Kraks Vejviser 1943 Provinsregister

Vejledning i Brugen af Provins-Registret.

A. Forretninger. er opført by vi s. Byerne (se nedenstaaende Fortegnelse) er ordnet alfabetisk. For hver By er først meddelt et Real-Register, indeholdende Oplysninger om Myndig ­ heder, offentlige Kontorer, Institutioner og Foreninger med Hjemsted i den paagældende By, samt en Del statistiske Data: Indbyggerantal, Skattemyndighedernes Vurdering m.m,^ Under Forretninger er alle blot nogenlunde betyde ­ lige Virksomheder medtaget. Ved Forretningen er anført, under hvilke Overskrifter i Fag-Registret (Afdeling VII i Vejviserens 2. Bind) den er optaget, her finder man de Til ­ føjelser. derangiver Virksomhedens særlige Specialiteter. Læger, Tandlæger og Dyrlæger samt en Række andre Erhvervsdrivende, der ikke er medtaget under Forretnin ­ ger i Provins-Registret, maa søges i Fag-Registret under de respektive Fag-Overskrifter. Enkelte Fag-Fortegnelser findes paa Supplementslister, f. Eks. Caféer, Restauranter og Kroer, Slagtere og Viktualiehandlere, Brugsforeninger. Disse Fortegnelser leveres gratis til Købere af Vejviseren. (Nær ­ mere Oplysninger findes paa de sidste Blade i dette Bind). Ved hver By (efter: Forretninger) er givet en Fortegnelse over Landsbyer i Omegnen, der har Postadresse til den paa ­ gældende By. Erhvervsdrivende i disse Landsbyer maa søges mellem Forretninger paa Landet. Forretninger paa Landet (uden for de i nærværende Register optagne Stationsbyer m. m.) findes i Afdeling VII Fag- Register for hver enkelt Branche, ordnet efter Stednavne. B. Privat-Adresser Reglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling III, Person-Register for København (se Bagsiden af den grønne Karton foran dette Register). C. Større Gaarde. De her meddelte Oplysninger er næsten alle tilveje ­ bragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods ­ kontorer.

Store Godser er i en Parentes anført paa deres Plads i Alfabetet med en Henvisning til de enkelte Gaarde. Følgende Oplysninger er saa vidt muligt meddelt for hver enkelt Gaard: 1) G aardens Navn, Beliggenhed indenfor Amt og Sogn samt Postadresse. 2) om den mulig er Sædegaard (o: en Gaard, der før Regeringsforandringen i 1660 var Sæde for en adelig Fa ­ milie, eller som senere er gjort til Sædegaard ved kgl. Be ­ villing) eller Hovedgaard (o: en Gaard, hvortil der i gamle Dage har været gjort Hoveri, og som ligger paa Jord, der fra gammel Tid er fri for Fæstetvang). En Sædegaard vil altid være Hovedgaard. 3) om den hører under et Gods. 4) Gaardens Areal i Tønder Land, specielt angivet hvor meget Ager (A) og hvor meget Eng, Kær og Mose (E). En Td. Land = 0,55 ha. 5) Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld efter den alm.Vurdering pr. l.Okt. 1936 med eventuellesenereÆndringer. 6) om der hører Skov og Plantage (S) til G aarden og hvor mange Tønder Land. 7) Skovens Vurderingssum til Ejendomsskyld. 8) om der hører Bøndergods til Gaarden. 9) Bøndergodsets samlede Vurderingssum til Ejendoms ­ skyld. 10) Ejerens, Forpagterens eller Bestyrerens Navn, Stil ­ ling etc. D. Kommunefortegnelse. Ved hver Landkommune er anført Sogneraadets Post ­ adresse, Amtet (eller Amtsraadskredsen), Herredet, Rets-og Politikredsens Nummer, samt Indbyggertallet 1940. I Be ­ gyndelsen af Fortegnelsen er indsat et Henvisnings-Register for Kommuner iped Dobbelt-Navne, og i Slutningen findes en Nøgle til de benyttede Numre for Rets- og Politikredse.

Fortegnelse over de i Provins-Registrets Afsnit A optagne 171 Byer med Angivelse af Sidetal. Købstæderne er betegnet med en *

Lunderskov 1708 ♦Ringkøbing 1780 ♦Store Hedinge 1823

1614 ♦Helsingør 1615 ♦Hillerød 1616 ♦Hjørring 1618 *Holba>k 1616 Hirtshals

1537 1540 1541 1558 1559 1589

1648 1657 1660

♦Aabenraa ♦Aakirkeby * Aalborg Aalestrup ♦Aarhus

Fakse Fanø Farsø

1824 1826 1827 1833 1834 1838 1839 1839 .1842 1842 1843 1843 1844 1845 1846 1846 1847 1849 1850 1858 1863 1864

1781 ♦Struer 1789 ♦Svaneke 1789 ♦Svendborg 1791 ♦S&by 1791 ♦Sønderborg 1783 ♦Stubbekøbing 1825

1653 ♦Løgstør

1708 ♦Ringsted

Fakse Ladepi. 1615 ♦Herning

Løgumkloster 1709 ♦Roskilde

Løkken

1-710 1711 1713 1715 1719 1720

Roslev

1660 ♦Mariager 1664 ♦Maribo 1670 ♦Middelfart 1673 ♦Nakskov 1674 ♦Neksø 1675 ♦Nibe 1666 Marstal

1710 ♦Rudkøbing

Fjer ritslev

Fredensborg 1617 ♦Hobro

Aars Aarup Arden Asnæs ♦Assens ♦Allinge

Ry

1713 ♦Rodby

1589 ♦Fredericia

1792 1793 1793 1794 1797 1799 1800 1805 1805 •1808 1814 1814 1820

Taastrup

Rødding Røde Kro

1590 ♦Frederikshavn 1623 ♦Holstebro 1590 ♦Frederikssund 1627 Holsted ' 1591 *Frederiksværkl629 Hornbæk

Tarm

Rodkærsbro J793 ♦Thisted

Rondo

Tinglov Toftlund Tyborøn Tølløse Tørring Ulfborg Vamdrup

Gilleleje

1591

Hornsleti

1630

1720 ♦Rønne 1721 ♦Sakskøbing

Give

1675

Nordborg

1630 ♦Horsens

Augustenborg 1593

Glamsbjærg 1631

Hundested

1684 ♦Nyborg

1593 1594 1595 1595 1597 1598 1598

Ballerup Birkerød Bjerringbro Brabrand Bramminge ♦Bogense

1684 ♦Nykøbing F. 1723 1685 ♦Nykøbing M. 1729 ♦Sandvig 1685 ♦Nykøbing S. 1731 ♦Silkeborg Samso

Glostrup Graasten

1631 1633 1634 1634 1636 1637 1643

Hurup Hvalsø Højer Hong

1800 ♦Tønder

Gram

Sindal

1596 ♦Grenaa

1686 ♦Nysted 1686 ♦Ndestved

1732

1732 ♦Skagen

Grindsted Gudhjem Gørlev Hadsten Hadsund

1636 . Horsholm

Norre A aby 1737 »Skanderborg 1807 ♦Varde

1687

Ikast Jyderup Kollerup

' Brande Broager

Vejen

S kern

1688 ♦Nørresundby 1737

1809 ♦V ej le 1813 ♦Viborg

1739 ♦Skive 1741 ♦Skælskør Skærbæk 1767 ♦Slagelse 1778 ♦Sorø 1779 ♦Stege Slangerup 1766 1767 1768 Skorping

1637 ♦Kalundborg 1689 1643 ♦Kerteminde 1692 1644 ♦Kolding 1693

1599 ♦Haderslev

Odder

Brædstrup

1691 ♦Odense

♦Brønderslev 1599 Christiansfeld 1602 Dronninglund 1602 Brørup 1601

Vinder,up Vojens

Otterup Padborg

Hals

1815 ♦Vordingborg 1864 1820 ♦Ærøskøbing 1867 Vraa

1645

1701 ♦Præstø 1701 ♦Randers 1704 ♦Ribe

Korinth

Hammel

1866 1867

1645 ♦Korsør 1646 ♦Køge 1648 ♦Lemvig Langaa

♦Ebeltoft ♦Esbjerg ♦Faaborg . Ejby

1602 ♦I-Iasle

Haslev

1603 1604 1612

1822 01 god

Ringe

1706 1707

Hedehusene 1647

Helsinge

Made with FlippingBook - Online catalogs