Kraks Vejviser 1943 Provinsregister

Ill 1440 — 1536

Den, der vil drage mest mulig Nytte af KRAKS VEJVISER

skafter sig et Overblik over dens omfattende Indhold ved at gennemse Indholdsfortegnelsen der findes foran i begge Bind. Vejviseren omfatter baade København og Provinsen samt en Række Oplysninger om Udlandet.

Et mere vidtgaaende Kendskab til dens Ind ­ hold faar man ved at studere Emnelisten — paa gule Blade foran i 2. Bind. Emnelisten er en alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviseren omhandlede Emner med Angivelse af deres Overskrift og det Sidetal, hvorunder Oplys ­ ningen skal søges.

KRAKS VEJVISER bringer flere Adresser end nogen anden dansk Haandbog. KRAKS VEJVISER findes overalt i Landet og benyttes daglig af Titu ­ sinder til Besvarelse af alle Slags Spergsmaal.

S

I

1

KRAK

Made with FlippingBook - Online catalogs