Kraks Vejviser 1938 personregister

'Barn—Bast

1‘ei‘son-itegisler for København

I I I — 9 11

B aru él F Y Fu l d m. u. M a g ist. O v e rre tssa g f. A raag erfæ lled v . 18'* [s] ® A m . 7029 - F a n n y F rø k en L e k to r C an d . m ag . L j k- k e sli. A l l é 2 A 1 E ® V 5189y - M a rie F rø k e n S p ro g læ re rin d e K ø b m a g erg . 492 m ® B y 4510 B aru g o L td ., A k ts ., G a m m e lto rv 1 0 ,1 2 KJ ® C en t. 10804 B arved M im i F ru e F o d p le je S t. T h o m as A llé 17 E |) V 4578 - F re d e rik M u sik e r v. L iv g a rd e n G am m el - to ftsg . 224 Ej ® B y 777v B asb erg E B e fra g te r G o d th a ab sv . 1162 B | G h . 6944 B asbøll O S k ib sfo rer S u n d v . 122 H e ll.® H e ll. 2970u B asedow W P ro k u ris t S lo tsv . 4 C h a rlo ttl. ® O rd r. 3855 - A n d re a S a n g læ re rin d c v. d e t k g l. M u sik - ko n s. V ed A m a g erp o rt 3 S [s] ® Am . 1534y B a sle r B ran d fo rsik rin g sselsk a b , A k ts., G rø n & W itz k e K o n g . N y t. 6 E ® ★ C e n t. 9316 - B ra n d fo rsik rin g s-S e lsk a b : YVm. G o tt- sch alch F re d e rik s b o rg g . I B E ® C en t. 257 B asoco ved B -ll C olin M itc h ells". 14 E ® P alæ 6381 B asseA rn e B ille d h u g g e rS tu b b e v an g en 2 B rh . ® B e lla 1176 - C aro lin e F rø k e n C lassen sg .6 2 33 ® 0 1 1 6 7 x - T o rste n M alerm . F æ lle d v . 7 [Hl ® N 5935 - A H e tla n d P ro k u rist K ild eg aard sv . 2 3 l H e ll. ® H e ll.2 6 3 1 x - T o rm o d S k ib slø re r G jo rlin g sv .8 H ell. | H e ll. 1455 B asse-F ø n ss H o lg e r fli. G o d se je r C a m i.p h il. L ø j In. V ilvordev.23 C h a rlo ttl. ® O rdr.4635 B asse Fønss E A u to m o b ilfo rh d l. F rijse n b o rg A llé 612 3 ® R yv. 5003 B a s8 tru p B o rg e G ro s s .L o n g a n g s tr.l6 E ® ★ G 9071. 12071 & 15371 P o s tk o n to 3120 B p . S -.B oulevard 593 E ® V 9730 B assøe S o p h ie E n k e fru e C F R ic.hs V . 87 1 B ® F a . 562x B a st E n g e n iu s B o g try k k e r S to k h u sg . 2 2 E - E lle n F inke e. In g e n iø r H o lstein sg . 3 l 3 ® 0 6809y - S i g n e A n t o n E n k o p a sto rin d e G I. K ongev. 91:!E ® F v a 1109 - J ø rg e n F o r fa tte r R e d a k tø r P a læ g . 3 be E f P alæ 2419u - E b b a F ru e S tra n d v .2 1 9 s C h arlo ttl. ffi H ell. 6059 - K a re n F ru e M arien d a lsv . 5 4 ' B ® G h . I0 8 2 x - F K o n fe k tu re h d l. Ø sterb ro g . 44 3 ® 0 1196x - H e lg a F ru e L æ g e P alæ g . 3 b0 E ® Palæ 2346 (1-2, T irsd . 6-7) - N G M a s k in p ie ste r H o ls te b ro g . 123 3 ® 0 8240 - V a ld em ar S k ib sfø re r B o rth ig sg 122 3 - ’s C E E fte rfø lg e re s T a lg sm e lte ri, A k ts., K o d b y en In g e rsle v sg . 44 E ® C. 5609 & 8921 P o stk o n to 20295 P o sta d re sse B a s t’s T a lg sm e lte ri T eleg ram ad r. „ T a lg b a st". - A a g e U n d e rb o g h o ld e r F o rtu n v . 3 C h arlo ttl. ® O rd r. 514 B asta v. E r n s t N ielsen S o ig n e rin g sa n sta lt K ro n p rin se sse Sofics V. 45 B ® G h. 9729 B astholm -A ndersen E jn e r P o sta ssist. Ito n n c - hæ rv. 6 5 1 H o lte - K M P o sta ssist. A m stordam v. 102 3 B astian sen C arl B o g b in d erm . (fh. C Jaco b - sen 's E ftf.) D e g n estav n en l 3 IH) - H a n s G as- & V andm . Sm edem . S altv æ rk sv . 166 K a stru p Jl K a stru p 626 - J o h . G ross. N y b ro g . 24 E ® C. 12625 P o s tk o n to 3 1 9 i5 B p . V ed G ly p to te k e t 63tffl B y 3501 E O H d ls g a rtn e r S m ed ek æ rv . 4 K a s tru p ® K a stru p 375 - E R e p ræ s e n ta n t N o rasv . 221 C h arlo ttl. - B D U rm a g e r V alb y L a n g g . 33 V alb y ® V b. 1997y B astru p K n u d F a b rik a n t (E le m en tfab r.G iba) F red e ric ia g . 10* E ® Palæ 6813 - C h ristia n G jo rtz K o n tre a d m ira l K .D M . K a ste ls v . 23 2 3 ® 0 5234

B arsø e-O lsen S k ilte fa b r. K o m p a g n istr. 2 5 E D C en t. 1216 B p . K o m p a g n istr. 292 E ® P a læ 2721x B a rte is M A T B an k fn ld m . N ja lsg . 4 9 1 [s] ® A m . 2284y - A a g e B a n k k a s se re r F rijse n b o rg A llé 5 8 23 ® R y v . 556v - C la ra E n k e e .In sp e k tø rV o g n m a n d sm a rk e n 7 6 ‘ 3 D R y v . 95x - In g e r E n k e fru e D u ev . 56:! B ® G h . 361v - H O v e rp a k m e ste r S k ja lm H v id e s G . 9;i E D V 9622v - L S k o tø jsfa b rik S o m m ersted g .5 E ffi ★ C e n t. 13619 - L o u is S k o tø jsfa b r. (L B a rte is S k o tø jsfa ­ b rik ) S tran d v . 687 K lp b g . ® B e ll. 297 B arten s E rik D riftsle d e r A ab ak k ev . 3 4 s B ® D am sø 4054 - C arl E In g e n iø r T o rn e s ty k k e t 11, 13 V an l. Jl D am sø 3424 B arth P e te r J e n s e n A ssist. G o lh e rsg . 156 A 1 E 1 P a læ 3114,y - A a se C and. p h arm . S tram lv . 6 4 S p rin g fo rb i - E rlin g O v e rre tssa g f. V e ste rb ro g . 14 S D C en t. 7777 B p . S o lso rtv . 48 B - ih . & J e n s e n ’s E ft. P a p irh d l. F re d e - rik sb o rg g . 26 Kl ® C ent. 1454 B arth o ld y K n u d A rk ite k t J o a k i m L a rs e n s V. 31 2 B ® G h. 9809 - In g rid E n k e e. I l d is g a rtn e r C F Rie,li s V . 87i B ® F a . 742 - M aria E n k e e. G ross. D u e v . 1164 B ® G h .5 2 7 4 y - A g n e s F ru e D a lg as B o u lev ard 72s B D G h . 8254 - In g e r F ru e H o rn b æ k g . 2 3 DS] ® G h. 5157v - K ay S G ross. (Ib se n & S ech er) M arg re- th ev . 19 H o lte ® H o lte 1308 - 0 B a r t h o l d y G ross. (forh. F F O lsen & Co.) L æ d e rs tr. 9 Kl D C ent.572 B p .W o r- saaesv. 132 m | N 3866y - S ig u rd In g e n iø r C and. p o ly t. V odrofsv. 3 B 1 E D E v a 3632 & E v a 1041 - V ilh .k g l. K a p elm u sik u s R . A m icisv .2 3 3 E H V 4864 - A O V K o n tro lø r u. R o d efo rv . L ø j tn . J e p p e s A llé 8 S ISO ® T g . 4074 x - O c ta v ia P ro fe sso rin d e S o rted a m sd o ss.5 9 A 4 3 i N 3801 x - C hr. E fh . S n e d k e rm . B o ru p s A llé 1382IH) ® T g . 3609 - G J S o g n e p ræ st v. E lia s -K irk e n G I. K o n ­ gev. 15 A 2 E J) E v a 3220 - A T ø m rerm . E n tre p re n ø r G o ld sch m id tsv . 13 B D D am sø 1809 & D am sø ’4 3 5 B artholdy-M øller V ig g o I S e k re tæ r A ss is t. i F in m . K o n g e n sv . 32 B | | G h . 3349x B a rtb o lin E lse C an d . m ag . U ra n ia v . 19 E D V 1 9 9 9 y - M im i E n k e fru e H e r lu f T ro lle s G . 232 E ® B y 2 6 y - A F r u e U ra n ia v . 19 E ® V 1 9 9 9 y - L C E F rø k e n GI. K o n g e v . 142s E & V 2458 y - T h s. L e k to r C and. m ag. A h h n a im s A llé l i 1 H e ll. ® H e ll. 2704x B artoli F ise F ru e P en sio n at U p salag . 20 3 11 ★ G '11646 B artram C hr. M u rerm . H o y ru p sA llé 4 2 H e ll. | H e ll. 3235 B a rtro ff V ald . V æ rk m e ste r u. M a g ist. Sæ by- holm sv. .14 V alby® D am sø 486 B a rtru m se n E in e rH d lsre jse n d e K ild e g a a rd sv . 97 H e ll. ® G je n t. 1116 - A F ru e L æ d erv areh d l. B leg d am sv . 48 3 ® N 6529 B a rtsc h R o b e rt A fd e lin g sc h e fL o jtn . Jo a k im L a rs e n s V . 294 B J) G h.8931x - A L A f h. A m tslæ g e R . G a rd e s A llé 5:) H e ll. ® H e ll. 4325x - O le C and. p h arm . U lrik k e n b o rg PI. I 2 L y n g b y ® L y n g b y 964 - R o b e rt M eta lv a re fa b r. (K b h v n s M e ta l­ try k k e ri & L y se k ro n e fa b rik ) K o n g G eo rg s V . 603 IB ® G h . 3732y B artz N E F u ld m . P e te r B a n g s V . 533 B ® G h. 9818

B arn ev o g n sfab rik k en A b salo n v. L S v a u ls e n .lste d g \3 8 m ® V 4 0 1 9 - D a n m ark , v. H J e n s e n A m a g e rb ro " . 2 is] D A m . 5802 - G lo b u s, ved T a g e J a n s s e n G a s v æ rk s v .l5 E | * 0 . 0708 - V ib e n sh u s v. O C h riste n se n J a g tv . 229 13 | Ilyv. 3815 B arn h o ld t A fh. D ire k to r M a jo r N y C arlsb e rg V . 0 l LY] - B F o rre tn in g sf. R ek lam ek o n su len t,, E lm e- lundev. 22 B rh . ® B e lla 1604 B arn h o ld t-A n d ersen C hr. IT B o g h o ld e r H o l- læ n d erv . 7 1 [V] B arnholt-K rag A R e p ræ s e n ta n t N o rg aard sv .8 L y n g b y ® R y n g b y 128 - S olus T a p e ts e re r & D e k o ra tø r (B rø d r. A n ­ d e rsen ) N ø rg a a rd sv . 8 L y n g b y - A U rte k r. K u lto rv e t 9 Kl D B y 0054 B arning K F a b rik a n t V e ste rb ro g . 301 IS ® E v a 3507 B arn k o b E lle n K o m m u n e læ re rin d e R ib eg . 15* H S 0 8030 - V K o m m u n e læ re rin d e P rin se sse g . 242 E |5 A m . 5455 v B arnow P ro b en F o rre tn in g sf. S t. K n u d s V . 12s S | C. 5370 B arn stein V ilh e lm G ro ss. H ø rk ra m en gros. A m a g e r L a n d e v .9 K a stru p ® K a s tru p 257 B arn u ck a M arie E n k e e. G ro ss. (A. A n d e r­ sen & Co.) A b salo n sg . 2 0 2 S ® V 8340 - J P ro k u ris t A b sa lo n sg . 20 2 1 § | V 8340 B arn ån g e n s k em isk e F a b rik e r, A k ts., K o n - gov. 24,20 [g ]D ^ C e n t. 4511 P o stk o n to 3 7 4 6 B aron C arl S la g term . D ro n n . T v æ rg . 592 B , - W e n tz e l Sm edem . F rc d e rik ssu n d sv .l7 7 B '1 B rh . B arr I I de Ka p t . B litla h p a rk 3 2 s C h a rlo ttl. ® H o ll. 3268 - K a j L e k to r v, U n iv . M a g ,a rt. H o v m ark sv . 13s C h arlo ttl. | O rd r. 2534y B a rre k o n to re t v e d E rik B in d se il’D ronn. T v æ rg . - 2 8 ® P a læ 2851 & P alæ 2837 P o stk o n to 3081 B a rrit J ul . F o rre tn in g sf. P e te r B a n g s V .1 1 0 3 IPI $1 D am so 087 - A a g e G ro ss. (T h e B a r rit C om pany) • S tra n d b o u lev ard en 6 6 13 ® 0 5593 - M O lesen P o litib e tj. R y p a rk e n 2 6 1 3 ® R y v. 14F3x - M ic h e lla F ru e T a iu llæ g e S tran d b o u lev ard en 6 6 1 i | 0 5593 - C om pany, T h e , ved A a g e B a r rit H o lm - b lad sg . 95 ID |l A m. 1368 & Am . 3755 P o stk o n to 4075 B a rritt A G ro ss. K o n g ev . 145 H o lte I H o lte 433 - E d m u n d R e s ta u ra to r S ten o sg . 1 E |) C. 18715 B p. R ev e n tlo w sg . 3 0 r,E - E d m u n d S p ro g læ re r N -S ø g ad e 3 9 s DØ ® B y l()52v B arse T h o rk ild K ro g h R e p ræ s e n ta n t L in d e ­ h ø jen 7 V a n l. ® D am sø 2177 B arslund A r n e In s p e k tø r S o lb a k k e r. 8 Ru n g ­ ste d K y s t ® R u. 148 B arso e L o u ise E n k e fru e T h o rv ald se n sv . 293 E ® V 8028 - C hr. G ross. Ise n k ra m e n g ro s F rm . H a m - brosg. 23 E D C ent. 3320& 7564 P o s tk o n to 20878 - K. G ross. (C h r. B arso e) E g e h o jv . 8 C h ar- lo ttl. JO O rd r. 4383 B arso tti L a u rin e & J u lio N ard i M arm o rfo rr. G I. K o n g ev . GI. B an e g a a rd B £1 B y 5381y B arsø e J B o jesen A d m in istra to r A ag ad e 1121 H U G h. 6197 - A E K u rv e m a g erm . R u n e h e rg s A llé 49 S oborg D Søb. 2243 - C arl fh. K ø b m a n d F in sen sv . 712 [Kl - E lla S ch o u P ia n is tin d e L in d en o v sg . 133 3 - 0 R e p ræ se n ta n t L in d en o v sg . 13:,3 ® 0 7157 - A C hr. S e k re tæ r C and. ju r. R a n d e rsg .6 6 s 3 | 0 7897 - P S tifts p ro v st R . D M . S tra v d h o jsv . 9 . C h a rlo ttl. ® O rd r. 3444 B arsø e H ansen C R e p ræ s e n ta n t R ib eg . 12 l 3 ® 0 I 5 l 5 u

Made with FlippingBook Online newsletter