Kraks Vejviser 1938 Handelsregister

_of

,-r^f2.“ -'

r i-i.

f

-■

-

é « s 1 k

; i < ^A?, ?

T - ■: *■ ■ :'J

- •"'■!? .

--=J2§P

» f e «

_

- - ‘W ^ E AVAAA'Srs? ■ - i = ~ v - -

’< i

' ,

iA i i iæ ra B f * ’ , »i < .„? . i i - . '* '

• Flosl^Rø ......... ............... ...... ÉK-Sph©RT-VÉJLyfSER ■ -■- " ■Å 'A "-' ■;' ''\ <■. -'"

• A - , ; 'A

is

KRAKS

VEJVISER

M

1938 169. AARGANG • KRAK 76. AARGANG

2 . B I N D K R A K 8 H A N D E L S K A L E N D E R FO R D A NM A R K Emneliste • Real-Register • Firma-Register. Fag-Register • Island • Udlandet • Eksport-Vejviser.

/

KRAK

UDGIVER: KRAKS LEGAT N Y T O R V 17 K Ø B E N H A V N K TELEFON CENTRAL 308 Trykt hos O. C. Olsen & Co.

K:

1

'3

KØBENHAVNS KOMMUNEBIBLIOTEKER*

K O M M ! :

r K!IR

HO72;? . ;i ■Kuf L Æ S u c A L E N

IN D H O L D S F O R T E G N E L S E Vejledning i Brugen af de større Afdelinger er m eddelt foran hver af disse.

1 9 3 2 B c i .2 - « IL s,de

7 . B i n d . F o r k o r t e l s e r og T e g n , anvendt i Vejviseren Afdeling I: Kort og Planer.

Oversigtskort, Sporvejskort, 7 litograferede Specialkort og 8 Kortskitser over København og Omegn. Sporvognsruter og Planer over Hospitaler og Teatre i København. Dansk Købestævne i Fredericia. Afdeling II: Gade-Register og Hus-Register for København. a) GADE-REGISTER....................................................................................................................................................... 33 Gader, Veje og Pladser med Angivelse af de Administrationskredse m. m., hvori de er beliggende. b) HUS-REGISTER.......................................................................................................................................... ............... 54 Fortegnelse over Huse (ordnet efter Gader) med Angivelse af Gadenumre, Matrikelnumre, Ejendoms­ skyld, Grundværdi, Ejer, Beboere m. m. (Navn, Stilling og Telefon). 1) København, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne. Afdeling III: Person-Register for København .......................................................................................... 865 Navne-Register over Beboere (Forretninger, Privat-Personer og større Institutioner) i København, Frederiksberg og omliggende Villabyer. — TILLÆG: En Liste over DØDE i det sidst forløbne Aar. Afdeling IV: Provins-Register. A. FORRETNINGER.................................................................................................. ...................................................... 1697 (byvis ordnede, med Real-Register og Forretnings-Register for hver By, samt for 23 af de største Købstæders Vedkommende et Kort over Byen). B. PR1VAT-ADRESSER................................................................................................................................................... 2045 C. STØRRE GAARDE..................................................................................................................................................... 2149 D. KOMMUNEFORTEGNELSE................................................................................................................. 2180 2. B ind . E m n e lis te til begge Bind. Alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviseren omhandlede Emner med Sidetal...................... 4 > gule Blade 2401 T i l f ø j e l s e r , der er kommet til Redaktionens Kendskab under Vejviserens T rykning..............J Afdeling V: Real-Register for København ............................................................................................... 2465 Stats-, kommunale og private Institutioner; Foreninger og Selskaber; praktiske Oplysninger om For­ hold af almen Interesse. TILLÆG: B e s te m m e ls e r og T a k s t e r vedrørende Post- &Telegraf-, Jernbane- og Toldvæsen. V e jle d n in g fo r E k s p o r tø re r (grønne Blade). Afdeling VI: Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark............................................................. 2705 Uddrag af de officielle Handels-Registre, Forsikrings-Registret og Aktieselskabs-Registret. A. KØBENHAVN. B. KØBSTÆDERNE OG KØBSTADSLIGNENDE BEBYGGELSER. C. LANDET. Afdeling VII: Fag-Register for Danmark.................................................................................................... 2961 Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv i Danmark branchevis ordnet. Foran i Fag-Registret paa blaa Blade F ag - og V ar ef o r t egn e 1se over alle Fag-Registrets Overskrifter med Sidetal og O v e r s æ t te l s e r fra Engelsk, Fransk, Tysk og Spansk af de vigtigste Fagoverskrifter. TILLÆG: Færøerne. Kort, Real-Register, Navne-Register, Fag-Register. Grønland. Kort, Styrelse, Distrikter, Embedsmænd. Afdeling VIII: Island (røde Blade)................................................................................................................................. 4145 Kort, Real-Register, Privat-Adresser, Fag-Register. Afdeling IX: Udlandet..................................................................................................................................... 4193 De europæiske Staters Størrelse, Folketal, Hovedstæder, Byer kendt under mere end eet Navn m. m. Danmarks Gesandter og Konsuler i Udlandet. Danske Foreninger i Udlandet. Større Virksomheder i Udlandet, der ejes eller ledes af Danske. Udenlandske Firmaer med Handelsinteresser paa Danmark (Fag- og Branchefortegnclser, med Kortskitser over nogle Lande). Export Directory of Denmark............................................................................... sidst i Bogen, særlig pagineret Eksport-Vej viser over alle danske eksporterende Firmaer m. m. Engelsk Tekst med Oversættelser til Fransk, Tysk, Spansk og Dansk. A. EXPORTERS (1. List of Firms. 2. List of Products. 3. Advertisements.) B. BANKING, SHIPPING etc.

Udgiverne paatager sig intet Ansvar for Fejl og Mangler, der trods al anvendt Omhu, maatle findes i Vejviseren. Optagelse i Vejviseren sker efter Redaktionens Skøn.

Kraks Vejviser omfatter:

\

Kort over Kbhvn., Frdbg. og Gjentofte; Færdsels- og Sporvejskort; Kortskitser; Teaterplaner m. m.................................................... Kort over Havn og F rihavn................................................................... Stats- og kommunale Institutioner og Kontorer; Foreninger og Sel­ skaber; Legater og Stiftelser; Dagliglivets Retsforhold;Historie, Topografi og S tatistik; Seværdigheder m. m............................... Inddelinger af Byen (Kvarterer, Roder, Ligningsdistrikter, Politi­ kredse, Oppeborselsdistrikter, Forsørgelsesdistrikter, Postdi­ strikter, Kirkesogne m.m.)............................................................... Gader, Veje og Pladser (Oplysning om Gadenavnets Oprindelse, Gadeskitser, Matrikelnr., den sidste ny Ejendomsskyld og Jordværdi, Ejer. Beboere —Villabyerne)..................................... Privat-Adresser og Forretnings-Adresser............................................. Eksport-Firmaer med Oplysninger om danske Erhvervsforhold,Bank- og Pengevæsen. Havne og Skibsfart m. m. (Engelsk Tekst). .. Bestemmelser og Takster for Post- og Telegraf-, Jernbane- og Toldvæsen......................................................................................... Firmaer og Aktieselskaber (indregistreret Tegningsret, Kapital m.m.) FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER....................................

1. Bind, Afdeling I 2. Bind, Eksport-Vej viser

København

2. Bind, Afdeling V 11. Bind, Afdeling II og 12. Bind, Afdeling V

1. Bind, Afdeling II 1. Bind, Afdeling III 2. Bind, Eksport-Vejviser 2. Bind (grønne Blade) 2. Bind, Afdeling VI 2. Bind, Afdeling VII

Kort over Danmark................................................................................ 2. Bind, Eksport-Vejviser 23 Kort over de større Købstæder......................................................... 1. Bind, Afdeling IV Stats-og kommunale Institutioner i Byerne; Havneforhold; Indbyg­ gertal; Beskatningsforhold; Foreninger m.m............................. 1. Bind, Afdeling IV Forretningsadresser,ordnetbyvis(medHenvisningertilFag-Registret) 1. Bind, Afdeling IV Privat-Adresser........................................................................................ 1. Bind, Afdeling IV Større Gaarde (Arealets Størrelse og Inddeling, Ejendomsskyld, Ejer, Forpagter, Godskontor m. m .)......................................................... 1. Bind, Afdeling IV Administrative Inddelinger; Kommunernes Adresse og Beliggenhed indenfor Amter, Retskredse, Politikredse, Herreder.................... 1. Bind, Afdeling TV Færøerne (Kort, Institutioner, Forretninger, Privatadresser)............ 2. Bind, Afdeling VII Grønland (Kort, Landet, Befolkningen og Styrelsen, Kolonidistrik­ terne) ................................................................................................. 2. Bind, Afdeling VII Eksport-Firmaer med Oplysninger om danske Erhvervsforhold,Bank- og Pengevæsen, Havne og Skibsfart m.m. (Engelsk Tekst). 2. Bind, Eksport-Vejviser Bestemmelser og Takster for Post- og Telegraf-, Jernbane- og Toldvæsen......................................................................................... 2. Bind (grønne Blade) Firmaer og Aktieselskaber (indregistreret Tegningsret, Kapital m.m.) 2. Bind, Afdeling VI FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER.................................... 2. Bind, Afdeling VII

Provinsen herunder Færøerne

Island

Kort over Island...................................................................................... 2. Bind, Afdeling VIII Stats- og kommunale Institutioner; Fremmede Landes Konsuler; Statistik; Foreninger og Selskaber............................................. 2. Bind, Afdeling V III Privat-Adresser....................................................................................... 2. Bind, Afdeling VIII FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER................................... 2. Bind, Afdeling VIII

De europæiske Staters Størrelse, Folketal, Statsform, Kolonier, Ilovedstæder................................................................. I................ Navneliste over Byer kendt under mere end et N avn.......................... Danmarks Gesandtskaber og Konsuler i Udlandet............................ Fremmede Landes Gesandter og Konsuler i Danmark........................ Danske Foreninger i Udlandet........................................... 1................. Større Virksomheder i Udlandet, der ejes eller ledes af D an ske........ Dampskibsruter, der forbinder danske og udenlandske Havhe............ FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER..................i ...............

2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX 1. Bind, Afdeling IV og 2. Bind, Afdeling V 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Eksport-Vejviser 2. Bind, Afdeling IX

Udlandet

Emneliste findes paa gule Blade foran i 2. Bind

Instructive information on the contents and use of KRAK’s VEJVISER Krak’s address directory and Com- mercial directory for Denmark and Iceland, incorporating „Export Directory of Denmark1. When contemplating the esta­ blishment of business connexions in Denmark business men abroad invariably look up addresses in the particular branches in which they are interested, and with a view to facilitating these prelimi- nary steps the desired addresses have been conveniently compiled in the „Fag-Register1 Section VII of this volume (Vol. IIi. This commercial directory co­ vers the whole of Denmark and comprises the names of all firms of importance. The latter are shown under the respective bran­ ches of trade, arranged for Co- penhagen (Kobenhavn) flrst. The same section contains a special directory for the Faroe Islands (Færoerne) and a special section containing also a commercial direc­ tory for Iceland (Island), the latter printed on rose coloured paper. We recommend reference to the translations of the more impor- tant trade headings in the Eng- lish, French, German and Spanish languages which will be found on the blue pages preceding the com­ mercial directory. Suppose, for in- stance, you want the names of the Danish bacon factories, you look up this word in the English (French, German or Spanish) list of words, and Und tliere that the Danish equivalent of the word is: „Svine­ slagterier11. By means of this Da­ nish term you are at once able to lind this trade in the Commercial Directory. A number of other Scandinavian and foreign firms interested in trade intercourse with Denmark have been included in the special section: „Udlandet1*(Foreign coun- tries). In this volume will also be found a list of the Danish Con- sulates and Embassies abroad. A list of registered Arms and joint stock companies in Denmark with particulars as to principals, managing directors, board mem- bers, share Capital etc. is provided in a special section of the Directory. The „Real-Register” (subject in­ dex) contains information concer- ning the vaiious institutions of the Danish State, the Municipality of Copenliagen and the admini­ stration, institutions, societies etc. of Copenhagen and the surrounding municipalities. A complete Export Directory in five languages: „Export Directory of Denmark1 will be found at the end of Volume II. This Export Directory contains the names of all Danish exporting firms. Volume I of Krak’s Directory is primarily a Copenhagen direc­ tory containing Street and house section, and a private resident and commercial section, together with sectional maps of the city etc. Moreover it contains a provincial towns directory (Provins-Register) comprising (in A. Forretninger) business concerns in 170 towns. Further a list of about 19.000 pri­ vate residents outsidq Copenhagen (B. Privat-Adresser), a landed pro­ perty section (C. Større Gaarde), with much information pertaining thereto.

Quelques renseignements sur le contenu et l’emploi du KRAK’S VEJVISER Krak: Livre d’Adresses et Annuaire du Commerce du Danemark et de l’Islande, renfermant aussi „An­ nuaire de l’Exportation du Dane­ mark11. Les étrangers cherchent presque toujours des adresses dans des bran­ ches spéciales, celles-ci se trouvent dans ce volume (volume II) dans la section Professions VII „Fag- Register”. La section comprend le Danemark entier, et toutes les firmes de quelque importance ont été admises dans chaque bran­ che, d’abord les maisons de Copen- hague (Kobenhavn). Sur les der- niéres feuilles du „Fag-Register1 vous trouverez une section avecles professions des II es F é ro é -F æ r- øerne - et sur les feuilles roses une section avec les professions de 1’I si an de - Island. Nous vous recommandons de vous servir des traductions des plus im- portantes professions qui se trou­ vent sur les feuilles bleues précé- dant le „Fag-Register1; elles com- prennent les langues: Anglais, fran^ais, allemand et espagnol. Si par exemple vous désirez savoir le nom des différents abattoirs de pores danois, vous allez chercher ce mot dans le dictionnaire fran- Qais et trouvez lå que la désigna- tion „abattoirs de porcs“ se traduit en danois par le mot „Svineslagte­ rier1. Aprés cela vous pourrez aussitot å l’aide du mot danois ainsi tracé trouver le metier dans les professions. Un grand nombre d’autres mai­ sons scandinaves et étrangéres d’intérét pour les relations com- merciales avec le Danemark se trouvent ,insérées dans la section spéciale Etranger - Udlandet. Ce volume contient en outre une liste des Jégations et consuls da­ nois å l’étranger. Les firmes et sociétés anonymes enregistrées en Danemark ont été insérées avec l’indication de pro- priétaires, directeurs, membres du conseil d’administration, capital social etc. dans le „Firma- og Ak­ tieselskabs-Register1. Dans le „Real-Register" sont groupés des renseignements furies organes différentes de l’État Danois, Municipalité, Institulions, Associa­ tions etc. de la Ville de Copen- hague et des communes environ- nantes. La derniére partie du deuxiéme volume consiste d’unAnnuaire com­ plet de l’Exportation du Danemark en 5 langues: Annuaire de l’Exportation du Danemark dans lequel ont été admises toutes les maisons d’expor- tation danoises. Le premier volume du „Krak’s Vejviser1 constitue tout d’abord un livre d’adresses de Copenhague avec registres des rues et des im- meubles, et des listes alphabéti- ques d’établissements de commerce et de particuliers. Il contient en- core un registre de villes „Provins- Register1 comprenant (sous A. „Forretninger1) les établissements de commerce de 170 villes. Puis vient une table d’énviron 19.000 particuliers domiciliés hors de Copenhague (sous B. „Privat Adresser1), et un registre de pro- priétés rurales (sous C. „Større Gaarde11) avec beaueoup de ren­ seignements sur celles-ci.

Einige aufklårende Bemerkungen fiber den Inhalt und Gebrauch von KRAK’S VEJVISER Kraks Adressbuch und Handels­ kalender fur Danemark und Island, inwelchemzugleich „Export-K alen­ der ffir Danemark1 aufgenommen ist. Auslånder suchen fast immer Adressen innerhalb beslimmter Branchen; diese sind in diesem Band (Band II) Abt. VII des Fach- Verzeichnisses zu finden. Dieses Verzeichnis umfasst ganz Dane­ mark, und samtliche Firmen von bloss einigermassen Bedeutung sind unter jeder Branche aufgenommen; zuerst die Kopenhagener Firmen (København). Am Schluss des Fach- Veizeichnisses befindet sicli eine Abteilung mit Fach-Verzeichnis ffir die F ii ro er und auf den rosa Blat- tern eine Abteilung mit einem Fach-Verzeichnis ffir I s la n d . Wir empfehlen Ihnen die Uber- setzungen der wichtigsten Fach- Uberschriften, die sich auf den blauen Blattern vor dem Fach- Verzeichnis befinden; sieumfassen die Sprachen Englisch. Franzosisch, Deutsch und Spanisch. Wunschen Sie beispielsweise einige Namen der verscliiedeneq danisclien Schwei- neschlåchtereien, so schlagen Sie dieses Wort in dem englisclien, franzosischen, deutschen oder spa- nischen Wortcrverzeichnis nacli und finden dort, das Wort durch „Svine­ slagterier1 ins Diinische fibersetzt. Sie konnen danach sofort mit Ililfe des gefundenen dånischen Wortes das Fach im Fach-Verzeichnis finden. Eine Reihe andrer skandinavi- scher und auslandischer Firmen, die sich ffir den Ilandelsverkelir mit Danemark interessieren, sind in der besonderen Abteilunge Au s- la n d (Udlandet) aufgenommen worden. In diesem Band befindet sich ausserdem ein Verzeichnis fiber diinische Konsuln und Gesandt- schaften im Ausland. Eingetragene Firmen und Akti en- gesellschaften in Danemark sind mit Angabe. der Inhaber, Direk­ toren, Aufsiclitsratsmitglieder, des Aktienkapitals oder dgl. im Fir­ men- und Aktiengesellschafts-Ver- zeichnis aufgenommen worden. Im Real-Register befinden sich Aufkliirungen fiber die verschie- denen Organe des diinischen Staa- tes, die Verwaltung der Stadt Ko- penhagen und herumliegender Ge- meinden und deren Institutionen, Vereine u. dgl. Am Ende des 2. Bandes ist ein vollstandiger Export-Kalender in 5 Sprachen aufgenommen worden, „Export Directory of Denmark1, in welchem sich samtliche danische Ausfuhr-Firmen befinden. Der 1. Band von „Krak’s Vej­ viser1 ist vor allen Dingen ein Adressbuch fur Kopenhagen mit Strassen-, ITausnummer- und Namen-Verzeichnissen fiber Ge- schafte und Privatpersonen, eine Karte fiber die Stadt u. a. Dann bringt es ein Stadte-Verzeichnis (Provins-Register) uhifassend (in A. Forretninger) die Geschafte von 170 Stadten. Ferner ein Verzeich­ nis fiber ungefiihr 19.000 Privat­ personen ausserhalb Kopenhagen (B. Privat-Adresser), sowie ein Land- gfiter Verzeichnis (C. Større Gaar­ de) mit vielen Aufkliirungen fiber I dieselben.

Aigunas noticias ensefiando acerca del contenido y el uso del KRAK’s VEJVISER Guiay AlmanaqueCømercial„Krak“ de Dinamarca e Tslandia, conteni- endo ademås „El Directorio de Exportacion de Dinamarca.11 Los extranjeros buscan casi si- empre direcciones adentro de cier- tos ramos, estas se eneuentran en este tomo (Tomo II) en la seccion VII, Fag-Register. Este regi­ stro abraza a toda la Dinamarca, y todas las casas comerciales hasta de importancia regular son inclui- das bajo cada ramo, primero las casas de Copenhague (Køben­ havn). Al fin del registro de ar­ tes se eneuentra una seecion con Rigistro de Artes de Jas I s la s Fa roe (Færøerne) y en las hojas color de rosa una seccion tambien incluyendo Registro de Artes, de Is- 1an di a (Island). Recomendamos a Vd. hacer uso de las traducciones de los encabe- zamientos industriales mas impor- tantes que se eneuentran sobre las hojas azules en frente del Registro de Artes; se componen de los idio­ mas Inglcs, Francés, Aleinån y Ca- stellano. Si por ejemplo se preci- sarå unas direcciones de varios mataderos de cerdos en Dinamarca, habrå que referirse a este nombre en el glosario Castellano, y a este corresponde en Dinamarques la palabra „Svineslagterier11. Con ayuda de esta palabra Dinamar- quesa se encontrarå la industria en el Registro de Artes. Un numero de otras casas escan- dinavas e extranjeras, que son de interés para el intercambio comer- cial con Dinamarca, ha sido in- cluido en la seccion especial: E l E x t r a n j e r o (Udlandet). En este torno tambien se eneu­ entra una lista de los Consulados y las Legaciones de Dinamarca en el extranjero. Casas comerciales y sociedades anonimås registradas en Dinamarca son ineluidas, con indicacion de proprietario, directores, junta direc- tiva, capital suscrito etc., en el „Firma og Aktieselskabs-Register11. En el „Real-Register“se ha reunido informes sobre la administracion del estado de Dinamarca ademås sobre la administracion las insti- tuciones, las uniones etc. de la ciudad de Copenhague y las muni- cipalidades vecinas. Al fin del segundo torno se halla un Directorio de Exportacion completa en 5 idiomas: El Directorio de Exportacion de Dinamarca, el que incluye a todas las casas de exportacién Dinamarquesas.

El primer tomo de la Guia „Kraku es en primer lugar una guia de direcciones en Copenhague con re­ gistro de calles y casas, y registro de nombres de comercios y de par- ticulares, ademås mapa de la ciu­ dad etc. Despues contiene un re­ gistro de municipalidades, (Provins- Register) incluyendo (en A: For­ retninger! los comercios de 170 municipalidades. Ademås se halla una lista de cerca de 19.000 par- ticulares afuera de Copenhague (B: Privat-Adresser), un registro de propiedades rurales (C : Større Gaarde) con muehos informes a su respecto.

E M N E L I S T E Emnelisten er en alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviseren omhandlede Emner med Angivelse af den Overskrift og det Sidetal, hvorunder Oplysningen skal søges. Til Artiklen om „Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse1 (der findes i Afdeling V) er der saaledes henvist fra Emne-Ordene: „Augustenborg Sanatorium*4, „Faksinge Sanatorium1*, „Fakse Ladeplads Sanatorium**, „Folkesanatorier**, „Haslev Sanatorium**, „Hjerting Sana- torium**, „Hospitaler og Sanatorier**, „Julemærkesanatoriet**, „Kalø Vig Sanatorium**, „Kampmann-Boysenske Sana­ torium**, „Kystsanatorier**, „Nakkebølle Sanatorium**, „Nationalforeningen**, „Nyborg Sanatorium**, „Nysted Sana- torium**, „Ry Sanatorium**, „Silkeborg Sanatorium**, „Skørping Sanatorium**, „Sønderjydske Fonds Sanatorium ved Augustenborg** og „Tuberkulosens**, samt fra Oversigterne Foreninger B 19: Syge og C 27: Sundhedsvæsen, Sygepleje. I Emnelisten er paa alfabetisk Plads indskudt nedenanførte OVERSIGTER , hvorunder sammenhørende Emner er grupperede, dog er Oversigten over Foreninger anbragt i Slutningen af Emnelisten. Hoffets Institutioner Domstole Finansministeriet Indenrigsministeriet

5. Blinde 6. Boligforeninger 7. Børn 8. Døvstumme og Tunghøre 9. Ferieophold 10. Fængselsselskaber 11. Gamle 12. Hjemløse 13. Juleforeninger 14. Konfirmationshjælp 15. Kvinder, Enligstillede 16. Laaneforeninger

Redningshjem for Alkoholister Rekonvalescent- og Rekreationshjem Retshjælp Skoler for Børn Skoler for særlig Uddannelse Slotte, Palæer o. 1. Sparekasser Statstilsyn Stiftelser og Legater Sø- og Transportforsikringsselskaber Telefonselskaber Foreninger A. Faglige 1. Arbejdere 2. Embeds- og Bestillingsmænd, Kom­ munale 3. Embeds- og Bestillingsmænd i Statens Tjeneste 4. Fiskere 5. Forfattere 6. Gartnere 7. Grundejere 8. Haandværkere og Industridrivende 9. Handlende 10. Ingeniører, Teknikere m. m. 11. Journalister, Bladforetagender 12. Kunstnere, Arkitekter 13. Kvindelige Erhverv 14. Landbrugere m. m. 15. Læger, Dyrlæger, Tandlæger 16. Lærere 17. Medhjælpere og Funktionærer i pri­ vate Virksomheder 18. Musikere, Komponister, Musik- og Sanglærere m. v. 19. Pengeinstituter, Forsikringsselskaber, Revisorer o. 1. 20. Restauratører og Beværtere 21. Sagførere 22. Skuespillere, Teaterdirektører, Arti­ ster etc. Underretter Vuggestuer >•

Justitsministeriet Kirkeministeriet Krigsministeriet Marineministeriet Ministeriet for Handel, Industri og Søfart Ministeriet for Landbrug og Fiskeri Ministeriet for offentlige Arbejder '

Socialministeriet Statsministeriet Udenrigsministeriet Undervisningsministeriet

17. Pensionskasser og-foreninger 18. Studie- og Undervisningshjælp 19. Syge 20. Tyender 21. Understøttelsesforeninger, Andre, der er begrænsede til særlige Erhverv eller Befolkningskredse 2. Børneopdragelse og Undervisning 3. Dyrebeskyttelse og Dyreopdræt 4. Elevsamfund o. 1. 5. Erhvervslivets Fremme 6. Faglig Uddannelse 7. Forsvarssagen 8. Fredsbevægelsen 9. Hemmelige Selskaber 10. Idræt og Sport 11. Indkøbsforeninger 12. Kirkelige og religiøse Foreninger, Missionsvirksomhed 13. Klubber o. 1. 14. Kreditor-Foreninger 15. Kunst og Kunstindustri 16. Kvindesagen 17. Landbrugs-, Havebrugs- og Skov­ brugsforeninger 18. Landsmandsforeninger 19. Lytterforeninger 20. Motororganisationer 21. Musik, Sang, Skuespilkunst og Artistoptræden 22. Oplysningsarbejde blandt Voksne 23. Patriotiske Foreninger 24. Politik, Sociale Sp^gsmaal o. 1. 25. Samvirke med andre Lande 26. Soldaterforeninger 27. Sundhedsvæsen, Sygepleje o. 1. 28. Sædelighed 29. Turistforeninger 30. Videnskab, Sprog og Litteratur C. Forskellige 1. Afholdssagen

Kommunale Myndigheder og InstitU' tioner Administrative o, a. Inddelinger af Hovedstaden

1. Kbhvns Kommune 2. Frdbg. Kommune 3. Kbhvns Amt 4. Kbhvns Nabokommuner Alderdomshjem Arbejdsanvisning Asyler for Børn Banker Biblioteker, Arkiver Brandforsikringsselskaber Børnehjem Eksamenskommissioner Feriekolonier F orsorgsanstalter Hospitaler og Sanatorier Kirker Kirkesamfund u. f. Folkekirken Klostre Kollegier Kommissioner Laboratorier Livsforsikringsselskaber Missionshuse o. 1. Museer og Udstillinger Noteringsudvalg Observatorier

23. Stenografer 24. Studerende 25. Søfarende 26. Vognmænd

j i

Opdragelseshjem Optagelseshjem Parker og Anlæg Polikliniker Politi

B. Velgørenhed, Gensidig Hjælp* 1. Almindelige Hjælpeforeninger 2. Arbejdsløse 3. Begravelse og Ligbrænding 4. Bespisning i ■1

i

1

FAG- OG VAREFORTEGNELSÉ «n alfabetisk Fortegnelse over samtlige Fag-Registrets Overskrifter findes paa bla^ Blade foran Afdeling VII. T ILFØ JELSER OG RETTELSER der er kommet til Vejviserens Kundskab, efter at Trykningen er begyndt, findes efter denne Emneliste. II 1 II 1

Emneliste

81de

Bidø Amagershistoriske Saml., se Amagermuseet 2468 Amager Travselskab.............................. 2468 Amager Turistforening.......................... 2468 Amalienborg. . : . ...................................... 2468 Amalienborg Beboere............................. 85 Amatør-Bokse-Union, se Bokse.. . . . . . 2485 Amatør Klub, Kbhvns fotografiske. . . . 2468 Amatør-Sejlklub, se Sejlklub,Kbhvns . . . 2622 Ambulance......................... 2468 American Club........................................ 2468 American Legion, T h e.......................... 2468 American Scandinavian Foundation, The, se Danmarks amerikanske Selskab . . . 2495 Amerikanske Gesandtskab og Generalkon­ sulat, se Gesandtskaber og Konsulater. 2527 Amerikansk Klub i Kbhvn., se Dansk- Amerikansk K.......................................... 2495 Amerikanske Selskab, Danmarks, se Dan­ marks ................................................... 2495 Amies de la jeune fille, L e s.................... 2468 Ammunitionsarsenal, Hærens.................... 2468 Amtmand over Færøerne.............................. 4114 — over Kbhvns A m t................................ 2468 Amtmænd i de øvrige Amter, se Real-Re- gister for de paag. Byer i Afd. IV. . 1697ff Amtsbiblioteket i Assens..........................1756 Amtsforvalterforeningen............................ 2469 Amts, Kbhvns, Institutioner, se i Emne­ listen Kommunale Myndigheder etc. Amts- og Retsbetjentfuldmægtige i Dan­ mark, se Foreningen af . . . . . . . 2511 Amtslæge i Kbhvns A m t.......................... 2469' Amtslæge paa Færøerne............................ 4114 Amtslægeri de øvrige Amter, seReal-Regi- ster for de paag. Byer i Afd. IV . . . 1697fl Amtsraadet f. gi. Kbhvns Amt........... .. . 2469 Amtsraadsforeningen f. Danmark............ 2469 Amtssygehuse, Kbhvns............................. 2469 Amtssygehuse i Provinsbyerne, se lleal- Registerfordepaag.ByeriAfd.lv. . . 1697ff Amtstue, Kbhvns ..................................... 2469 Amtsstue, Nordre Birks ........................... 2469 Amtsvandinspektoratet f. gi. Kbhvns Amt 2469 'Amtsvandinspektorforeningen................ 2469 Amtsvejinspektoratet for Kbhvns Amt . . 2469 Amtsvejinspektører i Provinsen, se Real- Registerfordepaag.ByeriAfd.lv. . . 1697ff Amtsvejinspektørforeningen....................... 2469 Analytisk-keiniske Lab., VStein’s, seStein’s 2637 Anboringsmestre, se Vandforsyningen . . 2655 Anckerske Legat, se Legater.................... 2567 Andels-Anstalten Tryg............................... 2469 Andelsbanken............................................. 2469 Andels-Boligforeninger, se Bygge- og Bo­ ligforeninger........................................... 2488 se tillige Tilføjelser efter denneEmneliste Andels-Fjerkræslagterier, De samv. danske 2469 Andelsforbund, Nordisk, se Nordisk. . . . 2599 Andelsforeningernes Sanatorieforening, se Sanatorieforening.................................. 2620 Andels Gødningsforretning, se Dansk An­ dels Gødningsforretning.......................... 2495 Andels-Kautionsforsikrings-Selsk.............. 2469 Andelsmejeriforeninger, se Mejeridrift. . . 2588 Andels-Pensionsforeningen.......................... 2469 Andelsskolen, se Brugsforeninger. . . . . . 2488 Andelsslagterier, De samvirkende............ 2469 Andelsudvalget.......................................... 2469 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste Andersen, H C, Samfundet (Odense) . . . 1909 -----------s’ Kbhvns Afd.............................. 2469 Andersens Friboliger . ............................. 2469 Andersens, Laurits, Fond.......................... 2469 Andreas Kirke, se St. Andreas K............. 2620 —(i Ordrup), se u. Katolske Kirker. . . . 2548 Andreasordenen, se St. Andreasordenen. . 2620 Anker Heegaardske Foredrag.................... 2470 Anklagemyndigheden.................................. 2470 Anlæg, se i Emnelisten: Parker og Anlæg Anlægsgartnerforening, D an sk ................. 2470 Anna K irk e................................................. 2470 —se ogsaa u. Katolske Kirker................. 2548 Annoncebureauernes Brancheforening . . . 2470 Annoncebureauers Sammenslutning . . . . 2470 Annonce- og Reklamebureau, Statens, se Statens Annonce- og Reklame . . . 2632

Side .Aabenraa, Firma-Register...................... 2832 —, Forretninger m. m.................................. 1697 Aabne Dør................................................... 2465 Aakirkeby, Firma-Register....................... 2832 —, Forretninger m. m.................................. 1700 Aalborg, Firma-Register............................ 2833 —, Kort, Forretninger m. m. . . . ..............1700 Aalegaards-Overnævnet............................. 2465 Aalestrup, Firma-Register......................... 2836 —, Forretninger m. m................................... 1718 Aandsarbejderes Forbund, Danske........... 2465 se tillige Tilføjelserefter denne Emneliste Aandssvageanstalterne............................... 2465 Aandssvageanst. samv. Funktionærforen.. 2466 Aandssvagesagens Venner.......................... 2466 Aarestrups Stift, (se endv. Legater). . . . 2466 Aarhus, Firma-Register............................ 2837 —, Kort, Forretninger m. m............. . . 1719 Aars, Firma-Register.................................. 2844 —, Forretninger m. m................................... 1753 Aarsliste-Udvalg (se Nævningekredse) . . 2601 Aarup,Firma-Register................................... 2844 —, Forretninger m. m. ...............................1753 Abel Cathrines Stiftelse............................. 2466 Absalon, se Brevdueklubben A.................. 2487 Absalons Brønd, se Christiansborg . . . . 2493 Absalonskirken............................................ 2466 Academicum Catholicum............................ 2466 Adelige Jomfrukloster, Gisselfeld..............1811 -------Odense................................................. 1912 -------Roskilde.............................................. 1957 ------ Vallø, se V allø ........................ 2655 ------ Vemmetofte,se Vemmetofte . . . . 2656 Adels Aarbog, se Foren, til Udg. af. . . . 2514 Adels Forbund, Dansk.................................. 2466 Adgangsbevis f. udenl. Handelsrejsende. 2466 Adgangstider i Samlinger etc., se Samlinger. 2619 Adjutantstab, Hs.Maj. K., se Hofstaterne 2537 Admiral Winterfeldts S., seTrestensBolig. 2649 Admiralitetskontor, se Marinemin............ 2587 Adoption..................................................... 2466 Adoptionsbureau, se Mødrehjælpen............ 2596 Adressebog og Handelskalender for Dan­ mark, se Kraks Vejviser....................... 2555 Adresseforandringer, Anmeldelse til Vej­ viseren..................................................... 2192 Adresser — Forretningers i hele Landet, fagvis ord­ nede, se Fag-Registret. Afd. V II. ... 2961ff — Forretningers og private Personers, Ho­ vedstaden og Omegn, ordnede efter Gader ....................... ........................ 55ff — Forretningers og private Personers, i Hovedstaden og Omegn, ordnede alfabe­ tisk efter Navn og Stilling . . . . . . 865ff — Forretningers i Provinsen, se........... 1697ff — Privat-Personers i Provinsen, se . . . 2045ff — Større Gaardes, s e ............................2149ff Adventisternes Kirke, se Ebenezer. . . 2499 — Konferens, se Syvende Dags Adv.. . . 2641 Aeronautiske Selskab, se Kongelige D A. 2554 Afgbanistans Gesandtskab og Konsulat, se Gesandtskaber og Konsulater................. 2527 Afholdsfolkenes Lytterforening, se Lytterf. 2585 Afholds-Forbund, -Foreninger, -Organi­ sationer, -Samfund m. m..................... 2466 se endv. Foreninger C, 1 — Bibliotek, Danmarks, se Bibliotek. . . 2483 Afholds-Ordener,Deforenede}se Forenede A 2510 Afstandsberegning paa Veje, udgaaende fra Kbhvn., se Kilometersten.............. 2548 Afstøbningssamling, Den kgl..................... 2467 Aftenskoleforening, Dansk............. 2467 Afviklingskassen for salgbare Apotekspri­ vilegier...................................................... 2467 Akademi, Det kgl. (Kunstakademiet) . . . 2467 Akademi for de tekniske Videnskaber . . 2467 Akademi, Sorø, se u. Sorø . . . ...............1994 Akademikere, Kvindelige, se Kvindl. . . . 2561 Akademisk Arkitektforening, se Arkitekt­ forening ...................................................2476 — Bokse Club, seBokse Club................. 2485 -- Boldklub, seBoldklub........................... 2485 — Forening for Udenrigspolitik og Folke­ nes Forbund........................ 2467 — Fægteklub............................................. 2467

Akademisk Idrætsforening, se Idrætsfor­ ening............................................... 2543 — Kursus............................................. 2467 — Musikforening............................... 2467 — O rkester........................................ 2467 — Roklub, se Roklub, DanskeStudenters. 2617 — Skytteforening, seSkytteforeninger. . . 2628 Akkordretten............................................. 2467 Akkvisitører, Foreningen af Forsikrings-, se Foreningen af Fors.............................2512 Aktieselskaber, Indregistrerede, se Afd.VI, Firma- og Aktieselskabs-Register . . 2705ff Aktieselskabs-Registeret ......................... 2467 Aktuarforening, Den d a n sk e .................... 2467 Akvarieforening, Kbhvns.......................... 2467 Akvarie-Selskab, Dansk............................ 2467 Albaniens Generalkonsulat, se Gesandt­ skaber og Konsulater.......................... 2527 Albans Kirke, se St. Albans K................. 2620 Albertina...................................................... 2467 Alderdomsbolig, Søværnets, se Foreningen Søværnets Alderdomsbolig....................2514 Alderdomsforsørgelseskassen, se Bikuben. 2483 Alderdoms-Friboliger, Foren, f o r ............ 2467 Alderdomshjem (se endvidere Oversigten Stiftelser og Legater) Alderdomshjem, Frdbg............................ 2467 Alderdomshjemmet i Ordrup................. 2467 Alderdomshjemmet Solhjem.................. 2467 Bombebøssen............................................ 2485 Centralmissionen..................................... 2493 Diakonissestiftelsen............................... 2497 Døvstumme, Alderdomshjemmet for . . 2499 Ensomme Gamles Værn......................... 2501 Foreningen Gartnernes Alderdomshjem. 2514 Frdbg. Borgerforening.............................. 2516 Frænkels Alderdomshjem...................... 2520 Gamles By (Kbhvns A .)....................... 2525 Gustafsforsamlingens Alderdomshem . . 2531 Husassistenternes Byggeforening og Al­ derdomshjem ....................................... 2540 Postbudes Alderdomshjem.................... 2607 Alderdomskassen for Sygeplejersker . . . 2467 Alderdomsunderstøttelse af Sygeplejersker, se Foreningen til....................................... 2514 Aldersrente, se Folkeforsikring................. 2509 Aldersro Sogn, se Taksigelseskirken. . . . 2644 Alderstrøst................................. 2467 Aldrig mere K rig....................................... 2468 Alexander Newski K irk e .......................... 2468 Alimentationsbidrag, se Offentlig Forsorg 2601 Alkoholforskning, Selskab til videnskabe­ lig, se Selskab til vidensk..................... 2622 Alkoholfrie Restauranter, se Kvindernes alkoholfrie Restauranter......................... 2562 Alkoholisthjem, se i Emnelisten Oversig­ ten Redningshjem. Allehelgens Kirke........................................ 2468 Alliance Fran^aise.................................... 2468 Allieredes danske Vaabenfæller, De . . . . 2468 se tillige Tilføjelser eftor denne Emneliste Allinge, Firma-Register............................... 2844 —, Forretninger m. m............................... 1754 All Peoples Association, se Verdensklub­ ben ........................................................... 2656 Almindelig dansk Gartnerforening, se Gart­ nerforening............................................. 2526 — dansk Hjælpe-Forening....................... 2468 Almindelige danske Lægeforen., se Lægef. 2585 — danske Massageforen., se Massagef. . . 2587 — Hesteavls Fremme, Foren, til, se Ama­ ger Travselskab..................................... 2468 — Hospital, se Københavns alm. Hosp.. . 2562 Almindeligt Dansk Vare- og Industri­ lotteri, se L o tterier............................... 2584 Almindeligt Ingeniørforbund, se Ingeniør­ forbund, Almindeligt............................ 2544 Altinget, Island..............>......................... 4147 Amagerbanen, se Privatbaner...................... 26<'9 Amagerbanken............................................. 2468 Amager Birk, se Sondre B irk.................... 2642 —- Sognefogeder i, se Sognefogeder . . . 2630 Amagermuseet................ 2468 Amagermuseets Venner.................' . . . . 2468 Bemærk: 2. Bind begynder med Pagina 2401.

Ansg—Bane

2403

Emneliste

Side

Side

Sido Ansgarius-Foreningen..................................2470 Ansgarkirken................................................ 2470 Ansgars Kirke, se Katolske Kirker . . . . 2548 Antiksamlingen, bo Nationalmuseet . . . . 2598 Antikvarboghandlerforeningen.................... 2470 Antimilitaristiske Præster, se Foreningen af antimilitaristiske Præ ster.................2511 Antropologiske Komité................... 2470 Antroposofi, Studieskolen for.................... 2470 Antroposofijsk Selskab i Danmark.............. 2470 Apolloteatret, se Teatre............................. 2645 Apostelkirken............................................. 2470 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste Apostolisk Vikariat, se Katolske........... 2548 Apostolske Kirke, Den............................... 2470 Apotekerforeninger..................................... 2470 — se ogsaa Kreditforen., Apotekernes. . . 2555 Apoteksprivilegier, salgbare, se Afviklings­ kassen fo r................................................ 2467 Appeludvalg, se ^oldraadet....................... 2647 Arabisk Mission, se Dansk Kirke-Mission i Arabien................................................... 2496 Arbejde a d le r............................................. 2470 Arbejderbeskyttelse, Udstillingen for . . . 2470 Arbejderbevægelsens A rkiv....................... 2470 Arbejderbevægelsens Erhvervsraad........... 2470 Arbejderboliger, Foreninger f o r .............. 2470 — se ogsaa Alderdoms-Friboliger . . . . 2467 og Foreningen af 1865.................... .. . 2511 Arbejderforbund,Kvindeligt,se KvindeligtA.2562 Arbejderforeninger, se Foreninger A, 1 i Emnelisten Arbejderforsikrings-Raadet,seDirektoratet for Ulykkesforsikringen.......................... 2498 Arbejderhjem, Frdbg., se Frdbg. Arb. . . 2516 Arbejderhjemmet Fredenshus, se Fredensh.2516 Arbejderhøjskoler, se Arbejdernes Oplys­ ningsforbund ........................................... 2471 Arbejder-Idræts-Forbund............................ 2470 Arbejderkoncerter, so Studentersamf.. . . . 2638 Arbejder Loge, Dansk, se D.A. L............ 2494 Arbejdernes Andels-Boligforen., se Bygge- og Boligforening..................................... 2488 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste Brændselsvirksomheder, Fællesraadet f. se Fællesraadet for Arb........................ 2521 — Byggeforening......................................... 2470 — Fællesorganisation............................... 2471 — Idræts-Forbund, se Arbejder-Idræts-F. 2470 — Idrætsklub, se Idrætsklub.................... 2543 — kooperative Byggeforening, se Bygge-og Boligforeninger..................................... 2488 — Kunstforening....................................... 2471 — Landsbank, Spare- ogLaanebank . . . 2471 — Læseselskab.......................................... 2471 — Oplysningsforbund............................... 2471 — Radioforbund, se Radioforbund, Arb. . 2612 — Radioklub, se Radioklub, Arb................2612 — R ok lub ................................................... 2471 — Samariter Forbund.................................. 2471 — Samariterforening................................... 2471 — Skakforbund, se Skakforbund, Dansk A rbejder................................................ 2624 — Tennis Klub........................................... 2471 Arbejdersangkor, De samvirkende........... 2471 Arbejdets vidensk. Org., se Komite f.A.v. O. 2550 Arbejdsanstalten Sundholm....................... 2471 Arbejdsanvisning Arbejde a d le r ......................................... 2470 Arbejdsanvisningf.Kbhvn.&Frdbg. . . . 2471 Arbejdsanvisningskont. for Døvstumme . 2471 Arbejdsdirektoratet................................ 2471 Arbejdsløshedskasser............................. 2474 Boghandler-Medhjælperforening, D.d. . . 2484 Centralmissionen..................................... 2493 Engageringskont. f. Handel og Industri . 2501 *orhyringsagenter.................................... 2515 Vormandsforening, Dansk.........................2515 ^ængselshjælpen..................................... 2521 ræstetnænd , , 2522 Gjentofte Kommune............................... 2529 Hande sforeningen af 5. Juni 1864 . . . 2533 Handels- ogKontoristforen., Kvindernes. 2533 Handels- og Kontormedhjælperforb. . . 2533 Hjemløse Mænd i Kbhvn. . .................. 2536 Hjemløses Arbejdsånvisnmgskontor. . . 2536 Ingeniørforenings Arbejdsforsikrings-, Engagerings- og Oplysningsbureau . 2544 •Journalistforemngen, Provins-............... 2546 «*uri8tforbuudet. .................... 254G Landsforeningen af Vanføre etc’ ’ . ’ . 2566 Lærerforening, Danmarks....................... 2585 Musiker-Bors............................. ’ ’ ’ . é 2595 Musiker-Forbund, D ansk....................... 2595 studenterforeningen................................ 2637 sygeplejeraad, Dansk . . .................... . 2641 Å yPerforeningen................................ 2657 Arbejdsdirektoratet.................................... 2471

Asyler [fortsat] Kronprinsesse Louises A., se Asyl . . . 2477 Kvindehjemmet........................................ 2561 Menighedsplejerne.................................. 2588 Nørrebros Asyl, se Asylselskab, Det kbhvnske.......................................... .. . 2477 Opdragelsen, se Asylselskabet 0 ........... 2477 Prinsesse Maries A., se A s y l............... 2477 Prinsesse Thyras A., se Daghjem. . . . 2494 Sundbyernes A., se Asyl ..................... 2477 Teba, se Diakonissestiftelsen............... 2497 Utterslev Daghjem.............. 2654 Utterslev Folkebørnehave og Fritids­ hjem........................................................ 2654 Asylskoles Minde, se Dronning Caroline Amalies Asylskoles Minde.................... 2498 Athletik, Athletklubber m. m.................... 2477 (se ogsaa Kristelige F. U. M.).............. 2557 Attende April, se Ungdomsforeningen 18. A pril........................................................ 2652 Attende November, seKunstnerforeningen af2558 Auditør, Statsbanernes, se Statsb............. 2635 Auditørkorpset............................................. 2477 Augustenborg, Firma-Register.................... 2845 —, Forretninger m. m.......................... • • • — Sanatorium, se Nationalforen. til Tu­ berkulosens Bekæmpelse...................... 2598 Auktionsdirektor, (nu Fogedkontor II) se Byret, Kbhvns........................................ 2490 Aurehøj Gymnasium, se Statsskoler . . . 2636 Aurora, hemmeligt Sam fund.................... 2477 Austria, Forening af Østrigere ........... 2477 Autogummi-Forhandler-Foren..................... 2477 Auto-Industriforening, se Cykle- og Auto-I. 2494 Automobildroskekørsel............................... 2477 Automobilforsikring, se Forenede Danske.. 2510 — se tillige Dansk Forening for interna­ tional Motorkøretøjsforsikring............ 2495 Automobilforsikrings-Forbund, Dansk. . . 2495 Automobil Klub, Kgl. dansk, se Kgl. d .. . 2554 Automobil-Korps, se Frivilligt Dansk. . . 2520 Automobilkørsel, Foren, af Lærere i, se Foreningen af Lærere i ....................... 2512 Automobil- & Cyclebranchens Akkord- og Konkurs-Afdeling................................... 2478 Automobil- og Cykle-Gross. Foreningen. . 2478 Automobillygtcrnes Tændingstid, se Cykle- og Automobillygternes.......................... 2494 Automobil- og Motorindustriforeningen. . 2478 Avispostkontoret, se Post- og Telegraf­ væsenet.................................... ................ 2608 Avissamling, Statens, i Aarhus.................1723 Avlstyre i Fyons Stift, Forsikringsforenin­ gen f o r .....................................................1909 Baadebyggere, Foreningen af, se Arbejds­ giverforening ........................................... 2472 Bach-Foreningen........................................ 2478 Baconkontrollen.......................................... 2478 Badeanstalter............................................. 2478 — se tillige Fag-Registret, Afd. VII . . . 3033 — samt Svømmehal.................................. 2639 Badminton Forbund, Dansk....................... 2478 Badminton Klub, Frdbg................. 2478 Badminton Klub, Gjentofte...................... 2478 Badminton Klub, Kbhvns.......................... 2478 Bageritilsyn, seArbejds-og Fabrikstilsynet. 2476 Bagerlaug, se Arbejdsgiverforening . . . . 2472 Bagerlaugets Svendestiftelse.................... 2478 Bagermesterforeningeri Sjæll. ogLoll.-Fal- sters Stifter, se Centralforen. f. Sjæll. 2492 Bagerstandens Fællesorg., se Fællesorg., Den danske Bagerstands....................... 2521 Bagsværd, Beboere..................................... 715 — Grundejerforening................................ 2478 -i- Haandværkerforening............................ 2478 Bakkehus, GI., se Aandssvageanst............. 2465 Bakkehuset, Dansk Litteraturforen.......... 2478 Bakkehuset, Stiftelsen............................... 2478 Balders Hospital, se Hospitaler................. 2538 Ballerup, Firma-Register................ 2845 —, Forretninger m. m.......................... 1758 Ballettens Foren., se Foreningen Den kgl. ta lle t..........................................................2513 Ballettens Personale, seTeater, Det kgl.. . . 2645 Ballettens private Pensionsfond............... 2478 Ball\.nparken, se Flyvetropper................. 2508 Baltic and International Maritime Confe- renve ......................................................... 2478 BalticA Assurance-Compagniet................. 2478 Bandy Union, D ansk................................... 2478 Banegaarde, Kbhvns, se Statsbaner . . . 2634 se ogsaa P rivatbaner.......................... 2609 Banegaardsværnet, se Danske Kvinders Velfærd.................................................... 2497 Banerytternes Klub................................. . 2478 Banerytternes Understøttelsesforening. . . 2478

Arbejdsforsikringsbureau, Ingeniørforenin­ gens, se Ingeniørforenings Arb............. 2544 Arbejdsgiverforening, Dansk, med derunder hørende Sammenslutn. og Foreninger. 2471 (Foreninger og Laug, som ikke hen­ hører herunder, er anført alfabetisk i Real-Registret efter deres Navn) — Kbhvnske Grossisters, se Københ. . . 2563 Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring........... 2474 Arbejdshjem for døvstumme Piger, seDøv- stumme P ig e r ........................................ 2499 Arbejdshjem, K bhvns......................... .. . 2474 Arbejdshus, Statens.................................... 2474 Arbejdsledere i Danmark, se Foren, af . . . 2511 Arbejdslederforening, Danskinspektør- og, se Inspektør- og Arbejdslederf.............. 2544 Arbejdsløshedsfonden............................... 2474 Arbejdsløshedsforsikringen, se Arbejdsdi- * rektoratet................... 2471 Arbejdsløshedskasser, Anerkendte........... 2474 Arbejdsleshedsraadet....................................2i75 Arbejdsmands Forbund, Dansk, se Fagfor­ bund ...................................................... 2501 Arbejdsnævnet, se Arbejdsdirektoratet . . 2471 Arbejds- og Fabriktilsynet....................... 2475 Arbejdsraadet............................................. 2476 Arbejdsudvalg, Socialministeriets.............. 2476 Arboret, Statens, se Forstbotanisk Have .2515 Arden, Firma-Register............................... 2844 —, Forretninger m. m.............................. 1755 Areal, Kbhvns, se Indbyggerantal............ 2543 —, de europæiske Staters, se Bagsiden af Titelbladettil Afd IX...............................4194 Argentinsk DanskForen., se Dansk Arg. . 2495 Argentinske Gesandtskab og Generalkon­ sulat, se Gesandtskaber........... .. 2527 Arkitektforening, Akademisk.................... 2476 Arkitekt-Forening, Dansk........................... 2476 Arkivarforeningen..................................... 2476 Arkiver, se i Emnel. Oversigten Biblioteker Arktiske Station......................................... 2476 Armeniervenner, De d an sk e..................... 2476 Arnamagnæanske Haandskriftsamling. . . 2476 Arresthuset paa Nytorv, se Fængsler . . . 2522 Arresedal, se Classenske Fideikomm......... 2494 Arsenal, se Vaabenarsenal.......................... 2654 — se ogsaa Jydske A rse n a l......................1701 A rtilleriet................ 2476 — Be ogsaa under Aarhus............................1719 _ _ _ Holbæk......................... 1832 — — — Ringsted......................... 1953 Artilleriets Kaserner, se Kaserner. . . . 2548 Artilleriofficersforeningen.......................... 2476 Artistforbund, Dansk.................................. 2477 Asnæs, Firma-Register............................... 2844 —, Forretninger m. m............................. . 1755 Assens, Firma-Register............................... 2844 —, Forretninger m. m...................................1756 Assistenshuset ........................................... 2477 — Indleveringskontorer, se u. Laanefor- retninger i Fagregistret, Afd. VII. . . 3534 ABsistens Kirkegaard, se Kirkegaarde . . . 2549 -------Takster m. m., se Begravelsesv.. . . 2481 AsBistentforen., Kommunal, se Koinm. . . 2551 Association franco-danoiso......................... 2477 AssumptiouBBøstrenes Kirke, se Katolske 2548 Assurance-Comp. Baltica, se Baltiea . . . . 2478 Assuranceforeningen Skuld....................... 2477 Assuranceselskaber Henvisning til deforskellige Arter Assu­ ranceselskaber, se Fag- og Vareforteg­ nelsen (blaa Blade).............................. 2929ff Assurandørernes Hus................................... 2477 Assurandørernes Pressebureau . . . . . . . 2477 Assurandeurer, Private, se Private . . . . 2610 Assurandør-Societetet................................. 2477 Astronomisk Observatorium........................ 2477 Astronomisk S elsk ab ................................. 2477 Asylbestyrerind. Hjælpeforen., se Hjælpef.. 2537 Asyler for Børn. (se ogsaa Daghjem) Asylet af 28. Maj, se Asylselskab, Det kbhvnske.............................................. 2477 Blinde, Forsørgelsesanstalt for.............. 2484 Blindeinstitut, Det kgl., paa Røsnæs . . 2484 Børneasyl, Valby..................................... 2490 Daghjem for Smaabern.......................... 2494 Dronning Caroline Amalies A., se Asyl 2477 DronningLouisesA., se Asylselskab. . . . 2477 Frederik d. 6. A., se Asylselskab, Det kbhvnske........................................... 2477 Frederiksberg A., se Asylselskab . . . 2477 Friskolebørnsasyler................................2519 Kbhvnske Asylselskab, se Asylselsk.. . 2477 Kong Chr. d. 9. og DronningLouises Asyl, se Asyl................................................. 2477 Kristianshavns A., se Asylselskab, det kbhvnske............................................. 2477 Bemærk: 2. Bind begynder med Pagina 2401.

Made with FlippingBook - Online magazine maker