Kraks Vejviser 1946 provinsregister

Vejviserens 1. B ind ind eh old er:

2. B in d ind eh old er: Emneliste til begge Bind Aid. V : Reol-Register — V I: Firma- og Aktie­ selskabs-Register — VII : Fag-Register — V III: Udlandet

Afdeling IV

Afd. I: Kort over Kobi'.nimvn — II: Gade-KoKistf.r og Ilus-liegister — H I: Person-Register — IV: Provins-Register

Pr ov ins -Reg i s t e r A. Forretninger - B. Privat-Adresser - C. Større Gaarde - D. Kommunefortegnelse A. Forretninger (Side 1777) Byvis ordnede Fortegnelser over Næringsdrivende i Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton). De anførte Stillings- og Varebeteg­ nelser benviser tillige til de Steder i Fag-Registret (eller Supplementslister til Fag-Registret), hvor de paagældende er optaget. Foran hver By et Rcal-Register med Oplysninger om stedlige Myndig­ heder, offentlige Kontorer, Institutioner, Foreninger samt en Del statistiske Data. Ved 36 større Byer tillige et Kort over Byen. B. Privat-Adresser (Side 2071) Alfabetisk ordnet Register over ca. 20,000 Mænd og Kvinder i Provinsen med Angivelse af Navn, Stilling. Titler, danske Ordensdekorationer, Adresse og Telefon. Grænsen mellem det københavnske Person-Registers og Provins-Registrets Omraade er vist paa Planen Side 961. C. Større Gaarde (Side 2 i 8 i) Indeholder Oplysninger ordnede efter Gaardenes Navne om Gaarde, Godser etc. vurderede til Ejendomsskyld af 125,000 Kr. og derover eller af anden Grund frembydende særlig Interesse, med Oplysninger om Amt og Sogn, Besiddelsens Størrelse, Arealets Anvendelse, Vurdering til Ejendoms­ skyld (Vurdering 1. Okt. 1936 med eventuelle senere Ændringer), om Ejer, Forpagter, Bestyrer m. m. D. Kommunefortegnelse (Side 2213 ) 1. Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. .3. Landkommuner. En nærmere Vejledning i Brugen a f Provins-Register findes p a a næste Side.

I Tillæg til Afdeling VII i 2. Bind findes: Fæ røern e: Kort, Real-Itegister og Fag-Register. G røn land : Kort, Historie og Lovgivning, Kolonidistrikter og Embedsmænd.

Made with