Kraks Vejviser 1939 Gaderegister

2. Bind indeholder:

Vejviserens

Afd. V: Real-Register — VI: Firma- og Aktie ­ selskabs-Register — VII: Fag-Register — VIII: Island — IX: Udlandet Export Directory of Denmark

Afdeling III

1. Bind indeholder:

Afd. I: Kort og Planer — II: Gade og Hus-Register — Ill: Person-Register — IV: Provins-Register

Per son-Register for København.

Privat-Personer samt Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen og andre næringsdrivende Erhverv i København, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer under ét, med Angivelse af den fuld ­ stændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt, Telefonnummer og Postkonto Nr. — Navnene er ordnede alfabetisk i ét Register. Barberer, Frugthandlere, Viktualichandlerc og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man naturligst vil søge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opført i disse, men er udeladt i Person- Registret. I Vejviserens Tilføjelser (paa gule Blade foran i 2. Bind) er optaget et Antal Flytninger, som er kommet til Vejviserens Kundskab efter Person-Registrets Trykning. Grænsen mellem Person-Registrets og Provins-Registrets Omraade er vist paa omstaaende Plan, „Person-Registrets Omraade “ . En nærmere Vejledning i Brugen af Person-Registret findes paa næste Side. Tillæg: Liste over Døde. En Fortegnelse over kendte Danske, der er afgaaet ved Døden i Tidsrummet fra 16. November 1937 — 15. November 1938, med Angivelse af Dødsdagen.

Institutioners og Foreningers Adresser m. m. findes i Afd. V, Real-Register (foran i 2. Bind). — Adresser paa Institutioner, Forretninger og Privat-Personer udenfor København, se Afd. IV, Provins- Register.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker