Kraks Vejviser 1942

KØBENHAVNS MUNEBOUOTCKfifc

KRAKS

VEJVISER 1942 173. AARGANG • KRAK 80. AARGANG

2. B IN D KRAKS HANDELSKALENDER FOR DANMARK Emneliste • Real-Register • Firma-Register. Fag-Register • Island • Udlandet.

Al-A KRAK UDGIVER: KRAKS LEGAT NYTORV 17 KØBENHAVN K TELEFON CENTRAL 808 \ Trykt hos 0. C. Olsen & Co.

kom ;./.'

KOi

hov .. t_

i—iJi/Ai— tiN

INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning i Brugen af de større Afdelinger er meddelt foran hver at disse.

\~1.

!• Bind. Forkortelser og Tegn, anvendt i Vejviseren

Side

Afdeling I: Kort og Planer. Oversigtskort, Sporvejskort, 7 litograferede Specialkort og 8 Kortskitser over København og Omegn. Sporvognsruter og Planer over Hospitaler og Teatre i København. Afdeling II: Gade-Register og Hus-Register for København. a) GADE-REGISTER...................................................................................................................................................... Gader, Veje og Pladser med Angivelse af de Administrationskredse m. m., hvori de er beliggende. b) HUS-REGISTER......................................................................................................................................................... Fortegnelse over Huse (ordnet efter Gader) med Angivelse af Husnumre, Matrikelnumre, Ejendoms­ skyld, Grundværdi, Ejer, Beboere m. m. (Navn, Stilling og Telefon). 1) København, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne. Afdeling III: Person-Register for København ................................................................................................ Navne-Register over Beboere (Forretninger, Privat-Personer og større Institutioner) i København Frederiksberg og omliggende Villabyer. — TILLÆG: En Liste over DØDE i det sidst forløbne Aar. ’ Afdeling IV: Provins-Register. A. FORRETNINGER............................................................................................................ ..................... (byvis ordnede, med Real-Register og Forretnings-Register for hver By, for 33 af de største Købstæders Vedkommende et Kort over Byen). B. PRIVAT-ADRESSER........................................................................................................................................... C. STØRRE GAARDE.................................................................................................................................................... D. KOMMUNEFORTEGNELSE.......................................................................................................” "........................ 2. Bind, Emneliste til begge Bind. Alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviseren omhandlede Emner med Sidetal................................... Tilføjelser, der er kommet til Redaktionens Kendskab under Vejviserens Trykning } gule Blade 2401 Afdeling V: Real-Register for København .................................................................................................... Stats-, kommunale og private Institutioner; Foreninger og Selskaber; praktiske Oplysninger om For­ hold af almen Interesse. Afdeling VI: Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark............................................................ Uddrag af de officielle Handels-Registre, Forsikrings-Registret og Aktieselskabs-Registret. A. København. B. Købstæderne og købsladlignende Bebyggelser. C. Landet. Afdeling VII: Fag-Register for Danmark........................................................................................ Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre Erhverv i hele Landet, f. Eks. Sagførere, Læger, Tandlæger, Dyrlæger, branchevis ordnet Foran i Fag-Registret Fag-og Varefortegnelse over alle Fag-Registrets Overskrifter med Sidetal og Oversættelser fra Engelsk, Fransk, Tysk og Spansk af de vigtigste Fagoverskrifter. Kort over Danmark. TILLÆG: Færøerne. Kort, Real-Register, Navne-Register, Fag-Register. Grønland. Kort, Styrelse, Distrikter, Embedsmænd. Afdeling VIII: Island (røde Blade)....................................................................................................................... .. Kort, Fag-Register. Afdeling IX: Udlandet........................................................................................................................ Danmarks Gesandter og Konsuler i Udlandet. Danske Foreninger i Udlandet. Større Virksomheder i Udlandet, der ejes eller ledes af Danske. Udenlandske Firmaer med Handelsinteresser paa Danmark (Fag- og Branchefortegnelser).

Udgiverne paatager sig intet Ansvar for Fejl og Mangler, der trods al anvendt Omhu, maatte findes i Vejviseren

Optagelse i Vejviseren sker efter Redaktionens Skøn.

KRAKS VEJVISER omfatter

S.

Kort over Kbhvn., Frdbg. og Gjentofte; Færdsels- og Sporvejskort; Kortskitser; Teaterplaner m. m...................................... ................... Stats- og kommunale Institutioner og Kontorer; Foreninger og Sel­ skaber; Stiftelser;Dagliglivets Retsforhold;Historie, Topografi og Statistik; Seværdigheder m. m............................................ Inddelinger af Byen (Politikredse, Valgkredse, Forsørgelsesdistrik­ ter, Postdistrikter, Kirkesogne m.m.)..................................... ........... Gader, Veje og Pladser (Oplysning om Gadenavnets Oprindelse, Gadeskitser, Matrikelnr., den sidste ny Ejendomsskyld og Jordværdi, Ejer, Beboere — Villabyerne).......................................... Privat-Adresser og Forretnings-Adresser.................................... ............. Firmaer og Aktieselskaber (indregistreret Tegningsret, Kapital m.m.) FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER............................................... Kort over Danmark..................................................................................... 33 Kort over de større Købstæder.............................................................. Stats- og kommunale Institutioner i Byerne; Havneforhold; Indbyg­ gertal; Beskatningsforhold; Foreninger .m.m.................................... Forretningsadresser,ordnetbyvis (med Henvisninger til Fag-Registret) Privat-Adresser........................................................................................... Større Gaarde (Arealets Størrelse og Inddeling, Ejendomsskyld, Ejer, Forpagter, Godskontor m. m.)............................................................ Administrative Inddelinger; Kommunernes Adresse og Beliggenhed indenfor Amter, Retskredse, Politikredse, Herreder.......................... Færøerne (Kort, Institutioner, Forretninger, Privatadresser)....... Grønland (Kort, Landet, Befolkningen og Styrelsen, Kolonidistrik­ terne) .................................................................................................. Firmaer og Aktieselskaber (indregistreret Tegningsret, Kapital m.m.) FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER................................................

.. Bind, Afdeling I

København

!. Bind, Afdeling V .. Bind, Afdeling II og !. Bind, Afdeling V ..Bind, Afdeling II ..Bind, AfdelingIII !. Bind, Afdeling VI !. Bind, Afdeling VII !. Bind, Afdeling VII .. Bind, Afdeling IV ..Bind, Afdeling IV .. Bind, Afdeling 1V ..Bind, AfdelingIV .. Bind, Afdeling IV .. Bind, Afdeling IV !. Bind, Afdeling Vil !. Bind, Afdeling Vil !. Bind, Afdeling VI S.Bind, Afdeling Vil

Provinsen herunder Færøerne

Island Udlandet

!. Bind, Afdeling VIII !. Bind, Afdeling VIII

Kort over Island.......................................................................................... FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER...............................................

Danmarks Gesandtskaber og Konsuler i Udlandet.................................... Fremmede Landes Gesandter og Konsuler i Danmark............................. Danske Foreninger i Udlandet................................................................... Større Virksomheder i Udlandet, der ejes eller ledes af Danske............... FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER...............................................

2. Bind, Afdeling IX 1. Bind, Afdeling IV og 2. Bind, Afdeling V 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX

Emneliste findes paa efterfølgende gule Blade

\

\

Pjece

Einige aufklårende Bemerkungen fiber den Inhalt und Gebrauch von KRAKS VEJVISER. Kraks Adressbuch und Handels­ kalender ffir Danemark. Auslander suchen fast immer Adressen innerhalb bestimmter Branchen; diese sind in diesem Band (Band II) Abt. VII, das Fach- Verzeichnis zu finden. Dieses Verzeichnis umfasst ganz Dane­ mark, und samtliclie Firmen von bloss einigermassen Bedeutung sind unter jeder Branche aufgenommen; zuerst die Kopenhagener Firmen (København). Am Schluss des Fach- Verzeichnisses befindet sich eine Abteilung mit Fach-Verzeichnis ffir die F a ro e r und auf den rosa Blat- tern eine Abteilung mit einem Fach-Verzeichnis ffir Island. Wir empfehlen Ihnen die Uber- setzungen der wichtigsten Fach- Uberschriften, die sich auf den Blattern vor dem Fach-Verzeich­ nis befinden; sie umfassen die Sprachen Englisch, Franzosisch, Deutsch und Spanisclr. Wfinschen Sie beispielsweise einige Namen der verschiedenen danischen Schwei- neschlachtereien, so schlagen Sie dieses Wort in dem englischen, franzosisehen, deutschen oder spa- nischen Worterverzeichnis nach und finden dort das Wort dureli „Svine­ slagterier 11 ins Danische fibersetzt. Sie konnen danach sofort mit Ililfe des gefundenen danischen Wortes das Facil im Fach-Verzeichnis finden. Eine Reihe andrer Bkandinavi- scher und ausliindischer Firmen, die sieli fiir den Ilandelsverkelir mit Danemark interessieren, sind in der besonderen Abteilung Aus- land (Udlandet) aufgenommen worden. In diesem Band befindet sich ausserdem ein Verzeichnis fiber danische Konsuln und Gesandt- schaften im Ausland. Eingetragene Firmen und Aktien- gesellschaften in Danemark sind mit Angabe der Inhaber, Direk­ toren, Aufsichtsratsmitglieder, des Aktienkapitals oder dgl. im Fir­ men- und Aktiengesellschafts-Ver- zeichnis aufgenommen worden. Im Real-Register befinden sich Aufkliirungen fiber die verschie­ denen Organe des danischen Staa- tes, die Verwaltung der Stadt Ko- penhagen und herumliegender Ge- meinden und deren Institutionen, Vereine u. dgl. Der 1. Band von „Kraks Vej­ viser 11 ist vor allen Dingen ein Adresbbuch ffir Kopenhagen mit Strassen-, Hausnummer- und Namen-Verzeichnis8en fiber Ge­ schafte und Privatpersonen, eine Karte fiber die Stadt u. a. Dann bringt es ein Stadte-Verzeichnis (l’rovins-Register) umfassend (in A. Forretninger) die Geschafte von 170 Stådten. Ferner ein Verzeich­ nis fiber ungefahr 19,000 Privat­ personen ausserhalb Kopenhagen (B .Privat-Adresser), so wie ein Land- gfiter Verzeichnis (C. Storre Gaar­ de) mit vielen Aufklarungen fiber dieselben.

Quelques renseignements sur le contenu et l’emploi du KRAKS VEJVISER Krak: Livre d’Adresses et Annuaire du Commerce du Danemark. Les étrangers cherchent presque touj'ours des adresses dans des bran­ ches speciales, celles-ci se trouvent dans ce volume (volume II) dans la section Professions VII „Fag- Register”. La section comprend le Danemark entier, et toutes les firmes de quelque importance ont été admises dans chaque bran­ che, d’abord les maisons de Copen- hague (København). Sur les der- niéres feuilles du „Fag-Register 11 vous trouverez une section avec les professions des Iles Féroe- Fær­ øerne - et sur les feuilles roses une section avec les professions de l’I slande - Island. Nous vous recommandons de vous servir des traductions des plus im- portantes professions qui se trou­ vent sur les feuilles précédant le „Fag-Register 11 ; elles com- prennent les langues: Anglais, fran^is, allemand et espagnol. Si par exemple vous désirez savoir le nom des différents abattoirs de pores danois, vous allez chercher ce mot dans le dictionnaire fran- Sais et trouvez lå que la désigna- tion „abattoirs de porcs“ se traduit en danois par le mot „Svineslagte­ rier 11 . Aprés cela vous pourrez aussitot å l’aide du mot danois ainsi tracé trouver le métier dans les proféssions. Un grand noi.ibre d’autres mai­ sons scandinaves et étrangéres d’intérét pour les relations com- merciales avec le Danemark se trouvent ,insérées dans la section spéciale Etranger - Udlandet. Ce volume contient en outre une liste des légations et consuls da­ nois å l’étranger. Les firmes et sociétés anonymes enregistrées en Danemark ont été insérées avec l’indication de pro- priétaires, directeurs, membres du conseil d’administration, Capital social etc. dans le „Firma- og Ak­ tieselskabs-Register 11 . Dans le „Real-Register u sont groupés des renseignements sur les organes differentes de l’État Danois, Municipalité, Institutions, Associa­ tions etc. de la Ville de Copen- hague et des communes environ- nantes.

Aigunas noticias ensefiando acerca del contenido y el uso del KRAKS VEJVISER Gufay AlmanaqueComercial„Krak“ de Dinamarca. Los extranjeros buscan casi si- empre dirt-ceiones adentro de cier- tos ramos, estas se eueuentran en este tomo (Tomo II) en la seccion VII, I ag-Register. Este regi­ stro abraza a toda la Dinamarca, y todas las casas cnmerciales hasta de importancia regular son inclui- das bajo cada ramo, primero las casas de Copenhague (Køben­ havn). Al fin del régistro de ar­ tes se eneuentra una seccion con Rigistro de Artes de las Islas Fa roe (Fæioerne) y en las liojas color de rosauna seccion incluyendo Registro de Artes, de Islandia (Island) Recomcndamos a Vd. liacer uso de las traducciones de los encabe- zaniientos industriales mas impor- tantes que se eneuentran sobre las hojas en frente del Registro de Artes; se componen de los idio­ mas Inglés,. Francés, Alemån y Ca­ stellano. Si por ejemplo se preci- sarå unas direcciones de varios mataderos de cerdos en Dinamarca, habrå que referirse a este nombre en el glosario Castellano, y a este corresponde en Dinamarques la palabra „Svineslagterier 11 . Con ayuda de esta palabra Dinamar- qnesa se encontrarå la industria en el Registro de Artes. Un numero de otras casas oscan- dinavas e extranjeras, que son de interés para el intercambio comer- cial con Dinamarca, ha sido in- cluido en la seccién especial: El Extranjero (Udlandet). En este . torno tambien se eneu­ entra una.lista de los Consulados y las Legaciones de Dinamarca en el extranjero. Casas comcrciales y sociedades anommas registradas en Dinamarca son mcluidas, con indicacioti de proprietario,directores, junta direc- tiva, Capital suscrito etc., en el „Fii ma og Aktieselskabs-Register 11 . . Enel„Rea)-Register 1, seha reunido informes sobre la administracién del estado de Dinamaica ademås sobre la administracion las insti- tuciones, las uniones etc. de la ciudad de Copenhague y las muni- cipalidades vecinas.

Instructive information on the contents and nse of KRAKS VEJVISER Kraks address directory and Com­ mercial directory for Denmark. When contemplating the esta­ blishment of business connexions in Denmark business men abroad invariably look up addresses in the particular branches in which tbey are interested, and with a view to facilitating these prelimi- nary steps the desired addresses have been conveniently compiled in the „Fag-Register“ Section VII of this volume (Vol. II). This commercial directory co­ vers the whole of Denmark and comprises the names of all firms of importance. The latter are shown under the respective bran­ ches of trade, arranged for Co­ penhagen (København) first. The same section contains a special directory for the Faroe Islands (Færøerne) and a special section containing a commercial direc­ tory forlceland (Island), the latter printed on rose coloured paper. We recommend reference to the translations of the more impor- tant tiade headings in the Eng­ lish, French, German and Spanish languages which will he found on the pages preceding the com­ mercial directory. Suppose, for in- stance, you want the names of the Danish bacon factories, you look up this word in the English (French, German or Spanish) list of words, and find there tliat the Danish equivalent of the word is: „Svine­ slagterier". By means of this Da­ nish term you are at once able to find this trade in the Commercial Directory. A numher of other Scandinavian and foreign firms interested in trade intercourse with Denmark have been included in the special section: „Udlandet" (Foreign coun- tries). In this volume will also he found a list of the Danish Con- sulates and Emhassies abroad. A list of registered firms and joint stock companies in Denmark with particulars as to principals, managing directors, board ,mem- bers, share Capital etc. is provided in a-special section of the Directory. The ,,Real-Register“ (subject in­ dex) contains information concer- ning the va'ious institutions of the Danish State, the Municipality of Copenhagen and the admini­ stration, institutions, societies etc. of Copenhagen and the surrounding municipalities. Volume l of Kraks Directory is primarily a Copenhagen direc­ tory containing Street and house section, and a private resident and commercial section, together with sectional maps cf the city etc. Moreover it contains a provincial towns directory (Provins-Register) comprising (in A. Forretninger) business concerns in 170 towns. Further a list of about 19.000 pri­ vate residents outside Copenhagen (B.Privat-Adresser), a landed pro­ perty section (C. Større Gaarde), with much information pertaining thereto.

Le premier volume du „Kraks Vejviser 11 constitue tout d’abord un livre d’adresses de Copenhague avec registres des rues et des im- meubles, et des listes alphahéti- ques d’établissements de commerce et de particuliers. Il contient en- core un registre de villes „Provins- Register 11 comprenant (sous A. „Forretninger 11 ) les établissements de commerce de 170 villes. Puis vient une table d’environ 19.000 particuliers domiciliés hors de Copenhague (sous B. „Privat Adresser 11 ), et un registre de pro- priétés rurales (sous C. „Større Gaarde 11 ) avec beaueoup de ren­ seignements sur celles-ci

El primer tomo de la Guia „Krak“ es en. primer lugar una guia de direcciones en Copenhague con re­ gistro de calles y casas, y registro de nombres de comercios y de par- ticulares, ademås mapa de la ciu­ dad etc. Despues contiene un re­ gistro de municipalidades,(Provins- Register) incluyendo (en A: For­ retninger) los comercios de 170 municipalidades. Ademås se halla una lista dp cerca de 19.0t>0 par- ticulares afuera de Copenhague (B: Privat-Adresser), un registro de propiedades rurales (C: Større Gaarde) con muehos informes a su respecto.

EMNELISTE Emnelisten er en alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviseren omhandlede Emner med Angivelse af den Overskrift og det Sidetal, hvorunder Oplysningen skal søges. Til Artiklen om „Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 11 (der findes i Afdeling V) er der saaledes henvist fra Emne-Ordene: „Augustenborg Sanatorium* 1 , „Faksinge Sanatorium 11 , „Fakse Ladeplads Sanatorium 11 , „Folkesanatorier 11 , „Frederikshavn Sanatorium 11 , „Haslev ■Sanatorium 11 , „Hjerting Sanatorium* 1 , „Hospitaler og Sanatorier 11 , „Julemærkesanatoriet 11 , „Kalø Vig Sanatorium 11 , „Kampmann-Boysenske Sanatorium 11 , „Kystsanatorier 11 , „Nakkebølle Sanatorium 11 , „Nationalforeningen 11 , „Nyborg Sanatorium 11 , „Nysted Sanatorium 11 , „Ry Sanatorium 11 , „Silkeborg anatorium 11 , „Skørping Sanatorium 11 , Spangsbjerg Sanatorium 11 , „Sønderjydske Fonds Sanatorium ved Augustenborg", „Tuberkulosens Bekæmpelse 11 og „Vordingborg Sanatorium 11 , samt fra Oversigterne Foreninger B 19: Syge og C 27: Sundhedsvæsen, Sygepleje. I Emnelisten er paa alfabetisk Plads indskudt nedenanførte OVERSIGTER, hvorunder sammenhørende Emner er grupperede, dog er Oversigten over Foreninger anbragt i Slutningen af Emnelisten. Hofiets Institutioner Domstole Arbejds- og Socialministeriet Finansministeriet Indenrigsministeriet

5. Blinde 6. Boligforeninger 7. Børn 8. Døvstumme og Tunghøre 9. Ferieophold 10. Fængselsselskaber 11. Gamle 12. Hjemløse 13. Juleforeninger 14. Konfirmationshjælp 15. Kvinder, Enligstillede 16. Laaneforeninger

Redningshjem for Alkoholister Rekonvalescent- og Rekreationshjem Retshjælp Skoler for Børn Skoler for særlig Uddannelse Slotte, Palæer o. 1. Sparekasser Statstilsyn Stiftelser og Legater Sø- og Transportforsikringsselskaber Telefonselskaber Underretter Vuggestuer Foreninger A. Faglige 1. Arbejdere 2. Embeds- og Bestillingsmænd, Kom­ munale 3. Embeds- og Bestillingsmænd i Statens Tjeneste 4. Fiskere 5. Forfattere 6. Gartnere 7. Grundejere 8. Haandværkere og Industridrivende 9. Handlende 10. Ingeniører, Teknikere m. m. 11. Journalister, Bladforetagender 12. Kunstnere, Arkitekter 13. Kvindelige Erhverv 14. Landbrugere m. m. 15. Læger, Dyrlæger, Tandlæger 16. Lærere 17. Medhjælpere og Funktionærer i pri­ vate Virksomheder 18. Musikere, Komponister, Musik- og Sanglærere m. v. 19. Pengeinstituter, Forsikringsselskaber, Revisorer o. 1. 20. Restauratører og Beværtere 21. Sagførere 22. Skuespillere, Teaterdirektører, Arti­ ster etc.

Justitsministeriet Kirkeministeriet Krigsministeriet Marineministeriet Ministeriet for Handel, Industri og Søfart Ministeriet tor Landbrug og Fiskeri Ministeriet for offentlige Arbejder Statsministeriet U denrigsministeriet Undervisningsministeriet Kommunale Myndigheder og Institu­ tioner Administrative o. a. Inddelinger af Hovedstaden Alderdomshjem Arbejdsanvisning Asyler for Børn Banker Biblioteker, Arkiver Brandforsikringsselskaber Børnehjem Eksamenskommissioner Feriekolonier F orsorgsanstalter Hospitaler og Sanatorier Kirker Kirkesamfund udenfor Folkekirken Klostre Kollegier Kommissioner Laboratorier Livsforsikringsselskaber Missionshuse o. 1. Museer og Udstillinger Noteringsudvalg Nævn o. 1. (ekstraordinære) Observatorier 1. Kbhvns Kommune 2. Frdbg. Kommune 3. Kbhvns Amt 4. Kbhvns Nabokommuner

17. Pensionskasser og-foreninger 18. Studie- og Undervisningshjælp 19. Syge 20. Tyender 21. Understøttelsesforeninger, Andre, der er begrænsede til særlige Erhverv eller Befolkningskredse C. Forskellige 1. Afholdssagen 2. Børneopdragelse og Undervisning 3. Dyrebeskyttelse og Dyreopdræt 4. Elevsamfund o. 1. 5. Erhvervslivets Fremme 6. Faglig Uddannelse 7. Forsvarssagen 8. Fredsbevægelsen 9. Hemmelige Selskaber 10. Idræt og Sport 11. Indkøbsforeninger 12. Kirkelige og religiøse Foreninger, Missionsvirksomhed 13. Klubber o. 1. 14. Kreditor-Foreninger ' 15. Kunst og Kunstindustri 16. Kvindesagen 17. Landbrugs-, Havebrugs- og , Skov­ brugsforeninger 18. Landsmandsforeninger og Hjem­ stavnsforeninger 19. Lytterforeninger 20. Motororganisationer 21. Musik, Sang, Skuespilkunst og , 22. Oplysningsarbejde blandt Voksne 23. Patriotiske Foreninger 24. Politik, Sociale Spørgsmaal o. 1. . 25. Samvirke med andre Lande 26. Soldaterforeninger 27. Sundhedsvæsen, Sygepleje o. 1. f 28. Turistforeninger . . 29. Videnskab, Sprog og Litteratur Artistoptræden

-

23. Stenografer 24. Studerende 25. Søfarende 26. Vognmænd

Opdragelseshjem Optagelseshjem Parker og Anlæg Polikliniker Politi

B. Velgørenhed, Gensidig Hjælp 1. Almindelige Hjælpeforeninger 2. Arbejdsløse 3. Begravelse og Ligbrænding 4. Bespisning

FAG- OG VAREFORTEGNELSE en alfabetisk Fortegnelse over samtlige Fag-Registrets Overskrifter findes foran Afdeling VII. TILFØJELSER OG RETTELSER der er kommet til Vejviserens Kundskab, efter at Trykningen er begyndt, findes efter denne Emneliste.

II 1

11 1

Emneliste

Side Amager Travselskab.............................. 246® Amager Turistforening........................... 2468 Amalienborg........................................... 2468 Amalienborg, Beboere.............................. 84 Amatør-Bokse-Hnion, se Bokse............. 2485 Amatør Klub, Kbhvns fotografiske .... 2468 Amatør-Sejlklub, se Sejlklub, Kbhvns . . .2602 Ambulance.............................................. 2468 American Club....................................... 2468 American Legion, The................... _............ 2468 American Scandinavian Foundation, The, se Danmarks amerikanske Selskab . . . 2496 Amerikanske Gesandtskab, se Gesandt­ skaber og Konsulater.............................. 2528 Amerikansk Klub, se Dansk-Amerik.. . 2495' Amerikanske Selskab, Danmarks, se Dan­ marks .................................................... 2496 Amies de la jeune fille, Les......................... 2468 Ammunitionsarsenal, Hærens.................... 246® Amtmand over Færøerne............................. 4098 over Kbhvns Amt.................................. 2468 Amtmænd i de øvrige Amter, se Real-Re- gister for de paag. Byer i Afd. IV. . 1537ff Amtsbiblioteket i Assens..............................1590 Amtsforvalterforeningen............................. 2468 Amtsfuldmægtig-Foren., se Foren, af Amtsf........................................................ 2514 Amts, Kbhvns, Institutioner, se i Emne­ listen Kommunale Myndigheder etc. Amtslæge i Kbhvns Amt.............................. 2468 Amtslæge paa Færøerne............................... 4098 Amtslæger i de øvrige Amter, se Real-Regi- ster for de paag. Byer i Afd. IV . . . 1537ff Amtsraadet f. jrl. Kbhvns Amt.................... 2468 Amtsrådsforeningen f. Danmark.................. 2462 Amtssygehuse, Kbhvns............................... 2469 Amtssygehuse i Provinsbyerne, se Real- Registerfordepaag.ByeriAfd.lv. . . 15371T Amtstue, Kbhvns ......................................... 2462 Amtstue, Nordre Birks................................. 2462 Amtstuer i Provinsen, se Real-Register for den paagældende By i Afd. IV ... . 1537ft Amtsvandinspektoratet f. gi. Kbhvns Amt 2462 Amtsvandinspektørforeningen..................... 2469 Amtsvej inspektoratet for Kbhvns Amt '. '. 2468 Amtsvejinspektører i Provinsen, se Real- Register for de paag. Byer i Afd. IV. . . 1537ff Amtsvejinspektørforeningen........................ 2469 Analy tisk-kemiske Lab., V Stein’s, seStein’s 2617 Anboringsmestre, se Vandforsyningen . . 2636 Andels-Anstalten Tryg................................. 2469 Andelsbanken............. ...............................’ 2469 Andels-Boligforeninger, se Bygge- og Bo­ ligforeninger........................................... 2489 Andels-Fjerkræslagterier, De Bamv. danske 2469 Andelsforbund, Nordisk, se Nordisk. . . . 2579 Andelsforeningernes Sanatorieforening, se Sanatorieforening.................................. 2600 Andels Gødningsforretning, se Dansk Ån­ dels Gødningsforretning.......................... 2496 Andelsmejeriforeninger, se Mejeridrift. . i 2571 Andels-Pensionsforeningen........................ 2469 Andelsskolen, se Brugsforeninger............... 2488 Andelsslagterier, De samvirkende................ 2469 Andelsudvalget.......................................... * 2469 Andersen, H C, Samfundet (Odense) *. '. ". 1735 -----------s’ Kbhvns Afd.......................... .. 2469 Andersens Friboliger................... 2469 Andersens, Laurits, Fond . 2469 Andersvænge, se Aandssvageanstalterne. . 2466 Andreas Kirke, se St. Andreas K................. 2600 —(i Ordrup), se u. Katolske Kirker. . . . 2548 Andreasordenen, se St. Andreasordenen. . 2600 Anker Heegaardske Foredrag..................... 2469 Anklagemyndigheden................................. 2469 Anlæg, se i Emnelisten: Parker og Anlæg Anlægsgartnerforening, Dansk.................... 2470 Anna Kirke.................................................. 2470 —se ogsaa u. Katolske Kirker, St. Annæ . 2548 Annoncebureauemes Brancheforening . . . 247 O Annoncebureauers Sammenslutning . . 2470

Side Aabenraa, Firma-Register. ...... ...................2737 — Kort, Forretninger m. m..........................1537 Aabne Dør................................................... 2 ^65 Aakirkeby, Firma-Register.......................... 2788 —, Forretninger m. m. . . . ..........................1540 Aalborg, Firma-Register.............................. 2788 —, Kort, Forretninger m. m.........................1541 Aalegaards-Ovemævnet............................... 2465 Aalestrup, Firma-Register............................ 2792 _ f Forretninger m. m...................................1558 Aalholm Kirke............................................. 2465 Aandssvageanstalterne................................ 2465 Aandssvageanst. samv. Funktionærorg.. . 2466 Aandssvagesagens Venner........................... 2466 Aarestmps Stiftelse...................................... 2466 Aarhus, Firma-Register............................... 2792 —, Kort, Forretninger m. m.........................1558 Aarhushallen................................................ 1558 Aars, Firma-Register................................... 2799 —, Forretninger m. m..................................1587 Aarsliste-TJdvalg (se Nævningekredse) . . 2581 Aarup,Firma-Register.................................. 2799 —, Forretninger m. m.................................. 1588 Abel Cathrines Stiftelse............................... 2466 Absalon, se Brevdueklubben Absalon . . . 2488 Absalons Brønd, se Christiansborg .... 2494 Absalonskirken........................................... 2466 Adelige Jomfrukloster, Gisselfeld...............1643 ------ Odense ...............................................1738 ------ Roskilde............................................. 1778 ------ VaUø, se Vallø.................................. 2635 ------ Vemmetofte, se Vemmetofte .... 2637 Adels Aarbog, Danmarks........................... 2466 Adels Forbund, Dansk................................ 2466 Adgangsbevis f. udenl. Handelsrejsende. 2466 Adgangstider i Samlinger etc., se Samlinger. 2599 Adjutantstab, Hs.Maj. K., se Hofstaterne 2538 Admiral Winterfeldts S., seTrøstensBolig. 2629 Admiralitetskontor, se Marinemin............. 2569 Adoption............................................ 2466 Adoptionsbureau, se Mødrehjælpen........... 2576 Adressebog og Handelskalender for Dan­ mark, se Kraks Vejviser........................ 2556 Adresseforandringer, Anmeldelse til Vej­ viseren..................................................... 2011 Adresser: _ Forretninger i hele Landet, fagvis ord­ nede, se Fag-Registret, Afd. VII. . . 2913ff _ Forretninger og priv. Personer, Ho­ vedstaden ogOmegn, ordnedeefterGader 55ff — Forretninger og private Personer, i Hovedstaden og Omegn, ordnede alfabe­ tisk efter Navn og Stilling...................... 785ff — Forretninger i Provinsen, se................. 1537ff — Privat-Personer i Provinsen, se ... . 1860ff — Større Gaarde, se.................................. 1966ff Adventisternes Kirke, se Ebenezer. — Konferens, se Syvende Dags Adv.. Adventskirken.............................. .. 2466 Aeronautiske Selskab, se Kongelige D A. 2554 Afghanistans Gesandtskab og Konsulat, se Gesandtskaber og Konsulater................... 2528 Afholdsfolkenes Lytterforening, se Lytterf. 2567 Afholds-Forbund, -Foreninger, -Organi­ sationer, -Samfund m. ........................... 2466 se endvidere Foreninger C, 1 — Bibliotek, Danmarks, se Bibliotek. . . 2483 Afholds-Ordener, De forenede................... 2467 Afstøbningssamling, Den kgl..................... 2467 Aftenskoleforening, Dansk........................ 2467 Afviklingskassen for salgbare Apotekspri­ vilegier................................................... 2467 Akademi, Det kgl. (Kunstakademiet) . . . 2467 Akademi for de tekniske Videnskaber . . 2467 Akademi, Sorø, se u. Sorø...........................1813 Akademikere, Kvindelige, se Kvindl. . . . 2560 Akademisk Arkitektforening, se Arkitekt­ forening ............................................... 2476 _ Bokseclub, seBokseclub...................... 2485 — Boldklub, seBoldklub....................... 2485 — Fægteklub............................................. 2467 2501 2622

Side

Akademisk Idrætsforening, se Idrætsfore­ ning, Akademisk ..................................... 2543 — Kursus................................................... 2467 — Musikforening af 1930......................... 2467 — Orkester................................................ 2467 — Roklub, se Roklub, Danske Studenters. 2597 — Skytteforening, se Skytteforeninger. . . 2608 Akkordretten.................................... 2467 Akkvisitører, Foreningen af Forsikrings-, se Foreningen af Forsikrings-Akvis. . . 2515 Aktieselskaber, Indregistrerede, se Afd.VI, Firma- og Aktieselskabs-Register .. 2657ff Aktieselskabs-Registeret ........................... 2467 Aktieteatret Nørrebros Teater, se u. Teatre 2625 Aktuarforening, Den danske...................... 2467 Akvarieforening, Kbhvns........................... 2467 Akvarium, Danmarks................................. 2467 Albans Kirke, se St. Albans K................... 2600 Albertina.................................................... 2467 Alderdomsbolig, Søværnets, se Foreningen Søværnets Alderdomsbolig...................... 2517 Alderdomsforsørgelseskassen, se Bikuben. 2484 Alderdoms-Friboliger, Foren, for................ 2467 Alderdomshjem (se endvidere Oversigten Stiftelser og Legater) Alderdomshjem, Frdbg............................. 2467 Alderdomshjemmet i Ordrup.................. 2467 Alderdomshjemmet Solhjem.................. 2467 Bombebøssen.......................................... 2486 Centralmissionen.................................... 2493 Diakonissestiftelsen................................ 2498 Døvstumme, Alderdomshjemmet for . . 2500 Ensomme Gamles Værn......................... 2502 Foreningen Gartnernes Alderdomshjem. 2517 Frdbg. Borgerforening.............................2519 Frænckels Alderdomshjem...................... 2523 Gamles By (Kbhvns A.)......................... 2526 Gustafsforsamlingens Alderdomshem . . 2531 Husassistenternes Byggeforening og Al­ derdomshjem ..................................... 2540 Postbudes Alderdomshjem................. 2587 Alderdomskassen for Sygeplejersker .. .2467 Aldersrente, se Folkeforsikring.............. 2512 Aldersrenteforeninger............................ 2468 Aldersro Sogn, se Taksigelseskirken. .. .2624 Alderstrøst.............................................. 2468 Aldrig mere Krig . ... .................................. 2468 Alexander Newski Kirke........................ 2468 Alimentationsbidrag, se Offentlig Forsorg 2581 Alkoholforskning, Selskab til videnskabe­ lig, se Selskab til videnskabelig......... 2602 Alkoholfrie Restauranter, se Kvindernes alkoholfrie Restauranter...................... .. . 2560 Alkoholisthjem, se i Emnelisten Oversig­ ten Redningshjem. Allégadeteatret, se u. Teatre......................... 2625 Allehelgens Kirke. . .................................... 2468 Alliance Fran^aise........................................ 2468 Allieredes danske Vaabenfæller, De. . . . 2468 Allinge, Firma-Register................................ 2799 —, Forretninger m. m.................................. 1588 Almindelig dansk cand. mag. Org...... 2468 — dansk Gartnerforen., se Gartnerforening 2526 — dansk Hjælpe-Forening......................... 2468 — Hospital, se Nørre Hospital.................... 2581 Almindelige danske Lægeforen., se Lægef. 2567 — danske Massageforen., se Massagef. . . 2570 — Hesteavls Fremme, Foren, til, se Ama­ ger Travselskab..................................... 2468 Almindeligt Dansk Vare- og Industri' lotteri, se Lotterier................................... 2566 Almindeligt Ingeniørforbund, se Ingeniør­ forbund, Almindeligt.............................. 2544 Alsang-Komitéen........................................ 2468 Amagerbanen, se Privatbaner..................... 2589 '»Amagerbanken.......................................... 2468 Amager Birk, se Søndre Birk..................... 2623 — Sognefogeder i, se Sognefogeder . . . 2609 Amagermuseet............................................ 2468 Amagermuseets Venner............................. 2468 Amagers historiske Saml., se Amagermus.2468 Bemærk: 2. Bind begynder med Pagina 2401.

Emneliste

Anno—Au gu

2403

Side

Side

Side

Annonce- og Reklamebureau, Statens, se Statens Annonce- og Reklame . . . 2612 Ansgarius-Foreningen................................... 2470 Ansgarkirken................................................. 2470 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste Ansgars Kirke, se Katolske Kirker .... 2548 Antiksamlingen, se Nationalmuseet .... 2578 Antikvarboghandlerforeningen.................... 2470 Antikvar Carl Jul. Petersen’s Hjælpefond, se Petersen’s. ........................................... 2585 Antroposofi, Studieskolen for...................... 2470 Antroposofisk Selskab i Danmark............... 2470 Apolloteatret, se Teatre............................... 2625 Apostelkirken............................................. 2470 Apostolisk Kirke, Ny, se Ny apostol. K.. 2580 Apostolisk Vikariat, se Katolske................. 2548 Apostolske Kirke, Den................................. 2470 Apotekerforeninger...................................... 2470 — se ogsaa Kreditforen., Apotekernes. . . 2556 Apoteksprivilegier, salgbare, se Afviklings­ kassen for................................................. 2467 Appeludvalg, se Toldraadet......................... 2628 Arabisk Mission, se Dansk Kirke-Mission i Arabien................................................... 2497 Arbejde adler................................................ 2470 Arbejderbeskyttelse, Udstillingen for . . . 2470 Arbejderbevægelsens Arkiv........................ 2470 Arbejderbevægelsens Erhvervsraad.............. 2470 Arbejderbevægelsens Org. t. Fremme af • almennyt. Boligbyg.................................. 2470 Arbejderbo, se Arbejderbevægelsens Org. t. Fremme af almennyt. Boligbyg. . . . 2470 Arbejderboliger, Foreninger for.................... 2470 — se ogsaa Alderdoms-Friboliger .... 2467 og Foreningen af 1865............................. 2513 Arbejderforbund,Kvindeligt,se KvindeligtA.2560 Arbejderforeninger, se Foreninger A, 1 i Emnelisten Arbejderforsikrings-Raadet,seDirektoratet for Ulykkesforsikringen............................. 2499 Arbejderhjem, Frdbg., se Frdbg. Arb. . . . 2519 Arbejderhjemmet Fredenshus, se Fredensh.2519 Arbojderhøjskoler, se Arbejdernes Oplys­ ningsforbund .......................................... 2470’ Arbejder-Idræts-Forbund............................. 2470 Arbejderkoncerter, se Studentersamf.. ... 2618 Arbejder Loge, Dansk, se D. A. L.......... 2495 Arbejdernes Andels-Boligforen., se Bygge- og Boligforening.................................... 2489 — Brændselsvirksomheder, Fællesraadet f. se Fællesraadet for Arb...................... 2524 — Byggeforening........................................ 2470 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste — Esperanto-Klub,se Esperanto-Klub.Arb. 2503 — Fællesorganisation................................. 2470 — Idræts-Forbund, se Arbejder-Idræts-F. 2470 — Idrætsklub, se Idrætsklub....................... 2543 — kooperative Byggeforening, se Bygge- og Boligforeninger...................................... 2489 — Kunstforening........................................ 2470 — Landsbank.............................................. 2470 — Læseselskab........................................... 2470 — Oplysningsforbund................................ 2470 — Radio-Forbund, se Radio-Forbund, Arb. 2592 — Radioklub, se Radioklub, Arb............... 2592 — Roklub.................................................... 2471 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste — Samariter Forbund................................... 2471 — Skakforb., se Skakforb., Dansk Arb. . 2604 — Tennis Klub............................................. 2471 Arbejdersangkor, De samvirkende . . . 2471 Arbejder-Skakklubber, se Skakklubber . . 2604 Arbejder-Udveksling, se Nordisk Arbej­ der-Udveksling........................................ 2579 Arbejdets vidensk. Org., se Komite f.A.v.O. 2551 Arbejdsanstalten Sundholm.......................... 2471 Arbejdsanvisning Arbejde adler............................................ 2470 Arbejdsanvisningf.Kbhvn.&Frdbg. . . . 2471 Arbejdsdirektoratet.................................. 2471 Arbejdsløshedskasser............................... 2475 Boghandlermedhjælperforening, D.d,. . . 2485 Centralmissionen..................................... 2493 Engageringskont. f. Handel og Industri . 2502 Erhvervs- og Vejledningskontoret for Døvstumme.......................................... 2503 Formandsforening, Dansk.........................2518 Fængselshjælpen...................................... 2525 Fæstemænd.............................................. 2526 Gjentofte Kommune............. .................. 2529 Handelsforeningen af 5. Juni 1864 . . . 2533 Handels- og Kontoristforen., Kvindernes. 2534 Handels- og Kontormedhjælperforb.. . 2534 Hjemløse Mænd i Kbhvn. ........ 2537 Ingeniørforenings Arbejdsforsikrings-, Engagerings- og Oplysningsbureau . 2544 d °urnalistforeningen, Provins-................. 2547

Arbejdsanvisning [fortsat) Juristforbundet........................................ 2547 Landsforeningen af Vanføre etc.......... 2564 Lærerforening, Danmarks........................ 2568 Musiker-Børs........................................... 2575 Musiker-Forbund, Dansk......................... 2575 Statsforhyringskontorerne.........................2615 Studenterforeningen..................................2617 Sygeplejeraad, Dansk.............................. 2621 Tyske Arbejdsanvisningskontor, Det . . 2630 Vinkyperforeningen................................. 2638 Arbejdsbørsen.............................................. 2471 Arbejdsdirektoratet...................................... 2471 Arbejdsfordelingsnævnet............................. 2471 Arbejdsforsikringsbureau, Ingeniørforenin­ gens, se Ingeniørforenings Arb................ 2544 Arbejdsgiverforening, Dansk, med derunder hørende Sammenslutn. og Foreninger. 2471 se tillige Tilføjelser efter denneEmneliste (Foreninger og Laug, som ikke hen­ hører herunder, er anført alfabetisk i Real-Registret efter deres Navn) Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring.............. 2474 Arbejdshjem for døvstumme Piger, seDøv- stumme Piger........................................... 2501 Arbejdshjem, Kbhvns.................................. 2474 Arbejdshus, Statens...................................... 2474 Arbejdsledere i Danmark, se Foren, af . . . 2514 Arbejdslederforening, Danskinspektør- og, se Inspektør- og Arbejdslederf................. 2545 Arbejdsledige, se Skolen f. A...................... 2605 Arbejdslejre, se Ungdomslejre.................... 2633 Arbejdsløshedens Bekæmp., se Landsforen. til Arbejdsløshedens Bekæmp........... 2564 Arbejdsløshedsfonden................................. 2474 Arbejdsløshedsforsikringen, se Arbejdsdi­ rektoratet ................................................. 2471 Arbejdsløshedskasser, Anerkendte............... 2475 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste Arbejdsmands Forbund, Dansk, se Fagfor­ bund ........................................................ 2503 Arbcjdsnævnet, se Arbejdsdirektoratet . . 2471 Arbejds- og Beskæftigelsesterapeuter, Foren, for, se Foren. f. Arb. og Besk. 2516 Arbejds- og Fabriktilsynet............................ 2475 Arbejds- og Forligsnævnet........................... 2476 se.tillige Tilføjelser efter denneEmneliste Arbejds- Og Socialministeriet........................ 2476 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste Aandssvageanstalter................................ 2465 Arbejdsdirektoratet.................................. 2471 Arbejdsfordelingsnævnet......................... 2471 Arbejdsløshedsfonden.............................. 2474 Arbejdsnævnet, se Arbejdsdir.................. 2471 Arbejds- og Fabriktilsynet....................... 2475 Arbejds- og Forligsnævnet...................... 2476 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste Arbejdsraadet ........................................... 2476 Arbejdsudvalg, Arbejds- og Socialmin.’s 2476 Beskæftigelsesudvalget............................. 2483 Blindeinstitut, Det kgl., i Kbhvn. . . . 2484 Blindeinstitut, Det kgl., paaRefsnæs. . 2484 Bøgildgaard (ved Kellerup) . ..... .............. 1687 Børneforsorgens Landsnævn, se Børne­ værn........................................................ 2492 Børneforsorgens Overinsp..................... . 2491 Direktoratet for Ulykkesfors.................... 2499 Døvstummeanstalter................................ 2500 Døvstumme-Inst. & -Skole i Fredericia. 1615 Døvstummeskolen i Nyborg..................... 1716 Epileptikerhospitalet i Nyborg..................1716 Forligsinstitutionen................................... 2518 Fællesudvalget (vedr. Arbejdsoverens- komster)............................................... 2525 Invalideforaikringsfonden, se Sygekasse­ væsen ..................................................... 2620 Invalideforsikringsretten.......................... 2545 Invalidenævnet (i Sønderborg)................. 1827 Lærlingeraadet......................................... 2568 Mæglingsraadet for kommunal Lægehjælp2576 Mødrehjælpen.......................................... 2576 Offentlig Forsorg..................................... 2581 Samfundet og Hjemmet for Vanføre . , 2599 Statens Institut for Talelidende. .... 2613 Stats-Ungdomshjemmet Braaskovgaard. 2617 Sygekassevæsen....................................... 2620 Udvandringskontor, Statens..................... 2631 Ulykkesforsikrings-Raadet...................... 2631 Ungdomslejre........................................... 2633 Ungdomsudvalg, Arbejds- og Socialmin.’s 2633 Vajsenhus, Det kgl................................... 2635 Voldgiftsraadet for Sygekasser og Læger2é38 Voldgiftsret, Den faste............................. 2638 Arbejds- og Socialministeriets Kontorfor­ ening, se Kontorforeningen i Instituti­ oner u. Arbejds- og Socialmin................. 2555 Arbejdsraadet............................................... 2476 Arbejdsteknisk Skole................................... 2476 Bemærk: 2. Bind begynder med Pagina 2401.

Arbejdstjeneste, Frivillig, se Landsfor­ eningen frivillig dansk Arbejdstj. . . . 2564 Arbejdsudvalg, Arbejds- og Socialmin’s. . 2476 Arboret, Statens, se Forstbotanisk Have . 2519 Arden, Firma-Register............................. .. . 2799 , Forretninger m. m.................................... 1589 Areal, Kbhvns, se Indbyggerantal................ 2543 Argentinsk Dan sk Foren., se Dansk Arg. . 2496 Argentinske Gesandtskab og Generalkon­ sulat, se Gesandtskaber............................ 2528 Arkitektforening, Akademisk........................ 2476 Arkitekt-Forening, Dansk.............................. 2477 Arkivarforeningen......................................... 2477 Arkiver, se i Emnel. Oversigten Biblioteker Arktiske Station............................................ 2477 Armeniervenner, De danske......................... 2477 Arnamagnæanske Haandskriftsamling. . . 2477 Arresthuse. . ................................................. 2477 Arresødal, se Classenske Fideikomm.......... 2495 Arsenal, se Vaabenarsenal............................ 2635 se ogsaa Jydske Arsenal (Hjørring). .1657 Artilleriet...................................................... 2477 se ogsaa under Aarhus............................ 1558 — — Holbæk............................1662 — — Ringsted.......................... 1775 Artilleriets Kaserner, se Kaserner. .. . 2548 Artilleriofficersforeningen........................... 2477 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste Artistforbund, Dansk.................................... 2477 Arvebiologisk Inst., se Universitets I. . . 2634 Asnæs, Firma-Register............................... ; 2799 —, Forretninger m. m...................................1589 Assens, Firma-Register................................ 2799 , Forretninger m. m...................................1590 Asserbolejren, se Ungdomslejre................... 2633 Assistenshuset.............................................. 2477 — Indleveringskontorer, se u. Laanefor- retninger i Fag-Registret, Afd. VII. . ."3477 Assistens Kirkegaard, se Kirkegaarde . . . 2549 — — Takster m. m., se Begravelsesv.. . . 2481 Assistentforen., Kommunal, se Komm. . . 2551 Association franco-danoi se.......................... 2477 Assumptionsklosteret, se Katolske Kirker 2548 Assurance-Comp. Baltica, seBaltica. , . . 2479 Assuranceforeningen Skuld..................'. . . 2477 Assuranceselskaber: Henvisning til de for- ' skellige ArterAssuranceselskaber, seFag- og Varefortegnelsen foran Afd. VII. . 2882 Assurandørernes Gaard................................. 2477 Assurandørernes Hus..................................... 2477 Assurandørernes Pressebureau...................... 2477 Assurandeurer, Private, se Private .... 2590 Assurandør-Societetet................................... 2477 Astronomisk Observatorium......................... 2477 Astronomisk Selskab . . 2478 Asylbestyrerind. Hjælpeforen., se Hjælpe'f.. 2537 Asyler for Børn (se ogsaa Daghjem, Fritidshjem og Vuggestuer) Asylet af 28. Maj, se Asylselskab, Det kbhvnske og Nørrebros.......................... 2478 Blinde, Forsørgelsesanstalt for................. 2484 Blindeinstitut, Det kgl., paa Refsnæs. . 2484 Børneasyl, Valby..................................... 2491 Dronning Caroline Amalies A., se Asyl2478 DronningLouisesA., se Asylselskab. .. .2478 Frederik d. 6. A., se Asylselskab, Det kbhvnske og Nørrebros..................... .. 2478 Frederiksberg A., se Asylselskab . . . 2478 Kbhvnske Asylselskab, se Asylselsk.. . 2478 Kong Chr. d. 9. og DronningLouises Asyl, se Asyl. . . ............................................ 2478 Christianshavns A., se Asylselskab, det kbhvnske og Nørrebros........................ 2478 Kronprinsesse Louises A., se Asyl . . . 2478 Kvindehjemmet........................................ 2560 Menighedsplejerne................................... 2571 Nørrebros Asyl. se Asylselskab, Det Opdragelsen, se Asylselskabet Opdr. . " 2478 Prinsesse Maries A., se Asyl ....’’ 2478 Prinsesse Thyras A., se Daghjem.' .' * ’ 2495 Sundbyernes A., se Asyl 2478 Teba, se Diakonissestiftelsen '. ' ’ ". ’ ’ 2499 Utterslev Daghjem............................... ’ ’ 2635 Utterslev Folkebørnehave og Fritidshj.. 2635 Asylskoles Minde, se Dronning Caroline Amalies Asylskoles Minde...................... 2500 •Athletik, Athletklubber m. m . 2478 (se ogsaa Kristelige F. U. M.)’. . ' ’ 2558 Attende April, Sønderjydsk’JJngdomsforen. 2478 Attende November, se Kunstnerforeningen af2559 Auditør, Statsbanernes, se Statsb..................2615 Auditørkorpset............................................. 2478 Augustenborg, Firma-Register..................... 2799 —, Forretninger m. m................................... 1591 Sanatorium, se Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse.................. 2578

Made with FlippingBook flipbook maker