Kraks Vejviser 1954 personregister

Vejviserens i. B ind indeholder:

2. Bind indeholder: Emneliste tO begge Bind Afd. V: Real-Register — VI: Firma- og Aktie­ selskabs-Register — V II: Fag-Register — V n i: Udlandet

Afdeling III

A fd. I K ort over K øbenhavn — II: G ade-R egiater og H us-R egister

— III: P erson -R egister — IV : P rovin s-R egister

Person-Register for København.

Privat-Personer samt Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank - og Forsikringsvæsen og andre næringsdrivende Erhverv i København , Frederiksberg, Hellerup og i Københavns Omegn under ét, med Angivelse af den fuld­ stændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt og for Telefonabonnenters vedkommende tillige med Telefonnummer. — Navnene er ordnede alfabetisk i ét Register. Barberer, Frugthandlere, Viktualiehandlere og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man naturligst vil søge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opført i disse, men er udeladt i Person- Registret. I Vejviserens Tilføjelser (paa gule Blade efter Emnelisten foran i 2. Bind) er optaget et Antal Flytninger , som er kommet til Vejviserens Kundskab efter Person-Registrets Trykning. Grænsen mellem Person-Registrets og Provins-Registrets Omraade er vist paa Planen Side 1073, „Person-Registrets Omraadew. En nærmere Vejledning i Brugen af Person-Registret findes paa næste Side.

Udførlige Oplysninger om Institutioner og Foreninger m. m. findes i Afd. V, Real-Register (foran i 2. Bind). — Institutioner, Forretninger og Privat-Personer udenfor København, se Afd. IV, Provins- Register.

Made with FlippingBook HTML5