Kraks Vejviser 1939 Gaderegister

2. Bind indeholder:

Vejviserens

Afd. V: Real-Register — — VII: Fag-Register

VI: Firma- og Aktie ­ selskabs-Register

Afdeling II

1. Bind indeholder :

Afd. I: Kort og Planer

— II: Gade-og Hus-Register — VIII: Island — Ill: Person-Register - IX: Udlandet — IV : Provins-Register

Export Directory of Denmark.

Gade-Register^ Hus-Register for København. A. Gade-Register. Gader. Veje og Pladser i Kobenhavn, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer med Angivelse af Postdistrikt, Kvarter eller Kommune, Rodekontor, Kirke (Sogn), Valgkreds, Politi- (og Rets)- kreds, samt Socialkontor.

B. Hus-Register. 1) København, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne i Københavns Omegn. Ejendomme, offentlige og private, ordnede efter Gader og Gade-Nr. Beboere,

Forretninger, Institutioner og Privat-Personer, anført i hver enkelt Hus med Navn, Stilling og Telefon. For Ejendomme i København og paa Frederiksberg findes endvidere Oplysning om: Matrikel-Nr. (Kvarterets Navn ses i Gade-Registret). Ejendomsskyldvurdering (E) naar denne er mindst 35.000 Kr. samt Grundværdi (G). Ejer angivet ved *, naar han bor i Ejendommen, ellers anført i Parentes. Gadeskitser. Oplysninger om Gadenavnes Oprindelse og om Fredning af Bygninger (i Klasse A eller B) i Henhold til Lov om Bygningsfredning af 12. Marts 1918.

Under 2) Villabyerne er medtaget: Bagsværd, Charloltenlund, Dragør, Gjentofte, Herlev, Holte, Hvidovre, Islev, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, st. Magleby, Nærum, Rungsted (Postdistriktet

Rungsted Kyst), Rødovre, Skodsborg, Springforbi, Søborg og Vedbæk. Grænsen for Hus-Registrets Omraade er vist paa omslaaende Pllp.

En nærmere Vejledning i Brugen af Gade-Register og Husregister findes paa næste Side.

Optagelse i Kraks Vejviser sker efter Redaktionens Sken.

A. Gade-Register for København maa benyttes i Forbindelse med følgende Artikler i Real-Registret (Afdeling V foran i 2. Bind), der giver nærmere Oplysning om de forskellige Distrikters Omraade, Kontoradresse, Ledelse etc., samt eventuelt i Forbindelse med Kortene i Aid. I. Ejendomsskyld Kbhvnske Vurderingsformænd; Skyldkredsenes Omraade, angivet ved Kvartergrænser etc. Kirker (Under de enkelte Kirkers Navne : Sognegrænser, Kirkeværger, Præster, Organister, Kordegne etc.). Kvarterer (Inddeling i Roder og disses Grænser). Offentlig Forsorg (Lovregler, Socialkontorerne, Kommunelægernes Adresser og Træffetider m. m.). Politi (De kbhvnske Politikredses Omraade, Politistationer og Embedsmænd). Post- og Telegrafvæsenet (Post- og Telegrafkontorer, Embedsmænd; se endvidere Bestemmelser og Takster i 2. Bind). Rigsdagen (Valgretsbestemmelser, Storkredsenes Repræsentation). Rodeforvaltningen (Oppebørselskontorerne, disses Omraader, Embedsmænd etc.). Gader, Veje og Pladser er opført i alfabetisk Orden. Hvis Navnet er sammensat af flere Ord, er Ordningen foretaget efter det første af disse; f. Eks. Peder Skrams Gade under P., Sankt Annæ Plads under S., Dr. Abildgaards Allé under D., Nørre Farimagsgade under N., Ny Kongensgade under N. og Ved Stranden under V. Undtagne fra denne Regel er de Navne, der begynder med Store (st.) eller Lille (1.); de er indordnet under det følgende Ord, f. Eks. Storø og Lille Kannikestræde under K. Naar Gaden er opkaldt efter en Person, men kun med Angivelse af Forbogstaver, er Ordningen foretaget efter Efternavnet, f. Eks. H 0 Andersens Gade under A., F F Ulriks Gade under U. Til de optagne Personers og Firmaers Navne er føjet Stillingsbetegnelse og Telefon (2 Brugere af samme Telf. er ofte slaaet sam ­ men til en enkelt Optagelse, adskilt ved &); ved Hjælp af Stillingsbetegnelsea kan de eventuelt findes i Person-Registret og Fag-Registret, hvor nærmere Oplysninger (danske Ordensdekorationer, Varespecialitet etc.) maa søges. De optagne offentlige Kontorer o. 1. er udførligt omtalt i Real-Registret (Afdeling V foran i 2. Bind). Om Gader, der har skiftet Navn (eller er nedlagt) efter A ar 1800, vil man finde Oplysning i Artiklen Gadenavne i Real-Regi- stret (Afdeling V foran i 2. Bind). Her findes tillige oplysende Artikler om de offentlige Parker o? Anlæg, om historiske Bydele* om Slotte og andre offentlige Bygninger (se Oversigterne i Emnelisten), samt om de i Byen paa offentlige Steder opstillede Monumenter. Andre Emner, der har Berøring med Hus-Registrets Indhold, vil man i Real-Registret finde behandlet i Artiklerne Bygningsvæsen, Bygningsfredning, Stadsingeniørens Direktorat, Frederiksberg Birk, Frederiksberg Kommune, Nordre Birk, Søndre Birk O. S. V. Tallene, der angiver Vurderingssummen til Ejendomsskyld (E) og Grundværdien (G), er de ved 8. almindelige Vurdering pr. 1. Oktober 1936 ansatte Beløb med senere foretagne Omvurderinger. Det maa erindres, at Grundværdien er indbefattet i Ejen ­ domsskyldvurderingen, saa at Forskellen mellem de to Tal angiver Bygningernes Vurderingssum. I Artiklen Ejendomsskyld i Real-Registret findes Oplysning om de kbhvnske Skyldkredses Omraade og VurderingsformændeneB Navne og Adresser. Gadeskitserne kan ved Brugen sammenholdes med Kortene over København (i Afdeling I). At Hjørnestedernes Numre er angivet paa Skitsen, er navnlig i de lange Gader en Hjælp, naar Ruter skal planlægges. Som Regel er Gadeskitserne forsynet med en Pil, der viser Nord og Syd. B. Hus-Register for København Regler for Ordningen.

I Begyndelsen af hvert Aar udsendes nyreviderede Udgaver af KRAK S

LOMME - VEJVISER En Fortegnelse over Gader, Veje, Pladser og Torve i København og omliggende Kommuner med Oplysninger om deres Beliggen ­ hed og Postdistrikter. --------- Pris 2 Kr. --------- KRAK 5 KORT over KØBENHAVN ---------------- OG OMEGN ---------------- 15 Specialkort med fuldstændig Gadefortegnelse, Oversigtskort samt Sporvejskort. --------- Pris 2 Kr. ---------

Afdeling II. A. Gade-Register for København.

Postdistrikt: Forkortelserne af disse i anden Kolonne er forklaret i „Forkortelser og Tegn “ (se fjerde Side, forst i dette Bind). Hvor der ikke er Plads til Postdistriktet i Kolonnen, er det anført umiddelbart efter Gadenavnet i første Kolonne, f. Eks. Valby, Søborg, Gjentofte. Kvarter eller Kommune : De i denne Rubrik anførte Betegnelser er kbhvnske Kvarternavne, naar Rubrikken Socialkontor er ud ­ fyldt. Hvor denne Rubrik ikke er udfyldt, er det Kommunen, der er angivet. (Frdbg., Gjentofte, Taarnby, Gladsaxe o. s. v.) Rodekontorer: De 18 Rodekontorer betegnes ved: 2 (Nyropsg. 5), 3 (Bredg. 76), 4 (Lakseg. 19), 6 (Torveg. 29), 9 (Slagterboderne 9), 10 (Lyrskovg. 6), 11 (Nørrebrog. 63), 13 (Arresøg. 20), 14 (Stefansg. 48), 15 (Thorsg. 74), 17 (Østerbrog. 42), 18 (Livjægerg. 22), 19 (Jagtv. 227), 20 (Toftegaards PI. 10), 21 (Bratskovv. 36), 23 (Parkstykket 5), 24 (Ølandsg. 1), 25 (Gimles Allé 3A), (se iøvrigt Artiklen Rodeforvaltningen i Afdeling V, Real-Register for Kbhvn., hvor der ved den tilsvarende Betegnelse findes Rodernes Navne og Rodekontorernes Adresser). Frdbg.ske Ligningsdistrikter betegnes i samme Rubrik vedFl — F20. Nyboder er beliggende i St. Pauls Sogn, men alle til Søværnet hørende Personer her som andensteds i Kbhvn. har Holmens Kirke til Sognekirke. Valgkredsene (Afstemningskredsene) i Kbhvn. er betegnede ved deres Numre, 1 — 15; 2., 4. og 11. Kreds er delt i 2 Dele 9., 14. og 15. i 3 Dele, betegnede ved N, S, 0 eller V. (o : Kredsens nordlige, sydlige, østlige eller vestlige Del). 12. Kreds er delt i 4 Afstemningskredse: 0, Grøndalsvænge (12 V 1 ), Brønshøj (12 V 2 ) og Vanløse (12 V s ). De frederiksbergske Kredse er betegnet ved F 1, F 2 og F 3, hver delt i en vestlig og østlig Afdeling. Afstemningskredsene er samlet i 3 Storkredse: Søndre Storkreds (2., 3., 5., 7., 8. og 9. Kreds), Østre Storkreds (4., 6., 10., 11., 12. og 15. Kreds) og Vestre Storkreds (1., 13., 14., F 1., F 2. og F 3. Kreds). A 1, A 2 og A 4 betegner bliv. Kbhvns Arats 1. Kreds (Gjentofte), 2. Kreds (Lyngby) og 4. Kreds (Køge). Politikredsene F., N. og S. betegner henholdsvis Frederiksberg, Kbhvns Amts Nordre og Kbhvns Amts Sondre (med Amager) Birk og har Grænser fælles med de tilsvarende Jurisdiktioner. Tallene 1 — 9 betegner de kbhvnske Politikredse (se Artiklen Politi i Real-Registret). Socialkontorer: Tallene betegner do kbhvnske Socialkontorer (se Artiklen Offentlig Forsorg i Afd. V, Real-Register for Kbhvn. Bygningsdistrikter, Kommune-Lægedistrikter under Kbhvns Forsørgelsesvæsen (under Offentlig Forsorg) og Skyldkredse (under Ejendomsskyld) er omtalt i Afdeling V, Real-Register for Kbhvn. Alle de i Gade-Registret nævnte Gader og Veje m. m. hører under Kbhvns Overpostmesterembede og har indbyrdes Lokal-Porto (se Bestemmelser og Takster paa grønne Blade foran i 2. Bind).

!

i

j

I

I 1 M 3- o a O o o

1 *-• CD O tf_S

5 2 o a-

1 rM ■g-c o -ti

♦ Gade

Gade

Social ­

Valg ­

Kom ­

"S s

O .S tn g

arter

om-

T?

Iler

iune

litikr.

Kvarter eller

Post-

Sogn

mune

kreds

(Kirke)

Rode-

kontor

kontor

distrikt

Aabakkevej . .

Brønshøj Rosenborg Vanlose

21 21 4

F K

Grøndals Trinitatis Vanløse

12V 2 8 8

Agerlandsvej ......................... Agormosen Valby .... Agerskovvej Valby. . . . Agersøgade ......................... Agertoften Gjentofte. . . Aggersborggade .................... voldvej i Resten .... Aggervej Vanløse .... Agnetevej .............................. Ahlefeldts- 4 ul. Nr. og 20 — 30 Ahlmanns Allé Hellerup . . Ahlmannsgade .................... Ahornsgade ......................... Ahren kildes Allé .... gado 1 2-18

S Sundbyvest. 25 Højdevangs 9S 4 4

7 2 12V 3 8 5 6

Aabenraa

3 8 7

A 4 S A4 S Al N 6 7

Hvidovre Rødovre Gjentofte

Hvidovre Rødovre Vangede Frihavns Brønshøj Vanløse

Aabjørgvej Vanløse . . .

2 Bethlehems F5 St. Thomas F3O F

'

1-13 15-31 33-55 2 — 46 48 —54 56 — 78 80-86

V Udb.Klædebo

0 Udb.Klædebo 19 St. Jakobs 15 S 7

1

- - - - -

Frdbg.

-

— — — —

F2

0 Udb.Klædebo 18

2 8 -

N Udb.Klædebo 2 Bethlehems

5 6 - -

7 - - • 8 - - 8 6 7

Aggers-1 1-15 og 2-14 . Brh. Brønshøj

21 21 -

Grondals 12V 2 8

14 Hellig Kors - • Brorsons

- -

-

-

Vanlose

12V 3 8

8 4 5

-

12 0 -

s Sundbyester 25 Simon Peters 9 S 4

Taarnby Brønshøj Rødovre —

Taarnby A2 S Grendals 12V3 8

Aabyhøj Allé Kastrup . . (Kestnl.Nr.ogl.Nr. Aadicøt Islev Vanlose . . Aadalsvoj (1 — 57.

Nørrevold Gjentofte —

K

2 St. Andreas Trinitatis

3 1

21

F -

-

12V 2 - A4 s 12 0 6 12V 2 8 8

Al N 12 0 6

Hellerup Brorsons

Rødovre Brorsons Anna ' Husum Husum Brønshøj Søborg Davids Vanløse

N Udb.Klædebo 14

7 1

N Udb.hlædebo 14

1 88 — 110 <112 — 144

N Udb.Klædebo 11 St. Johannes 11S 6 S Sundbyester 25 Simon Peters 9 S 4 4 Ahrensbergsgade .... S Sundbyøster 24 Nathanaels 9N 4 4 Ajas Allé Valby .... Hvidovro Hvidovre A 4 S Aktæons Allé Valby . . . Hvidovre Hvidovre A4 S Albaniensgade .................... S Sundbyøster 24 Allehelgcns 9N 4 4 Alderdomsvej Kastrup . . Taarnby Kastrup A2 S Aldersrogade| 1-1 3° 9 g o~20 0 N Udb.Klædebo 13 Taksigelses Kingos 15 S 15 V 8 1

Aagado .

-

23 20 23 18 20 21 20 21 •

Husum Vigerslev

Brh.

Aagerupvej . • Aahaven Valby .

Timotheus 14S 9

( ulicro Nr. . Brh

15 V 8 8

Aakandevej < jj gu Nr. . .

A2 N 10 7 12V® 8 - -

Aakjærs Allé Søborg • • • Q Gladsaxe Udb.Klædebo

2 8 - 6

Vnl. Vigerslev Vb. Vigerslev - Vanlose

Aalekisto t 4 • og 14-252 vej 121-237 Aalholmsvej J ) 33-65 ok 30-80

Alderstrøst Passage . . . Alexandervej Charlottl. . . Alexandravej ......................... Alhambravoj ......................... Alléen Kastrup ....................

N Udb.Klædebo 11 St. Johannes 11 S 6

1

20 Timotheus 14 N 12V 3

9

Gjentofte Utterslev Frdbg. Taarnby Frdbg.

Al N

Messias

N V

15 Kapernaums 15V 8 F12 Frederiks bg. Flø F F9 Frederiksbg. F20 F F 10 Frederiksbg. F1V Kastrup A2 S - Solbjærg - -

8

Vigerslev Brønshøj Rødovre

Timotheus 12V 3 9 6

. . •

Aalstrup vei Valby Aalykkes Passago i . . . Aaløkkevc Aamosevei Islcv.

N F

Udb.Klædebo 14 Hellig Kors

7

5 6 I2V 2 8 A4 S 10 7 - to A4 S A 4 S A4 S 12V 2 8 1 5 A2 N 6 3 15 V 8 12V1 8

Grøndals Rødovre

8'

( 1 — 29 ( 2 — 28 i 1 — 15 ! 2 — 18 17

F

Brh.

Allégade

. . . .<31 — 37

- -

— — — —

20 Timotheus 14S 9 6

Valby

Aarestrupsvoj Valby . . . Q Aarhus- i 1-43 og 2 — 48 i 79 — 113og5O — 112 - gade Aarslevvej Islev Vanløse. . Aastningaardsvoj Valby. . Aavangsvei Valby Aavendiniren . . Abel Cathrines Gade . . . Abels Allé Søbortr. . . . Aarhus Plads . .

Davids

Udb.Klædebo 18

2 2

N Udb.Klædebo 15 St. Stefans 11 N 8

7

- Hans Egedes

-

Allersgade . . . <

-

-

Samuels Hvidovre Messias Vangede _

0 Udb.Klædebo 18 Hans Egedes 10 7

13

Rødovre Hvidovre Hvidovro Husum Gladsaxe Esaias Husum Grondals Maria Elias Apostel Solbjærg Hvidovre Garnisons Frederiks St. Pauls Garnisons Frederiks St. Pauls — — Holmens Gjentofte Vangedø Messias —

Rodovro Hvidovre Hvidovre Husum Gladsaxo Øatervold Husum Utterslev

Alhngvej Valby .................... Almevej Hellerup .... Almindingen Søborg . • . Alporosovoj ......................... Alrunevej Hellerup. . . . Alsgade . .......................... Aisikemarken Seborg . . .

Hvidovre Gjentofte Gjentofte Gjentofte Gladsaxe Husum Eksercerpl. Amagerbro Amagerbro —

A4 S Al N A 1 N 14 0 5 A2 N 12V 2 8

8 5 2 8 8 5 -

Brh.

21

S

Sundbyvest. 25 Højdovangs 9S 4

4

V Udb. Vester

9 3

Dyssegaards A 1 N

V Udb. Vester 10

Enghave Gladsaxe Husum Christians H. Tavsens Sundby Christians

0

Abildgaardsvade Abrikosvei . . . Absalons- 11 —43 Abildhøi

23 21

Brh.

Alstedvej .

. / . . . Brh.

21

8

F

101 — 133. . . .

S Amagerbro

6

2 S 4 4

Amager i Boule- / vard i

9

V Udb. Vester

1 5

2 — 14

-

-

— —

2 — 32 34 — 48

80-110 118-130 132-134

24

gade

1

-

- Gethsemane

-

6 6

Frdbg. Hvidovre

F 1

F30 F A4 S

V

Acaciavoj

\

__

— 24

1 — 31 37— 49 51 — 69 73-111

Achilles Allé Valbv . . .

4

S

Frelsers Sundby

9N 4

3 - - - 4 3 •

7 3 2

K St. An næ V.

1 — 61 63 — 93

Sundbyøster 24 Nathanaels

— — — — — — _

- -

-

95-111. . . . 113-117. . . .

90

8 7

Adel-

115-151 \ 153-177 \ 179 — 197 199-295

Filips

gade

_ _ _

_

4-32 34 — 58 60-102 106 — 108

25

- -

Simon Peters

Amager- brogade

9 S

-

8

24-26

Amagerbro

6

Christians 28

St. Lukas F20 F

F4 F3

f 1 — 15og2 — 12 • 17- 19ogl4-16

F -

Frdbg. øster Frdbg. _

- - - -

_

— —

>28

24

Adilsvej •

* •» 8 2

30 — \<2 34— 50 52 — 88 90 — 120 122 — 130 132 — 296

Nathanaels

Admiralgade . .

4 ’

K V

3

— —

Sundbyvestr.

Adolpb Steens Allé . . . Adolpbsvej Gjentofte . . Adriansvej. . . • • . . Aftenbakken Soborg . . .

F 5 St. Thomas F30 F

Sundby

Gjentofte Gjentofte Gjentofte

A 1 N A 1 N A 1 N

— — —

9S

S Sundbyester 25 Simon Peters 9S 4

4

-

-

Højdevangs

25

Jlollorup

Agavevoj 3

3

11 — 34

Iji 1 a o

1

1

j

i

1

'

1

i

1

□ '©' -0^ O .5

?. 's bo -å > I

Gade

Rode ­

Gade

Kom ­

OO >- o a<.2

CQ

K varter eller

K varter eller

m une

Kom-

Rode-

P ost d istrik t

m une

kontor

konf.nr

kontor

Social-

Social kontor

P o litik r.il

1

s Amagerbro 6

3-37 og 2 — 8

/

JChristians

2S

Bakkedal Hellerup . . . Bakkedraget Søborg . .

Dyssegaards Al N

4

4

Gjentofte Gladsaxe

Amager-) 39-41 fælled/ il

24

Søborg

A 2 N

Nathanaels

Fit F9

Frdbg.

j uligo Nr | lige Nr

V

Frederiksbg FIV F

-

-

-

- -

Bakkegaards Allé Bakkekammen Bakkelodet . . Bakkevej . .

vei r 49 — Husvilaeba- J \ rakker og 14 — 52 Amagorgado .............................. Amager Lan-( 1 — 141 dev.Kastrup (143-311, 2-312 Amager- lderfr.t.Oresundsv. Strand-t derfra t. Italiensv. i 279 og 180-2S0 vej Amaliegade ............................... Amalienborg .............................. Amalie Skrams Allé Valby. Amalievej ................................... Ambi a Allé Kastrup . . . Amerikavej .............................. Amicisvej .................................... Ammentorpsvej Hellerup . Amstcrdamvei ........................ Anchersvej Klpbg ...................... Andobakkesti .............................. Andemosevej ............................. Andersen Nexø V. Soborg II C Andersens Gade . . P Andersens Vej .... Anders Henriksens Gade . Andestien .................................... Andreas Bjorns Gado. . . Andreasvej Kastrup . . . Ane Katrines Vej| U ]j|® Anemonevej Gjentofte . . Angelgade ................................... Anker Heegaards Gade . . Anlægsvej Søborg .... bergvej I Kosten. . Annekegade .............................. Annettevej Charlottl. . . Annexgaardsvoj Vanløso. . Annex stræde Valby . . . Ansgars Allé Valby . . . Antoinette vej Valby . . . Antonigado ............................... Antvorskovvej Valby . . . Apollovej Vanløse .... Arendalsgade ......................... 0 Arildsgaardvej ....................... Brh. Arkonagade .............................. Arkturus Allé Kastrup . . Armeniensvej .............................. Arnager Allé Kastrup. . . Arnestedet Vanløse . . . Arnesvej .................................... , Brh. Arresøgadø .............................. .... 1 ul.Nr.t. AxelHeidesG. derfra S . . - K Arabiensvej . .... V - i til Prags Boulev. - - - 1281-405 og 282-484 Kst Amagertorv . . . | 2 — 24 K V V V Amorinvej Vanløse . . . 8 F N K F S N K F V V Annasvej Hellerup . . . Anne- i 1 — 13 og 2 — 14 . Brh K

-

Eksercerpl. Chrsthvns Taarnby

Sundby Christians Kastrup Taarnby

Brh Brh

21 23 23

Husum Brønshøj Utterslev Gjentofte

' Husum Brønshøj Grøndals Vangede

12V= 8 15 V 8 12V1 8

8 8 8

2 N 4 A2 S • • 9N 4

6

3

F

Al

Bakkevænget Gjentofte .

N

s Sundbyøste

Udb.Klædebo 15

6

Filips

N

4

t 1 — 37 ) 39 — 77 • J 2-36 (38 — 76

St. Stefans 15 V 8 Kingos St. Stefans 11 N

7

— — —

__

-

24 25

— —

Baldersgade . .

• __

90

- s

- Simon Peters 9 S

-

-

-

Kingos Kingos

Taarnby Strand Frimands

A2

Kastrup

N Udb.Klædebo 15

11 Ji 8

Balders Plads.

7

4 Helligaands

7

1

Gjentofte Udb. Vester Taarnby Vigerslev Gjentofte

Dyssegaards A 1 N

Baldrianvej Hellerup . .

3

V

10

Ballumrado . . Balsamvej Kastrup

Krist

140 5 A 2 s Al N 14 N 9 12V3 8 12V3 8 5 6

0.

6

K St. Annæ K St. Annæ

3 3

8 3

Garnisons Garnisons

Kastrup

. .

2 2 6

0.

8

3

20

Timotheus 14h 9

Bandholmvej Valby . . Banevej Charlottl. . . . Banovolden Valby . . . Bangsbo Plads Vanløse . Bangsbovej Vanlosø . . C T Barfoeds Vej . . . Barsehøj Hellenip . . . Bangertsgado . Bardenflethsgade

6

Valby Frdbg. Taarnby

20 Timotheus 14 Ji 9 F2 St. Markus F1O F

Ord nip Jesus Vanlose Vanløse Sundby Hellig Kors

Valby

10

6 7 8 8

A2 S

Kastrup

N Udb.Klædebo 11

Udb. Vester

10

140 5 6

21 21

Krist

Vanløse Vanlose

Fl( Frederiksbg. FIV F Dyssogaatds Al N

Frdbg.

Gjentofte llodovre

S F

Eksercerpl. 24

28 4 4

A4 S

Kodovro

F lf Lindevangs F2V F Dyssegaards A 1 N

Frdbg.

Sundbyøster 25 Simon Peters 9S 4

Gjentofto Norrevold Brønshøj Taarnby Hvidovre Gjentofte Udb.Voster Valby Brønshøj Hvidovro

4

Gjentofte Frdbg. Emdrup Gladsaxe Norrevold Amagorbro Brønshøj Chrsthvns Taarnby Gjentofte Udb. Vester Vestervold Gladsaxe Gjentofte Brønshøj Frdbg. Frdbg.

Skovshoved A 1 N

3 St. Andreas

K

7

1

Bartholinsgade Basnæsvej • .

2 8

F 9

1'20 F

12V= 8 A 2 S A4 S

Solbjærg

Brh

Brønshøj Taarnby Hvidovre Gjentofte

23

23

Grundtvigs 15 V 8 8

Bastiansmindev. Kastrup. Baunebakkevoj Valby . .

Soborg

A2 N

2

St. Andreas

3

1

Gjt Hol

Al

N

-47og2 — 48 Resten

5

Baunegaards- 41- vej ( Bavnehoj Allé Bavnevangen . . Bavnovoj Valby. Beatovoj Valby . Bechgaardsgade •

F i;

Godthaabs F2O F

8

2 S 4 15V 8 2N 4 A2 S A 1 N 14 0 5 A2 N A 1 N 12V 2 8 3 1

Nathanaels Bronshøj

V

140 9

4 8 3

10

Enghave

i 1-13 (

6

23

Reston

6

Frelsers Taarnby

23

15 V 8 A4 S 14N 9 A 4 S A 2 N

Brh

Bronshøj Hvidovro Timotheus Hvidovro Taarbæk Gjentofte Mossias Brønshøj b r undby Brønshøj Grøndals Ansgar

8 ø 1

F 7 F16

Mariendals F3V F

20

Valby

Kildevælds 15 N 7

0 Udb.Klædebo 19

Gjentofte Enghave Slotskirken Gladsaxe Messias Grøndals Brønshøj Rodovre Timotheus Timotheus Helligaands Hvidovre Jesus Ordrup

M Bechs Allé Valby . . . Bechsvej Klampenborg . .

Hvidovre Lyngby-Tbk.

10

6 5

2

Sundbyvøst. 25 Hojdovangs 9S 4

S

Bedfordvej . . . Beethovensvej .

4

Fredholms 14 0 9 6

V Kong. Engh. 10

Al N A 1 N

Gjentofte Gjentofte Brønshøj

Begoniavej Gjentofte. . . Bekkasinvej Hellerup . . .

21

8

-

12V2 8 8

23

Beidringevej . .

Brh

0 Udb.Klædebo 13 Taksigelses 15 S 8

Højdovangs 98 4

S Sundbyvest. 25 8 Suudbyoster 24

Bolfastvoj . . . . . . .

1

Gjentofte Rødovre

A 1 N

9N 4 12V2 8

Belgionsgado . .

4 8

A4 14 N

23

S 9

Utterslev

Brh

/ uligo Nr.

20 20 10

Valby

Bellahojvej ) ’ tø? Nr- til ) Ilvidkildev.

6

__ —

I2V1

Vigerslev

14 N 9 6

’ Resten 1. Nr.

Valby

-

-

14 N 9

6 3

4

Købmagor Hvidovre Vanlose

Skovshoved Al N Kildevælds 15 N 7 Kildovælds 15 N 7 Grøndals 12V2 8

2 S

7

Gjentofte Brønshøj

Bellevuevej Klpbg ....................

21

Bellisvej. . . . Bellmansgado . Bellmans Plads .

F

8

21

Vanlose

12V» 8 8

O Udb.Klædebo 19 O Udb.Klædebo 19

S Sundbyøster 25 Simon Peters 9 S 4

4 2

1

18 23

Ostervold

Citadels Husum Absalons Taarnby Taarnby Vanlose Bronshøj Simeons Sundby

Hvidovre

7

Bondstnipvej Valby . . .

6

Hvidovro Frdbg. Gjentofte

A4 S

Husum

15 V 8 8

Bendzvej . . .

F20 Lindøvangs F2V F

F

9

Udb. Vester

6

5

13

Messias

Bengtasvej Hellerup . . .

A 1 N 6 3 15 N 7

Taarnby

A2 S

Bentzonsvej . . Bergensgade . . Berggreensgade . Bergthorasgade . Bennggaardsvej V Beringsvej . . .

Godthaabs F20 F

Frdbg.

F8

F 0

S Sundbyøster 25 Simon Peters 9 S 4

4

Citadels

Østervold

18

Taarnby Vanlose Brønshøj

A2 S 12V 3 8 12V 2 8 11 N 6 2S 4

0 Udb.Klædebo 19

Sions

1

21 23 24 6

8 8 1 4

6

H. Tavsens 28 4

Amagerbro Hvidovre

S

Hvidovro

r alby . .

A4 S

N Udb.Klædebo 13

F18 Godthaabs F2V F

Frdbg.

F

Eksercerpl.

Gjentofte

Berlingsbakke Charlottl. Bernhard Bangs Allé . . . Bornstorfflund Allé Charlttl.

Ordrup

A 1 N

Frdbg.

F17 Godthaabs F2V F

F

Nr. t.Åxolfte., ’ '.' Q -

-

-

-

-

-

Amagerbro rAabiceijr*.

H. Tavsens

Gjentofte Slotskirken

Gjentofto Vestervold Udb. Vester Gjentofte ..

Al N

ve J ( derfra Arveprinsensvej ........................ Asgaardsvej .............................. Asger Rygs Gade .... Askov Allé Kastrup . . .

2

3

ulige Nr.

I

V

5

. .7 F2V FIV

-

-

F 14'] F 15

bo ’ ttjærg ' Frederiksbg.

Maria

Bv.uo'*?'

F F

*»2

Frdbg. Frdbg.

F

-I

y

30-40

V V

Dyssegaards Al N

5 5

9

13

1-67 Hell

Absalons Taarnby

Udb. Vester

- • - •

— — — — — —

-

Gjentofte

69-137

A2 S

Taarnby

1 Aekøgade ................................... 0 Udb.Klædebo 19 Kildevælds I5N 7 Asminderødgade .... Asmussens Allé ....................... N Udb.Klædebo 14 St. Stefans 120 8 7 V Frdbg. F 15 Frederiksbg. FIV F Asnæsgade ................................... N Udb.Klædebo 13 Simeons 11 N 6 1 Assensgade ............................. ø Udb.Klædebo 19 Davids 10 7 2 As ters vej ................................... Brh. Husum 23 Husum 15 V 8 8 Astriflsvej Kastrup. . . . Taarnby Taarnby A2 S 8 Astrup- 1 1 — 13 3rh. Vanlose 21 Vanlose I2V 2 8 vej »Rest ul.Nr.og LNr. - Brønshøj 23 Brønshøj - - Asylgado .................................... K Øster 4 Holmens 8 2 3 Athensvej ................................... S Sundbyøster 25 Simon Peters 9S 4 4 Augustagado .... S Sundbyøster 24 Filips 90 4 4

141-193 Chi. 2-138 Hell

Hellorup Messias Ordrup Gjentofte Enghave Grøn dal s Solbj ærg Hvidovre —

Bernstorflsvej

'

140-162

170 — 216 Chi.

-

218-246

Gjentofto Udb. Vester Brønshøj

Bernstorffsvænget Gjentofto

A 1 N

9

V

Bevtoftgade . . A F Beyers Vej

13

5

6 8

21

F

12V2 8 FIV F A4 S 9 S 4 F30 F

V

Frdbg.

Rianco Lunos Allé ....

F 10

Hvidovro

. . .

Bibliotekvej Valby

4

8 Sundbyøster 25 Simon Peters 8t. Markus' Frdbg. F2

Biens Allé

. .

V

Billo Brahes Vej

August Wimmers Vej Valby Aurehojvej Hellerup . . . Aurikelvej Valby .... Auroravej Vanlosø .... Avnbøl Allé Kastrup . , . Avnsøiej Gjentofte . . . AxelHeides julige Side .... Axeltorvi . .............................. Azaleavej ( 1 — 19 og 2 — 24 Gade I lige Side Axelhøj Vanløse

Billesborgvej Vanløse. . .

21

6

Vanløso Hvidovro Vigerslev Utterslev

Vanløse Hvidovre

14 S 9 A 1 N

I2V> 8 8

Timotheus Hellerup

20

Valby

Birko Allé Valby

A 4 8

Gjentofte Frdbg. Rodovre Taarnby Gjontof'te Amagerbro Eksercerpl. Rodovro Vestervold

Birkebakken Valb r. . . .

20 23

Timotheus 14N 9 6 Kapernaums 15 V 8 8

F9 Frederiksbg. ?2V F

1-39 85-93 2-86 90-92

N

Rodovre A 4 S Australiensvej ........................ 0 Udb.Klædebo 19 Kildevælds 15 S 7 1

Brønshøj Grundtvigs Bronshoj

Birkedommervej <

Taarnby Gjentofte H. Tavsens Rodovre Domkirken __

A2 S A 1 N 28 4

(

-

-

- -

Birkegade . . . Birkehøj Hellerup

Udb.Klædebo 11 St. Johannes 4S 6

4 -

S

6 -

N

1

-

-

l)y8seg; ‘ atds A 1 N

Gjentofte Taarnby Vanløso

s

Birkevang Kastrup .... Birkholmvej Vanløse. . .

A2 S

Kastrup Vanlose

A4

I2V ’ 8 8

5

V

21

2

3

1

Birmavoj . . .

S Sundbyøster 25 Simon Poters 9 S 4 4

Frdbg.

F 9 Frederiksbg. F2V F

N

| 21 — 35og26 — 42

Valby

. .

Bisiddorvej

15 V 8 15 S 8

Kapernaums Taksigelses

15

-

Utterslev

F 20

8 1 1 1

-

0 Udb.Klædebo 13

Biskop Krags Vænge . . . Bispebjerg Parkallé . . .

i

••

23 15 Grundtvigs 15 V 8 Grundtvigs 15 V 8 ■'16 Mariendals F3V F 23 Kapernaums 15 V 8

Emdrup Utterslev Frdbg. Utterslev Udb. Vester

N N N N V

Baadsmandsstræde . . •

2N 4 A 4 S A2 S 90 4

Bi8pebjergvej Bispeengen Bispevej. . . . Bissensgade . . . . Bjelkes Allé . . . . Bjarkesvej

K

3

Chrsthvns Hvidovre Taarnby

6

Frelsers Hvidovre Taarnby

. . . •

Baarsevej Valby Baaringvej Kastrup

. . •

8

140 5 6

Backersv ' 1

°& 2 ~38

S

Sundbyøster 25

4

Krist

Filins

10 K3

1 91-175 ogSO — 150

C 1

F

-

Simon Poters 9 S - 24 Alleholgens 9N 4

-

F20 F 120 8 A4 S 2V« 8 2V2 8

St. Lucas

Frdbg.

Sundbyøster

4 3 4 5 7 - 5 -

S K S

Anna

Badensgade .............................. Badstuestræde ........................ Bagdadvej .................................... Bagerstræde ... 1 2 __ 12 Baggesens- i 1 — 31 og 2 — 32 i 1 — 9 Bag Raadbnset ........................ Bag Sondermarken Valby . Bag Torvet Seboig. . . . gade 1 33 — 37og34 — 38

Udb.Klædobo 14

N

V •

7

Helligaands

4

Bjergagervej Valby . . Bjergmarks vej . . . . . Irh. Bierg8tedvej . . . . . . Urh. B^eigtofton Hellerup . . . Bjernedevej ..... Bjerregaards Sidevej Valby Brh. Bjerregaardsvej Valby . . Bjorringbrovej Islev . Bjeverakov Allé ^alby . . X Irh.

Snarens

Hvidovre Husum Husum Husum Jesus Jesus Rødovre Hvidovre

1

3

Hvidovro Husum Husum Gjentofte Husum Valby Valby Rødovre Hvidovre

Sundbyøster 25 Simon Peters 9S 4

23 23

8 8 8 6 ft

Udb. Vester

5 e -

1

V

9 2

Elias

Dyssegaards A 1 N

2V2 4N

Udb.Klædebo 11

8 9

N

Blaagaards Hellig Kors Slotskirken

21

5

-

- 3

-

10 10

1

4N 9 A4 S A4 S

Vestervold Frdbg. Gladsaxe

2

V

F9 Frederiksbg. : ?20 F

-

A2 N

Gladsaxe

II — 35

af

X C CL,

i

i

i

|

|

|

i

i

|

i

bD ’ S

CS M bo

Gade

Grade

Social ­

bOX I ’ m °

"oo O *

K varter eller

K varter eller

P o st-

Kom-

m une

Rode-

Kom-

m une

Rode-

1 kontor

kontor

Social-

kontor

kontor

d istrik t

Politikr.l

2 Chll

Al N

Gjentofte

Bregne-

f

Ordrup Messias

A4 S A2 s A< s

Bjødstrupvej Vanløse. . Bjembaksvej Kastrup. .

Rodovro Taarnby Rødovre

Rødovre Taarnby Rødovre

- -

-

— -

-

gaards- : uligeNr. og 4-24

26-30 Hel

1

vej

Bjørnevej Valby

N

Bregners dgado ....................... Bregnevej Gjentofte . . . Broidablik Allé ........................ Bremensgade ..............................

Utterslev Gjentofte

Kapernaums 12V ’ 8

7

Bjernsonsvej Valby . .

9 8

15

6 8 - 7 8 1

Jesus

14

20 21 11 11 15 23 2

Valby

Blaabærvej. . .

Al N

Gjentofte

Utterslev

F

12V

Grøndals Blaagaards BethJehems Blaagaards

S Sundbyvest 25 Højdevangs 9 S 4 S Sundbyøstei 24 Allehelgens 9N 4

4 4 3 4 4 4

Bl aa-

6 7

j 1 — 33 og 2 — 2 i

5

N Udb.Klædeb

-

-

gaardsg. | 35— 59og26 — 46

Brom orb olm

Øster

K

Holmens Taarnby Sundby Sundby

Blaagaards Plads Blaamejsevoj . . Blaamunkevej. . Blaaregn Allé Kastrup Bladbillevoi Isløv Blankavej Valby.

4

2

5 6 12V 8 A2 S A < S

8

N Udb.Klædeb

Brenderupvej Kastrup

. .

Taarnby

A2 S

Uttørslov Erndrup Taarnby Rødovre

Ansgar

N N

S S Sundbyøstei 24 Sundbyvest 24 S Sundbyvest. 24

Breslaugado

Grundtvigs 151 8

Allehelgens 9N 4

Biigadegaardon ........................

2S 4 2S 4

.

Kastrup Redovre

1 1 — 11 147 — 51 ) 2-46 (48-66

Brh

Eksercerpl. Sundbyvest. Eksercerpl Udb. Vester Chrsthvns Gjontofte

Valby

Timotheus 14b 9

6 1

20

-

Brigadevej

N Udb.Klædebc 11 St. Johanne 4 S 6

Nathanaels

- -

( Blegdamshosp. 1 Rigshosp.-Evangh.

-

-

-

-

4N 7 4 S 6 4N 7

Bleg-

— — — —

— —

• - - - 4

17 11 17

0 N

s Sundbyvest. 25 Hojdevangs 9S 4 4

Bristol Allé Broagergade

dams - <

2 — 42 44 — 78 80 — 132

e -

V K

13 5 2N 4 A 1 N

6 3

vej

Fredens Nazareth Messias Messias Hvidovro Gjentofto Gladsaxe Rodovro Solbjærg Husum Frelsers Enghave Davids Husum Ansgar Vanløse

St. Matth. Frelsers Ilollerup

10

-

-

-

Broborgsgado .............................. Brodersens Allé Hellerup . Broderskabsvej ........................ Brog aard 6voj/ 1 — 33 og2 — 26 Gjentofte \ Resten Broholms Allé Charlottl. Brofogedvej

6

s Sundbyøster 24 Nathanaels 9N 4

Blekingegade . .

Frdbg.

F14 Lindovangs F2V F 15 Kapornaums 15 V 8 8

A 1 N

BMdahlund Charlottl. . . . Blidabpark Charlottl. . . . Blokhusvoj Charlottl.. . . Bloksbjerget Klampenborg Blommehaven Valby . . . Blomstermarken Soborg . . Bluovang Allé Islev . . . Brh Bl is kær Valby

Gjentofte Gjentofto Hvidovre Gjontofto Gjentotte Vigerslev Gladsaxe Rodovro Frdbg. Utterslev Chrsthvns Udb. Vester Husum

F

Utterslev Gjentofte

N

A 1

N

N

A 4 8 A 1 N

Al

Gjentofto Vangode

- -

Skovshoved Al N

Gjentofto

Skovshoved Al N Timotheus 14 S 9

7

J 1 —35 . . .

N Udb.Klædobo 14

5 6

Brorsons

20

6

Brohusgade Broksøvej .

-

-

(

2-20

120

A 2 N A 4 S F2V F 15 1 8 2N 4

12V ’ 8

8 3 8 6

Brønshøj Snarens Utterslev Udb. Vester Hvidovre

Brønshøj

23

Brh

Brolæggerstræde Brombærvej

....

4 Helligaands

. . .

1

Blytsvej

F 14

3

F

K F V

Grondals St. Matth. Hvidovro

21 10 21 21

Blytækkervej . . Blæsenborgvoj . Bodonhoil's Blads Bodilsgade. . . Bogensegade . . Bogenæsvej . .

12V 1 8 14 C 5 A 4 S 12V= 8 A 1 N 28 4 15V 8

15 Kapernaums 151 8

N

8 8 3 6 2 8 8 8 8

Brorsonsgado .............................. Brostykkevej Valby . . .

Brh

23

6 9

K V

Brovænget . Brunevang .

Husum Husum

12V= 8 8

5 7

Husum Husum Messias Sundby Husum

Brh Brh

13 10

8

0 Udb.Klædebo 19

L E Bruuns Vej Charlottl.

.

Gjentofte S Suni ’ byvest. 24

Husum

12V' 8 12V 1 8 12V n 8

23 15 21 15

Brh

4 8 1 6 1 3 1

Brydes Allé

Bogfinkevej

. .

Utterslev Vanlese Utterslev Frdbg. Hvidovre — Hvidovre Erndrup Utterslev Hvidovre Taarnby Øster

N

Bryggerensvej ........................ Brh

Husum

Bogholder Allé Vanløse

23

0 Udb.Klæd obo 13 Taksigelses 15S 8

Bryggergade

Bogtryk- (

Kapernaums 15 1 8

2 — 16

N

Bryggeri vej Valby

. . .

Valby

-

-

-

-

-

keivejjf. Landsdommerv. Bogevej .......................................... H C Bojsens Vej Valby. .

Jesus

14 S 9

20

Grundtvigs

0 Udb.Klædebo 19 N Udb.Klædebo 13 Sundbyøster 24 K Vester

Bryggervangen ........................ Bryghusgade .............................. Brynhildegade ........................ Brødhøj Gjentofte .... Brødrevej Soborg . . . . Brendager Valby .... Brønderslev Allé Kastrup . Brøndsteds Allé ........................ Brøndumvej Vanløse . . BroriJunds Allé HeUerup. . Brønshojgaardvoj .... Brh. Brønshøjholins Allé. . . . Brh. Brønshøj Kirkovej .... Brh. V Bryssolgade S Brondkærvej Valby . . .

Kildevælds 15 S 7

F 8 Mariendals Hvidovre

F S

F3V A 4

F

2 Slotskirkens

1

3

Boldbusgado . . Boltonvej . . . Bolystvoj Valby. Borahusvej . . . Bomsluttervej. .

15 V 8

4

Kingos Sundby Gjentofte Vandede Hvidovre Taarnby Jesus Frdbg. Vanløse Brønshøj Brønshøj Brønshøj Brønshøj Grøndals Gladsaxo Lyngby Gladsaxe —

2 3

Holmens

8

K S

9N 4 4

Sundbyvost. 25

Hojdevangs 9S 4

4

Gjentofte Gjentofte Hvidovre Taarnby Valby Frdbg. Vanløse Gjentofte Bronshøj Bronshøj Brønshøj Brønshøj

A 1 N Al N A 4 S A2 S 14 N 9 F1V F 12V3 8 12V 2 8 15 V 8 15 V 8 12V 2 8

Hvidovro

A 4 S

19 15

Grundtvigs 15 N 7 Grundtvigs 15 V 8

0

1

8

N

N Bonavents Allé Valby. . Borgbygaard Allé Kastrup V A Borgens ) ulige Nr.

A 4 S A2 s

Hvidovre Taarnby Enghave Christians Garnisons Frederiks St. Pauls Frederiks —

6

20

Udb. Vester 10

14 0 9 6

F 15

V

8

-

-

-

-

Vej

lige Nr.

Valby

1

21

s K

Dyssegaards A 1 N

Borgerbo . . .

24

2S 4 4

Amagerbro St. Annæ V.

8 8 8 8

4 3

/ 1 — 19 og 2-62 121 — 47 <49 — 87 og 66-132

3 2

23 23 23 23 21

7

Borger gade

8 -

- •

__ —

-

189-93

^9 og 2 — 66 51-61 og 68-82

Brønshøj- 1

Brh.

• 1 6 6

-

-

134 — 144

\

vni

-

. (3

63-87

0 Udb.Klædebo 19

15 N 7

Sions

norgervænget , | igø Nr

-

Budd. )1- 319 og 2 — 266 Sob

Gladsaxe

A2 N

Kildevælds

Borgbaven Valby

-

-

Hovodg. (321

20

Vigerslev

Timotheus 14 S 9 Frodholms 140 9

Bsv.

Borgm. Christi- J 1-27 og 2- G arnens Gade »f. Enghavøv. Borgmester G odskesens Plads Jensens Allé (fra O-Allé Borgmester-) 1 — 3 og 2 — 6 Borgmester j 1-9 og 2-22

l 15- 87 og 18A-90 Ly. Lyngby -Tbk.

V Kone. Engh. 10

A2 N

Bud- ) 89- -117og94 — 136 dingov.j 119 — 387 og

__

__

-

Gladsaxe

13

Frdbg.

F 0

F20 Lindovangs F2V F

-

Udb.Klædebo 17

St. Jakobs

178-534 Sob.

10

7

1

Buen . . .

Frdbg. Vanløse

St. Johannes 4N St. Stefans 15 V 8

F 19 Lindovangs F2V F

F

N Udb.Klædobo 15

12V3 8

Bnlbjergvej Vanløse . . . Bulgariensgadø ........................ Buntmagervoj ........................ Burmeistersgade .... Baskager Vanløse .... Bygadon Soborg. .... Bygholmvej Vanløse . . . Byglandsgade ............................. Bygmarken Søborg .... Bygmestervej .............................. Bykildevej Valby .... Byledot Gjentofte .... Bustrupgade Bya gervej .

7

Vanløse

8 4 8 3 8 6 4 8 4 8 6

21

A

-

-

- 8 4 2

( Resten . . .

. Kingos

vangen

Sundbyøster 24

Alleholgens 9N 4 15 Kapernaums 15 V 8

S

Utterslev

15

Utterslev Chrsthvns Vanløse Udb. Vester

Grundtvigs 15 V 8

Borgskrivervoj .

N

N

S Sundbyøster 25 Simon Peters 98 4

6

Frelsers Vanløso Enghave Gladsaxo Vanløse Sundby Gladsaxe

2N 4 12V 3 8

K

Østervold Bronshøj

Bornholmsgade . .

St. Pauls Brønshøj

3

21

8

3

K

. ( 1-37 og 2-38

_

.

21 23

12V 2 8 8

9

Brh.

5

13

V S

Borrebyvej

Roston

Sundbyvest. 25 Hojdevangs 9 S 4

Borthigsgade . .

Gladsaxo Vanløse Gladsaxe Utforslev

0 Udb.Klædebo 13 Taksigelses 15 S 8

A2 N 12V3 8 2S 4 A2 N 14 N 9 A 1 N F1V F F3O -

1 7

2-24

1 — 35 og

21

N Udb.Klædebo 14

12 0 8

Anna

103 — 143ogl02 — 156

Eksercerpl. 24

Frdbg.

F 16 Mariendals F3V F

S

Borups

177

Utterslev

12V 1 8

21 14

Grondals

8

Allé ' 179

__ — __

- -

15 Kapernaums 15 V 8

N

Valby

201-259

Jesus

Ansgar

20

__

158-236 j 1-7 (26 — 30

Vangode Solbj ærg

Gjentofte

15

Frdbg.

N Udb.Klædebo 14

F 10

12 0 8

Anna

1 — 5 C . . 7 — 15 . .

7

V

Borups Plads . . Bo8enipvej . . . . Bostamose Klpbg. . Botoftevoj . . . .

— — — — —

F1

St. Stefans

Husum

F7 St. Thomas F 11 St. Markus fig

12 V 2 8

. .

Husum

27

23

Brh.

8

1

Bulowsvej

Gjentofte

Skovshoved A 1

N

2 — 12 14 — 26 28 — 50B

-

Husum

F2

Husum • Lyngby St. Matth. Rodovro St. Stefans Kingos Davids Timotheus

15 V 8 8

Brh.

23

-

Boveskovsvoj Klpbg. . . .

Lyngby- Tbk.

St. Thomas F3G

A2 N 140 5 A4 s

i 1 — 17 V Udb. Vester

Valby Husum Husum

Jesus Husum Husum

6

20 21 23 23 23 21 23

Byroosevej Valby . . . .

14 N 9

9

6

»wyesgaae. . . . »2-8 Brabrand vej Islev Vanlese ) 1 —29 og 2 — 20 Brageggade |.31 — 35og22 — 28 »r. j Brammingegade . . Bramslykkevej Valb Brams Sidovoj Charlottl. Bramsvej Charlottl. Branddammen . . Branddamsvei Søborg. . Li 1 Brandes Allé . Brandholms Allé Vanløse Brannersvej Charlottl. . . Bratskuvvej Vanløse Brattingsborgvej Kastrup . Breuageivoj Kastrup Bredahlsvej Valby . .... Bredegaards Allé Valby. . Bredegrund. . . . Brede pr. Lyngby C J Brandts Vej

Byporten . Bystævnet . Bytinget . Byvangen .

Frdbg. Rodovro

F 12 Frederiksbg. FIG F

12V 2 8 8

Brh. Brh. Brh. trh.

8 8

15 V 8 15 V 8 A 1 N 12 V 2 8 - - A2 N A 2 N

Brønshøj Brønshøj Gjentofte Brønshøj

Brønshøj

N Udb.Klædebo 15

15 V 8 7

Brønshøj 15 V 8 8

ø Udb.Klædebo Vigerslev

Vangedø Bronshøj Gladsaxe Taarbæk

•Bækkebo Søborg .......................

10 14 N

7 9

18 20

2 6

8

Bækko- (

1- -39 og 2 —36 Irh.

-

skovvej ( Resten

Gjentofte Gjentofte Husum Gladsaxe Frdbg. Rødovre Uttorslov Gjentofte Vanløso Taarnby Taarnby

A 1 N A 1 N

Ordrup Ordrup Husum

Gladsaxe

Bæverstien Søborg .... Bedkerbakkon Klpbgl . . . Bodkervej ..................................... Bøgehøj Hellerup . |. . . Bogovang Kastrup .... Bøgevej Hellerup . ) . . Bohmons- ) 1 — 25 og 6 —16 Bonnolandsvoi Vanlø8e\ . . anløse .. . Børglumvcj V gade (31-33

Lyngby-Tbk. Utterslev Gjentofte Taarnby Gjentofte

15 V 8 8

23

Brh

15 Kapornaums 15V 8 Dyssegaards A 1 N

8

A2 N

Gladsaxo

N

St. Thomas F3O F

F1

V

Kastrup Messias

A 4 S

A2 8 A 1 N

Rødovre

1

Grundtvigs L5V 8

N

15

4

Nathanaels 9N 4

Sundbyøster 24

A 1 N 2V 3 8 A2 S A 2 S 14 S 9

Ordrup Vanløse • Taarnby Kastrup Timotheus Lundto fto nvidovro

S

-

-

-

-

Allehelgons

8

21

8 8 3 3

Vanløse Vanløse Strand Strand Gjentofto Frdbg Taarnby

12V3 8 2V» 8

21 21

Vanløso Vanløso

. . . . V . K \ • Hellerup ,\ . K • •

4 Slotskirkens 4 Slotskirkens

8 8

Børsen . . Børsgade . Callison s vej ’

1 1

6

Valby jyngby-Tbk. Hvidovre

20

N S

A2 A 4

Hellerup

A 1 N

90 4

S K

4 2

Filips

Sundbyøster 25

3

’ 20 Lindevangs F2V F

Camilla Nielsens Vej . . \ Capollas Allé Kastrup . \

F

3

7

4

Garnisons

St. Annæ 0.

- •

Taarnby

__ —

__

- -

5 — 37

A2 S 98 4

3

4

Bredgade .................... 41-53 59 — 77

Filips

Sundbyøster 25

Caprivej. . Carit Etlars Vej Carl Baggers AlléCharlottl.(

S

Frederiks

-

F 12 Frederiksbg. Fl© F

Frdbg.

....

V

8

__ __

-

A 1 N

2-22 24-78

Ordrup Messias

Gjentofte

11-21 og 2-22

4 3

Garnisons

-

Reston

’ 12 ?roderiksbg. fig F

Bredskiftevej Kastrup Bredstensvej Vanlese Bregentveds Allé Gjentofte . .

Frdbg. Gladsaxe

V

Taarnby Rødovre Gjentofte

Carl Bernhards Vej . . . Carl Blochs Allé Søborg. .

Taarnby Rødovre Gjentofte

A2 S A4 s A 1 N

Seborg

A2 N

II -36

I

I

J

K varter ' eller I

{

j

|

|

£ a o cu

||

£

Gade

Gade

Rode ­

Valg ­

Post ­

Kom ­

0

Kvarter eUer

Sogn

mune

Post-

kreds

Rode-

mune

Kom-

Sogn

kontor

(Kirke)

kontor

I Social- |

(Kirke)

kontor

Social-

I kontor

distrikt

distrikt

A4 s 14 S 9 10 7 A 2 N 10 7 Al N 14ø 5 A2 s A4 S

Rødovre Frdbg. Valby

Carl Danfeldts Allé Islev Brh. Carl Feilbergs Vej .... F Carl Jacobsens Vej Valby . Carl Langes Vej Valby . . Carl Mollers Allé Seborg Carl Nielsens Allé .... Carohnevei Hellerup . . . Carstensgade . . Castbergsvej Valby . Castor Allé Kastrup . . . Catherine Booths Vej Valby Charlottl Stationspl.Charltt. Charlottenlundvej Hellerup ChristenBergs Allé Valby . Christen Koids Allé Kastrup Ceresvej . . . Ceylon vej . . . V Carl Plougs Vej , ulige Nr. lige Nr. V Carlsgade . S

21

Damstien Vanløse .... Damtofte Charlottl. . . > Danas Plads ...........................

Vanløse

Rødovre

Vanløse Gjentofte Frdbg. Frdbg.

12V 3 8

8

F 20 Lindevangs F2V F

Skovshoved A 1 N St. Markus F10 F F 6 St. Markus Flø F F6 Timotheus 14 S 9 F6 St. Markus F10 F F 11 — - - 20

V V

6 2 6

Jesus

20

Carl Johans Gade . . . • 0 Udb.Klædebo 17

) 1-7 og 2-8 • (27-41og26-44

St. Jakobs

Danasvej.

-

Valby

Timotheus 14 S 9

20

Gladsaxe

Danhaven Valby ...................... Danmarksgade ..................... Dannebrogs Allé Klpbg. . .

Gladsaxo

Vigerslev Frdbg. Lyngby-Tbk. Udb. Vester

6

V

0 Udb.Klædebo 19

1

Sions

St. Markus Flø F

Frdbg.

Fil F6

Lundtofto Apostel Gethsemane

A2 N

V

l 1 — 37 139 — 57

5

9

1

5

Sundbyøster 24 Allehelgens 9N 4

4

Dannebrogsgade . . \ 2 __ 38

- -

__ —

- -

Apostel

Gjentofte

Hellerup

9

13

- Gethsemane

-

6 6

V Udb. Vester 10

40 — 60

Krist

1

Timotheus 14 S 9

Valby Taarnby Hvidovre Frdbg. Gjentofte Gjentofte Valby Taarnby

Dannevirkegade ..................... Dansborg Allé Valby . . Danshojvej Valby .... Danstrnpvej .......................... Dans vej Valby ..................... Dantes Plads ............................ Degnemoso Allé ..................... Brh. Degnestavnen .......................... N V 0 V

Enghave Hvidovre

140 5 A4 S

Udb. Vester 10

20

6

Taarnby Hvidovre

Hvidovre Vigerslev Emdrup Hvidovre Vestervold Brønshøj Utterslev St. Annæ V.

Timotheus 14 S 9 Grundtvigs 15 N 8

6 1

20 19

F 1

Solbjærg F3O F

S Sundbyøster 25 Simon Peters 9S 4

4

Hvidovre

A4 S

2 Slotskirkens

Al N A 1 N

1

5 8 8 2 4 4

3

Ordrup Messias

Brønshøj

12V 2 8

23 23

Timotheus 14 N 9

Grundtvigs 15 V 8

6

20

St. Pauls

8 3

Taarnby A2 S Christian d. 2dens Allé . . s Sundbyvest. 25 Hojdovangs 9S 4 4 Christian d. 2dens Plads . s Sundbyvest. 25 Hojdovangs 9S 4 4 Christian d. 9. Gade . . . K Købmager 4 Helligaands 7 2 3 Christianehej Søborg . . . Gladsaxe Soborg A2 N Christian Paulsens Voj . . F Frdbg. F20 Lindovangs F2V F Christian Richardts Vej . . V Frdbg. F 1 St. Lukas F3O F Christiansborg . K Strand 4 Slotskirkens 8 1 3 Christiansborggade . . . Christiansdal Vanløso. . . V Vestervold 2 Slotskirkens 3 1 5 Rødovre Rødovre A4 S .... 41 — 11 og2 — 12 K Strand 4 Slotskirken 8 1 3 VUristiansg. j 14-22 - Vester 2 3 - - Christianshavns Kanal . . K Chrsthvns 6 Frelsers 2N 4 3 Christianshavn s Torv . . . K Chrsthvns 6 Christians 2N 4 3 Chrstianshs. )1-43 ogligeNr. K Chrsthvns 6 Christians 2N 4 3 Voldgade 149 — 61 - — Frelsers - - - Christiansholm Klpbg. . . Gjentofte Skovshoved Al N Chr.holms Parallelvej Klpbg. Gjentofte Skovshoved Al N Chr.holms Parkvej Klpbg. Gjentofte Skovshovod A 1 N Chr.holms Slotsallé Klpbg. Gjentofte Skovshoved A 1 N Chr.holms Tværv. Klpbg. Gjentofto Skovshovød A 1 N Christiansholmsvej Klpbg. Gjentofte Skovshoved A 1 N Christiansliolms 0 ... . K Chrsthvns 6 Frelsers 2N 4 3 Christianshvilevoj Charlottl. Gjentofte Ordrup A 1 N Christiansmindevej. . . . 0 Udb.Klædebo 19 Sions 15S 7 1 Christiansrovej Klpbg. . . Lyngby-Tbk. Taarbæk A 2 N Christiansvej )1 — 35og 2 — 38 Gjentofte Ordrup A 1 N Charlott!. ( Resten — Messias - - Christian Svendsens Gade S Sundbyøster Frdog. 24 Nathanaels 9N 4 4 Christian Winthers Vej . . V F 1 Solbjærg F30 F Christoffers Allé Søborg. . Gladsaxe Gladsaxo A2 N Christoph. Boecks Allé Søb. Gladsaxe Gladsaxo A2 N Citygade. . . . K Købmager 4 Helligaands 7 2 3 Citypassagen . . K Købmager 4 Helligaands Ordrup Skovshoved 7 2 3 Clarasvej Char-f ulige Side lottl. ( lige Side Gjentofte Al N ( 1 — 49 0 Udb.Klædebo 17 Frihavns 6 7 2 Classensgado. . . 51-67 - — 18 — - - 1 2 — 72 - Østervold • Citadols II A Clausens Vej Gjentofte Gjentofto Gjentofte A 1 N Clausholmvej Vanløse . . Vanløse 21 Vanløse 12V 3 8 8 Clematisvej . . Colbjørnsensgade ::: ; s V Sundbyvest. Vestervold 25 2 Hojde vangs Maria 9S 1 4 5 4 5

Delfingadø Delosvej. Derbyvej

3

K

S Sundbyøster 25 Simon Poters 9S 4 Sundbyvest. 25 Hojdovangs 9S 4 S

A4 S A 2 N A2 N

Rødovre Soborg

Dianavej Vanl ose .... Dickens Allé Soborg . . .

Rødovre Gladsaxe

S SundbyOvdr. 25 Hojdovangs 2 S 4 s Sundbyøster 25 Simon Peters 9S 4 F 1 St. Thomas F30 F Gladsaxe Soborg

4

Digevej .

Digtergangen Søborg. . .

4

Dirchsvej

Doktor Abildgaards Allé. . V Doktor Hindhedes Allé Vanl. Doktor Priemes Vej . . . V Doktor Willos Voj Valby Domusvej Klamponborg • •

Frdbg. Vanløse Frdbg. Hvidovre

12V 3 8

Vanløse

8

21

F 10 Froderiksbg. F1V F

A4 S

Hvidovre Taarbæk

Lyngby-Tbk. A 2 N Donaugade ................................ s Sundbyøster 24 Allehelgens 9N 4 4 Doras Allé Valby . . . Hvidovre Hvidovre A 4 s Dortheave, j 1-47 og 2-24 | 49-99 og 26-68 N Utterslev 23 Kapornaums Brønshøj 15 V 8 8 Dosseringen . . N Udb.Klædebo 11 2 Blaagaards Bethlehems 5 6 7

2S 4

.....................

Sundby

Dovregade

4

Sundby vest. 24

S

Skovshoved A i N

Drachmannsvej Klpbg. . . Dragsholm vej Vanleso . . Drochselsgado .....................

Gjentofto Vanloso Eksercerpl. Utterslev

12V 3 8

Vanlose

8

21

II. Tavsens 2S 4 4

S N

6

15 Kapernaums 15 V 8 St. Jakobs 15S 7

Drejorvoj Drejøgade

8 1 2

0 Udb.Klædebo 19 0 Udb.Klædebo 17 18 s Sundbyøster 24

6 7

Luthers

( 9 A L Drewsens Vej) o _ 14 Drogdensgado ..................... Dronningborgvoj Kastrup . DronningDagmarsAllé Valby

90 4 4

Sundby Taarnby

A2 S

Taarnby Valby

20 6 Dronning Elisaboths Allé . s Sundbyvest. 25 Ilojdevangs 9 S 4 4 Dronningomarken Gjentofte Gjentofto Gjentofto A 1 N Dron- 1 — 51 og 2 — 48 K Chrsthvns 6 Christians 2 N 4 3 ningensg. 55 — 79 og 50 — 70 - — - Frelsers - - - ( 1 — 11 K St. Annæ 0. 3 Garnisons 7 3 2 „ 13-31 Dronningens - St. Annæ V. 4 3 z • - Tværgado ’ ’ ’ 1 2 __ 14 - St. Annæ 0. Frederiks - - - l 16 —58 St. Annæ V. — Dronningønsvej ...................... F Frdbg. F 14 Solbjærg F2V F Dronning Louisos V.Charlttl. Gjentofto Vanløse Messias A 1 N Dronninglundvoj Vanlose 21 Vanløse 12V3 8 8 Dronning Olgas Voj . . . F Frdbg. F7 Mariondals F3V F ) 1-57 og 2-56 F Frdbg. F 17 Mariondals F3V F Drossel vej 1 63-81 og 60-80 • _ F 16 — - - - Dublinvej s Sfindbyvost. 25 Hojdovangs 9S 4 4 Dueoddevcj Kastrup . . . Taarnby Taarnby A2 S Duevej 1 1-65 og 2-60 F Frdbg. F 17 Mariondals F3V F 37-113 og 84-124 _ F 16 — - - Dunhammervej ...................... N Emdrup 23 Grundtvigs 15V 8 8 Duntzfelts Allé Hellerup . Gjentofte Hellerup Al N 9 — 39 V Udb. Vester 9 Absalons 13 5 5 2 — 14 , _ • Maria 1 Dybbels ­ gade 18-38 - Absalons Gethsomane St. Matth. 13 Timothous 14 N 9 10

1. Colbjørnsensgade . . . Collinsgade. . . Corneliu6mindev. Kastrup . Cort Adelers Gade Cottagevej Hellerup . . . CrillesTønnesensAlléKastrup . . .

V 0

Vestervold Østervold Taarnby Gjontofte Taarnby øster Taarnby Valby Taarnby Hvidovre

5

1

Maria Esaias Taarnby Holmens Messias Kastrup

5 2

2

6 3 A 2 S 8 2 Al N A2 S

17

K

3

4

s Sundbyøster 24 Allolielgens 9N 4 4 s Sundbyøster 25 Simon Peters 90 4 4

Cumberl andsgade Cypernsvej . .

Cypres Allé Kåstrup . . .

A2 S

Kastrup

Cæciliavej Valby

Timotheus 14 N 9 6

20

Dagebol Allé Kastrup . . Daglykkevej Valby . . .

A2 S A4 S UN 8

41 — 49 og 40 — 50 51— 53 og 52 — 56 1,55-61 og 58-70

Taarnby Hvidovre Samuels Kingos St. Stefans Sundby Gjentofte

-

-

6

og 2 — 10 12 — 38

N Udb.Klædebo 13

7

Dagmars- f

21 21

Husum Brønshøj

12V 2 8 8 12V 2 8 8

- -

-

__ __

Husum Grøndals Holmens Brønshøj Hvidovre Lyngby Taarbæk

Brh.

Dybokær

15

| 7 _45 O g 40

gane

- -

F

• •

. •

Dybendalsvej

Lundtofto A 2 N

Lyngby-Tbk.

Dybendalsvej Klpbg. . . . Dybensgade ...........................

Dag vej Hellerup. Dagegade . . . Dahlerupsgade . Dalbyvej . . .

Dyssegaards A 1 N

Gjentofto s Sundbyvest. 24

8 2 15V 8 A4 S

3

4

K

øster

4

2S 4 Al N

Dyblandsvangen ...................... Brh. Brønshøj

8

23

Dahlénsstræde Gjentofte . .

Gjentofto Vestervold Husum Gladsaxe

Hvidovre Lyngby-Tbk. Lyngby-Tbk. Lyngby-Tbk. Gjentofte

5

V

Dyrbæk Valby ..................... Dyrehavegaardsvej Klpbg. . Dyre- ) Skovridg. — Kildeøon. Kip. haven)Eremitagen Sprfb. Dyrohavevej tt.PeterLiepsV. •

1

2 Domkirkens

3

N N

A2 A2

Brh.

12V 2 8 8

Husum Søborg

21

Dalen Søborg. . ....

A2 N

Dalføret . . .

S Sundbyvest. 24 Hojdovangs 9S 4 4 F Frdbg. F 20 Lindøvangs F2V F

A2 N

Taarbæk

1-57 59-137 139-163 2-70 72-138 . 140-180

Skovshoved A 1 -

(Resten . . .

— —

Klpbg.

F 19 F 17 F14 F 18

6

9 1

Fredholms Domkirken

Dyreværnsvoj Valby . . .

13

20

Valby Klædebo Gjentofte Gjontofte

Godthaabs Lindevangs

Dalgas Boulevard

3

3

4

Dyrkøb .

K

Dyssegaards Al N Dyssegaards Al N

Dyssebakken Hellerup • .

.) 1-37 og 2-36 Hell Reston Sob.

,

Godthaabs

Dyssegaarasvoj )

N Dalhoffs Vej . Dalmosevej . .

-

Vangede Husum

F N

F 17 Godthaabs F2V F 23 Grundtvigs 15 V 8 Skovshoved Al N

Frdbg. Emdrup Gjentofte Amagerbro Gjentofte Gjontofto Gladsaxe Ilvidovro Brønshøj Gjentofte Gjentofte Rodovro Rødovre Vanløse Rødovre Rødovre Rødovre Vigerslev Hvidovre

8 4

Dyssevænget .......................... Brh. Dyvokcs 11-7 og 2-8 Allé • (9 — 13 og 10-12 • Dæmningen) 1 — 29 og 2 — 30 S

21

12V 2 8

8

Husum

Dalsgaardsvej Klpbg. . .

Sundbyvest. 24 Ilojdevangs 9S 4

ualslandsgade .

-

-

25 20

S

9N 4 4

Frelsers Vangedø Søborg Hvidovre Brønshøj Gjentofte Fredholm Rodovro Rødovre Vanløse Rødovre Rødovre Rodovro

6

6

Daktreget beborg .... Dalsvinget Hellerup . . . Daltoftevej Seborg . . .

Timotheus 14 N 9 Dyssegaards A 1 N Hvidovre A4 S

Vigerslov Hvidovre Gjentofte Brønshøj

Al N

Valby

Resten

Dyssegaards Al N

Dæmringsvoj Hellerup . .

A2 N A4 S 15 V 8 A 1 N 13 9 A4 S A4 S 12V 3 8 A4 S A4 S A4 s A4 S

8

12V- 8

, ■ . . . . Brh.

Dalumvej Valby. Dalvangen . . . Dalvej Gjentofte Damagervej . . Damgaardsvoj Kl

Dønnorupvej

Brønshoj

21

Brh.

8

23

Eborlsgado ........................... Eckørsbergsgade ..................... Eddagaardon ........................... Edelgave Allé Gjentofte. . Edelslundsvoj Klpbg. . . . Edelsmindevej ..................... Edisonsvej ................................ Edithsvej Charlottl. . . . Edlevej Hellerup .... Edvard Falcks Gade . . . Edvard Giæsels Vej . . . F V V

2S 4 4

Sundby Esaias Kingos Gjentofto Taarbæk

Sundbyvest 24

6

V Kong.Engh. 10

S 0

6 3 15 V 8

2 1

3

Østervold

Skovshoved A 1 N

Damhus Boulevard Valby Damhusdalsvej Valby. Damhusdæmningen Vanl. & Damhusengvej Valby . . . Damhustorvet Valby . . . Valby. . . .

N Udb.Klædobo 13

N N

A 1 A2

Gjentofto Lyngby-Tbk.

23 Brønshoj 12V 2 H F 10 Frederiksbg. F1V F

8

Husum Frdbg.

Brh.

8

21

Al N

Messias

Gjentofte Gjentofte Vestervold

N 1

Messias Slotskirkens

Al 3

Damparken Valby Damsbovej Valby

2

5

6

Timotheus 14 S 9

20

F 17 Godthaabs F3V F

Frdbg.

Damsholtevej Valby . . .

Hvidovre

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker