flere Fag. For 8 blive Medlem maa man melde sig hos Bo styrelsen eller ved et Medlem lade sig ind tegne i Indmeldelsesprotokollen. Bogsam lingen er paa 12 500 Bind. Formand Overlærer Henr. Sm itli, R. Arbejderforeningen af 1. Febr. 1867 Syge- og Begravelseskasse, Kont.: Go thersg. 161, St., aab. 12- 11 i 2 samt Tirsd. o* Lørd. 7—9 Eft., optager Medl. fra 18—41 Aar, c. 1300Medl. Formand: J J en ser Forretningsfører: F N ord g reen . Arbejderkokkener, Foreningen til rettelse af. Lokale: Blaagaardsg. 31, S, o. G. Konting. 2 Kr. aarl. el. 50 Kr. en Gan for alle. Formand: fh. Manufakturhd. C S øren sen . ! Arbejdernes Byggeforening , Kontor Niels Ilemmingsens G. 24 ,1.S., aab. 9-2, t. Mand., Torsd. og Lørd. 6 - 8 ., stiftet 186 af Bu rm eister & W ains Arbejdert, Dens Formaal er at opføre Huse for eller 2 Familier. Ethvert Medlem betale 2 Kr. i Indskud og forbinder sig til . svare 35 0. ugentlig i 10 Aar. Paa Grun: af virkelige Forhindringer kan et Medie) fordre, at hans Rettigheder og Pligter mit lertidig hvile. Hvert Aars Rentegevirj godskrives Medlemmerne for hver fuldt ii? betalte 20 Ivr. Ved Dødsfald eller naar , Medlem har været 10 Aar i Foreningen kif hele Tilgodehavendet fordres udbetalt, n udslettes han forinden, fradrages Va, vd Bortrej se 1 /s. Enhver, der har indbetalt 4 Kr. og været ’/aAar i Foreningen, deltagti i Lodtrækning om nyopførte Huse, som hr erhverver til Ejendom ved maanedlige A drag. Bestyrelse: Overværkfører Jen sen , I Formand; Gross. Moses M e lch io r, Næs formand; Kasserer H olm ; Mekaniker Rasmussen;Murm. Beckm an,DM .; Fa brikant Severin Jensen, R .; Rustm. J A J Rasm u ssen , R. Bogholder: Exam. jur. R N J e n s e n. Kasserer: E Bang. < Arkitekt: F C B øttg er. <

V. 3. Amtskontoret aab. 10—4, Stiftskonto- ! ret 10 — 12 . Amtsraadet for gi. Kbhvns Amt. Kontor Carit Etlars V. 3. Konttid 12—4. Formand: Amtmanden over Kbhvns Amt. Medlemmer: Krnli. S A G C v. R o s e n , K. DM., til Ilenriksliolm; Landvæsenskom­ missær C B er g, R., Frdbg.; Etatsr. HP L a rsen , R ., Frdbg.; Proprietær A C Andersen , Vadgaard; Landvæsenskom- missær J C S øren sen , Kirkebjerggaard i Brøndbyvester; Gaardejer O Jans en , Sundbyvestcr; Ingeniør N A n d ersen , R. DM., Søholm i Gjentofte Sogn. Sekretær og Bogholder: J E K øster. Amtstue, Kbhvns, og Kbhvns Skovkasse, i Børsbygn (Indg.f.Børsg.). Kontortid 9-2; sammesteds er Udsalg af Stempelpapir, Vexelblanketter og Stempelmærker til udenlandske Obligationer, aabent 9—3. Amtsforv.: Kapit. J CII C J agd, R. DM. Aratsvejinspektør, se Vejinspektør. AnthropologiskMuseum, eller detnormal- anatomiske Museum i kirurgisk Akademi, Bredg. 62, er aabent fra 1. Maj til 30. Septbr. hver Lørdag 9—11. Antik-Samlingen, den kgl., paa Prinsens Palais, Frcderiksholms Kanal 12, indehol­ der ægyptiske, assyriske, føniciske, græske, etruriske og romerske Antikviteter. Aaben for Publikum om Tirsdagen 12—2. Direktør: Etatsr., Dr. pliil. L M u ller, K. DM. Antikvarisk-topografisk Arkiv, se Nor­ diske Oldsager. A. P. F., en Forening, stiftet 10. Aug. 1878, med det Formaal at iklæde Drenge og Piger i efter Konfirmationen med Arbejdsdragter. { Omt.900Medl. Kontingent 500. Kvartalet. ; Bestyrelse: Malerm. A P e d e r s e n , Foi’- j mand; Murm. R L a rse n ; Assistent C J j L u n tlb erg , Sekretær; Tømmerm. Jørg. Hansen, Kasserer; Snedkcrm. Chr. Dahl. Apotheker, se Fag-Registret. Arbejde, det nationale, Kontor Vin- gaardstr. 6 , en Forening, hvis Formaal er Bevarelse og Fremme af bestaaende dansk Haandværk og Industri. Kontingent 2 Kr. aarl. Bestyrelse: Fabrik. F B ie r fr e u n d , Odense; Fabrik. Harald B in g ; Maskin- fabr. É P B o n n o s e n ; Møbelfabr Severin J e n s e n , R .; Direktør SAv.d.AaKulile; Fabrik Ferd. Ob el, R., Aalborg; Fabrik. Holger P e te r s e n ; Fabrikejer W Sa lo ­ er on sen ; Garverm. N T r a u tn e r , Sorø. Arbejderbank, dansk, Sparekasse samt Laane- og Forsørgelseskasse, Hovedkontor Niels Ilemmingsens G. 7, Afdelingskontor Vestcrlrrog. 84, aab. 9-3, 6 V 2 - 8 . Banken er stiftet 12. April 1872 og aabnet 18. Oktbr. s. A. Den 31. Marts 1889 var Grundfonden 63740 Kr., Reservefonden 1273384 Kr. 65 0. I Sparekassen indestod 7 920695 Kr. 47 0. og i Forsørgelseskassen 1246 818 Kr. 85 0 ., indbefattet Præmiekon­ toen og Forsørgelsesfonden. — S p a re k a ssca fd clin g e n modtager Ind­ skud af mindst 20 0 ., der, naar de udgjøre 4 Kr., forrentes med 3 pCt. Indskudene tilbagebetales i Reglen paa Anfordring; over 2000 Kr. daglig kan ikke hæves uden forudgaact Opsigelse. — F o r s ø r g e ls cs k a s s e n modtager Ind­ skud paa mindst 10 0 . ugentlig og giver for­ uden den alm. Rente en aarlig Præmie (hid­ til 2'/r>pCt.), hvorved det tilskrevne Beløb svarer til 6 pCt. aarlig Rente. — A ld e rd om sfo r sø r g c ls e sk a s se n op­ tager Enhver, Mand eller Kvinde, under 55 Aar. Efter mindst 10 Aar kan fordres For­ sørgelse for det Indestaaende, med Renter og Præmie, samt Andel i de særlige Indtæg­ ter, der ere tilfaldne Kassen. Bestaar For-

Bestyrelse for den danske Afd.: Gene- | ralm. T v erm oes, K.DM.,Formand; Cand. phil. A A b r a h am s , Viceformand; Cand. mag. E Bar u e l; Fuldm. M B a y , Kas­ serer; Gross. A B e r e n d s e n , Sekre­ tær ; Kmjlcr. A Ca s t en sk i o 1d ; Overrets­ sagfører C H e ro ld ; Oberst G M I lo l- b c k , K. DM.; Pastor E K ra y en bu h l, R .; Kapit. E M a r c u s s c n ; Cand. jur. D G G N y h o lm ; Kapit., Gross. C A Næ ­ ser. Almindelig Hospital, Amalieg. 26, er Lemmestiftelse for narbejdsdygtige Mænd og Kvinder, beregnet paa 1670 Individer, og har i sin Lemmesygeafd. Plads til 172 Patienter. Ved Udgangen af 1888 vare som Lemmer i selve Hospitalet 441 Mand­ folk og 698 Fruentimmer, i Søkvæsthuset 273 Mandfolk, paa Fattiggaarden og FrelserensArbejdshus resp. 60 og 138Fruen- timmer, paaIslemarkFattiganstalt40 Mand­ folk , og 22 Mandfolk og 6 Fruentimmer permitterede eller udeblevne. Inspektør: Kanecllir. IIV Kru s e. Fuldm.: Carl L o h mann. Overlæge: Prof., Dr. med.LIBrandes, R. DM. Assisterende Læge: A R e ie rs e n . Præst: W F L u t k e n. Almueskole- Læreres og Lærerinders Byggeforening. Foreningen har hidtil op­ samlet c. 32000 Kr. En Stiftelse er opført paaBlegdamsv.106. Bestyrelse: Skoleinsp B r ø c h n er - L a r s en ; Cand. tlieol. B ø g - g ild , Kasserer; Skoleinspektør VF Has s- a g e r , Formand; Frøken C A H a s s in g ; LærerC VK yh l. Almueskolelærernes Forening har til For- maal at fremme Samfundsaanden i Lærer­ standen samt ved Diskussionsmøder og Fællesforetagender at befordre Standens aandelige og materielle Interesser. For­ eningen har oprettet en Byggeforening, en Syge- og en Begravelseskasse. Formand: Skoleinspektør L C JB rø c hn er-L arsen. Amager Birk, se Birkedommere. Amalienborg. Det gamle Slot brændte 19, Apr. 1689. Den 12. Septbr. 1749 be­ stemte Frederik V. at hele det Terræn, som ligger mellem Bredg. og Ny Told­ bodgade og som tidligere for det meste var blevet anvendt til Exercerplads og Have, skulde overlades frit til Enhver, som vilde bygge derpaa, hvorhos de i nogle Aar fik Skattelettelser. A f Pa- laisernc or det første tilvenstre opført afGrcv A G Moltko; det tilhøjre, Hs. Maj. Kon­ gens Residents, er oprindelig bygget af Konf. Severin v. Løvenskjold til Birkholm og Vognserup, og af denne, inden det var færdigt, solgt til Enkegrevinde Scliaek; det nordvestlige Palais er opført af Gene- rallicut. Grev Levotzow, og Ils. kgl. Højhed Kronprinsens Residents af Gehejmcraad, Baron Brockdorff. Frederik V ’s Rytter­ statue, modelleret af Sally, er rejst 1771 paa det asiatiske Kompagnis Bekostning. Amtets FoiTigskommission (l’ropr. A C A n d e r s e n og Amtsraadssekr. J E K ø st c r) boldes paaThinghuset, Blegdams- vej 6 , hver Lørdag 10; densKont. paa Amts­ kontoret , Carit Etlars V. 3 , aab. 1—4. Amtets Sygehus, Rycsg. 3, har Plads til 90 Syge og en Afdeling for uhelbredelige Sindssvage. Direktion: Stiftamtmand C P M B a c h e, K. DM.; Etatsr. H P L a r s e n , R.; Amts- raadssekretær J E K ø st e r, adm. Forvalter: LH ein . Læge: E O le Sago de F ontenay, R. Amtets Tliing- og Arresthus samt Tvangsarbejdsanstalt, Blegdamsv. 6 . Amtmand over Kbhvns Amt: Stiftamtmand CPMB ac h e , K. DM. Kontor Carit Etlars

Athenæum.

19

1S90. Inspektør ved Foreningens Huse: Harald O lsen. Juridisk Konsulent: Overretssagfører J L Busch. Arbejdernes Læseselskab, Nanscnsg. 53, St. Bibliotheket aab. 7-10 Eft.; Læsestuen 6-10 Eft., Søn- og Helligdage 2-10, om Som­ meren 9-12. Kontingent 30 0. maanedl. Formand : Tapetarbejder C CJ ø rg e n s e n. Arbejdernes Værn, Kont: Nørreg. 45, St., har til Formaal at modarbejde Socialismen og at støtte Arbejderne, dels ved at anvise Arbejde til Mcdl., dels ved at yde Under­ støttelse til Saadanne, der lide under socia­ listisk Tryk. Foreningen har en Syge- og Begravelseskasse. Konting.: Overordentlige Medl. mindst 10 Kr. aarl., ordentlige Medl. mindst 20 0 . mdl. Bestyrelse : Fabrikant W W in th e r, Formand; Dampmøller JH N im b , Kas­ serer ; Niels L und , Forretningsfører; Marcus H a n s e n , Bogholder. Arbejdsinspektører, se Fabriksinspekt. Arbejdsstuer for Børn paaKrstlivn. giver Drenge og Piger fra 7-14 Aar i den Tid, de ikke erc i Skole, Beskæftigelse i Strandg. 46. Bestyrelse: Skoleinspektør C B je r g ; Etatsr. IIAC1 au s c n,K.DM.; Brændevinsbr. C Eb e r t h ; Generalkonsul Johan Hansen, IL; Gross.P H c ori ng, IL;PastovJC Ho 1c k , R .; Gross. Valdemar H o lm ; Tobaksfabr. E N o b c l ; Oversergent VGS i c h 1a u, DM.; Kommandør W u lff, K.DM.; Gross., (land. jur. Z ø y ln e r . Arbejdsstuer for Børn, se Børnely. Arbejdsstuerne, Nørreallell, beskjæftiger fattige Børn, som bespises, og fattige Koner. Bestyrelse: Pastor J S teen , Formand; Frk. J B ro c k e n h nus - L øw en h io 1m, Forstanderinde. Arkitektforening, akademisk, stiftet 21. Novbr. 1879, har til Formaal at være et Sammenknytningspunkt for alle fra Kunst­ akademiet dimitterede Arkitekter, samt at repræsentere, disse i alle Sager af faglig Interesse. Enhver fra Akademiet dimit­ teret Arkitekt optages som Medlem. Bestyrelse: Stadsarkitekt, Prof. L P F en ­ g er , Formand; Arkitekterne Prof. V K lein, IL; Alb. J ensen, R .; F B ø t t g e r , Kasserer; A S øren sen , Sekretær. Arkitektforeningen af 1886, stiftet 20. Sep­ tember s. A., har til Formaal at understøtte Medl. i alle faglige Interesser. Bestyrelse: Arkitekterne II P D itle fs e n , Formand; J P I) S c hw en d sc n, Næstformand; Ueinr. Hansen, Kasserer, Arkivvæsen, se Rigsarkivet og Univer­ sitetets Arkiv. Arnamagnæanske 11 aaudskriftsamling, Kommission, Legat. Adr.: Universitetsbi­ blioteket. Arsenalet, seTL’øjlmset. Artilleriet. Generalinspektør for Artilleri-Regimen­ terne og Batailloncrne samt Chef for Artil­ leriets øvrige Afdelinger: Generalmajor JL inn em ann , K.DM. Staben : Oberst], W O11Mad sen, R. I)M. Stabschef; Oberstliout. P 0B ang,R . DM.; Oberstlieut. H P Ca sp e r se n , R .; Kapitaj- nerne F J Su ell, IL, Adjutant; S OR M eyer,R .; V S JR a a b y e ; T P e tc r s e n ; L T G F o c li; Pr.-Lieut. S L H a n se n . Artillerichefens Kont. er paa Tøjhuset. — 1. A rtille rire g im e n t. Kont. Ny Artil- lerikas. Chef: Oberst G M H olb ck , K. DM. — 1 . A r t ille r ia f d e lin g . Chef: Oberstlieut. F A II W a gn er, R. DM. Batterichefer: Kapitajnerne II C S a1 1 o ; N V S H o lb c k .

Assuranceselskaber, in d en lan d sk e, st Brandassurance, Brandforsikring, Heste­ forsikring, Søassurance og Søforsikring; u d en lan d sk e, se Fag-Registret under Assurance-Selskaber. Astronomisk Observatorium, Østervold- gade udfor Rosenborg Slot, er opført af Etatsr., Prof. Chr. Hansen og toges i Brug i 1861. Bestyrer: Prof.,Dr. phil. NTh iele. Asylselskab, Dronning Louises, stiftet 4. Septbr. 1888, ejer Asylerne: Bjelkes Alle 45 og Guldbergsg. 10. Protektrice: Ilds. Maj. Dr om ringen. Bestyrelse: Overpræsident, Kmh. Ben­ z e n , K.DM., Formand; Gehejmeetatsr., Kabinetssekretair FR o s e ns t an d, R.DM.; Etatsr., Kabinetssekretær SH e n n in g s, R .DM ., Kasserer; Højesteretssagf. H D ic t r ic h s o n , Sekretær; Frk. C B a r - th o 1in ; Ingeniør R E B i r d ; Etatsraad- inde E Gam e 1; Kommandørinde A J e s - sen ; Kunstmaler IIR e s t o rf f ; Dr. theol. R V o lf, R. Asylselskabet „Opdragelsen". Asyl: ØstreFasanv. 6 , UtterslevMark. Bestyrelse: Fru M B e k k e r ; Fru E H an sen ; Fru S L a r s e n ; Fabrikant N C h riste n se n ; Sadclmagenn. IIH an sen ; Snedkerm. C V J o h a n s e n ; Murm. G V L a rs e n ; Post- exped. M S c h u 1 1 z e r, Sekretær; Frk. H R o hme 11, Asylets Kasserer. Asyl og Asylskole, samt Pigehjem, Dron­ ning Caroline Amalies, Rigensg. 36. Asylets Bestyrelse: Kammerfrøken Ro- s en, Stiftsprovstinde Pau 11i , Etatsraad- inde S a x t o r p h , Konventualinde L un - d i n g, Baronesse S c h a ffa litz k y d eM u - ck a de 11 ; Overretsassessorinde M advig. Asylskolens Bestyrelse: Provst, Dr.phil. T SkaitR ø r d am, R.DM.,StiftsdameJB i e1k e, Professorinde A F en g er, Geh.-Etatsraad- inde T i et gen. Legatets Bestyrelse: Prof. A IIF CG o o s, K. DM., Geh.-Etatsr. CF T ietgen , K.DM. FM. Om „Dronning CarolineAmaliesAsyl- skoles Mindc“ se Dronning. Asyl for uhelbredelige Aandssvage, se Abnorm-Anstalter, Johan Kellers. Asyl, Kronprinsesse Louises, i Læge- “ foreningens Boliger. Børnene i disse have Fortrinsret til Optagelse; deres Antal maa ikke overstige 250. — Bestyrelse: Frk. O L eth , Forstanderinde; Frk.F A r n h o ltz ; Fru K D eichm an n ; Frk. E W ic h fe ld ; Oberstlieut. II D e ichm a n n , R. DM.; Prof. II W esterg a a rd . Asyl, Prinsesse Thyras, Nordvestv. 48. Asyl, St. Jakobs, Nøjsomhedsv. Asyl, Sundbyernes. Bestyrelse: Vare­ mægler IIH o 1s t , Formand; Sognepræst P D la C o ur; Sekretær C B e r th e ls cn ; Smedem. D o lle r u p ; Gaardejer L J a n - sen ; Læge K ra ru p ; Fabrikbest. Ravn. Asylselskab , det kbhvnske. Bestyrelses- udvalg: PastorDCPrior, R., Formand; -------------, Sekretær; Etatsr., Tømmerm. J A B 1o in, R. DM.; Gross., Cand. med, AL Gamé1, R., Kasserer. Asylselskab forFrdbg., Vesterbro og Om­ egn: Gross., Tømmerhdl. F G T r ie r , Formand; Forretningsfører MCold, Kas­ serer; Cand. jur. A H a ll, Sekretær; Over­ retssagfører IIF L a r s e n ; Fuldm. i Inden- rigsm. L F 1er o n ; Pastor O V G 1a hn. Asylselskab for Nørre- og Østerbro: Pa­ stor A R ind om , R ., Formand; Læge Halm , R.; Skoleinspekt. B rønds te d,R.; Læge A H e r te l; Bagerm. E B or op; Højesteretssagf. I-I F W D ie t r ic h s o n , Kasserer; Gross. H F rim od t; Kammer­ assessor C L E v ers; Bryggeriejer M adsen. Athenæum, Ved Stranden 18. 2*

— 2. A r t ille r ia fd e lin g . Chef: Oberstlieut. P N N iew e n h u is, R. Batterichefer: Kapitajnerne L S P e te r s e n , R.; O P A H o ff; C F Ho lm. — 2. A rtille rire g im e n t. Kont. Fredh. Kan. 26. Chef: Oberst O M oltk e, R. DM. — 4. A r t ille r ia fd e lin g . Chef: Oberstlieut. M FLB ent z o n, R. DM.; Batterichefer: Kapitajnerne A S B u s c k ; F W o lfh a g e n ; V ICofoed-H ans en. — 1. A r tille r ib a ta illo n . Kont. Citadellet, Elefantstok 4,2. Etage. Chef: Oberst, O E 13lom , R. DM. Kompagnichefer: Kapitajnerne W II O M adsen, R. DM.; JF M L eisn er, IL; C S FW o rm ; HE F lin d t. — 2. A r tille r ib a ta illo n . Kont. Strandg. 44. Chef: Oberst C T N iels en , R. DM. Kompagnichefer: KapitajnerneNAM e y e r, IL DM.; C N A P a d e . — T øjh u sa fd elin g en . Kont. paa Tøj­ huset. Chef: Oberst A J C E M a d s e n , R. DM. Kapitajnerne: CSp ey e r,R.: J P Br an d t, IL; E G ll-arboe, IL; F C Ila n tz a u ; JP F I) D ah i; PM K n u d se n ; AV JH aase. — L a b o ra to rie a fd e lin g e n . Kont. paa Ny Laboratorium. Chef: Oberst J M L a sse n, R. DM. Kapitajnerne: J IIR o hm a n n ,R .;---------- — T r ai n af d e 1i nge n. Kont. paa Ny Ar­ tillerikaserne. Chef: Oberstlieut. CCVR i n g st e d, R.DM. Kompagnichefer: Kapitajnerne: CF Ju ng, IL; C P B istrup. Assistentshuset, Nybrog. 2 , anlagt 28. April 1688, reguleret ved Forordn. 81. Jan. 1699, aabent fra 1. Marts til 30. Septbr.: for Pantsætning 8-5, for Indløsning 8-472, om Onsdagen 8-3; fra 1. Okt.br. til 28. Fobr.: for Pantsætning 9-3, for Indløsning 9-272. Det udlaaner paa næsten .alle Gjenstandc, der have nogen Værdi, mod en Rente af 12 pCt. af Summer fra 50 0 . til 100 Kr., 9 pCt. af 100-200 Kr. og 6 pCt. af 200 Kr. og derover, hvori alle Omkostninger erc indbefattede. De indsatte Panter staa i Reglen til Indløsning i et Aar; men for at faa et højere Laan, kunne Laan af Summer fra 100 Kr. og derover akkorderes paa 3 Maaneder imod en Rente af 9 og 6 pCt. Forvalter:------------ Kontrollør og Auktionsinkassator: F A K jæ r ulff. Kasserer: C G E M e y e r. Fuldmægtig: M H N i e1s e n. Indleverings-Kontorer (aabne 8-1, 3-7 lk) D, Nørrcbrog. 24, A S ø r c n s e n. E, Vesterbrog. 55, HP M e lch io r . F, Ryesg. 122 A, B W u1ff. G, Griffcnfeldtsg. 60, Th. Z i er au, II, Gothersg. 91, L G o ttlie b . Assistents Kirkegaard udenfor Nørreport, indrettet 1760. Kirkegaardens Kontor; Kapelv. aab. 10-4. Fuldmægtig: P S c h mi d t. Gravere: W H a ttin g e, kst., J Hal­ la ger, kst. Graverkontor: Kapelv. aab. 9-4. Graverne vedligeholde Gravsteder efter approberede Taxter. Kirkegaarden er aaben; Jan., Febr., Novbr., Decbr. 8-3, Marts og Oktbr. 8-5, April og Septbr. 7-6, Maj og Aug. 7-8, Juni og Juli 7-9. — Be g r a v e ls e s k a p e lle t . Ligmodtages fra 1. Apr.-30. Septbr. 8 - 972 , 5 - 8 ; fr a l. Oktbr.-31. Marts 8 - 972 , 2-5 ; Søn- og Helligd. I 8-972 Fm. og deres Bestyrere ere: A, Nybrog. 6 , V A b el. B, Borgerg. 136, V F is c h e r . C, KrsthvnsT. 4, F isch er.

Athlet-Klribben.

20

1890.

Athlet-Klubben (Adr.Frcdensg. 4,4. S. eller Nørresøg. 23B, 2 . Sal), stiftet 28. Oktbr. 1888, har til Formaal at samle Yndere og Dyrkere af Kraftøvelsclser, der udøves med Vægte, for at hærde og styrke Legemet. Med­ lemmerne deles i to Klasser. At kunne løfte 75 Pd. op over Hovedet i én Arm giver Adgang til 1. Klasse, 40 Pd. til 2. Klasse. Kontingent 1 Kr. maauedl. Styrelse: Jour­ nalist A C M eyer, Formand; Journalist Norman Bryn, Sekretær og Kasserer; Kontorist Louis W orra ; Blikkenslager Carl J e n s e n ; Modelarbejder E M a g ­ nus s en. Auktionskontor, se Landsover- samt Hof- og Stadsret. .Aviser, se Fag-Registret. Badeanstalter. F re d e rik s H osp ital. De russiske Dampbade kunne benyttes af Herrer Tirs­ dag, Torsdag og Lørdag 10-1; af Damer Mandag, Onsdag, Fredag 10-1 ; de øvrige Bade af Herrer Mandag, Onsdag og Fre­ dag 9-1 Fm., af Damer Tirsdag, Torsdag og Lørdag 9-1 Fm. H am bros Bade- og V a sk ean stalt, se denne Art. K b li vn s Bade an s t a 11 , Strandv. 20 . K omm un eh ospita let. Billetter faas i Hospitalskontoret. Badeanstalten er aaben hver Søgned. 3-7. Kommunens o ff. B a d e a n sta lt fo r K vin der, Kalvebodstrand ved Absalonsg., aab. dagi. 1. Juni -30. Scptbr. Adgang gra­ tis. Haandklædc frit, Badehætter 2 O., Ba­ dedragt 4 0. K omm unens off. B a d e a n s ta lt f. . lytænd, Kalvebodstrand udfor Gasværks- havnen, aab. daglig 1 . Juni -30. Septbr. Ad­ gang gratis. Overfarten over Gasværkshav- ; nen 2 0 . N ø r r e b r o s B a d e a n s ta lt, Blaa- gaardsg. 19. Varme-, Styrte- og Svedeb., Transportable varme B. Badetider: 1. Marts-31. Aug. 7 Fm .- 8 Eft., 1. Scpt.-31. . Oktbr. 77« Fm .-8 Eft., 1. Novbr. - nit. Fcbr. ^ 8 Fm.- 8 Eft. Søn-og Helligdag lukkes Kl.2. Aktieselskabets Bestyrelse: Dr. med. J B u n tzc n; Konsul Tb.Green, R .; Falir. P W H ø s t; Ovorrctssagf. H H O rtwed; Gross. A Z i nn ; Inspektør C W i s 11 o f f. R om ersk e Bade, Tord enskjold sg. 10. — Badetiderne: For H errer: Rom. B. Søn- og Helligdage 8-21/*, Mand., Onsd., Frod. 8 - 8 , Tirsd., Torsd. 2-8, Lørd. 2-87-'. — Halvt Rom. B., 1. Klasse Bassin- og Styrteb. Søn- og Helligd. 8-27*, Mand.,Onsd.,Fred.8-87*, Tirsd., Torsd., Lørd. 2-87a. — Varmt elek­ trisk og tempereret Fyrrenaals-, Søsalt­ og Klidbad. Søn- og llelligd. 8-3, Mand., Tirsd., Onsd., Torsd., Fred. 8 - 8 , Lørd. 8-9. — 2.Klasse Styrteb. Søn- og Helligd. 8-3, Søgned. 1.Marts—15. Apr. aabnes 7'h Fm., ■16. April—14. Maj 7 Fm., 15. Maj—15. Sep­ tember 6 ' * Fm., 16. Septbr.—31. Oktbr. Vh Fm., 1. Novbr.—28. Febr. 8 Fm.; lukkes 7 Eft. — For Damer og Børn: Rom. B.: Tirsd., Torsd.., Lørd. 8-12; Halvt Rom. B., Temp. Styrteb., 1. Klasse Bassin og Styrteb., Tirsd., Torsd..Lørd.8-1; Varme og tempererede Karb. og kolde Styrteb. Søn- og Helligd. 8-2, Søgned. 8 - 6 . Fra 15. Maj —15. Septbr. aabnes alle Bade (Iferre- styrtebadene undtagne) 7 Fm., og Anstal­ ten lukkes 7 Eft. Adm. Direktør: Overretssagfører Ole Jensen. Bogholder og Kasserer: Cand. jur. Carl N ielsen . R y sen sten s Søbadean sta lt. Bade- tiderne: Dampbadet for Herrer Mand., Onsd., Fred. 8-7, Tirsd., Torsd., Lørd. 2-7, Søn- og Helligdage 8-3 Eftm.; for Damer Tirsd., Torsd., Lørd. 8-12. De øvrige Bade ere aabne: 1. Maj til 15. Septbr. 6 Fm.-7

Eftm., Søn- og Helligdage 6-4. Fra 16. Sept. til 30. April 7-7, Søn- og Helligdage 7-4. Udbetalinger finde Sted 11-12. Selskabets Bestyrelse: Prof., Dr. med. Edm. Hansen Grut, R. I)M.; Gross. J Holmbi ad, R..; Etatsr. J A B lom , R. DM.; Oberstl. H A R Eli) en, R. DM.; Gross. C L Smidt, R Inspektør; Krnjkr. V E 1lbre ch t. V en ed ig S øb a d ea n st., Kalvebod­ strand udfor Absalonsg , aab. 20. Maj-15. Septbr. daglig fra 6 til Mørkets Frembrud. V e s te r b r o s B a d e a n sta lt, Vester- brog. 36. Badetid: 7-77x, for Dampbade 7-7, Søn-og Helligdage henholdsvis 7-17 a og 7-1. V e s te r b r o s S ø b a d e a n sta lt, Kalve­ bodstrand, aab. fra 6 til Mørkets Frembrud. W in th er, Strandvejen, GI. Vartov. Ballets, den danske, private Pensionsfond, stiftet 1869 efter Hofballetmester A Bour- nonvilles Initiativ. Bestyrelse: Ordenscere­ monimester, Over-Hofmarskal, Gehejme- Konf. C L L ø v o ns ki o 1d , SK. DM. FM., Formand; Gross. J M B ing, Kasserer; .Balletdanser C C a rp e n tie r; Ballctdiri- gentL Gade,E.; Krnjkr.,Overretsassessor V H M e y c r, R. Bedeniæhd, se Begravelsesvæsenet og Fag- Registret. Bedømmelses- og Voldgiftsndvalg, Kblis. Indleveringssted: Børskontoret. For F o d e r s to fh a n d c le n . 26 Medl. Formand: Gross. Wm.Tb.M alling. Næst- formænd : Grossererne L B ø llin g og Villi. P e te r s e n . For K o rn h a n d e le n. 26 Medl. Form.: Gross .TH Man nb e im e r , R .; Næstfor­ mand: Gross. A E H io r t, R.; Suppleant: Mægler V S chm id t, R. For Sm ø r b a nd el en. 21 Medl. Form.: Gross. Frantz Th. A d olp li; Næstfonnænd: Grossererne Tb. Lund og F J P Rah lff. Begravelseskasser. Foruden de nedenfor nævnte, maa dertil endnu henregnes Ar­ bejderforeningen af 1. Febr. 1867, Bro­ derlige Arbejdsklasses Hjælpeforening, Folkevennernes Syge- og Begravelsesfor­ ening, Skomagermestrenes Syge- og Begra­ velseskasse, Syge- og Understøttelsesfor­ eningen af1853, Hovedstadens Syge- og Be­ gravelseskasse, Sygo- ogBcgravclscskasson af 1872 (se disse Artikler). I’aa samme Maade kunne ogsaa de forskjellige Livsfor­ sikringsselskaber benyttes. Begravelsesforening af 1887, den gjen- Sidige, Kont. St. Peder St. 41, 2. S , aab. 10- 2 og Danncbvogsg. 7,2. S., aab 4-7. For­ mand : Overretssagf. H K1ei n Begravelsesselskabet af 2.Jan. 1771 (Dag­ vagternes Ligkasse). Kontor :Nyb. Tigerg. 2. Kasserer: Krigsass. NII B ru un , I)M. Begravelsesselskab, det borgerlige frigi- vende Ligsocietet, stiftet 1794. Kontor: Skinderg. 29, 3. S., aab. 9 - 10 V 2 . Boghol­ der og Kasserer: Justitssekretær C B o r ­ gen. Begravelsesselskab, det forenede andet og tredie borgerlige og samdrægtige, opret­ tet 1765. Kontor: Herluf Trolles G. 22,1. S., aab. 10 - 2 . Bogholder og Kasserer: F II artm an n: Begravelsesselskab, det forenede danske. Kontor: Pilest. 24, 3. S, aab. Mand. og Onsd. 3-5 og Lørdag 3-8. Bestyrer og Kasserer: Peter W Tegner. Begravelsesselskab, det. tredobbelt for­ enede, stiftet 11. Aug. 1760,Kont. i Torden- skjoldsg. 20. 2. Sal; aab. 10-3. Bogholder og Kasserer: CN Ma d s c n. Begravelsesselskabet Dania. Kontor: Raadbusst. 3, aab. 10-3. Forretningsfører: C P F W c ik e r t . u Begravelsesselskabet „Fælles Omsorg1,

stiftet 1771. Kontor: Nørreg. 6 ,4. Sal, aab. 12-1 og 5-7. Bogholder og Kasserer: CLPe- tersen. Begravelsesvæsenet i Kbhvn. Bestyrelse: Etatsr., Borgm. H N Han- ! sen, K. DM., Formand; Stiftsprovst, Dr. tlieol. P CRo the, K.DM.; Provst, Dr. phil. Skat R ø r d am, R. DM.; Oberst, Raadmand Y II F Abrah ams on, K. DM. Kontorchef og Chef f. Kirkegaardsvæse- net: Justitsr. A P C A b r a h ams, R. DM. Fuldmægtig: Kapit. J A n d e rse n , R. j — B cg ra v e ls e sk o n to re t, Nytorv 19, 1. Sal, aal). 10-4. Naar et Dødsfald er fore- gaaet, skal derom ske Anmeldelse til Begravelseskontoret senest 3. Dag efter Døden og mindst 2 Dage før Begravelsen, samtidig medbringes Dødsattest fra Lægen, paategnetafPræsten. KistensIIøjdemaaikke overstige 1 Al. 3", deri ikke medregnetløse Dele, der kunne borttages; forhverTomme, somdetteMaaloverstiges,bctaleslKr. Det anses for ønskeligt, at Liget i Kisten lægges paa knuste Trækul. Intet Lig maa uden særlig Tilladelse henstaa i noget Kapel eller nogen Kirke udover 7 Dage fra Dødsdagen, dennemedregnet. PaaBegra- velseskbnt. bestilles efter følgende Taxter: Det. store Kapel paa Assistents Kirkeg. 12 Kr.; det, lille 4 Kr.; Kapellet paa Vestre Kirkeg. 3 Kr. Ligbærere ved Kirke eller j Kapel i Byen 8 Kr.; for at bære Liget fra Ligvognen eller fra Kapellet paa Kirkogaardene 10 Kr., paa Vestre Kirke- gaard 4 Kr., naar Begravelsen sker i Liniejord. For Børn under 12 Aar be­ tales for Kapel paa Assist. Kirkeg. og Lig- - bærere det Halve, for Kapel paa Vestre Kirkeg. 2 Kr. — Ligvogn Nr. 1 koster 30 Kr., Nr. 2: 12 Ivr., Nr.3: 8 Kr. Ved en Begravelse i Liniejord eller Familiegrav- sted betales til Klokkeren 50 Øre. Vogn til Præstens Befordring til Kirkegaarden kan betales paa Kontoret. De, der igjen- noin Distriktsforstanderne oplyse, at de ere ude af Stand til at betale kunne faa Jorden uden Betaling og erlægge da kun det halve af de for Kapel og Ligbæring fastsatte Taxter. Fam i 1iebe g rav e is e r paa A ssi­ s te n ts K irk e gaard. Prisen for Jord til et Gravsted er 8 Kr. pr. □ Al.; ved Mur eller Indhegning samt paa de til højere Betaling udlagte Dele erlægges 12 Kr. pr. □ Al. I Prisen er indbefattet Be­ taling for Gravens Gravning og Tilkast­ ning, Skjødepenge, Afgift til Begravelses­ kontoret, Rettighed til at anbringe Mo­ nument, Ligsten, Indhegning af Hække, Træ eller Jern. Gravstedet erhverves der­ ved paa 20 Aar, der regnes fra 1. Jan. efterat Kjøbet er sivet. Ilvis dertil er Plads, og der senere nedsættes Lig i Gravstedet, skal der erhverves 20 Aars Brugsret at regne fra den sidste Begra­ velse. Sker der en Begravelse i et tid­ ligere erhvervet Gravsted og der ikke samtidig sker en Fornyelse af mindst 10 Aar frem i Tiden, betales en Kjendelse af 10 Kr. for Gravning og Skjødepaateg- ning, 5 Kr. for et Barn. Gravstedet kan, forsaavidt Forholdene tillade det, strax eller senere kjøbes paa et hvilket- somhelst længere Aaremaal, dog ikke ud over Aar 1980. Betalingen beregnes da i Forhold til de nævnte Taxter, hvil­ ket ogsaa finder Sted, naar der betales for en Del af 20 Aar. Om murede Be­ gravelser over eller under Jorden maa træffes særlig Aftale med Kirkegaardsbé- styrelsen, saavcl om Indretningen som Be­ talingen. — De ovenfor fastsatte Betalin­ ger gjælde ogsaa for Fornyelse af tidli­ gere kjøbte Gravsteder, dog at der af Grav-

Made with