Kraks Vejviser 1938 gaderegister

Vejviserens !■ Bind in d eh old er: Aid. 1: K ort o g P lan er — Ils Gade- og H us-R egister — III: P erso n -R eg ister — IV: P ro v in s-R eg ister Vejviserens 2. Bind in d eh old er: Afd. V : R eal-R egister — VI: Firm a- og A k tieselskab s- R egister — VII: F ag-R egister —VIII: Island

Afdeling II.

— IX: Udlandet E xp ort D irectory

o f D enm ark.

Gade-Register og Hus-Register for København.

A. G ad e -R e g is te r . Gader, Veje og Pladser i København . Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer med Angivelse af Post­ distrikt, Kvarter eller Kommune, Rodekontor, Kirke (Sogn), Valgkreds, Politi- (og Rets)kreds, samt Socialkontor. B. H u s -R e g is te r . Offentlige og private Ejendomme, ordnede efter Gader og Gadenumre, med Gadoskitser, Oplysninger om Gadenav- nenes Oprindelse og ved hvert enkelt Hus Ireren og Beboere i Ejendommen (Forretninger, Institutioner og Privat-Personer); for de kbhvnske og frdbgske Ejendommes Vedk. tillige Matrikelnr., Ejendomsskyldsvurderingen (E), naar denne udgør 35,000 Kr. eller derover, samt de samme Ejendommes Grundværdi (G), begge i Henh. til Vurderingen pr. 1. Okt. 1936 med senere foretagne Omvurderinger. Grundværdien er indbefattet i Ejendomsskyldsvurderingen, saaledes at (E) angiver den samlede Vurdering. Naar man vil opgive en Ejendoms Matrikelnr., maa Kvarterets Navn nævnes med (ses i Gade-Registret), da hvert Kvarter har sin egen Nummerering. Hvor Ejeren af en kbhvnsk. eller frdbgsk. Ejendom bor i Ejendommen, er en * anbragt foran hans Navn; hvis han ikke bor der, er hans Navn anført i Parentes. Naar en Ejendom er fredet (i Klasse A eller B) i Henhold til Lov om Bygningsfredning af 12. Marts 1918, er dette anført. Vejviserens Hus-Register er forsynet med Telefon-Numre. En ★ ved et Telefon-Nr. angiver, at dette er Fælles- Nummer for flere Ledninger. Gadeskitserne angiver, ved hvilken Gade Numrene begynder, og ved hvilke Numre Sidegaderne udgaar, samt Belig­ genheden af forskellige offentlige Bygninger og Institutioner. Som Regel er Gadeskitserne forsynet med en Pil, der viser Nord og Syd. Hus-Registret er delt i: 1) København, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne (Bagsværd, Charlottenlund, Dragør, Gjentofte, Herlev, Holte, Hvidovre pr. Valby, Islev pr. Brønshøj °g Vanløse, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, st. Magleby, Nærum, Rungsted (Postdistriktet Rungsted Kyst), Rødovre pr.-Van­ løse og Valby, Skodsborg, Springforbi, Søborg og Vedbæk). Grænsen for Hus-Registrets Omraade er vist paa en foran dette Register staaende Plan „Hus-Registrets 0mraade“ .

En nærmere Vejledning i Brugen af disse Registre findes paa næste Side,

Optagelse i Kraks Vejviser sker efter Redaktionens Skøn. s

IUU..J . Kr „„„ [\„

. JM r.

.

Made with FlippingBook flipbook maker