Kraks Vejviser 1938 personregister

Person-Register for København

III —1040

Fise—Flas

F is c h e r -N ie ls e n J E G ro ss. I s e n k r a m e n g r o s H a m b r o s A llé 1 6 H e ll. J) H e ll. 1 8 9 4 - J L æ g e H u lg a a r d s v . 7 2 E l i G h .2 2 5 2 1 1 2 -1 , O n s d . t ill. 6 -7 ) - R S k ib s r e d e r S k r æ n te n 6 G je n to fte 4 G je n t . 2 4 5 2 F is c h e r - S ø r e n s e n O la f fh . K a s s e r e r F a lk o n e r A l l é 1 0 8 2 B 4 N 1 1 8 y - E K o n to r c h e f iS t a t s a n s t . f. L iv s fo r s .C a n d . j u r .R H o s t r u p s H a v e 2 4 0 | N 4 0 2 0 F isc h e r m a n n D B S la g te r fo r r . R o s e n g a a r d e n 1 4 E 4! B y 3 0 1 2 B p . R y s e n s t c e n s g . 6 3 EB 4 B y 5 3 7 1 u F i8 c h le in H J J M u r e r m . E n tr e p r e n ø r S t . K je ld s G . 4 4 H! D R y v . 2 0 5 6 F isch m a n n H K ø b m a n d S k o v s h o v e d v . 6 S C h a r lo ttl. 4 O rd r. 1 6 2 F isk A u to m o b ilg u m m i, A k t s .,G o t h e r s g .l O lE 4) ic 0 . 9 9 1 2 P o s tk o n to 4 3 3 3 F is k e b ø r se n v . A x e l R a s m u s s e n s t.K o n g e n s g . 1 0 4 E 4 C e n t. 5 0 4 1 F isk e -C e n tr a le n , C a rl L a r s e n O e h le n s c h læ - g e r s g . 2 E l 4) C e n t. 1 2 4 9 6 F is k e d a m s -B ile n v . R o b e r t H a n s e n F is k e - d a m s g . 9 , 11 M 4 C e n t. 1 1 1 1 5 & 0 9 0 0 2 F is k e 'a r s fa b r ik k e n K r o n e n v e d F e r d . J e n s e n V in g a a r d s tr . 5 E 4 ★ C . 9 9 8 2 F isk e h a lle n v . P e u le c k e & J e n s e n F r e d h . K a n . 2 8 A E |) C e n t. 1 3 5 5 7 & B y 4 8 0 7 F is k e h u s e t F e m o r lin g v e d E F e m e r lin g S m a l­ le g . 3 IB 4 C . 2 6 8 0 ,1 3 1 8 1 & G h . 5 4 0 - N r . 1, O sc a r F r e d e r ic k s e n , A k ts .,G t.S t r a n d 3 4 E 4 ★ C e n t. 5 6 7 P o s tk o n to 3 2 6 7 F isk e r [S e e n d v . F is c h e r ] - E r ik A r k ite k t B e r n s t o r f f s v . 1 8 3 s C h a r ­ lo t t l. 4 O rd r. f>183 - K a y & C F M ø lle r A r k ite k te r V -S ø g a d e 7 8 IB | C . 8 2 6 1 & P a læ 5 2 8 3 - J o h a n n e F r ø k e n C a n d . p h a rm , K ild e - v æ ld s g 4 ID 4 R y v . 3 5 9 6 y - A lfr . C ig a r fa b r. H o str u p s H a v e 3 3 5 B 4 N 6 3 4 6 - N in a E n k e fr u e B lid a h p a r k ls C h a r lo ttl. ffi H e ll. 7 5 6 - H A S F a b r ik a n t H C Ø r s te d s V . 33> B - L S F a b r ik a n t (B r ø d r . L a u r s e n ’s E f te r !.) H C Ø r s te d s V . 2 >A» B - P A F a b r ik a n t A T V . R . C F R ic h s V . 3 5 E l 4 G h .4 6 7 6 - L a u r itz F o r v a lte r N ø r r e g . 1 8 4 E 4 B y 2 7 2 7 y - F lise F r u e Ø ste r b r o g . 8 6 1 ES 4 0 4 1 4 0 u - M o g e n s G r o s s . V e s te r p o r t B 4 T^rC. 3 3 1 2 B p . S tr a n d v . 8 5 1 S p r in g fo i b i 4 B e ll. 3 4 5 - I n g e m a n n K o m m u n e læ r e r N J F jo r d s A llé 8 2 B 4 N 1 0 5 9 y - <) lg a K o n s u lin d e S tr a n d v . 8 5 1 S p r in g fo r b i 4 B e lla 3 1 5 - F i s k e r & N i e l s e n , A k t s . , M a s k in fa b r . P e t e r B a n g s V . 3 0 ,3 2 B » ★ C e n t. 9 6 5 0 e fte r K o n to r tid 4 C e n t .5 3 6 8 1 P o s tk o n to 3 2 7 T e le g r a m a d r . „ N ilfis k “ - A n d e r s M a s k in in g e n iø r C a n d . p o ly t. G la h n s A l l é 4 3 2 B f G h . 9 6 6 1 - N M in is te r f. o ff. A r b . M F . E m a n u e l O ls e n s V . 4 B 4 G h . 8 0 8 3 - H » n n y F r u e M o d e h d l. N - F a s a n v . 8 5 B 4 G h .8 7 9 4 B p . V i l e v . 4 7 3 E l - ’s F a b r ik , A k ts ., P a r fu m e fa b r .L iø v s tr . 8 E 4 C e n t. 1 0 8 8 4 - J F i s k e r & C o ., A k t s . , P a r fu m e r Ø s te r g . 3 6 ,3 8 E 4 C e n t. 3 3 8 4 - K a y P r o t. v . K u n s ta k a d . A r k it e k t M A . R . V - S ø g a d e 7 6 6 B f C . 8 2 6 4 - J R e p r æ s e n ta n t G o d th a a b s v . 3 2 3 s V a n l. 4 D a r a s ø 2 3 7 6 - O tto R e p r æ s e n ta n t V ib e v . 4 7 3 H 4 T g . 6 2 5 3 y - M A F r ø k e n T a n d læ g e B a g s v æ r d H o v e d g . 1 2 7 -1 3 7 B a g s v æ r d 4 B a g s v æ r d 2 0 3 - A n to n V ic e s k o le in s p . M ik k e l V ib e s G . I 2 E 4 A m . 7 4 6 5 F is k e r i- & S k ib s m o n te r in g e n D a n a v e d P C h r is tia n s e n G I. S tr a n d 4 4 E 4 B y . 7 4 6 0 F isk e rib a n k , K o n g e r ig e t D a n m a r k s , s e A fd . V R e a l-R e g is te r

F is k e r ifo r e n in g , D a n s k , K o n to r S t u d ie s t r . 3 E 4 C e n t. 6 8 0 4 ( 9 - 3 ) s e A f d . V R e a l-R e ­ g is t e r F is k e r ir a a d e t s e A fd . V R e a l-R e g is t e r F is k e r is e ls k a b e t E j d e , A k ts ., S t . N ik o la j V . _1 3 E 4 N 7 6 5 3 F is ta in e C h . C a n d . p h il. S p r o g læ r e r T r a n s ­ la tø r Ø -F a r im a g s g . 8 4 ES F itc h H e n r y J I n g e n iø r O rd ru p v . 5 5 A 1 C h a r lo ttl. 4 O rd r. 4 8 0 3 u F iu r e n d a lH a r a id R e p r æ s e n ta n t H e n n in g M a t - z c n s V . 2 3 2 B - H e n r i U n d e r b o g h o ld e r V - B o u le v a r d 2 0 B 4 B y 4 2 8 3 F ix H e le n e E n k e e . F a b r ik a n t ( D a n s k M e ta l­ v a r e F a b r ik ) H a r tm a n n s v . 1 1 H e ll. » H e ll. 2 2 5 0 - E F r u e V e s t e r f æ lle d v . 3 5 3B 4 V 2 8 4 9 v F ix v e d G e o r g e H a n s e n K a ffe h d l. Ø ste r b r o g . 7 2 11 » C e n t . 3 9 8 6 - v . A H J e n s e n S k o tø jsr e p . H o lb e r g s g . 1 8 E 4 B y 5 4 4 6 y - & F æ r d ig v e d G e o r g P r e n e r M a n u fa k tu r - h d l.N ø r r e b r o g .l8 3 I S 4 ')* r T g .3 0 0 3 & T g .3 1 0 3 - P lis s é fo r r . v . R B je r r e g a a r d R u n g s te d P 1 .4 H 4 T g . 3 1 0 7 y F je lb y e K a r e n E n k e fr u e O rd ru p v . 6 5 s C h a r ­ lo tt l, - N ie ls R e p r æ s e n ta n t H e j r e v . 1 9 2 SI F jeld L O v e r a s s is t i P o s t - & T e le g r a fv . L in - d e n o v s g . 1 7 r>ES 4 O 9 5 6 8 x F je ld -S p r in g P a ten t,m a d ra s a h r .v .L C la u s s e n S to r m g . 2 0 B 4 t * t C . 6 4 2 8 F je ld b e r g P O M K o n to r c h e f R . D M . R o lig - h e d s v . 2 0 2 B 4 N 5 7 6 1 - H a k o n R e p r æ s e n ta n t L I B r a n d e s A llé 1 2 1 B 4 N 7 1 7 6 F je ld b o rg C F a b r ik a n t (C R E v e r s & C o .) N - F a s a n v . 1 0 1 B 4 ★ C e n t. 3 2 8 2 - R F u ld m . o g B o g h o ld e r i F y r - o g V a g e r v . S ø t o ft e n 2 2 G je n t o ft e J G je n t. 1 0 7 F je ld g a a r d R u d o lp h S e k r e tæ r C a n d . th c o l. S e h o n b e r g s g . 1 4 B 2 B 'F je ld h a m m e r S ig n e E n k e fr u e E r ik E j e g o d s G . 2 3 ffl | V 5 5 5 4 x F jeld h ofF A g n e t e F o r s ta n d e r in d e v .K T A S . J a k o b H o lm s G . 4 4 is| 4 A m .4 5 x - H e lg e G r o s s .M a r ie n d a ls v . 1 1 4B » F a .5 6 1 x F je ld ste d J D G a r tn e r Ø r e s u n d sv . 4 7 |8J 4 A m .b 7 7 8 F je ld s ø C h r is te n P r æ s t K a p . v .E n g h a v e K ir k e N y C a r lsh e r g V . 2 7 2 B 4 F v a 4 5 0 2 ( 1 0 - 1 u n d t.T ir s d ., F r e d . t i l l . 6 - 7 ) F je ld s ø e E B a n k fu ld m . U lr ik k e n b o r g A llé lO 2 L y n g b y f L y n g b y 1 5 4 6 - E B o g t r y k k e r B a g s v æ r d v . 3 2 8 -3 3 4 B a g s v æ r d - ’s F e r d . D u p lik e r in g s A n s t a lt K ø b m a g e r g . 2 6 E 4 ★ C . 1 5 5 2 0 - K F u ld m . v . K T A S . S tr a n d b o v . 7 5 H v id ­ o v r e V a lb y 4 H v id o v r e 4 1 - E r ik G ro ss. K a m p m a n n s g . 4 B | C . 6 4 9 9 B p . E n ig h e d s v . 8 4 C h a r lo ttl. 4 O rd r. 5 2 3 2 - R a g n a F 'røk en K o lo n ia lla g e r V a n lø s e A llé 2 3 C B 4 G h . 7 3 6 1 - C h r. F T ø m r e rm . D a n a s v . 3 2 E 4 C e n t. 3 2 0 3 F je ld sø e -H a n se n I ' K o r r e s p o n d e n t V e n n e m in - d e v . 2 8 1 E l F je ld s ø e N ie lse n T G r o ss. A g e n tu r fo r r . K o m p a g n is tr . 3 4 E 4 C e n t .6 6 2 3 B p . L a n g ­ d r a g e t 5 1 V a n l. F je ld to r p N S k r æ d d e r m . H o lb e r g s g . 3 E 4 C e n t. 1 1 3 5 7 B p .A n n e x g a a r d s v .1 5 R ø d o v r e V a n l. F j e lk t o f t P L it o g r a f G e n fo r e n in g s p i. 4 6 1 B 4 T g . 5 2 1 2 v F je lle ru p F A C a n d . p o lit. A u r o r a v . 5 4 R ø d ­ o v r e V a n l. 4 R ø d o v r e 6 8 1 F j e ls t e d H M O v e r r e t s s a g f .G l.K o n g e v . 4 3 2 E 4 C e n t. 7 4 8 6 F je ls te r K a r l K o m m u n e læ r e r V a n lø s e B y v . 3 2 V a n l. 4 D a m sø 1 4 9 2 F je lstr u p A u g . C a n d . p h il. N - S ø g a d e 2 5 B 3 E 4 B y 6 6 6 2 - E lle n F r ø k e n C a n d .m a g .S tr a n d v . 7 5 A 1 ES 4 R y v . 2 6 8 0 - A F r u e !h . F o r r e tn in g s f. S t .T h o m a s A llé 9 2 E 4 h e m m e lig t N r .

F je lstr u p E A G ro ss. D ir e k tø r F y r h ø jv . 5 L y n g b y 4 L y n i.'b y l4 4 5 - S ø r e n R e k la m e c h e f F r e d e r ic ia g . 1 6 1 E - M a th ild e Ih. S k u e s p ille r in d e P e t e r R ø r ­ d a m s V . 2 8 0® 4 T g . 2 8 9 7 u F j e lt o f t e S ig I n g e n iø r C a n d .p o ly t. E g h o lm s v . 9 H o lte 4 H o lt e 8 3 5 - T h o r v . k s r l.S k ib s m a a le r R . E g h o lm s v .9 H o lt e 4 H o lt e 8 3 5 F je ltv e d H a n s A s s is t . V e s t e r f æ lle d v . 6 1 3 B 4 V 8 8 8 9 - H F j e ls t e d R e p r æ s e n ta n t N y v a n g s A l l é 1 4 K a s tr u p 4 K a str u p 1 0 3 3 F je n n e sle v C h r. R e s ta u r a tø r S a x o g . 3 B 4 C . _ 8 7 8 4 F je r fa b r ik e n S c a m iin a v ia A k ts ., V -B o u le v a r d 4 8 E f C. 6 7 6 8 & 1 2 6 9 9 F j e r d e S ø f o r s i k r l n q s s e l s k a b , L m t . , F r e d e r ic ia g .2 1 E 4 ★ C . 2 5 6 T e le g r a m ­ a d r . * F o u r th c o m p “ S t if t e t 1 8 6 3 F je r d in g sta d A n n a E n k e fr u e J e s p e r B r o c h - m a n d s G . 1 3 1 Hl 4 N 4 1 8 6 u - E in e r O v e r a s s is t. u . M a g is t. R u m æ n ie n s g . 4 2 E F je r k r æ a v le r fo r e n in g , D a n m a r k s , K o n to r V - B o u le v a r d 4 5 E 4 C e n t. 6 8 0 1 (1 1 -5 ) s e A f d . V R e a l-R e g is t e r F je r k r æ -C e n tr a le n v. A d o lf J u n g N o r r e b r o g . 3 9 ISI 4 N 5 2 4 2 F je r r e n s e r ie t,H a r a ld C o h n L a n d e m æ r k e t3 & 5 E 4 ★ C . 1 1 9 6 8 & 4 9 1 4 P o s tk o n to 2 0 0 1 9 - F r e m , C h r. W e tt e r g r e e n L o r e n t z e n S ilk e - b o r g g . 1 9 K ® 4 C 1 6 5 0 F jord E M F r up (In te r n a tio n a l C h e m ic a l) H C A n d e r s e n s G . 141 E F jo r d -A n d e r se n P A K ø b m a n d C a r l B e r n h a r d s V . 1 3 2 E 4 E v a 3 9 0 9 F jo r d -C h r iste n se n J e s p e r P r æ s t N - F a s a n v . 7 2 3 B F jo r d -N ie lsen I n g a L a h o r a to r C a n d . p h a rm . C la s s e n sg . 6 1 3 ® 4 ® 8 5 0 8 F jo rd b a n k E m ilF o r r e tn in g s f.K r o n p r in s e s s e g . _ 4 6 A 2 E F jæ ld s ta d A n n a E n k e e . I la n d s k e fa b r . H C Ø r s te d s V . 6 0 B 1 E 4 N 1 7 7 5 x - V ig g o H d ls r e j s e n d e V e n n e m in d c v .l2 3 ES 4 R y v 9 2 5 x F la ch C a rl fh . D ir e k tø r V e r m u n d s g .8 1 ES 4 R y v . 3 5 3 9 - FL. G a r v e r m . B r y g g e r iv . 7 V a lb y - F G r o ss. S m ø r e k sp o r tø r V -B o u le v a r d 3 7 B 4 C e n t. 4 7 4 8 & P a læ 4 3 0 2 B p . J a c o b y s A lle 1 6 3 B 4 V 6 6 7 1 u F la c h -B u n d e g a a r d E D ir e k t o r I n g e n iø r C h rst- h v n s V o ld g . L i ll e M ø lle E 4 A m . 4 6 6 7 F la c h s I S k o m a g e r m . N ik o la jg . 2 6 E 4 L y 5 0 2 6 x F la d e E lla E n k e fr u e I n g e m a n n s v . 2 3 1 ® | N 1 1 1 2 F la g fa b r ik k e n , E D a h l N - V o ld g . 9 6 E 4 C . 3 2 3 4 F la g s ta d G A C C a n d .p h a r m . R e b e k k a v . 4 2 2 H e l l . 4 H e ll. 2 6 4 4 v - N a n n a E n k e fr u e B r ø n d k æ r v . 3 4 V a lb y 4 V b . 4 0 0 9 x - A g n e s F r u e A h e K a tr in e s V . 1 2 1 B 4 G h . 5 8 7 8 u - C a r l I n g e n iø r B o r th ig s g . 1 4 2 ® 4 R y v . 2 0 0 1 v - I M K o m m u n e læ r e r in d e S c h io ld a n n s v . 1 2 2 C h a r lo ttl. 4 O rd r. 3 3 3 6 - H e n r ie tt e F r u e K o n c e r ts a n g e r in d e H a v r e v . 1 4 B r h . 4 B e lla 2 2 7 7 - M o g e n s G o o s S e k r e tæ r u . M a g is t. C a n d . ju r . I s la n d s B r y g g e 2 5 5 O F la k s D a n R e p r æ s e n ta n t C T B a r fo e d sV . 1 0 ‘B - I S k r æ d d e r m . K ild e b r ø n d e v . 1 0 s B r h . F la m a n d H M a s k in fa b r . (O F l a m a n d & S ø n ) B r ø n s h ø jv . 1 7 B r h . - O & S ø n M a sk in fa b r . N - F a s a n v .2 2 8 H 4 T g . 1 4 3 0 - O tt o M a s k in m e s te r R . L u n d s g . 10* ES 4 0 5 1 9 8 F la m m en b a u m G J S k r æ d d e r m . H e in e s g .l" IH 4 T . 7 1 7 6 y F ia n d ru p L e o n K o n to r c h e f G y ld e n la k v . 7 2 61 F la s k jæ r S A F o r v a lte r J o a k im L a r s e n s V . 2 7 4 B 4 G h . 9 5 3 7

Made with FlippingBook Online newsletter