Kraks Vejviser 1938 gaderegister

Animated publication

Vejviserens !■ Bind in d eh old er: Aid. 1: K ort o g P lan er — Ils Gade- og H us-R egister — III: P erso n -R eg ister — IV: P ro v in s-R eg ister Vejviserens 2. Bind in d eh old er: Afd. V : R eal-R egister — VI: Firm a- og A k tieselskab s- R egister — VII: F ag-R egister —VIII: Island

Afdeling II.

— IX: Udlandet E xp ort D irectory

o f D enm ark.

Gade-Register og Hus-Register for København.

A. G ad e -R e g is te r . Gader, Veje og Pladser i København . Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer med Angivelse af Post­ distrikt, Kvarter eller Kommune, Rodekontor, Kirke (Sogn), Valgkreds, Politi- (og Rets)kreds, samt Socialkontor. B. H u s -R e g is te r . Offentlige og private Ejendomme, ordnede efter Gader og Gadenumre, med Gadoskitser, Oplysninger om Gadenav- nenes Oprindelse og ved hvert enkelt Hus Ireren og Beboere i Ejendommen (Forretninger, Institutioner og Privat-Personer); for de kbhvnske og frdbgske Ejendommes Vedk. tillige Matrikelnr., Ejendomsskyldsvurderingen (E), naar denne udgør 35,000 Kr. eller derover, samt de samme Ejendommes Grundværdi (G), begge i Henh. til Vurderingen pr. 1. Okt. 1936 med senere foretagne Omvurderinger. Grundværdien er indbefattet i Ejendomsskyldsvurderingen, saaledes at (E) angiver den samlede Vurdering. Naar man vil opgive en Ejendoms Matrikelnr., maa Kvarterets Navn nævnes med (ses i Gade-Registret), da hvert Kvarter har sin egen Nummerering. Hvor Ejeren af en kbhvnsk. eller frdbgsk. Ejendom bor i Ejendommen, er en * anbragt foran hans Navn; hvis han ikke bor der, er hans Navn anført i Parentes. Naar en Ejendom er fredet (i Klasse A eller B) i Henhold til Lov om Bygningsfredning af 12. Marts 1918, er dette anført. Vejviserens Hus-Register er forsynet med Telefon-Numre. En ★ ved et Telefon-Nr. angiver, at dette er Fælles- Nummer for flere Ledninger. Gadeskitserne angiver, ved hvilken Gade Numrene begynder, og ved hvilke Numre Sidegaderne udgaar, samt Belig­ genheden af forskellige offentlige Bygninger og Institutioner. Som Regel er Gadeskitserne forsynet med en Pil, der viser Nord og Syd. Hus-Registret er delt i: 1) København, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne (Bagsværd, Charlottenlund, Dragør, Gjentofte, Herlev, Holte, Hvidovre pr. Valby, Islev pr. Brønshøj °g Vanløse, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, st. Magleby, Nærum, Rungsted (Postdistriktet Rungsted Kyst), Rødovre pr.-Van­ løse og Valby, Skodsborg, Springforbi, Søborg og Vedbæk). Grænsen for Hus-Registrets Omraade er vist paa en foran dette Register staaende Plan „Hus-Registrets 0mraade“ .

En nærmere Vejledning i Brugen af disse Registre findes paa næste Side,

Optagelse i Kraks Vejviser sker efter Redaktionens Skøn. s

IUU..J . Kr „„„ [\„

. JM r.

.

A. Gade-Register for København - maa benyttes i Forbindelse med følgende Artikler i Real-Registret (Afdeling V foran i 2. Bind), der giver nærmere Oplysning om de forskellige Distrikters Omraade, Kontoradresse, Ledelse etc., samt eventuelt i Forbindelse med Kortene i Afd. I. Ejendomsskyld (OversKyldraad og kbhvnske Vurderingsformænd; Skyldkredsenes Omraade, angivet ved Kvartergrænser etc. K irker (Under de enkelte Kirkers Ravne: Sognegrænser, Kirkeværger, Præster, Organister, Kordegne etc.). K varterer (Inddeling i Boder og disses Grænser). Offentlig Forsorg (Lovregler, Socialkontorerne, Kommunelægernes Adresser og Træffetider m. m.). Politi (De kbhvnske Politikredses Omraade, Politistationer og Embedsmænd). Post- og Telegrafvæsenet (Post- og Telegrafkontorer, Embedsmænd; se endvidere Bestemmelser og Takster i 2. Bind). Rigsdagen (Valgretsbestemmelser, Storkredsenes Rep? æsentation). Rodeforvaltningen (Oppebørselskontorerne, disses Omraader, Embedsmænd etc.). Gader, Veje og Pladser er opført i alfabetisk Orden. Hvis Navnet er sammensat af flere Ord, er Ordningen foretaget efter det første af disse; f. Eks. Peder Skrams Gade under P., Sankt Annæ Plads under S., Dr. Abildgaards Allé under D. Nørre Farimagsgade under N., Ny Kongensgade under N. og Ved Stranden under V. Undtagne fra denne Regel er de Navne, der begynder med Store (st.) eller Lille (1.); de er indordnet under det følgende Ord, f. Eks. Store og Lille Kannikestræde under K. Naar Gaden er opkaldt efter en Person, men kun med Angivelse af Forbogstaver , er Ordningen foretaget efter Efternavnet, f. Eks. II C Andersens Gade under A., F F TJlriks- Gade under U. Til de optagne Personers og Firmaers Navne er føjet Stillingsbetegnelse og Telefon (2 Brugere af samme Telf. er ofte slaaet sam­ men til en enkelt Optagelse, adskilt ved &); ved Hjælp af Stillingsbetegnelseu kan de eventuelt findesi Person-Registret og Fag-Registret, hvor nærmere Oplysninger (danske Ordensdekorationer, Varespecialitet etc.) maa søges. De optagne offentlige Kontorer o. 1. er udførligt omtalt i Real-Registret (Afdeling V foran i 2. Bind). Om Gader, der har skiftet Navn (eller er nedlagt) efter Aar 1800, vil man finde Oplysning i Artiklen Gadenavne i Real-Regi­ stret (Af(lel'ngV foran i 2 Bind). Her findes tillige oplysende Artikler om de offentlige Parker og Anlæg, om historiske Bydelej om Slotte og andre offentlige Bygninger (se Oversigterne i Emnelisten), samt om de i Byenpaa offentlige Steder opstillede Monumenter. Andre Emner, der har Berøring med Hus-Registrets Indhold, vil man i Real-Registret finde behandlet i Artiklerne Bygningsvæsen Bygningsfredning, Stadsingeniørens Direktorat, Frederiksberg Birk, Frederiksberg Kommune, Nordre Birk, Søndre Birk o. s. V. Tallene, der angiver Vurderingssumnaen til Ejendomsskyld (E) og Grundværdien (G), er de ved 8. almindelige Vurdering pr. 1. Oktober 1936 ansatte Beløb. Det maa erindres, at Grundværdien er indbefattet i Ejendomsskyldsvurderingen, saa at Forskel­ len mellem de to Tal angiver Bygningernes Vurderingssum. I Artiklen Ejendomsskyld i Real-Registret findes Oplysning ora Over-Skyldraadet, de kbhvnske Skyldkredses Omraade og Vurderingsformændenes Navne og Adresser. Gadeskitserne kan ved Brugen sammenholdes med Kortene over København (i Afdeling I). At Hjømestedernes Numre er angivet paa Skitsen, er navnlig i de lange Gader en Hjælp, naar Ruter skal planlægges. B. Hus-Register for København Regler for Ordningen.

I Begyndelsen af hvert Aar udsendes nyreviderede Udgaver af KRAKS

LOMME-VEJVISER En Fortegnelse over Gader, Veje, Pladser og Torve i København og omliggende Kommuner med Oplysninger om deres Beliggen­ hed og Postdistrikter. -------- Pris 2 Kr. ---- ;— KRAKS KORT over K Ø B E N H A V N FREDERIKSBERG OG GJENTOFTE 15 Specialkort med fuldstændig Gadefortegnelse, Oversigtskort samt Sporvejskort. --------- Pris 2 Kr. --------

r# V A > Å A / irO rilrf^ !U [W ^ W

,„a„„

Afdeling I I . A . Gade-Register for København.

Postdistrikt: Forkortelserne af disse i anden Kolonne er forklaret i „Forkortelser og Tegn“ (se fjerde Side, først i dette Bind). Hvor der ikke er Plads til Postdistriktet i Kolonnen, er det anført umiddelbart efter Gadenavnet i første Kolonne, f. Eks. Valby, Søborg, Gjentofte. Kvarter eller Kommune: De i denne Kubrik anførte Betegnelser er kbhvnske Kvarternavne, naar Rubrikken Socialkontor er ud­ fyldt. Hvor denne Rubrik ikke er udfyldt, er det Kommunen, der er angivet. (Frdbg., Gjentofte, Taarnby, Gladsaxe o. s. y.) Rodekontorer: De 18 Rodekontorer betegnes ved: 2 (Nyropsg. 5), 3 (Bredg. 76), 4 (Lakseg. 19), 6 (Torveg. 29), 9 (Slagterboderne 9), 10 (Lyrskovg. 6), 11 (Norrebrog. 63), 13(Arresog. 20), 14 (Stefansg. 48), 15 (Thorsg. 74), 17 (Østerbrog. 42), 18 (Livjægerg. 22), .19 (Jagtv. 227), 20 (Toftogaards PI. 10), 21 (Bratskovv. 36), 23 (Parkstykket 5), 24 (Ølandsg. 1), 25(Gimles Allé 3A), (se iøvrigt Artiklen Rodeforvaltningen i Afdeling V, Real-Register for Kbhvn., livor der ved den tilsvarende Betegnelse findes Rodernes Navne og Rodekontorernes Adresser). Frdbg.ske Ligningsdistrikter betegnes i samme Rubrik vedF l — F 20. Nyboder er beliggende i St. Pauls Sogn, men alle til Søværnet hørende Personer her som andensteds i Kbhvn. har Holmens Kirke til Sognekirke. Valgkredsene (Afstemningskredsene) i Kbhvn. er betegnede ved deres Numre, 1—15 ; 2., 4. og 11. Kreds er delt i 2 Dele 9., 14. og 15. i 3 Dele, betegnede ved N, S, 0 eller V. (o: Kredsens nordlige, sydlige, østlige eller vestlige Del). 12. Kreds er delt i 4 Afstemningskredse: 0, Grøndalsvænge (12 V1), Brønshøj (12 V2) og Vanløse (12 V8), Dø frederiksbergske Kredse er betegnet ved F 1, F 2 og F 3, hver delt i en vestlig og østlig Afdeling. Afstemningskredsene er samlet i 3 Storkredse: Søndre Storkreds (2., 3., 5., 7., 8. og 9. Kreds), Østre Storkreds (4., 6., 10., 11., 12. og 15. Kreds) og Vestre Storkreds (1., 13., 14.,F 1., F 2. ogF 3. Kreds). A 1, A 2 og A 4 betegner hhv. Kbhvns Amts 1. Kreds (Gjentofte), 2. Kreds (Lyngby) og 4. Kreds (Køge). Politikredsene F., N. og S. betegner henholdsvis Frederiksberg, Kbhvns Amts Nordre og Kbhvns Amts Sondre (med Amager) Birk og har Grænser fælles med de tilsvarende Jurisdiktioner. Tallene 1—9 betegner de kbhvnske Politikredse (se Artiklen Politi i Real-Registret). Socialkontorer: Tallene betegner de kbhvnske Socialkontorer (se Artiklen Offentlig Forsorg i Afd. V, Real-Register for Kbhvn. Bygningsdistrikter, Kommune-Lægedistrikter under Kbhvns Forsørgelsesvæsen (under Offentlig Forsorg) og Skyldkredse (under Ejendomsskyld) er omtalt i Afdeling V, Real-Register for Kbhvn. Alle de i Gade-Registret nævnte Gader og Veje m. m. hører under Kbhvns Overpostmesterembede og har indbyrdes Lokal-Porto (se Bestemmelser og Takster paa grønne Blade foran i 2. Bind).

I H® O

■S fe s g9 2 (5 -»MS

G a d e

o g HJ3

G a d e

?Ja

Kvarter eller

Sogn

Post­

kreds

Kom­

Valg­

Post­

Sogn

mune

(Kirke)

Rode­

kontor

kontor

kontor |

Social­

Social- ;

distrikt

distrikt

(Kirke)

Politikr.

Politikr.

p Brønshej 21 Grendals 12V2 8 8 Agerlandsvej........................ 7 2 3 Agørmosen Valby . . . . Vanløse 21 Vanløse 12V3 8 8 Agerskovvej Valby. . . . 1-13 V Udb.Klædebo 2 Bethlehems 5 6 7 A gersøgade........................ K Rosenborg 4 Trinitatis

s Sundbyvest. 25 Ilojdevang6 9 S 4 4

Aabakkevej . .

Aabenraa

Hvidovre Rødovre Gjentofte

Hvidovre A 4 S Rødovre A4 S Vangode A l N

Aabjergvej Vanløse . . .

0 Udb.Klædebo 19 St. Jakobs 15 S 7 1

Frdbg.

F5 St. Thomas F30 F

Agertoften Gjentofte. . . Aggersborggade.................... voldvej ) Resten . . . . Aggervej Vanløse . . . . Agnetevej............................. Ahlmanns Allé Hellerup . . Ahlmannsgade.................... Ahrenkildes Allé . . . . gade (

15-31 - 33—55 - 48—54 - 56—78 -

— F 2

---

- -

0 Udb.Klædebo 18 Frihavns

6 7 2

2—46 N Udb.Klædebo 2 Bethlehems 5 6 7 Aggers-) 1-15 og 2-1 4 . Brh. Brønshej

21 Grøndals 12V2 8 8

— -

- -

-

-

— 14 Hellig Kors -

-

Brønshej

— - — -

- •

Brorsons

Vanløse 21 Vanløse 12V3 8 8 S Sundbyester 25 Simon Poters 9 S 4 4

— 12 0 - Taarnby A2 S — 12V2 - Rødovre A 4 S 21 Grendals 12V3 8 8 - -

80-86

Taarnby

Ahlefeldts- (ni. Nr. og20—30 K Nørrevold 2 St. Andreas 3 1 5

Aabyhøj Allé Kastrup . . (Restnl.Nr.ogl.Nr. Aadiget Islev Vanløse . . Aadalsvej (1-57.

— .

- -

P Brønshøj

2-18 -

Trinitatis

-

— -

Gjentofte

Hellerup Al N

Rødovre

N Udb.Klædebo 14 Brorsons 120 6 7 N Udb.Klædebo 11 St. Johannes 11S 6 1 S Sundbyøster 25 Simon Peters 9 S 4 4 S Sundbyøster 24 Nathanaels 9N 4 4

( 88—110 N Udb. Klædebo 14 Brorsons 120 6 7 Ahornsgåde .........................

Aagade .

— -

- 8 -

Anna

(112—144 -

Brh.

Husum 23 Husum 12V2 8 8 Alirensbergsgade . . . . 20 Timotheus 14 S 9 6 Ajax Allé Valby . . . . 23 Husum 15 V 8 8 Aktæons Allé Valby . . .

Aagerupvei . . Aahaven Valby •

Vigerslev Husum Gladsaxe

Hvidovre Hvidovre Taarnby

Hvidovre A 4 S Hvidovre A 4 S Kastrup A2 S

. ( ulige Nr. . Brh.

AaKanaevej 1 ]jge Nr__ . Aakjærs Allé Seborg . . .

— -

- -

-

-

Bronshøj Davids Vanløse

A lbaniensgade................... Alderdomsvoj Kastrup . .

S Sundbyøster 24 Allebelgens 9 N 4 4

Søborg A 2 N

2 8 Aldersrogadej1 1y'Jf

0 Vnl.

Udb.Klædebo Vigerslev

18 20

Udb.Klædebo 13 Taksigelses Kingos

8 1

10 12V3

7 8

Aalborggade . . Aalekiste- ( 4

15 S 15 V

9(j 0 N

- Aldørstrøst Passage . . . N Udb.Klædebo 11 St. Johannes 11 S 6 1

— - - — 12V3 -

(21-237 og 14-252 -

Vanløse 21

vej

19 og2—28 Vb. Vigerslev 20 Timothous 14 N 9 6 Alexandervej Charlottl. . . N Vigerslev 20 Timothous 12V3 9 6 Alhambravej......................... Udb.Klædebo 14 Hellig Kors 5 6 7 Alléen K astrup.................... — - - Alexandravej.........................

Gjentofte

Messias A l N

J (33-65 og 30-80

N Utterslev 15 Kapernaums 15 V 8 8

Aalstrupvej Valby . . . . Aalykkes Passage Aalykkevej. . . Aarestrupsvej Valby . . ■ gade 79—113og50—112 - Aarhus- 1—43 og 2—48 Aarslevvej Islev Vanløse. . Aastrupgaardsvej Valby. . Aavangsvej Valby . . . . Aavendingen . . Abel Cathrines Gade . . . Abels Allé Sebor Abildgaardsgade 0 Aarhus Plade. .

V Frdbg.

F 12 Frederiksbg. F lø F Kastrup A2 S F 9 Frederiksbg. F20 F Solbjærg - - — F 10 Frederiksbg. F1V - — -

Taarnby

F Brønshøj

21 Grøndals 12V2 8 8

( 1—29 F Frdbg.

0 Valby 20 Timotheus 14 S 9 6 Allégade . . . .{31-37 - Udb.Klædebo 18 Davids 10 7 2 ( 2—28 - ø Udb.Klædebo 18 Hans Egedes 10 7 2 Allersgade . . . < — - Hans Egedes - - -

i 1—15 N Udb.Klædebo 15 St. Stefans 11 N 8 7

— -

-

- .

17 -

Samuels

-

_ .

Rødovre Hvidovre Hvidovre

Rodovrø A4 S Hvidovre A 4 S Hvidovre A4 s

1 2—18

13

Allingvej Valby.................... Almevej Hellorup . . . .

Hvidovre Gjentofte Gjentofte Gjentofte Gladsaxe

Hvidovre A 4 S Messias A l N

Brh.

Husum 21 Husum 12V2 8 8 Almindingen Søborg . . .

A 1 N 9S 4 4

Vangøde Hojdevangs

V Udb. Vester 9 Maria

1 6 5 A lperosøvoj........................ Alrunevej Hellerup. . . .

S Sundbyvest. 25

Gladsaxe A2 N

Gladsaxe

Vangede A 1 N Gladsaxe A 2 N V Udb. Vester 10 Enghave 140 5 C Ilusam 21 Husum 12V2 8 8 S Amagerbro 6 Christians 2 S 4 4 Brh.

østervold 3 Esaias

6 3 2 Alsgade

Brh.

Husum 23 Husum 15 V 8 8 Alsikemarkeu Seborg. . . F Utterslev 21 Grendals 12V1 8 8 Alstedvej

Abildhøj

Abrikosvej. • •

(1-43

V Udb. Vester 9 Elias

101—133. . . .

1 5 5

Absalons-

Amager( Boule-; vard j

— -

-

- -

_ .

- - - - - - -

2—32 - 34—48 -

Apostel

2—14 .

H. Tavsens .

gade 1

— - Getlisemane

-

24 Sundby

80-110 - Eksercerpl.

V Frdbg. Hvidovre K St. Annæ V.

- -

Acaciavej

F 1 Solbjærg F30 F Hvidovre A 4 S

118-130 - Amagerbro 6 Christians

— -

— 24

\

Achilles Allé Valby . . .

132-134 •

7 3 2

1—31 37—49 51-69 73—111 115—151 153—177 179—197

S Amagerbro 6 Frelsers 9 N 4 4 - Sundbyøster 24 Nathanaels -

3 Garnisons Frederiks - St. Pauls

1-61 63-9E

- -

— .

- -

- - . - -

--• —

- - - - -

— - — - — - — 25 — - —

95—111. . . . 113-117. . . .

Sundby -

.

— 8

9 0 -

Adel-

— 4 Garnisons — 3 ' -- — - Frederiks

-

- - - - - -

-

4-32 " 34—58 - 60-102 - 106—108 -

7 - - 8

gade

Filips

— - -

. Simon Peters -

— - — F 3

_ 9 S

Amager- 199—295

St. Pauls

2—26 - Amagerbro 6 Christians 2 S - -

brogade)

F 4 St. Lukas F20 F

j l - !5og2—12 F Frdbg. ' (17--19ogl4-16 -

Adilsvej

— - - — - •

.

28 - 30—32 - 52—88 - 90-120 - 122—130 - 132—296 -

24

— - Nathanaels - -

-

Admiralgade. . Adolph Steens Allé . . . Adolphsvej Gjentofte . . Adriansvej. . ■ Aftenbakken Seborg . . . Agavevej Hellerup. . . .

4 Holmens

K Øster V Frdbg.

8 2 3

-

F 5 St. Thomas F3ø F Gjentofte A l N

34—50 - Sundbyvestr.

— - — -

-

- - -

Gjentofte Gjentofte Gjentofte

Sundby

— 9 S

S Sundbyester 25 Simon Peters 9 S 4 4

— - Hejdevangs •

Vangede A l N MessiaB A l N

— 25

--

- ■ -

3

o

\

II - 34

CO _g u 1 9 ■£ © S s O O 0 "S

O O

a B-g 13 £

i

S I? ta -g rt £ 1 •50

' £Vi

J g i 8 S a o |

G a d e

‘0 a 0 ØH 0 0 M

G a d e

6 0 CO **

>M O P h

> ®w a M

w W,

CQ W

ns

3.3

/ 3—37 og 2 -8 s Amagerbro C Christians 2 S 4 4

Gjentofte A l N Søborg A 2 N Frederiksbg. F1V F

Gjentofte Gladsaxe

Baklcedal Hellerup . . . . Bakkedraget Søborg . . .

— - -

-

-

— 24

Amager-)

— - Nathanaels

fælled ■{ 43-47 vei 1 49—Husvildeoa- Amagergade........................ Amager Lan-j 1—141 dev.Kastrup )J 43-311, 2-312 /til Prags Boulev. Amager-\ derfr.t. ©rosundsv. Strand-{derfra t. Italiensv. vej ^279 og 180—2^0 - \ 281-405 og 282-484 Kst. Am aliegade......................... Amalienborg......................... Amalie Skrams Allé Valby . Amalievej............................. Ambra Allé Kastrup . . . Am erikavej......................... Amicisvej.............................. Ammentorpsvej Hellerup . Amorinvej Vanløse . . . Am eterdam vej.................... Anchersvej Klpbg.................. Andebakkesti........................ Andemosevej........................ Andersen Nexø V. Soborg P Andersens Vej . . . . Andestien.............................. Andreas Bjørns Gado. . . Andreasvej Kastrup . . . V N K Anemonevej Gjentofte . . Angelgado............................. Anker Heegaards Gade . . Anlægsvej Seborg . . . . Annasvej Hellerup . . . Anne- ( 1—13 og 2—14 . bergvej | Kosten. . . . A nnokegade........................ Annettevej Charlott!. ■ . Annexgaardsvej Vanleso. . Annexstræde Valby . . . Ansgars Allé Valby . . . Antoinettevej Valby . . . Antonig a d e ......................... Antvorskovvej Valby . . . Apollovej Vanloso . . . . A rabiensvej........................ A rendalsgade.................... A rildsgaardvej................... Brb. Arkonagade ........................ Arkturus Allé Kastrup . . Armeniensvej........................ Amager Allé Kastrup. . . Arnestedet Vanleso . . . A rnesvej.............................. Brh. A rresø g ad o........................ . ... 1ul.Nr.t.AxelHeidesG. A™1-) derfra *el?"i lg. Nr. t.AxellleidesG. V6J ( derfra - Arveprinsensvej................... A sgaardsvej......................... Asger Itygs Gade . . . . Askov Allé Kastrup . . . Askøgade ............................. Asminderødgade . . . . Asmussens A llé................... Asnæsgade ............................. Hrh. G F " S - - Amagertorv . . . j 2—24 K - “ Augustagade . . . . August S immers Vej Valby Aurehøjvej Hellerup . . . Aurikelvej Valby . . . . Auroravej Vanløse . . . . A uatraliensvej.................... Avnbol Allé Kastrup . . . Avnsøvej Gjentofte . . . Axel Heides j ulige Side Axelhøj Vanløse . . . . Azaleavej | 1—19o g 2...24 Valby ( 21—35og2fi 42 Gade ( lige Side Baadsmandsstræde . . Baarsevej Valby . . . . Baaringvej Kastrup . . . Badensgade ......................... Bagdadvej............................. © \ 91—147og80~150 - Baggesens-j 1—31 og 2—32 N 133—37og34—38 Bag Ilaadhuset................... Bag Søndermarken Valby . - gade A stersvej............................. Brh. Astridsvej Kastrup. . . . Astrup-1 vej |R est ul.Kr.og l.Nr. -

F 15 F 9

Bakkegaards Alléj Ui;|o h J' V Frdbg.

" - - -

J \ rakker og 14—52 - Eksercerpl.

-

-

Husum 21 Husum 12V2 8 8 23 Brensbej 15 V 8 8 F UtterBlev 23 Grøndals 12V1 8 8

Sundby

Bakkekammen.................... Brh. B ak k eled et......................... Brh. Bakkevej ............................. Bakkevænget Gjentofte . .

K ('lirsthvns

Brønshøj Gjentofte

6 Christians 2 N 4

3

Taarnby

Kastrup . Taarnby

A 2 S - - 9N 4

Vangede

A l

N

Sundbyestor

1 1—37 N Udb.Klædebo 15 St. Stefans 15 V 8 7

_

_

4

6

.

_ 24 — 25

-

Kingos Kingos

„ „

3

139—77

baldersgade . . . J <>_ .

_ - St. Stefans 11 N -

— 9 0 _ -

-

- Simon Poters 9 S - Kastrup A 2 S 4 Helligaands 7 1 _ - - -

-

— -

-

-

(38-76 -

Taarnby Strand Frimands

Balders Plads........................ Baldrianvej Hellerup . . . Ballum gade......................... Balsamvej Kastrup . . .

N Udb.Klædebo 15 Kingos 11N 8 7

Vangede 'A l N Kastrup A2 S Ordrup A l N Krist

Gjentofte

3

-

14© O 6

V Udb. Vester 10

K St. Annæ ©. K St. Annæ ©.

3 Garnisons 3 Garnisons

Taarnby

8 3 2

Vigerslev 20 Timotheus 14N 9

8 3 2 Bandholmvej Valby . . . Valby 20 Timotheus 14 N 9 6 Banevoj Charlottl.................

6

Gjentofte

V Frdbg.

F 2 St. Markus Fl© F Kastrup A 2 S F 10 Frederiksbg. Fl V F Gjentofte A l N Kodovre A 4 S Ifrist

14 N 9

Valby 10 Jesus

Banevolden Valby . . . .

6

Taarnby

Bangertsgade......................... N Udb.Klædebo 11 Hellig Kors 5 6 7

TJdb. Vester 10

14© 5 6 Bangsbo Plads Vanløse . .

Vanløse 21 Vanløse 12V3 8 8 Vanløse 21 Vanløse 12V3 8 8

V Frdbg.

Bangshovoj Vanløse . . . Bardenfiethsgadø . . . . C T Barfoeds Vej . . . . Bartholinsgade................... Basnæsvej............................. Baunebalckovej Valby. . .

Sundby 2 S 4 4

Gjentofte Rødovre Gjontofte

S Eksercerpl. 24 F Frdbg. Gjentofte K Nørrevold

F 18 Lindevangs F2V F Gjentofte A l N 3 St. Andreas 7 1

s Sundbyoster 25 Simon Poters 9 S 4 4 Barsehøj Hellerup . . . .

2

Skovshoved A l N Solbjærg F2© F Søborg A 2 N

F Frdbg.

Brh.

Brønshøj 23 Brensbej 12V2 8 8

F 9

N Emdrnp 23 Grundtvigs 15 V 8 8 Bastiansmindov. Kastrup. .

Taarnby A 2 S Hvidovre A 4 S Gjentofte A l N — - - Ilvidovro A4 S

Taarnby Hvidovre

Gladsaxe

H C Andersens Gade . . K Nørrevold 2 St. Andreas 3 1 5 Baunegaards-j 1—47og2—48 Gjt. Gjentofte Anders Henriksens Gado . S Amagerbro 8 Nathanaels 2 S 4 4 Baunevej Valby.................... Hvidovre F Frdbg. F 13 Godthaabs F2© F vej ( Resten Hel. —

Brenshoj ('lirsthvns Taarnby

23 6

8 3 Bavnehøj Allé { ^ en V Udb.Vester Valby Bavnevangen......................... Brh. Brønshøj

15 V 2 N

10 Enghave 14© 9 G

Brønshøj Frelsers

8 4

23 Brønshøj Timotheus

15 V 8 8

Taarnby A2 S F 7 Mariendals F3V F _ - -

• ^ .Juligo Nr. Ane Katrines Vejj F Frdbg.

Valby 20

14 N 9

Beatovej Valby.................... Bechgaardsgade .................... M Beclis Allé Valby . . . Bechsvej Klampenborg . . Bedt'ordvej............................. Beethovensvej................... Begoniavej Gjentofte. . .

6

— F l(i

© Udb.Klædebo 19 Kildevælds 15 N 7 1

Gjentofte

Hvidovre Lyngby-Tbk.

Hvidovre A 4 S Taarbæk A 2 N

Gjentofte A l N

V Udb. Vester 10 Enghave 14© 5 V Vestervold 2 Slotskirken 3 1 5 6

S Sundbyvest. 25 Højdevangs 9 S 4 4 V Kong. Engh. 10 Fredholms 14© 9 G

Gladsaxe Gjentofte Brønshøj

Gladsaxe A 2 N Mossias A 1 N

Gjentofte Gjentofte

Gjentofte Al N Messias Al N 23 Bronshøj 12V2 8

2 1 Grøndals I2V2 8 8 Bekkasinvej Hellerup. . . Beldringevej........................ Brønshøj - - - Udb.Klædebo 13 Taksigolsos 15 S 8 1 Belfastvej............................. — -

8

Brh. Brensbej

S Sundbyvest. 25 Højdevangs 9 S 4 4 S Sundbyøster 24 Sundby 9N 4 4 Brh. Utterslev 23 Brønshøj 12Y2 8 8

Gjentofte Rødovre

Ordrup

A 1 N

Belgiensgade.........................

Rødovre A 4 S

1 uligo Nr.

Valby 20 Timotheus 14 N 9 0 Bellahøjvej j Vigerslev 20 Timotheus 14 N 9 6

— - — -

_ -

- -

Grøndals 12V1 - Skovshoved Al N Grondals 12V2 8 8 Ansgar - -

Valby 10 Jesus

' Resten 1. Nr.

14 N 9

6

K Købmager Hvidovre

4 Helligaands 7 2 Hvidovre A 4 S

3 Bellovuevej Klpbg................ Bellisvej..................................

Gjentofte

F Brønshøj

21

Vanløse 21 Vanløse 12V3 8 8 B ellm ansgade..................... S Sundbyøster 25 Simon Peters 9 S 4 4 Bellmans P lad s...................

© Udb.Klædebo 19 Kildevælds 15N 7 1 © Udb.Klædebo 19 Kildevælds 15N 7 1

© ©størvold 18 Citadels

Hvidovre Gjentofte

Hvidovre A 4 S F 20 Lindevangs F2V F Messias A l N F 8 Godthaabs F2© F

6 7 2 Bendstrupvej Valby . . . B endzvej.............................

Husum 23 Husum 15 V 8 8

F Frdbg. F Frdbg.

V Udb. Vester 9 Absalons 13 5 5 Bengtasvej Hellerup . . . B entzonsvej........................ Taarnby Taarnby A 2 S

25

S Sundbyøster Taarnby

6 3 2 15 N 7 1

Bergensgade ........................ Berggreensgado...................

Simon Peters 9 S 4 Taarnby A2 S

0 ©stervold 18 Citadels © Udb.Klædebo 19 Sions

4

Vanløse Brønshøj

H. Tavsens 2 S 4 4 Hvidovre A4 S

21 Vanløse 12V3 8 8 Bergthorasgade .................... 23 Brønshøj 12V2 8 8 Boringgaardsvej Valby . .

S Amagerbro Hvidovre F Frdbg. Gjentofte

6

N Udb.Klædebo 13 Simeons 11 N 6

1 Beringsvej............................. Beriingsbakke Charlottl.

F 18 Godthaabs F2V F Ordrup A 1 N F 17 Godthaabs F2V F Gjentofte A l N

S Eksercorpl.

24 Sundby 2S 4 4

— - -

— 6

- - -

Bernhard Bangs Allé . . . F Frdbg. Bernstorfflund Allé Charlttl. Gjentofte

- Amagerbro - H. Tavsens - -

_ -

Eksercerpl.

_

Slotskirken 3 1 5

V Vestervold

( ulige Nr. 1 30-40

2

Frdbg.

F 14 Solbjærg F2V F F 15 Frederiksbg. Fl V F

— - Udb. Vester 9

-

- -

Maria

Bernstorffsgade \

2—22 _

— - - Gjentofte A l N — - . Hellerup .

V Frdbg.

V Udb. Vester 9 Absalons 13 5 5 © Udb.Klædebo 19 Kildevælds 15 N 7 Taarnby Taarnby A2 S

( 1-137 Holl Gjentofte

141—193 Chl. . 1 2—138 Hell

_ _ — _

_

, .

1

N Udb.Klædebo 14 St. Stefans 12© 8 7 Bernstorttsve.i s -| 4 fj_ 1^9

- _

Messias

F15 Frederiksbg. Fl V F Udb.Klædebo 13 Simeons 11 N 6 Udb.Klædebo 19 Davids 10 7

— -

V Frdbg.

170—21G Chl.

-

1

Ordrup

[ 218-T-246

Gjentofte A 1 N

Gjentofte

2 Bernslorffsvængot Gjentofte A F Beyers Vej . . . . Bibliotekvej Valby . . . 3 Biens A U é ........................ -

Husum 23 Husum 15 V 8 8 B evtoftgade........................

V Udb. Vester 9 Enghave 13 6 6 21 Grøndals 12V2 8 8 F 10 Solbjærg F1V F Hvidovre A4 S F 2 St. Markus F3© F S Sundbyøster 25 Simon Peters 9 S 4 4 Vanløse 21 Vanløse 12V3 8 8 V Frdbg. F Brønshøj V Frdbg. Hvidovre

Taarnby

Taarnby A 2 S

1—13 Brh Vanløse

Vanløse 12V2 8 8 Bianco Lunos Allé. . . .

21

- - 8 2

- Brønshøj

23 Brønshøj 4 Holmens

A sylgade.............................. K ©stør

A thensvej............................. S Sundbyøster 25 Simon Peters 9 S 4 4 Bille Brahes Vej . . . . S Sundbyoster 24 Filips 9© 4 4 Billesborgvej Vanløse. . . Valby 2u Timotheus 14 S 9 0 Birke Allé Valby . . . .

Hvidovre Vigerslev

Hvidovre A 4 S Timotheus 14 N 9

Gjentofte Frdbg. Rodovro Taarnby Gjentofte

Hellerup A 1 N F9 Fredoriksbg. F2V F Rodovro A 4 S

Birkebakken Valby. . . .

6

20

f 1—39 N Utterslev 23 Kapernaums 15 V 8 8

— - — - _ - Grundtvigs Brønshøj Brønshøj

-

- .

- - -

Birkedommervej j

«j|

Udb.Klædebo 19 Kildevælds 15 S 7 1

_

_

Taarnby A2 S Gjentofte A l N

( 90-92

Birkegade............................. Birkevang Kastrup. . . . Birkholmvej Vanløse. . . B isiddervej........................ Biskop Krags Vænge . . . Bispebjerg Parkallé . . . B isp eb jerg v ej................... B ispeengen........................ Bispevej~.............................. Bissensgade........................ Bjarkesv e j .......................... Bjelkes A llé ........................ Bjergagervej Valby . . .

N Udb.Klædebo 11 St. Johannes 4 S 6 1

s Amagerbro 6 II. Tavsens 2 S 4 4 Birkehøj Hellerup . . . .

Gjentofte Taarnby

Vangede A l N Kastrup A 2 S

— -

- Eksercorpl.

Rødovre

Rodovro A 4 S

Vanløse 21 Vanløse 12V3 8 8 S Sundbyøster 25 Simon Peters 9 S 4 4 N Utterslev 15 Kapernaums 15 V 8 8 ø Udb.Klædebo 13 Taksigelses 15 S 8 1 N Emdrup 23 Grundtvigs 15 V 8 1 N Utterslev 15 Grundtvigs 15 V 8 1 N Utterslev 23 Kapernaums 15 V 8 8 N Frdbg. F 16 Mariendals F3V F

Axeltorv.................................. V Vestervold 2 Domkirken 3 1 5 B irm av ej.............................

Frdbg.

F 9 Frederiksbg. F2V F

— -

— F 2(

K Cbrstlivns

Frelsers 2N 4 Hvidovre A 4 S Taarnby A 2 S

6

3

Hvidovre 'Taarnby

14© 5 G

Krist

V Udb. Vester 10 F Frdbg.

S Sundbyøster 25 Filips — - Simon Poter« 9 S - S Sundbyøster 24 Allehelgons 9 N 4 S Sundbyøster 25 Simon Petor 9 S 4 4 Helligaands 3 1 9© 4

4

F 3 St. Lucas F20 F

C 8 7

-

N Udb.Klædebo 14 Anna

12

Hvidovre A4 S

Hvidovre

4

Badstuestræde.................... K Snarens

3 B jergm arksvej.................... Brh Husum 23 Husum 12V2 8 8 4 Bjergstedvej........................ Brh Husum 23 Husum 12V2 8 8

9 2

Elias

1 5 5 Bjergtoften Hellerup. . .

Gjentofte

Gj entofte A l N Husum 12V2 8 8

Bagerstræde . . . j 2 _12 V Udb. Vester

- -

.

B jernedevej........................ Brh Husum Bjerregaards Sidevej Valby Bjerregaardgvej Valby . . Bjeverskov Allé Valby . . Bjødstrupvej Vanløse. . . Bjerringbrovej Islev . . . Brh Rødovre Hvidovre Rødovre Valby Valby

21 10 10

Udb.Klædebo

11 Blaagaards 5 6 — - Hellig Kors - -

14 r 9

Jesus Jesus

6

7

.

141 9 6

V Vestervold

2 Slotskirken 3 1 F 9 Frederiksbg. F 20 K Gladsaxe A 2 N

Rødovre A4 S Hvidovre A 4 S Rødovre A 4 S

5

Frdbg. Gladsaxe

11 — 35

u ® n i, © ■s s a s

1 U

• U « £ o 1=

c- §3 - ifi'S | k s s £ > M (S o-*

.2 n i ® h ® 9 £ n (4^3 O 3

!>O

i

fcUTS 3 s

Ga de

Ga d e

o ’CO •+* 3LI.SS 13 .

&-a M ø.

o -t2

§-a s.3

>-M ’o o o

Bjømbaksvej Kastrup. . . Bjernevej Valby . . . Bjørnsonsvej Valby . . • Blaabærvej............................. gaardsg. (35—59og2ti—46 - Blaagaards Plads . . . . Blaamejsevej......................... Blaamunkevej........................ Blaaregn Allé Kastrup . . Bladbillevei Islav . . . . Blankavej Valby.................... / Blegdamshosp. Bleg- lBigsbosp.-Bvangb. Blaa- 1 1—33 Og l —i i Rlekingegade........................ Blidahiund Charlottl. . . . Blidahpark Charlottl. . . . Bliskær Valby . . . . . Blokhusvej Charlottl.. . . Bloksbjergat Klampenborg Blommebaven Valby . . . Blomstermarken Søborg . . Bluevang Allé Islev . . . Brh. B ly ts v e j............................. Blytækkervej......................... Blæsenborgvej ................... Brh. Bodenboffs Plads . . . . Bodilsgade............................. Bogensegade ........................ Bogenæsvej . . . . . . Brh. B oglinkevej........................ Bogholder Allé Vanløse Bogtryk-1 tilLandsdummerv. F Brh. N 0 dams- < vej | 44—78 •0 80—132 - \

Taarnby Rødovre

Taarnby A 2 s Rødovre A 4 S

Bregne- i

2 Ihll ’Gjentofte

Ordrup A l tø

— _

gaards- JuligeNr. og 12-24

Messias

_

_

Valby 20 Jesus

!4 S 9 6

vej

1

26-30 Ioll

Utterslev 21 Grøndals 2V1 8 8 Bregnerodgade................... N Udb.Klædebo 11 Blaagaards 5 6 7 Bregnevej Gjentofte . . . N Udb.Klædebo 11 Blaagaards 5 6 7 Bremensgade......................... N Emdrnp 23 Grundtvigs 15 V 8 1 Bronderupvej Kastrup . . — 2 Bethlehems - - - Breidablik A llé.................... N Utterslev 15 Ansgar 2V1 8 8 Bremerholm........................

N Utterslev 15 Kapernaums 12V1 8 7

Gjentofte Sundbyvest. 25

Gjentofte Høidevangs

A l N 9 S 4 4 8 2 3

S Sundbyøster 24 Allehelgens 9 N 4 4

K Øster

4 Holmens

Taarnby

Taarnby A 2 s

Taarnby Rødovre

Kastrup A 2 S Rødovrø A4 S

Breslangade........................ Brigadegaarden...................

S Sundbyester 24 Alleholgons 9 N 4 4 S Sundbyvest. 24 Sundby 2 S 4 4 s Sundbyvost. 24 Sundby 2 S 4 4

6

Valby 20 Timothous 14N 9

i l—ii

6 7

1 Brigadevej .

Udb.Klædebo 11 17

St. Johannes 4 S 4 N

Eksercerpl. Sundbyvest.

-

-

.

Nathanaels

2—42 N — 11

_ « -

— 4 S 6 - 17 Fredens 4N 7 - Nazareth -1 - - Messias A 1 N Messias A l N Gjentofte A 1 N Skovshoved A l N Gladsaxe A 2 N Rødovre A 4 S F 14 Solbjærg F2V F 1:1vidovn' A4 S

-

*48-66 - Eksercerpl.

Bristol A llé ........................ Broagergade ........................ Brodersøns Allé Hellerup . Broderskabevej.................... Brofogodvej........................ Brogaardsvej/T—33 og2—26 Gjentofte j Resten Broholms Allé Charlottl.

s Sundbyvest. 25 Højdevangs 9 S 4 4 V Udb. Vester 10 St. Matth. 13 5 6 K Ohrsthvns 6 Frølsers 2N 4 3

— -

S Sundbyøster Gjentofte

24 Nathanaels 9N 4 4 Brobergsgade.........................

Hellerup A 1 N F 14 Lindevangs F2V F

Gjentofte

Gjentofte Hvidovre Gjentofte Gjentofte Gladsaxe Redovro

F Frdbg.

N Utterslev 15 Kapernaums 15 V 8 8

Gjentofte

Gjentofte Al N

_ -

Vangede

Vigerslev 20 Timotheus L4 S 9 C Brogade .............................

K Chrsthvns 6 Frelsers 2 N 4 3

Gjentofte

Skovshoved A l N

5 6 7

N Udb.Klædebo 14

Bronusgade i

2—20

-

_

P Frdbg.

12 0 -

N Utterslev 15 iapernaums 15 V 8 8 Broksøvej............................. Brh. Bronshoj Husum 23 Husum 15 V 8 8 Brolæggerstræde . . . . K Snarens 6 Frelsers 2 N 4 3 B rom bærvej........................ V Udb. Vester 9 Enghave 13 5 6 Brorsonsgade......................... K Ohrsthvns Husum 23 Husum 12V2 8 8 Brovænget.............................. Brh. N. Vanlese 21 Vanlese 12V8 8 8 L E Bruuns Vej Charlottl. . Uttorslev 15 Kapornaums L5 V 8 8 Brydes A llé ......................... Gjentofte G Udb.Klædebo 19 Davids N Utterslev 15 Ansgar 10 7 2 Brostykkevej Valby . . . 12V1 8 8 Brunovang ............................. Brh.

23 Brønshøj 12V2 8 8 4 Helligaands 3 1 3

F Uttorslev 21 Grøndals 12V1 8 8 V Udb. Vester 10 St. Matth. 14 0 5 6 Husum 21 Husum 12V2 8 8 Husum 21 Husum 12V2 8 8 S Sundbyvest. 24 Sundby 2 S 4 4 Husum 23 Husum 15 V 8 8 ø Udb.Klædebo 13 Taksigo!sos 15S 8 1 ø Udb.Klædebo 19 Kildevælds 15 S 7 1 N Udb.Klædebo 13 Kingos 15 V 8 1 S Sundbyøster 24 Sundby 9 N 4 4 Hvidovre Hvidovre A 4 s Messias A 1 N Valby 20 Jesus 14 S 9 0 K Vester 2 Slotskirkons 3 1 3

keivejj Bestem

-

-

- Grundtvigs - - F 8 Mariendals F3V F Hvidovre A 4 S

--

Bryggerensvoj.................... Brh. Bryggergade........................ Bryggerfvej Valby . . .

Bogøvej.................................. E C Bojsons Vej Valby. . Boldbusgade........................ B oltonvej............................. Bolystvej Valby................... Bomhusvej............................ Bomsluttervej........................ N Bonavendts Allé Valby Borgbygaard Allé Kastrup V A Borgens j ulige Nr. Borgerbo ............................. Vej ( lige Nr.

F Frdbg.

Hvidovre

K

Øster 8 2 3 Bryggerv angen................... S Sundbyvost. 25 Hojdevangs 9 S 4 4 Brygbiusgade........................ ø Emdrup 19 Grundtvigs 16 N 7 1 B rysselgade........................ N Utterslev 15 (irundtvigs 15 V 8 8 Brødhøj Gjentofte . . . . Hvidovre Hvidovre A4 S Brynhildogade................... V Udb. Vester 10 Enghave 140 9 6 Brønderslov Allé Kastrup . S Amagerbro 24 Christians 2 S 4 4 Brøndstøds Allé................... - Valby - — - - - 4 Holmens Hvidovre Taarnby Hvidovre A 4 S Taarnby A 2 S Brødrevej Søborg . . . . Brøndager Valby . . . . Brondkærvej Valby . . .

Gjontofte Gjentofte Hvidovre Taarnby

Gjentofte A 1 N Vangede A l N Hvidovre A 4 S Taarnby A2 S

Valby

14 N 9 6 F1V F

20 Jesus F 15 Frdbg.

V Frdbg.

/ 1—19 og 2-62 K St. Annæ V.

4 Garnisons

. .

Vanlese 21 Vanløse 12V3 8 8

7 3 2 Brøndumvej Vanløse

- -

— - -

-

—-

Gjentofte Brønshøj Brønshøj Brønshøj

Vangede A l N 23 Bronshoj 12V2 8

3

Brenlunds Allé Hellerup. . Brenshøjgaardvej . . . . Brenshøjholms Allé. . . . Brh. Brønshøj Kirkevej . . . . Brh. Brh.

Borger- l^ l—

— - — - — .

8

irad«

s49—87 og66—132 -

- - 8 - - -

-

Frederiks St. Pauls Frederiks

1 89—93

-

23 Brønshøj 23 Brønshøj

15 V 8 8 16 V 8 8

\

134—144 -

-

ø Udb.Klædebo 19 Sions Kildovælds

Brh. Brønshøj

Brønshøj 12V2 8 8

23 21

15 N 7 i

Borgervænget

N',._

- -

— -

Borghaven Valby . . . . Vigerslev 20 Timothous 14 S 9 6 Borgm. Christiansens Gade V Kong. Engh. 10 Frodholms 140 9 6

-

-

Grøndals

J

<

63-87

Budd. j 1-319 og 2-266 Sob Gladsaxe

Gladsaxe A 2 N _ _ - Lyngby A2 N

_

Borgmester Godskosens Blads I1’

Frdbg. F 20 Lindevangs F2V F ' Udb.Klædebo 17 St. Jakobs 10 7 1 — St. Johannes 4 N _ -

Hsv.

Ilovedg. (321

Borgmester

j 1-9 og 2-22 0

1 41—87 og 18A—90 Ly. Lyngby>Tbk.

. .

-

Jensens Allé ( fra O-Allé

Bud- ) 89-117 og94—136

Gladsaxe

Gladsaxe

Borgmester-1 1—3 og 2—C N Udb.Klædebo 15 St. Stofans 15 V 8 7 dingov. j 119—387 og vangen ( Resten . . . - — . ICingos - - ( N Uttorslev 15 Grundtvigs 15 V 8 8 Buen...................................... S Sundbyester 25 Simon Poters 9 S 4 4 Bulbjergvej Vanløse . . . B orgskrivorvej................... Borneovej............................. Bornholmsgade................... K Østervold 3 St. Pauls 8 3 2 Bulgariensgade...................

_

— - -

178-534 Sob.

F Frdbg. F 19 Lindevangs F2V F Vanløse 21 Vanløse 12V3 8 8 S Sundbyøster 24 Allehelgens 9 N 4 4 6 Frelsers 2N 4 3 Vanløse 21 Vanløse 12V3 8 8 V Udb. Vester 9 Enghave 13 5 6 S Sundbyvost 25 Hojdevangs 9 S 4 4 Vanløse 21 Vanlese 12V3 8 8 S Eksercerpl. 24 Sundby 2S 4 4 N Utterslev 15 Kapernaums 15 V 8 K 6 Valby 20 Jesus 14 N 9 Gladsaxe Gladsaxe A 2 N Gladsaxe Gladsaxe A 2 N K Chrsthvns

i . i 1-37 og 2-38 Borrebyvej \ Reston Borthigsgade........................

Brh. Bronshej

21 Brønshøj 12V2 8 8 B untm agervej.................... N Utterslev 15 Kapernaums 15 V 8 8

— 23

-

-

— - -

Burmeistersgade . . . .

ø Udb.Klædebo 13 Taksigelses 15 S 8 1 Bnskagor Vanløse . . . .

i 1-35 og 2—24 N Udb.Klædebo 14 Anna

12ø 8 7 Bustrupgade........................ Byagervej.............................

103—143ogl02—156 -

Frdbg.

F 16 Mariendals F3V F

Boraps 1Vandv. Allé 1179

Utterslev 21 Grondals 12V1 8 8 Bygaden Søborg...................

— 14

- -

- -

- -

Bygholmvoj Vanløse . . . Byglandsgade........................ Bygmarken Søborg . . . . Bykildevej Valby . . . .

|20l—259

-

Ansgar

t

158-236 -

— - ~ -

— 15

Borups Tlads. . | 2c—30 N Udb.Klædebo 14 Anna 120 8 7 Bygmestervej........................ — - St. Stefans - - Husum 23 Husum 12V- 8 8 Byledet Gjentofte . . . . -

Bosernpvej............................. Brh. Bostamose Klpbg. . . . .

Gjentofte

Vangede A 1 N F 10 Sqlbjærg F1V F

Gjentofte

Skovshoved A l N

( 1—5C . . V Frdbg.

- _

Botoftevej............................. Brh Husum 23 Husum 15 V 8 8

F30 -

1 7—15 . .

F 1

— F 7 St. Thomas - - — F il St. Markus FIO - — - St. Thomas F30 - — F 2 —

Boveskovsvej Klpbg. . . .

Lyngby- Tbk

. 1

27 . .

Lyngby A 2 N

2 _12 - 14—26 -

( X_17 Boyesgade. . . . ) 2 —8 V Udb. Vester 9 St. Matth. 140 6 6 ISulowsvoj \

-

Frdbg. Rødovre

F 12 Frederiksbg. F10 F Rødovre A4 S

Brabrandvej Islev Vanlese , j 1—29 og 2—20 Bragesgade }31-35og22-28 Brammingegade. . . . Bramslykkevej Valby.« . Brams Sidevej Charlottl. Bramsvej Charlottl. . . Branddammen . . . . Branddamsvej Soborg. . L I Brandes Allé . . . Brandholms Allé Vanlese C J Brandts Vej . . . Brannersvej Charlottl. . Bratskovvej Vanløse . . Brattingsborgvej Kastrup Bredagervej Kastrup . . Bredahlsvej Valby . . . Brede pr. Lyngbv . . . Bredegaards Allé Valby. Bredegrund........................ 5-37 Bredgade. . . J 4 1 -5 3 ( 3

l

28—50B

6

14 N 9

N Udb.Klædebo 15 St. Stefans 15 V 8 7 Bymosovej Valby . . . .

Valby

20 Jesus

_

-

-

B y p o rten .............................

Husum 21 Husum 12V2 8 8 Husum 23 Husum 15 V 8 8 23 Brønshøj 15 V 8 8 23 Brønshøj 16 V 8 8

Kingos Davids

0 Udb.Klædebo 18 10 7 -2 Bystævnet............................. Brh. Vigerslev 20 Timotheus 141 9 6 B y tin g e t............................. Brh Brønshøj

Byvangen . ........................ Brh , Brønshøj Bækkebo Søborg................... Gjentofte

Gjentofte Gjentofte Gladsaxe Redovre Gjentofte Taarnby Taarnby

Ordrup A l N Ordrup A l N Gladsaxe A 2 N Rødovre A 4 S Ordrup A l N Taarnby A2 S F30 F

Vangedø A l N — - Gladsaxe A2 Taarbæk A 2 N Vangede A l N Kastrup A 2 S Messias A 1 N N 12V2 8

8 -

Brh Husum 23 Husum 15 V 8 8 Bække- j 1—39 og 2—36 Brh Brønshøj

21 Brønshøj

skovvej ( Resten Bævorstien Seborg . . . . Bødkerbakken Klpbg. . . . Bøgehøj Hellorup . . . . Bøgevej Hellerup . . . .

23

V Frdbg.

Gladsaxe Lyngby-Tbk

F 1

N Utterslev 15 Grundtvigs 15V 8 1 Bedkervej.............................. Vanløse 21 Vanløse 12V 8 8 Bøgevang Kastrup . . . .

N Utterslev 15 Kapernaums 15 V 8 8

Gjentofte Taarnby Gjentofte

Bøhmens- i 5—25 og 6—24 S Sundbyester 24 Nathanaels 9 N 4 4

A 2 S

Kastrup Timotheus

— - Allehelgons -

-

-

Valby 20

gade

(31—33

14 £ 9 6

Vanløse 21 Vanlese 12V3 8 8 Vanlese 21 Vanløso 12V3 8 8 4 Slotskirkens 8 1 3 i Slotskirkens 8 1 3

Lyngby-Tbk Hvidovre

Bennelandsvej Vanløse . . Borglumvej Vanlese . . .

Lundtofte A 2 N Hvidovre A 4 S

K Strand K Strand Gjentofte F Frdbg. Taarnby

S Sundbyøste 25 Filips

9 0 4 4 B ø rsen ................................. 7 3 2 B ersgade..............................

K St. Annæ 0.

4 Garnisons

z

3

_ Callisensvej Hellerup . . Camilla Nielsens Vej . . . Capellas Allé Kastrup . . Caprivej.................................. . -

: I

Hellerup A l N F2C Lindevangs F2V F Taarnby A 2 S F 12 Frederiksbg F10 F Ordrup A l tø 25 Filips 98 4

_

— _

8

_ -

_ 4 Garnisons

2—22 .

_

-

S

4

Sundbyøster

l24-7f

3

Carit Etlars Vej . . . . V Frdbg. Carl Baggers {1-21 og 2-22 Gjentofte Carl Bernhards Vej . . . V Frdbg. Carl Blocbs Allé Søborg. . Gladsaxe AlléCharlottl. ( Resten —

Bredskiftevej Kastrup . Bredstensvej Vanløse . Bregentveds Allé Gjentofte

Taarnby Rødovre Gjentofte

Taarnby A2 S Rødovre A4 S Gjentofte Al s

- •

Messias

F 12

Frederiksbg. Fl< F Seborg A2 N

\

1 1 - 36

G a d e

G a d e

Kvarter eller

1Kvarter eUer

Valg­

Sogn

Post­

kreds

Post­

Kom­

mune

mune

Kom­

Valg­

Rode­

Rode­

Sogn

kreds

kontor

Social­

kontor

(Kirke)

(Kirke)

kontor

Social­

kontor

distrikt

Politikr.

distrikt

Politikr.

Carl Danfeldts Allé Islev Brh. Carl Feilbergs Vej. . . . Carl Jacobsens Vej Valby . Carl Johans Gade . . . . 0 Carl Lang-es Vej Valby . . Carl Mollers Allé Seborg Carl Nielsens Allé . . . . Carl Plougs Vej ulige Nr. ! lige Nr. Carolinevej Hellerup . . . Carstensgade. . Castberpsvej Valby . Castor Allé Kastrup . . . Catherine Booths Vej Valby Carlsgade . Charlottl.Stationspl.Gharltt. Cliarlottenlundvej Hellerup ChnstenBergs Allé Valby . Christen Koids Allé Kastrup Christian d. 2dens Allé . . Ceresvej . . . Ceylonvej . . .

Damstien Vanløse . . . . Damtofte Charlottl. . . . Danas P la d s........................ Danasvej. . (27-41og26-44 - Danhaven Valby.................... Danmarksgade.................... Dannebrogs Allé Klpbg. . . n 1 1 ' 7 2 ’ 8

Vanløse Gjentofte

Vanlese 12V< 8 8 Skovshoved A l N

Rødovre A4 S F2( Lindevangs F2V F

Rødovre

2 1

F Frdbg.

6

14 S 9

V Frdbg. V Frdbg.

F 6 St. Markus FlC F F 6 St. Markus F lø F — _ _ 20 Timotheus 14 S 9 F 6 St. Markus F lø F Lundtofte A 2 N - Gethsemane I _ Enghave 14ø 5 Hvidovre A 4 s 20 Timotheus 14 S 9 Hvidovre A 4 s 2 Slotskirkens 3 1 - 13 _

Valby 20 Jesus

Udb.Klædebo 17 St. Jakobs 10 7 • 2 Valby 20 Timotheus 14 S 9 6

— F il

Gladsaxe

Vigerslev

Gladsaxe A 2 N St. Markus F lø F

6

10 7 1

V Frdbg.

0 Udb.Klædebo 19 Sions

Lyngby-Tbk

V Frdbg.

F il F 6

1 5 5 _ _ _

( 1—37 V Udb. Vester 9 Apostel

S Sundbyester 24 Allehelgens 9 N 4 4

139—57 _ (40—60 -

Dannebrogsgade. .( 2 _38 -

_ 9 Apostel

Hellerup A l N

Gjontoite

---

6

14 0 5

V Udb. Vester 10

Krist

V Udb. Vester 10

Dannevirkegade................... Dansborg Allé Valby . . Dansliøjvej Valby . . . . D anstrupvej........................ Dansvej V a lb y .................... Dantes Plads.........................

Valby 20 Timotheus 14 S 9 6

6

Hvidovre Vigerslev Hvidovre

Taarnby Hvidovre

Taarnby A 2 S Hvidovre A 4 S F 1 Solbjærg F30 F

6

V Frdbg.

Emdrup 19 Grundtvigs 15 N 8 1

0

S Sundbyester 25 Simon Peters 9 S 4 4

V Vestervold

Gjentofte Gjentofte

Ordrup A 1 N Messias A 1 N Taarnby A 2 S

5

12V 2 8 8

23 Brønshøj

Degnemose Allé................... Brh Brønshøj Delfingade.............................. K St. Annæ V. Delosvej. ............................. Degnestavnen. . . . . . Derbyv e j ............................. Dianavej Vanlese . . . . Dickens Allé Seborg. . . Digevej................................. Digtergangen Søborg. . . D irchsvej............................. Doktor HindhedesAIlé Vanl. Doktor Willes Vej Valby Domusvej Klampenborg . . Donaugade............................. Doras Allé Valby . . . Doktor Abildgaards Allé. . V Frdbg. Doktor Priemes Vej . . . V Frdbg. Vanlese Hvidovre Lyngby-Tbk. Hvidovre Rødovre Gladsaxe Gladsaxe s Sundbyester

N Utterslev 23 Grundtvigs 15 V 8 8 S Sundbyester 25 Simon Peters 9 S 4 4 S Sundbyvest. 25 Hejdevangs 9 S 4 4 3 St. Pauls 8 3 2

Valby 20 Timotheus 14? 9 6

Taarnby

4

s Sundbyvest. 25 Ilejdevangs 9 S 4 Christian d. 2dens Plads . s Sundbyvest. 25 Ilejdevangs 9 S 4 4 Christian d. 9. Gade . . . K Købmager 4 Heliigaands 7 2 3 Christianehej Seborg . . . Gladsaxe Søborg A2 N Christian Paulsens Vej . . F Frdbg. F 20 Lindevangs F2V F Christian Richardts V ej. . V Frdbg. F 1 St. Lukas F30 F Christiansborg . K Strand 4 Slotskirkens 8 1 3 Christiansborggade . . . V Vestervold 2 SI >t8kirkens 3 1 5 Christiansdal Vanløse. . . Rødovre Rødovre A 4 S (1— Chnstiansg. I H og2—12 14—22 IC Strand Vester 4 2 Slotskirken 8 3 1 2

Rødovre A 4 S Seborg A 2 N Seborg A 2 N

s SundbyOvdr. 25 Hejdevangs 2 S 4 4

25

Simon Peters 9 S 4 4 Vanløse 12V 3 8 8

F 1 St. Thomas F30 F F 10 Frederiksbg. F1V F Hvidovre A 4 S Taarbæk A 2 N 2 1

Christianshavns Kanal . . K Chrst hvns Christi'anshavns Torv . . . K Ohrsthvns

6 Frelsers 2 N 4 3 6 Christians 2 N 4 3 6 Chiistians 2 N 4 3

s Snndbyester 24 Allehelgens 9N 4 4

Hvidovre A4 S

IC Chrsthvns

Chr'stianshs. (1-43 og ligeNr. Voldgado H 9—61 Christiansholm Klpbg. . . Chr.holms Parallelvej Klpbg. Chr.holms Parkvej Klpbg. Chr.holms Slotsallé Klpbg. Chr.holms Tværv. Klpbg. Christiansholmsvej Klpbg. Christiansholms ø . . . . Christianshvilevej Charlottl. Christiansmindevej. . . . Christiansrovej Klpbg. . . Christiansvej j 1—35og 2—38

-

n .( 1-47 og 2-24 N Utterslev 23 Kapernaums 15 V 8 8 Dortheavej | 49 .99 og 26-72 - — - Brenshej - - - Dosseringen . . N Udb.Klædebo n 2 Blaagaards Bethiehems 5 6 7

Frelsers

-

-

Gjentofte Gjentofte Gjentofte Gjentofte Gjentofte Gjentofte Gjentofte

Skovshoved A l N Skovshoved A l N Skovshoved A l N Skovshoved A 1 N Skovshoved A l N Skovshoved A 1 N Ordrup A 1 N Taarbæk A 2 N Ordrup A l N

S Sundbyvest. 24 Sundby 2 S 4

4 •

Dovregade............................. Dracbmannsvej Klpbg. . . Dragsholmvej Vanløse . . D rechsolsgade................... D rejervej.............................. Drejegade ............................. Drogdensgade ................... Dronningborgvej Kastrup . DronningDagmarsAlléValby , „ „ ( 9 A L Drewsens Ven

Skovshoved A l N Vanløse 12V 3 8 8 6 H. Tavsens 2 S 4 4 2 1

Gjentofte Vanlese

S Eksercerpl.

K Chrsthvns

6 Frelsers 2 N 4 3

N Utterslev 15 Kapernaums 15 V 8 8 ø Udb.Klædebo 19 St. Jakobs 15S 7 1 ø Udb.Klædebo 17 Luthers 6 7 2

Udb.Klædebo 19 Sions

0

15S 7 1

Lyngby-Tbk. Gjentofte

_ - .

18

-

S Sundbyøster 24 Sundby Taarnby Taarnby

9 0 4 4

Charlottl. 1 - Christian Svendsens Gade S Sundbyester 24 Nathanaels 9 N 4 4 Christian Winthers Vej . . V Frdbg. F 1 Solbiærg F30 F Christoffers Allé Seborg. . Gladsaxe Glad-axe A 2 N Christoph. Boecks Allé Seb. Gladsaxe Gladsaxe A 2 N Citygade. . . . K Købmager 4 Heliigaands 7 2 3 Citypassagen K Kebmager 4 Heliigaands 7 2 3 ClaraBv.ej Char-j ulige Side Gjentofte Ordrup A l N lottl. i lige Side — Skovshoved - | 1—49 0 Udb.Klædebo 17 Frihavns 6 7 2 Classensgade. . . {51—67 - — 18 — - - - 1 2—72 - Østervold - Citadels - - H A Clausens Vej Gjentofte Gjentofte Gjentofte A 1 N Clausholmvej Vanlese . . Vanløse 21 Vanløse 12V8 8 8 Resten — Messias

A 2 S

Valby 20 Timotheus 14N 9 6 Dronning Elisabeths Allé . S Sundbyvest. 25 Hejdevangs 9 S 4 4 Dronningemarken Gjentofte K Gjentofte Gjentofte A l N Dron- 1 1—51 og 2—48 Chrsthvns 6 Christians 2 N 4 3 ningensg. (65—79 og 60—70 - — - Frelsers - - - ( 1— 11 K St. Annæ 0. 3 Garnisons 7 3 2 ~ 1 13—31 4 _ _ _ Dronningens f _ 3 _ _ _ Tværgade * ‘ "1 2 _14 _ St. Annæ 0. Frederiks - - 2 l 16—58 - St. Annæ V- - — - - - Dronningensvej.................... F Frdbg. F 14 Solbjærg F2V F Dronning Louisos V.CharfttJ. Gjentofte Messias A 1 N Dronninglundvej Vanløse Vanløse 2 1 Vanlese 12V 3 8 8 Dronning Olgas Vej . . . F Frdbg. F 7 Mariendals F3V F . . ( 1-57 og 2-56 F Frdbg. F 17 Mariendals F3V F Drosselvej ( 6 3-8l og 60-80 . — F 16 — 9 S - D uhlinvej............................ 8 Sundbyvest. 25 Hejdevangs 4 4 . ( 1-65 og 2-80 F Frdbg. F 17 Mariendals F3V F Duevej {67-121 og 84-124 . — F 16 — - - Dunhammervej.................... N Emdrup 23 Grundtvigs 15V 8 8 Duntzfelts Allé Hellerup . Gjentofte Hellerup Al N ( 9 -3 9 V Udb. Vester 9 Absalons 13 5 5 2-14 _ — - Maria 1 - _ Dgadel8' 141-49 og 40-50 B 51—53 og 52—56 - 10 Absalons Gethsemane St. Matth. 13 - - (,55-61 og 58-70 - — - — 12V 2 - 6 D y b ek æ r............................. Brh. Husum 2 1 Husum 8 8 Dybendalsvej . . . . F Brønshøj 2 1 Grøndals 12V 2 8 8 Dyhendalsvej Klpbg. . . . Lyngby-Tbk. Lundtofte A2 N Dybensgade ........................ K Øster 4 Holmens 8 2 3 DybJandsvangen................... Brh. Brønshøj 23 Brønshøj 15 V 8 8 Dyrhæk V a lb y ................... Hvidovre Hvidovre A 4 S Dyrehavegaardsvej Klpbg. . Lyngby-Tbk. Lyngby A 2 N Dyre- ISkovridg.—Kildeøen. Kip. Lvngbv-Tbk. Taarbæk A2 N haven (Eremitagen Sprfb. — — - N Dyrehåvevej Klpbg. ( 1 . . Lyngby-Tbk. Taarbæk A 2 (Resten Gjentotte Skovshoved A l - Dyreværnsvoj Valby . . . Valby 20 Fredholms 13 9 6 Dyrkeb.................................. K Klædebo 4 Domkirken 3 1 3 Dyssebakkon Hellerup . . Hell Gjentofte Vangede A l N . .11-37 og 2-36 Gjentofte Vangede A l N Dyssegaardsvej ( Resten Søb. — — - 8 Dyssevænget........................ Brh. Husum 2 1 .Husum 12 V 2 8 Dyvekes l 1—7 og 2—8 S Sundbyvest. 24 Højdevangs 9 S 4 4 Allé ■*(9—13 og 10-12 - --- 25 — 9 - Dæmningen ( 1-29 og 2-30 Vigerslev 20 Timotheus 14 N 6 Valby ( Resten Hvidovre Hvidovre A 4 S Dæmringsvej Hellerup . . Gjentofte 2 1 Gjentotte A1 N Dennerupvej ................... Brh. Brønshøj Brønshøj 12V 2 8 8

CJematisvej . . Colbjernsensgade Collinsgade. . . 1. Colbjernsensgade . . . Corneliusmindev. Kastrup . Cottagevej Hellerup . . . CrillesTennesensAlléKastrup Cumberlandsgade Cypernsvej . . Cæcihavej Valby Cypres Alle Kåstrup . . .

S V

Sundbyvest. Vestervold

25 2

4 5

4

9 S 1

Højdevangs Maria

5

V Vestervold 2 Maria Østervold 17 Esaias 0

1 5 6 6 3 2 8 2 3

Taarnby

Taarnby A 2 S Messias A l N Kastrup A 2 S

Cort Adelers Gade . . . K Øster

4 Holmens

Gjontofte Taarnby

S Sundbyester 24 Allehelgens 9 N 4 4 S Sundbyester 25 Simon Petors 90 4 4

Kastrup A 2 S 20 Timotheus 14 N 9 6

Taarnby Valby

Dagebel Allé Kastrup . . Daglykkevej Valby . . .

Taarnby Hvidovre

Taarnby A 2 S

A4 S

Hvidovre.

11 N 8 7

TV Dagmare- )

1 i ” 6 og 2-10 N Udb.Klædebo 13

- -

-

12—38 - j 7-45 og 40 -

15 Kingos

gane

— - St. Stefans - -

Dagvej Hellerup. Dagegade . . . Dahlerupsgade . Dalbyvej . . . Daion Seborg. . Dalforet . . .

Gjentofte Gjentofte S Sundbyvest.

Gjentofte A l N Sundby 2 S 4 4 Gjentofte A l N

24

Daklénsstræde Gjentofte. .

V Vestervold 2 Domkirkens 3 1 5 Husum 21 Husum I2V2 8 8 Brh.

Gladsaxe

A 2 N 9 S 4 4

Søborg Hejdevangs

S Sundbyvest. 24 F Frdbg.

1-57 69-137

F 20 Lindevangs F2V F

_ • - “

F 19

Godthaabs Lindevangs

— F 17 F 14 — F 18

Dalgas Boulevard i 139-163 2-70

_

-

72-138 140-180

— - Godthaabs

. -

N Dalhoffs Vej . Dalmosevej . . Dalsiandsgade . Dalstfaardsve.i Klpbg. . . DaVtregot Seborg. . . . Dalsvinget Hellerup . . . Daltot'tevej Seborg . . . Dalumvej Valby. D&mgaardsvej Klpbg. . . Damhus Boulevard Valby Damhusdalsvej Valby. . Damhusdæmningen Vanl. & Valby. . . . Damhusengvej Valby . . . Damhustorvet Valby . . Damsholtevej Valby . . . Damparken Valby Dalvangen. . . Dalvej Gjentofte Damagervej . .

F Frdbg. F 17 Godthaabs F2V F N Emdrup 23 Grundtvigs 15 V 8

8

Gjentofte Gjentofte Gjentofte Gladsaxe Hvidovre Gjentofte Gjentofte Rødovre Rødovre Rødovre Rødovre Hvidovre Rødovre

Skovshoved A 1 N 6 Frelsers 9N 4 4 Vangede A l N Gjentofte Al N Seborg A 2 N Hvidovre A4 S

S Amagerbro

Brh. Brønshøj

23 Brønshøj

16 V 8 8

2 S 4 4

S Sundbyvest. 24 Sundby Østervold 3 Esaias

E b ertsg ad e........................ Eckersbergsgade...................

Gjentofte A l N Skovshoved A l N Rødovre A 4 S A 4 S

6

6 3

V Kong.Engh. 10 Fredholm 13 9

0 2 Eddagaarden......................... N Udb.Klædebo 13 Kingos 15 V 8 1 Edelgave Allé Gjentofte. . Gjentofte Gjentofte A l N Edelslundsvej Klpbg. . . . Edelsmindevej................... Brh. Lyngby-Tbk* Husum 23 Taarbæk Brønshøj A 2 12V 2 N 8

8 8

F 10 Frederiksbg. F1V F Messias A l N Messias A l N F 17 Godthaabs F3V F

V Frdbg.

Vanløse 21

Edisonsvej............................. Édithsvej Charlottl. . . • Edlevej Hellerup . . . .

12V3

Gjentofte Gjentofte

A 4 S A 4 S

s s

3 1 5

Edvard Falcks Gade . • • V Vestervold 2 Slotskirkens Edvard Glæsels Yej . . . F Frdbg.

A 4

Rødovre A4

Made with FlippingBook flipbook maker