Kraks Vejviser 1938 personregister

Person-Register for København

Cede—Chmi

III — 966

Centralbageriet v. I P J e n s e n S -B o u le v a r d 6 9 E l D V 4 5 9 4 Centralbanehoteilet H a lm t. 1 4 E D ★ C e n t. 1 2 5 5 1 C e n tr a lb o g la d e n ’s K o lp o r t a g e -A k ts . F io ls tr . 2 4 B D C . 5 3 4 0 Centralforbundet fo r S u n d h e d s - o g A lk o h o l­ u n d e r v is n in g , F o r la g e t , P a a B j e r g e t 3 4 H § T g . 1 5 9 9 Centralimporten v e d C H a n s e n F r e d e r ik s - s u n d s v . 4 3 1 | T g . 8 4 Centralkomitéen i K b h v n . K o n to r G o th e r s g . 1 3 7 E s e A f d . V R e a l-R e g . Centralkontoret fo r h je m lø s e M æ n d T a g e n s v . 3 3 IH D C e n t. 1 4 2 0 4 s e A f d .V R e a l- R e g is t e r - fo r S k a d e d y r s B e k æ m p e ls e H e r lu f T r o lle s G . 9 E D C- 8 6 7 5 & 8 6 8 5 Centralkøkkenet v e d H P K o c h F o r c h h a m - • m e r sv . 6 E D C e n t. 1 2 7 5 5 Centralmagasinet v. H . A n d e r s e n S tr ø m p e - forr. I s te d g . 4 6 E J V 9 0 5 5 x Centralm issionen S t o k h u s g . 2 i | C e n t . 2 5 9 6 & 1 1 5 9 6 (1 0 -1 6 ) s e A fd . V R e a l-R e g is t e r Centralsliberiet v e d H R iig g e T o r v e g . 3 4 K D A m . 5 4 2 1 x Centralstationen fo r T u b e r k u lo s e n s B e k æ m ­ p e ls e s e A fd . V R e a l-R e g is t e r u . S u n d h e d s ­ v æ s e n e t C en traltrykke rie t B o g tr y k k e r i O v e r g . n . V .1 7 E | C e n t, 1 4 1 2 5 & 1 7 2 5 Centralvaskeriet v ed M C h r is tia n s e n L y n g ­ b y v . 1 7 0 Hl C . 3 5 9 2 Centralvinkompagniet. A k t s ., N ø r r e b r o g . 1 7 4 E l ® T g . 3 3 0 1 Centralveerkstederne for B v g n in g s h a a n d - v æ r k , A k ts ., S t . P e d e r s S tr . 4 5 E £ C . 1 0 8 5 9 Centro v e d L J ø r g e n s e n k e m . te k n . F a b r ik H o b r o g . 8 0 | 0 5 0 5 8 Centrum v. E r n s t A P e d e r s e n B lo m s te r h d l. M a r ie n d a lsv . 5 8 IH J G h . 7 0 2 y - v .M a r ie M a t h ia s e n K a ff e - & P o r c e læ n s h d l. N - F a s a n v . 1 3 7 E l D G h . 1 5 6 0 x - K io s k v . F r u A S c h u ld t T a a r b æ k S tr a n d v . 5 9 K lp b g . f B e ll. 2 5 4 - K o lo n ia lm a g a s in v .B e n t E B u r s e h e H o llæ n ­ d e r d y b e t 2 6 [S] D A m . 1 1 0 9 - v . E jn e r J e n s e n K o n fe k tu r e h d l. A d e lg . 7 0 E jj P a læ 1 4 1 6 y - v .N S ø ren s e n M a n u fa k tu r h d l.S m a lle g .2 0 B E l D G h ; 7 6 9 6 - v, M P la m b e c h O s te lu ll. S ø b o r g H o v e d g . 1 2 1 S ø b o r g D S ø b . 2 2 3 5 - S k o v e d B G o d tb e r g s e n I s te d g . 3 4 E D ^ v a 7 6 5 Ceonit, A k ts ., G la s v . 6 IH D C e n t. 9 0 6 1 P o s t k o n t o 3 1 6 6 1 Cervera C F G r o ss. A c a c ia v . 7 E D M 8 8 2 8 Cervin H e le k tr . I n s ta ll. O lfe r t F is c h e r s G .6 1 E D P a lse 1 5 1 0 u - P A S k r æ d d e r m . s t. K o n g e n s g . 8 5 ° E D B y 3 5 0 7 Cetor v . C a r o lin e R a s m u s s e n T e im p o r t R a - k e ls v . 6 H e ll. D H e ll. 3 6 9 0 Cetti A I n g e n iø r A s s is t . u . M a g is t. U n d e r E lm e n e 4 5 [g] D A m . 2 7 3 5 x - F E fh . M e s te r v . O r lo g s v . D M . F M . B a d - s tu e v æ le n 1 D r a g ø r D D r a g ø r 1 71 C h a b e s o S e l s k a b e t , A k ts., F in s e n s v .3 9 A E | ★ C e n t. 1 3 2 4 9 & 4 l l Chagaloff C G D ir e k tø r L iv j æ g e r g . 1 2 1 Hl Chagaloff A k ts ., G r o ss. s t. K o n g e n s g . 1 1 0 E D P a læ 2 6 7 0 P o s t k o n t o 4 2 5 3 Chait B e r n h a r d S k r æ d d e r B a d s t u e s tr . 5 E D P a læ 5 6 7 3 Channel v . M a g d a J a c o b s e n M o d e h d l. N y Ø s t e r g . 5 E D D y H 5 l v Chantelou V ilh e lm D ir e k tø r V e s te r b r o g . 1 2 9 3 E D O . 1 4 5 2 0 - H M u s ik e r A n d e r s e n N e x ø V . 3 4 S ø b o r g § S ø b .2 5 6 3 - J F S t a ts g e o d æ t A f d e lin g s c h e f v . G e o d æ ­ t is k I n s t it u t R . R o s e n ø r n s A llé 1 0 4 E D N 6 6 4 5 - A U n d e r d ir e k tø r V e s t e r f æ lle d v : 2 ;i E D E v a 4 5 6 9 le Chapeau v. F r u E V ils tr u p M o d e h d l. S tr a n d v . 1 4 9 H e ll. f H e l l 1 9 5 1 x Chapman H W P r o k u r is t V e d B o m m e n 8 G je n to fte D G je n t. 2 0 7 2

Cederqvist A lc o r G r o s s . G a m m e lt o ft s g .2 4 5B P a læ 4 8 7 7 C C O v e r d r e je r G e n e r a lB a h n s o n s V .lls IH D h e m m e lig t N r . - E S a lg s c h e lH e n r ik S t e f f e n s V .l40 |) V 1 7 4 B y Cederstrand B P I A n tik v ite t s h d l.G l.K o n g e v . 11 E l D V 8 2 6 9 B p . G I. K o n g e v . 1 0 2 2 E l - I l A n t ik v it e t s h d l. K ø b m a g e r g . 2 4 E D P a læ 6 4 2 3 y - G r e th e F r u e G r æ k c n la n d s v . 1 3 9 [Si ® A m . 7 9 8 0 - T h o r a F r u e G r æ k e n la n d s v . 1 3 9 [s] ■ T H K u n s th d l. M o s e b a k k e n 2 1 H o lt e ® F r e d e r ik s d a l 2 0 3 Cedervall A A n læ g s g a r tn e r H u m le h a v e n 15 V a lb y D V h . 3 9 2 5 C e la n d e r K a r lH a n d s k e fa b r . G r ø n n e g . 3 8 K ID P a læ 4 4 4 8 y B p . B c r g th o r a s g . 5 2 111 C e lia , A k t s ., M e ta lv a r e fa b r . D r o n n . T v æ r g . 5 5 K D P a læ 1 9 5 5 y Ceiinder & C o. D a m e k o n fe k tio n s fo r r . F r e d e r ik s b o r g g . 2 4 E l D 0 . 7 3 3 5 - K a j G r o s s . T r o n d h je m s g . l ‘2 :i Hl M 0 6 8 4 0 Cellograf Comp. v e d K n u d & A x e l H a n s e n K r o n p r in s e n s g . 9 E | -A C .'I5 7 7 3 & B y 4:805 P o s tk o n to 2 1 1 8 9 Celludan, A k ts ., H o lm b la d s g . 1 1 1 i | ' k 0 . 1 4 8 1 7 . P o s tk o n to 1 5 0 6 Celluteknik, A k ts .,M a r ie n d a ls v . 4 7 IH J lC en t. 7 6 1 8 C e ln ikM e ye r S k r æ d d e r m . D a n n c b r o g s g .3 3 El D V 1 8 6 2 x " Celwood, A k t« ., V e s te r p o r t E l | ★ ( ! . 3 3 1 2 C e me n t C e n t r a l , A /S., D a n s k V - F a r i- m agsg.3.1 E ® ★ C . 5 6 9 6 S ta ts D 6 9 5 & 6 9 6 P o s tk o n to 2 2 3 4 0 T e lc 'g r a in a d r ..1C e m e n tc e n - tr a l“ Cementfabrikker, F o r e n in g e n a f d a n sk e , N - V o l d g . 3 2 M D ★ G en i. 1 7 0 0 Cementfabrikkernes te k n . O p ly s n in g s k o n t. V - F a r im a g s g . 2 7 E l D C e n t. 4 6 8 5 Cementkompagniet af 1 3 . A u g u s t 1 9 3 6 , A k ts ., V -B o u le v a r d 4 0 E l D -A G 1 0 5 8 5 Cementstøberiet A llia n c e , A S k o v L in d e A llé 3 0 V a n l. $ H a m s ø 1 4 6 1 - S a m s o n v . C h r. P e d e r s e n L e d a g e r v . 12 R ø d o v r e V a n l. J) R ø d o v r e 6 8 0 Centra v , A A n d e r s e n M ø b e l- & S e n g e u d - s ty r sfo r r . K ø d b y e n I la lm t . 2 7 E l 1 1 V 3 8 7 1 Cen tral-B ilen v. F r . H a n s e n V ik to r ia g . 1 El I C e n t. 1 9 5 0 - B u r e a u e t v .C G N ie ls e n H u s g e r n in g s k o n to r N - F r ih a v n s g . 4 7 HI D G 3 8 3 8 & 0 5 7 0 0 - C o m p a g n ie t, A k t s ., M a r k fr ø h d l. V e s t e r ­ b r o g . 6 5 E l D C e n t. 1 8 8 6 P o s t k o n t o 8 8 - F is k e h a lle n v e d W m . L a r s e n V æ r n e - d a m s v . 8 E f C e n t. 2 8 4 3 - G a r a g e n v e d N T B e ie r D r o n n . T v æ r g . 3 9 B D C e n t. 9 3 1 7 - H o t e l v .F r u A n n a J ø r g e n s e n R e v e n t lo w s g . 1 6 E l D V 9 8 2 2 - C e n t r a l I n s u r a n c e C o m p a n y , L t d., T h e : K le e & S c h a c k F r e d e r ik s h o r g g . 2 6 E f) C e n t. 4 4 6 2 & 1 4 9 8 8 - K io s k e n v. H e n r y H e n r ik s e n S ø b o r g H o - v e d g . 8 5 S ø b o r g J) S ø b . 3 9 1 - K o m p a g n ie t fo r S p e j l- & V in d u e s p o le ­ r in g v e d H o lg e r O ls e n & N ie ls O ls e n I E O h ls e n s G . 1 4 ! | C e n t. 4 8 0 2 & 0 2 2 7 - L a b o r a to r ie t v e d O le F r e d e r ik s e n N ie ls E h b e s e n s V . 1 7 E l f C . 1 5 1 4 & ★ C . 1 5 1 1 4 - L ig k is t e m a g a s in e t v e d C h a r le s M a th ie s s e n V e s t e r b r o g . 51 13 D K v a 2 1 0 6 - M a g a s in e t v e d G J e n s e n H e r r e e k v ip h d l. F r e d e r ik s b o r g v . 5 0 B H D T g . 6 4 7 5 y - M e je r ie t v .H F is c h e r -H e n r ic h s e n A m a g e r - b r o g . 1 0 (ED J) A m . 8 9 5 - M ø b e lm a g a s in e t v .F r u M a r io K o fo e d V e ste r - b r o g . 8 9 E l D V 4 8 0 8 - S v e j s e r ie t v e d H C H a n s e n v e d G ly p t o t e ­ k e t 2 , 4 E l D P a lse 4 6 6 6 C e n t r a l a n s t a l t e n f o r R e v i s i o n D r o n n . T v æ r g . 5 E D C e n t. 6 0 0 0 P o s t ­ k o n to 2 3 7 6 0 T e le g r a m a d r . „ R e o r g a n o “ A n n e k s k o n to r : s t. K o n g e n s g . 9 7 E D C e n t. 1 5 1 8 5 & 1 5 5 8 8 C e n tr a la r b e jd s a n v isn in g s k o n to r e t L o n g a n g - s tr . 2 8 m D * C . 1 5 6 0 & 1 5 6 0 9

Charcuterie G o u r m a n d v. A s t a E g e b o e S - F a - s a n v . 7 0 V a lb y D M b . 2 3 1 3 Charcuteriet M o s te r v e d H A C a s p e r s e n G o d t- h a a b sv . 8 6 E § G h . 2 4 5 7 & G h . 2 9 5 7 - Ø r e g a a r d v. C a rl V J e n s e n S tr a n d v . 1 3 0 D H e ll. D H e ll. 3 4 2 0 Charell v ed M N y m a r k L a r s e n K jo le fo r r . G I. K o n g e v . 1 0 2 É D C . 1 2 0 4 5 Charle A r th u r M a le r m . A p o llo v . 2 5 V a n l. D D a m s ø 8 0 5 Charlottenlund A u to m o b ilv æ r k s te d v . B r ø d r . 0 & I I P e d e r s e n J e n s lø v s v . 5 C h a r lo t t! D O rd r. 2 1 0 7 - ’s A u to S e r v ic e v. S v . B a h s J e n s lø v s v .1 4 C h a r lo t t! J) O rd r. 3 8 1 7 - ’s E k s p r e s J æ g e r s b o r g A llé 2 2 C h a r lo t t! D O rd r. 4 9 9 - F a r v e h d ! v . H a n s A n d e r s e n J æ g e r s b o r g A llé 3 1 C h a r lo t t! D O rd r. 1 2 7 5 - In sta lla t.io n sfo r r . v . R H v id J æ g e r s b o r g A llé 7 C h a r lo t t! f O rd r. 2 4 8 5 - K o lo n ia lla g e r , A k ts ., J æ g e r s b o r g A llé 17 C h a r lo t t! JJ O rd r. 9 0 6 & O rd r. 4 2 1 6 - K u l- & K o k e s I m p o r t v e d J e n s W r e m O rd ru p d a lv . 3 5 C h a r lo t t! ® O rd r. 44 1 4 - L ig k is t e m a g a s in v .E r ik P e t e r s e n S tr a n d v . 2 3 6 A C h a r lo t t! | O rd r. 4 4 8 - ’s P a r fu m e r i v . T W P e d e r s e n L in d e g a a r d s v . 1 7 C h a r lo t t! D O r d r .2 8 4 8 - P la n t e s k o le , V V o ig t B r o h o lm s A llé 17 C h a r lo t t! $) O rd r. 8 7 - S k o tø js r e p r . v . H M H a n s e n R a a d h u s v . 8 C h a r lo t t! § O rd r. 531 l y - S y g e p le je fo r r . v e d P P e t e r s e n J æ g e r s b o r g A l l é 2 7 C h a r lo t t ! ® O rd r. 5 3 6 - T r a a d v a r e fa b r . v. J H J ø r g e n s e n I le r t h a v . 1 0 C h a r lo t t! f O rd r. 2 9 2 5 - ’s V in d u e s p o le r in g s b u r e a u v . M a r g r .L in d e - g a a r d W e r n e r s v . 6 C h a r lo t t! ® O r d r .1 2 5 5 - & O rd ru p V in d u ø sp o le r iu g sk o m p . v . G eo r g R a s m u s s e n H v ld e g a a r d sv . 2 0 A C h a r lo t t! D O r n i. 18 7 6 ‘ Charlottenlund-Ordrup Blikkcnslagerforr. v. 1 P L u n d & S ø n O rd ru ])v. 107 C h a r lo tt]. D O rd r. 5 6 8 9 C h arly’s b illig e K a ffe la g e r v . C h a r ly C h r is ti­ a n s e n R o s e n g a a r d e n 3 E D P a læ 5 6 8 7 Charming B lo m ste r fo r r . v . E l s e A ls tr u p N y e - la n d s v . 6 5 IH ® G h . 4 9 7 2 Charm is ! S - la P r e n d a v . J M o lt k e - H u it - fe ld t & P Ø llg a a r d U p s a la g . 2 Hl Chauveau E lis a b e t h E n k e e . V in h d l. K o c h s v . 1 9 ' E Checker C o m p a g n i, A k t s ., M it c h e lls g . 3 E D P a læ 4 8 5 3 Cheim E r n a F r u e O rd ru p J a g t v . 4 4 A 2 C h a r ­ l o t t ! D O rd r. 4 9 6 3 Chemia, A k ts . K e m is k F a b r ik & L a b o r a to r i­ u m , B e n t z o n s v . 6 B | G h . 7 7 4 1 P o s tk o n to 3 1 2 6 2 Cherly C h a rle s F a b r ik a n t N y K o n g e n s g . 20 E | C e n t. 7 7 9 6 & 1 1 9 8 6 Chesebrough M a n u fa c tu r in g C o m p a n y , C o n ­ s o lid a te d A a r h u sg . 8 8 Hl D 0 5 9 6 5 Chez A n e , A k ts ., M o d e fo r r . G ! K o n g e v . 1 1 3 E | E v a 3 0 9 0 Chic v. Tage N ielsen L in g e ri en gros V este r­ port E D Dalæ 259 - v . W O ls e n S k o tø jsr e p a r a tio n B o r u p s A llé 1 0 6 H D T g . 2 6 3 9 x C h ic a g o H e r r e m a g a s in v e d J a c .M o s b a k G o d t- h a a b s v . 4 2 2 V a n ! ffl D a m s ø 2 0 6 2 - K ø b m a g e r g . 6 , T M S k y t t e & C o. P o r c e - læ n s h d ! K ø b m a g e r g . 6 E D ★ O . 3 0 3 1 Chieu P ie tr o G T e r r a z z o m e s te r V a llø v . 1 2 s B r h . f B e lla 1 2 1 3 Chievitz I n g e b o r g F r u e L æ g e S tr a n d b o u le ­ v a r d e n 4 9 Hl D G 7 6 0 0 - O le O v e r læ g e R . S tr a n d b o u le v a r d e n 4 9 H ID 0 7 6 0 0 (M a n d ., O n sd . & F r e d : 2 -3 ) Chikago v e d J P e t e r s e n S k o tø jsfo r r . F a lk o ­ n e r A l l é 5 1 E D G h . 2 9 5 x China- & J a p a n - H u s e t , W m . J o h a n n e s s e n K ø b m a g e r g . 5 4 B D C e n t. 1 2 6 6 8 Chirurgisk V a r e h u s G o th e r s g . 9 1 E D B a læ 6 5 0 2 Chm ielnicki I I n g e n iø r C a n d . p o ly t. V e d K lø ­ v e r m a r k e n 74 i | A m . 2 2 2 1

Made with FlippingBook Online newsletter