Kraks Vejviser 1943 Provinsregister

Vejviserens

2. Bind indeholder: V: Real-Register VI: Firma- og Aktie ­ selskabs-Register

i. Bind indeholder:

Afd.

Afd I: Kort og Planer — II: Gade-Register og Hus-Register — Ill: Person-Register — IV : Provins-Register

Afdeling IV

— VII : Fag-Register — Vin: Udlandet

Provins-Register

A. Forretninger - B. Privat-Adresser - C. Større Gaarde - D. Kommunefortegnelse

A. Forretninger (Side 1537) Byvis ordnede Fortegnelser over Næringsdrivende i Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton) med Henvisning til de Steder i Fag-Registret, hvorunder den paagældende er optaget. Foran hver By et Real-Register med Op ­ lysninger om stedlige Myndigheder, offentlige Kontorer, Institutioner, Foreninger samt en Del sta ­ tistiske Data. Ved 33 større Byer tillige et Kort over Byen. 8. Privat-Adresser (Side 1869) Alfabetisk ordnet Register over ca. 20,000 Mænd og Kvinder i Provinsen med Angivelse af Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Adresse og Telefon. Grænsen mellem det københavnske Person-Registers og Provins-Registrets Omraade er vist paa Planen Side 785. C. Større Gaarde (Side 1977) Indeholder Oplysninger ordnede efter Gaardcnes Navne om Gaarde, Godser etc. vurderede til en Ejendomsskyld af 125,000 Kr. og derover eller af anden Grund frembydende særlig Interesse, med Oplysninger om Amt og-Sogn, Besiddelsens Størrelse, Arealets Anvendelse, Vurdering til Ejendoms ­ skyld (Vurdering 1. Okt. 1936 med eventuelle senere Ændiinger), om Ejer, Forpagter, Bestyrer m. m.

D. Kommunefortegnelse (Side 2009) E Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 3. Landkommuner.

En nærmere Vejledning i Brugen af Provins-Register findes paa næste Side.

Made with FlippingBook - Online catalogs