Kraks Vejviser 1943 Provinsregister

Ill 1440 — 1536

Den, der vil drage mest mulig Nytte af KRAKS VEJVISER

skafter sig et Overblik over dens omfattende Indhold ved at gennemse Indholdsfortegnelsen der findes foran i begge Bind. Vejviseren omfatter baade København og Provinsen samt en Række Oplysninger om Udlandet.

Et mere vidtgaaende Kendskab til dens Ind ­ hold faar man ved at studere Emnelisten — paa gule Blade foran i 2. Bind. Emnelisten er en alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviseren omhandlede Emner med Angivelse af deres Overskrift og det Sidetal, hvorunder Oplys ­ ningen skal søges.

KRAKS VEJVISER bringer flere Adresser end nogen anden dansk Haandbog. KRAKS VEJVISER findes overalt i Landet og benyttes daglig af Titu ­ sinder til Besvarelse af alle Slags Spergsmaal.

S

I

1

KRAK

Vejviserens

2. Bind indeholder: V: Real-Register VI: Firma- og Aktie ­ selskabs-Register

i. Bind indeholder:

Afd.

Afd I: Kort og Planer — II: Gade-Register og Hus-Register — Ill: Person-Register — IV : Provins-Register

Afdeling IV

— VII : Fag-Register — Vin: Udlandet

Provins-Register

A. Forretninger - B. Privat-Adresser - C. Større Gaarde - D. Kommunefortegnelse

A. Forretninger (Side 1537) Byvis ordnede Fortegnelser over Næringsdrivende i Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton) med Henvisning til de Steder i Fag-Registret, hvorunder den paagældende er optaget. Foran hver By et Real-Register med Op ­ lysninger om stedlige Myndigheder, offentlige Kontorer, Institutioner, Foreninger samt en Del sta ­ tistiske Data. Ved 33 større Byer tillige et Kort over Byen. 8. Privat-Adresser (Side 1869) Alfabetisk ordnet Register over ca. 20,000 Mænd og Kvinder i Provinsen med Angivelse af Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Adresse og Telefon. Grænsen mellem det københavnske Person-Registers og Provins-Registrets Omraade er vist paa Planen Side 785. C. Større Gaarde (Side 1977) Indeholder Oplysninger ordnede efter Gaardcnes Navne om Gaarde, Godser etc. vurderede til en Ejendomsskyld af 125,000 Kr. og derover eller af anden Grund frembydende særlig Interesse, med Oplysninger om Amt og-Sogn, Besiddelsens Størrelse, Arealets Anvendelse, Vurdering til Ejendoms ­ skyld (Vurdering 1. Okt. 1936 med eventuelle senere Ændiinger), om Ejer, Forpagter, Bestyrer m. m.

D. Kommunefortegnelse (Side 2009) E Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 3. Landkommuner.

En nærmere Vejledning i Brugen af Provins-Register findes paa næste Side.

Vejledning i Brugen af Provins-Registret.

A. Forretninger. er opført by vi s. Byerne (se nedenstaaende Fortegnelse) er ordnet alfabetisk. For hver By er først meddelt et Real-Register, indeholdende Oplysninger om Myndig ­ heder, offentlige Kontorer, Institutioner og Foreninger med Hjemsted i den paagældende By, samt en Del statistiske Data: Indbyggerantal, Skattemyndighedernes Vurdering m.m,^ Under Forretninger er alle blot nogenlunde betyde ­ lige Virksomheder medtaget. Ved Forretningen er anført, under hvilke Overskrifter i Fag-Registret (Afdeling VII i Vejviserens 2. Bind) den er optaget, her finder man de Til ­ føjelser. derangiver Virksomhedens særlige Specialiteter. Læger, Tandlæger og Dyrlæger samt en Række andre Erhvervsdrivende, der ikke er medtaget under Forretnin ­ ger i Provins-Registret, maa søges i Fag-Registret under de respektive Fag-Overskrifter. Enkelte Fag-Fortegnelser findes paa Supplementslister, f. Eks. Caféer, Restauranter og Kroer, Slagtere og Viktualiehandlere, Brugsforeninger. Disse Fortegnelser leveres gratis til Købere af Vejviseren. (Nær ­ mere Oplysninger findes paa de sidste Blade i dette Bind). Ved hver By (efter: Forretninger) er givet en Fortegnelse over Landsbyer i Omegnen, der har Postadresse til den paa ­ gældende By. Erhvervsdrivende i disse Landsbyer maa søges mellem Forretninger paa Landet. Forretninger paa Landet (uden for de i nærværende Register optagne Stationsbyer m. m.) findes i Afdeling VII Fag- Register for hver enkelt Branche, ordnet efter Stednavne. B. Privat-Adresser Reglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling III, Person-Register for København (se Bagsiden af den grønne Karton foran dette Register). C. Større Gaarde. De her meddelte Oplysninger er næsten alle tilveje ­ bragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods ­ kontorer.

Store Godser er i en Parentes anført paa deres Plads i Alfabetet med en Henvisning til de enkelte Gaarde. Følgende Oplysninger er saa vidt muligt meddelt for hver enkelt Gaard: 1) G aardens Navn, Beliggenhed indenfor Amt og Sogn samt Postadresse. 2) om den mulig er Sædegaard (o: en Gaard, der før Regeringsforandringen i 1660 var Sæde for en adelig Fa ­ milie, eller som senere er gjort til Sædegaard ved kgl. Be ­ villing) eller Hovedgaard (o: en Gaard, hvortil der i gamle Dage har været gjort Hoveri, og som ligger paa Jord, der fra gammel Tid er fri for Fæstetvang). En Sædegaard vil altid være Hovedgaard. 3) om den hører under et Gods. 4) Gaardens Areal i Tønder Land, specielt angivet hvor meget Ager (A) og hvor meget Eng, Kær og Mose (E). En Td. Land = 0,55 ha. 5) Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld efter den alm.Vurdering pr. l.Okt. 1936 med eventuellesenereÆndringer. 6) om der hører Skov og Plantage (S) til G aarden og hvor mange Tønder Land. 7) Skovens Vurderingssum til Ejendomsskyld. 8) om der hører Bøndergods til Gaarden. 9) Bøndergodsets samlede Vurderingssum til Ejendoms ­ skyld. 10) Ejerens, Forpagterens eller Bestyrerens Navn, Stil ­ ling etc. D. Kommunefortegnelse. Ved hver Landkommune er anført Sogneraadets Post ­ adresse, Amtet (eller Amtsraadskredsen), Herredet, Rets-og Politikredsens Nummer, samt Indbyggertallet 1940. I Be ­ gyndelsen af Fortegnelsen er indsat et Henvisnings-Register for Kommuner iped Dobbelt-Navne, og i Slutningen findes en Nøgle til de benyttede Numre for Rets- og Politikredse.

Fortegnelse over de i Provins-Registrets Afsnit A optagne 171 Byer med Angivelse af Sidetal. Købstæderne er betegnet med en *

Lunderskov 1708 ♦Ringkøbing 1780 ♦Store Hedinge 1823

1614 ♦Helsingør 1615 ♦Hillerød 1616 ♦Hjørring 1618 *Holba>k 1616 Hirtshals

1537 1540 1541 1558 1559 1589

1648 1657 1660

♦Aabenraa ♦Aakirkeby * Aalborg Aalestrup ♦Aarhus

Fakse Fanø Farsø

1824 1826 1827 1833 1834 1838 1839 1839 .1842 1842 1843 1843 1844 1845 1846 1846 1847 1849 1850 1858 1863 1864

1781 ♦Struer 1789 ♦Svaneke 1789 ♦Svendborg 1791 ♦S&by 1791 ♦Sønderborg 1783 ♦Stubbekøbing 1825

1653 ♦Løgstør

1708 ♦Ringsted

Fakse Ladepi. 1615 ♦Herning

Løgumkloster 1709 ♦Roskilde

Løkken

1-710 1711 1713 1715 1719 1720

Roslev

1660 ♦Mariager 1664 ♦Maribo 1670 ♦Middelfart 1673 ♦Nakskov 1674 ♦Neksø 1675 ♦Nibe 1666 Marstal

1710 ♦Rudkøbing

Fjer ritslev

Fredensborg 1617 ♦Hobro

Aars Aarup Arden Asnæs ♦Assens ♦Allinge

Ry

1713 ♦Rodby

1589 ♦Fredericia

1792 1793 1793 1794 1797 1799 1800 1805 1805 •1808 1814 1814 1820

Taastrup

Rødding Røde Kro

1590 ♦Frederikshavn 1623 ♦Holstebro 1590 ♦Frederikssund 1627 Holsted ' 1591 *Frederiksværkl629 Hornbæk

Tarm

Rodkærsbro J793 ♦Thisted

Rondo

Tinglov Toftlund Tyborøn Tølløse Tørring Ulfborg Vamdrup

Gilleleje

1591

Hornsleti

1630

1720 ♦Rønne 1721 ♦Sakskøbing

Give

1675

Nordborg

1630 ♦Horsens

Augustenborg 1593

Glamsbjærg 1631

Hundested

1684 ♦Nyborg

1593 1594 1595 1595 1597 1598 1598

Ballerup Birkerød Bjerringbro Brabrand Bramminge ♦Bogense

1684 ♦Nykøbing F. 1723 1685 ♦Nykøbing M. 1729 ♦Sandvig 1685 ♦Nykøbing S. 1731 ♦Silkeborg Samso

Glostrup Graasten

1631 1633 1634 1634 1636 1637 1643

Hurup Hvalsø Højer Hong

1800 ♦Tønder

Gram

Sindal

1596 ♦Grenaa

1686 ♦Nysted 1686 ♦Ndestved

1732

1732 ♦Skagen

Grindsted Gudhjem Gørlev Hadsten Hadsund

1636 . Horsholm

Norre A aby 1737 »Skanderborg 1807 ♦Varde

1687

Ikast Jyderup Kollerup

' Brande Broager

Vejen

S kern

1688 ♦Nørresundby 1737

1809 ♦V ej le 1813 ♦Viborg

1739 ♦Skive 1741 ♦Skælskør Skærbæk 1767 ♦Slagelse 1778 ♦Sorø 1779 ♦Stege Slangerup 1766 1767 1768 Skorping

1637 ♦Kalundborg 1689 1643 ♦Kerteminde 1692 1644 ♦Kolding 1693

1599 ♦Haderslev

Odder

Brædstrup

1691 ♦Odense

♦Brønderslev 1599 Christiansfeld 1602 Dronninglund 1602 Brørup 1601

Vinder,up Vojens

Otterup Padborg

Hals

1815 ♦Vordingborg 1864 1820 ♦Ærøskøbing 1867 Vraa

1645

1701 ♦Præstø 1701 ♦Randers 1704 ♦Ribe

Korinth

Hammel

1866 1867

1645 ♦Korsør 1646 ♦Køge 1648 ♦Lemvig Langaa

♦Ebeltoft ♦Esbjerg ♦Faaborg . Ejby

1602 ♦I-Iasle

Haslev

1603 1604 1612

1822 01 god

Ringe

1706 1707

Hedehusene 1647

Helsinge

Afdeling IV. Provins-Register. ' A. Forretninger.

B. Privat-Adresser. C. Større Gaarde. D. Kommunefortegnelse.

A. Forretninger. Forretninger i do 171 Købstæder og købstadlignende Bebyggelser, der er anført i dette Register, er tillige optaget i Afdeling VII, Fag- Register for Danmark, hvor ogsaa Forretninger i den øvrige Del af Landet findes optaget. I nedenstaaende Register er ved hver By (efter: Forretninger) givet en Fortegnelse over Landsbyer i Omegnen, der har Postadresse til den paagældende By. Erhvervsdrivende i disse Landsbyer maa søges i Afdeling VII, Fag-Register, under vedkommende Branche. Aabenraa. (Aabenraa Amtsraadskr.) Postkontor $ 2684. Postmester: R L Jørgensen. Retskreds, se u. Dommer. Amtsskolekonsulent N Svendsen, R.DM., Tønder.

Stads- og Havneingeniør: Cand polyt. JørgenRamhøj, R. $ 2515 Statsskolen. Rektor: G N T Buch- reitz $ 2311. Sønderjydske Fond, Den, Fondens Amtskomité i Aabenraa,Formand: Borgmester Holger Fink, R.DM., Raadliuset $ 2515, priv. $ 3119. Sønderjyllands Højspændings­ værk $ 3113, indviet 23. Maj 1925. Direktør: Ingeniør Jes P Christiansen. Teater, Aabenraa, Havneg. $2308, opf. 1923. 400 Siddepladser. Toldkamret $2279. Toldforvalter: Holger Pedersen. Tuberknlosehospitalet $ 2206, op ­ ført 1910. Overlæge: Kai Ham ­ mer. Inspektør: Tb. Hiinel. Turistforening, Aabenraa. Stiftet 1920. Formand: Arkitekt JepFink $ 2935. Bureau Kiosken, Nørre ­ torv $ 2322. Vagt: DFVS. Aabenraa Nattevagt. Vandværket $ 2075 (kommunalt). Driftsbestyrer: C Hansen. Aim. dansk Vare- og Industrl- lotteri ’ s Delegerede : Uldspinder G Japsen $ 2389. Vejer og Maaler: N L Wissing $ 2550.

Set. Ansgar Klinik $2730. Læger: Dr. med. L Abild og Dr. med. A Beyer. Skatteinspektør :HFritsche$251 5. Skattemyndighedernes V ur de ­ ring: Éjendomsskyld: 38, 918 Mill. Kr.; Formue: 32,2 48 Mill. Kr.; Indkomst: 17,^9 Mill. Kr. Skatteprocent 1942-43: G, t (Lig ­ ningsprocent: 7,3). Socialkontoret $ 2349. Inspektør : W Flechtner. Sognepræster: E N J Juhler$2151 (danske Menighed); C Ludvig- sen $ 2502 (Set. Jørgens Menig ­ hed); C J J Béuck $ 2219 (tyske Menighed). Sparekassen for Aabenraa By og Amt $ 3067, stiftet l.Jan. 1819. Sprogforeningen (Foreningen til det danske Sprogs Bevarelse i Nordslesvig), stiftet 10. Okt. 1880 i Aabenraa. $ 2566. Formand: Bibliotekar Jakob Pe ­ tersen, R. Ledelse: Højskoleforst. J Th. Arnfred, Askov; Gaardejer Hans J Hansen, Lysabildskov; Folke ­ tingsmand J P Nielsen, Dynt ;

Aabenraa tyske Gymnasium $ 2449. Direktor: Dr. phil. Karl Gade. Oprettet 1920. Amtmand over Aabenraa-Sonder- borg Amt: Kr. Refslund Thom ­ sen, K. DM. $ 3036. Amtslandinspektør: K II Krarup $ 2239. Amtslæge: Dr. med. & chir. Mads Michelsen, R. $ 2132. Amtsraadssekretær: Ove Buch- Larsen $ 2955. Amtsskolekonsulent, se u. Sønder ­ borg. Amtssygehuset $ 2601. Overlæge: Dr. med. Jens Wollesen. Amtstue: $ 2342. Amtsforvalter: T Brammer $ 2343. Amtsvandløbsinspektør: N Jesper ­ sen. Amtsvejinspektør: Civiling. Knud Strumming $ 3038. Borgmester : Købmand Holger Fink, R. DM. (11-13) $ 2515. Brandstation $ 2712. Byraadssekretær: Kontorchef J Christensen $ 2515. Danske Kontor for Aabenraa, Det (Dansk Nationalt Oplysnings ­ kontor) $ 2906. Deutsche Blichere! (Det tyske Bibliotek) $ 2571. Distriktsingeniør for Post- og Telegrafvæsenets 2. Ingeniør ­ distrikt: Dan Jørgensen $ 2411. Dommer i Aabenraa Købstad, Sønder Rangstrup og Rise Her ­ reder Bamt 3 Sogne af Lund ­ tofte Herred og Varnæs Birk (92.Retskr.):N Levinsen, R. $2272 (9-16). Elektricitetsforsyningen (kom ­ munal) sker fra Sønderjyllands Højspændingsværk (se dette) $ 2075. Fabrikinspektør for Aabenraa- kredseniCarsten E Jessen $ 2166. Folkeregisterkontoret (9-13) $ 2515. Gasværket (kommunalt) $ 2075. Driftsbestyrer: C Hansen. Handelsbanken j Aabenraa, Fi ­ lial afAkts.Kbhvns Handelsbank, $ 2030. Handelsforeningen. Stiftet 2.Febr. 1847. Formand: Borgmester Hol ­ ger Fink, R.DM. $ 3119. Havnen har en Dybde af indtil 8, 6 m. Bolværkslængde ca. 1500 m. Ingen Lodstvang. Svajebas- sin 160 m bredt, Fjord og Ind ­ sejling er fyrbelyst. Tre moderne 97

Kullosseanlæg, to Btoro og en mindre Kornelevator. Jernbane ­ spor, elektrisk Belysning og Vand­ ledninger fra Byens Vandværk overalt paa Havnen. Store Arealer til Udleje. Havneudvalgets Formand : Borg ­ mester Holger Fink, R. DM. Havneingeniør : Cand. polyt. J Ram høj, R. Indbyggerantal 1940:10,816(1803: 2,834; 1867: 6,155; 1910: 7,751). Jernbanestation $ 2810. Stations ­ forst.: S Jacobsen. Kommunebogholder : F J Christen ­ sen $ 2515. Kommunekontorerne (9-13) $2515. Konsuler: Sverige: Kr. Hansen, Vicekonsul $ 2173. Tyskland: Dr. Ewald Lanwer, Konsul $ 3076. Købstadrettigheder: De ældste kendte Privilegier er stadfæstet af Hertug Valdemar Aar 1335. Landsarkivet fof de sønderjydske Landsdele $ 2704, opført 1932-33. (Arkitekt :LehnPetersen,Odense). Landsarkivar: Mag. art. Frode Gribsvad. Landsbibliotek, Det sønderjydske (Centralbibliotek) $ 2566, stiftet 1921. 30,000 Bind. Bibliotekar: Jakob Petersen, R. Depot af Vejvisere til Under- . visningsbrug. Museum, Aabenraa, stiftet 1891, ny Museumsbygning opfort 1937, indeholder sonderjydsk Søfarts ­ museum, egnshistoriske og etno ­ grafiske Samlinger samt Samling af dansk Kunst. Bestyrer: Jens ■ Frost $ 2645. Mægler, statsautoriseret : P F Cleemann $ 2182. Nordslesvigske Folkebank, Den, Akts. $ 2020, stiftet 8. Juni 1872. Direktion: Nis Erichsen; Jørgen Petersen. Paskontor, Tysk. Leder : Konsul Dr. Ewald Lanwer $ 3076. Politiadjudant i de sønderjydske Landsdele: Amtmand Kr. Refs ­ lund Thomsen, K. DM. $ 2525. Politimester i Aabenraa Købstad, S ød der Rangstrup (undt. Bed ­ sted) og Rise Herreder samt en Del af Lundtofte Herred og Var ­ næs Birk (68. Politikr.) og Sted ­ fortræder for Politiadjudanten i de sønderjydske Landsdele : A Agersted, R. $ 2525.

Forretningsnavn og Adresse Aabenraa Andels-Svineslagteri $ 2023 . . . Aabenraa Antikvitetshandel $ 2479 .... Aabenraa Assurance-Agentur, II Bertelsen $ 3017 ...................................................... Aabenraa Automobilhandel, Akts. $ 2242. Aabenraa Autoophug, Jens Leiberg $3140. Aabenraa Avis $ 2259 ................................ Aabenraa Bogtrykkeri, N P Mogensen $2549 Aabenraa Brugsforening $ 2368 ................. Aabenraa Dampvaskeri v.H Biermann $2544 Aabenraa Eddikefabrik, Hans Hage Stehr $ 2060 .........................................................

So Fagregistret under Svineslagterier Antikvitetshandlere Assuranceforr. Autoinobilforhdl. Automobilophugning Aviser Bogtrykkerier Brugsforeninger Vaskerier Eddike g Kødeksport,

Aabenraa Eksportstalde og Eksportslagteri, (Kreatur- o Akts. $ 2264 .................................................. (Slagterier Aabenraa Fjerkræslagteri $ 2824 Aabenraa ” $ 2560 £ “ 1 .............. Fjerkræslagterier

Fourageforretning, Chr. Thorning Kafferisteri, Akts. $ 2143. . . . Kaffe en gr., Imp. & Ag. Karosserifabrik $ 2985 .............. Automobilkarosserier KuLrompagni, Akts. $2021. . . . Kul, Kulimportører Ladestation $ 2742

Aabenraa Aabenraa Aabenraa Aabenraa

Ladestationer Manufakturvarer en gros Margarinefabr. Maskinfabrikker Mostfabrikker Motorer Møller Nattevagt 97

_ Aabenraa Manufaktur Lager, Akts. $ 2038. . Aabenraa Margarinefabrik $ 2469 .... Aabenraa Maskinfabrik, AndersJensen$2520 Aabenraa Mostfabrik $ 2249 ........................ Aabenraa Motorfabrik $ 2088. ....... Aabenraa Motormølle, N Nielsen $3144. . Aabenraa Nattevagt DFVS .......................

IV — 1538

Provins-Register — Forretninger

Aabenraa

*

Forretningsnavn og Adresse Aabenraa Rederi-Aktieselskab $ 2182 . . . Aabenraa Social-Demokrat $ 2161 .............. Aabenraa Vulkaniseringsanstalt $ 2431. . Aabenraa Ægeksport $ 3088 ...................... Aalling Carl $ 2732 ..................................... Abild A $ 2728 ........................................... Agger J F $ 2072 ..................................... Andersen A P | 2308 ................................ Andersen Brodr. $ 2337 ............................ Andersen Emil $ 3041 ................................ Andersen lians $ 2607 ............................... Andersen Hans $ 2416 ................................ Andersen & Meyer ’ s Eftf , Otto Larsen $2530 Andersen M P $ 2416 ................................. Andersen Sigfred $ 2714 ............................ Andersen & Zastrozny $ 2663 .................... Anderson James $ 2228 ................. . . . . . Andresen C $ 2033 ....................................... Andresen & Clausen $ 2063 ....................... Andresen Lorenz $2150 ............................... Andresen Nicolai $ 2480 ............................ Andresen Peter N $ 2069 (2 Lin.) .............. Apenrader Bank, Akts. $ 2760 ................. Asmusson Jens ............................................. Back-Sorensen N $ 2744 ............................. Badehotellet Eliselund $ 2700. ....... Barsøe Christian P $ 3266 .........................

Se Fagregistret undar Damp- og Motorskibsselsk. Aviser Vulkanisering Æg Bagere

Forretningsnavn og Adresse Bernhardt Chr. $ 2452 ............................... Bernhardt Ludw. $ 2047 ............................ Beyer Hans $ 3073 ..................................... Bock Hans 11 $ 2064 ................................ Boeck Holger Overretssagf. $ 2555. . . . Boje William $ 2142 .................................. Bojesen ’ s Harald Bo Boghandel $ 2352 . . . Bojsen J $ 2521 .......................................... Boysen Asmus $ 2533 & 2736 .................... Boysen J $ 2210 ........................................... Boyskov Jens $ 2614 .................................. Branderup N J $ 2633 ............................... Brink Jes $ 2670 ........................................ Brink ’ s Møbel-Lager $ 2538 ....................... Brink Rud. $ 2184....................................... Brink ’ s Rud. Eftf., Chr. Colmorn $ 2739 . Buchard Chr. G $ 2222 ............................ . Buss Brodr. $ 3033 ..................................... Callesen C E $ 2561 .................................. Carstens Friedrich $ 2587 .......................... Carstens H $ 2339 ..................................... Carstensen Jens J $ 2015 .......................... Caspersen Hans $ 2556 ............................. Caspersen Helga $ 2716 ............................ Ceres Korn- & Foderstofforr., Akts. $3121. Christensen Chresten $ 2713 .................... Christensen H $ 2945 ..................................

Se Fagregistret under Murermestre Bygmestre Maskinforhdl. Smede Sagførere Bogtrykkerier Boghandlere, Bogbindere Købmænd Købmænd Skomagere Kreatur- og Kødeksport Købmænd Flytteforretninger Mobeludsalg Entreprenører Flytteforretninger Bagere Elektromek. Værksteder Købmænd Bagere Gartnere Snedkere Agenturforr. Modeforr. Korn Ejendomshandlere Giarmestre og Glarmagcre

Fiskehdl. Købmænd Assuranceforr. Speditører Trikotagehdl. Elektr. Lysinstall. Blikkenslagere Elektr. Lysinstall.

Købmænd Købmænd Entreprenører Elektr. Lysinstall. Jern Herrekonfektion en gros Købmænd Konditorier Boghdl., Kontorart., Uds. Banker Papirhdl. Guldsmede Bade- og Sommerhoteller Automobilf orhdl.

Aabenraa

Provins-Register — Forretninger Forretningsnavn og Adresse Christensen H fl 2850 .................................. Christensen Johan f 2664 ......................... . Christensen Jiirgen fl 2489 .......................... Christensen P fl 2165. . . , ....................... Christiansen F C f 2483 .......................... Christiansen Jens g) 2577 ............................. Christiansen & Nielsen g 3227 ................. Clausen A g 2117 ....................................... Clausen Adolf g 2233 .................................. Clausen Asmus g 2902 ............................... Clausen Chr ................................................... Clausen C & Son g 2215 ............................ Clausen E g 3064 ....................................... Clausen ’ s J Enke, C C Clausen g 2757 . . Clausen Jørgen g 2831 ............................... Clausen ’ s Jørgen Eftf. g 2319 .................... Cleemann ’ s Andr. Eftf., Uffe Kunøe g 2101 Cleemann P F g 2182 ............................... Cornett Knud J g 2231 ................. .. Dall G N g 3215 .......................................... Damm Bendix ................................................ Danielsen C g 2321 ..................................... Danielsen P g 2421 ..................................... Dansk Andels Godningsforretning Havneg. g 2882 ......................................................... Dansk Glodelampefabrik, Akts, g 2266 . . Dansk Kaffe- & Korn-Brænderi ved Hans L Hansen g 3052 & 3053 ......................... Dansk Kødekstrakt Co. A/S g 2909 ........... Dansk Maskinoplag, Akts, g 2044 .............. Dansk Nellikekultur, Chr. Jacobsen & Søn- ner f 3135 ................................................ Dansk Paahængsvogn-Fabrik, Akts, f 2401 Dethleffsen Herm. G, Akts. fl 2988. . . . Dethlefsen C fi 3152 .................................. Diederichsen Fr. fl 2585 ............................ Domack ’ s Otto Hotel £1 2188 ..................... Drews Poul fl 2017 ..................................... Duborg L C J 3070 ..................................... Duns Asmus f 2814 .................................. Ehlers H fl 2373 .......................................... Elberg L fl 2317 . . . •. ............................... Erichsen August f 3028 ............................. Ericlisen Chr. P f' 3126 ............................ Ewald Søren P fl 2214 ............................... Faaborg CJ fl 2153 ..................................... Fabian Paul f! 2221 ..................................... Fabriken Protax, Kai Jensen fl 2068 . . . Farversmølle, Andreas Andresen f 2696. . Fink Holger & Comp. fl 2006 .................... Fink Jep fl 2935 .......................................... Fohlmann Jes fl 3062 .................................. Fohlmann P f 2749 ..................................... Folkehjem fl 2848 ........................................ Fredenshoj Teglværk ved C.E Føste fl 2127 Friis Poul g 2507 ....................................... ■. Gartneriet Virkelyst, Fred. Kraft f 2432 . Gilde ’ s C F Eftf., W Vollertsen .................. Goeg Anton S 2181. . . - ............................. Grand Hotel f 2622 ..................................... Grube Adolph f 2917 .................................. Gude W fl 2159 ............................ . . . . . Gummi-Centralen, P II Cramer f 2817 . . Gødnings Salgskontoret, Akts, fl 2080. . . Ilamag f 2230 ............................................. . Hamer Willy P g 2658. 7 .......................... Ilammerich OLW Landsretssagf. f 2565. . . HANDELSBANKEN I AABENRAA, Filial af Akts. Kbhvns Handelsbank fl 2030 . Hansen Arnold fl 2851 ................................ Hansen C F f 2371 ..................................... Hansen Claus F £ 2172 ............................. Hansen Hans £ 3202 .................................. Hansen Hans L fl 3052 & 3053 ................. Hansen II a, 2 346 ..................................... Hansen Jørgen Chr. fl 3127 ....................... Hansen Lorenz fl 2424 . . . ....................... Hansen Lorenz jr., Lorenz Hansen f 2138 Hansen Lytj e fl 2470 .................................. Hansen Martin & 2269 ............................... Hansen Max £1 2434 .................................. Hansen Oscar fl 3146.................................. Hansen Richard fl 2224 .............. .............. Hansen Rudolf fl 2254 ................................ Hansen & Veit fl 2162 ............................... Hass Carl fl 2104 ............................... ... . Havnemøllen i Aabenraa fl 3122 .............. Heidemann C gi 3082 .................................. Cimbria Tømmerhandel, Akts, g 2006 Te- legramadr. „Cimbria 11 ...............................

Se Fagregistret under Aviser Bogtrykkerier Herreekviperingshdl. Giarmestre Manufakturhdl. Bygmestre

Forretningsnavn og Adresse Hejmdal $ 3132 ........................................ Hejmdal ’ s Trykkeri £3132 ...................... HerreHusCentral vedAndreasPetersenfl2176 Heydenreich Detlef fl 2541 ......................... Hoffgaard, Akts, fl 3005 ............................ Holst & Kruse jp 2678 ............................... Hotel Danmark £ 3158 ............................... Hotel Royal g 3002 ..................................... Hotel Stadt Teater £1 2353 ......................... Hiibner F £ 2694 .................................... . . Hoffner Peter fl 2013 ............................... . Irma fl 2129 ................................................ Isaksen P G £ 2509 ................................... Iskremfabriken £ 2137 ............................. Itzke Johannes £ 2786 ............................... Iversen ’ s Carl Enke £ 2122 ...................... Iversen Chr. II £ 2717 ............................... Iversen Jens £ 2737 .................................. Iversen N £ 2055 .......................................... Jacobsen Chr. £ 2356 .................................. Jacobsen J P, Th. Jacobsen £ 2362 ........... Jank Max £ 2387 ....................................... Janns B fl 2539 .......................................... Jansson C fl 2457 ....................................... Japsen G £ 2389 ......................................... Jasmund ’ s A Papirhandel £ 2812 .............. Jenne Max fl 2134 ....................................... Jensen August £ 2708 .................................. Jensen ’ sBrodr. Byggeforretning £ 2369. . . . Jensen Chr. £ 3023 ..................................... Jensen J M J 3155 ....................................... Jensen J M | 2041 ....................................... Jensen & Larsen fl 2506 ............................... Jensen Peter fl 2725 .................................... Jensen Poul £ 2751 .................................... Jepsen Christian fl 2446 ............................... Jessen M A fl 2384 ..................................... Jessen Peter fl 2036 .................................... Johannsen Chr. £ 2680 .................................. Johannsen M F fl 2167 ............................... Johanson II fl 3178 ........................................ Johnsen Niels £ 2282 .................................. Johnson A fl 2462 ........................................ Johnson Eduard & Søn fl 2253 .................... Juhl N C £ 2612. ........................................ Jungermann H £ 2615 .................................. Justi E fl 2467 ............... • ............................. Jydske Tidende £ 3000 & 3001 .................... Jørgensen Carl £ 2058 ............................... ’ Jørgensen Carl fl 3069 ............................... Jørgensen Johann fl 2866 ............................. Jørgensen Jørgen £ 2667 ............................. Jørgensen Th. fl 2179 .................................. Kaatmann Hans fl 2832 ............................... Kirkebye A W, Akts, £ 2463 & 3204 . . . Kjær ’ s Emil Eftf. fl 2249 ............................ Kjær ’ s L Eftf., K Nielsen £ 2764 ........... K K K K Olie A/S ved Jens Moller £2085. Klingner H £ 3081 ..................................... Knaebel R £ 2410 ........................................ Knudsen Jørgen M fl 2240 .......................... Knudsen M fl 2789 ..................................... Kock A J fl 2594 .... ’ . .......................... Konfektions-Fabriken Kofa, Akts, £ 2915 & 2916 ........................................................ Kora Fabrikken fl 3052 & 3053 ................. Kraft Peter fl 2284 ..................................... Kragh Marius £ 2613 ....................... . . . Kristensen H J £ 2675 ............................... Kristensen K K fl 2543 ............................... Kruse II C £ 2721 ........................................ Kr uger Hans A £ 2780 ............................... Kurtzweil C fl 2130 ..................................... Larsen P ........................................................ Lassen Cijrl A £ 3058 ................................... Lauridsen P £ 2656 ..................................... Lessow Hans fl 3027 ..................................... LORENTZEN AA. Landsretssagf. £ 3104 . Lorenzen Georg £ 3207 ............................... Lorenzen J J fl 2822 .................................. Lund J Th. £2642 ........................................ Love Apotek fl 2225 .................................. Lowenstein Chr. N £ 2660 ............................ Maasbol ’ s H Frøhdl. fl 2286 ....................... Madsen Chr. fl 2059 .................................. Madsen ’ s J 0 Fiskehandel £ 2388 ........... Madsen P £ .3046 ........................................ Magasin du Nord fl 2026 & 2405 .............. Mahler Jacob £ 3103 .................................. Marcussen & Søn fl 2350 ............................ Martesen Thomas fl 2103 ............................ Maskinværkstedet From & Ulderup £ 2486. Mathiesen Marius £ 3205 ............................ Matthies Hermann £ 2310 ......................... Matthiesen Matthias £ 3100 ...................... Matzen Andre Landsretssagf. £3176. . . . Meier Frieda fl 2573 .....................................

Se Fagregistret under Revision 1 Automobilrepr. Bagere Købmænd Skomagere Agenturforretninger Automobillakerere . Trælast- og Tømmerhdl., Bygningsart., Cement, Gulvfliser, Isolerings ­ mat., Jernbjælker, Kalk, Krydsfinér, Støbegods, ' Tagpapforlidl., Vægfliser Købmænd Konditorier Urmagere Urmagere Malermestre, Farvehdl. Bagere Købmænd Børnekonfektion en gros Købmænd Skibsprovianteringsforr. Mæglere, Speditører Skomagere Cykleudsalg Cykleudsalg Kolonial en gros, Mel Bagere Gødning, kunstig (Kbhvn.) Glødelamper (Kaffebrænderier, | Kaffeerstatning en gros i Bouillonterninger ( Kødekstrakt (Landbrugsmask., 1 Malkemask. Bygmestre Købmænd Entreprenører Materialhdl. Bagere Mel, Agenturer & en gros Brændselsforretninger Isenkræmmere Kolonial en gros Møbeludsalg Art. for Slagterier Møller Jern Arkitekter Købmænd Cykleudsalg Hoteller Teglværker Frugt en gros Gartnere Læderhdl. Agenturf orr. Hoteller Skræddere Buntmagere Vulkanisering Gødning, kunstig (Gasgeneratorer, Bolte og (Møtrikker, Skruer Cykleudsalg Sagførere Bankbr, Incasso Trikotagehdl. Manufakturhandlere Bagere Lyskopiering Købmænd Mekanikere Bagere Elektr. Lysinstall. Isenkræmmere Købmænd Ejendomsmæglere Elektr. Lysinstall. Arkitekter Korn Gartnere, Blomsterhdl. Møller Agenturforr. Cykletilbehør Skotøj' en gros Gartnere Gasgeneratorer Vinhandlere Bygmestre Bagere Hoteller

Hoteller Hoteller Hoteller

Skræddere Købmænd Smørhandlere Skræddere

Fløde Is Snedkere Stenhuggerier Købmænd Fyldepenne Vulkanisering Herreekviperingshdl. Farverier Gas- & Vandinstall. Malermestre Ejendomshandlere Uldspinderier Papirhdl. Kemikalier Gartnere Bygmestre Møbeludsalg Automobilforhdl. Malermestre Snedkere Malermestre Automobilgummi Pianoforhdl. Assuranceforr. Manufakturhdl.

Snedkere Farverier Gartnere Købmænd Købmænd

Agenturforr. Malermestre Fajanceovne Gær Aviser Malermestre Skibsprovianteringsforr. Trikotagehdl. Købmænd Snedkere Købmænd Frugt en gr. (Kbhvn ) (Benzin, Olier,min. (Brænd- (selsol.),Petroleum(Kbhvn.) Mekanikere Bagere Købmænd Købmænd Købmænd Horrekonfektion en gres Kaffebrænderier Gartnere Arkitekter Stenforretninger Ingeniører Maskinsnedkerier Radioudsalg Galanterivareudsalg Olier, min. (Smøreolier) Købmænd Købmænd

Urmagere Snedkere Købmænd Sagførere, Incasso Tømrermestre Gartnere Fiskehandlere Apoteker Elektr. Lysinstall. Frø Konditorier Fiskehandlere Købmænd Manufakturhdl. Læderhandlere Orgelbyggere Murermestre Smede Bogbindere Elektr. Lysinstall. Malermestre Sagførere Kaffeudsalg

Provins-Register — Forretninger

Aabenraa

IV — 1540

Forretningsnavn cg Adresse Meyer Helmer $ 2806 .................................. Michelsen A $ 2679 .................................... Missions-Hotellet $ 2370 ............................ Moldt Peter $ 2563 .......................... '. . . Mortensen Chr. $ 2504 ............................... Munck-Petersen K $ 2747 .......................... Munkelt Karl $ 2581 ................................ '. Muller August $ 2347 ............................... Miinchow Ludwig v. $ 2727 ......................... Minister Peter ................. .. ......................... Møbel-Centralen, M Fernow $ 2606 .... Møker Rich. $ 3118 ...................... .............. Møller Caroline $ 2741 ............................... Møller Claus $ 2905 ..................................... Merck Fritz $ 2168 ..................................... Mørck N J $ 2738 ....................................... Nehrkorn Johs. $ 2464 ............................... Nielsen ’ s Andreas Fiskeeksport $ 2340 . . . Nielsen Anton $ 2327 .................................. Nielsen C Borregaard $ 2950 .................... Nielsen Ferd. $ 2750 .................................. Nielsen Jørgen $ 2919 .................................. Nielsen Lauritz $ 2720 ............................... Nielsen Lorentz P ....................................... Nielsen Matth. $ 3186 .................................. Nielsen Niels A $ 2665 ............................... Nielsen & Son $ 3128 .................................. Nissen Hans $ 2559 ..................................... Nissen Hans $ 2546 ..................................... NissenJH & Marius $ 2409 ...................... Nissen Jiirgen L $ 2755 ............................... Nissen Wilhelm $ 2718 ............................ .. Nordschleswigsche Zeitung, Akts. $ 3020, 2553 & 2554 ............................................. Nordslesvigske Folkebank, Den, Akts. $ 2020 ........................................................ Nuppenau Fr. $ 2958 .................................. Nymolle Fiskeri, Olesen $ 2492 .............. Olesen ’ s Ole Fiskerøgeri $ 2948 ................. Olsen Jens $ 2834 ....................................... Parelius E $ 2039 ....................................... Paulsen Alfred $ 2638 ............................... Paulsen Johs. $ 3050 .................................. Paulsen Peter $ 2933 .................................. Pedersen Axel § 2781 .................................. Pedersen Chr. Moller $ 2881 .................... Petersen Andr. $ 2800 ............................... Petersen Asmus S $ 2625 ................. .. Petersen Johan $ 2779 ............................... Petersen Lilli $ 2203 ................................... Petersen Løhmann $ 2133 ......................... Petersen Marcus .......................................... Petersen P Chr. $ 2770 ............................... Petersen Peter $ 2510 ............................... Petersen Robert $2202 ............................... Poulsen Hans $ 2586 .................... .. Poulsen Peder Chr. $ 2417 ......................... Premier Is $ 2870 ....................................... Preuss Aug. $2345 ....................................... Prima, Kulimport & Skibsfart, Akts. $ 3111. Pøhlsen J H $ 2429 ..................................... Radioforretningen Olympia $ 2861 ........... Radioforretningen Tempo, Chr. Jensen$2844 Rasmussen M Castenskjold $ 2227 .............. Rederi M Jebsen, Akts. $ 3109 .................... Reissmann H $ 2488 ........... ......................... Revisionskontoret, Chr. Hviid $3045. . . . Revisionskontoret i Aabenraa, Sønderjyl ­ lands, se Sønderjyllands Revisionskontor i Aabenraa, Afd. af Revisionskontoret i Aar ­ hus, Akts. N-Chaussé 8 $ 2850 ................. Ricken & Co. $ 2281 .................................... Riedel Carsten $ 2477 ................................... Ries Hans $ 3123 ....................................... Riis-Antonsen M $ 2304 ............................ Rode C C $ 2260 ....................................... Rosenstand G Landsretssagf. $ 2051. . . . Rosenvold CF$2116 .................................. Riidenauer L $ 2157. .................................. Schlicker W $ 2620 ..................................... Schmidt Carl I $ 2066 ................................ Schmidt Detlef $ 2705 .................................. Schmidt J A $ 2354 ..................................... Schmidt Nis $ 2580 ..................................... Schmidt Søren P $ 2450 ............................ Schmidt W P $ 2360 .................................. Schrøder Martin $ 2012 ............................. Schultz F $ 2512 ........................................ Silomøllen i Aabenraa, Akts., $ 3085 . . . Simonsen Chr. $ 2558 ............................... Singer Co. Symaskine Akts ............................ Skedebjærg Frugtplantage $ 2842 ........... Skov H $ 2548 ............................................. Sodborg Brodr. $ 2588 ............................... Sohnemann Christine $ 2170 ....................... Sparekassen for Aabenraa By og Amt $ 3067 Staugaard Christian $3148 ..........................

Forretningsnavn og Adresse Stehr Karl Friedrich $ 2294 ..................... Stolzenburg H Ph. $ 3024. ....................... Svane Apotek, Ji Madsen $ 2200 .............. Sønderborg Dampskibsselsk. $ 2628 ........... Sønderjydsk Blod- og Melassefoderfabrik ved Anthon Bundgaard $ 2382 .................... Sønderjydsk Elektro, Jensen& Hansen $2475 Sønderjydsk Foderblandingsfabrik ved An ­ thon Bundgaard $ 2382 .......................... Sønderjydsk Frøforsyning, Akts. $ 3047 Telegramadr. „Sønderfrø u ......................... Sønderjydsk Mejeriforsyning, P Petersen $ 2087 ....................................................... , Sønderjyske Kompagni, Det, Akts. $ 2381 ' Sønderjyllands Revisionskontor i Aaben ­ raa, Afd. af Revisionskontoret i Aarhus, Akts. N-Chaussé 8 $ 2850 .......................... Sorensen ’ s Chr. Enke Porcelænshdl. Sørensen Jens $ 2634 .................................. Sørensen Johs. $ 2540 ............................... Sørensen S M $ 2466 .................................. Sørensen Valdemar $ 2874 ......................... Taarnby, N Andersen $ 2278 ...................... Tastesen Andr. $ 2941 .................................. Thaysen P $ 2205 .......................................... Thiellesen 11 $ 2081 .................................. Thomsen Th. $2152 .................................... Thorsmark J $ 2673 ..................................... Tip Top ved F Petersen $ 2377 ................. Toft Iver $ 2648 .......................................... Toft Thomas $3171 ..................................... Top ’ s J PEftf.,Kruhl & Glistrup $ 3054

Se Fagregistret under Frugt en gros Gas- og Vandinstall. Hoteller Agenturforr. Maskinfabr. Farvehdl. Murermestre Centralvarmeanlæg Materialhdl. Bogbindere Mobeludsalg Blikkenslagere Lædcrhdl. Automob ilforhdl. Købmænd Automobilforlidl. Smede Fisk en gros Manufakturhdl. Mejerirekvisitter og -art. Købmænd Købmænd Skræddere Skræddere Olier, min. (Smøreolier) Arkitekter Farvehdl., Malermestre Bagere [Bageri-Art.,-Mask, og-In- [ ventar Maskinsnedkerier Bagere Trikotagehdl. Aviser Banker Bogbindere Dambrug, aut. Røgerier Skræddere Kreatur- og Kødeksport Maskinforhandlere Isenkræmmere Smede Automobillakerere Skræddere Isenkræmmere Agenturforr. Snedkere Modeforretninger Radioudsalg Smede Arkitekter Bagere Malermestre Bagere Bygmestre Fløde Is Skomagere Kul, Kulimportører Lædervareudsalg Radioudsalg Radioudsalg Møbelarkitekter Damp- og Motorskibsselsk. Elektr. Lysinstall. Revision Revision Herrelingeri en gros Gartnere Korn Møbelfabr. Guldsmede Sagførere Sadelmagere Køkkenudstyrsforr. Maskinsnedkerier og Saw. Købmænd Købmænd Købmænd Mekanikere Kakkelovne og Komfurer Købmænd Snedkere Bygmestre Moller Sejl- & Flagmagere Symaskineuds. (Kbhvn.) Frugt en gros Bagere Trikotage en gros

So Fagregistret under Gartnere Kreatur- og Kødeksport Apoteker Dampskibsekspeditioner Blodfoder Elektromek.Værksteder Korn Frø (Mejerirekvisitter og | -artikler Sodafabrikker

Revision Skrivemaskinerep. Blikkenslagere Arkitekter Købmænd Cykler en gros Købmænd Konditorier Malermestre Flytteforretninger Urmagere Herreekviperingshdl. Anlægsgartnere Trikotagehdl.

I Bygningsart.,. Jern, App. og Art. til Centralvarmeanl. Sanitetsart. Støbegods, Trælast- og Tømmerhdl. Smede Agenturforr. Korn Skomagere { Agenturforr., Kolonial en gros. Giarmestre og Gi armagere Sagførere, Incasso Cykleudsalg Symaskineudealg Patentbureauer Bagere Tømrermestre { Murermestre, Jornbeton- konstruktioner,Bygmestre Entreprenører Revision Produktforr. Snedkere Trælast- og Tømmerhdl. Boghandlere Automobilforhdl., Tøgesen H Chr. $ 2589 ............................... Tøgesen J & Co. $ 3082 ............................. Union,Korn-ogFoderstofimport, Akts.$3085 Walther Knud $ 2208 .................................. Vandenhertz J $ 2442 .................................. Wangsgaard M C $ 2426 ............................. Weber Fr. Landsretssagf. & Notar $ 2057. . Weber II jun. $ 2178 ............................... Weber Hans sen. $2108 ............................ Weichel Helge $ 2428 ................................ Weide A C $ 2125 ..................................... Westphal Fritz $ 2956 ............................. Viereck Peter $ 2180 .................................. Wiese Julius $ 3173 ..................................... Wiesel II $ 3035 ... i ............................. Wilhelmsen Chr. $ 2635 ............................ Willroth ’ s Friedr. Enke $ 2234 ............... Voetmann J J $ 3101 ................................... Wohlenberg Ludwig $ 2229 ....................... Wæver Svend, Akts. $ 3008 & 3009 j . . . jQ^^rat ^ 1 ’ ’ Evt. Forretninger i Omegnen optages i Fag-Rogistrot under Stodnavnene: Bodum, Dyrohave, Ilostrupskovj Knappen, Løjt Skovby, Røllum, Stollig, Stubbæk, Styrtom (alle pr. Aabenraa). Indregistrerede Firmaer. So 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktiesolskabs-Registor for Danmark.

Aakirkeby. (Bornholms Amt)

Kommunekasserer : Ludv. Sas- sersen. Kommunekontoret $ 223 (9-12, Lord. 3-6). Kæmner: J F Jensen $ 228. Købstadrettigheder : Aakirkebys ældste Privilegier er stadf. 1346. Politimester, se u. Rønne. Postkontor $ 41. Postmester: Aa. Frigaard. Skattemyndighedernes Vurde ­ ring: Ejendomsskyld: 5, P28 Mill. Kr.; Formue: 6,03 Mill. Kr.; Ind ­ komst: l 1280 Mill. Kr. Skatteprocent 1942-43 : 9,35 (Lig ­ ningsprocent: 10,7). Socialkontoret $ 223. Sognepræst: H K Thorsager$ 103. Sygehuset $73. Overlæge: Vagn Nissen. Vandværket(kommunalt),anl.l907. Bestyrer R Christiansen. Aim. dansk Vare- og Industri- lotteri ’ s Delegerede: Bødkerin. Axel Svendsen $ 174.

, Aakirkeby Bank, Akts. $46, stiftet 7. Juni 1902. Kontortid 10-12 og 14-16, Lørd. endv. 16-17. Aktiekapital: 300,000 Kr. Reserve: 431,387 Kr. Direktør: N Nissen-Petersen, R. Amtstue, se u. Rønne. Borgmester : Bankdir. N Nissen- Petersen, R. $ 2. Dommer, se u. Neksø. Elektricitetsværket (kommunalt) $ 72, anl. 1909. Bestyrer: R Christiansen. Haandværker- og Industrifor ­ eningen, stiftet 3. Sept. 1887. Formand: Malerm. S Ipsen $ 139. Ilandelsforening, Aakirkeby, stif ­ tet 1. Okt. 1923. Formand : Ma ­ terialhdl. P Simonsen $ 10. Indbyggerantal 1940:1,567 (1801: 455; 1901: 1,176). Jernbanestation $ 21. Stations ­ forstander: J P Kjøller.

Kaffeudsalg Sparekasser Købmænd

x

Provins-Register — Forretninger Forretningsnavn og Adresse Aakirkeby Afholdshotel $ 116 ................. Aakirkeby Bank, Akts. $46 .................... , . AakirkebyBoghandel ved HenryAndersen$5 Aakirkeby Brugsforening $ 43 ................. Aakirkeby Cementstøberi $65 ...... Aakirkeby Højskolehjem $81 .................... Aakirkeby Materialhdl. v. P Simonsen $ 10 Aakirkeby nye Boghandel $ 37 ................. Aakirkeby Skæreri ved Ernst Andersen $ 9 Aakirkeby Tøjhus ved Carl Lind $ 94 Andersen E $ 9 ........................................... Andersen J $ 109 ........................................ Andersen Otto $ 140 .................................. Andreasen M $ 131 ................................... Bech H J 2) 186 .......................................... Becher V $ 38 ............................................. Bendtsen Jens $ 179 .................................. Bornholms Andels Hørfabrik A. m. b. A. $ 277 ............................................................ Bornholms Kreaturforsikringsselskab $ 251 BornholmsLandbo-Spare- ogLaanekasse $18 Bornholms Valsemølle, Akts. $39 .... Dam Harald $34........................................ Dam Johannes $ 200 .................................. Danielsen Ruth $ 104 ................................. Eriksen A $ 8 .............................................. Faarbæk ’ s J K Eftf. ved Cecilie Nielsen $24 Frostegaard Skæreri, Poul Andersen $ 78x Funch Johs. $ 128 ..................................... Hammer N .................................................. . Hansen Ahlmann $ 205u ............................ Hansen E $ 262 ........................................... Hansen Eivind $ 195 .................................. Hansen Ellen $ 256 .................................. Hansen Johs. 2)76 ..................................... Hansen Julius $91 ...................................... Hansen Knud $ 250 .................................. Hansen Knud $ 32 y .................................. Hansen N $ 3 .............................................. Hansen Otto Møllebygger $ 195 .................. Henriksen M $ 102 ..................................... Holm Olaf $ 225 ........................................ Ipsen Mathea $ 212 ..................................... Ipsen Sigurd $ 139 ..................................... Irma ............................................................... Jensen Aage $ 121 ..................................... Jensen C F $ 249 ...................................... Jensen Chr. $ 100 ...................................... Jensen Henrik $ 169 .................................. Jensen HI & 26 ...................................... Jensen Ove $ 272 ........................................ Jensen Polil $ 19 ........................................ Jensen Villiam $ 129 ................................... Jernbanehotellet $ 146 ............................... Johansen C $ 254 ........................................ Kann ’ s Hotel $ 12 ..................................... Koefoed P M jun. $58 ............................. Kofod PAJ 115 ........................................ Kofoed Carl $ 30 ........................................ Kofoed Konrad $ 122 ............................... Larsen Axel $ 54. . .' . . .......................... Larsen Chr. $ 267 ........................................ Larsen Chr. & Søn $ 118 . Laursen Kaj $ 65 ........................................ Lind Robert $ 230 .................... * ............... Lind V $99 ................................................ Lund J $57 ................................................ Lundberg V $ 185 .................... Månsson M $ 260 .................................. , . Madsen Andr. $ 130 ..................................... Madsen Niels $ 218 ....................... .. Munch Aksel $ 90 ....................................... Moller Georg $ 36u ..................................... Møller Ingvar $ 92 .................................... Nielsen Andr. $ 85 ..................................... Nielsen Anton ............................................. Nielsen Edv. $ 29 ..................................... Nielsen Gunnar $ 192 ............................... . Nielsen Hans Conrad ............................... . Ny Mølle, o P Johnsen $ 70 .................... Nørgaard J Landsretssagf. $ 111 . . . . Olsen H P $ 255 ........................................ Olsen Sigfred $ 144 ..................................... Pedersen Thomas $ 28 .................................. Petersen Karen $ 232 ....................... .. Rønne Jul. $61 ........................................... Sonne E $ 55 ............................................. SvendBen Axel $ 174 .................................. Svendsen Peter $ 56 ................................... Svendsen S P $ 175 .................................. Hesthaven Chr. $ 201 ...............................

Aalborg

Forretningsnavn og Adresse Tarp E $ 40 ..................................... Vibe Rasmus $ 87 .......................... Østerbye Povl $ 22 .......................... Se Fagregistret under [Elektr. Lysinstall., Radio- | udsalg Foderstoffer Bagere Evt. Forretninger i Omegnen optages i Fag-Registrot under Stednavnene: Aaker, Boderne, Langemyre, Skørrebro, Ugleenge (alle pr. Aakirkeby). Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.

Se Fagregistret under Hoteller Banker, Incasso Boghandlere Brugsforeninger Betonvarer Hoteller Sygeplejeart., Materialhdl. Boghandlere (Savværker, Trælast- og (Tømmerhdl., Bygningsart. Herreekviperingshdl. Tømrermestre Skræddere Automobilkørsel 1 Snedkere Snedkere Smede Cykleudsalg Hørskætterier Kreaturforsikring Sparekasser Møller, Dampmøller, Mel Bagere Bagere, Biscuitfabr. Modeforr. Smede Manufakturhdl. Savværker Manufakturhdl. Isenkræmmere Herreekviperingshdl. Manufakturhdl. (Købmænd, Trælast- og | Tonnnerhdl.,Bygningsart. Møllerimask, og -anlæg Urmagere i Agenturforr. Bageri-Art., 1 - Mask, og -Inventar, | Børstevarer, Kolonial, ' Krydderier Giarmestre og Glarmagere Manufakturhdl. Sadelmagere Malermestre Snedkere Skomagere Mekanikere Modeforr.

Aalborg. (Aalborg Amt)

Aalborg Haandværkerforenlng, stiftet 1848, Østeraag.27 $ 2. For ­ mand: FabrikantL March, R.f 26. Aalborg Ilandelsforening af 1879. Formand: Købmand Chr. H Ole ­ sen, R. DM. $ 5825. Aalborg Handelsstandsforening, stiftet 1863 som en Fortsættelse af det gamle Købmandslaug af 1431. Adr. Lange & Unmack A/S $ 3106. Formand: Direktør Knud Stroyberg. Næstformand: Konsul Gorm Bremmer, R. p. p. Kasse ­ rer: Købmand Chr. Skjødt. Aalborg historiske Museum. For ­ mand: fh. Bankdir. Chr. Jørgen ­ sen, R., Boulevarden 22 $ 1286. Aalborg kommunale Badeanstalt, Løkkeg. 7 $ 5230. Aalborg offentlige Slagtehus og Eksportslagteri, Østerbro $ 575. Opført 1898 — 99 af Kom ­ munen. Slagtehusinsp.: Carl P Sørensen. Overdyrlæge: A Nielsen. Amtmand (Stiftamtmand) over Aal ­ borg Amt og Stift: .TABerner,K. DM. $ 423, 451&452. Amtslæge: H Bendix-Poulsen,R.$ 353. Amtsraadssekretær : Cand. jur. II Preisz $ 451, 452 & 4603. Amtssygehuset, Hobrov. $ 5725 (9 — 16). Overlæger: Dr. med. Th. Eiken (kir. Afd.) $ 533; Dr. med. K Isager (Tuberkuloseafd.) $6473; Dr.med.Erik V Schiodt (med. Afd.j $ 5636. Inspektør: Axel Hjortshøj $ 2733. Amtstue: Østeraa 19 $ 120. Amts ­ forvalter: Gustav Debell, R. Amtsvandinspektor: Distrikts ­ bestyrer V Mertz Nielsen $ 1703. Amtsvejinspektør: Cand. polyt. . M L Troelsen, R., Kontor : Kong Chiistians Allé 2 $ 2670. Arbejdsanvisningskontoret, Nybavnsg. 12 $ 2782. Biskop over Aalborg Stift: D v. Huth Smith, R. $ 3176. Borgmester: Postvagtmester M Jørgensen $ 1322, Træffetid 10- 13, priv. $ 2204. Borgmester ­ kontoret, Administrationsbygn. (9-16) $ 5623. Brand- og Boliginspektør: Arki ­ tekt Gunnar Stampe $ 5508. Brokontoret $ 35. Bygningsinspektorat, Statens. Kgl. Bygningsinspektør : Arkitekt Ei ­ nar Packness, R. $ 1581. Bygningsinspektør: Arkitekt E L Poulsen $ 335. Byraadssekretær : V Buus $ 3348 & 5623. Danmarks Nationalbank, Aalborg Filial, Jernbaneg. 4, efterFlytning GI. Torv 4 $ 8000 (3 Lin.). Aaben 10 — 15, Lørdag 10 — 13 ’ / 2 $ 11, 1056 & 3063. Filialdirektør: O Valeur. Bogholder: A J Jensen. Kasserer: A Fabiansen. . Domkirken (Budolfi Kirke) næv­ nes første Gang 1399. Spi ­ ret, efter Model af det tidl. Raad- hustaarn iKbhvn.,opførtes 1777 — 80, Kirkens sidste omfattende Re­ stauration fandt Sted 1934, da Kirken blev forsynet med elek ­ trisk Klokkespil (HKampmann).

Dommere i Aalborg Købstad med Aalborg Birk og Fleskum Herred (67. Retskreds). Civildommer: J L Buch, R., Kont. $ 7072 (8 — 16). Kriminaldommer: Fr. Juhl, Kont. $ 7001 (9 — 16). Elektricitetsværket, Østerbro 7 $ 6360 (2 Lin.), er anlagt 1909. Bestyrer: Civiling. C Ravnborg. Erhvervsraad, Aalborg $ 6781, oprettet 1941. Formand: Konsul K E M Marcussen, R. Fabrikinspektør for Aalborgkred- sen: K W Galle, R. $ 848. Folkeregistret, Administrations ­ bygningen $ 6881 (2 Lin.) (9-16). Fremtiden, gensidig dansk Livsfor ­ sikringsforening, oprettet 1886, Vesterbro 18 Aalborg $ 6510 (6 Lin.).- Postgiro-Konto Nr.5113. Den 31. Dec. 1941 var Forenin ­ gens samlede Aktiver 55,845,494 Kr. 00 0. og Forsikringsbéstanden Kapitalforsikringer: 158,142,481 Kr. Stamhusbesidder, Hofjægerme ­ ster C D Liittichau, R., Tjele pr. Øram Sønderlyng, Formand for Foreningen. Direktion: A C Christensen, adm. og Aktuar J A V Hartvig. Underdirektører: AV Schaarup; O J Thomsen og Aage P Chri ­ stensen. Færgemans Handelsskole, Algade 33 $ 2932. Forstander: Frode Færgeman. Gasværket, $ 59 & 3259. anl. 1853. Bestyrer: H Hansen $ 7259. Havnen, Vanddybde ved de imod Fjorden vendendeBolværker 6,5 til 7, 5 m, i Østre Havn 6, 3 m, i Teglgaardshavn 4. 7 m, i Skibs ­ byggerhavnen 4 m, i Baadehav- nen 3 m. Havnen ejer betydelige Arealer, tjenlige til Oplagspladser og til industrielle Anlæg. Udstrakte Havnesporanlæg langs de fleste Kajer. Ved Havnen findes Bugserdam- per med Dykkerapparat (tillige Isbryder), Vandpaalyldningsste- der, rigelige Proviantbeholdnin ­ ger, Skibsværft med Maskin ­ værksted, Ophalingsbedding for Skibe indtil 70 m og 750 Tons Egenvægt, 1 Tørdok for Skibe indtil 110 m Længde. Ved Skibs ­ byggerhavnen findes en Opha ­ lingsbedding med 175 T Kapaci ­ tet og ca. 30 m Længde. Hav ­ nen har en 20 T Svingkran samt en hurtigt arbejdende 2,5 T Vip ­ pekran med 20 m Udlægning og desuden forefindes 5 private Kulkraner m. v. og 4 Kornele ­ vatorer samt en Suger. Los ­ ning og Lastning besørges ved Havnearbejderne efter faste, mo ­ derate Takster. I Havnens Nær ­ hed Post- og Telegrafstation. 6 Lodser. Over Hals Barre er der uddybot et Løb med godt 7, 5 m Vanddybde. Udenfor Barren Fyr- taarn med Station for HalB Lod ­ ser. Til Vejledning for Sejladsen over Barren og fra Hals til Aal ­ borg er der Ledefyr og Lysbøjer. Havneingeniør: Cand. polyt. A

Malermestre Smørhandlere Bagere Snedkere Snedkere Savværker Maskinfabrikker Malermestre Købmænd Murermestre Hoteller Snedkere Hoteller Isenkræmmere Gartnere Købmænd Skomagere Bogtrykkerier Snedkere

Stenhuggerier Murermestre Gartnere Blikkenslagere Købmænd Malermestre Elektr. Lysinstall. Cykleuds., Automobilrep. Skræddere Blikkenslagere Smede Savværker Malermestre Produktforr. Cykleudsalg Skræddere Snedkere Møller Sagførere Biavlsredskaber Vognfabr. og Karetmagere

Murermestre Trikotagehdl. Sadolmagere Købmænd Bødkere Smede Ostehandlere

Made with FlippingBook - Online catalogs